Zadost o vstup, formát pdf

Komentáře

Transkript

Zadost o vstup, formát pdf
Zveřejněné ID
Číslo písemnosti
Číslo zápisu do rejstříku
Datum podání
Datum zápisu do rejstříku
Typ písemnosti
:
:
:
:
:
:
T-559/11
INT I-1
511506
24/01/2012
30/01/2012
Návrh na vstup vedlejšího účastníka
Referenční číslo podání
Číslo souboru
Autor podání
:
:
:
:
Přílohy - část 2
D1686
3
Till Müller-Ibold (R10220)
RPG Industries
Úp1ný
výpís
z obchodrrího rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíI g' vLoźka 5524
Datum zápisu:
2.záŕí L998
obchodnÍ firma.' KARBON INVEST, a.s.
Zapsáno: 2.záŤi 1998
Vymazáno: 27.října 2006
SÍdIo.. pošta Horoměřice, Únětice L67, PsĆ 252 62
Zapsáno: 2 . záŤi 1'998 Vwazáno: L7 .Iistopađu1998
K1adno, VíLa Nejedlého 1575
Zapsáno: I'7 .1istopađu1998
Vymazáno : 21-.března 2005
Praha 1, Štěpánská 62L/34, PSČ ]-12 1'7
Zapsáno: 2I.bŤezna 2005
Vwazáno: 27.Ťi)na 2006
Identif ikačni čis].o: 256 91
Zapsáno: 2.záŕi ]-998
431'
Vymazáno:
2'7
.
řiina
PrávnÍ forma; Akciová společnost
Zapsáno: 2.záŤĹ ]-998 Vymazáno: 2'7.Ťijna
2006
2006
Ptednět podnikáni:
- činnost účetníchporadců
Zapsáno: L'7.února 1999
vymazáno.. 30.dubna 2003
-č
Zapsáno: 2'záři ]1998 V4azáno-: 27.Ťijna 2006
- koupě zboŽí za úče]emjeho dalšíhoprodeje a prode]
Zrprá"", ,.ráŤ1 I
a 2006
- zprostředkovate1ská čínnost'v ob]-asti průlqys]-u, obchodu a
investic
Zapsáno: I'7.února ]-999 Vwazáno: 2'7.Ťijna 2006
- obstaravate]_ská činnost v ob]_asti obchodu
Zapsáno : I'7 .února 1999
Vymazáno: 27. ři-jna 2006
- automatízované zpracování dat
Zapsáno: l7.února 1999
Vwazáno: 21 .Ťi)na 2006
- č
eoenĺ účetnicwi
Zapsáno.. 30.đubna2003
Vwazáno: 1'1'.srpna 2Oo4
- činnost účetníchporadců, vedení účetníctví,vedení daňové
evídence
Zapsáno: LI . srpna 2004
- činnost reafitní
-
kance]-áře
Vwazáno:
27 .
Ťifna 2006
Zapsáno: I'7.űnora ]_999 Vwazáno: 27.Ťijna 2006
a rekf amní čírrnost
Zapsáno: I'/.února 1999
Vwazáno: 27.ŤĹjna 2006
činnost technickÝch poradců v oblasti stavebnictví
nrnnar_ĺe čn í
a Životniho prostředí
Zapsáno: 27 .srpna 2003
- claňorré norarlensLví
Zapsáno: 11.srpna 2OO4
v
Yvls\Jr
Vwazáno: 27.Ťijna 2006
Vymazáno;
5.srpna
2005
--*Í'ĺ'l ĺ l
-
20Kč
výy>is vyhotoven: 75. 72.2071 L3 :47 :59
Strana:
1,/7
oddíI B' vložka 5524
StatutárnÍ orqän
představenstvo:
předseda: Micha]- Vojáček, T.č. 740809/1'9oo
Kar]-ovy Vary, Buchenwa]-dská 55
Zapsáno: 2.záŤĹ 1998
Vymazáno: 1-'7.listopađu]-998
místopředseda: Dana Gmíterková, r.č. 536L26/264
K]-adno, I'it'evská 2570
Zapsáno: 2.záŤi 1-998 Vymazáno:
L7.listopadu
]-998
čfen: A]_exandra Pucová, t.č. 556204/0099
Praha 5, Šteĺánírova2'7
Zapsáno: 2 . záŤi 1-998 Vwazáno: l7 .IisĹopadu
1'998
: ing. Viktor Ko]-áček, r. č . 52o9L9 / 01'9
Praha 1, Maisel-ova 2lđenzániku funkce: 21.listopadu 2003
