A LABORATNICH 6n/Bs5

Komentáře

Transkript

A LABORATNICH 6n/Bs5
KATEDRA
PODPORY ZDRAVI,
DIAGNOSTIKY
A LABORATNICH
TECHNOLOGII
SUBKATEDRY:
Vzdólóvocí okte:
soUČAsNÉ moŽN0sTl lMPLANT0t0Glt
A PRoTtIl((ÉHo oŠrrŘtnís vYUŽlTíM
lMPLANTAčNí(H ŠABtoN
85l - Subkotedro othrony veřeiného zdroví
852 - Subkotedro klinirkýth lobolotoří
855 - Subkutedro zubníth loborotoří
suBKAIEDnA zUBt{icH tABoRAIoŘi
Mgr. ŠúrkoKolužovó
Určení:
pro zubní iékaře a Zubní techniky
KÍeditypro
nelékaře: 4
Místo: NCo
NZo Brno
35
Počet účastníků:
Termín: 02.0ó.20l1
odbofný gaÍant:
MUDr. Tomáš Čáslava, Ph.D.
Karel Špička
Vedouci vzdělávací akce:
Mgr' Šárka KaluŽová
ól 0/B55
Vrdělóvotí okce:
zKUŠtNosTl A vYuŽlIí (AD/(AM TE(HNoLoGlÍ
v zuBNÍ PRAxl
Určení:
pro zubní lékaře a zubní lechnii(y
KÍeditypfo
6n/Bs5
nelékaře: 4
Místo: NCo
NZo BIno
1s1... +420 543 559 370
e-mail: [email protected]
Náplň:
Praktické ZkušenoSti s řešením defektů chrupu
pomocí implan[o1ogie. ordinační a laboralolní
iáze ošetření implantáty. Úspora času a snadné
zavedení implantátů pom0cí Šab1ony. Správné zásady
a moŽnosti žhotovení zubních náhrad na imp1antáty'
Spolupráce a komunikace v léčebnémtýmu'
Předpolrládaná cena:
Poznámka:
35
Početúčastníků:
TeÍmin:04.03.2011
odborný garant:
MUDr. Jan Bjaček
1
ó00 Kč (bez DPH)
Pro akci bude poŽádána ČSK o přidělení kledltních
bodů.
Vedoucí vzdělávaci akce:
Mgr' Šárka KaluŽová
618/855
1s1.;
Vrdělúvotíokte:
pŘEDPoKIADY DtoUHoDoBÉHo ÚspřšHÉtto
PoDNlKÁNí zUBNí tABoRAToŘt
e-m
+420 543 559 370
l: [email protected] ncohzo.cz
a i
Náplň:
Kvalitní, přesná
a estetická řešení defektů chrupu.
Systém CÉREC AC Sirona a kombinace s frézovací
;ednotkou oldinační(MCXL) nebo laboratorní
(inLab MCXl-]. Vysoká přesnost scanoVání a moŽnost
vybavení nezávislým Zdrojem eneIgie. Zkušenosti
a vyuŽití CAD/CAM Systému lékařem v Zubní ordi
naci. Celokelamická práce V zubní ordinaci.
Předpokládaná cena:
Poznámka:
1
ó0o Kč (bez DPH)
Pro akci bude poŽádána o přídělení kleditních bodů
ČSK.
Určeni:
pro zubnÍ techniky, majiLeIe Zubních IaboratoŤj
KÍedity pro
nelékaře: 4
Místo: NCo
NZo Brno
Poč€,túčastniků: 20
Termin: 02.05.2011
odboÍný gafant:
Bc. Svitáková V1asta
Mgr. Šárka KaluŽová
tel: +420 543 559 370
e mail: [email protected]
Vt t|rrucl vzdělávací akce:
M1ir' i,irlr,r Klrlrrlrrvá
lll r420 \4'\'>'>t) 370
I trr,r ll: kir lilzova(r)t)conzo.cz
Náphi:
Nrlpltl;
Vedoucí vzdělávací akce:
a vyjednávání. Jak
:i('l)|l)sn(lil a 1lrrldat rispěŠně svou pláci. optimá]ní
lak?
Koncenllace na jádIo p0dnikárlÍ 1lrilcr's klrltktt
renČníV hodou, ekOn0micky lntllttl ir1lttrl' N(' jail51ij:]Í
chybya nejČastěišÍriZikajak s tritrri l1ilklÍ(lill'
l(()ll
PŤedpokládaná cena:
l
500 Kč (bez DPH)
l(ilť(| iil k() násLrOj prosaZení sV}i'ch pf áV.
l
a
iťk(1 l]ÍťVik y trrllŽ n17ch siluací.
P edpol<|ádaná cena:
1
]ejí odmítnutí. Plak
200 Kč (bez DPH)
Vzděl vocí okte:
tKoNoMlCKÉ PoRADENsTví PRo zuBNí
tABoRAToŘt
Určení:
pro zubní techniky' četnízubních laborato í
Kfeditypfo neléka e:
4
PRAl(Tl(KÉ zKUŠlNosTls CAD/CÁM sYsTÍMtM
3 SHAPI DINTAT SYSTEM
UrčenÍ:
plo Zubní léka e, zubní teChniky
Kíeditypro neléka e:
Misto:
ričastníkri:20
4
Odborn garant:
ofdinační a ]aboratolní fáZe Zhotovování Zubních
náhrad systémem CAD,/CAM technologie. PÍaktické
v. voj a ekonomické moŽnosti pro bezpro'
blémoVé pIovozoVání pr jVátních praxí. oplimaliZace
náklad . Ekonomické poradenstVí pro Zubní labora
to e a kalkulace vyrobk .
