pdf - VV PROMOTION ® sro

Komentáře

Transkript

pdf - VV PROMOTION ® sro
VV PROMOTION® spol. s r.o.
QČNROLNVORYQD~YRGRQDËtVSROHĈQRVWLDMHMtKLVWRULL
&WČQpGiP\YiÞHQtSiQRYp
-VPH XPČOHFNi D SURGXNĈQt DJHQWXUD D QD ĈHVNpP L ]DKUDQLĈQtP WUKX SĔVREtPH MLÞ RG URNX = SRĈiWNX MVPH QDEt]HOL VYp VOXÞE\
SĐHYiÞQČY]DKUDQLĈtDWRSĐHGHYËtPY5DNRXVNXD1ČPHFNX1D]iNODGČ]tVNDQÐFKSR]LWLYQt]NXËHQRVWtVWČPLWRREMHGQDWHOLNWHĐtY\ÞDGXMt
PD[LPiOQtNYDOLWXDQHRGSRXËWČMtSRFK\EHQtMVPHVHUR]KRGOLUR]ËtĐLWVYRXSĔVREQRVWLQDĈHVNÐWUK9PLQXOÐFKOHWHFKMVPHSURPQRKRîUHP
PČVWDREFtSĐLSUDYLOLQHSĐHEHUQpPQRÞVWYtWHPDWLFNÐFKLQHWHPDWLFNÐFKSURJUDPĔVODYQRVWtUDXWĔĈLPyGQtFKSĐHKOtGHNQLFPpQČRUJDQL]DFH
îUHPQtFKYHĈtUNĔE\ODYÞG\QDËHPXVUGFLWDQHMPLOHMËt
3ULPiUQtPFtOHPYHËNHUÐFKQDËLFKDNFtMHVQDKDRQDYR]HQtUHiOQpKRSURVWĐHGt9VWXSHPQDQDËHDNFHVHWHG\QiYËWČYQtFLRFLWDMtYMLQÐFK
GREiFK YVWXSXMt QD WDMXSOQi PtVWD D VWiYDMt VH VRXĈiVWt SURJUDPX 1HPXVtWH VH YËDN REiYDW 3RNXG VH KRVWp QHEXGRX FKWtW GR SURJUDPX
DNWLYQČ]DSRMLWPRKRXVLSRX]HXÞtYDWNRX]ORRNDPÞLNXDSR]RURYDW]iEDYXRVWDWQtFK
9SUĔEČKXFHOpDNFHVHR9iVVWDUiWÐPSURIHVLRQiOĔNWHĐtVYpĐHPHVORGRYHGOLQDYUFKRORYRX~URYHĎ3UDFXMHPHMDNVORNiOQtPLXPČOFLWDN
VPHGLiOQČ]QiPÐPLKYČ]GDPL=iOHÞtWHG\MHQQD9iVNWHURXYDULDQWX]YROtWH
%F0LFKDO3DOiQHN06F
&(2DMHGQDWHOVSROHĈQRVWL
Program
SURJUDP9iP]DMLVWtPHGRSRVOHGQtKRGHWDLOXSĐHVQČQDPtUX
MODERÁTOR
ÂNROHPPRGHUiWRUDMHXYiGČWMHGQRWOLYpĈiVWLSURJUDPXDQLPDĈQtYVWXS\DPRGHURYDWDNFL0RGHUiWRUMHYÞG\VW\OL]RYiQGRUROHRGSRYtGDMtFt
WpPDWXNRQDQpDNFHDVYÐPFKRYiQtPSRPiKiSRGSRĐLWMHMtFKDUDNWHU
4,
'OH9DËHKRSĐiQt]DMLVWtPHY\VWRXSHQtSURIHVLRQiOQtFKXPČOFĔ]QiPÐFKRVREQRVWtSRSXOiUQtFKNDSHOLUHYLYDORYÐFKVNXSLQ
%ČKHP DNFH VH SR ´SODFH§ SRK\EXMt NRVWÐPRYDQt D WHPDWLFN\ ODGČQt îJXUDQWL MHMLFKÞ ~NROHP MH YWDKRYDW QiYËWČYQtN\ GR GČMH DNWLYQČ MH
Y\Et]HWNHKUiPD]iEDYČVGLYiNHPNRPXQLNRYDWĈLVHVWiWÞLYRX´GHNRUDFt§DSy]RYDWIRWRJUDIRYL
$QLPDFHMVRXNGLVSR]LFLYËHP]~ĈDVWQČQÐPDWREXĊYHIRUPČVWDQRYLËĒQHERSURVWĐHGQLFWYtPKHUFHNWHUÐGLYiNDDNWLYQČ]DSRMt-HGQiVHR
QHMUĔ]QČMËtDWUDNFHVRXWČÞHDWUHQDÞHU\NWHUpMVRXQDEt]HQ\VSHFLiOQČSURMHGQRWOLYpW\S\DNFt
1DEt]tPHQDËHRVYČGĈHQpSURJUDP\LQHWUDGLĈQt]iOHÞLWRVWL-VPH]DSiOHQtNUHDWLYFLDUiGLĈHOtPHQRYÐPYÐ]YiP0iWHOLYODVWQtQiSDGQDDNFL
DOHQHYtWHMDNMLSĐHVQČSRMPRXW"0ĔÞHWHVHVSROHKQRXWQDQDËHPQRKDOHWp]NXËHQRVWLYćHVNpUHSXEOLFHLY]DKUDQLĈtDEH]REDYVHVYČĐLWGR
QDËLFKUXNRX9HĈtUHNV9iPLGRODGtPHNQDSURVWpGRNRQDORVWL
www.vvpromotion.cz
…‹ǦƤ†‘„”‘†”—ā•–˜À
QHFKWHVHSĐHQpVWGRMLQpGLPHQ]HGRY]GiOHQpKRYHVPtUXDSR]QHMWHMHKRKUGLQ\
KOSMICKÝ
STAR WARS
STAR TREK
9 9HVPtU¥SRMHWtHYHQWXYćHVNX
nevídané.
