Závěrečný účet za rok 2012

Komentáře

Transkript

Závěrečný účet za rok 2012
lLfvEreiny riiet za rok20I2
Schv6lenjr Rozpodtov6 Upravenf
rozpodet opatieni
rozpodet
plndni
'r/oplndni
k 31.12.12
k upraven6mu
Rozpodtu
Tf.1
Ti.2
Ti.3
Ti.4
- Daiovd pirjmy
- Nedaiov6 piijmy
- Kapit6lov6 dotace
- Piijatd dotace
3,421,c|
164,3
2,764,",7
1,235,J
0
0
1,133,2
0
Pft.i.rvry celkem 5,585,7
Ti.5
Ti.6
3,595,0
3,400,4
0
0
1,133,2
99,0
100,0
0
r,133,2
100,0
2,533,2
g,11g,g
8,118,6
99r0
r,675,9
216,2
6,g49,g
216,2
6,849,9
216,2
100,0
100,0
celkem 5,174'.0 1,892,1
7,066,1
7,066,1
100,0
r,052,5
99,0
- BdZn6 vfdaje
- Kapital.v'-idaje
Woa.fn
3,595,3
3,400,4
5,I74,t0
0
4II,7
Saldo: Piijmy-vydaje
F'INANCOVANi CELKEM
641,r
616,2 522,0
zAvnn p{,nzrouivrANi lrospoDAi.nxi
Nebyly zji5tdny chyby
1,052,9
97,3
r03,29
obce Suchomasrv:
a ne,dostatky.
vYsr-,nuEK HospoDA.ft.Exi po MZS sucHoMASTy
Zdkladni Skola v Suchomastech v roce 201 t hospodaiila se ziskem 26,20 Kt,.
STAVY AKTIV a PASI\/:
Stav
Aktiva:
Pasiva:
k LI.2012
90,657,9,+I,59
90,657.g4l,5g
Stav 31.12.2012
90,568.992,99
90,569.992,99
Udaje o plndni rozpodtu piijmfr, vydajfr a o dal5ich finandnich operacfch v pln6m dlendni
podle rozpodtovd skladby jsou k nahl6dnuti na OU Suchomasty.
NAvRH NA usNEsnNi
ZO obce Suchomasty srchvaluje celorodni hospodaieni obce a zhv&edny ift,et obce za
rok 2012 vdetnd zprdvy o vysledku hospodaien i obc€ za r20 12 bez vthrad..
dne: J4.h.
Sejmuto dne lt.i
V elektronick6 podobd vyvdseno
Sejmuto dne: l/.b- tolo
VyvdSeno
dne: /4 4."h45
Schv6leno ZO naveiejndm zased6ni dne
:

Podobné dokumenty

ZhvilrednY rfidet za rok20l3 VYU..ru celkem

ZhvilrednY rfidet za rok20l3 VYU..ru celkem abce Suchomasty schvaluje celorodni hospodaieni obce a zdvdtedn$ ildet obce za

Více

zde ke stažení

zde ke stažení pravidlech ve zn6nipozd6j5ich rozpodtovlich 0zemnichrozpodt0, 1) Udaje o ptnEni piijmri a vfdajri za rok20l2 (ridajejsou v Kd)

Více

Pied6nfz5vEruaz6vErzji5tbvacihoIizenikz6miru,, ,,zikon") je nejmdn6

Pied6nfz5vEruaz6vErzji5tbvacihoIizenikz6miru,, ,,zikon posuzovdni zilmEru podle z6kona (eesk6 inspekce Zivotn(ho prostiedi, oblastni inspektori4t Hradec Kr6lov6, krajskf riiad, odddlenf ochrany pffrody a krajiny). S piihlddnutfm k tdmto n6mitkdm a poZa...

Více

MEsrsrA dAsr PRAHA

MEsrsrA dAsr PRAHA vYut sfrtt', 4.4?.20/tt

Více

Jiří Burian ing.

Jiří Burian ing. Ostatni nahodile piijmy Prodej kalenddie na rok 2O1T uyKtoaKce

Více

zÁvĚnnčr§Ý účpT

zÁvĚnnčr§Ý účpT ladu § ustan6vuninr § 5 qdst. 3 zárkona č. 420/?004 §tr., o přezkounlání hospodařeni Ůzeir:nich sarnosprávnich celků a DSO. Kontrolorem pověřeným řizením přezkoumání byla p- Baťková-

Více

Závěrečný účet

Závěrečný účet zprlva o vfsledku piezkoumini hospodaieni za rok201i Piezkoumilni hospodaienf vykonali povEieni pracovnici Krajsk6ho (iadu Karlovarsk6ho kraje: Kontrolor pov6ien'i ifzen[m piezkoumdni: lng. Josef S...

Více

Vydání územního plánu Žernovice

Vydání územního plánu Žernovice Zastupitelstvo obce Zemovice, piislu5n6 podle $ 6 odst.5 pism.c) zilkona d.1g312006 Sb., o rizemnim planov6ni a stavebnim i6du (stavebni zikon), ve znlni pozddj5ich piedpisti (d6lejen stavebni zhko...

Více