1 Stavební hmoty

Komentáře

Transkript

1 Stavební hmoty
Stavební hmoty
Ing. Jana Boháčová
[email protected]
F203/1
Tel. 59 732 1968
janabohacova.wz.cz
http://fast10.vsb.cz/206
Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné
výrobky organického a anorganického původu, které mají požadované
fyzikálně-mechanické vlastnosti a jsou použitelné ve výstavbové praxi.
Životnost stavebního díla a jeho užitná hodnota podstatnou
měrou závisí na materiálech, ze kterých je vytvořeno.
Výběr správných a kvalitních materiálů má ve stavebnictví
zásadní význam na životnost a funkčnost stavebních konstrukcí.
Vývoj nových typů konstrukcí, zvyšování nároků na jejich kvalitu
a odolnost vůči vlivům prostředí, vede ke zvýšeným nárokům na
kvalitu používaných materiálů a nutnost znalostí jejich chování
za různých podmínek.
Rozpoznat všechny přednosti i nedostatky stavebních materiálů
před jejich použitím a zabránit případným škodám je úkolem
zkušebnictví.
Znalost vlastností stavebních materiálů je důležitá jak při
projekční a výrobní činnosti, tak i při výzkumné činnosti
Ověřují se vlastnosti stavebních hmot:
Klasické hmoty a materiály - beton, malta, cihly, kámen, ocel,
dřevo
Nové stavební materiály - chemické přísady (plastifikátory...)
- zvláštní druhy betonu (silniční...)
Celé konstrukce - pomocí nedestruktivních zkoušek
Předpisy pro zkoušení stavebních materiálů
ČSN – české technické normy (od 1995 nejsou závazné,
pouze doporučené)
ČSN EN – evropské technické normy
ČSN ISO – mezinárodní technické normy
V normách je uvedeno, co vše se má kontrolovat k
dodržení a řízení jakosti výroby materiálů a stavebních
prací, v jakém rozsahu a četnosti.
Certifikace
- postup, kterým nezávislý certifikační orgán vydá na základě
zkoušek a inspekcí písemné ujištění – certifikát, že výrobek, nebo
systém podniku zabezpečující jakost jeho výroby, odpovídá
technickým specifikacím a dalším předpisům.
Akreditační zkušební laboratoř
- způsobilá provádět konkrétní zkoušky, které se používají
k certifikaci výrobků.
Zásady zkoušení stavebních materiálů
Kontrola jakosti
Vnitřní kontrola
Provádí výrobce
Vstupní kontrola
prověření jakosti
dodávek surovin
Kontrola řízení
Kontrola výroby
přesnost výrobního řízení jakosti ve výrobě
a zkušebního zařízení
Vnější kontrola
Certifikace
provádí certifikační
orgán
Přejímací zkoušky
provádí odběratel
Kontrola shody
výrobce v rámci vnitřní kontroly
certifikační orgán
odběratel v rámci přejímacích zkoušek
Rozdělení zkoušek dle účelu:
Průkazní zkoušky
– provádí se před započetím stavebních prací v laboratorních
zkušebnách
Kontrolní zkoušky
– ověřují se vlastnosti stavebních materiálů v průběhu výstavby
Informativní zkoušky
– provádí se vzniknou-li pochybnosti o jakosti a bezpečnosti stavební
konstrukce
Rozhodčí zkoušky
– ověřují se vlastnosti stavebních materiálů po dodatečném nalezení
chyb
Rozdělení zkoušek dle provedení:
Destruktivní – při zkoušce dochází k celkovému porušení
zkušebního vzorku
Nedestruktivní – při zkoušce nedochází k celkovému porušení
zkušebního vzorku
Rozdělení zkoušek dle místa provádění:
Prováděné v laboratořích
- výrobní laboratoře
- centrální laboratoře
- rezortní laboratoře
Prováděné na stavbě
– in situ
Laboratorní prostředí
Zkušební postup musí zaručit co nejpřesnější stanovení
vlastností výrobků.
Průběh a výsledky zkoušek jsou ovlivňovány vlivy prostředí např.
teplota, vlhkost a tlak vzduchu, které nemůžeme ovlivnit.
Ve zkušebních předpisech proto jsou stanoveny podmínky
okolního prostředí, při kterých mohou být zkoušky provedeny.
Zkoušky v normálním prostředí:
teplota vzduchu 20 ± 5 °C
vlhkost vzduchu 55 až 80 % (suché prostředí 30 ± 3 % a vlhké
prostředí 95 ± 5 %)
Zkušební vzorky
Velikost a způsob odběru vzorku zkoušeného materiálu je předepsán
příslušnou normou.
Obecné zásady:
Vzorek musí být odebrán z jednoho druhu zkoušené hmoty, ze
stejné dodávky nebo výrobního cyklu.
Vzorek musí být odebrán v takovém množství, aby byla vyloučena
případná náhodná anomálie.
Velikost zkušebního vzorku má vliv na výsledek zkoušky.
O odběru vzorku je nutno pořídit zápis (název lokality, počasí, kdo
vzorek odebíral).
Laboratoř stavebních hmot FAST, VŠB – TU Ostrava
Laboratoř cementů a malt
- stanovení doby tuhnutí
- stanovení objemové stálosti
- stanovení pevnosti cementu
- stanovení konzistence č. malt
- stanovení plasticity (rozlivu) č.malt
- stanovení obsahu vzduchu v č. maltě
- stanovení odlučivosti vody u č. malty
- stanovení hydratačního tepla - kalorimetr
Laboratoř kameniva
- měrná hmotnost
- objemová hmotnost
- sypná hmotnost
- vlhkost
- sítový rozbor
Laboratoř stavebních hmot FAST, VŠB – TU Ostrava
Laboratoř betonů
- výroba zkušebních těles
- zkoušky konzistence čerstvé směsi
- zkoušení pevnosti v tlaku
- zkoušení pevnosti v tahu ohybem
- zkoušení pevnosti v příčném tahu
- zkoušení hloubky průsaku tlakovou vodou
- zkoušení mrazuvzdornosti
- zkoušení chemické odolnosti betonu, apod.
Další laboratoře:
Laboratoř asfaltů
Laboratoř dřeva
Laboratoř plastů
Laboratoř nedestruktivního zkušebnictví
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