9 1HFKWHVHLQVSLURYDWSURVOXOÐPGtOHP
*HRUJH/XFDVHDSURÞLMWHVQiPLÞLYRWQt
SĐtEČK$QDNLQD6N\ZDONHUD
9 9\GHMWHVHVQiPLQDGREURGUXÞQRX
FHVWXNDSLWiQD-HDQ/XFD3LFDUGDMHQÞ
VHQDSDOXEČYODMNRYpORGL(QWHUSULVH
VQDÞtQDYUiWLWQDGRPRYVNRXSODQHWX
=HPL
9 =DÞLMWHVQiPLîUHPQtYHĈtUHNYWRPWR
QHWUDGLĈQtPVW\OX
9 1HFKWHVHSRKOWLWVYČWHOQRXVKRZ
EOi]QLYÐPLNRVWÐP\DQDGSR]HPVNÐPL
YÐNRQ\QDËLFKXPČOFĔ
9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVYHĈHUQDE\WÐ
WHFKQLFNÐPLY\PRÞHQRVWLLQWHUDNWLYQt
]iEDYRXDQHMSRGLYXKRGQČMËtPL
XNi]NDPLI\]LNiOQtFKDFKHPLFNÐFK
]iNRQĔ
9 7ČËLWVHPĔÞHWHWDNpQDPROHNXOiUQt
JDVWURQRPLLYSRGiQtVODYQpKR3HWUD
.RXNROtĈND
9 3URMGČWH9\L9DËLKRVWpSĐtSUDYRX
PODGpKRXĈHQFH-HGLDEVROYXMWHWUpQLQJ
ERMHQDÞLYRWDQDVPUWDY\SUDYWHVH
GRQH]QiPDVFtOHPRFKUDQ\]iMPĔ
UHSXEOLN\
9 &HOÐYHĈHUMHSURWNiQQHMUĔ]QČMËtPL
GČMRYÐPLOLQNDPLYSRGiQtQDËLFK
SURIHVLRQiOQtFKKHUFĔ
9 1HFKFHWHÞtWYPLQXORVWL"8MPČWHVH
QDWiĈHQtYROQpKRSRNUDĈRYiQtWRKRWR
SĐtEČKX
9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVGLYDGHOQt
YVWXS\NWHUp9iVVNXWHĈQČYWiKQRXGR
GČMH
9 $NWLYQČVHPĔÞHWH]DSRMLW
SURVWĐHGQLFWYtPSOQČQtSĐLSUDYHQÐFK
VRXWČÞtD]tVNDWWDNGĔOHÞLWpLQGLFLHD
QRYpWHFKQRORJLHNWHUp9iPXPRÞQt
GRVWDWVHEH]SHĈQČGRPĔ
9 $YËDNSR]RU%ČKHPWRKRWRYHĈHUD
VHVHWNiWHVQHMUĔ]QČMËtPLIRUPDPL
ÞLYRWDNWHUpVHEXGRXVQDÞLW9DËLFHVWX
]QHSĐtMHPQLW'RNiÞHWHMHSĐHNRQDW"
www.vvpromotion.cz
•‹‡ƒ—Ž–—”ƒ†žŽ±Š‘˜ý…Š‘†—
SR]QHMWHWDMHPQpIDNtU\MDSRQVNpXPČQtVDPXUDMĔWDQFHJHMËQHERĈtQVNpGUDN\
,A
9 1DEt]tPH9iPYÐOHWGRVYČWDWDN
EOt]NpKRDSĐHVWRWDNRGOLËQpKRRGWRKR
YHNWHUpPÞLMHPH
9 =DÞLMWHVQiPLNRX]ODVYpUi]Qp,QGLH
9 3ĐHQHVWHVHVQiPLGRPDJLFNpKR
VYČWDYRQtFtFKVDNXUY]QHËHQÐFKPUDYĔ
DXPČQt
9 9\GHMWHVHVQiPLQDFHVWX]D
WUDGLFHPLDSUHFL]QRVWtEHURXFtGHFK
9 3ĐHGVWDYtPH9iPĈtQVNpWDQFH
SDOiFRYÐFKNRQNXEtQP\VWLFNÐWDQHF
GUDNDL6KDROLQ.XQJIX
9 1HEXGRXFK\EČWDQLKP\]tFRXVLQH
DQLPDFHEDPERRGDQFHDVW\ORYpOtĈHQt
QiYËWČYQtNĔ
9 $NWLYQČVHPĔÞHWH]~ĈDVWQLWWDNp
ZRUNVKRSĔNDOLJUDîHSĐtSUDY\ĈDMHQHER
ĈtQVNpKRMD]\ND
9 1DYRGtPHSUR9iVDWPRVIpUXSUDYpKR
LQGLFNpKRWUÞLËWČ]DSOQČQpKRYĔQČPL
QHMUĔ]QČMËtKRNRĐHQtQiGKHUQÐPL6iUt
D%LQGLKUDMtFtKXGERXNODNVRQ\DXWD
YROiQtSRXOLĈQtFKSURGDYDĈĔ
9 =DÞtWPĔÞHWHLKRQRVQRX,QGLFNRX
VYDWEXVQHMUĔ]QČMËtPL]Y\N\DWUDGLFHPL
9 1HFKWHVHVWUKQRXWHQHUJLtIHVWLYDOX
EDUHY+ROLĈLIHVWLYDOXVYČWHO'LZDOL
9 =DSRMWHVHGRQDWiĈHQt
%ROO\ZRRGVNpKRîOPXYQDËtUHÞLL
9 1HERVLXÞLMWHQDËHLQGLFNiWDQHĈQt
Y\VWRXSHQt
9 1DEt]tPHYROQpLQVSLUDFHWpPDW\
Y]GČODQÐFKDDWUDNWLYQtFKVSROHĈQLF
KUGÐFKERMRYQtNĔLWUDGLĈQtMDSRQVNp
NRPLNVRYpNXOWXU\PDQJD
9 7ČËLWVHPĔÞHWHQD9ČMtĐRYpWDQFH
JHMËXNi]NXSUDYpKRĈDMRYpKRREĐDGX
LERMRYpKRXPČQtNDUDWHDLGRQHER
SRYČVWQÐFKVDPXUDMĔ
9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVWDNpPRĐVNp
FRXLVLQHDQLPDFHĈLSUDYRXMDSRQVNRX
ĈDMRYQX1HEXGHWHWDNRFKX]HQLDQLR
SUDYpVXVKLGREUĔWN\REDOHQpYHZDVDEL
ĈLRFKXWQiYNXVDNp
www.vvpromotion.cz
–⇆‘˜³˜˜”‘’³
RFKXWQHMWHERKDWRXVWĐHGRYČNRXKRVWLQX]DGRSURYRGXNHMNOtĐĔDSR]QHMWHGiYQpYiOHĈQtN\
a4Ǥ
GOTIKA
2
9 'RYROWHQiPSR]YDW9iVQDVWĐHGR
YČNRXKRVWLQXY]QHËHQpKR.DUOD,9
9 9]KĔUXGRPLQXORVWLNYHONÐPU\WtĐĔP
NUiVQÐPGiPiPDERKDWpPXVWROX
9 /iNDMt9iVWUDGLFHDÞLYRWGUVQÐFK
ERMRYQtNĔ]GDOHNpKR6HYHUX"
9 .DUHO,9DMHKRGYĔUSOQÐNHMNOtĐĔ
NRX]HOQtNĔDKRQRVQÐFKU\WtĐĔVHQDYUDFt
GRPLORYDQÐFK]HPtĈHVNÐFKDE\V9iPL
RVODYLOVYpMPHQRYiQtQDSRVWĐtPVNpKR
FtVDĐH
9 =DÞLMWHVQiPLVWĐHGRYČNRX(YURSX
YMHMtQHMNRQWUDVWQČMËtSRGREČ
9 6WDĎWHVHVQiPLMHGQtP]WČFKWR
YiOHĈQÐFKKUGLQĔDGRSURYRĊWHPODGpKR
