Výroční zpráva za rok 2012

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za rok 2012
Obsah
Content
I. Informační část
3
III. Ekonomická část
43
Úvodní slovo předsedy představenstva
4
Ekonomický vývoj společnosti v roce 2012
44
Základní údaje o společnosti a její profil
6
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
47
9
Orgány společnosti
Struktura nákladů a výnosů
48
Kontaktní údaje
10
EBIT/EBITDA
49
Organizační uspořádání společnosti
12
Pracovníci, produktivita práce II. Technická část
15
a průměrné měsíční hrubé výdělky
50
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow
53
Zpráva auditora
62
Všeobecná část
16
Výcvik, školení, osvěta
28
Kontrolní činnost
30
Asanační práce báňského záchranného sboru
30
Příloha k účetní závěrce za rok 2012
Činnost útvaru hlavního mechanika
31
Zpráva představenstva podle § 66a odst. 9 OZ
Popílkové hospodářství
34
Báňské záchranné stanice, jejich sbory, vybavení
36
IV. Přílohy
Sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem 36
Tabulkové přílohy
38
I. Informative part
III. Economic part
43
Economic development of the company in 2012 44
4
Costs, revenues, economic result
47
6
Structure of costs and revenues
48
9
EBIT/EBITDA
49
3
Introductory word by the Chairman of the Board of Directors General data on the company and its profile
Company´s bodies
Contact data 10
Personnel, work productivity and average monthly Organizational structure of the company
12
gross earnings
50
Balance sheet, profit and loss account, cash flow
53
15
Auditor´s report 62
General
16
Training, education, other activities
28
IV. Appendices
Inspection activity
30
Appendix to financial statement for 2012
Sanitation works carried out by mine rescuers
30
Report of the Board of Directors as per section Activity of the Department of Chief Mechanist
31
66a par. 9 of Commercial Code
Flue ash managment
34
Mine rescue stations, their brigades and equipment
36
II. Technical part
Self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus 36
Tables
38
1
výroční zpráva 2012
annual report 2012
I.
Informační část
Informative part
2
výroční zpráva 2012
3
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Úvodní slovo
předsedy představenstva
Introductory word by the Chairman
of the Board of Directors
Vážení přátelé,
Ladies and Gentlemen,
tato výroční zpráva OKD, HBZS , a.s. Vás velmi podrobně informuje o činnostech naší firmy ve všech oblastech našeho
podnikání. Na základě těchto informací si můžete sami udělat
ucelený názor o výsledcích naší práce v oblasti provozní,
technické, ekonomické.
this Annual report of OKD, HBZS, a.s. inform you in more detail
about activities of our company in all fields of our business.
On the basis of this information you can reach the complete
view about results of our work in all aspects of our activity, i.e.
operational, technical and economic.
V loňském roce vyjela zásahová vozidla HBZS celkem 311krát
k lékařským zásahům a 17krát pak celý důlní výjezd k řešení
mimořádných událostí na některý z dolů OKD. Kromě toho pak
bylo dalších 40 preventivních výjezdů všech pohotovostních
jednotek k ohlášeným geomechanickým jevům, kdy však nakonec nebylo nutno fárání ze strany HBZS.
In 2012 emergency vehicles from HBZS drove to 311 medical
responses and to 17 mine responses to deal with emergency
incidents at some mine in OKD. Apart from this other 40
preventive responses of all emergency units were recorded to
geomechanical effects but finally going underground by our
employees was not necessary.
V roce 2012 byla dokončena modernizace dýchací techniky
dýchacími přístroji BG-4 a PSS 7000. Z hlediska sebezáchranných přístrojů a důlních svítidel jsme taktéž plně vybaveni
špičkovou technikou tohoto typu na několik let.
Modernization with breathing apparatus type BG-4 and PSS
7000 was finished in 2012. From the point of view of self-rescue
breathing devices and mine lamps we are equipped with the
latest technology for next few years.
Stále se rozšiřuje naše spolupráce na mezinárodní úrovni.
Záchranáři HBZS se mimo jiné zúčastnili společného cvičení
záchranných služeb v Rakouském Erzbergu. Proběhlo několik
pracovních setkání se zástupci RAG, OSRG Wodislaw, CSRG
v Bytomi. Zástupci HBZS se také zúčastnili mezinárodního
workshopu v Bytomi, kde nejaktuálnější otázky oblasti záchranářství řešili zástupci 11 států.
We still expand our cooperation at international level. Rescuers
from HZBS participated in the shared exercise of rescue services
in Erzberg, Austria. Several working meeting took place with
representatives from RAG, OSRG Wodislav, and CSRG in
Bytom. The chosen employees from HZBS also participated in
workshop in Bytom where the current questions in the field of
mine rescue services were dealt with representatives from 11
countries.
Záchranářství je nejen povoláním, ale i posláním a já jsem
přesvědčen, že prezentace a výsledky záchranářů HBZS
v Ostravě to plně potvrzují a já bych jim za to touto cestou
všem poděkoval.
Mine rescue service is not only profession but also mission and
I´m convinced that presentation and results of mine rescuers
from HBZS in Ostrava prove this and hereby I would like to
express all of them my thanks.
Ing. Josef Kasper
Ing. Josef Kasper
Předseda představenstva a ředitel
Chairman of the Board of Directors and Director
5
4
výroční zpráva 2012
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Základní údaje o společnosti a její profil
Company‘s data and its profile
OKD, HBZS, a.s. je česká právnická osoba, která byla zapsána
v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 6. ledna
1994.
OKD, HBZS, a.s. is a Czech legal entity, which was registered in
Trade Register by the Regional Court in Ostrava on 6th January
1994.
Předmětem podnikání je:
1. Protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce
2. Montáž, revize a opravy protipožárních zařízení, včetně
plnění hasicích přístrojů
3. Montáž, servis a opravy technologických zařízení
4. Technické a ekonomické činnosti
5. Pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb
6. P
oradenství (kromě účetního, ekonomického,
organizačního) a konzultace
7. Ostatní vzdělávání
8. Mechanické opravy na zakázku nebo smluvním základě
9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
10. Fotografické služby
11. Výkon činnosti stanovené v § 7 zák. 440/92 Sb. a
navazujících právních předpisů v rozsahu uděleného
oprávnění ČBÚ
12. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
13. Činnost dle ustanovení § 2 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném
znění písm. a), b), c), d), e,) f), g), h)
14. Činnost dle ustanovení § 3 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném
znění písm. a), c), d), h)
15. Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky
vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob
na plyny
16. Zprostředkování obchodu a služeb
17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence
18. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečnými)
19. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Company´s subject of business:
1. Fire prevention, protection and other rescue works
2. Installation, revision and repairs of fire-fighting equipment,
including the extinguisher filling
3. Installation, servicing and repair of technological equipment
4. Technical and economic activities
5. Subletting the movables and real estates, including services
6. Advisory services (except for accounting, economic and
organization consultancy) and consulting
7. Other education
8. Mechanical and customized repairs or repairs
on a contractual basis
9. Purchase of the goods for the purpose of their other sale
and sale
10. Photographic services
11. Carrying out the activity set out in section 7 of the Act
No. 440/92 and in other relevant legal regulations and
in compliance with the approval by the Czech Mining
Authority
12. Installation, repairs and maintenance of reserved electrical
equipment
13. Activity as per section 2 of the Act No. 61/1988 concerning
the mining activity, explosives and state mine administration
as per letters a), b), c), d), e,) f), g), h)
14. Activity according to section 3 of the Act No. 61/1988
concerning the mining activity, explosives and state mine
administration as per letters a), c), d), h)
15. Installation, repairs, reconstruction, revision and tests
of reserved pressure cylinders and periodical tests of gas
containers
16. Mediation of trade and services
17. Activity of accounting consultants, bookkeeping, tax
documentation keeping
18. Waste management (except for hazardous waste)
19. Business undertaking in the field of hazardous waste
Mateřskou společností a jediným akcionářem společnosti je
OKD, a.s. se sídlem Ostrava–Moravská Ostrava, Prokešovo
náměstí 6/2020,
PSČ 728 30, IČ 26863154.
The parent company and sole shareholder of the company
is OKD, a.s. with the registered office at Ostrava–Moravská
Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020,
post code 728 30, ID 26863154.
IČ: 47676019
Sídlo: Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10/1199
PSČ: 716 03
Právní forma: Akciová společnost
Základní jmění: 163 396 000 Kč
ID: 47676019
Registered office: Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10/1199
Post office: 716 03
Legal status: Joint-stock company
Basic capital: 163,396,000 Czech Crowns
Akcie:
3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 50 000 000 Kč
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 13 396 000 Kč
Shares:
3 pieces of ordinary registered stock certificates in nominal
value of 50,000,000 CZK
1 piece of ordinary registered stock certificate in nominal
value of 13,396,000 CZK
6
výroční zpráva 2012
7
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Úkolem báňské záchranné služby
je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k:
1) záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně
poskytování první pomoci v podzemí,
2) zdolávání havárií,
3) odstraňování následků havárií.
Tasks of mine rescue service:
carry aut works and responses quickly and efficiently to
1) rescue human lives and property in the event of incidents,
including giving the first aid underground,
2) accidents suppression,
3) elimination of accidents consequences.
Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba
 v ykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví
škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např.
ve výšce, nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou,
 s polupracuje s organizacemi při havarijní prevenci
a zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu zejména tím, že provádí namátkové
prohlídky jejich pracovišť a kontroly prostředků pro zdolávání
havárií, popřípadě i školení a výcvik zaměstnanců,
p
lní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních
právních předpisů,
In addition to these tasks, the mine rescue service
 Carries out other works in non-breathable or harmful
atmosphere and other specialised and hazardous works, e.g.
in the heights, above free depth or under water level,
 Cooperates with organizations in the field of accident
prevention and ensuring the occupational safety and health
protection in operations and primarily in the field of carrying
out spot checks on worksites and inspection of equipment
designed for suppression of accidents and/or personnel
training,
 Fulfils tasks and duties in accordance with special legal
regulations applicable for mine rescue service.
Hlavní úkoly HBZS
 z ajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů
a potřebné techniky,
 zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí,
 provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů,
o
pravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje,
dýchací přístroje, oživovací přístroje a záchranářskou
techniku,
 metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS,
 k ontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci
a havarijní plány,
 š kolí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu
a opravy detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu
složek důlního ovzduší,
d
odává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje
plynové laboratoře,
Major tasks of the Mine Rescue Service (HBZS)
 Providing non-stop service by mine rescuers and necessary
equipment,
 Providing medical first aid in underground mines,
 Training programmes and field training for mine rescuers,
 Repairs, inspection and tests of self-rescue breathing,
resuscitation and other rescue devices,
 Methodical control of activities of mine based rescue services,
 Inspection of equipment and devices designed for incident
prevention and emergency plans,
 Training and examination of employees involved in issuance,
maintaining and repairs of detection and indication
instruments for monitoring the air in mines,
 The supply or providing the calibration gases and inspection
of gas laboratories.
Other activities carried out:
 Business undertaking in the field of waste management,
 Operation of technological facilities for production of the
certified products from ash matter,
 Repairs, inspections, filling and pressure tests of
extinguishers,
 Operation, servicing, maintenance and rental service of mine
lamps, charging equipment, self-rescue devices, detection
and indication instruments,
 Operation of the centralised lamp room of OKD,
 Metal products grit blasting,
 Disintegration of plain concrete, reinforced concrete and
glass with hydraulic equipment and without application of
blasting operations,
 Measurement of heat dissipation with a thermo-visual camera,
 Servicing and pressure tests of pressure cylinders,
 Chromatographic analyses of air,
 Photo-documentation and video recording,
 Technical, advisory and consulting services,
 Testing.
Další prováděné činnosti:
 podnikání v oblasti nakládání s odpady,
p
rovoz technologických zařízení pro výrobu certifikovaných
výrobků z popelovin,
 opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasicích přístrojů
p
rovoz, servis, údržba a pronájem důlních svítidel, nabíjecích
stojanů, sebezáchranných přístrojů, detekční
a indikační techniky,
 provoz centrální lampovny OKD,
o
tryskávání kovových výrobkův trhání prostého betonu,
železobetonu, skla bez použití trhací práce pomocí
hydraulického zařízení,
 měření úniků tepla termovizní kamerou,
 servis a tlakové zkoušky tlakových lahví,
 chromatografické rozbory ovzduší,
 fotodokumentace a videozáznamy,
 technicko-poradenská a konzultační činnost,
 zkušebnictví a testování,
Orgány společnosti
Company‘s bodies
DOZORČÍ RADA
SUPERVISORY BOARD
Ing. Jan Matula
Ing. Jarmila Ivánková
Zdeněk Sebera
předseda dozorčí rady / Chairman of the
Supervisory Board
technický ředitel OKD, a.s./Technique
Manager of OKD, a.s.
věk 53 let / Age 53
místopředseda dozorčí rady /
Vice-chairman of the Supervisory Board
finanční a personální ředitelka OKD, a.s. /
Financial and Personnel Manager
of OKD, a.s.
věk 46 let / Age 46
člen dozorčí rady / Member of the
Supervisory Board
mechanik OKD, HBZS, a.s. / Mechanist of
OKD, HBZS, a.s.
věk 57 let / Age 57
PŘEDSTAVENSTVO
BOARD OF DIRECTORS
Ing. Josef Kasper
Ing. Leo Bayer
Ing. Vladislav Szmek
předseda představenstva / Charmain of
the Board of Directors
ředitel OKD, HBZS, a.s. / Company
Director
věk 54 let / Age 54
místopředseda představenstva /
Vice-chairman of the Board of Directors
provozní ředitel OKD, a.s. / Production
Manager of OKD, a.s.
věk 59 let / Age 59
člen představenstva / Member of the
Board of Directors
ředitel OKD, a.s., Důl Paskov / Company
Director of OKD, a.s., Mine Paskov
věk 52 let / Age 52
8
výroční zpráva 2012
9
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Kontaktní údaje
Contact data
Vedení společnosti
Company management
Ing. Josef Kasper
Ing. Zdeněk Pavelek, Ph.D.
