č. 4/2001 - Časopis Meteorologické zprávy

Komentáře

Transkript

č. 4/2001 - Časopis Meteorologické zprávy
METEOROLOGICKÉ
ZPRÁVY
METEOROLOGICAL BULLETIN
ROČNÍK 54 – 2001
Číslo 4
VOLUME 54 – 2001
Number 4
PŘEHLED OBSAHU
CONTENTS IN BRIEF
HLAVNÍ ČLÁNKY – MAIN PAPERS
Radan Huth (ÚFA AV ČR) – Jan Kyselý (ÚFAAV ČR, MFF UK)
VYUŽITÍ STATISTICKÉHO DOWNSCALINGU PŘI KONSTRUKCI SCÉNÁŘŮ
ZMĚNY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE. ČÁST II. VALIDACE A
KONSTRUKCE SCÉNÁŘŮ
THE USE OF STATISTICAL DOWNSCALING IN CONSTRUCTING CLIMATE
CHANGE SCENARIOS FOR THE CZECH REPUBLIC. PART II. VALIDATION
AND CONSTRUCTION OF SCENARIOS
Abstrakt:
V článku jsou validovány denní teploty, měsíční průměrné teploty a měsíční srážkové úhrny, získané metodou
downscalingu z velkoprostorové cirkulace a polí teploty ve volné atmosféře. Hlavním nedostatkem denních
teplot získaných downscalingem je symetričnost rozdělení jejich mezidenních změn. Na druhou stranu je
downscaling schopen úspěšně reprodukovat rozdíly teplot mezi dvěma různými klimatickými stavy. Nutné
podmínky pro správné použití downscalingu jsou splněny pro denní a měsíční teploty. Pro budoucí klima s
dvojnásobnými koncentracemi CO2 jsme pomocí downscalingu ze dvou globálních klimatických modelů
zkonstruovali následující teplotní řady: (i) průměrné měsíční teploty v povodích Blanice a Metuje, (ii) průměrné
denní teploty v zimě v šesti středo- a západoevropských zemích a (iii) maximální denní teploty na několika
stanicích v České republice. Teploty v budoucím klimatu získané downscalingem jsou realističtější než přímý
výstup z klimatických modelů, což se zejména týká jejich ročního chodu a prostorové proměnlivosti.
Abstract:
Downscaled daily and monthly temperatures and monthly precipitation, obtained from large-scale circulation and
upper-air temperature fields, are validated. The main drawback of downscaled daily temperatures is the
symmetry of distributions od day-to-day temperature changes. On the other hand, downscaling is able to
reproduce temperature difference between two distinct climatic states. The necessary conditions of a correct
applicationof downscaling are shown to be fulfilled for daily and monthly precipitations. The following
temperature series have been constructed for a future climate with doubled CO2 concentrations using
downscaling from two GCMs: (i) monthy mean temperatures in the Blanice and Metuje catchments, (ii) mean
daily temperatures in winter in six central and western European countries, and (iii) daily maximum temperatures
at several stations in the Czech Republic. The downsaled temperatures appear to be more realistic than a direct
output from the GCMs, mainly in their annual cycle and spatial variability.
Petr Novák – Jan Kráčmar (ČHMÚ)
VYUŽITÍ DOPPLEROVSKÝCH MĚŘENÍ V RADIOLOKAČNÍ SÍTI CZRAD
USAGE OF DOPPLER MEASUREMENTS
IN THE CZECH WEATHER RADAR NETWORK CZRAD
Abstrakt:
Pole dopplerovských radiálních rychlostí byla dosud v české meteorologické radiolokační síti CZRAD
používána především k vymazávání pozemních odrazů, další využití bylo omezeno možnostmi dodavatelského
software. V rámci dizertační práce [9] byly vytvořeny nezávislé procedury pro zpracování objemových
radarových dat, zahrnující též modifikovanou metodu VAD pro dealiasing pole dopplerovských rychlostí a
výpočet vertikálního profilu větru. Metoda byla aplikována v provozu obou radarů sítě CZRAD (Gematronik
METEOR 360AC na Skalkách a EEC DWSR-2501C na kótě Brdy-Praha) a testována během období 1.5 roku.
Článek prezentuje algoritmy, výsledky zpracování a údaje o průměrné dostupnosti dat dopplerovských profilů
větru v závislosti na výšce.
Abstract:
In the Czech weather radar network CZRAD, the fields of radial Doppler velocities has been used mainly for the
elimination of ground clutter; additional usage has been limited by the vendor software. In the frame of the thesis
[9], independent software procedures for volume data processing has been developed, including the modified
VAD method for velocity field dealising and calculation of the vertical profile of Doppler winds. The method
