Výroční zpráva 2007

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva 2007
Výroèní zpráva
2007
„Neste bøemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristùv” (Gal 6, 2)
2
Obsah:
Slovo úvodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vznik a úèel støediska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Základní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Èinnost støediska
– Služby pro seniory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
– Služby sociálnì vylouèeným. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
– Další projekty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Organizaèní struktura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hospodaøení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Zpráva auditora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Sponzoøi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SLOVO ÚVODEM
Bereme-li do úvahy rok 2003 jako neoficiální zaèátek práce
Diakonie ve Vsetínì ve spolupráci s Horním sborem ÈCE
a Ústøedím Diakonie ÈCE, dovršili jsme v minulém roce 2007
pùlkulatiny. Jaký byl zaèátek a vývoj našeho støediska?
Z nenápadného poèinu nìkolika dobrovolníkù, pøes odvážné
nasazení Kateøiny Suré-Fojtù na èásteèný úvazek, s prvotním
rozpoètem 180 tis. korun, vše provázeno vstøícností Horního
sboru ÈCE ve Vsetínì a Mìsta Vsetína, jsme rok 2007 konèili s 37 zamìstnanci a rozpoètem pøesahujícím 11 milionù
korun. Jsme z toho trochu udýchaní, ale vnímáme, že pøes
pøekážky se dobré - a vìøíme, že i požehnané - dílo zdárnì
rozvíjí a doufáme i rozvíjet bude. Abychom všech šest
služeb, které jsme zaregistrovali dle nového zákona o sociálních službách, poskytovali v co nejlepší kvalitì, neumdlévali
jsme v podávání žádostí o granty, kterých jsme podali v roce
2007 celkem 40. Velmi oceòujeme významnou podporu,
které se nám dostalo v roce 2007 ze strany zástupcù Mìsta
Vsetína. Bez této vstøícnosti by naše služba byla jen obtížnì
realizovatelná. Vážíme si také významné podpory ze strany
MPSV ÈR, MŠMT ÈR, MK ÈR, Rady vlády ÈR a dalších
orgánù veøejné správy, nadací, dárcù a sponzorù. Vnímáme
také vstøícné zázemí, které máme ve spolupracujících
sborech Èeskobratrské církve evangelické ve Vsetínì (Horní
a Dolní sbor). Hodnì jsme se vìnovali sebevzdìlávání za
pomoci grantù OP RLZ, v rámci nichž jsme realizovali projekty s názvy „Vzdìláváním k integraci” a „Finanèní øízení
Diakonie Vsetín”. Díky podpoøenému projektu „Finanèní
øízení” jsme mohli v posledních mìsících roku zahájit zpracovávání Strategického plánu Diakonie Vsetín na roky 2008 2010. Významnou událostí bylo v polovinì roku pøevzetí
Domova pro seniory Vsetín, Ohrada s 30 uživateli a 19 zamìstnanci, který pøedtím náležel Sociálním službám
Zlínského kraje. Byla to nároèná operace, která probìhla
úspìšnì pøedevším díky dobré souèinnosti se všemi zúèastnìnými a také zásluhou osoby Ing. Jana Davida. Radostnou
a povzbudivou událostí pro nás byl nástup 5 dìtí ze sociálnì
vylouèené komunity na ZŠ Trávníky. Sklízíme tak první plody
kvalitní a usilovné služby kolegù vìnujících se pøedškolní
pøípravì tìchto dìtí a jejich rodinám. Po mnoha letech
výrazné a obìtavé práce v nízkoprahovém zaøízení odešla do
zahranièí naše kolegynì Lenka Hlavicová. Snažili jsme se být
také více vidìt a podaøilo se nám realizovat øadu veøejných
presentací naší èinnosti spolu s presentací výsledkù naší
práce. Intenzivnì jsme se zapojili do Komunitního plánování
sociálních služeb. Øeditel Ing. Dan Žárský od konce roku na
ètyøi roky representuje neziskové organizace Zlínského kraje
ve Výboru pro regiony Rady vlády pro nestátní neziskové
organizace. V návaznosti na nový øád Diakonické práce byly
ustaveny nové orgány støediska, a to výkonný orgán Správní
rada složená z øeditele Ing. Dana Žárského a jeho zástupcù
Mgr. Marty Doubravové a Ing. Jana Davida. Novì vzniklá
Dozorèí rada jako orgán kontrolní je složena z èlenù pøedchozího pøedstavenstva. Z významnìjších zámìrù se zatím
nepodaøilo zahájit rekonstrukci objektù na Strmé ulici a podobnì neúspìšní jsme byli pøi hledání osoby vedoucí(ho)
nízkoprahového zaøízení. Do dalšího roku jdeme s odhodláním, že i nadále s Hospodinovou pomocí chceme být, jako
doposud, spoleèností pøátelskou všem generacím.
Ing. Dan Žárský
øeditel
3
POSLÁNÍ STØEDISKA
Posláním Diakonie ÈCE - støediska Vsetín je zajišovat,
organizovat a poskytovat sociální, ošetøovatelskou, zdravotní
a pastoraèní péèi a službu seniorùm, osobám zdravotnì
znevýhodnìným a osobám ohroženým nebo trpícím sociálním vylouèením ve Vsetínì a blízkém okolí. To vše s cílem
integrovat a pøedcházet èi zabraòovat sociálnímu vylouèení
pøi souèasném udržení èi dosažení dobré kvality života.
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Datum vzniku organizace:
Název organizace:
Sídlo:
Telefon:
E-mail:
Webová stránka:
IÈ:
Bankovní spojení:
1. 7. 2004
Diakonie ÈCE - støedisko Vsetín
Strmá 34/2, 755 01 Vsetín
571 420 617, 731 517 257
[email protected]
www.diakonievsetin.cz
73633178
191748635/0300
Øeditel:
Ing. Dan Žárský
Vedoucí služeb pro sociálnì vylouèené obyvatele:
Mgr. Marta Doubravová
4
Vedoucí služeb pro seniory:
Ing. Jan David
Vedoucí ošetøovatelka Domácí péèe:
Ilona Ostøanská, tel.: 605 129 579
Vedoucí denního stacionáøe pro seniory ZAHRADA:
Mgr. Alena Michutová, tel.: 739 332 964
Vedoucí Domova pro seniory Vsetín Ohrada
a odlehèovací služby:
Marie Zgabajová, tel.: 571 437 846
Stanièní sestra:
Anna Matošková
Správní rada:
Ing. Dan Žárský, Mgr. Marta Doubravová, Ing. Jan David
Dozorèí rada:
Mgr. Bronislav Czudek (pøedseda), Lydie Adámková,
Jiøí Èunek, MUDr. Helena Fukalová, Ing. Eva Ludvíèková,
Jarmila Matošková, MUDr. Pavel Volèík
Poèet zamìstnancù k 31. 12. 2007:
37
SLUŽBY PRO SENIORY
Také v roce 2007 se postupnì rozvíjely služby pro seniory.
Uvádíme je v poøadí, v jakém vznikaly.
DOMÁCÍ PÉÈE
Tuto službu jsme poskytovali již ètvrtým rokem za finanèní
podpory Ministerstva práce a sociálních vìcí ÈR a Mìsta
Vsetína. Je zaregistrovaná jako odlehèovací služba, nebo
jde o specializovanou péèi v domácnosti, urèenou zejména osobám s poruchami pamìti a orientace ve Vsetínì
a blízkém okolí. Bìhem této služby se peèovatelka stává
uživateli spoleènicí po urèitou èást dne, aby ulevila rodinì
a oddálila hospitalizaci èi ústavní péèi.