Ředitel / Director
Hlavní inženýr / Chief engineer
Telefon / Telephone:
+420 596 258 220
+420 596 232 720
+420 602 537 389
Telefon / Telephone:
+420 596 258 221
+420 606 509 392
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Ing. Jaroslav Suchel
Ing. Jiří Špírek
Ekonomický náměstek /
Economic Deputy
Obchodní náměstek /
Commercial Deputy
Telefon / Telephone:
+420 596 258 241
+420 602 749 583
Telefon / Telephone:
+420 596 258 224
+420 603 245 171
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Bc. Jaroslav Provázek
Václav Smička
Hlavní mechanik /
Chief mechanist
Ved. útvaru výchovy, výcviku a taktiky
/ Manager of Education, Training and
Tactics Department
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 225
+420 606 720 612
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 341
+420 721 010 558
E-mail: [email protected]
OKD, HBZS, a.s.
Lihovarská 10/1199
Ostrava-Radvanice 716 03
Česká republika / Czech Republic
Telefon:
Fax:
E-mail:
Web:
E-mail: [email protected]
+420 596 258 111
+420 596 232 719
[email protected]
www.hbzs-ov.cz
10
výroční zpráva 2012
11
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Organizační uspořádání společnosti
Organizational structure of the company
PRĚDSTAVENSTVO
BOARD
OF DIRECTORS
ŘEDITEL
ASISTENTKA
ŘEDITELE
DIRECTOR
ASSISTANT
ÚTVAR
HLAVNÍHO
INŽENÝRA
ÚTVAR
HLAVNÍHO
MECHANIKA
ÚTVAR
VÝCHOVY, VÝCVIKU
A TAKTIKY
ÚTVAR
EKONOMICKÉHO
NÁMĚSTKA
ÚTVAR
OBCHODNÍHO
NÁMĚSTKA
Department
of Chief
Engineer
Department
of Chief
MechaniC
Education,
Training
and Tactics Dept.
Economic
Deputy
Department
Commercial
Deputy
Department
HLAVNÍ
INŽENÝR
hlavní
mechanik
vedoucí
VVaT
ekonomický
náměstek
obchodní
náměstek
(PVJ)
Chief
Engineer
Chief
MechaniC
Manager
of R, D and T
Economic
Deputy
Commercial
Deputy
(PVJ)
ZÁCHRANNÝ
SBOR
SPRÁVA BUDOV
A TĚŽKÁ TECHNIKA
DISPEČINK
ODD.
EKONOMICKÝCH
INFORMACÍ
POPÍLKOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
Rescue Team
Buildings
Admin. and
Heavy Equipment
Control
Economic
Information
Department
Ash Management
směnoví technici
úsekový mechanik
vedoucí dispečer
všeobecná, majetková,
výrobní a finanční účetní,
daně, pokladna, reporting
manažerský a IFRS,
plánování statistika
obchodní oddělení
(technický referent)
Shift Engineers
Dept. Mechanic
Control Manager
General, Assets,
Production and Financial
Accountant, Taxes, Treasury,
Management reporting
and IFRS, Planning, Statistics
Commercial
Department
(Technical Clerk)
záchranáři
mechanici
dispečeři
popílkový dispečer
Rescuers
Mechanics
Supervisors
specialista
ved. odd. lezců
Specialist
Climbers Dept.
ved. odd. potápěčů
Divers Dept. Man.
oddělení
dýchací techniky,
autoprovoz
ODD. VÝCHOVY,
VÝCVIKU
A TAKTIKY
PERSONÁLNÍ
ODDĚLENÍ
A MZDY
ODD. MTZ,
REGISTR SMLUV
Dept.
of Breathing
Equipm. Vehicles
Education,
Training
and Tactics Dept.
Personnel
and Payroll
Department
Material Supply
Dept. Register
of Contracts
úsekový
mechanik (QM)
referent
VVaT
pracovník odd. mezd,
personálních
a sociálních služeb
pracovník registru
smluv a MTZ
Dept.
Mechanic (QM)
Senior Clerk
of R, D
Clerk of Payroll,
Personnel and Social
Services Department
Clerk of Register
of Contracts
and Material Supply
mechanici
Mechanics
ODDĚLENÍ
POŽÁRNÍ TECHNIKY
ODD. SPEC.
TECHNIKY
A LABORATOŘ
oddělení
výpočetní
techniky
Fire Equip.
Dept.
Dept. of Spec.
Equip.
and Laboratory
Computer
Equipment
Dept.
úsekový
mechanik
úsekový
mechanik
IT manažer,
IT administrátor
Dept. Mechanic
Dept. Mechanic
IT Manager,
IT Administrator
mechanici
mechanici
Mechanics
Mechanics
Lékaři
Ash Supervisor
dokumentaristika
Documentation
DŮLNÍ SVÍTIDLA,
CENTRÁLNÍ LAMPOVNA,
PROVOZ LAMPOVEN,
ELEKTRO
Mine Lamps
Centr. Lamp Room
Lamp Room Workshops
Electrical Equip.
Physicians
úsekoví
mechanici
Dept. Mechanics
mechanici
Mechanics
12
výroční zpráva 2012
13
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
II.
TECHNICKÁ část
Technical part
14
výroční zpráva 2012
15
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
I. Všeobecná část
I. Company‘s data and its profile
1. Obvod působnosti, změny
v obvodu působnosti
1. Area of activity, the changes
within the area of activity
HBZS Ostrava v průběhu roku 2012 zajišťovala úkoly ve smyslu
ustanovení § 6 vyhlášky Českého báňského úřadu (dále jen
ČBÚ) č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě, ve znění
vyhlášek ČBÚ č. 87/2006 Sb. a č. 379/2012 Sb., na celém
území České republiky, a to při provádění hornické činnosti
v podzemí (mimo lokality důl Centrum, důl Kohinoor, důl
Marie, důl Richard v Litoměřicích, důl Bratrství a důl Svornost
v Jáchymově) a také při činnostech prováděných hornickým
způsobem v organizacích, kterým je podle ust. § 7, odst.
4 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě, v platném znění, uložena povinnost
zajištění báňské záchranné služby. Uvedená působnost byla
HBZS Ostrava stanovena Rozhodnutím čj. 4505/05 ČBÚ ze
dne 29. 12. 2005.
Lékařskou službu první pomoci poskytovala HBZS Ostrava
v podzemí a na povrchu všem dolům Ostravsko-karvinského
revíru, a to při vážných úrazech a náhlých onemocněních.
Jakožto organizace s oprávněním vykonávat báňskou
záchrannou službu prováděla HBZS Ostrava v souladu
s ustanovením § 37, odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, v platném
znění, prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních
objektů, a to na základě smluvních vztahů s provozovateli nebo
vlastníky (nebyli-li provozovateli) těchto objektů a v rozsahu
stanoveném vyhláškou ČBÚ č.49/2008 Sb. o požadavcích
k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.
HBZS Ostrava je podle zákona č. 239/2000 Sb., a ustanovení
§ 4 odst. c) vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb., ve znění vyhlášek
ČBÚ č. 87/2006 Sb. a č. 379/2012 Sb. začleněna a plnila úkoly
a povinnosti v rámci Integrovaného záchranného systému
města Ostravy podle Havarijního plánu Moravskoslezského
kraje.
In 2012, HBZS Ostrava carried out tasks according to section
6 of the Regulation of Czech Mine Office No.: 447/2001 Coll.
(hereinafter referred to as the “ČBÚ”) on mine rescue services
in the wording of the Regulation of ČBÚ No.: 87/2006 Coll.
and No. 379/2012 Coll. in the whole territory of the Czech
Republic for mining activities carried out underground (except
the locality of the Centrum Mine, Kohinoor Mine, Marie Mine,
Richard Mine in Litoměřice, Bratrství Mine and Svornost Mine
in Jáchymov) and also at activities carried out underground
while using mining methods, if the organization was ordered
to secure mine rescue services by the section 7, paragraph
4 of Act No. 61/1988 Coll. on Mining Activity, Explosives and
State Mining Administration. The above-mentioned task was
set out for HBZS as per the Czech Mine Office Regulation No.:
4505/05 of 29th December 2005.
The First Aid was given by HBZS Ostrava to all coalmines
underground and on the surface in the Ostrava-Karviná
Coalfield in the event of serious accidents and sudden
disorders.
In accordance with section 37, paragraph 2 of Act No.:
61/1988 Coll. on Mining Activity, Explosives and State Mining
Administration in the applicable wording, HBZS Ostrava has
been authorized to carry out mine rescue services and to
check the safety of underground buildings on a contractual
basis with their operators or owners (if they are not the
operators) of these buildings according to the Regulation of
ČBÚ No.: 49/2008 Coll. regarding the requirements for securing
the safe condition of underground buildings.
As per the Act No.: 239/2000 Coll. and section 4, par. c) of the
Regulation of ČBÚ No.: 447/2001 Coll. in the wording of the
Regulations of ČBÚ No.: 87/2006 Coll. and No. 379/2012 Coll.,
HBZS has been integrated into the Integrated Rescue System
of the City of Ostrava according to the Emergency Plan of the
Moravian-Silesian Region and fulfilled the tasks and duties
within this integrated system.
1.1. Přehled právnických a fyzických
osob v obvodu působnosti, které
provádějí hornickou činnost
1.1. Summary of legal and physical
entities involved in mining activity
Hard coal extraction – OKD, a. s.
Darkov Mine in Karviná (till 31.3.2012 Darkov 2, Darkov 3
plants since 1.4.2012 Plant Darkov)
Karviná Mine in Karviná (till 31.8.2012 ČSA, Lazy plants
since 1.9.2012 Plant Karviná)
Paskov Mine in Staříč (Staříč Plant)
ČSM Mine in Stonava (till 31.8.2012 plants ČSM-North, ČSMSouth since 1.9.2012 Plant ČSM)
Těžba černého uhlí – OKD, a. s.
Důl Darkov v Karviné (do 31. 3. 2012 závody Darkov 2, Darkov
3, od 1. 4. 2012 závod Darkov )
Důl Karviná v Karviné (do 31. 8. 2012 závody ČSA, Lazy
od 1. 9. 2012 závod Karviná)
Důl Paskov ve Staříči ( závod Staříč)
Důl ČSM ve Stonavě (do 31. 8. 2012 závody ČSM sever, ČSM
jih od 1. 9. 2012 závod ČSM)
Centrum servisních služeb v Orlové-Lazích
Těžba černého uhlí a ostatní činnost - cizí společnosti
na dolech OKD, a.s.
Pol-Alpex, s. r. o.
ALPEX-PBG, SP. Z O.O.
POLCARBO spol. s r.o.
CARBOKOV s.r.o.
CZ BASTAV s.r.o.
WPBK-BIS CZ spol. s r.o.
DULKARBO s.r.o.
THK - ČECHPOL s.r.o.
TKBČ, s.r.o. – organizační jednotka
Společnost důlních prací s.r.o.
VOKD, a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.
GASCONTROL, společnost s r.o. ZRG „GÓRREM“ sj (do 31.3. 2012)
NOVUM-SERVIS Sp. z.o.o.
„BERG UND BETONAU“ sp. z o.o. (od 1.2. 2012)
Hard coal extraction and other activities– other companies
in the coalmines of OKD, a.s.
Pol-Alpex, s. r. o.
ALPEX-PBG, SP. z o.o.
POLCARBO, s. r. o.
CARBOKOV, s. r. o.
CZ BASTAV, s. r. o.
WPBK-BIS CZ, s r. o.
DULKARBO, s. r. o.
THK – ČECHPOL, s. r. o.
TKBČ, s.r.o. – organizational unit
Společnost důlních prací s.r.o.
VOKD, a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Caterpillar Global Mining Czech Republic, a.s.
GASCONTROL, společnost s r.o.
ZRG “GÓRREM” sj (till 31.3.2012)
NOVUM-SERVIS Sp. z.o.o.
“BERG UND BETONAU” sp. z o.o. (since 1.2.2012)
Těžba uhelných kalů a rekultivační činnost v OKD, a.s.
AWT, Rekultivace, a.s.
těžba uhelných kalů a rekultivační činnost v OKR
Extraction of coal sludge and reclamation activity in OKD, a. s.
AWT, Rekultivace, a. s.
Sludge extraction and reclamation works in OKR
Těžba uranu
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka
(do 31.8. 2012 společná ZBZS z UVR Mníšek pod Brdy, a.s.,
Důl Mír Mikulčice), odštěpný závod TÚU Stráž pod Ralskem
Uranium extraction
DIAMO, state enterprise, Branch plant GEAM Dolní Rožínka
(till 31.8.2012 joint ZBZS (Mined-based rescue services) from
UVR Mníšek pod Brdy, a.s., Mír Mine Mikulčice),
Branch plant TÚU Stráž pod Ralskem
Těžba žáruvzdorných jílů a lupků
P-D Refractories CZ a.s.