den zániku čfenství v představenstvu: 21.1istopadu 2003
Zapsáno: I7.lĹst-opađuL998
Vwazáno: 2.űnora 2oo4
předseda
místopředseda: íng. Petr oLava, CSc., r.č. 500324/L71'
res ostrava-město
Zapsáno: I'7.Iisiuopadu L998
Vwazáno: 1'2.června 2OO2
místopředseda : ing. PeLr otava, CSc. , r. č. 500324/1'1'1'
ého L342/71', okres ostrava-město
den zániku funkce: 21.listopadu 2003
den zániku č]-enstvív představenstvu: 21.1ist'opadu 2003
Zapsáno: 12 . června 2002
Vwazáno: 2 .(lnora 2004
předseda: Ing. Viktor Koláček, r.č. 52091-9/0l-9
Praha 1, Mai-selova 2lden vzniku funkce: 21.1istopadu 2003
den záníku funkce: 22.lístopadu 2004
den vzniku č]-enstvív představenstvu: 2I.Iistopadu
der-' ,á.riku č]-enst.ríV pře
Zapsáno: 2.űnora 2004
Vwazáno: 5.Iedna 2005
2003
předseda představenStva: Zdeněk Baka]-a, t.č. 61'0207/1-580
Praha 6, Pevnostni L2, PSč 160 oo
den vzniku funkce: 22.1istopađu2004
den vzniku č]-enstvív představenstvu: 22.]-istopadu 2004
Zapsáno: 5.Iedna 2005
Vwazáno: 2'7.ŤĹ)na 2006
místopředseda: Ing. Petr otava, CSc., r.č. 500324/1'1'1'
Slezská ostrava. Bukovanského 1'342/]-]-, okres ostrava-město'
den vzniku funkce: 21.1-istopadu 2003
đenzániku funkce: 13 . červnŁ!-q-q-9
den vzniku čfenstvi v představenstvu: 21.1isLopadu 2093
den zániku členství v představenstvu: 13.června 2O05
Zapsáno: 2 .űnora 2004
Vwazáno: 5 . srpna 2005
:
ň'l
an nřar'ĺ<l- aĺron5|17ą 3 Petr Mot1och, r. č. 670131/0550
Praha 3, Kubelíkova 7
den vznj-ku členství v představenstvu: 22.listopadu 2004
den zániku čfenstvi v představenstvu M
výp>is vyhotoven: 15 . 72 . 201-7 73 :47 : 59
Strana: 2/7
oddíI B, vložka 5524
Zapsáno: 5.Iedna 2005
Vwazáno: 25.đubna2005
č]-en: Mgr. Michae1 Jasanský, r.č. 670LL9/0309
oh'obec, Nad úvozem 182w
den vzniku členství v představenstvu: 10.února 2005
den zániku čIenstvi v představenstvu: 13.června 2005
Vwazáno: 5 . srpna 2005
Zapsáno: 2L .bŤezna 2005
č]-en: ing. Jan Przybyfa, r.č.490602/L38
sto''ur'" toss, okres Karviná
Vwazáno: L8.prosinee
Zapsáno: L'7.Ij-sĹopadu L998
ň'lan. łnn
Ýf
9rr.
!rrY.
TJa1o11ą
!
af9f
Bí]ková,
2001-
T.č. 565920/0030
Kladno, Vaníčkova2211-, PsĆ 272 o]_
den zániku č1enstvív představenstvu: 22.1istopadu
Zapsáno: I8.prosínce 2001- Vwazáno: 5.]-eđna2005
oroánrz rz r:el ém rnzsahll
vlYqrtf
snn'l
e
2004
ě'ně : icrlen rĺal ší č]-en
g
gqrv
JÝVÝr.
by]- představenstvem písemně pověřen.
Podepisování za spofečnost se děje tak, že k napsanému nebo
ěl enorré nřeclstarrenstrra
iec]nei í r:í 7.A snol ečnost.
orgány v celém rozsahu čfen představenstva, který k tomu by1
'
--_' - " --.1 ptSemne poveren.
---
nřorlq1-erranql-rran
ľ_
-- '
představenstva a jeden da]-ši č]-en představenstva.
Zapsáno: L'7.listopadu ]-998 Vymazáno: 21-.března