5DJQDUD2ODIVRQDQDFHVWČ]DVOiYRXD
WLWXOHPYLNLQJVNpKRERMRYQtND
9 +RVWLQDWREXGHYHVHOiSOQi]DMtPD
YÐFKVRXERMĔWDËNDĐLFY]QHËHQÐFK
WDQFĔDKXGE\
9 7ČËLWVHPĔÞHWHQDERKDWpNRVWÐP\
QiGKHUQRXYÐSUDYXDDQLPDFHVSRMHQp
VSRVWDYRXFtVDĐH.DUOD-HKRSDQRYiQt
SRYDÞRYiQR]DREGREtQHMYČWËtKR
UR]NYČWXĈHVNÐFK]HPtDWDNVHPĔÞHWH
WČËLWQDQHSĐHEHUQpPQRÞVWYtQHMUĔ]QČMËt
]iEDY\NWHUpQiPWRWRREGREt
XPRÞĎXMH
9 3ĐHGYHGHPH9iPERKDWpU\WtĐVNp
WXUQDMHSRYtPHGiYQpSĐtEČK\RKUGLQVWYt
DYHONÐFKĈLQHFKD]DGRSURYRGXJRWLF
NÐFKPX]LNDQWĔ9iVQDËHGYRUQtGiP\
Y\]YRXNWDQFL
9 =DÞLMHWHYËDNLÞLYRWRE\ĈHMQÐFKOLGt
YSRGREČQHMUĔ]QČMËtFKDQLPDFtKHUSUR
GČWLLGRVSČOpDVRXWČÞtYWRPSUDYpP
JRWLFNpPVW\OX
9 =DÞLMHWHFHVWXSOQRXQDStQDYÐFK
SĐtEČKXKUGLQQÐFK]SČYXPHGRYLQ\D
YHONÐFKVNXWNĔ
9 .WRPXYËHPX9iP]DWDQĈtPHWDQFH
LQVSLURYDQpVHYHUVNRXP\WRORJLtNWHUp
UR]SURXGt9DËLNUHYDSRPRKRXSĐHNRQDW
VWUDFK]SĐLFKi]HMtFtFKQHSĐiWHO
9 9QDËHPNDWRYVNpPWiERĐH9iP
SĐHGYHGHPHXNi]N\SUiYDWUSQpKRDÞ
~WUSQpKRDQDYODVWQtNĔÞL9iVVH]Qi
PtPHVGRERYÐPL]EUDQČPLDPXĈLFtPL
QiVWURML
www.vvpromotion.cz
ƒ„›”‹–’‘—懐À
]DYtWHMWHGRQLWUDIUDQFRX]VNpKRNDEDUHWXQHERWĐHEDQD]iPHN9HUVDLOOHV
zAǤ
Aȃ
9 ,QVSLUDFHRULJLQiOQtPIUDQFRX]VNÐP
NDEDUHWHPYVUGFL3DĐtÞH
9 3ĐHQHVWHVHVQiPLGRSRYČVWQpKR
9HUVDLOOHVQDEDURNQtGYĔU/XGYtND;,9
9 3ĐtEČKHP9iVSURYHGH+DUROG=LGOHU¥
]DNODGDWHOWRKRWRĈHUYHQpKRVYČWDGLYĔ
9 2FLWQHWHVHYGREČUR]NYČWXXPČQt
YQHMUĔ]QČMËtFKSRGREiFKDQDYODVWQt
NĔÞLVLEXGHWHPRFLY\]NRXËHWMDNpWRMH
EÐWP~]RXXPČOFĔMDNÐPLMVRX0ROLpUH
5DFLQHD/RUUDLQ
9 ,QVSLUDFHYUFKROQÐPKLVWRULFNÐP
URPiQHP9LFWRUD+XJD¥=YRQtNRG
0DWN\%RÞt
9 1HFKWHVHSRKOWLWSRXWDYÐPLWDQHĈQtPL
SĐtEČK\YČ]HĎN\ĎRGVRX]HQÐFK]DYUDÞ
G\VYÐFKSDUWQHUĔYiELYÐPNDQNiQHPĈL
OiNDYRXSĐHKOtGNRXGRERYpKRVSRGQtKR
SUiGODY]iEDYQpPDOHKFHSLNDQWQt
SRGiQt
9 1HEXGHFK\EČWDQLNXĐiFNÐNOXE
GHJXVWDFHSRGLYXKRGQÐFKQiSRMĔ
]HOHQpKRQiGHFKXDWDMXSOQpZRUNVKRS\
SURRGYiÞOLYFH
9 7RYËHDMHËWČYtFHPĔÞHWH]DÞtWMHQX
QiV
9 7ČËLWVHYËDNPĔÞHWHLQDWUDGLĈQt
LQWULN\OiVN\YHVW\OX$QJHOLN\GH3H\UDF
GHFKEHURXFtËHUPtĐVNiY\VWRXSHQtWĐt
WHG\YODVWQČĈW\ĐPXËNHWÐUĔQHERPRGH
URYDQRXSĐHKOtGNXGRERYÐFKRGČYĔD
VSRGQtKRSUiGOD
9 3OHVSOQÐQiGKHUQÐFKNRVWÐPĔD
GHNRUDFtVNYČOHGRSOQtWDNpOiNDYp
FRXVLQHDQLPDFHYĈRNROiGRYpPSRGiQt
2GROiWH"
9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVGLYDGHOQtD
WDQHĈQtSĐHGVWDYHQtY\SUiYČMtFtSĐtEČK
RSRXWXPH]LFLNiQVNRXWDQHĈQLFt(VPH
UDOGRXDKUEiĈHP4XDVLPyGHP
9 2NXVWHVQiPLÞLYRWQHMUĔ]QČMËtFK
VSROHĈHQVNÐFKYUVWHYRGNUiOĔDGXFKRY
QtFKDÞSRVSROHĈHQVNRXVSRGLQX
ÞHEUiN\FLNiQ\]ORGČMHDGtYN\Qt]NÐFK
PUDYĔ
9 1HFKWHVLSĐHĈtVWRVXGRGNDUWiĐN\
QHERVHSREDYWHVQDËLPLNHMNOtĐLD]LQV
FHQRYDQÐPLUYDĈNDPL
9 %XGHWHOL´]ORELW§RGYOHĈHPH9iVGR
QDËtVWĐHGRYČNpPXĈtUQ\DSURYÐVWUDKX
RVWDWQtPQD9iVSĐHGYHGHPHXNi]N\
SUiYD~WUSQpKR
www.vvpromotion.cz
‡ƒ…Šƒ”–›
ĈHNDMtQD9iVH[RWLFNpD]iURYHĎURPDQWLFNpRVWURY\KRUNRNUHYQpWDQHĈQLFHDWHPDWLFNiNXFK\QČ
KARIBIK
2
2
9 .DULELNMHREODVWNRQWUDVWĔ6YČW
QHSĐHVWiYDMtFt]iEDY\ÞLYRWDDKXGE\DOH
LGUVQÐFKKRFKĔ
9 3RO\QpVLHMHREODVWNWHUi9iVRNRX]Ot
SĐHGHYËtPPLOÐPSĐtVWXSHP]GHMËtFK
RE\YDWHOSURVOXQČQÐPLStVHĈQÐPLSOiÞH
PLDQHGRWĈHQRXSĐtURGRX
9 9QDEtGFH$VLH2FHiQLH0DODMVLH
7KDMVNR
9 3ĐHQHVWHVHYËDNVQiPLGRVYČWD
SURVOXQČQp+DYDQ\%DKDPVNÐFK
RVWURYĔĈL3XRUWR5LFD
9 /DWLQVNpU\WP\QDËtNDSHO\VH9iP
YOLMtGRÞLODY\SURYRNXMtQHMHGQRWDQHĈQt
Y\VWRXSHQt
9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVWDNpRULJLQiOQt
EDUPDQVNRXVKRZEXEHQLFNRXH[KLELFL
LDWPRVIpULFNpXNi]N\NDULEVNpKRSpĐR
vého tance.