has been applied in the operation of both Czech weather radars (Gematronik METEOR 360AC at Skalky and
EEC DWSR-2501C at Brdy-Praha) and tested during 1.5 year long period. Algorithms, preoperational results
and average availability of Doppler wind profile data depending on the altitude are presented.
Karel Krška (ČHMÚ)
ÚSTŘEDNÍ METEOROLOGICKÝ ÚSTAV VE VÍDNI A ČESKÉ ZEMĚ
(Ke 150. výročí jeho založení.)
CENTRAL METEOROLOGICAL INSTITUTE IN VIENNA
AND THE CZECH LANDS.
(To the 150th anniversary of its foundation)
Abstrakt:
V roce 1851 byl ve Vídni založen Ústřední ústav pro meteorologii a zemský magnetismus (Central-Anstalt für
Meteorologie und Geomagnetismus), přejmenovaný v roce 1904 na Ústřední ústav pro meteorologii a
geodynamiku (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik). Zřízení ústavu sice vedlo k zavedení
standardních meteorologických pozorování ve všech zemích monarchie, avšak pro meteorologii v Čechách se
stalo osudným. Přechodem vynikajících odborníků Pražské hvězdárny K. Kreila, K. Fritsche a K. Jelinka do
ústředního ústavu ztratilo Klementinum dominantní postavení v meteorologii nejen jako observatoř, ale i jako
vědecké pracoviště, a upadla i pozorovací síť, která v Čechách do té doby byla nejhustší z rakouských zemí.
Později v českých zemích budované rozsáhlé sítě srážkoměrných stanic pro účely polního a lesního hospodářství
nemohly pokrýt úkoly meteorologie ani regionální klimatologie. Předností ústředního ústavu bylo, že v něm a
současně na vídeňské univerzitě působili vynikající vědci, např. J. von Hann, kteří ovlivnili pozdější
představitele univerzitní meteorologie F. Augustina a S. Hanzlíka, jež vyplnili citelnou mezeru, způsobenou
odchodem Kreila a jeho spolupracovníků. Po vzniku Československa v roce 1918 československá
meteorologická služba navázala na činnost ústředních meteorologických ústavů ve Vídni a Budapešti.
Abstract:
The Central Institute for Meteorology and Geomagnetism (Central-Anstalt fűr Meteorologie und
Geomagnetismus) was established in Vienna in 1851 and in 1904 was renamed for Central Institute for
Meteorology and Geodynamics (Zentralanstalt fűr Meteorologie und Geodynamik). Although the establishment
of the Institute led to the introduction of standard meteorological observations in all lands of the monarchy, for
meteorology in Bohemia it became fateful. The leaving of the excellent specialists K. Kreil, K. Fritsch and K.
Jelinek for the central institute resulted in the loss of the Klementinum Observatory dominant position in
meteorology not only as an observatory but even as a research establishment and even the observing network,
the densest one in all monarchy at that time, went down. Later constructed extensive networks of precipitation
stations for the purposes of farming and forestry could not cover problems of meteorology and regional
climatology. The advantage of a central institute was that outstanding scientists, such as for example J. von
Hann, worked there and at the same time at Vienna university. These scientists influenced later representatives
of the Czech university meteorology such as F. Augustin or S. Hanzlík. After the formation of an independent
Czechoslovakia in 1918 Czechoslovak Meteorological Service continued activities of central meteorological
institutes in Vienna and Budapest.
INFORMACE – INFORMATION
Bednář, J. – Vondráčková, H.: Český hydrometeorologický ústav členem Evropské meteorologické společnosti
(EMS).
Pretel, J.: Byl opravdu Kjótský protokol v Bonnu zachráněn?
Řezáčová, D. – Kráčmar, J.: 30. mezinárodní konference o radarové meteorologii.
Vaníček, K.: 50 let Solární a ozonové observatoře ČHMÚ v Hradci Králové.
Wolek, M.: Letecká meteorologická stanice na letišti v Liberci.
OSOBNÍ ZPRÁVY – PERSONAL COLUMN
Hradil, M.: Významné výročí pozorovatele dobrovolnické klimatologické stanice ve Vizovicích.
Šamaj, F.: Jeden zo zakladateľov rádiačnej meteorológie v Československu jubiluje (RNDr. Dušan Podhorský,
DrSc. – 60-ročný).
RECENZE
Horký, Z.: Glossary of meteorology.