2005
jedná v cefém rozsahu představenstvo. Za
podepisují
vž'dy společně dva členovépředstavenstva.
společnost
společnosti čí otísku razitka
společnosti připoji své podpĺ"y
Vymazáno.' 5.srpna 2005
Zapsáno: 21-.března 2005
Jménem spo1ečnosti
iménem
snol eňnr-^*]
lrll9llU1L(JUvfgUrrUĎLlĎętE!r9'vLJoLęrręll|
lx-^ +_k
člen představenstva.
Zapsáno.' 5.srpna 2OO5
žc k
rzrrf
i š1-ěnó nl-.i šl-ěné nebo
VYmazáno: 27.ŤĹjna 2006
Dozorčírada:
č]-en: JUDr. Rostis]-av ooIeček, r. č. 590402/1200
Praha 4-Chodov, Nechví1ova 1826/22
Zapsáno: 6.Ledna 2OO0 v
čfen: íng. NaděŽda Šídová, T.ć. 486108/I98
Praha 2, S]-avíkova 29
Zapsáno: :..'7.1ĺsEopađu]_998 Vymazáno: 7.Iistopadu
výpis vyhotoven:
75.
72.2077
L3 :47 : 59
2ooo
Strana:3/7
oddíl B' vložka 5524
ředseda: Alexander Bělohfávek, r.č. 680414/l-olą
Praha 7, Havanská 20
Zapsáno: 2.záŤi 1998
áno: 17.]íst
č.]-en: Martina
Kučerová, r. č. 7]-582 8 / 0283
Praha 6, Za Hládkovem 8
áno: 2.záŤi 1998
záno: 17.]ist
adu 1998
Karlovy Vary, K]-ínovecká 1]Zapsáno: 2.záŤi 1998
Vymazáno; 17.Iist
du 1998
čfen: JUDr. Jofana Do]_ečková, r.č. 615727/0565
Praha 4, Leopofdova 667
áno: 17 . ]-istopađu1998
záno.. 6.ledna
ředseda : ing. He]-ena Bílková,
K]-adno, Vaníčkova 221'I
s65920/0030
4q' 17 . listopadu 1998
záno : 1-8.prosince 2O0]č]-en: ing. Marek Sosna, r.č. 73o3o8/5097
orfová, Lut'yně, Lesní 813, okres Karviná, PSČ 735 14
Zapsáno.. 18.prosince 20O1
záno: 24.dubna zvuz
or1ová, Lutyně, Lesní 813, okres Karvíná, Psč 735
den vzniku funkce: 12.Ťijna 200]sáno: 24 . đubna2Oo2_ ,,/_-ń"rárr;
,,/-
den vzniku funkce:
r]an
j
ĺrzn
V al1!Ąulz''
X
1 an roLV!
q|17i
U!ęl
áno:5.srpna
4A
2oo5
]-:
.
5.
sr
2005
es Ka
červnJzoos
ĺĺ
Aał^-x4
v \)9Zl-)Lcr
ľadě:1.června
záno: 27.Ťí)na 2006
20O5
Praha 1, Maisel_ova 41,/21
den zániku členství v dozorčíradě : 22.Iíst du 2004
áno: 7'lístopadu 20O0
záno.. 5.ledna 2005
člen: Tng. Simona Thomasová, r.č. 766222/szta
S1ezská ostrava, Ke]_tičkova 46/L9o6
den zániku členst'vi v dozorć,i radě: 22.Iistopadu
z^p"áno' ,.Ii=topuđ,zooo VWŇ
člen dozorčírady: Jonathan
Zimn'lerman,
dat.nar. 28.lr2.1'960
Praha I, Lázeřlská 29O/7
den vzniku č]_enstvív d'ozorć,i radě: 22.Iisi-o
Zapsáno: 5.Ieđna2OO5 Vwazáno.. 5.srpna 2005
2004
ředseda dozorčírady: ,Jonathan Zímmerman, dąt. nar . 28 .12 .1960
Praha I, Lázeňská 29O/7
den vzniku funkce: ]-.června 2005
den vzniku členství v dozorčírad'ě: 22.IisĹopadu 2oo4
Zapsáno; 5. srpna 2005
záno: 27. řiina 20O6
výpis vyhotoven:
75. 72. 2o77
73:47:59
Strana: 4/7
,rFl
oddíl B, v]-oźka 5524
dozorći rady: Ing. Viktor KoIáček' r ' č' 5209]-9l0]-9
Praha 1, Maíse]-ova 2]-7
den vzniku čIeň;T;ll-dozorči radě: 22:'1istopadu 2004
z00s
d"" 'á''rt- čIelffiv dozorčíradě' t'června
zvvS
záno:5's