9 1HEXGRXFK\EČWDQLXNi]N\ËHUPXD
SLUiWVNpKRĐHPHVODNWHUÐFKVHPĔÞHWH
DNWLYQČ~ĈDVWQLW
9 1DËtPFtOHPMHSĐHQpVW9iVGRURPDQ
WLFNpKRVYČWDRVWURYĔMDNRMH+DYDM7DKLWL
D1RYÐ=pODQG
9 7LFKRPRĐVNiKXGED9iPUR]SURXGt
NUHYDQDËHNUiVQpWDQHĈQLFH9iVQDXĈt
WDQHF+XOD
9 1HEXGRXFK\EČWDQLXNi]N\WUDGLĈQtFK
]Y\NĔMDNRMHORYHQtU\EDWYRUEDYČQFĔ
/HL
9 9UFKROHPYHĈHUDEXGHGLYRNiRKĎRYi
VKRZYWDKLWVNpPVW\OX
9 =DÞtWVQiPLPĔÞHWHLNRX]ORYtFHQHÞ
HWKLFNÐFKVNXSLQ,QGRQpVLH
9 6HWNDWVHWDNPĔÞHWHVSUYN\RFHiQ
VNpPDODMVNpLWKDMVNpNXOWXU\
9 1DËHSĔYDEQpWDQHĈQLFH9iPSĐHG
VWDYtWUDGLĈQt-DYiQVNpD%DOLMVNpWDQFH
9 0LVWĐLVYpKRRERUXVHQDRSDNSRVWD
UDMtRXNi]N\SRSXOiUQtFKVLPXODFtLQGR
QpVNÐFKVRXERMĔ
9 9UFKROHPYHĈHUDEXGH~ÞDVQiWHPD
WLFNiNXFK\QČVPRÞQRVWtRFKXWQiYN\
RYRFHDYDĐHQt]KP\]X
www.vvpromotion.cz
‡ž•–”ƒƒ
VWUDËLGHOQRXDWPRVIpUXQDYRGtQHPUWYtNUYHÞt]QLYtSLUiWLQHEREH]RKOHGQtPDîiQL
4
MAFIE
9 ,QVSLURYDOLMVPHVHDQWLKUGLQRXQRYHO\
VSLVRYDWHOH%UDPD6WRNHUD
9 0iWHUiGLSLUiW\"0\WDNp$SURWR
MVPHSUR9iVSĐLSUDYLOLWRWRWpPD
YQHMUĔ]QČMËtPSRMHWtGUVQtEXNDQÐĐL
GRE\YDĈQtNRU]iĐLĈLURPiQRYt3LUiWL
].DULELNX9ÐEČUMHMHQQD9iV
9 2YČĐHQiNODVLNDLQVSLURYDQiVYČWRYRX
PDîtLSUDÞVNRXJDOHUNRX
9 9\WYRĐtPHSUR9iVGRNRQDORXLOX]L
DWPRVIpU\LQWHULpUXKUDGXKUDEČWH'UiNX
O\NGHQDYODVWQtNĔÞLSRFtWtWHOHKNp
RKURÞHQt]HVWUDQ\SĐtWRPQÐFKXStUĔ
9 9DËHRNRXSRXWDMtQDStQDYiGLYDGHOQt
SĐHGVWDYHQt¥'UiNXOD9\PtWDĈĈL%ODGH
¥]DEtMHĈXStUĔ
9 1DGSĐLUR]HQpVFKRSQRVWLQHPUWYÐFK
RGKDOtWDNpGHFKEHURXFtîUHVKRZ
9 2EDYYËDNQHQtQXWQR9DËHKRVW\
Y\EDYtPHGRVWDWHĈQRX]iVRERXNUXFLî[Ĕ
LĈHVQHNHP
9 'LYDGHOQtY\VWRXSHQtRXORXSHQpP
SRNODGXDNWLYQČYWiKQHGLYiN\GRGČMH
9 7DQHĈQtY\VWRXSHQtËNRODËHUPXD
NHMNOtĐVNÐFKNRXVNĔ9iVQDXĈtQRYÐP
dovednostem.
9 2ËL]HQLQHEXGHWHDQLRPyGQt
SĐHKOtGNXGRERYÐFKNRVWÐPĔXNi]NX
WUHVWiQtGRSDGHQÐFKSLUiWĔDY]UXËXMtFt
RKĎRYRXVKRZYSRGiQtSURIHVLRQiOQtFK
S\URWHFKQLNĔ
9 7ČËLWVHPĔÞHWHWDNpQDGHWDLOQČ
SURSUDFRYDQpGHNRUDFHMDNRMHWĐHED
LERNSLUiWVNpORGL
9 0RÞQRVWVW\OL]DFHGRSUYQtUHSXEOLN\
VYĔGQp,WiOLHDPHULFNpKRSRGVYČWt
LSĐLWDÞOLYp.XE\
9 9WiKQHPH9iVGRYtUXYËHREHFQp
]iEDY\OHKNpKRKD]DUGXDSUDYpKR
ÞLYRWD0DîH
9 3HĈRYDWR9iVEXGRXY\]ÐYDYpGiP\
GUVQtSiQRYpLËDUPDQWQtJHQWOHPDQL
9 =DMLVWtPHKXGHEQtGRSURYRGGRODGČQÐ
GRQHMPHQËtFKGHWDLOĔNY\EUDQpPX
WpPDWXDNFHGHJXVWDFLSUYRWĐtGQtZKLVN\
LGRXWQtNRYÐZRUNVKRSYHGHQÐSUDYÐP
.XEiQFHP
9 $WRKODYQt-HGLQČVQiPLPĔÞHWH]DÞtW
MHGLQHĈQpQDWiĈHQtîOPX´.PRWU§
www.vvpromotion.cz
˜³œ†±˜‡«‡”›
Y]iĐLUHïHNWRUĔVH9iPSĐHGVWDYtVRXĈDVQpLPLQXOpîOPRYpQHERURFNRYpKYČ]G\
,Az4
z,A
9 9HĈtUHNLQVSLURYDQÐSUYN\îOPRYpKR
VYČWDîOP\VDPRWQÐPLLRVXG\îOPRYÐFK
KYČ]G
9 &HOÐYHĈtUHNMHLQVSLURYiQÞLYRWHP
URFNRYÐFKKYČ]G
9 6XSHU+HURHVMHGDOËtWHPDWLFNÐYHĈHU
NWHUÐ9iPXPRÞQtY\PNQRXWVH]HYËHG
QtKRÞLYRWD
9 9QDËHPSRGiQtVH9\L9DËLKRVWp
VWDQHWHREGLYRYDQÐPLXPČOFLNWHUÐP
SDGDMtNQRKiPSREORX]QČQpIDQ\QN\
9 &HOiGUDPDWXUJLHMHSRGSRĐHQDYKRG
QÐPLGHNRUDFHPLDXPČOHQDYR]HQÐPL
VLWXDFHPL
9 =DMLVWtPHYËHSRWĐHEQpRGĈHUYHQpKR
NREHUFHSĐHV]iĐtFtUHïHNWRU\DÞSR
]iVWXSIDQ\QHN
9 9SUĔEČKXYHĈHUDSUR9iVSĐLSUDYtPH
WUDGLĈQtLQHWUDGLĈQtY\VWRXSHQtPDVNpU
QXîOPRYÐFKKYČ]GL]NXËHEQXEDUUDQ
GRYVNÐFKNRVWÐPĔ
9 7RYËHEXGH]DYUËHQRQDWiĈHQtP
îOPXYHNWHUpP]D]iĐtWH9\LYDËLKRVWp
9 1DËtPFtOHPMHQDYR]HQtDWPRVIpU\
REGLYRYDQÐFKURFNRYÐFKVNXSLQUR]PD
ĐLOpKRÞLYRWDWRXÞtFtFKIDQ\QHNDPQRKR
GDOËtKR
9 3URVWRU\KRWHOXGRODGtPHYKRGQÐPL