Dvì odborné peèovatelky poskytovaly služby uživatelùm buï
dennì po urèitou èást roku, nebo obèas podle dohody.
Peèovatelky využívaly vìtšinou vlastní vozidlo nebo kolo, koncem roku bylo k dispozici starší služební vozidlo Škoda-Forman.
Základním prvkem péèe je zajištìní pocitu bezpeèí pro uživatele, který plyne z pøítomnosti pracovnice, která se mu stala
blízkou osobou, a pocitu bezpeèí pro rodinné pøíslušníky.
Odborná péèe spoèívá v podnìcování zbylých kognitivních
funkcí uživatele formou rozhovoru, her, cvièení pamìti,
reminiscenèní terapie apod. Pracovnice také pomáhá uživateli udržovat spoleèenské kontakty s širším prostøedím
(procházky, návštìvy známých, lékaøe, kadeøníka...). Péèe
spoèívá dále v dopomoci pøi hygienì, sebeobsluze, pøi jídle,
v zajištìní chodu domácnosti a úklidu.
Nìkolik uživatelù preferovalo kombinaci péèe v domácnosti
s návštìvou denního stacionáøe Zahrada.
Poskytovali jsme také poradenskou èinnost pro rodiny
klientù, zamìøenou na získání rùzných pøíspìvkù, doporuèení
možností úèinné léèby a jiné pomoci.
V prùbìhu 1. pololetí byla služba ve smyslu zákona 108/06
Sb. zaregistrována a byly novelizovány standardy kvality
péèe, ve 2. pololetí byly vydány navazující smìrnice a prùbìžnì vedena pøíslušná dokumentace.
Poèet uživatelù: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Poèet návštìv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148
ZAHRADA - DENNÍ STACIONÁØ PRO OSOBY
STARŠÍ 50 LET
Umístìní Stacionáøe: Vsetín, Horní mìsto, ul. Strmá è.p. 34
Denní stacionáø navazuje na dlouhodobý zámìr poskytování
komplexních služeb seniorùm a je propojovacím èlánkem
mezi odlehèovací službou „Domácí péèe” a pøipravovaným
„Domovem pro seniory s poruchami pamìti a orientace”.
5
ZAHRADA umožòuje seniorùm setrvat v jejich domácím
prostøedí, a pøitom ve všední dny od 7.30 do 17 hodin
využívat služeb stacionáøe.
Posláním ZAHRADY je pomoc lidem nad 50 let ze Vsetína
a blízkého okolí, se syndromy demence, poruchami pamìti
a sníženou schopností orientace, k dosažení èi udržení dobré
kvality života. Cílem služby je umožnit tìmto lidem, aby
nemuseli odcházet do zaøízení ústavní péèe, ale aby mohli
co nejdéle zùstat ve svém pøirozeném prostøedí a žít život
obdobný životu jejich vrstevníkù.
Uživatel v souvislosti s uzavíráním dohody o službì stanovuje s pomocí vedoucí stacionáøe svùj individuální plán a osobní cíle. Prùbìh péèe ve stacionáøi je pøizpùsoben mìnícím se
schopnostem a zdravotnímu stavu uživatele. Péèe je orientována na stimulaci a aktivizaci uživatele a zpomalování
procesu úbytku pamìti, a to prostøednictvím spoleèenských
her, cvièení pamìti, výtvarných aktivit, ruèních prací, zpívání, povídání, cvièení, výletù, spoleèného slavení narozenin ...
Kromì toho jsme poøádali nìkolik mimoøádných akcí: Výlet
do ZOO, táborák, sportovní den s dìtmi z MŠ, návštìvu
zámku, cukrárny, høbitova, vycházky v parku.
Službu zajišovala vedoucí stacionáøe s vysokoškolským
vzdìláním v oblasti sociální práce, která také chystala
programy a materiály, vypomáhaly dvì pracovnice Domácí
péèe. V prùbìhu roku byla služba zaregistrována, byly
dopracovány standardy kvality péèe a vydány pøíslušné
6
smìrnice a zpracovávána související dokumentace.
Poèet uživatelù (a souèasnì kapacita): . . . . . . . . . . . . . . . 8
Poèet návštìv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
DOMOV PRO SENIORY VSETÍN - OHRADA
(služba „Domov pro seniory” a „Odlehèovací služba”)
adresa: Vsetín, Ohrada è.p. 1864
Na základì rozhodnutí Zlínského kraje jsme k 1.7. pøevzali
Domov pro seniory Vsetín - Ohrada, který je umístìn
v jednopatrové budovì bývalé mateøské školy v sídlišti
Ohrada. Pøi pøevzatí mìl kapacitu 30 míst, na konci roku
s odlehèovací službou 33 míst: 15 jednolùžkových
a 9 dvoulùžkových pokojù. Pìt pokojù je pøístupno jen pøes
zastøešenou terasu. V pøízemí jsou tøi spoleèná hygienická
zaøízení, spoleèenská místnost, která souèasnì slouží jako
jídelna, kuchyòka a menší kulturní místnost. V patøe další
dvì spoleèná hygienická zaøízení a dvì èajové kuchyòky,
které fungují i jako malé jídelny. Vstup je bezbariérový,
schodištì do patra je opatøeno pojízdnou plošinou. V patøe
jsou ubytovány ženy, v pøízemí pøevážnì muži. V suterénu je
kuchyò, prádelna, údržba a sklady.
Uživatelé jsou témìø výhradnì ze Vsetína, s rùzným omezením: po mozkové pøíhodì, po amputaci nohou, slepí, s pokroèilou demencí a podobnì. Èasté jsou návštìvy jejich pøíbuz-
ných, za 5 uživateli chodí nìkdo z rodiny prakticky dennì.
Domov pravidelnì navštìvují také 3 dobrovolníci. Ke konci
roku mìlo 5 uživatelù 4. stupeò pøíspìvku na péèi, 4 uživatelé 3. stupeò, 10 uživatelù 2. stupeò, 7 uživatelù 1. stupeò
a pouze 3 uživatelé jsou relativnì samostatní, tedy bez
pøíspìvku na péèi.
Domov nabízí úèast na kulturních akcích, poznávací programy, zajišuje i služby kadeønice, holièe, pedikérky. Každý
týden jsou v Domovì evangelické bohoslužby, za nìkterými
uživateli pravidelnì dochází katolický knìz.
Lékaøská služba je zajištìna pravidelnými návštìvami lékaøe
místního obvodu každou støedu a i jinak podle potøeby.
Protože jde o jediný domov pro seniory ve Vsetínì, je velký
pøevis žádostí o umístìní vzhledem k možnostem Domova.
Koncem roku jsme evidovali 130 žádostí o pøijetí. Nìkteré
z nich nejsou akutní, naproti tomu témìø každý týden se na
nás obracejí lidé, kteøí sice žádost podanou nemají, ale pro
dramatickou zmìnu jejich zdravotní nebo sociální situace by
umístìní v Domovì nutnì potøebovali.
Personál pøi pøevzetí Domova tvoøily: vedoucí (souèasnì
sociální pracovnice), hospodáøka, vrchní sestra, 7 zdravotních sester, které mají dva úvazky (sestra 0,27 a peèovatelka 0,73), 3 uklízeèky, 3 kuchaøky, 1 pomocná kuchaøka,
údržbáø, pradlena. Vìtšina pracovnic v pøímé péèi jsou ženy
se znaènou zkušeností, vedoucí Domova, vrchní sestra,
4 sestry a hospodáøka pracují v Domovì od jeho vzniku
v r. 91, pøed tím pracovaly nìkteré sestry v jeslích, které
v budovì døíve fungovaly.