Podobné dokumenty

tiens energetické náramky

tiens energetické náramky Země jako taková je gigantický magnet. Geomagnetické pole na lidi působí neustále. Stejně jako vzduch, voda či slunce, je geomagnetismus nepostradatelným faktorem, na němž závisí lidský život. Pod ...

Více

č. 6/2000 - Časopis Meteorologické zprávy

č. 6/2000 - Časopis Meteorologické zprávy dozimetru a referenční metodou (aktivní měření). Abstract: The newly-developed passive sampler has undergone extensive field testing. The results obtained by the newlydeveloped passive sampler were...

Více

periferie ethercat

periferie ethercat Systém automaticky definuje logické vstupy a výstupy, které souvisí s EtherCATem na základě konfiguračního XML souboru, který je vytvořen pomocí EtherCAT studia. Definice „Process Image“ formou log...

Více

LEDVINKA, O.: Život a dílo Františka Augustina (1846

LEDVINKA, O.: Život a dílo Františka Augustina (1846 v Čechách také zavedl systematické pozorování bouřek v od roku 1905 přechodně fungující síti, tvořené více než 600 bouřkovými stanicemi. Byla to nejhustší síť pro pozorování na světě, umožňující po...

Více

Interpolation of Weather Generator parameters using GIS

Interpolation of Weather Generator parameters using GIS Acknowledgements: The present study is supported by the Grant Agency of the Czech Academy of Sciences (project IAA3017301) and the Grant Agency of the Czech Republic (205/06/1535) Abstract. Stochas...

Více

Česká meteorologická radarová síť CZRAD v roce 2008

Česká meteorologická radarová síť CZRAD v roce 2008 Czech weather radar network CZRAD in 2008. Current status of Czech weather radar network CZRAD after two decades of digitď weather radar measurements is given' including technicď paÍameters and sca...

Více

Sborník abstraktů

Sborník abstraktů byli požádáni o slovní popis cesty. Získaná data byla následně vyhodnocena pomocí obsahové analýzy a statistických metod. V závěrečné části byly shrnuty výsledky, které potvrdily výsledky minulých ...

Více

Fyzika Země

Fyzika Země - Země má vhodnou kombinaci tepelné bilance a reologie - pokračující diferenciace

Více

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav

Časopis Meteorologické zprávy - Český hydrometeorologický ústav HYDROMETEOROLOGICKÉM ÚSTAVU TEN YEARS OF THE UTILIZATION OF LIGHTING DETECTION DATA IN THE CZECH HYDROMETEOROLOGICAL INSTITUTE Abstrakt: Článek shrnuje desetileté využívání dat detekce blesků ze sí...

Více