GHNRUDFHPL]DSRMtPH9iVGRQDStQDYp
KRURFNRYpKRWURMERMHDPĔÞHWHVHWČËLW
LQDVPÐYDWHOQpWHWRYiQt
9 3URJUDPYKRGQČGRODGtPHRULJLQiOQt
PLĈLUHYLYDORYÐPLNDSHODPLGOH9DËHKR
YÐEČUX
9 6WDĎWHVHL9\KYČ]GRXURFNRYp
VFpQ\6QiPLVH9iPWRVWRSURFHQWQČ
SRGDĐt
9 6WDĎWHVHQDRNDPÞLNKUGLQRXRYOiGD
MtFtPQDGSĐLUR]HQpVtO\ĈLWHPQÐPYOiG
FHPSRGVYČWt
9 7RWRWpPDQiPXPRÞĎXMHËLURNpYDUL
DQW\SRMHWt0ĔÞHWHVQiPLVOHGRYDW
RGYČNÐERMGREUDVH]OHP]DÞtWSĐtEČK
QČNWHUpKR]9DËLFKKUGLQĔQHERFHOÐ
YHĈHU]DORÞLWQDDNWLYQtP]DSRMHQt9DËLFK
KRVWĔYUiPFLWHDPEXLOGLQJRYÐFKDNWLYLW
ËLWÐFKSĐtPRQDPtUXY\EUDQpPXWpPDWX
9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVQHMUĔ]QČMËt
VRXWČÞQtDNWLYLW\D]DMtPDYÐGRSURYRGQÐ
SURJUDPSĐLNWHUpPVHPĔÞHWH]~ĈDVWQLW
QDSĐtNODGGREURGUXÞQp]iFKUDQ\VSDQLOp
GtYN\
9 7DNQHYiKHMWHD]NXVWHQiV
www.vvpromotion.cz
‘—œŽƒ‘ƒā‹õ
WDMHPQpD]iURYHĎURPDQWLFNpFKYtOHUHMEDUHYDWDQFĔ]D]YXNXODWLQVNÐFKU\WPĔDGDOËt
z
e4z,A
9 %HQiWN\0tVWRVWYRĐHQpSURYËHFKQ\
URPDQWLFNpGXËH5R]KOHKOpNDQiO\
YËXG\SĐtWRPQpJRQGRO\DVNYRVWQi
DUFKLWHNWXUD
9 1H]DXMDO\9iVPÐWLFNp%HQiWN\"
9\]NRXËHMWH]iYDQHQHUJLHYODWLQVNR
DPHULFNpPU\WPX
9 2KQLYpËSDQČOVNpVOXQFHUR]SDOXMtFt
PRĐVNiSREĐHÞtWHPSHUDPHQWQtÞHQ\D
YiËQLYtPXÞLSRURYQiYDMtFtVYpVtO\
YQHMUĔ]QČMËtFKVRXERMtFK7DNWRP\VL
SĐHGVWDYXMHPHÊSDQČOVNR
9 %HQiWN\MVRXYËDN]DKDOHQ\L]iYRMHP
WDMHPQD2GOHKOi]iNRXWtSRVN\WXMt
VRXNURPt]DPLORYDQÐPSiUĔPDKODYQt
XOLFHYtĐtYU\WPXEDUHYQÐFKNRVWÐPĔ
9WHQWRGHQVHÞiGQÐKĐtFKQHSRĈtWi
QHERĒYËHMHVNU\WRSRGPDVNRX
9 &KFHWHWXWRDWPRVIpUX]DÞtWL9\"$
QHFKFHWHSURQLMH]GLWGDOHNR"6QiPL
QHPXVtWH
9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVUHMQHXWXFKDMtFt
]iEDY\DOiNDYÐFKSRNXËHQt
9 7DNQHYiKHMWHDNRQWDNWXMWHQiV
9 3ĐHQHVWHVHVQiPLGR5LDGH-DQHLUDD
]DÞLMWHQHVSRXWDQÐUHMSHVWUREDUHYQÐFK
PDVHNWĐS\WLYÐFKNRVWÐPĔD
YËHREHFQpKRYHVHOt
9 9ËXG\SĐtWRPQpWDQHĈQLFHYERKDWÐFK
SpĐRYÐFKNRVWÐPHFKOiNDMtKRVW\NQHX
WXFKDMtFt]iEDYČ1DVW\OXWDQFHVNXWHĈQČ
QH]iOHÞt¥5LRQH]QiSĐHGVXGN\DQDËH
EXEHQLFNpU\WP\QHQHFKDMtNOLGQÐPLDQL
W\QHM]DU\WČMËtEDĈNRU\
9 7ČËLWVHPĔÞHWHQHMHQQD~ÞDVQi
WDQHĈQtY\VWRXSHQtHQHUJHWLFNRXKXGEX
DOHLXNi]N\ERMRYpKRXPČQt&DSRHLUD
SURIHVLRQiOQtEDUPDQVNRXVKRZD
IDQWDVWLFNpFXLVLQHDQLPDFH
9 1HFKWHVHLY\VWUKQRXWQDELWÐPSURJ
UDPHPNWHUpQiPWRWRWpPDXPRÞĎXMH
9 =DWDQĈHWHVLVQiPLYU\WPX)ODPHQFD
YGRSURYRGXGLYRNÐFKN\WDUDNDVWDQČW
]NURĒWHUR]GRYiGČQpKREÐNDQHERVH
]~ĈDVWQČWHSURIHVLRQiOQtKRËHUPtĐVNpKR
Y\VWRXSHQt
9 7RYËHDMHËWČYtFHPĔÞHWHRĈHNiYDW
SĐLYÐEČUXWpWRYDULDQW\
www.vvpromotion.cz
‘—œŽƒ•–ƒ”‘˜³—
SR]QHMWHVYČWRYOiGDQÐYHOPRFHPLFtVDĐLDYiOHĈQÐPLQiĈHOQtN\
2a
4zaA
4
9 2GKDOWHVQiPLP\VWLFNRXNXOWXUX
VWDYLWHOĔS\UDPLGNWHUiIDVFLQXMHĈORYČND
RGQHSDPČWL
9 1HFKWHVHYWiKQRXWGRGRE\DQWLFNp
KRďtPD
9 7RWRREGREtGČMLQOLGVWYDQHQtVSRMHQR
VÞiGQÐPLUHiOQÐPLSUDPHQ\([LVWXMH
VSRXVWDGRPQČQHNDWHRULtNWHUpQiP
XPRÞĎXMtYHONRXYDULDELOLWXSURJUDPX
9 9\GHMWHVHQDFHVWXGRStVNHP]DYi
WpKRVYČWDNGHEXGHWHPRFLSRNOHNQRXW
SĐHGPRFtHJ\SWVNÐFKERKĔDPRFQÐFK
IDUDyQĔREGLYRYDWGRERYiGLYDGHOQt
Y\VWRXSHQtĈLQDVORXFKDWPHORGLtPMHÞ
RYOiGDO\KDG\
9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVQH]DSRPHQX
WHOQpWDQHĈQtVKRZSRGSRĐHQpYiELYÐPL
NRVWÐP\RKQČPYiËQtDVYĔGQÐPL
WDQHĈQLFHPL
9 3ĐHGYHGHPH9iPXPČQtIDNtUVNp
SRO\NiQtRKQČLKĐHERYpORÞH
9 1HRFKXGtPH9iVDQLRGRERYRX
PyGQtSĐHKOtGNXHJ\SWVNÐFKDĐHFNÐFK