Důl Březinka u Moravské Třebové
RAKO-LUPKY, spol. s r.o.
Důl RAKO-LUPKY v Lubné u Rakovníka
Ražení důlních děl
SG - Geoinženýring s.r.o.
ČEZ, a.s. - Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně,
revize a údržba přivaděčů (1.6. 2012 – 30.6.2012)
Drivage of mine workings
SG - Geoinženýring, s.r.o.
ČEZ, a.s. - Re-pumping water power plant Dlouhé Stráně,
inspection and maintenance of pipelines (01st June 2012 –
30th June 2012)
Útlum těžby
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, (RD Jeseník)
Extraction decline
DIAMO, state enterprise
Branch plant GEAM Dolní Rožínka, (RD Jeseník)
Konzervační režim, čerpání důlních vod a zajišťování SDD
OKD, a. s., Důl Paskov, v.o.j., závod Frenštát – konzervační
režim
Vítkovice RD, s.r.o.
skansen OKD, a. s. – prohlídková činnost
Grafitový důl Český Krumlov, spol. s r.o.
muzeum Grafitový důl Český Krumlov
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Důl Odra, (čerpání důlních vod Důl Jeremenko,
Důl Žofie)
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram (Dědičná
štola a Důl Drkolnov v Příbrami)
After mining, s. r. o., zajišťování SDD (od 1. 4. 2012)
16
výroční zpráva 2012
Extraction of refractory clays and shale
P - D Refraktories CZ a. s.
Březinka Mine near Moravská Třebová
RAKO – LUPKY, spol. s r.o.
RAKO-LUPKY Mine in Lubné near Rakovník
Conservation, mine water pumping and procuring SDD
OKD, a. s., Důl Paskov, prod. unit Frenštát plant – conservation
Vítkovice RD, s.r.o.
Museum of OKD, a.s.- sightseeing
Grafitový důl Český Krumlov, spol. s r.o.
Graphite Mine Museum Český Krumlov
DIAMO, state enterprise
Odra Mine, branch plant (Mine water pumping Jeremenko
Mine, Žofie Mine)
DIAMO, state enterprise
Branch plant Správa uranových ložisek Příbram (Heritage
gallery and Drkolnov Mine in Příbram)
After mining, s.r.o., procuring SDD (since 1. 4. 2012)
17
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
- 6 ZBZS na dolech OKD, a.s.
Darkov , ČSA, Lazy, Paskov, ČSM Sever, ČSM Jih
(od 1. 4. 2012)
- 6 ZBZS in coalmines of OKD, a. s.
Darkov, ČSA, Lazy, Paskov, ČSM North, ČSM South
(since 1. 4. 2012)
- 1 ZBZS v P-D Refraktories CZ, a.s.
Důl Březinka u Moravské Třebové, od 1. 9. 2007 plní funkci
této ZBZS přímo HBZS Ostrava
- 1 ZBZS in P-D Refraktories CZ, a. s.
Březinka Mine near Moravská Třebová, since 1st Sept 2007,
HBZS Ostrava has been carrying out works of this mine-base
rescue service
- 1 ZBZS in UVR Mníšek pod Brdy Mír Mine Mikulčice, since
1st Sept 2012, HBZS Ostrava has been carrying out works of
this mine-base rescue service
- 1 ZBZS v UVR Mníšek pod Brdy Důl Mír Mikulčice, od 1. 9.
2012 plní funkci této ZBZS přímo HBZS Ostrava
- 3 ZBZS v DIAMO, státní podnik o.z. Důl Odra, o.z. GEAM Dolní Rožínka (do 31. 8. 2012
společná ZBZS a UVR Mníšek pod Brdy, Důl Mír Mikulčice),
o.z. TÚU Hamr na Jezeře
K 31. 12. 2012 HBZS Ostrava dozorovala celkem 9 ZBZS
a ve 2 organizacích plní přímo funkci ZBZS.
HBZS Ostrava supervises in the total 9 mine-based rescue
services (ZBZS) and carries out function of mine-based rescue
services in two organization
2. Počty členů báňské
záchranné služby v obvodu
působnosti OKD, HBZS, a.s.
2. A number of members of mine
rescue service within the area
of business of OKD, HBZS, a.s.
127
HBZS
76
33
7
4
22
1
979
633
97
131
22
84
Celkem/Total
83
Stálé hlídky /
Permanent guards
90
Lezci / Climbers
600
Povrchoví /
Surface workers
Technici ostatní /
Other technicians
903
Záchranáři /
Rescuers
Inženýři / Engineers
ZBZS
Lékaři a DIS /
Physicians
Dělníci / Labourers
Mechanici /
Mechanics
Členů BZS celk. /
Total members of BZS
9
3
11 3 43 269
15
2
31
15
2
34
76
15
5
42
18
2
77
345
3
9
12 9
3. Systém pohotovostní služby
3. System of emergency service
Pohotovostní služba na HBZS Ostrava je organizována jako
nepřetržitá s týdenním cyklem od pátku v 7:00 hod. a končí
po týdnu opět v pátek v 7:00 hod. Obsazení pohotovosti je
vždy dáno písemným příkazem ředitele HBZS Ostrava a jeho
dodatky schválenými hlavním inženýrem. Ve stálé pohotovosti
na HBZS Ostrava je báňský záchranný sbor v celkovém počtu
26 záchranářů ve složení:
Emergency service at HBZS Ostrava is organized as a weekly
non-stop service from Friday at 7:00 a.m. and it ends after
a week again on Friday at 7:00 a.m. The director of HBZS
Ostrava gives a written order for service on the alert and the
chief engineer of HBZS Ostrava approves this order and its
amendments. The mine rescue team consisting of 26 rescuers
is permanently on the alert:
 10 záchranářů (2 čety) ZBZS,
 1 technik ZBZS,
 10 rescuers (2 crews) of mine-based rescue service (ZBZS),
 1 technician of ZBZS,
18
výroční zpráva 2012
- 3 ZBZS in DIAMO, state enterprise Branch Plant Odra Mine, Branch Plant GEAM Dolní Rožínka
(till 31. 8. 2012 joint ZBZS and UVR Mníšek pod Brdy, Mír
Mine Mikulčice), Branch Plant TÚU Plant Hamr na Jezeře
19
annual report 2012
Chemici / Chemists
In 2012, HBZS provided mine rescue services on a contractual
basis to companies carrying out works underground, i.e. to 28
corporate bodies and concluded 38 contracts with clients.
- 7 ZBZS in coalmines of OKD, a. s.
Darkov 2, Darkov 3, ČSA, Lazy, Paskov, ČSM North, ČSM
South (till 1. 4. 2012)
Potápěči / Divers
Pro právnické a fyzické osoby provádějící v obvodu působnosti
HBZS Ostrava hornickou činnost nebo činnost prováděnou
hornickým způsobem zajišťovala v roce 2012 HBZS Ostrava
smluvně báňskou záchrannou službu 28 právnickým osobám
ve 38 smluvních vztazích.
- 7 ZBZS na dolech OKD, a.s.
Darkov 2, Darkov 3, ČSA, Lazy, Paskov, ČSM Sever, ČSM Jih
(do 1. 4. 2012)
Paramedici /
Paramedics
Czech Administration of Caves
Zbrašovské Aragonite Caves, Mladečské Caves, Javoříčské
Caves, Na Pomezí Cave, Na Špičáku Cave, Punkevní Cave,
Kateřinská Cave, Balcárka Cave, Sloupsko-šošuvské Caves,
Na Turoldu Caves
1.3 Mine-based rescue services (ZBZS)
within the area of activity of OKD,
HBZS, a. s.
Úbytek proti r. 2011 /
Reduction in comp.
with 2011
Správa jeskyní ČR
Zbrašovské aragonitové jeskyně, Mladečské jeskyně,
Javoříčské jeskyně, Jeskyně Na Pomezí, Jeskyně Na Špičáku,
Punkevní jeskyně, Kateřinská jeskyně, Jeskyně Balcárka,
Sloupsko-šošuvské jeskyně, Jeskyně Na Turoldu
1.3 ZBZS v obvodu působnosti OKD,
HBZS, a.s.
Přírůstek proti r. 2011 /
Increase in comp.
with 2011
1. 2 Summary of companies within the
area of business carrying out works
underground while using mining
methods and securing mine-based
rescue services according to the
decision of SBS
Ostatní prac. nezáchr. /
Other staff –
non-rescuers
1. 2 Přehled subjektů v obvodu
působnosti, které provádějí v podzemí
činnost hornickým způsobem a kterým
bylo rozhodnutím SBS nařízeno
zajištění BZS
výroční zpráva 2012
annual report 2012
2
mechanici ZBZS, z toho 1 s kvalifikací
záchranář-mechanik,
7
záchranářů HBZS (pětičlenná četa a 2 záchranáři s nižší
zdravotnickou kvalifikací),
2
technici HBZS (velitel pohotovosti a jeho zástupce
s oprávněním řídit pohotovostní vozidla),
 3 mechanici HBZS (s oprávněním řídit pohotovostní vozidla),
 1 lékař – záchranář HBZS.
 2 mechanics of ZBZS, from which 1 mechanic with
qualification of rescuer-mechanic,
 7 rescuers of HBZS (five-member crew and 2 rescuers with
basic medical qualification),
 2 technicians of HBZS (commander of the alert and its
deputy qualified to drive emergency vehicles),
 3 mechanics of HBZS (qualified to drive emergency vehicles)
 1 physician – rescuer of HBZS.
K zajištění trvalé akceschopnosti musí být pro HBZS Ostrava
v domácí pohotovosti nejméně 8 báňských záchranářů.
Záchranáři HBZS byli rozdělováni do 5 oddílů po sedmi
členech s cyklem nástupů do pohotovostní služby zpravidla
každý pátý týden.
At least the 8 mine rescuers must be fit for duty at home and
be ready to emergency responses.
Rescuers of HBZS were assigned to 5 teams and each team
consisted of seven members with the cycle of duty on the alert
usually every fifth week.
The dispatcher´s service was provided non-stop by standing
dispatchers who recruited from a group of former active
rescuers.
Dispečerská služba byla zajišťována v nepřetržitém pracovním
režimu stálými dispečery z řad bývalých aktivních záchranářů.
Na ZBZS Dolu Paskov, který je zařazen mezi doly
s nebezpečím průtrží uhlí a plynů, je podle rozhodnutí
OBÚ v Ostravě č. j. 3895/2002 ze dne 15. 5. 2002 zřízená
stálá pohotovostní služba s personálním obsazením velitel
pohotovosti (technik záchranář), pětičlenná záchranářská
četa a mechanik ZBZS. Při důlním výjezdu pohotovosti HBZS
Ostrava je tato pohotovost ZBZS povolávána a podřízena
veliteli záchranných sborů z HBZS Ostrava.
At the mine-based rescue service of Paskov Mine, which is
categorized among coalmines with the hazard of coal and
gas outbursts, the permanent rescue service consisting of the
commander on the alert (a technician-rescuer), five rescuer
crew and one mechanic was established there in accordance
with the decision of the Regional Mine Office (OBÚ) in Ostrava
under reference number 3895/2002 of 15th May 2002. In the
event of emergency response by HBZS Ostrava, the rescuers
on the alert from the Paskov Mine are called and subordinated
to the commander of mine rescue teams from HBZS Ostrava.
The First Aid is provided by HBZS Ostrava in the underground
and on the surface for all coalmines in the Ostrava-Karviná
Coalfield in the event of occurrence of injuries and sudden
disorders.
Lékařskou službu první pomoci poskytuje HBZS Ostrava
v podzemí a na povrchu všem dolům Ostravsko-karvinského
revíru, a to při úrazech a náhlých onemocněních.
Pohotovost na ZBZS mimo OKD:
Diamo s. p. GEAM, Dolní Rožínka
Diamo s. p. GEAM, Těžba a úprava uranu, Hamr na Jezeře
Mine-based rescue service on the alert outside OKD:
Diamo s. p. GEAM, Dolní Rožínka
Diamo s. p. GEAM, Extraction and treatment of uranium, Hamr
na Jezeře
4. Ostatní činnosti
Záchranný sbor
Mimo havarijní stavy jsou záchranáři stálého sboru HBZS
Ostrava zařazování podle týdenních rozpisů na asanační
práce, které souvisejí především se zajišťováním bezpečnosti
dolů. V rámci smluvního vztahu na bázi komerce podle
potřeb jednotlivých dolů se jedná především o stavby
výbuchuvzdorných, uzavíracích nebo opěrných hrází, kladení
potrubních řádů pro inertizační média nebo plavení hrází
popílkem, likvidace opuštěných důlních děl apod. Podle
rozsahu, charakteru a závažnosti řešení havarijních stavů nebo
plánovaných nehavarijních záchranářských akcí, prováděných
na dolech záchranáři ZBZS, se na základě rozhodnutí ředitele
HBZS Ostrava zúčastňují v rámci těchto zásahů průzkumů
uzavřených důlních děl nebo jejich odvětrávání.
4. Other activities
Rescue brigade
Except for emergency situations, the full-time rescuers of HBZS
Ostrava carry out sanitation works primarily in connection
with mine safety in coalmines according to weekly schemes.
These works are carried out on a contractual basis and include
mainly the construction of explosion-proof dams or supporting
barriers, installation of piping for inert media or ash collection,
liquidation of abandoned mine workings, etc. Depending on the
extent, character and significance of emergency situations or
on the planned or non-planned rescue responses carried out
by the rescuers of mine-based rescue services, the rescuers
participate in investigations of closed mine workings and
provide their ventilation according to the decision of the director
of HBZS Ostrava.