V prùbìhu 2. pololetí probìhly v Domovì drobné stavební
opravy (zejména rozdìlení jednoho dvoulùžkového pokoje na
dva jednolùžkové), dále byly uvolnìny tøi místnosti pro novì
zavedenou odlehèovací službu, realizoval se také rozvod spoleèné televizní antény vè. satelitního pøíjmu a rozvod pro signalizaci z pokojù. Dokoupily se nìkteré èásti vybavení (zvedák, pohodlnìjší nábytek do jídelny apod.). Pøijali jsme také
jednu peèovatelku a na èásteèný úvazek rehabilitaèní sestru.
Služba je poskytována ve smyslu zák. 108/06 Sb., a to jednak
jako služba „Domov pro seniory”, jednak jako „Odlehèovací
služba”. Ta umožòuje pøijmout na omezenou dobu (max.
6 týdnù) uživatele, o kterého se jinak stará rodina. V prùbìhu
2. pololetí byla tato služba poskytnuta 5 osobám. Tak se
alespoò èásteènì daøí øešit nìkteré tìžké sociální situace,
které v rodinách neèekanì vznikají.
V prùbìhu 2. pololetí byli osloveni všichni žadatelé o umístìní
a zjištìna jejich situace, dopracovány standardy kvality péèe,
vydány k nim pøíslušné smìrnice a provedeny další administrativní úkony, související s pøechodem na nového zøizovatele.
Domov pro seniory
Kapacita
30
Pøijato
2
Odešlo/zemøelo
0/3
Odlehèovací služba
3
4
3/0
7
SLUŽBY SOCIÁLNÌ VYLOUÈENÝM
RUBIKON
(Nízkoprahové zaøízení pro dìti a mládež)
Posláním Rubikonu je poskytovat odbornou pomoc a podporu dìtem a mládeži ze Vsetína a blízkého okolí ve vìku
6-26 let v nepøíznivé sociální situaci, a tak napomáhat jejich
zaèlenìní do spoleènosti a pøedcházet sociálnímu vylouèení.
Hlavní aktivity:
» uživatelùm poskytujeme sociální služby (informaèní servis,
poradenství, krizová a situaèní intervence, individuální
práce s uživatelem, zprostøedkování dalších služeb,
kontakt s institucemi ve prospìch uživatele)
» volnoèasové aktivity: nejoblíbenìjší sporty (fotbal, aerobic,
stolní tenis, míèové hry…), výtvarné a rukodìlné èinnosti,
stolní a deskové hry, taneèní kroužek, hudební aktivity,
keramika
» besedy a pøednášky
» programy a aktivity primární prevence sociálnì patologických jevù
» nejèastìjší témata intervencí: alkohol a drogy, etnické
problémy (diskriminace, stigmatizace, rasismus), zdravotní problémy, trestná èinnost, gamblerství
8
Další informace:
» Po stìhování obyvatel i našich klubových prostor
z pavlaèového domu v roce 2006 se nám podaøilo nové
prostory na Poschle „zabydlet” a zaøídit pro klubové
aktivity - spoleènì s uživateli jsme klub vymalovali,
vytvoøili výzdobu a rozmístili vybavení.
» V roce 2007 se významnì obmìnil tým RUBIKONu: dva
pracovníci tým opustili a tøi noví pracovníci se do práce
RUBIKONu zapojili.
» Fotbalový tým a tým fanynek se v dubnu zúèastnil již
tradièního fotbalového turnaje družstev nízkoprahových
zaøízení pro dìti a mládež ve Zlínském kraji. Fotbalisté
obsadili 4. místo a fanynky si vyfandily místo druhé.
» V prosinci se 20 uživatelù úèastnilo již tradièního pøedvánoèního pobytu na Nivách. Ústøedním tématem,
ke kterému se vázaly všechny programy a aktivity, byly
Vánoce: spoleènì s uživateli jsme tvoøili vánoèní ozdoby,
cukroví a povídali si o vánoèních zvycích a tradicích.
Pìt dobrovolníkù z øad našich uživatelù nám pomáhalo
s pøípravou a organizací celého pobytu.
» Naši uživatelé vystupovali v rámci programu Léta v Panské zahradì, na Valašském záøení a na koncertì Spoleènì
pøi hudbì. S dalšími dìtmi se úèastnili pohádkového lesa,
drakiády, šachové simultánky a mikulášské besídky.
» Tøi uživatelé úspìšnì zvládli táborové radosti i starosti
v Hošálkové, na táboøe v indiánských stanech, který
poøádal sbor ÈCE v Jasenné pod hlavièkou obèanského
sdružení Communia Viatorum.
Poèet uživatelù
Dívky
6 -12 let
45
13 - 26 let
33
Celkem
88
Chlapci
50
47
98
Návštìvnost
Vìk uživatelù
6 - 12 let
13 - 26 let
Celkem
Poèet kontaktù
3254
1228
4482
Celkem
95
80
175
MOZAIKA
(Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi)
Posláním MOZAIKY je poskytovat ambulantní a terénní
sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi ve vìku 3 - 15
let, které žijí v nepøíznivých sociálních podmínkách. V rámci
MOZAIKY poskytujeme pracovnì výchovnou èinnost pro dìti
a dospìlé, podporu a nácvik sociálních kompetencí, nácvik
a upevòování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajišujeme podmínky a podporu pro
pøimìøené vzdìlávání dìtí. Poskytované služby napomáhají
zaèlenìní uživatelù do spoleènosti a pøedcházejí sociálnímu
vylouèení.
Mozaika zastøešuje tøi hlavní oblasti práce:
» Školièka - pøedškolní pøíprava dìtí a podpora jejich rodièùm
» Výukové a motivaèní centrum pro romské dìti ve Vsetínì
» Veèerní programy pro dospìlé
9
ŠKOLIÈKA
(Pøedškolní pøíprava romských dìtí)
Každý den od pondìlí do pátku jsou ve Školièce na Poschle
pøipraveny vzdìlávací programy pro dìti (3-5 let) a v urèené
dny také pro rodièe. Cílem naší práce je rozvoj dovedností,
které budou malí školáci potøebovat. Klademe dùraz na to,
aby se dìti dovedly domluvit èesky, pro mnohé z nich je to
vùbec první delší kontakt s èeským jazykem v jejich životì.
Rozvíjet je tøeba i další schopnosti dìtí, napø. jemnou
a hrubou motoriku, grafomotoriku, pohybové dovednosti,
pracovnì volní vlastnosti, hygienické návyky. Pracujeme
s plastelínou, nùžkami, kreslíme, skládáme stavebnice…
Naší snahou je umožnit dìtem kontakt s majoritní spoleèností a tím jim pomoci pøekonat strach z neznámého. Proto
navštìvujeme prostøedí, kde se mohou vzájemnì potkat
s lidmi, které ve svém životním prostoru nepotkávají.
Navštìvujeme Mìstské láznì, poøádáme výlety do ZOO, byli
jsme také na zámku. Stalo se již zvykem, že s našimi dìtmi
vystupujeme v programu „Léto v Panské zahradì”, které
každoroènì poøádá Mìsto Vsetín. Dìti velmi rády nacvièují
pásmo øíkanek a taneèkù, které pak prezentují nejen svým
rodièùm, ale i široké veøejnosti.