Zdravotnické prost edky a souČasná legislatiVa
SouVisejíci s oborem Zubní technik.
P edpokládaná cena: l 500 Kč (bez DPH)
TE(HNIKY
Kč (bez DPH)
b
odu.
Kreditypronelélra e:
NCO NZO Brno
20
PhDI. Šárka Dynáková
4
MoDltlKA(E sNíMATEtNÝ(H oRToDoNTl(KÝCH
PoMŮCtK
Určeni:
Zubní techniky
Kfedity pro neléka e:
Místo: NCo
Nápl
ortodontick ch laboraLoŤí.
P edpokládaná cena:
1
40o Kč (bez DPH)
62 /B5s
Vrdělrívocí okre:
PRA(ovNí PosTUPY
zAm
ŘENÉ NA PŘEsNosr
zHoTovovANÝ(H NÁHRAD
NZo Brno
4
NCO NZO Brno
35
4
P edpokládaná cena:
400 Kč (bez DPH)
61e/855
Určeni:
pro Zubní techniky
Kreditypfo neléka e:
MiStO: NCO NZO BTNO
Počet častník:
4
20
Termín:09.05.20i i
odborn gaÍant:
Vedoucí vzdělávací akce:
Mgr. Šárka KaluŽová
te|.: +420 543 559 370
e-mai1: [email protected] Rcanzo.cz
Vedoucí vzdélávací akce:
Nápl
Mgr. Šárka KaIuŽová
Let... +420 543 559 370
e maii: [email protected] ncolrzo -cz
:
materiá1u.
seznámení a ZkuŠenosti s materiály firmy Shera.
ZpIacoVání Se ZaměŤením na pŤesné dodIŽení pra
covních poStup a jejich Vliv na kvalitu Zhotoven ch
zubních náhíad.
1
:
T ívlstvézuby VITA MFT
Zkušenosti s nov m matellálem určen m ke Zhoto
Vení částečn}'ch Snímateln ch náhIad bez kovov ch
prvkli Deflex. Pracovní postup a vlastnos|i
400 Kč (bez DPH)
maií vynikající fyzikální
Vlastnosti a estetiku. Jsou stá1Qbarevné a odolné
vriči ulpívání plaku. Díky anatomickému tvaru jsou
vyuŽitelné pro zásuvné spoje a teleSkopické korunky
Prezentace Vliborn ch zkušeností' jejích vyuŽití
plo celkové a čáStečnésnímate1né náhrady, snadné
p0uŽití p i anomáliích'
P edpokládaná cena:
1 500
Kč (bez DPH)
628/Bss
VzdělrÍvotí okte:
tlloDERNí tABoRAToRNí PosTUPY A NovlNKY
Určeni:
pro pedagogy SZŠa VoŠz, lektory, Školitele,Zubní
Yzděl votí okte:
TttEsKoPlCKÍ KoRUNKY
techn iky
Určeni:
Místo: NCo
Kfeditypťo neléka e:
pro zubní techniky
Kreditypro neléka e:
Místo: NCo NZo
1
Čeněk Neruda
'Iomአskoup
Richard KaÍakevas
TomአGracias
Nápl
:
Zhotovení a plaktické ZkuŠenosti s i(otvením náhrad
pomocí teleskopiCk ch korunek.
Vrdělrívotí okce:
sTAv Ní zUBŮ - vlTA Í{llT
624/Bs5
Vzdělrivocí okte:
plo Zubrií techniky
Z
P edpokládaná cena:
30/855
Určeni:
Termín: 14.02.20l1
odborn}i gaÍant:
1 500
Pro akci bude poŽádána ČSK o udělení kreditních
zÁsADY tttKTlvNÍ KoMuNlKA(E PRo zUBNí
Počet častnik :
Zkušenosti ze Zubní laborato e s pOčítačemíZen}'m
sCanerem a frézováním keramiky, kovov ch
konstIukcí, da1ŠímoŽnosti VyuŽití této techno1ogie
V laborato i. Vysoká a trvalá rove p esnosti 3D
souborii, vŠestrannost,snadná ovladatelnost, piesná
geometrie' high loZ1išení.
Plaktická ukáZka technologie fréZovacího cenlIa.
Poznámka:
Vzdělrivoci okce:
Misto:
:
P edpokládaná cena:
08/Bss
:
Novinky
rel.: +420 543 559 370
e-mail: [email protected]
Termín: 03'10.2011
odborn gaÍant:
Nápl
:
Nápl
Počet častník:
Lel.: | 420 543 559 370
e mail: [email protected]
Cenov
Mgr. Šárka Ka]uŽoVá
Lel.: +420 543 559 370
e mai1: [email protected]Ícanzo.cZ
Misto:
Mgr. Šárka KaluŽová
Le]l.: 1420 543 559 370
e.mail: [email protected]
Nápl
Vedouci vzdělávaci akce:
Mgl. Šárka KaluŽová
Vedouci vzdělávací akce:
Kreditypro neléka e:
Vedouci vzdělávaci akce:
Mgr' Šárka KaluŽová
Vedoucí vzdělávaci akce:
Karel Spička
plo Zubní techniky
TomአSkoup./
1ng. Pavel KaŠpárek, CSc.