Na povrchu spočívá činnost záchranářů záchranného sboru
především v provádění havarijních a asanačních zásahů
komerčního charakteru. Tyto práce mají především rizikový
charakter a jsou prováděny i v nedýchatelném nebo zdraví
škodlivém prostředí, kde musí být použity dýchací přístroje
a ostatní speciální záchranářské vybavení a technika. Vedle
klasických zásahů při použití záchranářské techniky se
jedná o zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou nebo pod
vodní hladinou. Ve výčtu prací různorodého charakteru lze
uvést činnosti jako je aplikace dusíkové pěny technologií
Rescue brigades on the surface are involved primarily in
emergency and sanitation works of commercial character.
Such works are hazardous and are carried out mostly in nonbreathable or harmful environment, which requires wearing
the breathing apparatus or other special rescue equipments.
In addition to conventional responses whilst using the rescue
Výškové a lezecké práce
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou jsou prováděny
s použitím techniky průmyslového lezectví, případně
i s použitím havarijního vratu s dosahem až do 1 500 m.
Práce jsou prováděny na vysoké technické úrovni s použitím
moderní bezpečnostní techniky. Některé zásahy se provádí
i v podmínkách nedýchatelného nebo zdraví škodlivého
prostředí, ve zhoršených mikroklimatických podmínkách nebo
v těsných prostorách. Jsou prováděny opravy, průzkumy,
kontroly a revize jam, šachtic, komínů, hlubinných zásobníků,
sil, studní, plynojemů, přehradních hrází a jiných výškových
objektů s využitím dokumentační techniky, včetně vyhotovení
videozáznamu nebo barevných fotografií, případně v digitální
formě na CD. V rámci výše uvedeného lze zjišťovat úniky
tepla na výškových budovách a zařízeních pomocí špičkové
termovizní kamery Dräger UCF 3200 Thermal Scan, montážní
a demontážní práce, výměna vadných součástí, řezání
a svařování, nátěry a nástřiky, rozrušování hydraulickým
trhacím zařízením a různé opravy. K výškovým pracím je
využívána přívěsná vysokozdvižná plošina Denka Lift DL 30
s max. pracovní výškou 30 m.
Climbing and works in the height
Works in the height and above free depth are carried out with
the climbing equipment and special winches reaching up to
1,500 m. Works are carried out at the high technical level with
the use of modern safety equipment. Certain rescue responses
take place in non-breathable atmosphere or in the environment
hazardous to human health, in unfavourable microclimatic
conditions or in confined spaces. Repairs, investigations,
inspections and revisions are carried out in pits, manholes,
stacks, underground bunkers, silos, wells, gas reservoirs,
dams and on high-rise buildings with the use of recorders,
including video records or taking colour photographs or digital
CD. With the above-mentioned methods, it is possible to
monitor heat leakage in high-rise buildings and in facilities by
using the thermo-visual devices Dräger UCF 3200 Thermal
Scan, assembling and dismantling works, replacement of
faulty components, cutting and welding, coating and spraying
operations, disintegration of materials with hydraulic equipment
and various repairs. For the works in the height has been used
cherry picker Denka Lift DL 30 with maximum working height
30 m.
Potápěčské práce
Potápěčské práce je možné provádět v prostředí se sníženou
viditelností, v prostředí biologicky závadném, ve snížených
a zvýšených teplotách. V případech nedostupné vodní
hladiny i s použitím techniky průmyslového lezectví nebo
v nedýchatelném prostředí. Lze provádět zejména průzkumy,
kontroly a dokumentaci zatopených podzemních chodeb,
vodních přivaděčů, štol a technologických zařízení vertikálních,
horizontálních nebo úklonných. Provádíme průzkumy, kontrolu
a dokumentaci předmětů, objektů a zařízení pod vodou pomocí
videokamery, včetně vypracování příslušné dokumentace.
K tomuto účelu je k dispozici i „KAMERA – ROBOT
MINIROVER MK II“ s dálkovým ovládáním od firmy Benthos
z USA, který je vybaven vlastním pohonem a osvětlením
a je použitelný až do hloubky 150 m. Umožňuje okamžité
sledování situace na povrchovém monitoru s možností
pořízení videozáznamu. Provádíme pod vodní hladinou
montážní a demontážní práce, řezání strojním zařízením,
případně plamenem pomocí exotermických tyčí a kyslíku,
betonáž menšího rozsahu, zpevňování a utěsňování objektů,
destrukční a rozrušovací práce, vyzvedávání předmětů pomocí
potápěčských zvedacích vaků nebo odsávání naplavenin
vzduchovým ejektorem.
Pro zásah je ve vybavení oddílu několik malých plavidel,
vlastní mobilní zdroj elektrické energie, dvoumužná přetlaková
dekompresní komora pro pomoc při nehodách potápěčů
a pro práci v nepřístupném terénu speciální vozidlo s lanovým
navijákem.
20
výroční zpráva 2012
equipment, the rescuers have to work also in the heights and
above free depth or under water level. Many works of different
character are carried out, such as application of nitrogen foam
with ONE SEVEN technology, disintegration of rocks and
construction with a special hydraulic disintegration equipment
“DARDA”, filling the space with fast hardening materials,
cleaning the containers and tanks accessible trough at least
500 mm piping or sewers from the diameter of 600 mm with
nitrogen inertisation, extrication of machines, equipment and
manipulation with a special devices, finding out the sources of
self-ignition of products and materials at the storages or at the
waste sites, etc.
ONE SEVEN, rozrušování hornin a staveb speciálním
hydraulickým trhacím zařízením „DARDA“, vyplňování prostor
rychletuhnoucími hmotami, čištění nádrží, případně cisteren
vybavených přístupem alespoň 500 mm nebo potrubních
řádů a kanalizace od průměru 600 mm s využitím inertizace
dusíkem, vyprošťování strojů, zařízení a manipulace s použitím
speciálního zařízení, zjišťování ohnisek samovznícení hmot
a materiálů ve skladovacích prostorách nebo na skládkách atd.
Divers´ works
Divers´ works can be carried out in the environment with
reduced visibility, in the biologically harmful environment,
at increased and decreased temperatures, in the case of
inaccessible water level while using the climbing equipment
for industrial purposes or in non-breathable atmosphere.
It is possible to investigate, check and monitor the flooded
underground gateways, water piping, galleries and
technological equipment in vertical, horizontal or inclined
workings. We carry out investigation, check and monitoring
of objects and devices under water level with video camera,
including working out of relevant documentation. For this
purpose the remotely controlled equipment “CAMERA –
ROBOT MINIROVER MK II“developed by Benthos from the
U.S.A. is available. This equipment incorporates own drive
and illumination system and it can be used to the depth of
150 m. It displays immediately the situation on screen on the
surface with video recording. We can carry out assembling and
dismantling works under water, cutting with machine appliance,
alternatively flame-cutting with exothermic rods and oxygen,
small-scale concreting works; buildings consolidation and
sealing, destruction and disintegration works, lifting up objects
using the diver lifting bags or suction of sediments with an
air ejector. The crew can use small boats, integrated mobile
electric power supply sources, two-man overpressure chamber
to help divers in the event of incidents and a special vehicle
with winch for the responses in difficult accessible terrain.
21
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Medical first aid service
A very important part of emergency response by HBZS
Ostrava is a group of paramedics responding immediately to
injuries in the mines or on the surface and which is an integral
part of mine rescuers and emergency response to incidents.
In total nineteen physicians – mine rescuers alternate in
emergency preparedness according to the plan of a chief
physician of HBZS Ostrava. Emergency service of physicians is
provided on a contractual basis. The system of first aid service
includes also the seven paramedics qualified as mine rescuers
(DiS). In response in the mine they often have to go to remote
underground worksites to rescue injured persons and they
themselves are exposed to hazard. These physicians together
with the trained medical staff from a team of mine rescuers
of HBZS Ostrava mean the hope for injured persons hoping
to get promptly a qualified first aid on site where the accident
occurred.
Lékařská služba první pomoci
Nepostradatelnou složkou výjezdových jednotek pohotovosti
HBZS Ostrava je skupina lékařského výjezdu, která vyjíždí
samostatně k úrazům v dole i na povrchu a je nedílnou
součástí i celého důlního výjezdu báňských záchranářů
k likvidaci havárií. Celkem 16 lékařů – báňských záchranářů
se podle rozpisu vedoucího lékaře HBZS Ostrava střídá
v pohotovostní službě. Pohotovost lékařů na HBZS Ostrava
je řešena smluvně. V systému organizace lékařské služby
první pomoci je na HBZS Ostrava rovněž zahrnuto 7
zdravotnických záchranářů s kvalifikací báňského záchranáře
(DiS). Při zásahu v dole fárají lékaři a DiS do dolu, na místo
k postiženému a často na vzdálenější pracoviště i v havarijním
stavu, kde mohou být i oni sami ohroženi. Tito lékaři společně
se zaškolenými zdravotníky z řad členů báňského záchranného
sboru HBZS Ostrava jsou vždy nadějí pro zraněné pracovníky,
že se jim dostane rychlé kvalifikované zdravotní první pomoci
a to přímo na místě v dole, kde došlo k úrazovému ději.
In the event of more serious injuries jeopardizing the life,
a rescue helicopter is available to transport injured person to
hospital. The helicopter can be called directly via the inspection
and control services of HBZS and heliports are available on the
surface of all mines.
Při závažnějších úrazech ohrožujících život postiženého je
jim k dispozici i vrtulník letecké záchranné služby, který má
přistávací plochy vyhrazené na všech dolech a je těmito lékaři
přímo z dolu povoláván přes inspekční službu a dispečink
HBZS Ostrava k rychlému transportu do nemocnice.
Determining the safe condition of underground buildings
In 2012, HBZS Ostrava conducted two inspections to
determine the safe condition of underground buildings. These,
together with the examinations conducted from 2008 to 2012,
bring the total number of inspections of underground buildings
undertaken to 105. HBZS Ostrava has at its disposal the
necessary equipment and qualified personnel to meet all legal
requirements set out in ČBÚ Regulation No.: 49/2008 Coll.
when undertaking examinations and inspections to ensure the
safety of underground buildings.
Prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních
objektů
V roce 2012 HBZS Ostrava provedla 2 následné prohlídky
k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů, čímž
společně s podzemními objekty prohlédnutými v letech 2008
až 2012 eviduje celkem 105 podzemních objektů. K realizaci
prohlídek k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů
je HBZS Ostrava personálně i materiálně-technicky zajištěna
tak, že jednotlivé prohlídky plně splňují dikci vyhlášky ČBÚ
č.49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu
podzemních objektů.
 New special equipment and devices for rescue services and
commercial activities were purchased: two foam generators
ONE SEVEN and recovery system ZUMRO RESQTEC
PROFIX.
 V systému poskytování lékařské služby první pomoci
v podzemí OKR úspěšně plnili úkoly BZS zdravotničtí
záchranáři s kvalifikací báňského záchranáře (DiS).
 Došlo k doplnění speciální záchranářské techniky pro
zásahovou i komerční činnost o dva pěnogenerátory ONE
SEVEN a vyprošťovací systém ZUMRO RESQTEC PROFIX.
 As far as the improvement of occupational safety in business
units of OKD concerned, the role of HBZS Ostrava has
increased significantly with the provision of new safety
equipment (mine lamps, respiratory apparatus, and indication
and detection devices).
 Významně vzrostla úloha HBZS Ostrava v rámci zvyšování
bezpečnosti a hygieny práce v důlních vnitřních
organizačních jednotkách OKD, a.s., a to prostřednictvím
saturace potřeb těchto jednotek při jejich vybavování novou
bezpečnostní technikou (důlní svítidla, sebezáchranné
přístroje, indikační a detekční technika).
 HBZS Ostrava was involved in works aimed at safety
improvement in the field of prediction and prevention of bursts
carried out by business units of OKD, a.s. by participation in
interpretative committee.
 HBZS Ostrava se podílela na zvyšování úrovně bezpečnosti
práce v oblasti prognózy a prevence důlních otřesů
realizované důlními vnitřními organizačními jednotkami OKD,
a.s., a to zejména účastí v interpretačních komisích.
 In 2012 OKD, HBZS, a.s. was successful in its business
activity and became an exclusive supplier of ash matter for
the needs of coalmines of OKD, a.s., thus the role of HBZS
in the field of self-heating prevention and repression of mine
fires in the Ostrava-Karviná Coalfield has strengthened.
 V roce 2012 OKD, HBZS, a.s. úspěšně podnikala v oblasti
nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů a byla
výhradním dodavatelem popelovin pro potřeby dolů OKD, a.s.,
 HBZS Ostrava assumed major responsibility for the control of
all fire-fighting equipment on the surface at business units of
OKD, after their voluntary fire brigades were disbanded.
Positive factors
 In 2012, the mine rescue crews at HBZS Ostrava were
stabilized both in labour and technical professions and new
members are regularly recruited and their qualification,
experience, character and personal skills are examined. The
executive management of rescue teams has remained stable
for the period about 5 years. HBZS Ostrava has the capacity
and skilled people to fulfil their duty. New members of rescue
teams are carefully chosen from the mine-based rescue
services.