sáno: 5.Iedna 2005
dozorči rady, Pąxę] Burša
27 44
/5JIJU
Chomutov, SkaIková
den vzníku čIenstvi í dozorčíradě: 1. června 2005
záno: 27.ŕijna 2006
2005
Zapsáno.' 5 - s
3ZL5
ł^.-].inł
.IznianÁr'
qr\ervrru!
ucuLtt)'
r
Charles CaPitaf, a. s '
Praha 1, Národní 41, PSČ 110 00
Identifikačni čislo: 256 62 34L
áno: 2I.bŤezna 2005
Ęśr
2005
Capital, a.s.
ar]-es Capital.
Charl-es
Q:É-:
62L/34, PęĆ 1-L2 1'7
ra.r'tĺf ikačníčísloz 256 62 341záno: 2'7.ti na
Zapsáno.' 5. srpna 2005
ffiská
2006
Akcie:
1OO ks
Za
akcie na
2.záti
podoba
LA
ma
.l+^l^
! LEJę
1998
akcií: Iistínná.
áno: 2.záŤi
: 2.srPna L999
pođonaakcií : ]-istinná.
áno: 2.s
záno: 2L-bŤezna
]-998
100 ks akcie na mai itele ve
Za
menovité hodnotě 10 000' - Kč
záno: 21- .bŤezna 2005
2005
menovité hodnotě 23 930
záno: 2I .bŤezna 2005
].999
000
záno: 21.března 2005
hodnotě 10 o00,- Kč
áno: 2]- . bře zna 2005
záno:
hodnotě 23 93o oo0,- Kč
áno: 2I.bŕezna 2005
záno: 27.Ťijna ?!!ś
ZákLadnÍ kapitá7: 1 OO0 00O,- Kč
Splaceno: 100
záno: 2.s
áno: 2.záŤĹ 1998
eo
Lą
2 394 o00 000,-
21
.ŕi)na 2!!ś
a L999
Kč
ostatni skutečnosti:
ze
- Spo]-ečnost byla zrušena rozhodnutím jediného akcionáře
I(ARBON TNVEST
7.2.2006. Právním dů[email protected]úze
Praha '
sídlem
se
a společnosti Char]es Capíta], a ' s ' ,
dne
výpis vyhotoven: 75.72.2071
Strana: 5/7
d.Đ.
]_
73 :47 : 59
oddíI B' vložka 5524
ako zanikai ících
Štěpánská 62I/34, PSČ z 1-1-21"7, IĆz 2566234L
společnosti do společnosti RPG Industríes Public Limited
Makaríou G'I99, 30 30
146906, se sídlem [email protected]
jako
ické společnosti pŤr
nástu
republika,
Limasso1 , Kyperská
Ie č]_ánku
(
s]-oučením
fúzi
za]-oźeni evropské spo1ečnosti sB)
staEutu
o
(
21,57/2001-,
ES) č]-7 odst. 2 písm a) Nařizeni rady
Evropské společnosti.
27.ŤĹina 2006
ano: 2'l'rLfna
VWazzáno:
2006
října 2006
26.Ťi1na
sáno: 26.
Zapsáno:
společnostĺM
hromady
valné
mimořádné
- Na základě usnesení
spofečnosti o
rozhodnutí
k
došIo
INVEST, a.s. ze dne 27.4.]-999
připojenýmí
s
jmění
v
sou]-adu
spo]-ečnosti
zvÝšenízákladního
Iistinamí.
zatrao''ĺ ;*e''ĺ Společnosti se zvyšuje o 2.393. 000.000, - Kč
slovy: dvěmiliardytřistadevadesáttřimítióny korun česk ch)
úpisem 1OO ks (sIovy: jednosto kusů) akcií s ]-ečnosti
_lmenovité hodnotě jedné akcie 23 ' 930 ' 000, - Kč (slovy:
ma-l itele o
dvacettřimilonůdevětsettřicettísic korun českých) a to o em]-sn]-m
kurzu jedné akcie 23.930.000,- (slovy:
a.'-c"ttrj-mi1ionůdevětsettřicettisíc korun česk ch). Akcíe budou
vvdánv v fístinné podobě. Akcíe jsou neveřejně obchodovateIné.
Upisování nad částku 2.393.000.000,- Kč
dvěmíliardvtřistadevadesátřimiIionů korun česk UII,/ Đg
nepřipouští.
právo Využítsvého předn
Akď.'o"áři
'"'jí
novÝch akcií společnosti upisovaných ke zvýšenízákladního jmění