Tomáš Skoup
Určeni:
25
Termín:07.11.20l1
Odbornli garant:
Termin:15.03.2011
Mgr. Šárka KaluŽová
A l(vAtlTU
NCO NZO Btno
Počet častnik :
Btno
Odborn garant:
Modiflkace palatinálních obloukrj a nové materiály'
lnformace o vzdělávání a poŽadavky na současné
ortodontlcké pÍiVátní praXe.
29/Bs5
Vzdělrivocí okce:
Poěet
i
l]lllillÍ l()7l)()7l]al manipulaci
611/Bss
Místo: NCo NZo
ll ll
Odborn garant:
Jarosiava Petrová
ll1lil;riItlí 1rravir1la komunikace
l
Termín: 19.09.2011
Termín:05.12.20li
Aplj](ace ZkuŠeností s of8an i7ací a rí7('ll Íl1] ll l llly'
Práce s faktyVS. práce s lidmi, iízt'tlÍ vs. vr'tlr'ttí ltrly
a
Počet ričastníkti: 25
Počet ličastníkli: 15
Brno
4
NZo Brno
Počet ričastníkri: 25
Termin: dle dohody
{1
den]
4
TermÍn:04.]].20il
odbo-rn gaÍant:
Mgr. Sárka KaIuŽová
TomአSkoup
Termín: 07.l0.20] 1
odborn\i gaÍant:
Tefmin:
lil
Tomአskoup}Í
Í
'|'au
teI
Nápl
Náplti:
Dělen,'model' nep Ímá inlay, staVčnÍ7Llbii, 7áklady
:
VyzkouŠen1i ploglam na mÍru plo zubní laborato
] )oku menlace
ke Zdlavotn ickiim prostŤedk m.
.
llVidence zakázek,sloŽenÍ Vlirobku, fotodokumen
tace' ceníky, materiály' technici, klienti. Práce
s proglamem v PC pro usnadnění VaŠÍadmjnistrativy
a VedenÍ Zubní laboratoŤe.
P edpokládaná cena: l 400 Kč (bez DPH)
P edpoltládaná cena: l 200 Kč (bez DPH)
Poznámka:
Da]ší témata budou doplněna podle Zájmu a pot
20/Bs5
22/B55
Vzděl votí okte:
5YsTÍM PRo vÝRoBU (f l'oKERÁMl(KÝCH
Vzdělrivocí okte:
BtzKovovÁ KERAM|KA lPs E. MAx (tRAM
NÁHRÁD
Určení:
Kreditypro neléka e:
4
NCO NZO Brno
Počet častnikri:
25
Termin: 23.05.201
odboÍn garant:
Mgr. Šárka KaluŽová
tel.: +420 543 559 370
Nápl
:
PIob]ematíka a pIacovní postup pii Zhotovovánj
náhrad z bezkovové keramiky IPS e. max firmy
Ivoclar.
P edpokládaná cena:
1 500
Kč (bez DPH}
Iuzova(@r'conv).cz
Nápl
SeZnámení s nov}imi trendy v Zubní protetice _ CAD/
/CAM technologií firmy siIona p i Zhotovování kon
stfukcí fixních náhÍad pomocí skeneru ,,Cercon Eye".
P edpokládaná cena: l 500 Kč (bez DPH)
Poznámka:
Vedeno Ve slovenském jazyce.
31
27/855
/855
PRÁCE s ART|KUtÁToRY
OBTOUKTM
Určeni:
Určeni:
pro Zubní techniky
KÍeditypro neléka e:
Misto:
NCO NZo Brno
Počet ričastnikri:
l0
B
l
čttlsrNím
NZo
Brno V
Počet ričastníkri:B
ui(ová Zubní labolato
Odbo
n
uková Zubní laborato
10
bude urČen ( l den]
garant:
Mitka Po1áková
Mgl' Šárka KaluŽová
1sl; +420 543 559 370
e mail: [email protected]
Nápl
edpokládaná cena: 1 5o0 Kč (bez DPH)
33/855
:
MoŽnosti opracování povrch dentáiníCh materiálil.
opracoVání silikonu, chemoplastli' termopIast ,
Zilkonu' keramiky' slitin kov , titanu, sádÍy' licí
modeIoVé prysky ice, skleněn ch pi1í ri, odstÍanění
formovací hmoty Z kapnlček apod.
P edpokládaná cena: l 500 Kč (bez DPH)
635/8s5
Vzděl vocí okre:
tl(Í PtAsT
A sNíMATEtNÝ(H KoNsTRUK(í NÁHRAD
A
JlHo PoUŽlTÍ
Určení:
pro zubní techniky
KÍeditypÍo neléka e:
Místo: NCo
ukováZubnílaboratoÍ
Termin:
4
NZo Brno - V uková Zubní laborato
Počet častnik :
4
Místo: NCoNZoBIno V
Počet častnikli: 10
Termin: bude určen {1 den)
Termin:
4
Brno V
Karel Špička
pro zubní techniky
4
NZo
Vedoucí vzdělávací akce:
:
Kredity pro neléka e:
KreditypÍo neléka e:
Misto: NCo
Ó
Určení:
pro Zubní techniky
4
4
NZo Brno _ V}iuková zubnílaborato
NovÝ zPUsoB PŘtsNÉHo oDtÍvÁNÍ IlxNí(H
Vzdělrvotí okte:
PRoGRAM WlNtAB PRo zuBNÍ [ABoRAToŘt
pro zubní technii(y
Počet ričastnikri:
Vzděl vocí okte:
Vzděl vocí okte:
Určeni:
Místo: NCo
Vyhodnocení modelu V parale]ometlu, popis fréZova
cího pŤístIoje, jeho pŤísluŠenStVí,fIéZoVání
a praktické Zkušenosti p i Zhotovování fiXních
náhrad, f réZování pilí oV}'ch konstÍukcí.