Pozitivní jevy
B
áňský záchranný sbor HBZS Ostrava byl v roce 2012
stabilizován jak v dělnických, tak THZ profesích a průběžně
doplňován novými členy, kteří byli po pečlivém rozboru
jejich odborných kvalifikací, praxe, charakterů a osobních
předpokladů po výběru přijati na HBZS Ostrava. Řídící
kádr záchranného sboru je stabilizován pro období zhruba
5 let. Záchranáři v záchranném sboru HBZS Ostrava jsou
personálně dořešeni. Doplňování sboru ze závodních
báňských záchranných stanic je řešeno velmi uváženě.
 Training and educational programmes to improve the
professional knowledge and skills of mine rescuers were
organized and miner rescuers were ready to provide services
on a contractual basis to clients outside the coalmining
sector.
 Udržovalo se profesní složení záchranného sboru a zvyšovala
odbornost báňských záchranářů školením a cvičením
nejen v oblasti související s báňským záchranářstvím, ale
i v oblastech komerčního využití znalostí, umu záchranářů
a speciální záchranářské techniky při smluvních pracích mimo
doly.
 Mine rescuers participated actively in responses in coalmines,
but they also carry out sanitation works aimed mainly at the
improved safety. On a contractual basis, they carry out works
with the use of special rescue equipment and devices and
utilize their professional skills and experience when working in
the height, above free depth or under water level.
Z
áchranáři sboru byli aktivně zapojováni na dolech při
řešení havarijních stavů, ale i na smluvní práce, především
asanační, související se zvyšováním bezpečnosti.
Na povrchu v rámci komerčních aktivit byly zajištěny
a prováděny práce s využitím speciální záchranářské
techniky, odborností a zkušeností záchranářů vedle
klasických zásahů i prací ve výškách, nad volnou hloubkou
nebo pod vodní hladinou.
 The qualification of mine rescuers – paramedics for giving the
first aid in underground mines according to the requirements
defined by the regulations for non-state medical facilities was
steadily improving.
22
výroční zpráva 2012
 Paramedics with qualification of mine rescuers successfully
fulfilled tasks in the system of providing first aid in
underground mines of the Ostrava-Karviná Coalfield.
 Došlo k dalšímu zvyšování kvalifikace báňských záchranářů
– zdravotníků v nelékařských zdravotnických povoláních
a ke zvyšování odborností v poskytování první pomoci
v podzemí podle požadavků předpisů stanovených pro
nestátní zdravotnické zařízení.
23
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Tasks of the annual business plan oriented to services for
mining and other companies on a contractual basis were
fulfilled.
čímž byla potvrzena významná role HBZS Ostrava v oblasti
protizáparové prevence a represe důlních požárů v OKR.
 Po zrušení jednotek požární ochrany podniku (sboru
dobrovolných hasičů) ve všech důlních vnitřních
organizačních jednotkách OKD, a.s. zajišťuje HBZS
Ostrava kontrolní činnosti protipožárního zařízení
jednotlivých povrchových areálů uvedených organizačních
jednotek OKD, a.s.
 The international reputation of OKD, HBZS, a.s. continued
within organization the IMRB (International Mines Rescue
Body). In April 2012, the rescuers from HBZS Ostrava took
part in International exercising of mine rescuers in Austria.
 The successful bilateral cooperation continued with the
organizations OSRG Wodzislav in Poland and with the
Mine Rescue Service in Prievidza in Slovakia, both in the
theoretical and practical fields. Mutual cooperation contract
between CSRG Bytom and HBZS Ostrava was signed on 2nd
March, 2012.
 Byly splněny úkoly ročního podnikatelského záměru
společnosti s orientací především na služby hornickým, ale
i jiným společnostem na komerční bázi.
 Pokračovala mezinárodní profilace OKD, HBZS, a.s. v rámci
IMRB (International Mines Rescue Body). V měsíci dubnu
2012 se záchranáři HBZS Ostrava zúčastnili mezinárodního
součinnostního cvičení báňských záchranářů v Rakousku
 Participation of OKD, HBZS a.s. in solving the project “Safety
aspects of workings at depth 800 m or at greater depth”. This
project is carried out under the Programme of safety research
of the Czech republic 2010-2015 (Ministry of the interior is
grantor).
 Pokračovalo prohlubování bilaterální spolupráce s OSRG
Wodzislav v Polské republice a HBZS Prievidza ve Slovenské
republice, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické. Dne
2. 3. 2012 byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci
mezi CSRG Bytom a HBZS Ostrava.
 Participation of OKD, HBZS, a.s. in solving the project
“Emergency plans updating in connection with the
emergency events at mining activities and activities carried
out in the mining way in cooperation with HZS to secure
the town and municipal safety at incidents, including safety
of underground buildings”. This project has been carried
out under the Programme of safety research of the Czech
republic 2010-2015 (Ministry of the interior is grantor).
 Participace OKD, HBZS, a.s. na řešení projektu „Bezpečnostní
aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 m a větších“,
který je realizován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu
České republiky 2010 – 2015 (poskytovatel Ministerstvo vnitra
ČR).
 Educational programme No. CZ.01.04/1.1.02/0672 for
employees of mine rescue service was finished. This
programme was organized under the European Social Fund
in the Czech Republic and financed by the Operational
programme of human resources and employment.
P
articipace OKD, HBZS, a.s. na řešení projektu „Aktualizace
havarijních plánů ve vztahu k mimořádným událostem při
provádění hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým
způsobem ve spolupráci s HZS pro zajištění bezpečnosti
měst a obcí při provozních haváriích, včetně bezpečnosti
podzemních objektů“, který je realizován v rámci Programu
bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015
(poskytovatel Ministerstvo vnitra ČR).
Negative factors
 One negative phenomenon is the increasing age both the
mine rescue teams at HBZS, and the mine-based rescue
services. This continuing trend is a result of the increasing
average age of all employees of the mining organizations
supervised by HBZS Ostrava.
 Ukončení realizace Komplexního vzdělávacího
programu pro pracovníky báňské záchranné služby
č. CZ.01.04/1.1.02/35.0672, organizovaného v rámci
Evropského sociálního fondu v ČR a financovaného
z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
 Negative factor is generally decreasing interest of young
physicians in medical profession under the emergency
medical service both mine rescue service and rescue
service carried out by Territorial centre of rescue services for
Moravian-Silesian district, contributory institution.
Negativní jevy
N
egativním jevem je průběžné stárnutí báňského
záchranného sboru jak HBZS Ostrava, tak i báňských
záchranných sborů dozorovaných ZBZS. Tato skutečnost
rezultuje ze stárnutí celkové zaměstnanecké struktury
v HBZS Ostrava dozorovaných organizacích provádějících
hornickou činnost v podzemí.
 Negative factor is the increasing number of responses of
mine rescuers at the worsen microclimatic conditions as
a result of mine geological conditions in Ostrava-Karviná
coalmines.
N
egativním jevem je obecně klesající zájem mladých lékařů
o výkon lékařských povolání v rámci záchranné služby, a to
jak báňské záchranné, tak i záchranné služby organizované
Územním střediskem záchranné služby Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací.
N
egativním jevem je obecně stoupající počet zásahů
báňských záchranářů ve zhoršených mikroklimatických
podmínkách, které rezultují z důlně geologických podmínek
vedení hornické činnosti v OKR.
24
výroční zpráva 2012
25
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Zásahová činnost
RESCUE RESPONSE
Havarijní zásahy / Rescue responses
Hodiny odpracované v zásahu /
Hours worked by rescue teams
Počet prvotních
zásahů /
A number of first
responses
Druh havárie / Type of incident
2011
Pohot. jednotky HBZS /
Teams of HBZS on alert
2012
2011
2012
Ostatní jednotky HBZS /
Other teams of HBZS
2011
2012
V dolech a podzemí / In mines and in underground
a) výbuchy / Explosions
b) ohně endogenní / Endogenous fires
4
670 742
c) ohně exogenní
2
3
162
554
d) závaly a otřesy
5
4
968
178
153
184
2148
2898
6
6
612
198
1
56
2
56
1268 e) průtrže, výrony plynů, poruchy ve větrání
f) zásahy lezců
g) zásahy potápěčů
h) zdravotnické zásahy
i) ostatní
Na povrchu včetně lomů / On surface, incl. quarries
a) výbuchy, erupce plynů a ropy / Explosions, eruption of gases and oil
b) ohně endogenní / Endogenous fires
c) ohně exogenní / Exogenous fires
d) nedýchatelné ovzduší
e) zásahy lezců
f) zásahy potápěčů
116
h) ostatní
127
1145
1128
1
14 Důlní a lékařské výjezdy
Rok
Year
Havarijní zásahy mimo smluvní organizace / Emergency responses in other industry
Havarijní zásahy v rámci IZS / Emergency responses within Integrated Rescue System
Celkem / Total
286
328
5 705
5 082
742
1 268 Nehavarijní zásahy / Non-energency responses
Počet akcí /
A number of actions
Druh akce / Type of action
Plánované nehavarijní zásahy v dole
Počet odpr. hodin /
A number of worked hours
2011
2012
2011
2012
153
161
38 250
66 506
Plánované nehavarijní zásahy na povrchu
Počet výjezdů
No. of responses
1994
120
1995
176
1996
225
1997
254
1998
235
1999
202
2000
220
2001
253
2002
324
2003
313
2004
297
2005
314
2006
304
2007
254
2008
220
Ostatní akce a práce v dole celkem
114
132
1 254
6 600
z toho komerce
114
27
1 254
1 620
Ostatní akce na povrchu celkem
186
29
2 046
1 595
2009
193
z toho komerce
186
29
2 046
1 595
2010
226
Celkem / Total
453
322
41 550
74 701
2011
286
z toho komerce / From which commercial activity
300
26
3 300
3 215
2012
328
300
250
200
150
100
50
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Rok / Year
26
výroční zpráva 2012
mine and medical responses
350
Počet výjezdů / No. of responses
g) zdravotnické zásahy
27
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
II. Výcvik, školení a osvěta
II. Training, education and other programmes
4. Semináře
4. Courses
 pro vedoucí ZBZS - 4 semináře s celkovou účastí 80
 pro vedoucí lampoven – semináře s celkovou účastí28
 For managers of mine-based rescue services - 4 courses
with total 80 participants
 For managers of lamp rooms –courses with total 28
participants
1. Školení nových záchranářů
a speciální výcvik pro potřeby
BZS
1. Training of new rescuers and
special training for the needs
of mine-based rescue services
5. Vydané nebo vyrobené
didaktické pomůcky pro
výchovu, výcvik a osvětu
5. Issued or produced didactic
aids for education, training
and other programmes
V šesti kurzech nováčků bylo vyškoleno celkem 84 nových
záchranářů. Pro doly OKD, a. s. bylo vyškoleno 58, pro BZS
Dolní Rožínka 11 a z řad zaměstnanců dodavatelských firem
10. Pro HBZS Hodonín byli vyškoleni 2 záchranáři. Dále byli
vyškoleni 3 DiS zdravotničtí záchranáři.
In the total 84 new rescuers passed the training programme
in the six courses for the beginners. From this number, 58
rescuers were trained for coalmines of OKD, a.s., 11 rescuers
for mine-based rescue station in Dolní Rožínka and 10
rescuers from supplier companies. Two rescuers were trained
for Mine Rescue Service Hodonín and also 3 DiS paramedicsmine rescuers were trained.
 Pracovní pravidla pro BG 4.
 Zpracování názorných tabulí ochr. pomůcek pro fárající
v OKD, a.s.
 Realizace interaktivní výstavy záchranářské techniky
od 24. 3. do 20. 5. na výstavišti Černá louka pro žáky
základních škol.
 Prezentace záchranářské techniky ve stálé expozici
hornických tradic v Havířově.
 Kvartálně vydávána a distribuována listovka Záchranář
v tiskové podobě v počtu 1 600 ks a v elektronické verzi
na webové stránce www.zachranar.cz
 Úprava testů pro záchranáře a četaře na webové stránce
www.hbzs-ov.cz
 Issued working rules for using BG-4.
 Preparation of visual boards for using of protective devices
for miners at company OKD, a.s..
 Arrange the interactive exhibition of rescue technology from
24. 3. till 20.5. at exhibition grounds “Černá louka” for pupils
from primary schools.
 Presentation of rescue technology at permanent exposition of
mine traditions in Havířov.
 The brochure “Rescuer” quarterly printed and distributed in
1,600 copies and electronically, see www.zachranar.cz
 Adjustment of tests for mine rescuers and captains, see
www.hbzs-ov.cz
6. Exkurze, stáže, společná
cvičení
6. Excursions, working stay,
shared exercises
 HBZS navštívilo 9 exkurzí studentů Střední školy pro ochranu
osob a majetku a VŠB Ostrava.
 HBZS prezentovala záchranářskou techniku na Den horníků
v Karviné a na akci Den NATO na letišti v Ostravě-Mošnově.
 The nine excursions with students from Secondary school
for person and property protection and from VŠB University
visited the premises of HBZS.
 HBZS presented the rescue technology at “Miners day” in
Karviná and at the event of “NATO Day” at the airport in
Ostrava-Mošnov.
7. Spolupráce se zahraničím,
pracovní cesty, přínosy
7. Cooperation with foreign
countries, business trips,
contributions
Pokračovala mezinárodní spolupráce s OSRG Wodzislaw
a CSRG v Bytomi v Polské republice, HBZS Prievidza
ve Slovenské republice, s báňskými záchrannými službami
ve Spolkové republice Německo a záchrannými službami
v Rakousku. Četa záchranářů HBZS se v dubnu zúčastnila
společného cvičení rakouských záchranných služeb na dole
na železnou rudu Erzberg v Eisenerzu.