Díky projektu Pøedškolní pøíprava romských dìtí, který byl
financován ze sbírkového projektu „Pomozte dìtem”, organizovaného spoleènì Nadací rozvoje obèanské spoleènosti
a Èeskou televizí, jsme nakoupili hraèky, didaktické pomùc-
10
ky a sportovní potøeby, které nám pomohly zkvalitnit práci,
dìtem udìlaly velkou radost a lépe uspokojily jejich potøeby.
V letošním roce se nám podaøilo rozšíøit dosavadní dvouhodinový program pro dìti o jednu hodinu. Jedná se o pøímou
práci s uživateli, které pøedchází pøípravy tvoøené dle potøeb
jednotlivých dìtí. Nedílnou souèástí práce je terénní sociální
práce pøímo v rodinách, a to jak na Poschle, tak i v rodinách
bydlících na ulici Jiráskova. Zde také probíhaly alternativní
programy Školièky pøímo v jedné rodinì, kde se scházely
dìti z celého domu.
Jako významný ukazatel úspìchu naší práce vidíme i to,
že tøi dìti, které navštìvovaly Školièku, nastoupily v záøí na
bìžný typ základní školy. Zkušenost nám ukazuje, že tyto
dìti jsou schopné držet krok se svými vrstevníky z vìtšinové
spoleènosti a úspìšnì zvládat výuku na základní škole. Naše
podpora „prvòáèkùm” a jejich rodinám bude probíhat
i v roce 2008.
Poèet uživatelù
Dívky
Chlapci
19
18
Rodièe
22
Celkem
59
Návštìvnost
Dívky
Chlapci
463
684
Rodièe
155
Celkem
1302
VEÈERY PRO DOSPÌLÉ
Hlavní aktivity:
» Komunitní programy pro dospìlé a mládež: neoblíbenìjšími aktivitami byl stolní tenis, stolní fotbal, výtvarné
a rukodìlné aktivity, tvorba keramických výrobkù.
Všechny tyto aktivity byly provázeny rozhovory a debatami o aktuálních tématech. Pracovníci pøitom poskytovali
pomoc a podporu pøi hledání øešení obtížných životních
situací uživatelù, poskytovali jim poradenství, pomáhali
s vyhledáváním potøebných informací. Nejèastìjšími
problémy, které pracovníci pomáhali øešit, byly: vzdìlávání
dìtí, docházka dìtí do školy, péèe o rodinu, domácí
hospodaøení, zamìstnání, partnerské vztahy, diskriminace,
péèe o zdraví a zdravotní problémy, gambling, dluhy.
» Díky velkému zájmu ze strany uživatelù probíhalo promítání Filmového klubu v roce 2007 každý týden. Každé
promítání bylo spojeno s anotací filmù a diskusí o filmu.
Pravidelní úèastníci se pak zapojili do natáèení dokumentárního filmu o životì na Poschle, který byl následnì
promítán i široké veøejnosti.
» Pøed Vánocemi jsme poøádali Komunitní veèer pro zájemce
všech vìkových kategorií, pøi kterém jsme spoleènì
vyrábìli vánoèní ozdoby, jimiž jsme poté ozdobili vánoèní
stromek a klubové prostory. Uživatelé i pracovníci pøinesli
vánoèní cukroví, kterým jsme spolu se zpìvem koled
pøedvánoèní atmosféru dotvoøili.
» Již tradièní aktivitou pro dospìlé je program v tìlocviènì,
kterého využívají pøedevším muži pro fotbalový trénink.
Ten v roce 2007 zúroèili na turnaji v rámci Dne zdraví,
který Diakonie spolupoøádala se Spoleèností pro komunitní
práci.
Statistika èinnosti
Program
Filmový klub
Komunitní veèery
Programy v tìlocviènì
Celkem
Uživatelé
32
35
28
–*
Návštìvnost
231
250
474
955
* Celkovou sumu neuvádíme, protože nìkteøí uživatelé využívali služby
v rámci více programù a prostý souèet by byl zavádìjící.
11
VÝUKOVÉ A MOTIVAÈNÍ CENTRUM PRO ROMSKÉ DÌTI
VE VSETÍNÌ
Projekt Výukové a motivaèní centrum pro romské dìti
ve Vsetínì v roce 2007 vstoupil do druhého roku své realizace. Byl zahájen v bøeznu 2006 a bude pokraèovat do konce
února 2008. Je urèen žákùm základních škol. Za cíl si klade
pomoci uživatelùm pøi pøípravì do školy a pøi osvojování
uèiva základní školy. Dùraz je kladen na spolupráci s rodinou
a školou. Spolupracovali jsme také s odborníky (speciální
pedagožka, logopedka, okresní metodik prevence sociálnì
patologických jevù, pracovníci ze støediska integrace menšin, pracovníci oddìlení sociálnì právní ochrany dìtí atd.).
Centrum se nachází v lokalitì Poschla. Otevøeno bylo od úterý do pátku v odpoledních hodinách. V pondìlí probíhala
mimoškolní pøíprava pøímo v rodinách uživatelù. Dìti jsme
douèovali individuálnì, soustøedili jsme se na specifické
potøeby každého jedince. Pøihlášení uživatelé mìli možnost
pøicházet do centra nejménì jednou týdnì dle dohodnutého
harmonogramu. V roce 2007 (respektive v 1. pololetí školního roku 2007/2008) jsme kladli dùraz na podporu žákù
1. roèníkù ZŠ a jejich rodin. Považujeme tuto podporu
za klíèovou z hlediska zvládání dalších školních povinností
a celkové úspìšnosti dìtí na ZŠ.
Vedle bìžného provozu mìli uživatelé možnost úèastnit se
nìkterých doplòkových aktivit centra. Dìti z výukového
12
centra a z RUBIKONu získávaly znalosti o pøírodì pøi lekcích,
které vedli jednou za 14 dní lektoøi z Èeského svazu ochráncù pøírody. Bìhem prázdnin se tøi uživatelé zúèastnili tábora
poøádaného obèanským sdružením Communio viatorum.
Další tábor plánovaný ve spolupráci s RUBIKONem musel
být bohužel z dùvodu epidemie pøíušnic zrušen. Dìti, které se
pravidelnì douèovaly a plnily své povinnosti, se úèastnily
nìkolika motivaèních výletù (napø. ZOO Lešná, Teplice nad
Beèvou - aragonitové jeskynì, Kromìøíž - výstava Orbis
pictus, zámek Vizovice, Luhaèovice - procházka láznìmi
a kolonádou, skanzen v Rožnovì p. Radhoštìm). Uživatelé
velmi rádi pracovali na poèítaèích a hráli na nich vzdìlávací
hry, což však mohli až po splnìní všech svých povinností.
Využívali výukové programy a zdokonalovali se v ovládání
internetu.
Uživatelùm a jejich rodinám se v roce 2007 vìnovali
3 pedagogové (dohromady 2 úvazky) a romský asistent
(0,5 úvazku).
Poèet uživatelù
VMC
Pøírodovìda
Dívky
25
21
Chlapci
24
13
Celkem
49
34
Návštìvnost
VMC
Pøírodovìda
Celkem
Dívky
622
74
696
Chlapci
488
31
519
Celkem
1110
105
1215
Protože v loòském roce mìly úspìch perlièky, které jsme
mìli možnost bìhem své práce slyšet, chceme se s Vámi
o nìkolik nových podìlit i letos.