PRGHOĔ6DPDSĐHKOtGNDMHWYRĐHQD
NRPSURPLVHPWDQFHDGLYDGODĈtPÞ
VNÐWiMHGLQHĈQÐ]iÞLWHN
9 9VWXSHPQDWHQWRYHĈHUSĐLMtPDMt9DËL
KRVWpSR]YiQtRGVDPRWQpKR&DHVDUD
MHQÞHVHUR]KRGOMHSREDYLWYHVW\OXMHKR
YODVWQtP
9 3ĐHGYHGH9iPJODGLiWRUVNpKU\GLYR
NpERMRYQtN\NUiVQpRWURN\QČY]QHËHQp
PXGUFHL]KÐUDOpGYRĐDQ\3URVWČYËHFR
NDQWLFHSDWĐt
9 2SRYiÞtOLVHYËDNQiYËWČYQtFLY]QpVW
MHGLQpVORYRSURWLMHMLFKKRVWLWHOLSRVWDUi
VRQČQHPLORVUGQiSUHWRULiQVNiJDUGD
2VWDWQtKRVWpWRKRWRY]ERXĐHQFHPRKRX
]DFKUiQLWMHQVSRMHQtPVLOYSĐLSUDYHQÐFK
~NROHFK
9 &KFHWHVQiPLFHVWRYDW]SiWN\ĈDVHP
QDYËWtYLWGLQRVDXU\DSUYQtRE\YDWHOH
]HPČ"6QiPLPĔÞHWH1iËËtOHQÐYČGHF
SURIHVRU(GZDUG6WHLQ9iVQDWXWRFHVWX
Y\SUDYt
9 =DÞLMWH~ÞDVQiGREURGUXÞVWYtSĐHNR
QHMWHQHEH]SHĈQp~NRO\DSR]QHMWHÞLYRW
SUDYČNÐFKOLGtYWpQHMUHiOQČMËtSRGREČ
9 3ĐLSUDYtPHSUR9iVERKDWÐSURJUDP
Y\ODGČQÐGRSRVOHGQtFKGHWDLOĔ6WDĈtMHQ
]DYRODW
9 7HQWRYHĈHUNRPELQXMHSUYN\SĐHNUiV
QpKRXPČQtLYHONpKRGREURGUXÞVWYt
2GROiWH"
www.vvpromotion.cz
‡•–›‘Ž‡•˜³–ƒ
ĈHNDMtQD9iVDIULFNiVDYDQDYUDÞGDY2ULHQWH[SUHVXQHERWĐHEDVWDUiLQGLiQVNiWDMHPVWYt
z
~A
9 $IULNDMH]HPČUR]GtOĔQHMFKXGËtFK
REODVWtVYČWDLERKDWÐFKYHONRPČVW6YČW
PQRKDOHWÐFKWUDGLFDQHXYČĐLWHOQpKR
NXOWXUQtKRGČGLFWYt
9 2EGREtREMHYHQt$PHULN\MHMtGREÐYi
QtLNODVLFNRXZHVWHUQSiUW\"7RYËH
PĔÞHWHVQiPL]DÞLW
9 9\GHMWHVHVQiPLQDFHVWXORQGÐQ
VNÐFKJHQWOHPDQĔ]DWDMHPVWYtPRULHQWX
9 3ĐHQHVWHVHWHG\VQiPLQDYUFKRO
VRSN\.LOLPDQGÞiURNMH]HUĔP0DODZL
ĈL7DQJDQLNDQHERQDÞLYRWDSOQÐ0DGD
JDVNDU
9 =DSRVORXFKHMWHVHWRU\WPĔDIULFNÐFK
EXEQĔPHORGLtSRSXOiUQt=DKDU\ĈL
2OLYHUD0WXNXG]L
9 2NXVWHVQiPLW\SLFNpDIULFNp
SRFKRXWN\YSRGREČWHPDWLFNÐFK
FRXVLQHDQLPDFt7ČËLWVHPĔÞHWHLQD
XNi]N\YDĐHQt]KP\]XSRGYHGHQtP
3HWUD2FNQHFKWD
9 1DËHGREURGUXÞQiYÐSUDYD9iP
QDEt]tQHWUDGLĈQt]iÞLWN\QDNWHUpMHQWDN
QH]DSRPHQHWH
9 3ĐLSUDYtPHSUR9iVYHĈHUYWRP
SUDYpP$PHULFNpPVW\OXYHNWHUpPVL
PĔÞHWHVSOQLWVQ\L9\
9 7ČËLWVHPĔÞHWHQDÞLYHOQRX]iEDYX
NWHURX]DMLVWtQDËHNDQNiQRYpWDQHĈQLFH
VYpUi]QpSĐHVWĐHON\NRZERMĔLNRX]OD
XPČQtSĐtURG\YSRGiQtQDËLFKLQGLiQ
VNÐFKSĐiWHO
9 1HEXGRXFK\EČWDQL]DMtPDYpKU\
DVRXWČÞHMDNRMVRXMt]GDQDEÐNRYLĈL
SUiFHVODVHP
9 .WRPXYËHPX9iP]DKUDMH]D]StYiL
]DWDQĈtQiË~ÞDVQÐKXGHEQtGRSURYRG
9 1iËSRYČVWQÐYODNQD9iVĈHNiQD
/RQGÐQVNpPQiGUDÞtDE\9iVRGYH]O
]GHËWLYpKRPtVWDVXFKpKRKXPRUX]D
OiNDYÐPSRNXËHQtPIUDQFRX]VNÐFKGDP
DNUiVDPLSDPiWQpKR,QVWDQEXOX
9 3RKOWt9iVUHM]iEDY\QHMUĔ]QČMËtFK
XPČOHFNÐFKY\VWRXSHQtLWDQHĈQtFK
YVWXSĔ
9 1HEXGHFK\EČWDQLQDSČWtLQVSLURYDQp
URPiQHP$JDW\&KULVWLH¥9UDÞGD
Y2ULHQWH[SUHVX
9 'RYROWHQiPY\WYRĐLWSUR9iVWXWR
QHWUDGLĈQtSRGtYDQRXSOQRXOX[XVX
WRXK\DQDSČWt
9 8UĈLWČQHEXGHWHOLWRYDW
www.vvpromotion.cz
±–ƒ‹—Žž
SURYHGHPH9iVGČMLQDPLWDNMDNMHPRÞQiQH]QiWH
Aǧ͔͗Ǥ2
9 )DVFLQXMt9iVOpWDPLQXOi"'RED
RNRX]OXMtFtFKGDPDËDUPDQWQtFKSiQĔ"
9WRPSĐtSDGČMHSUR9iVREGREt3UYQt
UHSXEOLN\MDNRVWYRĐHQp
9 +QXWtNYČWLQRYÐFKGČWLY\FKi]HMtFt
]JHQHUDFHEHDWQtNĔY\WYRĐLOR]SRORYLQ\
OHWQH]DSRPHQXWHOQpREGREt
$PHULFNpKLVWRULH
9 9H]PHPH9iVQDYÐSUDYXGRPLQX
ORVWLYQDËHPSRGiQt=DĐtGtPHYKRGQp
GRSOĎN\]DMtPDYpVRXWČÞQtDNWLYLW\D
SĐLSUDYtPHSUR9iVSURJUDPY\ODGČQÐGR
QHMPHQËtFKGHWDLOĔ
9 3RMĊWHLY\QiVOHGRYDWMHMLFKYtUXYPtU
OiVNXDVYRERGXDXÞLMWHVLVQiPLQD
FKYtOLÞLYRWD
9 2EGREtGČMLQćHVNRVORYHQVNpUHSXE
OLN\NWHUpMLÞPiORNGR]QiV]DÞLOQD
YODVWQtNĔÞL3RMĊWHVLWHG\VQiPL
YOHKNpPD]iEDYQpPGXFKXSĐLSRPH