Čtyři záchranáři stálého sboru, jeden technik ZBZS a dva
záchranáři ze ZBZS se v červnu zúčastnili vytrvalostního běhu
záchranářů na Dole West v Kamp Lintorfu. V květnu navštívila
HBZS skupina vedoucích zaměstnanců společnosti RAG.
V září se uskutečnila návštěva zástupců rakouské BZS. Dva
zaměstnanci HBZS se v říjnu zúčastnili workshopu v Bytomi.
The international cooperation with OSRG Wodzislaw in
Poland,CSRG Bytom in Poland, Mine Rescue Service in
Prievidza in Slovakia and mine rescue services in Austria and
Germany continued. The crew of rescuers took part in April
2012 in shared exercises with Austrian rescue service at Iron
Ore Mine Erzberg in Eisenerz. Four rescuers from HBZS, one
technician and two rescuers from Mine-based rescue services
took part in June 2012 in long-distance run of rescuers at Mine
West in Kamp Lintorf. Group of chief employees from company
RAG visited HBZS in May 2012. Representatives from Austrian
mine rescue service visited HBZS in September 2012. Two
employees from HBZS attended workshop in Bytom in October
2012.
Speciální výcvik pro potřebu BZS – počty vyškolených / Special training for the needs of mine rescue services – a number of trained rescuers
Vedoucí ZBZS a zástupci /
Managers and deputies of ZBZS
0
Mechanici /
Mechanics
Potápěči /
Divers
13
Řidiči pro dopravu zraněných
a nemocných /
Drivers for transport of injured
and ill people
0
3
2. Ostatní opakovací školení
a výcvik
opakovací periodické 3-denní školení kontrolorů PHP
mechanici, výdejci DIT
optici interferometrů
školitelé DIT
lezci potápěči
četaři HBZS
školení četařů ZBZS
doplňovací školení plničů, opravářů a kontrolorů PHP školení mechaniků ZBZS Dolní Rožínka na BG 4
Lezci /
Climbers
3
Kontroloři PHP /
Inspectors of fire
extinguishers
1
2. Other periodical training
and education
14
34
10
3
34
15
10
69
19
15
Periodical 3-day training of inspectors
of fire extinguishers (PHP)
Mechanics, issuers of detection instruments
Interferometers opticians
Trainers of issuers of detection instruments (DIT)
Climbers Divers
Captains of HBZS
Training of ZBZS captains Additional training of fillers, repairers
and inspectors of fire extinguishers
Training of mechanics from ZBZS Dolní Rožínka
for BG 4 apparatus
Průběžně bylo prováděno školení zaměstnanců uživatelů
výpočetní techniky o nových programech a systémech.
14
34
10
3
34
15
10
69
19
15
Training programmes for using of new computer programs
and systems were regularly organized for users of computer
technology.
3. Ověřování fyzické
připravenosti
Spiroergometrická vyšetření
3. Examination of physical
preparedness. Spiro-ergometric
examinations
Spiroergometrického vyšetření podle Směrnice ředitele
HBZS k provádění ověřování fyzické připravenosti báňských
záchranářů v Hornické nemocnici v Karviné-Novém Městě
se zúčastnilo celkem 775 záchranářů. Z toho 153 dosáhlo
nadprůměrného výkonu, 576 průměrného výkonu a 46
podprůměrného výkonu.
The physical preparedness of total 775 mine rescuers was
examined in the Mining Hospital in Karviná-Nové Město
according to the HBZS Directive; 153 of them achieved results
above the average, 576 rescuers achieved average results and
46 mine rescuers did not achieve average results.
28
výroční zpráva 2012
29
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
III. Kontrolní činnost
III. Inspection activity
1. Kontroly v organizacích,
kterým je zajišťována báňská
záchranná služba
1. Inspections at organizations
to whom rescue services are
provided
Shifts
a) Inspections of emergency plans, emergency
prevention equipment, fire-fighting prevention,
first aid means, equipment and outfit
for mine-based rescue services
11
b) Within general inspections by ČBÚ
1
c) Within specialized inspections by Regional
Mine Office (OBÚ)
1
d) Inspections of registration and operation
of breathing apparatus
125
e) Inspections of breathing and resuscitation
apparatus at ZBZS
35
f) Inspections of planned non-emergency
responses
192
g) Inspections of lamp rooms
220
h) Inspections of underground buildings
3
Inspection activity, total shifts
588
směny
a) kontroly havarijních plánů, zařízení havarijní
prevence, protipožární prevence, zařízení
první pomoci, činnosti a vybavení ZBZS
b) v rámci generálních prověrek ČBÚ c) v rámci specializovaných prověrek OBÚ
d) kontroly evidence a provozu sebezáchranných
přístrojů
e) kontroly dýchací a oživovací techniky na ZBZS
f) kontroly plánovaných nehavarijních zásahů
g) kontroly lampoven
h) kontroly podzemních objektů
Kontrolní činnost celkem směn
V. Činnosti útvaru hlavního mechanika
V. Activity of Chief Mechanic Department
11
1
1
125
35
192
220
3
588
IV. Asanační práce báňského
záchranného sboru
IV. Sanitation works carried out
by mine rescuers
(Works aimed at improvement of safety in mines)
For OKD, a.s.
(práce na zvyšování bezpečnosti dolu)
Pro OKD, a.s.
Důl Darkov
Důl ČSM
Důl Karviná
Důl Paskov
Celkem směn
Darkov Mine
ČSM Mine
Karviná Mine
Paskov Mine
Total shifts
694
700
721
294
2 409
694
700
721
294
2 409
1. Dílna dýchací techniky
Provádí autorizovaný servis a kontroly pracovních dýchacích
přístrojů, oživovacích přístrojů a sebezáchranných přístrojů.
V báňské záchranné službě v obvodu působnosti OKD,
HBZS, a.s. je v současnosti k dispozici pracovní dýchací
přístroj BG 174 (kyslíkový regenerační přístroj s trojí dávkou
kyslíku vyráběný firmou Dräger – Německo), pracovní dýchací
přístroj PSS BG 4 EPL (nový kyslíkový regenerační přístroj
s trojí dávkou kyslíku vyráběný firmou Dräger – Německo),
vzduchový dýchací přístroj PA 94, vzduchový dýchací přístroj
PSS 7000, oživovací přístroj PT 60, oživovací přístroj Spireta,
sebezáchranný přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem
SSS 1 PV KS (DZGA Doněck, Ukrajina), sebezáchranný
přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem OXY K 50 S (Dräger,
Německo).
This workshop is authorized to check breathing, resuscitation
and self-rescue devices. At present, within the area of activity
of OKD, HBZS, a.s. there are used the breathing apparatus
BG 174 (oxygen regenerative apparatus with triple dose
of oxygen produced by the company Dräger – Germany),
working breathing apparatus PSS BG 4 EPL (new oxygen
regenerative apparatus with triple dose of oxygen produced by
the company Dräger – Germany), air breathing apparatus PA
94, air breathing apparatus PSS 7000, resuscitation apparatus
PT 60, resuscitation machine Spireta, self-rescue closed-circuit
oxygen apparatus SSS 1 PV KS (DZGA Donetsk Ukraine),
self-rescue breathing oxygen apparatus OXY K 50 S (Dräger,
Germany).
Dílna dále zabezpečuje kontrolu a údržbu potápěčské techniky
a techniky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
Pro potápění se používají suché obleky Wiking a Polarsuite
a nezávislé potápěčské přístroje, včetně potápěčských kukel
s integrovaným telefonem. Pro práci bez potřeby volného
pohybu jsme vybaveni těžkým přilbovým oblekem DM-220
s přívodem vzduchu z povrchu pomocí tzv. Nargily. Potápěčské
láhve jsou plněny vzduchem případně směsí vzduchu
s vyšším obsahem kyslíku (Nitrox). K provádění prací pod
vodou se používá technika pro rozpojování hornin a speciální
potápěčská řezací souprava s exotermickými tyčemi,
popřípadě uhlíkovými elektrodami.
Further, the workshop checks and maintains divers´ equipment
and equipment for works in the height and above free depth.
The dry suit Wiking and Polarsuite, independent divers´
instruments, including the divers´ helmets with integrated
telephone are used. A heavy overall with the helmet DM-220
with air supply from the surface through so called Nargila is
available for works not requiring a free movement. Divers´
cylinders are filled with air and/or with the mixture of air
with a greater content of oxygen (Nitrox). The equipment for
disintegration of rocks and special divers´ cutting sets with
exothermic rods and/or with carbon electrodes are used for
works carried out under water level.
Základem lezecké techniky jsou postroje a zařízení firmy
Komet. Jako jediní v České republice jsme vybaveni
rumpálovým zařízením Kendler, s ocelovým lankem, které
umožňuje okamžitý zásah do hloubky 300 m.
The outfit for climbers includes the harnesses and equipment
produced by the company Komet. Our company is the only
company in the Czech Republic, which is equipped with
a Kendler winch incorporating a steel rope, which enables to
reach immediately the depth of 300 m.
2. Těžká mechanika
2. Heavy equipment
Zabezpečuje provoz a servis vybrané speciální záchranářské
techniky (např. ventilátory, čerpadla pro dopravu hmot,
vyprošťovací zařízení, zvedací podušky a vaky, řezací
a rozpojovací zařízení apod.). Speciální zařízení je využíváno
jak pro havarijní záchranářské zásahy, tak i pro komerční
využití. Některé druhy vybrané speciální techniky jsou
využívány v rámci integrovaného záchranného systému jako
jedinečné (např. systém pro zajišťování studní, komplet pro
odsávání důlních plynů apod.). Byla dokončena modernizace
kamerového systému do jam a vrtů.
The workshop provides the operation and servicing of
selected and special rescue equipment (e.g. ventilators,
pumps for material handling, evacuation equipment, lifting
pads and bags, cutting and disintegration equipment, etc.).
The special equipment is used both for emergency responses
and for commercial purposes. Some types of selected special
equipment are used within the Integrated Rescue System as
unique (e.g. the system for securing the wells, the exhaustion
set for mine gases, etc.). Modernization of camera system for
shafts and boreholes has been finished.
3. Laboratoř
3. Laboratory
Laboratoř plní zejména úkoly dané jí ustanovením § 6
vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě.
Provádí rozbory ovzduší na infraanalyzátorech, plynovém
The laboratory fulfils tasks defined by article 6 of the ČBÚ
Regulation No.: 447/2001 Coll. on Mine Rescue Services. The
laboratory analyses the air by means of infra-red analysers,
30
výroční zpráva 2012
1. Breathing apparatus
workshop
31
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
gas chromatograph DANI GC 1000 (air samples with the
content of oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide, methane,
hydrogen and high hydrocarbons – ethane, ethylene, propane,
propylene, acetylene, butane, iso-butane are tested); the
laboratory measures the temperature, air draughts in mine
workings by means of sulphur hexa-fluoride, including its
determination, it provides the maintenance and servicing of
measuring rescue instruments, monitoring of mine workings
from the viewpoint of self-heating prevention, it provides the
operation of mine gas laboratory. The gas laboratory monitors
continuously the selected components in mine air by means of
remote sampling – oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide,
methane, hydrogen, temperature, humidity and air velocity.
Data are transmitted to the worksite of the commander of mine
rescue services and these data are assessed by the explosion
triangle programme. Further, the laboratory prepares calibration
gases, fills mercaptan ampoules (mercaptan ampoules are part
of the equipment for calling away miners from hazardous parts
of the mines – aromatic detection system). Respiratory and
self-rescue devices are also tested in the laboratory equipped
with a breathing simulator (breathing machine) for tests of
breathing and self-rescue apparatus. As this testing equipment
(breathing machine) is unique in the Czech Republic, the tests
of breathing apparatus on a contractual basis are carried out
for the European producers of breathing and rescue apparatus
in accordance with relevant technical standards.
chromatografu DANI GC 1000 (vyhodnocuje vzorky ovzduší
se stanovením kyslíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého,
metanu, vodíku a vyšších uhlovodíků – etanu, etylenu,
propanu, propylenu, acetylenu, butanu, iso-butanu), měření
teplot, měření průtahů větrů v důlních dílech pomocí
hexafluoridu sírového, včetně jeho vyhodnocení, servis měřící
záchranářské techniky, monitoring důlních děl z hlediska
protizáparové prevence, zabezpečování provozu důlní
plynové laboratoře. Důlní plynová laboratoř zabezpečuje
pomocí dálkových odběrů kontinuální sledování vybraných
složek důlního ovzduší – kyslíku, oxidu uhelnatého, oxidu
uhličitého, metanu, vodíku, teploty, vlhkosti a rychlosti větrů.
Údaje jsou přenášeny na stanoviště velitele záchranných
sborů, kde jsou vyhodnocovány v programu výbuchový
trojúhelník. Dále laboratoř provádí přípravu cejchovních
plynů, plnění merkaptanových ampulí (merkaptanové ampule
jsou součástí zařízení pro odvolávání lidí z ohrožených
částí dolu – aromatická signalizace). Součástí laboratoře
je rovněž zkušebna dýchací a záchranářské techniky, kde
na simulátoru dýchání (umělé plíce) zabezpečuje zkoušky
dýchacích a sebezáchranných přístrojů. Vzhledem k tomu, že
zkušební zařízení (umělé plíce) je v České republice unikátní,
zabezpečujeme smluvně požadované zkoušky dýchacích
přístrojů pro evropské výrobce dýchací a záchranářské
techniky v souladu s příslušnými technickými normami.
4. Dokumentaristika
4. Documentation
Středisko spolupracuje při šetření mimořádných událostí.