PERLIÈKY:
Baví se dva hoši a jeden povídá: „Co je to jabloò?” Druhý se
diví: „Ty to nevíš, vždy jsme si to øíkali. Pøece to, na èem
rostou hrušky.”
Žák 9. tøídy se uèí pøírodopis, pracovnice mu øíká: „Jmenuj
4 obilniny. ”Chlapec se hluboce zamyslí a odpoví: „Pšenice,
žito, oves, jelito...”
Pøi jednom výletu jsme navštívili s dìtmi statek, kde mìli
možnost vidìt rùzná domácí zvíøata. Kolega se dívá na
hnìdou rohatou kozu. Chce dìti pozlobit a tak povídá: „Jé,
dìcka, to je ale divný malý koník.” Nejmladší školaèka se na
nìj zle podívá a øíká: „Jarku, to pøece není žádný koník, to je
lejen!”
V èlánku stojí: „Karel byl silnìjší, Tom vìdìl, že bude bit
a mìl z toho tìžkou hlavu.” Kolegynì: „Rozumíš tomu?
Uživatel: ...mlèí. „Kevine, pomoz mu.“ Kevin: „More, když
mᚠvelkou hlavu, tak se ti špatnì pere. To je jasné, ne?”
Kolega Jarek: „Jak se jmenuje mládì od kravièky?” Dítì se
zmatenì dívá z pracovníka na kamaráda. Jarek napoví: „Te...
te...” Dítì šastnì vykøikne: „Teta!”
Máme stromy listnaté a jehliènaté. Borovice je strom šišnatý.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem, Ministerstvem pro místní rozvoj a Zlínským krajem.
Kluèina se baví s kolegou Jarkem o pravidlech slušného
chování, o pozdravech a o tom, co se øíká v jaké situaci.
Kolega se ptá: „A co øekneš doma ráno, když vstaneš?”
Chlapec s úsmìvem: „Na shledanou.”
13
DALŠÍ PROJEKTY
14
VZDÌLÁVÁNÍM K INTEGRACI
FINANÈNÍ ØÍZENÍ DIAKONIE VSETÍN
Projekt Vzdìláváním k integraci byl realizován od záøí 2006
a jeho realizace byla ukonèena v únoru 2008. Projekt je
zamìøen na zvyšování kapacity zamìstnancù Diakonie
Vsetín. Bìhem roku se pracovníci vzdìlávali v oblasti sociální práce a osvojovali si nové poznatky, a dovednosti, aby
byli schopni lektorsky zajišovat pøednášky, a tak pøedávat
své praktické zkušenosti dalším lidem. V druhé polovinì roku
2007 se vzdìlávacích semináøù úèastnili èlenové vedení
Diakonie a soustøedili se na získání nových poznatkù a zkvalitnìní a zefektivnìní øízení v organizaci.
V roce 2007 naši pracovníci absolvovali 40 vzdìlávacích
hodin o problematice sociální práce, 88 hodin bylo vìnováno
lektorským a prezentaèním dovednostem, v jejichž rámci
byly vytvoøeny libreta ke ètyøem pøednáškám pro školy,
a 38 hodin urèených èlenùm vedení Diakonie Vsetín.
Projekt je zamìøen na vytváøení podmínek pro realizaci
kvalitního finanèního øízení, finanèního plánování, kvalitní
pøípravy rozpoètù a práci s lidskými zdroji v Diakonii Vsetín.
Realizace projektu byla zahájena v èervenci 2007 vstupním
finanèním auditem. Díky projektu byl pøijat finanèní manažer
a úèetní. V rámci projektu jsme doplnili a zaktualizovali øadu
vnitøních pøedpisù a smìrnic a zpracovali strategický plán
organizace pro léta 2008 - 2010, který umožní odpovìdné
strategické øízení a plánování v tomto období.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpoètem Èeské republiky.
KONTAKTNÍ MÍSTO
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpoètem Èeské republiky.
Cílem projektu Kontaktní místo bylo usnadnit a zlepšit komunikaci mezi èleny romské komunity a institucemi (úøady,
vzdìlávacími institucemi, neziskovými organizacemi).
Pomohl øešit pøedevším problémy v komunikaci s mìstským
úøadem, komunikaci s lékaøi v dobì „epidemie” pøíušnic,
jednání se školami a odbornými institucemi v souvislosti se
zápisy dìtí do základních škol. V rámci projektu byla poskytnuta možnost poèítaèové pøípravy na zkoušky pro zisk
øidièských oprávnìní, hledání informací o školách a komunikaci se školami prostøednictvím internetu. Uživatelé si tak
bìhem aktivit osvojovali také základní dovednosti poèítaèové gramotnosti.
Bìhem osmi mìsícù, kdy probíhal projekt, pracovníci poskytli celkem 146 konzultací, pøièemž nezøídka šlo o skupinovou konzultaci èi pomoc.
ŠUMNÝ VSETÍN
V roce 2007 probìhl již druhý roèník fotografické soutìže pro
žáky základních škol Šumný Vsetín, tentokrát s podtitulem
Lidé ve mìstì. V kvìtnu byl na stejné téma uspoøádán také
workshop pro mladé fotografy pod vedením renomovaného
fotografa Jindøicha Štreita. V záøí se nad soutìžními fotografickými snímky žákù základních škol sešla odborná porota
v èele s fotografem Zdeòkem Hartingrem a vybrala tøi nejlepší fotografy. Ti byli ocenìni pøi vernisáží výstavy Šumný
Vsetín v kinì Vatra. Do soutìže se zapojilo celkem 15 autorù.
Projekt byl realizován za finanèní podpory Zlínského kraje.
JILESTAR
SPOLEÈNÌ
Akce SPOLEÈNÌ urèené široké veøejnosti koná Diakonie
Vsetín pravidelnì každý rok a stávají se tradièní souèástí
kulturního a osvìtového programu mìsta Vsetín. V roce
2007 jsme s velkým úspìchem konali SPOLEÈNÉ 3. plesání
s Diakonií, poprvé ve velkém sálu Domu kultury. Dìti
a rodièe se spoleènì sešli pøi výletu do pøírody spojeném
s pouštìním drakù. Sportuchtiví nadšenci se sešli jednak pøi
šachové simultánce konané na ZŠ Trávníky, jednak na
fotbalovém høišti pøi turnaji v malém fotbale, který Diakonie
spolupoøádala ve spolupráci se Spoleèností pro komunitní
práci Vsetín o.p.s. v rámci Dnù zdraví ve Vsetínì.
Nedílnou souèástí projektových aktivit byly opìt besedy
(napø. beseda s páterem F. Líznou, s øeditelem mìstské
policie, pøednáška o duchovním životì Romù).
Vysoké návštìvnosti se již tradiènì tìšila pøedvánoèní akce
SPOLEÈNÌ pøi hudbì, která se konala pod záštitou pana
místostarosty L. Gajdùška. Akce mìla podobu multietnického hudebního festivalu se zastoupením rùzných hudebních
žánrù.
Projekt byl realizován za finanèní podpory Ministerstva
kultury ÈR, Zlínského kraje a Mìsta Vsetín.