ifu na základnim jmění spo]ęšngsli-qĘ
v rozsahu -le-lich
(
2O4a obchodního zákoníku. Na jednu
hodnotě 10.ooo,- Kć Lze upsaL jednu kmenovou akcií, znějící na
obě
ma]itele o -]menovité hodnotě 23.93o. ooo, - Kč v listinné
úpis
Pro
jmenovité
jejich
hodnotě.
rovná
se
akcíí
emisní kurs
akcií s vvužitímpřednostniho práva je nezbytné se prezentovat
:jl'ŕlVd
^+4.'_:4I lUl]'[|'I
^4ńi
.L.ni
dNUf
ami
ElLt!
\r
V
ni
v!!vr]IqJl]!
^ri
nál ní
noriobě
ľ/vvvvv
_
'
Akcie budou ,'pů1y jednot1ívými akcionáři v ce1kové výši
2.393. Ooo . Ooo, - Kč (s]-ovy: dvěmí]_íatqy!Ěi9tadevadesáttřimilíonů
čítánood prvého
korun českých) ve ]hůtě 15 kalendářních dnů
dne násleđuiícíhopo ani právní mocí usnesení Kr
obchodního soudu v Praze o zápis
základniho -lmění společnosti. Mistem úpísu]e sidJ-o spo]-ečnosti
KARBON INVEST,
ä.S. K]-adno, Víta Nejedlého 1575
Akcie upsané upisovate1i budou sp]-aceny na účetKARBoN INVEST
a.s. vedený u fnvesiční a Poštovní banky, a.s. se sídlem
SenováŽné náměsti 32, Praha ]-, čisfo účtu:133600376/5100 ve
rhůtě dvou měśíců,přičemŽ počátečnim dnem této ]hůtyjeden'
kdv nabude právní moci usnesení rejstřikového soudu o zápisu
tohoto usnesení va1né hromady do obcho
aopi"e* všem akcionářům bez
"ný*
jeho
do obchodního rejstříku.
po
z4písu
odkladu
'ur't.e',"ł.o
]-68 odst . 2 obch. zákoníku.
ŽiĹim přednostního právą. !uq9g
Akcie, kĽeré nebudou upsány s
všechny upsány akcionáří na zák]adě dohody pod]e ust. S 205
obchodního zákoníku.
lyyy
2 . srpna ].999
záno: 2.sr
Vwazáno:
Zapsáno: 28 . května L999
- Vymazává se ke dní z7.1-o.2006 z obchodniho rejstříku vedeného
s" =ĺar-m prahal,
Štěpán ská 621'/
výę>is vyhotoven: 75. 72.2077 73 :47 :59
34, PSč: 1]-2 ]-7 , identif ikační
strana:6/z
oddíl B, vložka 5524
číslo 2569L431 vedená v oddíIe B , vloŽka 5524.
Právní důvod výmazu : spofečnost dne 3.8.2006 zanikla v důsledku
fuze sloučenímpodle čIánku 17 odst. 2 písm. a) nařĹzení Rady (
Es) č. 215'7/200L, o statutu evropské spo]ečnosti ( SE), (i) se
snolcčnostíChar'l es Canitäl . ä.S., TČ: 2566234L, se sídlem Praha
9vvJ9vravU
UJ
JÝv
vrrq!
vgÝJ
9u!
'
(íí) se společnostíRPG ]ndustries Public
l'iľn!!ęg-r.-:ęg-.-s-=
Buildíng, 199 Arch. Makarios Avenue, 3030 I'ímassol, K}4>erská
__l^t'l
í !vllllu
€nrmlr
- ^-4''_
lląpVJą
u!ąVllf
arrrnnqlłÁ
ęV!vvoNę
ennl oňnnc1-L! i
owur9UllvĐ
/ LsE) . obchodní
\
f írma
nástupnické spoIečnosti se změniIa na RPG INDUSTRIES SE, reg. č.
SE ]-; sídfo nástupnické společnostízůstává na adrese Neoc]-eous
repubfika.
Zapsáno: 27.řĹjna 2006
Vymazáno:
2'7.října
2006
- Spráwnost tohoto rrýpísu se potvrzuje
Městský soud v Praze
číslo u.ipisu z
83297
/zoLL
Vyhotovil: Sýkorová
(J t
v,(
<)lĺ,\
"/
'ĺ
v/ĺ
I
výpis vyhotoven.'
15. 72 .2077 73 :47 : 59
Strana:7/7