Provádí dokumentaci zásahů báňských záchranářů a podílí se
na vypracování výukových materiálů pro potřeby školení.
This department cooperates in investigations of emergency
incidents. The responses of mine rescuers are registered there
and this department participates in preparation of educational
materials for training programmes.
5. Důlní svítidla
5. Mine lamps
Toto středisko zabezpečuje pronájem důlních svítidel
a nabíjecích zařízení včetně provádění servisních prací. OKD,
HBZS, a.s. provozuje cca 17 000 důlních svítidel. V současnosti
je provozováno důlní svítidlo typu T 1005.01 (článek Ni-Mh
a led dioda). Pro báňské záchranáře a na vybraná pracoviště
je k dispozici svítidlo typ T 1005.01 M 1. Na dolech OKD, je
od roku 2011 používán systém sledování osob v oblastech
s nebezpečím důlních otřesů, jehož součástí je TAG (RFID
technologie) namontovaný v důlním svítidle.
Středisko důlní svítidla spolupracuje při vývoji nových důlních
svítidel a nabíjecích zařízení, tak aby důlní svítidla vyhovovala
certifikaci FTZÚ (Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava
– Radvanice) a rovněž zabezpečuje ověřovací a zkušební
provoz důlních svítidel. Středisko se podílí na výrobě nového
nabíjecího stojanu, a to jako subdodavatel pro výrobce (KV –
Svítidla, s.r.o. Karlovy Vary).
Součástí tohoto střediska je i autorizovaný servis indikačních
a detekčních přístrojů.
This department offers rental services in the field of mine
lamps and charging equipment, including the servicing works.
OKD, HBZS, a. s. operates roughly 17,000 mine lamps. At
present, the mine lamp T 1005.01 (Ni-Mh cell and LED diode)
is in operation. The lamp of type T 1005.01 M 1 is available for
mine rescuers and for selected workplaces. Since 2011 the
monitoring system of persons in the area with danger of mine
rock-burst has been use. TAG (RFID technology) is the part of
this system which is installed in the mine lamp.
As far as the development of new mine lamps and charging
equipment is concerned, the department cooperates with the
Physical and Technical Testing Institute Ostrava-Radvanice,
because mine lamps must comply with the certification and
this department carries out tests and trial operations of mines
lamps as well as. The department takes part in production of
a new charging rack as the subcontractor for the producer KV –
Svítidla, s.r.o. Karlovy Vary.
The department provides the authorized service of indication
and detection devices.
Na jednotlivých lampovnách důlních podniků
ve společnosti OKD, a.s. OKD, HBZS, a. s. vykonává tyto
činnosti:
At individual lamp houses at coalmines of OKD, a.s., HBZS
carries out the following activity:
 evidence sjezdu a výjezdu fárajících do podzemí
 údržba a oprava osobních svítidel (svítidla T 1005.01,
T 1005.01 M1, K 07 – koncové svítidlo dopravní),
 údržba nabíjecích stojanů,
 výdej, údržba, oprava a cejchování indikační a detekční
techniky vč. analyzátorů CH4 (Interferometry DI 2,
DI 2 C, detektory - nasávače a délkové detekční trubičky,
analyzátory CH4 SIGNAL-5, SIGNAL-2), detektory plynů
Dräger X-am 5000, Dräger X-am 5600,
 údržba, kontroly a revize sebezáchranných přístrojů OXY
K 50 S,
 výdej a údržba protiprašných prostředků,
 výdej, údržba a nabíjení dálkových ovladačů dobývacích
kombajnů.
32
výroční zpráva 2012
 Registration of miners going down and up the pit,
 Maintenance and repair of personal lamps (lamps T 1005.01,
T 1005.01 M1, K 07 – tail transport lamp),
 Maintenance of charging equipment,
 Issuance, maintenance, repair and calibration of indication
and detection instruments, including the analysers of CH4
(Interferometers DI 2, DI 2 C, detectors - detection tubes,
analysers CH4 SIGNAL-5, SIGNAL-2), gas detectors Dräger
X-am 5000, Dräger X-am 5600,
 Maintenance, inspections and revisions of self-rescue
devices OXY K 50 S,
 Issuance and maintenance of dust-proof means,
 Issuance, maintenance and charging of remote controllers for
shearers,
33
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
VI. Popílkové hospodářství
VI. Flue ash management
The company OKD, HBZS, a.s. supplies the ash matter
(products from coal combustion) to clients on a contractual
basis who utilize this product in underground mines or on the
surface. In 2012, we supplied 632 153 tons of flue ash to our
clients.
Společnost OKD, HBZS, a.s. zajišťuje za úplatu producentům
využití popelovin (produktů ze spalování uhlí) v dole
a na povrchu s komplexním zajištěním tohoto odběru popelovin
v množství, která všem producentům zabezpečuje neomezený
celoroční provoz. V roce 2012 jsme zajistili odběr a využití
632 153 tun popelovin.
Flue ash – the waste from coal combustion from power station
and heating plant – is used by OKD, HBZS, a.s. mainly as
the technological raw material for filling the extracted area
in underground mines. The utilization of flue ash for safety
purposes brings many positive factors with a long tradition and
is an integral part of technology of coal mining process in OKD,
a.s. aimed at the improved safety. The company operates the
nine technological facilities in coalmines of OKD, a.s., and
these facilities were approved by the Regional Office of the
Moravian-Silesian Region for production of the certified product
“HBZS stowing mixture”. In 2012, 135 414 tons of flue ash was
used in coalmines of OKD.
Popeloviny – odpady po spalování uhlí z tepláren a elektráren
– používá OKD, HBZS, a.s. především jako technologickou
surovinu pro vyplňování vyrubaných prostor v hlubinných
dolech. Využití popelovin v dolech k bezpečnostním účelům
přináší mnoho pozitivních faktorů. Plavení popílku z povrchu
do důlních prostor na dolech má dlouholetou tradici a je
nedílnou součástí technologie dobývacího procesu uhlí
v OKD, a.s. s významným bezpečnostním přínosem.
Společnost je provozovatelem 9 technologických zařízení
na dolech OKD, a.s., která jsou schválena Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, jako zařízení na využití popelovin
pro výrobu certifikovaného výrobku „Základková směs HBZS“.
Do důlních prostor dolů OKD, a.s. bylo v roce 2012 splaveno
135 414 tun popelovin.
At present, the capacity for utilization of extracted spaces is
reducing due to a greater concentration and a smaller number
of exploited coalfaces; this capacity reduces faster than the
production of ash matter. Therefore, the company´s effort is
focused on utilization of ash matter on the surface affected by
opencast and underground mining operations. We participate
in sanitation works and landscape reclamation in many
localities, such as Nový York and Křivý Důl in OKD, a.s. and in
certain locations in central Bohemia. Our company supplies
the certified stabilizers and filling material for sanitation and
reclamation purposes of these locations.
V současnosti se kapacitní možnosti využití vyrubaných prostor
s ohledem na větší koncentraci a nižší počet dobývaných
porubů snižují, a to rychleji než produkce popelovin. Činnost
OKD, HBZS, a.s. je proto také zaměřena na využití popelovin
na povrchu, především při rekultivačních a sanačních pracích
na území ovlivněném hlubinnou i povrchovou těžbou. Podílíme
se proto významným způsobem na sanaci a rekultivaci lokalit
Nový York a Křivý Důl v OKD, a.s. a na povrchových lokalitách
ve Středočeském kraji. Pro sanaci a rekultivaci těchto lokalit
naše společnost zajišťuje z popelovin výrobu několika typů
stabilizátu, které jsou certifikovanými výrobky.
Benefits for OKD, a.s. from this activity:
 Ekonomický přínos za nakládání s popelovinami.
 Zvýšení bezpečnosti procesu dobývání – plavení z povrchu
do důlních prostor je účinným nástrojem prevence nebo
represe důlních záparů.
 Plavení z povrchu umožňuje efektivní, ekonomické a včasné
uzavíraní ukončených nebo nepoužívaných důlních děl.
 Ekologická a ekonomická sanace a rekultivace povrchových
lokalit dotčených hornickou činností.
 Způsob využití popelovin je ekologickou likvidací popelovin
jako odpadů ze spalování uhlí.
 Economic benefit for flue ash management.
 Improved safety of coal mining process – the supply from
the surface into underground spaces in an efficient tool of
prevention or repression of self-heating.
 The supply from the surface enables an efficient, economic
and timely closure of the completed or abandoned mine
workings;
 Environment-friendly and economic sanitation and
reclamation of surface locations affected by coalmining
operations;
 The method of utilization of flue ash is the environmentfriendly disposal of flue ash as the waste from coal
combustion.
Činnosti v oblasti nakládání s odpady jsou prováděny v souladu
se zavedenými a certifikovanými systémy jakosti dle normy
BS EN ISO 9001:2000 a environmentálního managementu dle
normy BS EN ISO 14001:2004.
Activities carried out in the field of waste management comply
with the introduced and certified quality systems according
to standard BS EN ISO 9001:2000 and environmental
management as per standard BS EN ISO 14001:2004.
Tyto systémy máme zavedeny a používáme pro oblasti:
These standards have been implemented and used in the
following field:
Přínosy z této činnosti:
 Waste management
 Production of backfilling materials intended for liquidation of
main mine workings
 Production of the stabilizer for filling the spaces after
opencast mining, sanitation and landscape reclamation
 Production of stowing mixtures for the use in underground
mines.
 Nakládání s odpady
 Výroba zásypových materiálů určených k likvidaci hlavních
důlních děl zasypáním
 Výroba stabilizátu pro vyplňování prostor po povrchové těžbě,
sanaci a rekultivaci povrchu krajiny
 Výroba základkových směsí pro použití v důlních prostorách
We operate two technological facilities approved by the
Regional Office of the Region of Central Bohemia for
utilization of flue ash for production of the certified product
“HBZS stabilizer”. These products are used for sanitation and
reclamation purposes in the locality of České lupkové závody,
a.s. in Nové Strašecí and in the sand pit Černuc u Velvar.
Jsme provozovateli dvou technologických zařízení, která
jsou schválena Krajským úřadem Středočeského kraje jako
zařízení na využití popelovin pro výrobu certifikovaného
výrobku Stabilizát HBZS. Výrobky jsou využívány pro sanaci
a rekultivaci lokalit Českých lupkových závodů, a.s. v Novém
Strašecí a pískovny Černuc u Velvar.
Further, we have developed the formula for certified filling
materials for landscape consolidation produced from flue ash
(cement-flue ash mixtures CPS 2 and CPS 5), intended for
liquidation of main mine workings before their filling. In 2012,
we did not supplied the liquidation of main mine workings by
consolidated filling materials.
Dále jsme výrobcem několika receptur certifikovaných
zpevněných zásypových materiálů vyráběných z popelovin
(cementopopílkových směsí CPS 2 a CPS 5), určených
pro likvidaci hlavních důlních děl jejich vyplněním. Likvidaci
hlavních důlních děl zpevněným zásypovým materiálem jsme
v roce 2012 nezajišťovali.
Main tasks of OKD, HBZS, a.s. in the field of flue ash
management:
 To ensure the sufficient quantity of flue ash for the needs of
all coalmines in OKD, a.s. all the year round.
 To provide complex services for coalmines, i.e. transport of
flue ash from producers to the facilities according to their
requirements, including the legislation and control process of
supplies;
Hlavní úkoly společnost OKD, HBZS, a.s. v oblasti
nakládání s popelovinami:
Z
abezpečit dostatečné množství popelovin pro potřeby
plavení na všech dolech OKD, a.s. do důlních prostor
v průběhu celého roku.
34
výroční zpráva 2012
 To take flue ash from all producers according to the
agreements made for the period up to year 2015.
 Zajišťovat pro doly komplexní službu, tj. dopravu popelovin
od producentů do zařízení dle jejich požadavků včetně
vyřízení legislativy a dispečerského řízení odběru a dodávek.
 Obchodně zajišťovat odběr popelovin od všech producentů
dle smluv uzavřených až do roku 2015.
35
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
VII. BÁŇSKÉ ZÁCHRANNÉ STANICE,
JEJICH SBORY A VYBAVENÍ
VII. MINE RESCUE SERVICES, THEIR BRIGADES
AND EQUIPMENT
Stavy sebezáchranných
přístrojů SSS 1 PV KS mimo doly
OKD, a. s.
Quantity of self-rescue
breathing apparatus SSS 1 PV KS
used outside the coalmines of
OKD, a. s.
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM 516
The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. 2
Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace
Přístroje / Instruments
pracovní /
oživovací /
Working Resusci-
BG-174
BG 4
Počty členů báňských záchranných sborů /
Number of members of mine rescue brigades
zkušební /Vozidla /
TestingVehicles
tation
záchr. /
mechaniků /
lékařů /
celkem /
zaměst. / Mechanics Paramedics
Total
Other
ks / pc
důlní /
Mine
povrch. /
Staff
ks / pc
ks / pc
ks / pc
ZBZS
106
58 77
35
31
25
817
83
3
903 HBZS
7
114
57
10
11
22
44
1
9
22
76
15
113
172
134
45
42
47
861
84
12
22
979
15
Celkem /
Total
ks / pc
Ostatní
Rescue
vzduchové
5
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Surface
15
Břidlicový důl Lhotka s.r.o.
3
RAKO-LUPKY, spol. s r.o. 15
ČEZ, a.s.,OJ Vodní elektrárny
48
Montánní společnost, o.s.