P
34/B5s
KÍeditypÍo neléka e:
ÍeI... +420 543 559 370
e-mail: [email protected]
Akce je vedená v německém jazyce.
Poznámka:
vYUŽlTÍ PARAtttoMETRU A IRÉzovACíH0
PŘÍsTnoJE PŘl zHoTovovÁNí zUBNíCH
Vedoucí vzdělávací akce:
Mgr' Šá-t<a KajuŽová
:
P edpokládaná cena: l 500 Kč (bez DPH)
nŮzlÉ moŽnosTl oPRACovÁNí MATERlÁtŮ
PouŽívANÝ(H v zUBilí tABoRAToŘl
Vzdělrivorí okte:
Stanislav St elec
Vedouci vzdělávací akce:
l(a
Kč {bez DPH)
Termin: bude urČen (l den)
Odborn garant:
1
Vedoucí vzdělávaci akce:
e ma il:
tiku1átoru.
:
Jak snadno dosáhnout p esného a homogenního
od1itku. Pracovní postupy s VyuŽitím systému
,,casting muffle" od firmY Bredent.
Vzděldvotí okte:
Počet častník:
Robert Zubált
Nápl
1 500
af
32/8ss
Misto: NCo
Milka Poláková
Mgr. Šárka Ka]uŽová
reI.: +420 543 559 370
e-mail: [email protected] nconza.cz
P edpokládaná cena:
KÍeditypÍo neléka e:
4
Cscilla Banyai
Mirka Poláková
[ické ZkuŠenoSti.
PIaktické zasádrování mode1 do
pro zubní techniky
Počet častníkri: 20
Termín: i0.05.2011
Odbo.n\i gafant:
dat z obličejovéhoob1ouku a šab1on, v}iznam
obličejovéhooblouku, spolupráce s ordinací a prak'
P enos
Určeni:
Kredity pro neléka e:
Místo: NCo NZo Brno
pro Zubní techniky
Nápl
:
NÁHRAD
pÍo Zubní techniky
Určeni:
Misto:
eby.
Nápl
rel SprcKa
Mgr. Šárka Ka1užová
LeI... +420 543 559 370
e mail: [email protected] nconzo.cz
Mgr. Šárka KaluŽová
tel.: +420 543 559 370
e-mail: [email protected] nconzo.cz
rézovánÍ' zásuvné spoje, telesk()piCké l<tlru n ky,
praktické ZkuŠenosti s (]ADICAM Lechno]0Í]iem i.
Spo1upráce zdravotnickéh0 Ško]stVía ak reditovan ch
pÍacovišť specializačního vZděláVáníV oboru.
f
Ka
Vedouci vzdělávací akce:
Vedoucí vzdělávací akce:
Mgr. Šárka KaluŽová
tel.: r420 543 559 370
c m a i I: ka [email protected] nconzo.cz
iugr. Sarka Kaluzova
re|.: +420 543 559 370
e mail: kaluzova(@ nconzo.cT,
gaťant:
Mirka Poláková
Stanislav Stielec
Vedoucí vzdělávaci akce:
Vedouci vzdělávací a lrce:
odborn
bude určen i1 den)
Odborn garant:
10
bude určen (1 den]
Odborn garant:
Mirka Poláková
Karel Špička
1',I
Vedouci vzděIávací akce:
Mgr. Šárka KaluŽová
td.: +42C) 543 559 370
e'mai1: [email protected]
Nápl
:
V}'běI a sÍovnání r Zn]Ích mateliá]li plo Zhotovení
mode1ri. SpIáVn V. běr mateliálu pro r zné typy prací
P edpokládaná cena: l 500 Kč (bez DPH)
Vzdělrívocí okte:
SNADNÁ A RYCHtÁ iloDltACt tlxNí(H
Kol'lsTRU K(Í trlŮstrŮ PoMo(í 5lIlKoNovÝ(H
Vrděl votí okte:
zHoTovovÁN í ClIKovÝ(H sil íMATEtNÝCH
Vzdělr{votí okce:
toRlWČtK
Kreditypro neléka e:
NZo
Brno
Počet častnik : l0
Termín: bude utčen (1 den)
Odborn garant:
MiIka Po1áková
td.:-1420 543 559 370
e maÍl: [email protected]
Karel Špička
ZkuŠenosti Z plaXe se Zhotovováním ko enov ch in1ejí
1 500 Kě (bez
DPH)
637/Bss
sPRÁvNÍ PosTUPY A |JloŽNÉ CHYBY, ilTERÉ
vzNll(ÁJÍ PŘl zHoTovtNí KoMBlNovANÝCH
PRoTtTlCKÝ(H NÁHRAD s vYuŽlTílJl
zÁsUvNÝCH sPoJ[l
zH0T0VENí MoDttU s GlNGIVÁINí ilAsKoU
pro zubní techniky
KÍeditypro neléka e:
Misto: NCo
Určení:
4
Místo: NCo NZo Brno V
Počet tičastníkri:10
uková Zubní laboratoŤ
Termín: dle dohody
odbofn}i gaÍant:
MiIka Poláková
10
Vedouci vzdělávací alrce:
Nápl
Mgr. Šárka KaluŽová
tel.: +420 543 559 370
e mail: [email protected] nconzo.cz
P edpokládaná cena:
s
Počet častnik :
Termin:
1 500
B
Brno
v]iuková Zubní laborato
Ó
dle dohody (2 dny)
Odborn garant:
Milka
Po1áková
Vedoucí vzdělávaci akce:
Mgr. Šárka KaluŽová
tel.:+420 543 559 370
e-mail: [email protected] ncofizo.cz
Mgr. Šárka KaiuŽová
tel.: +420 543 559 370
e-mail: [email protected] ncor]zo.cz
Nápl
Nápl
:
:
UŽití paralelometru se zaměiením na Zhotovení
kovov'/ch konstrukcí snímateln]ich náhíad. MoŽné
pIotetické ešení jednotliv,l'ch defektri chIupu sníma
telnou náhradou. Modelace ve vosku.