Rok 2007 lze z pohledu našeho folklorního romského taneèního souboru JILESTAR (Ze srdce) hodnotit jako nadmíru
úspìšný. Nejvýznamnìjšího ocenìní se mu dostalo na
významném festivalu Gypsy celebration, poøádaném Idou
Kelarovou, kdy byl vybrán, aby zahajoval hlavní veèerní
program. Taneèní soubor vznikl v roce 2000 a od roku 2006
je souèástí aktivit Diakonie Vsetín. Zakladateli jsou manželé
Leškovi. Soubor složený z 15 dívek a pøíležitostnì i chlapcù
se mùže pochlubit úèastí na øadì významných kulturních
akcí a øadou ocenìní, napø.:
2000 Mezinárodní festival Den bez hranic Ostrava,
po vystoupení obdržel starosta Vsetína dìkovný
dopis od primátorky Ostravy za strhující pøedstavení
2000 Mezinárodní folklórní festival Zlín
2000 Mezinárodní folklórní festival Otrokovice
2003 Festival talentù Prostìjov - získali prvenství
2004 Mezinár. folklórní festival písní a tancù Jánošíkùv dukát
2007 Gypsy celebration na hradì Svojanov
2007 Mezinárodní folklórní festival Balvest Kokava (SK)
Soubor vystupuje každoroènì na festivalu Romská píseò
v Rožnovì. Pravidelnì také vystupuje v rámci akcí Vsetínské
léto, Valašské záøení, Vsetínský krpec apod. Soubor pøi pravidelných zkouškách spolupracuje s paní Helenou Danielovou
z Muzea romské kultury v Brnì.
15
PØEHLED AKCÍ DIAKONIE VSETÍN POØÁDANÝCH PRO
ŠIROKOU VEØEJNOST V ROCE 2007
KOORDINACE KOMUNITNÍHO ŽIVOTA ROMÙ
VE VSETÍNÌ
»
»
»
»
»
»
Projekt zahájený v roce 2006 pokraèoval také v roce 2007.
Tým pracoval ve složení: komunitní koordinátorka Mgr.
Daniela Cincibusová, vedoucí služby sociálnì vylouèeným
Mgr. Marta Doubravová, manažerka projektu Miroslava
Ponèíková a øeditel Ing. Dan Žárský. Zaèátek roku byl velmi
silnì negativnì poznamenaný mediální hysterií zamìøenou
na osobu bývalého starosty Jiøího Èunka a øešení bytové
otázky vsetínských Romù ze Smetanovy 1336, což naši práci
velmi ztížilo. Základní aktivita týmu se zamìøovala na upevnìní a rozvinutí systému domovní samosprávy. Na pravidelných schùzkách se jedenkrát týdnì setkávalo šest domovních dùvìrníkù se zástupci Diakonie Vsetín, ale také se
zástupci Mìsta Vsetína, VSI apod. Projednávaly se otázky
týkající se obèanského soužití, úklidu spoleèných prostor,
otázky obèanské vybavenosti, dopravní obslužnosti, sportovního zázemí. Spoleènými silami se podaøilo dobudovat
fotbalové høištì, prolézaèky pro dìti, lavièky kolem domù.
Komunitní koordinátorka se také vìnovala zprostøedkování
kontaktu s úøady, zvl. Úøadem práce Vsetín, vypomáhala se
zvládáním zadlužení nìkterých rodin a placením nájmu
a služeb spojených s užíváním bytu, zvláštì spotøebované
elektøiny. Kvalitní práce celého týmu se projevila na dobré
úrovni soužití a úklidu zvláštì v lokalitì Poschla.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
16
8. - 10. 2. Sbìr šatstva
29. 3. Beseda s øeditelem mìstské policie
14. 4. SPOLEÈNÌ 3. plesání s Diakonií
3. 5. Beseda s páterem Františkem Líznou
19. 5. Fotografický workshop s Jindøichem Štreitem
20. 5. Den Diakonie
a pøednáška Jindøicha Štreita: Sociální fotografie
20. - 23. 6. Infostánek o práci Diakonie Vsetín
12. 7. Vystoupení uživatelù v rámci Léta v Panské zahradì
20. 7. Vystoupení Jilestar na festivalu Romská píseò v RpR.
29. - 30. 7. Vystoupení Jilestar ve Svojanovì
30. 8. - 1. 9. Sbìr šatstva
7. 9. Vystoupení Jilestar v rámci programu Val. záøení
20. 9. Den bariér v nás a kolem nás - prezentace práce
a zážitkové aktivity
3. 10. Den seniorù
6. 10. Fotbalový turnaj v rámci Dne zdraví
12. 10. Putování s brouèky
19. 10. SPOLEÈNÌ do pøírody - drakiáda
29. 10. Vernisហvýstavy Šumný Vsetín
10. 11. SPOLEÈNÌ pøi hudbì
12. 12. SPOLEÈNÌ pøi sportu Pat-mat-šach
14. 12. Dokumentem k integraci
SOCIÁLNÌ - PRÁVNÍ OCHRANA DÌTÍ
Diakonie je právnickou osobou povìøenou k výkonu sociálnìprávní ochrany dìtí (dále jen SPOD). Pracovníci se podílejí
na vyhledávání dìtí, na které se SPOD zamìøuje, pomáhají
rodièùm pøi øešení výchovných nebo jiných problémù souvisejících s péèí o dítì a poskytují nebo zprostøedkovávají
rodièùm poradenství pøi výchovì a vzdìlávání dítìte.
Souèástí výkonu SPOD je také èinnost zamìøená na ochranu
dìtí pøed škodlivými vlivy a pøedcházení jejich vzniku.
Diakonie také poøádá výchovnì rekreaèní tábory pro dìti.
V rámci SPOD vykonali pracovníci Diakonie celkem 134
intervencí. V rámci poskytnutých intervencí byla nejèastìji
øešena tato témata: zdravotní problémy, vztahové problémy,
výchova, vzdìlávání a záškoláctví. Poøádali 33 mimoøádných
akcí, kterých se zúèastnilo celkem 240 osob. Za velmi
dobrou a pøínosnou považujeme spolupráci se sborem ÈCE
v Jasenné, díky které se 3 naši uživatelé mohli úèastnit
letního tábora pro dìti z Jasenné a okolí. Konal se již tradièní
pøedvánoèní pobyt pro mládež, na kterém se setkalo celkem
20 našich uživatelù.
DOBROVOLNÍCI, PRAKTIKANTI, STÁŽISTÉ
A SPOLUPRÁCE S PROBAÈNÍ A MEDIAÈNÍ SLUŽBOU
V Diakonii Vsetín v roce 2007 pracovalo celkem
9 dobrovolníkù. Velkou pomocí byla také práce 12-ti èlenné
skupiny dobrovolníkù z Holandska a nechceme opominout
ani obìtavou pomoc dobrovolníkù pøedevším z øad èlenù
Horního sboru Èeskobratrské církve evangelické ve Vsetínì,
kteøí významnì pøispìli ke zdaru sbìrù šatstva.
Všem dobrovolníkùm dìkujeme! Jejich práce si velmi
vážíme a jsme za ni vdìèni.
Diakonie Vsetín umožnila v roce 2007 vykonat odbornou
praxi èi stហ15 osobám. Jednalo se pøedevším o dlouhodobé praxe v rámci kvalifikaèních kurzù a praxe studentù
støedních a vysokých škol kratšího charakteru. Stážisté se
zamìøovali pøedevším na problematiku práce v nízkoprahovém zaøízení pro dìti a mládež a služby poskytované sociálnì
vylouèeným osobám.
Diakonie Vsetín spolupracuje s probaèní a mediaèní službou:
v roce 2007 umožnila vykonat alternativní trest v našem
zaøízení 4 osobám.