QRXWDWPRVIpUXWp´SRGLYQp§GRE\NG\X
QiVYOiGOVRFLDOLVPXV
9 3ĐtMHPQRXDWPRVIpUXQDODGtVZLQJRYp
U\WP\GRERYÐFKKXGHEQtNĔDR]iEDYX
VHSRVWDUDMtQDËHSURIHVLRQiOQtGLYDGHOQt
VRXERU\
9 7ČËLWVHPĔÞHWHQDSUYN\NWHUp]QiWH
]îOPĔMDNRMH.ULVWLiQDOHLQDSRĐiGQRX
UYDĈNXW]Y3UDÞVNÐFK3HStNĔSRWXOXMtFtFK
VHY´QHFKYDOQÐFK§ĈiVWHFK3UDK\
9 ćHNiQD9iVQDE\WÐKXGHEQtSURJUDP
GRSOQČQÐP\VWLFNÐPL~NRO\DGLYDGHOQt
PLVFpQNDPL
9 &K\EČWQHEXGRXDQLREOtEHQpFXLVLQH
DQLPDFH]DMtPDYpZRUNVKRS\DIDQWDV
WLFNiNRVW\PpUQDNWHUpQiPSRPRKRX
QDYRGLWWXSUDYRXDWPRVIpUX
9 3ĐLSRPHQHPH9iPĈLQQRVWWUDGLĈQtFK
NXOWXUQtFKVSRONĔMDNRMH6RNROQHER
-XQiN]DFYLĈtPHVLV9iPLQD6SDUWDNL
iGČD]DKUDMHPH9iPGRMHPQpGLYDGOR
RSĐtFKRGXDSiGXQRUPDOL]DFH
9 1HRFKXGtPH9iVDQLRY\QiOH]\
´PRGHUQt§GRE\MDNRMVRXSODVWRYpOÞLĈN\
QHUR]ELWQpVNOHQLFHSRGLYQpKU\SUR
SLRQÐU\POpNR]DNRUXQ\ĈLIURQWXQD
EDQiQ\
9 $ĈNROLYEXGRXQDDNFLGRKOtÞHWYËXG\
SĐtWRPQiYRMVNDVRYČWVNpRNXSDĈQtVtO\
VQiPLVHEiWQHPXVtWH
www.vvpromotion.cz
ƒ’ƒˆƒ–ƒœ‹‡
SRËOHPH9iVGRMLQpKRVYČWDNGHMHYËHPRÞQpDNGHQDYËHRVWDWQt]DSRPHQHWH
4
~A
9 0iWHMLÞGRVWGQHËQtKRXVSČFKDQpKR
VYČWD"3ĐHMHWHVLDOHVSRĎQDFKYtOL
Y\SQRXWDYUiWLWVHGRGČWVWYt"6QiPL
PĔÞHWH
9 9\GHMWHVHVQiPLQDGRVYČWDIDQWD
]LH'RVYČWDNGHQLFQHQtQHPRÞQp
9 0iWHUiGL]iEDYXQHWUDGLĈQtKRVW\OX"
9WRPSĐtSDGČSUR9iVPiPHWURFKX
PRUELGQtKRKXPRUX2GYDÞWHVH9\
L9DËLNROHJRYpQD=RPELHSiUW\
9 9QDËHPSRKiGNRYpPVYČWČVH
PĔÞHWHVHWNDWVHVYÐPLKUGLQ\]POiGt
QDVORXFKDWSRKiGNiP7LVtFHDMHGQp
QRFLQHERVLMHQWDNGiWĈDMVPD[LSVHP
)tNHP
9 9SUĔEČKXYHĈHUDPĔÞHWHSRPRFL
U\WtĐL]DFKUiQLWVSDQLORXSULQFH]QXSRUD
GLWNDUNXOFHMDNVHY\KQRXW]ORWĐLOpPX
YONRYLQHERV7DĒNRXÊPRXORXDÊPRX
OLQNRXSRWUHVWDW*DUJDPHOD
9 =DKUDMHPHVLV9iPLNRX]HOQpKU\
SĐLSUDYtPHSRGLYXKRGQpSURJUDP\D
VSROHĈQČV9iPLQDWRĈtPHSRKiGNX
SRGOHVFpQiĐHVHVWDYHQpKR9DËLPL
KRVW\
9 7pPDGRSRUXĈXMHPHLQVSLURYDW
]QiPÐPLSĐtEČK\MDNRMH$YDWDU1HNR
QHĈQÐSĐtEČKQHER3iQ3UVWHQĔ
9 ,Y\VHWDNPĔÞHWHSURMtWSUDOHV\
3DQGRU\SUROHWČWVHQD)DOFRYLQHER
SĐHSDGQRXWSĐHVRNUDM=HPČSORFK\
9 -DNMH]QiPRIDQWD]LLVHPH]HQHNOD
GRXDSURWRSUR9iVSĐLSUDYtPHYHĈHU
QDSOQČQÐNRX]O\SRGLYXKRGQÐPL
E\WRVWPLDGHFKEHURXFtPSURJUDPHP
6WDĈtVHMHQY\VORYLW
9 7XWRSiUW\GRSRUXĈXMHPHSRMPRXW
YOHKFHGČVLYpP%XUWRQRYVNpPVW\OX
9 =DMtPDYÐSURJUDPYËDNPiPHLSUR
PLORYQtN\SUDYpKRKRURUXPRWRURYÐFK
SLODWDMHPQD
9 7ČËLWVHPĔÞHWHLQDWHDPEXLOGLQJRYÐ
VRXERMQHPUWYÐFKVÞLYÐPLDQHMSRGLY
QČMËtVRXWČÞH
9 .WRPXYËHPXGRSRUXĈtPHYKRGQp
NDSHO\NWHUpSRWČËtMDNÞLYpWDNLQHPUW
vé.
9 $PRÞQižPRÞQiSĐLMGHLNRX]HOQtN
www.vvpromotion.cz
•–ƒ–À’”‘‰”ƒ›
YËHFRVHQHYHËORGRSĐHGFKR]tFKĈiVWtDPQRKHPYtFH
422
9 'HQSOQÐ]iEDYQÐFKLSRXĈQÐFKKHU
SURGČWLLGRVSČOp
9 3ĐHMHWHVLVYDWEXEH]VWDURVWt"
.RPSOHWQČ]DĐtGtPHWHQWRGHQ´'§GOH
9DËHKRSĐiQt
9 7RXÞtWH]DÞtWQČFRQHRSDNRYDWHOQpKR"
8WXÞLWîUHPQtNXOWXUX"3RNXVLWVH
VSROHĈQÐP~VLOtPQČĈHKRGRViKQRXW"
1HYiKHMWHY\XÞtWQDËtQDEtGN\
9 .RQFHUWQtDWDQHĈQtY\VWRXSHQt
]QiPÐFKRVREQRVWtSURYËHFKQ\YČNRYp
NDWHJRULH
9 1DE\WÐGRSOĎNRYÐSURJUDPSRVN\
WXMtFtMDNNODVLFNpDNWLYLW\WDNLQHWUDGLĈQt
DWUDNFH
9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVQHMUĔ]QČMËt
LQWHUDNWLYQtKU\NRX]HOQLFNiY\VWRXSHQt
WDMXSOQRXEXEEOHVKRZLËPRXOtNODXQL
iGX=iOHÞtMHQQD9iV
9 1DEt]tPHVYDWE\NODVLFNpLWHPDWLFNp
0ĔÞHWHVHVWiWQDSĐtNODGVWĐHGRYČNRX
SULQFH]QRXĈL$QDNLQHP6N\ZDONHUHP
)DQWD]LLDQLSĐiQtNOLHQWDVHPH]HQHNOD
dou.