P edpoltládaná cena: 4 50o Kč (bez DPH)
4s/855
Vzdělrívotí okre:
HYBRlDNí NÁHRADY
Vzdělrivocí okce:
JtDNoDU(HÉ oRToDoNTlCKÉ PŘísTRoJl
Určenil
Určeni:
Kredity pro neléka e:
KÍeditypÍonelékae:
plo zubní techniky
pro Zubní
Termín: dle dohody
odbornli gaÍant:
Mirka Po1áková
uková Zubní laborato
12
Misto: Nco NZo Btno
Počet častníkti:3
V,y'uková Zubnílaborato
tugr. SarKa KaluzOva
tel.: +420 543 559 370
e-mail: [email protected]
Nápl
:
5 000
techniky vhodné pro ZaČátečníky
Termin: dle dohody (3 dny)
Vedoucí vzdělávaci akce:
(2 dny)
P edpoltládaná cena:
Praktické Zkušenosti s kombinovan mi náhradamí,
skalí pracoVních postup .
:
4
MoŽnosti kotvení hyblidní náhrady. ZaVedení patrice
pomocí paTalelometlu' modelace náhrady ve vOsku,
pIacovní postup pii dokončení náhrady.
:
NZo
Vedouci vzdělávací akce:
Nápl
Íel.: +420 543 559 370
e-mai1: [email protected]
Karel ŠpiČka
h
Misto: NCo
(2 dny)
Mgr. Šárka KaluŽová
tel.: +420 543 559 370
e mail: [email protected]
Vedouci vzdě|ávaci akce:
Mgr' Šárka Ka1uŽová
Milka Poláková
uková Zubní ]aboÍatoi
Vedouci vzdělávací akce:
(1 denJ
Karel ŠpiČka
den}
PraktiCké Zhotovení modelri
4
NZo Brno _ v)iuková Zubní labolatoŤ
Počet ričasinik :
plo Zubní techni]<y
KreditypÍo neléka e:
Bfno V
Místo: NCo NZo Brno V
Počet častník: 4
Určení:
Vzdělrivocí okte:
NZo
641/Bss
I
Vzděl vocí okce:
:
plo Zubní techn1ky
Kreditypro neléka e:
8
P edpokládaná cena:4 500 Kč (bez DPH)
39/855
543 55g 370
e mail: [email protected]
Termín: bude určen (1
Odbornli garant:
j
P edpokládaná cena: l 500 Kč (bez DPH)
ÍeI.'. +420
neléka e:
PraktiCké pouŽití doStupn]'ch altikulačních piístroj
pŤi ZhotoVoVání celkov ch snímate1n 'ch náhrad,
spIávné laboíatorní postupy p i jejich Zhotovování'
stavění zub .
:
SeZnámení se silikonov]imi p edtvaIy, usnadněn
modelace, plaktické p edVedení.
Vedoucí vzdělávací akce:
Mgr' Šárka KaluŽová
P edpokládaná cena:
denJ
Vedoucí vzdělávaci akce:
Mgr' Šárka KaluŽová
Nápl
o
Počet častnik :
Poláková Mirka
ŠpičkaKare1
V]'uková Zubní labolato
Určeni:
Termín: dle dohody
odboťn gaÍant:
Mirka Po1áková
odbornli gaÍant:
4
Určeni:
Místo: NCo
4
10
TeÍmín:bude ulčen {l
pro zubní techniky
PRÁ(E s PÁRAIEIoMETRY n Řtšruí DEtEKTŮ
l. Á ll. TŘíDY sNíMATEtNoU NÁHRADoU
Kfedityp
NZo Brno
Počet ričastnikri:
Určení:
NÁHRAD V ARTlKUtAčNíCHPŘísTRoJíCH
pro Zubní technÍky
Určení:
Místo: NCo
sPRÁvN ÉzHoTovovÁNí PŘíMÝCH
A NEPŘíMÝ(H KoŘtNovÝCH lNttJí
Nápl
642/855
Kreditypro neléka e:
Vzdělr{vocí okre:
Nápl
640/855
pro Zubní techniky
3 /855
Místo: NCo
638/Bss
Kč (bez DPH)
:
IJVod do ortodoncie. Plaktick,Í nácvik drátěn ch
prvkťr, uloŽení šroub , zhotovení báze sypací technikou. Zhotovování jednoduch}'ch oltodontick ch
pŤístÍoj. P izpťrsobenípraktického ZhotoVení
individuálním požadavk m častníka a jeho spolupracujícího lékaŤe.