omitky, plast budovy, fasáda

omitky, plast budovy, fasáda součinitelů tepelného prostupu

Více

Mobil DTE 10 Excel rada TL 10_05_01

Mobil DTE 10 Excel rada TL 10_05_01 Řada Mobil DTE 10 Excel představuje vysoce výkonné oleje s vynikající protiotěrovou ochranou navržené tak, aby odpovídali požadavkům moderních vysokotlakých, průmyslových i mobilních hydraulických ...

Více

Nová parapetní jednotka MFZ-KJ

Nová parapetní jednotka MFZ-KJ sotva slyšitelná a v zimě vytváří příjemné klima v místnosti. Přístroje jsou vybaveny novým výstupem vzduchu, který umožňuje rozdělení proudu vzduchu do dvou směrů a tím i optimální proudění vzduch...

Více

Prospekt vysavačů NSG ŘEMESLNÍCI

Prospekt vysavačů NSG ŘEMESLNÍCI DOJDĚTE SI PRO NOVÝ NSG uCLEAN!“

Více

JSEM VASE - TONSTAV

JSEM VASE - TONSTAV Nově vyvinutá řada vysavačů NSG “uClean” se opírá o sofistikovanou technologii a úroveň kvality Starmix “Made in Germany”. Cílem bylo vytvoření univerzálního vysavače, který stanoví nové parametry ...

Více

Stáhnout - CZECHDESIGN.cz

Stáhnout - CZECHDESIGN.cz Je určeno minimální množství 3M™ Dual Lock™, se kterým mám v návrhu pracovat? Ačkoliv není vyloučeno použití suchého zipu v drobných aplikacích, budou preferovány návrhy s použitím většího množství...

Více

TZ_SOUTEZ KOFILA V LIMITOVANEM OBALU

TZ_SOUTEZ KOFILA V LIMITOVANEM OBALU Výsledky soutěže budou vyhlášeny u příležitosti retrospektivní výstavy Zdenka Rykra v Národní galerii v Praze. Následně proběhne spolupráce autora vítězného návrhu se specialisty ze společnosti Nes...

Více

Stáhnout - Czechdesign.cz

Stáhnout - Czechdesign.cz Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 10481. www.nestle.cz, www.orioncokolada.cz ORGANIZÁTOR A GARANT SOUTĚŽE „Dlouhodobě se věnujeme organizaci soutěží pro designéry a máme velkou radost, že...

Více

Dřevokazné houby Oxyporus obducens a Schizophyllum

Dřevokazné houby Oxyporus obducens a Schizophyllum fruktifikovala na pařezech, především listnatých dřevin (Acer spp., Tilia spp., Fagus spp., Quercus spp.) a pouze ve 3 případech na pařezech jehličnanů. Na živých stromech byla zaznamenána 28-krát ...

Více