Výroèní zprávu schválila správní rada støediska na svém
zasedání dne 14. 4. 2008.
17
ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA DIAKONIE K 31. 12. 2007
Øeditel
1
Zástupce øeditele pro
služby soc.vylouèeným
0,5
18
Manažer projektù
0,8
Finanèní manažer
0,4
Úèetní
0,8
Zástupce øeditele
pro služby seniorùm
0,2
Vedoucí NZDM
Rubikon
0,2
Vedoucí
Mozaika – Školièka
0,3
Vedoucí
Mozaika – VMC
1
Vedoucí
Domácí péèe
0,9
Vedoucí
Denního stacionáøe
0,9
Vedoucí
Domova pro seniory
1
Sociální pracovník
0,2
Sociální pracovník
1,1
Sociální pracovník
0,5
Sociální pracovník
0,1
Pracovník
v sociálních službách
0,2
Hospodáø
1
Pracovník
v sociálních službách
2,8
Pracovník
v sociálních službách
0,5
Pracovník
v sociálních službách
0,5
Pracovník
v sociálních službách
0,9
Pedagog
0,4
Pedagog
0,4
Kuchaø
2
Vrchní sestra
1
Uklízeèka
2,5
Zdravotní sestra
2
Údržbáø
1
Pracovník
v sociálních službách
7
Pradlena
1
HOSPODAØENÍ
PØÍJMY
VÝNOSY - v tisících Kè
Tržby za služby
Dary
Úroky
Dotace MPSV ÈR
Dotace MŠMT ÈR
Dotace MK ÈR
Dotace ÚP Vsetín
Dotace Zlínský kraj
Dotace Mìsto Vsetín
Sbírkový projekt „Pomozte dìtem”
Nadace Zdraví pro Moravu
EU - SROP
EU - OPRLZ, 2. výzva
EU - OPRLZ, 3. výzva
Výsledek:
VÝDAJE
11103
2766
85
14
4145
200
39
183
70
1821
133
8
1017
289
333
NÁKLADY - v tisích Kè
Materiál
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Spoje
DDNM
Nájemné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Pojištìní
Ostatní sociální náklady
Danì a poplatky
Odpisy
Ostatní provozní náklady
11047
1641
567
322
78
125
41
846
526
4726
1630
36
19
20
470
56 tis. Kè
AKTIVA
3440
PASIVA
3440
Dlouhodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanèní majetek
Jiná aktiva
533
56
263
1674
914
Jmìní
Výsledek hospodaøení
Závazky
Jiná pasiva
Rezervy
753
56
1808
823
0
19
ZPRÁVA AUDITORA
urèená pøedstavenstvu Diakonie ÈCE støediska Vsetín
Na žádost vedení organizace jsem ovìøila øádnou úèetní
závìrku Diakonie ÈCE støediska Vsetín, IÈ 736 33 178,
k 31.12.2007. Za sestavení úèetní závìrky a vedení úèetnictví tak, aby bylo úplné, prùkazné a správné, v souladu
s platnými zákony a pøedpisy, odpovídá vedení støediska.
Odpovìdností auditora je vyjádøit na základì provedeného
auditu názor na úèetní závìrku jako celek.
Dále jsem ovìøila splnìní podmínek stanovených v
„Povinném obsahu auditních zpráv“ požadovaném Nadací
rozvoje obèanské spoleènosti. Vyjádøení k tìmto podmínkám
je obsaženo v Pøíloze ke zprávì auditora, která je samostatnou pøílohou zprávy.
Audit jsem provedla v souladu se zákonem è. 254/2000 Sb.,
o auditorech a Komoøe auditorù ÈR a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikaèními doložkami
Komory auditorù. Tyto standardy vyžadují, aby auditor
naplánoval a provedl audit tak, aby získal pøimìøenou jistotu,
že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit
zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti
a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých úèetních metod
a zhodnocení vypovídací schopnosti úèetní závìrky.
Jsem pøesvìdèena, že provedený audit dává pøimìøený
základ pro vyslovení výroku k úèetní závìrce.
20
Podle mého názoru úèetní závìrka podává ve všech významných ohledech vìrný a poctivý obraz aktiv, závazkù vlastních
zdrojù a finanèní situace Diakonie ÈCE støediska Vsetín
k 31.12.2007 a výsledku hospodaøení za rok 2007 v souladu
se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a úèetními pøedpisy platnými v Èeské republice.
Vzhledem k uvedeným skuteènostem vydává auditor
k úèetní závìrce výrok
bez výhrad.
Dotace poskytnutá MPSV ÈR je úètována oddìlenì
a v souladu s podmínkami pro pøidìlení dotace a její zaúètování.
Ve Valašském Meziøíèí dne 24.4.2008
Ing. Hana Novotná
auditor
èíslo osvìdèení 1682
SUMMARY OF THE ACTIVITY OF DIACONIA VSETÍN
FOR THE YEAR 2007
Diaconia Vsetín is an independent unit with legal personality. It has been constituted in June 2004 and provides
seniors and socially excluded persons, mainly Romanies,
with social services as per the needs of the city and the
region.
The service provided for excluded persons in the year 2007
took place mainly in form of a drop-in centre for children
and youth named "RUBIKON" and via activation services for
families with children named "MOZAIKA" (MOSAIC) which
consist in the "Educational Motivation Centre for Romany
children" (focused on tutoring of children from primary
schools) and in the "Little School" (focused mainly on preschool preparation of children). Children and parents may
spend their free time in RUBIKON and MOSAIC, they may
talk on their problems with social workers and they may
participated in programmes prepared. Our services have
arisen large interest thanks to the kind and professionally
trained staff (10 employees and a lot of volunteers).
Activities offered include sporting events and outdoor
weekend events. RUBIKON was visited by 175 users,
MOSAIC was visited by 172 children and parents in total.
The total number of visits was 3472.
Hysteria in media connected with the person of Jiøí Èunek,
former mayor, continued in connection with relocation of
majority of Romany families from the house with access
balconies in the centre of the city into outskirts area called
Poschla. This fact made our service much more difficult.
Activities of the community coordinator continued also in
the year 2007 and she cooperated with the house autonomy
and she supported the life of the Romany community. Field
work of an assistant has newly been developed since
September for children attending the 1st class of the
Primary School Trávníky.
Our further services are focused on seniors. Home care
service is devoted to persons who require more than
serviceof common day-care, for example: in case of persons
with disorders of memory and orientation. A specialized
caretaker becomes a companion for a certain part of the
day in order to assist the family and to delay hospitalization
or institutional care. This service was carried out by two
caretakers only because we did not succeed in obtaining
sufficient financial resources. Home care provided 20 users
with services. The day centre called ZAHRADA (Garden) for
seniors and persons with dementia syndrome created
helpful ambient for 8 users supported by three caretakers.
A fundamental change in the care of seniors was represented by transfer of the Home for Seniors in Vsetín - Ohrada
from the Zlín Region over to Diaconia Vsetín as of the 1st
July 2007. The number of Diaconia employees thus increased overnight by 19 and we started, at the same time,
taking care of 30 other seniors living in the Home.
We started implementation of two new European projects in
the year 2007: "Integration via education", focused on
employees of Diaconia Vsetín and "Financial management of
Diaconia Vsetín" within the framework of which we have
also been preparing a strategic plan for our organization for
the years 2008 - 2010.
We were encouraged by repeated visit by our friends from
the Dutch protestant congregation in Zaltbommel who
assisted by their physical labour as well as by a financial
subsidy.