P edpokládaná cena:8
100 Kč (bez DPH)
Kč (bez DPH}
gingiválnÍ maskou.
P edpokládaná cena: l 50o Kč (bez DPH)
t2
t3
44/855
Vzděl voti okte:
rUNKČNí APARÁTY A JEJlCH součAsNÉ
MODITIKA(E
Kreditypro neléka e:
Vrdělrivocí okte:
UPIATN Ní PRAKTICKÝ(H zKUšENosTí
A EsTtTlCKÝCH MoŽNosTí PŘl zHoTovovÁNÍ
MITAtoKERAMl(KÝ(H NÁHRAD z MATtRlÁtU
MITATOKERAMIKU
vlTA vl{l
Kreditypro neléka e:
B
Místo: NCo NZo Brno V
Termín:
Vzděl votí okte:
zHoTovENí (ovovÝCH KoNsTRUKCí PR0
pro zubní techniky
pro zubní techniky
Počet častník:
648/Bs5
Určení:
Určení:
uková Zubní laboratoŤ
3
Místo:
Vedouci vzdělávací alrce:
B
Brno
Počet častnik :
TeÍmín: dle dohody
Odborn garant:
d]e dohody (2 dny)
pro zubní techniky
Misto:
(2 dny)
Počet častník:
Vedouci vzdělávací akce:
TomአSkoup'
Nápl
Mgr. Šárka KaluŽová
Let... +420 543 559 370
e-mail: [email protected] nconza.cz
rjavku
častn ílca.
P edpokládaná cena: 200 Kč (bez DPH)
vtTA vm
pro zubnÍ techniky
KÍeditypro neléka e:
Místo: NCo NZo
4
Kfeditypfo neléka e:
MÍsto: Brno
Stanislav stŤeieC
Vedouci vzdělávací akce:
Počet častník:
4
Termín: dle dohody
(2 dny)
odboÍn garant:
Mgr. Šárka KaluŽová
tel: +420 543 559 370
e mail: [email protected]
Tomáš Skoup,i
zubní laborato
.
:
Praktické zhotovení model pomocí Pin systému pfo
lixní protetiku, Thomson v íez a riprava detailního
model
8
.
Teoretické seznámení s dalšími systémy Model
systém 2000, lepozičnídestička apod.
P edpokládaná cena: l 300 Kč (bez DPH)
:
Základy Vrstvení kelamické hmoty VITA VM 13
a seznámení se se správnou technikou pracovního
postupu p i zhotovování metalokeramick ch náhrad.
P edpokládaná cena: 500 Kč {bez DPH)
:
Konzu1tace pŤed aprobaČní zkouškou. SeZnámení
Nápl
P edpokládaná cena: l o00 Kč (bez DPH)
:
Využití pIaktjck ch Zkušeností a estetick'ich
moŽnosií píi Zhotovování keIamick' ch náhíad
Z mateíiálu V1TA VM 13. ZaÍazení individuálních
poŽadavlt čaStníka.
P edpokládaná cena:
7 500 Kč (bez DPH)
0dborn striž:
PRACovNí PosluPY A MATtRlÁtY PR0
zHoTovovÁNí zUBNí(H NÁHRAD
h
ch pomricek.
1
/Bss
Vzdělrivorí okte:
ECtlPsE - NovÁ TICHNotoclt zPRA(ovÁNÍ
PtAsTU PRo 5NímATt[NÉ NÁHRADY
Určení:
plo Zubní techniky
K.editypro neléka e:
Misto:
pro zubní techniky
15
odboÍn garant:
Mirka P01áková
Brno
Vedoucí vzdělávaci akce:
1
Termin: dle dohody
Školitet:
15
TeÍmín:bude určen (1 den]
e:
Kreditypfoneléka
4
NCO NZO Brno
Počet častník:
Určení:
Počet častníkťl:
Nápl
Nápl
zaÍízenÍ.
Vedoucí vzdělávaci akce:
Privátní Zubní laborato Brno, akreditoVané zaÍízení
1
s odbornou terminologií, pouŽívan mi materiály
a druhy Zhotovovan ch zubních náhrad a oltodontic
Misto:
Pracoviště:
dle dohodY (1 den)
PIivátní Zubní laborato Brno, akfeditované
Čeně1r Neruda
Mgr. ŠáIka KaluŽoVá
te|.: +420 543 559 370
e mail: [email protected]
Termin:
Mgr. Šárka KaluŽoVá
tel.: +420 543 559 370
e mail: l<[email protected]
Brl8s5
pro zubní technilry
Termín: dle dohody ( l den)
odbofn gaÍant:
V.y'uková
l3
Určeni:
Btno
Počet častník:
Nápl
Nápl
Pracoviště:
Vrdělrivotí okte:
METAtoKtRAMl(KÉ NÁHRADY z MAT!RlÁtU
Určení:
Pracoviště:
NCo NZo Brno _
Privátní Zubní labolatoŤ Bfno, akreditované zalízeni.