9 =DMLVWtPHYHËNHUpSUiYQtIRUPDOLW\
GRSRUXĈtPHYKRGQpGRGDYDWHOHSRPĔ
ÞHPHVYÐEČUHPSRVN\WQHPHPRXGUp
UDG\ĈLSĐHGiPHNRQWDNW\3URVWČ]DĐtGt
PHYËHSRWĐHEQp
9 7HQWRQH]DSRPHQXWHOQÐ]iÞLWHN
V9iPLSĐHGHPQDSOiQXMHPHGRQHMPHQ
ËtFKGHWDLOĔ
9 1DEt]tPHQHSĐHEHUQpPQRÞVWYt
WHDPEXLOGLQJRYÐFKDNWLYLWDGUHQDOLQRYp
KRL]iÞLWNRYpKRVW\OX
9 6QiPLPĔÞHWHQDSĐtNODGREOpNQRXW
U\WtĐVNRX]EURMYUKQRXWVHQDGREURGUXÞ
QRXYÐSUDYXYDOLWVHY]RUELQJRYpNRXOL
QHERVSROHĈQČVHVYÐPLNROHJ\Y\]NRX
ËHWGLYRNRXĐHNX
9 -HGQRWOLYpDNWLYLW\MVRXYÞG\NRPELQR
YiQ\WDNDE\FKRPQDSOQLOLLQGLYLGXiOQt
SĐiQtNDÞGpKRNOLHQWD
9 $KODYQČ9iËYHONÐGHQGRYHGHPH
NQDSURVWpGRNRQDORVWL
www.vvpromotion.cz
•–ƒ–À’”‘‰”ƒ›
YËHFRVHQHYHËORGRSĐHGFKR]tFKĈiVWtDPQRKHPYtFH
A
9 1iSDGLWÐDRMHGLQČOÐYHĈtUHNQDWpPD
XQLIRUHP
9 1HQDGFKOD9iVQDEtGNDWHPDWLFNÐFK
îUHPQtFKYHĈtUNĔ"1H]RXIHMWH1DEt]tPH
LNODVLFNpîUHPQtYHĈtUN\RERKDFHQp
QHWUDGLĈQtPLXPČOHFNÐPLYVWXS\D
NXOWXUQtPLYORÞNDPL
9 5iGLE\VWHSĐHGVWDYLOLQRYÐSURGXNW
]YLGLWHOQLOL9DËLîUPXQHERXVSRĐiGDOL
NRQIHUHQFL"
9 9HĈHUHP9iVEXGRXSURYi]HWNUiVQp
KRVWHVN\YHVW\ORYÐFKXQLIRUPiFKRNRX
]OXMtFtFKVHVWĐLĈHNMDSRQVNÐFKËNRODĈHN
LUR]WRPLOÐFKSLRQÐUHN
9 1HEXGHYËDNFK\EČWDQLSRWČËHQtSUR
GiP\7\]DMLVWtRGKRGODQtKDVLĈLVYĔGQt
YRMiFLLOHWHFNÐSHUVRQiO
9 7RYËHXYLGtWHQHMHQQDSĐHKOtGNRYpP
PROXDOHLSĐtPRPH]LQiYËWČYQtN\9DËt
DNFH
9 9HĈHUGiOHQDSOQtYWLSQiWDQHĈQt
Y\VWRXSHQtDQDELWÐSURJUDPGOH9DËt
SĐHGVWDY\
9 =DMLVWtPHUHQRPRYDQpXPČOFHDKXGH
EQtN\SĐLSUDYtPHQHWUDGLĈQtSURSDJDFLL
VW\ORYRXYÐ]GREXGOHSĐiQtNOLHQWD
9 3URQiVQLFQHQtQHPRÞQp5iGLE\VWH
VSDWĐLOLY]GXËQpDUWLVW\Y\]NRXËHOLEXEOL
QRYRXPDJLLQDXĈLOLVHPtFKDWODKRGQp
QiSRMHQHERVHY]QHVOLGRREODN"
9 0ĔÞHPH9iPSRPRFLRGSUYRWQtKR
SOiQRYiQtDÞSRîQiOQtUHDOL]DFLHYHQWX
9 1DYUKQHPHYKRGQpVWUDWHJLHPDUNH
WLQJRYRXNDPSDĎLJUDîFNp]SUDFRYiQt
9 =DMLVWtPHGRVWDWHĈQpWHFKQLFNpY\ED
YHQtLSURIHVLRQiOQtSHUVRQiOQt]DMLËWČQt
9 1HWUDSWHVHVRUJDQL]DĈQtPX]iOHÞL
WRVWPLDSĐHQHFKWHMHSURIHVLRQiOĔP
9 7RYËHDMHËWČYtFHSUR9iVRFKRWQČ
]DMLVWtPHD9iËYHĈtUHNGRYHGHPH
NGRNRQDORVWL
9 =DMLVWtPHLQWHUDNWLYQtDQLPDFHD
DNWLYQČYWiKQHPH9DËHKRVW\GRYtUX
SURIHVLRQiOQt]iEDY\
www.vvpromotion.cz
‡ˆ‡”‡…‡
SRĐiGDOLMVPHDNFHSURQHMYČWËtîUP\ć5DOHLPDOpNRPRUQtYHĈtUN\
‘–ƒ–
YSĐtSDGČMDNÐFKNROLYGRWD]ĔQiVQHYiKHMWHNRQWDNWRYDW
$GUHVD
5\EQi3UDKD
$GUHVD0RUDYD
)LOPRYi=OtQ
,ć
',ć
&=
'81612
:HESUH]HQWDFH
ZZZ.YYSURPRWLRQF]
(PDLO
[email protected]]
7HOHIRQ
&(2DMHGQDWHOVSROHĈQRVWL
%F0LFKDO3DOiQHN06F
(YHQWPDQDJHU
,QJ0LURVODYD6ROiURYi%$+RQV06F
=DĐtGtPHSUR9iVMHGQRUi]RYpDNFHĈLSĐLSUDYtPHGORXKRGRERXNRQFHSFL'RNiÞHPHY\MtWYVWĐtFMHGQRUi]RYpREMHGQiYFHLV\VWpPRYpVSROXSUiFL
3ĐLSUDYRYDOLMVPHSURMHNW\SURQHMYČWËtîUP\Yć5D]DKUDQLĈt8PtPHSUDFRYDWQDUR]VDKRYČPDOÐFKLQHRPH]HQÐFKREMHGQiYNiFKÝiGQÐNOLHQW
SURQiVQHQtPDOÐ
1DËtGRPpQRXMHRULJLQDOLWDDLQYHQFH1ČFRFRMLQGHQHGRVWDQHWH1iSDG
www.vvpromotion.cz

Podobné dokumenty

Hydraulické hadice

Hydraulické hadice SRYUFKĤNRPSRQHQWRYi]DĜt]HQt 7HSORWQtUR]VDKƒ&Dåƒ&SURWUYDOpWHSORW\ 6NXSLQDYêURENĤ

Více

VV PROMOTION® spol. s ro

VV PROMOTION® spol. s ro QDEt]tPHVOXÞE\QDËtVW\OLVWN\NWHUiVSROHĈQČV9iPLQDYUKQHEXVLQHVVVW\OYKRGQÐSĐHVQČSUR9DËLVSROHĈQRVW 9 3ĐLSUDYLOLMVPHSUR9iVMHGLQHĈQpîUHPQtNXU]\QDE\WpSURIHVLRQiOQtPL]QDORVWPL]HV...

Více