Podobné dokumenty

以技术进步推动矿山转型升级

以技术进步推动矿山转型升级 [email protected]Ÿ¯…£Ò©M noŸA… :;©M ÄEŸ¼œZ=()©Z @¯…£ÒM Õ523* +M 2 3 ,  M N * + ,  Y s çp B E • : Y ( ) C D Z ` 9 E2 3 * + M 2 3 ,  M 4 N Ì æ' Ò ¨ ‹ Ž ã F [ " Z G à H Ì2 3 c = M p   2 3 … † U 2 3~  ¨ 2 3 – ¬...

Více

i čr. r` čr. rr.

i čr. r` čr. rr. pokyny Valné hromady svazu. Takio je Výkonný výbor svazu vázán ze]ména pokyny vaLné hromady o tom/ koho jménovat a odvo]at z funkce jednateIe, řídících p].acovníků (ředlte1ů) , jakož i pokyny k h1a...

Více

Car DC/DC adaptér pro notebooky 90W

Car DC/DC adaptér pro notebooky 90W Instalace: Před zapojením je nutno adaptér nastavit pro požadovaný typ notebooku (viz seznam podporovaných typů – pokud Váš notebook není uveden v seznamu, je nutno ). Volba napětí se provádí pomoc...

Více

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka

Privatizační projekt - SOS koupaliště Lhotka Prohlašuji formální a věbnou správnost a úptnost tohoto zakladatelskáho privatízačníhoprojektu na základě účet'ní'závěrky ke dní 30.11 .2oo3 ,. jehož předk1adatelem je Úřaa pro zastupování st'átu v...

Více

Sken - Minerva

Sken - Minerva kromě standardních ukazatelů a výstupů i speciáIní informace často ve zv]áštním tvaru. MIS musí byt postaven tak, aby t}to požadavky dokázal poký," odpovídáVladimir Bartoš a dodává' že vlastní IT t...

Více

PDF 2300kB

PDF 2300kB Zasmu‰ilé tváfie politikÛ, kter˘m je jedno, zda jsou v té nebo oné funkci a ktefií jdou jenom za sv˘m profitem. VÏdycky jsem se snaÏil, aby na‰e Mâ byla dobrou adresou. Na‰i obyvatelé pfii hledání v˘m...

Více

Čakovice od 16. století do začátku 20. století

Čakovice od 16. století do začátku 20. století domky nebo chaloupky již dřive nebo v tom čase stavěné. . !?Ie této purkrechtni knihy, byla také předepsána robota. Pro tehdy Jediného sedláka to byla povinnost: "k robotě potažni každý týden po 4 ...

Více