Mgr. Šárka KaluŽoVá
tel.: +420 543 559 370
e mail: [email protected]
4 800 Kč {bez DPH)
NCO NZO Brno
Vedouci vzdělávací akce:
Vedoucí vzdělávaci akce:
:
4
Misto:
Počet častníkli:
dle dohodY (2 dnYl
Čeněk Neruda
47/B5s
VzdělrÍvorí qkce:
zHoTovtNí DEttNÝCH MoDttŮ
Kťeditypfo neléka e:
odbornli gaÍant:
SpláVné zho[ovení konStrukcí pIo metalokeIamiku.
Určeni:
pro Zubní techniky ze zerní' které nejsou členy EU
B
4
Pracoviště:
P edpokládaná cena:
64s/855
-
pro pokroči1é
Brno
Termin:
jednotllv'ich prvkri.
Praktické Zhotovení funkČního apaíátu dle poŽa
649/855
Vzděl voeí okte:
Kfeditypro neléka e:
4
Vhodné po MD nebo delŠímp erušenív}'konu
povolání pÍed nástupem do Zubní labolato e.
PŘíPRAvA NA APRoBÁčNí zKoUŠKU
Určeni:
TomአSkoup}'
Stanislav St elec
Morfologie vad, pťrsobení funkčníchaparátri
v souvislosti s rristem pacien[a. V znam a poloha
Poznámka:
l3
Mgr. Šárka KaluŽová
Le1.: +420 543 559 370
e-mail: [email protected] nconzo.cz
:
P edpokládaná cena:8 500 Kč (bez DPH)
646/B5s
(5
dn
)
TomአSkoupÝ
Vedouci vzdělávaci akce:
Mgr. Šárka Ka]uŽová
Íel.: +42o 543 559 37O
e mail: [email protected]
Pracoviště:
Mgr. Šárka KaluŽoVá
td: +420 543 559 370
e-mail: [email protected]
Nápl
:
Nová technologie p 1 Zpracování plastu a stavění
Zubri snímateln,íCh náhrad'
PIaktická ukáZka techno1ogie zpracování.
P edpokládaná cena:
1 500
Kč (bez DPH)
Privátní zubní 1aboIato BIno, akIeditované ZaŤíZení
Nápl
:
obnovení vědomostí po p eTušení V'íkonu povolání
V běŽném provozu Zubní laborato e.
t4
t5
ó50/B55
652/855
Vzdělóvotí okte:
Vzdělóvotí okte:
vtst0-ilGN
oUl(K-CHAl{GE
Určení:
prO Zubní
techniky
KÍeditypfo
Misto:
nelékaře: 4
den]
Kare1 ŠpiČka
Vedoucí vzdělávaci akce:
Mgr' Šárka KaluŽová
Nová technolOgie pouŽití vícevrstvých kelamicko
plastových továIních zubů v různýclr indikacích.
lndividuá1ní úpravy a opravy zubů. Praktická ukázka
technologie.
500 Kč (bez DPH)
/B55
Vzdělrívotí okre:
THTRMOPRTSS 4()()
nelékaře: 4
Vedoucí vzdělávaci akce:
Mgl. Šárka KaluŽová
tel.: +420 543 559 370
e mail: [email protected]
Náplň:
Nový systém firmy BIedent plo vstřikování termo
plastu, VyuŽitelný ve fixní i snímate1né protetice.
MaleIiál sp1ňující vysoké estetické poŽadavky
a nároky alergiků. PIaktická ukáZka techno]ogie
zpracování.
Předpokládaná cena:
Termin:18.02.20]tI
odbofný gaÍant:
Mgr' Margita KučefoVá
Vedoucí vzdělávaci akce:
Vedouci vzdělávaci akce:
Mgr' Šárka KaluŽová
Náplň:
Jak šetřit čas při modelaci Ve vosku, zpracování
kelamiky, při izolací a da1ších úkonech V Zubní
labolatoři. PIaktícké ultázky pracovních postupů
Předpokládaná cena:
500 Kč (bez DPH)
1 500
Kč (bez DPH)
Náplň:
Škola zad' prevence onemocnění způsobené nespráV
ným drŽením těla pŤi práci V Zubních laboratoŤích.
Předpokládaná cena:
Poznámka:
Vzděltivocí okte:
Vzdělúvotí okre:
prO sestry pÍacujícív
nelékaře: 4
NCO NZO Brno
000 Kč (bez DPH)
DtzlNtEK(E A sTtRltlzACl v zUBNí oRDlNA(l,
DtzlNFtKcE v zUBNí tABoRAToŘl
Určeni:
techniky
l
Začáte]r akce ve l3 hod.
612/B5s
zubním lékařství, Zubní instru
mentářky, pío ZubnÍ techniky
KÍeditypfo
Misto:
nelékaře: 4
NCO NZO Brno
Početúčastníků:
15
Počet účastniků:20
Termín: 20.09.201 1
odbo-Íný garant:
Mgr' Sárka KaluŽová
Tefmín: 1B.03.20l
Vedoucí vzdělávaci akce:
Vedouci vzdělávací akce:
MUDr. Věra MelichelčÍková,Csc.
Náp|ň:
Zásady edukace, efektiVní VyuŽití metod pIaktického
vyučování, příprava plánu praxe' flXace a kontrola
dovedností, hod nocení. Plán vzdělávání zaměst
nanců a jejjch motivace. Jak plezentovaI práci zubní
laboratoře.
Aktuální informace Z 1e8islativy a oboru.
Začátek akce Ve 13 hod.