The centre was operated mainly on the basis of subsidies
from the Ministry of Labour and Social Affairs, Ministry of
Education, Ministry of Culture, European Social Fund, the
Zlín Region, the Municipality of Vsetín, Employment agency
and foundations. We obtained 24 subsidies in total. Income
for the year 2007 reached 11,103,000.- CZK and expenses
reached 11,047,000.- CZK.
21
JAHRESBERICHT 2007 - ZUSAMMENFASSUNG
22
Die Diakonie Vsetín wurde im Juni 2004 als eine eigenständige Organisation gegründet und bietet soziale Dienste für
Senioren und sozial marginalisierte Personen an, insbesondere für Roma, die von der Stadt und der Region benötigt
werden.Die Arbeit mit sozial marginalisierten Personen fand
im Jahr 2007 vor allem im Klub für Kinder und Jugendliche
(RUBIKON) und im Zentrum für Familien mit Vorschulkindern
(MOZAIKA) statt. Bestandteil des Zentrums ist das „Unterrichts- und Motivationszentrum” für Roma-Kinder, das
Nachhilfeunterricht für Grundschulkinder anbietet, und die
Vorschuleinrichtung „Školièka” (Unsere kleine Schule).
Sowohl in RUBIKON, als auch in MOZAIKA können Kinder
und ihre Eltern ihre Freizeit verbringen, mit den
Sozialarbeitern über ihre Probleme sprechen und an verschiedenen Programmen teilnehmen. Dank dem netten und gut
ausgebildeten Personal (10 Mitarbeiter und mehrere
Freiwillige) werden diese Angebote sehr gut angenommen.
Darüber hinaus werden auch verschiedene
Sportveranstaltungen und Freizeitaktivitäten am
Wochenende organisiert. Der Klub RUBIKON wurde von 175
Kindern und Jugendlichen besucht, das Zentrum MOZAIKA
von insgesamt 172 Kindern und Eltern. Die Gesamtzahl der
Besuche betrug 3472.
Der Medienrummel, der mit der Umsiedlung der meisten im
Pawlatschenhaus im Zentrum der Stadt wohnenden RomaFamilien in die Siedlung „Poschla” am Rande der Stadt
begonnen hatte und mit der Person des früheren
Bürgermeisters Jiøí Èunek verbunden ist, setzte sich weiter
fort. Diese Tatsache erschwerte spürbar unseren Dienst.
Auch im Jahr 2007 war eine Koordinatorin in der Siedlung
tätig, die die Hausverwaltung und das Leben der Roma
begleitete. Neu eingerichtet wurde die Stelle einer
Assistentin für Roma-Erstklässler in der Grundschule
„Trávníky”, die seit September ihre Tätigkeit ausübt.
Ein weiterer Bereich der Diakonie-Arbeit in Vsetín ist die
häusliche Pflege von älteren Menschen, die eine weit in-
tensivere Betreuung brauchen, als sie der gewöhnliche
Pflegedienst bieten kann. Es geht zum Beispiel um
Menschen mit Gedächtnis- und Orientierungsstörungen. Die
Betroffenen werden von einer ausgebildeten Pflegerin für
einige Stunden am Tag betreut, so dass die Familie entlastet
und eine Hospitalisierung in einem Krankenhaus oder einer
Anstalt aufgeschoben werden kann. Für diese Betreuung
wurden nur zwei Pflegerinnen angestellt, weil es uns nicht
gelungen ist, finanzielle Mittel für weitere Stellen zu akquirieren. 20 ältere Menschen nahmen die häusliche Pflege in
Anspruch. In der Tagesstätte ZAHRADA („Garten”) sorgen
drei Pflegerinnen für eine angenehme Umgebung für
Senioren und Demenzkranke.
Eine grundlegende Veränderung im Bereich der
Seniorenarbeit stellte die Übernahme des „Seniorenheimes
Vsetín Ohrada” vom Kreis Zlín dar, die am 1. Juli 2007
vollzogen wurde. Die Zahl der Mitarbeiter der Diakonie
Vsetín wuchs somit von einem Tag zum anderen um 19 an
und zur gleichen Zeit erhöhte sich auch die Zahl der von der
Diakonie gepflegten Senioren um 30 Personen. Im Jahr 2007
starteten wir zwei neue europäische Projekte: „Durch Bildung zur Integration” für die Mitarbeiter der Diakonie Vsetín
und „Finanzielle Leitung der Diakonie Vsetín”. Im Rahmen
des zweiten Programms entwarfen wir auch den Strategischen Plan unserer Organisation für die Jahre 2008 - 2010.
Sehr ermutigend war der wiederholte Besuch holländischer
Freunde von der evangelischen Gemeinde in Zaltboomel, die
uns durch freiwillige Arbeitseinsätze und Spenden halfen.
Die Diakonie Vsetín finanzierte sich vor allem über
Fördermittel des tschechischen Arbeitsministeriums und des
tschechischen Bildungsministeriums, des tschechischen
Kultusministeriums, des Europäischen Sozialfonds, des
Kreisamtes Zlín, der Stadt Vsetín, des Arbeitsamtes Vsetín
und über die Unterstützung von Stiftungen. Insgesamt erhielt
das Diakoniezentrum Gelder aus 24 Förderprojekten. Die
Einnahmen betrugen 11.103.000,- CZK, die Ausgaben
11.047.000,- CZK.
DÌKUJEME ZA POMOC A PODPORU V ROCE 2007
Firemní dárci a organizace
Austin Detonator s.r.o., Vsetín
Indet Safety Systems a.s., Vsetín
Karel Boch, Praha
Køesanské obèanské sdružení Vsetín
Martek Medical, a.s., Tøinec
TES Vsetín, s.r.o.
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Církve
Farní sbor ÈCE Rùžïka
Holandská protestantská církev
Individuální dárci
David Jakub (Praha), Fojtù Daniel (Vsetín), Gröschlová Olga
(Zlín), Helerová Ludmila (Praha), Juøíèek Stanislav (Vsetín),
Kotrlová Hana (Vsetín), Lízna František (Brno), Makyèová
Miluše (Vsetín), rodina Høíbkova (Hošálková), Rùžièka
Martin (Zlín), Øíèan Pavel (Praha), Surý Tomᚠ(Vsetín),
Wishwanathan Kumar (Ostrava), Žárská Monika (Praha),
Žárský Dan (Vsetín)
Nadace a sbírky
Nadace Zdraví pro Moravu
Sbírkový projekt Pomozte dìtem
Výbor dobré vùle Nadace Olgy Havlové
Státní správa a samospráva
Ministerstvo kultury ÈR
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR
Ministerstvo pro místní rozvoj ÈR
Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR
Mìsto Vsetín
Zlínský kraj
Úøad práce Vsetín
Evropský sociální fond
MÌSTO VSETÍN
Nippon Kayaku Group
a
Strmá 34/2, 755 01 Vsetín
Tel: 571 420 617, 731 517 257
e-mail: [email protected]
www.diakonievsetin.cz
IÈ: 736 331 78
è.ú.: 191 748 635/0300
design a tisk: exodus vsetín

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2006

Výroční zpráva 2006 Mgr. Bronislav Czudek (pøedseda), Lydie Adámková, Jiøí Èunek, Ing. Jan David, MUDr. Helena Fukalová, Ing. Eva Ludvíèková, Jarmila Matošková, MUDr. Pavel Volèík, Ing. Dan Žárský Poèet zamìstnancù k ...

Více