]
odborný garant:
tvtgr.5arKa Kaluzova
te\.: +420 543 559 370
e'mail: [email protected] rcanzo.cz
Předpokládaná cena:
Poznámka:
ló
l
tel.: +420 543 559 370
e mall: [email protected]
625/B5s
Misto:
Kare1 ŠpiČka
nelékaře: 4
Termin: bude určen (1den)
odboÍný garant:
Mirka Poláková
KÍeditypfo
denJ
KÍedity pfo
Misto: NCO NZO Brno
15
Počet účastniků:
prO Zubní
Početúčastníků:
i5
pro Zubní techniky
Místo: NCo NZo Btno
Počet účastníků:
l0
Určení:
NZo BfnO
Termín:bude ufčen (1
odborný garant:
Mirka Poláková
nelékaře: 4
LABoRAToŘE
pro Zubní techníky
Místo: NCo
Určeni:
ElEKTlVNí vzDřtÁvÁHí znmřsrHlxcŮ
A šKotENí sTUDENTA v PRAxl zUBNí
Určeni:
Kreditypro
Určení:
Mgr. Šárka KaluŽová
LeI... +420 543 559 370
e mail: [email protected] nconza.cz
Náplň:
ó51
PREvtN(E ol'ltMo(NřNí PÁTtŘE v zuBNí
tÁBoRAToŘl
tlCí PRYsKYnl(E FlRMY
Karel Špička
tel.: +420 543 55S 370
e mail: [email protected]
l
BREDE NT
Kreditypro
Počet účastniků:10
Předpokládaná cena:
Vzdělóvotí okte:
+
pro zubní technikY
NCO NZO Brno
Termín: bude určen {1
odbofný gaíant:
Mirka Poláková
6Oe/Bs5
1
200 Kč (bez DPH)
Mgr. Šárka Ka]uŽová
tel.: +420 543 559 370
e-mail: [email protected] nconza.cz
Náplň:
Hygienické poŽadavky pro Zubní ordinace a ZÚbnÍ
]abolatoře. Hyg1enický režim. Prevence vZniku
nozokomiá1níCh nákaz. Hygiena rukou, příprava
nástrojů a pomůcek' steÍiliZace.
Předpokládaná cena:
Poznámka:
1
000 Kč (bez DPH)
ZaČátek akce Ve 12.30 hod.
Terminz 23'02.20II 27'02.2011 Základní modul
18.04.2011_20.04'2011 odbolný modul
óo2/B55
3].10.201
(ertiÍikovoný kurz:
zHoToVtN í KoMBlNovAt'lÉ NÁHRÁDY
s vYUŽlTíil zÁsUvNÝ(H sPoJŮ
pro Zubní techniky
nelékaře:
Místo: NCo
19
Vedoucí vzdělávaci akce:
Náplň:
NZo Brno
Zák]adní modul organizace a i ízenÍzlbní Iabota
toře'
odbotný modul Zubní lékařství a Zubní protetika.
Speciá1ní modu1 Náhrady z dentálních keramik.
Počet účastniků:5
Termín: dle dohody
odbo'Íný gafant:
speciá1ní modul
Mgr. Šárka KaluŽoVá
teI.: +420 543 559 370
e mail: [email protected]
Určeni:
Kredity pfo
l_04'i1.2011
odbo-fný gafant:
MgI. sálka KaluŽová
(4 dny)
Předpokládaná cena: 10 500 Kč (bez DPH)
Poznámka:
Mgt. Sátka Ka]uŽová
Tomአskoupý
l]vedená cena a počet kreditů je Za odstudovanou
teoretickou část vzděiávacího programu. DalŠí2
speciá1ní moduly náSledují V roce 2012. Rozsah prak
tické čáSti je B týdnů (ó týdnů na v1astním pracoviŠti
a 2 Lýdny na akreditovaném placoviŠti].
Vedoucí vzdělávací akce:
Mgr. Šárka KaluŽová
Iel.: +420 543 559 370
e mail: [email protected]
Přacoviště:
Privátní Zubní 1abolatoř Blno (praktická
Část)
Nápl ň:
MoŽnosti provedení pro jednot1ivé kurzy:
1. Vario'kuIjčka Snap Vks sg fiÍmy Bledent.
2. Vks oc firmy Bredent.
3. Vks oc uni fiÍmy Bredent.
4. Zámek Snap E Steckriegel firmy Bredent.
5. Acryloci( firmy Microdent.
ó. Duolock f,Imy Microdent.
7. Anker firmy Microdent.
B. MK1 lirmyMicrodent.
Předpokládaná cena:2 400 Kč (bez DPH)
Poznám|<a:
UVedená cena je Za teoretickou Část VZděláVacího
pr0gra mu.
CerliÍikovaný I(úIZ se koná při počtu 5 účastníkůna
vybraný zásuvný spoj'
Placovní postup ZahInuje i Zhotovení děleného
modelu.
SouČástí kurzu je odborná praxe a praktické Zhoto'
vení Zubní náhIadY na akIeditovaném pIacoViŠti.
Cena Za pÍaktickou Část je 12 000KČ (Zubní ]aboratoř
není plátcem DPHJ.
6s6/Bs5
5petiolizoční vrdělrivóní v oboru:
řlxNl A sNlMATItNI NAHRADY
Urěeni:
pro Zubní techniky
Kreditypronelékaře:
Misto:
52
NCO NZO Brno
Počet účastniků:25
t9

Podobné dokumenty