5
Správa úložišť radioaktivních odpadů
25
ARCADIS Geotechnika a.s. 10
Litvínovská uhelná, a.s.,HBZS Most‘
10
Důl Paskov – lokalita Frenštát
20
P-D Refractories,a.s.,Velké Opatovice
5
Celkem nájemci mimo OKD / Total – tenants outside the coalmines of OKD, a.s.
679
Hlavní báňská záchranná stanice Praha, a.s.
45
Důl Kohinoor, a.s. VIII. SEBEZÁCHRANNÉ PŘÍSTROJE S CHEMICKY
VÁZANÝM KYSLÍKEM
VIII. SELF-RESCUE CLOSED CIRCUIT OXYGEN
BREATHING APPARATUS
HBZS zabezpečovala v roce 2012 odborný servis všech
sebezáchranných přístrojů s chemicky vázaným kyslíkem
na území celé České republiky. V roce 2012 bylo nasazeno
1 408 kusů typu SSS 1 PV KS a 16 425 kusů typu OXY K 50 S.
In 2012, HBZS serviced all self-rescue closed circuit oxygen
breathing apparatus in the territory of the Czech Republic.
In 2012 as many as 1,408 pieces of type SSS 1 PV KS and
16,425 pieces of type OXY K 50 S were put into operation.
289
DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu
24
DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA
80
Severočeské doly a.s., Doly Bílina
23
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 70
Léčebné lázně Jáchymov, a.s. 20
MND Drilling & Services a.s. 5
DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek 5
Sedlecké doly spol. s r.o.
2
OKK Koksovny, a.s. 16
Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
18
International Power Opatovice, a.s.
2
UVR Mníšek pod Brdy a.s., Důl Mír Mikulčice
130
Celkem vlastníci / Total – owners
729
Celkem v České republice / Total in the Czech Republic:
Sebezáchranné přístroje
v OKD, a.s.
Self-rescue breathing
apparatus in OKD, a.s.
OXY K 50 S
OXY K 50S (Převybavovací stanoviště / Transfer point)
DARKOV
3 581
180
KARVINÁ
4 886
253
ČSM
3 994
0
PASKOV
3 093
346
92
0
15 646
779
HBZS
CELKEM / TOTAL
36
výroční zpráva 2012
1408
37
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
IX. Tabulkové přílohy
IX. Tables
vybavení maskami
a příslušenstvím
PSS 7000
Saturn
21
9
5
Zkoušečky /
přístroje /
Testers
Resuscitation
Darkov
Oživovací apparatus
3
6
Stanice / Station
29
40
422
5
Darkov
5
161
Lazy
8
12
71
45
30
8
10
30
Vesta /
Jacket Thermalwear
BG 4
Přídavná jehla /
Extra needle
BG 174
Vymezovací vložka /
Packing piece
Stanice / Station
Pohlcovač /
Absorber 4 hrs
Příslušenství / Accessories
Pohlcovač /
Absorber 2 hrs
Tlakové přístroje / Pressure apparatus
Maska
FPS 7000
Masky / Masks
Ústenky /
Mouthpieces
provision with masks
and accessories
Panorama NOVA
provision with breathing
apparatuses with oxygen
and compressed air
Panorama Nova ZST
vybavení dýchacími přístroji
se stlačeným kyslíkem a se
stlačeným vzduchem
Lazy
12
10
2
1
ČSA
12
12
4
4
ČSA 40
10
72
7
21
Paskov - Staříč
25
110
17
10
Paskov-Staříč
ČSM Jih
ČSM Sever
25
10
2
5
2
20
3
6
ČSM Jih
60
18
80
6
20
40
15
87
9
15
4
2
ČSM Sever
6
2
1
Diamo – Odra
21
3
6
Diamo – Dolní Rožínka
27
84
8
Diamo – Hamr 25
55
3
20
Diamo – Odra
Diamo – Dolní Rožínka
10
6
24
1
Diamo – Hamr
24
24
5
6
4
HBZS
7
43
10
11
HBZS
30
94
200
838
15
20
42
Celkem / Total
83
94
240
1778
118
127
Celkem / Total
102
113
160
110
vybavení tlakovými láhvemi
10
45
provision with pressure
cylinders
Kyslíkové / Oxygen
Stanice / Station
Darkov
2/15
2
Lazy
BG 174
24
333
2,5/20
2 litres
71
provision with detectors,
ejectors, telephone and
monitoring device
Detekce / Detection
Telefony / Telephones
Vzduchové / Air
2/20
72
vybavení detektory, ejektory,
telefony a odposlouchávacím
zařízením
Tlakové láhve / Pressure cylinders
390
jiné /other
Stanice / Station
Detectors
Ejectors 0,6
Ejectors 15
AZJ 110
AZY 110
AZJ 120
4
AZY 120
Odposlouchávací
zařízení /
Monitoring
and hearing
device
AZY 121 ZR - 1
30
Darkov
11
3
8
16
12
20
130
Lazy
2
2
5
5
7
ČSA 18
Paskov-Staříč
210
140
26
7
40
Č S A 12
2
7
10
10
Paskov – Staříč
13
7
12
15
17
2
10
ČSM Jih
10
80
5
4
ČSM Jih
4
5
5
2
6
ČSM Sever
9
82
8
5
ČSM Sever
2
4
3
6
Diamo – Odra
10
3
24
Diamo – Odra
1
Diamo – Dolní Rožínka
Diamo – Hamr 12
2
2
3
1
4
84
10
4
2
Diamo – Dolní Rožínka
6
4
143
156
20
6
74
Diamo – Hamr 3
1
4
1
HBZS
423
63
10
379
HBZS
14
10
10
10
15
Celkem / Total
1298
172
39
519
Celkem / Total 27
65
64
12
82
33
529
45
16
38
výroční zpráva 2012
17
8
39
annual report 2012
výroční zpráva 2012
ZZ - 1
annual report 2012
2
2
vybavení nosítky a brašnami
20
2
Jiné / another
2
Darkov
270
16
180
67
74
140
24
Lazy
200
10
40
13
50
63
7
221
9
120
27
60
22
78
9
330
40
10
110
86
107
10
380
20
150
35
80
42
140
32
81
44
15
16
2
Lazy
1
1
5
3
2
ČSA 10
2
6
4
2
Paskov – Staříč
15
4
17
5
1
ČSM Jih
1
1
6
ČSM Sever
2
6
1
ČSA
Diamo – Odra
2
2
1
Paskov
ČSM
Diamo – Odra
3
Diamo – Dolní Rožínka
1
2
6
Diamo – Hamr 2
1
3
2
HBZS
6
6
15
7
Celkem / Total 53
23
86
25
Důl / Colliery
2
Diamo – Dolní Rožínka
9
1
Diamo – Hamr
3
14
HBZS
13
9
22
13 46
12
1495
148
537
180
540
Rozdělení měřící a bezpečnostní
techniky v OKR a počty měřících
míst
Registered members of mine
rescue brigades as.
at 31 Dec 2012
13
18
65
7
Důl / Colliery
rychlost větrů /
air velocity
80
deprese / depression
23
celkem / total
103
nasazeno / in operation
Lazy
celkem / total
17
77
80
3
3
115
117
1
1
56
5
42
44
1
1
42
44
25
1
56
58
51
53
1
2
2
6
77
2
5
6
12
6
113
116
2
2
15
1
2
73
7
11
9
6
115
2
7
12
13
19
31
120
39
ČSA
140
23
117
9
11
106
14
Darkov 2
MTA 11.00
Paskov - Staříč
141
38
103
22
20
91
8
Darkov 3
MTA 11.00
ČSM jih
94
36
58
6
13
66
9
Lazy
MCS 02/V
ČSM sever
105
39
66
8
9
81
7
ČSA
MTA11.00 TRANS.
70
72
2
2
Diamo - Odra
13
10
3
2
3
7
1
Paskov – Staříč
MTA, MMK
146
150
3
4
Diamo-Dolní Rožínka
56
16
40
5
15
21
15
Diamo – Odra
MTA 060 B
16
18
3
6
13
Diamo - Hamr 52
17
35
6
7
31
8
ČSM Jih
MTA 11.00
56
89
1
1
53
H B Z S
76
76
7
4
33
22
10
15
ČSM Sever
MTA 11.00
62
93
1
1
78
Celkem / Total
979
345
97
131
633
22
96
15
Celkem / Total
525
604
14
18
542
535
634
40
výroční zpráva 2012
analyzátory /
analysers
nasazeno / in operation
132
0
0
41
annual report 2012
Jiná čidla / Other
sensors
total
31
čidla / sensors
Měření / Measurement
O2
in operation
19
Měření / Measurement
CO
analyzátory /
analysers
97
celkem / total
132
172
nasazeno /
in operation
Dělníci / Labourers
67
Monitoring
and control systém
in control room
Ostatní / Others
199
čidla / sensors
Počet ostatních
pracovníků / Number
of other staff
Inženyři / Engineers
Počet vyškolených
mechaniků / Number
of trained mechanics Dobrovolný sbor /
Voluntary team
Darkov
Lékaři / Physicians
Stálá hlídka /
Regular guard
Počet báňských
záchranářů / Number
of mine rescuers THZ / Technical staff
374
Distribution of measuring and
safety equipment in OstravaKarviná Coalfield and the
number of measuring points
Měření / Measurement
CH4
Složení záchranného sboru / Members of mine rescue brigade
Stanice / Station
22
6
Celkem Evidenční stavy členů báňských
záchranných sborů
k 31. 12. 2012
Dräger X-am 5000
14
Darkov
Elektrikářské / Electrician´s
Metanoměry /
Methane meter
Signal 5
Zámečnické / Fitter´s
nasazeno / in operation
Četařské / Captain´s
celkem / total
Podtlaková / Underpressure
Metanoměry /
Methane meter
Signal 2
Pevná / Solid
Dräger X-am 5600
Brašny / Bags
Detektory / Detectors
Number of interferometers,
detectors and methane meters
DI 2C
Nosítka / Stretchers
DI 2
Počty interferometrů,
detektorů a metanoměrů
provision with stretchers
and bags
výroční zpráva 2012
annual report 2012
2
4
III.
Ekonomická část
Economical part
42
výroční zpráva 2012
43
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Ekonomický vývoj společnosti v roce 2012
Economic development of the Company in 2012
Year 2012 was the nineteenth year of company´s
contemporary history. In this year OKD, HBZS, a.s. achieved
very good economic results which were in accordance with
target set by exacting business plan. For the accounting period
of 2012 the Company showed the profit after tax amounting
to 8,3 million CZK, while total costs were 360,0 million CZK
and total revenues 368,3 million CZK. The Company exceeded
given annual business plan by 45 %. The year-on-year
economic result after tax has increased by 4,1 million CZK.
Rokem 2012 završila OKD, HBZS, a. s. úspěšně devatenáctý
rok existence samostatné akciové společnosti. V tomto
roce dosáhla společnost velmi dobrých ekonomických
výsledků, které byly v souladu s cíli stanovenými náročným
podnikatelským záměrem. Za účetní období roku 2012
vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 8,3 mil Kč
při celkových nákladech 360,0 mil. Kč a celkových výnosech
368,3 mil. Kč a překročila tak stanovený roční podnikatelský
plán o 45 %. Meziročně se zvýšil hospodářský výsledek
po zdanění o 4,1 mil. Kč.
The largest share of the Company’s revenues was in the field
of operation of mine lamps, self-rescue apparatus and safety
equipment rental services (42 %) and in the field of flue ash
management (35 %).
Nejvyšší podíl výnosů na celkových výnosech společnosti
představují výnosy v oblasti provozu důlních svítidel,
sebezáchranných přístrojů a pronájmu a servisu bezpečnostní
techniky (42 %) a v oblasti popílkového hospodářství (35 %).
The operation of mine lamps, self-rescue apparatus and
safety equipment servicing produced revenues reaching
156 million CZK in 2012. At coalmines, the Company
operated approximately 17 000 units of mine lamps, with the
corresponding quantity of charging racks.
Since 2011 the monitoring system of persons in the area with
danger of mine rock-burst has been used in the coalmines of
OKD, a.s. TAG (RFID technology) is the part of this system
which is installed in the mine lamp.
V oblasti provozu důlních svítidel, sebezáchranných přístrojů
a servisu bezpečnostní techniky dosáhly výnosy v roce
2012 výše 156 mil. Kč. Společnost provozovala na důlních
podnicích cca 17 000 ks důlních svítidel a tomu odpovídající
počet nabíjecích stojanů. Na dolech OKD, a. s. je od roku 2011
používán systém sledování osob v oblastech s nebezpečím
důlních otřesů, jehož součástí je TAG (RFID technologie)
namontovaný v důlním svítidle.
During the year, were put into operation 500 units of the new
mine lamps of the type T 1005.01 M1, 132 units of selfrescue breathing apparatus OXY K 50S, 40 units of oxygen
working breathing apparatus BG 4. At coalmines of OKD in
the field of indication and detection instruments we operated
in total 1 496 units of interferometers, 500 units of detector
with detection tubes, 516 units of methane detectors type
SIGNAL, 172 units of multi-detector type X-am 5000 and 528
units of multi-detector type X-am 5600. There were serviced
16 425 units of self-rescue breathing apparatus OXY K 50
S in OKD coalmines and 1 408 units of self-rescue breathing
apparatus SSS PV 1 KS in companies out of OKD. Mine lamps
we operated in OKD in total 17 695 units including the tail
lamps. Replacement of working breathing apparatus at minebased rescue services has continued in OKD. Altogether were
used 100 units of working breathing apparatus BG 174, 160
units of working breathing apparatus BG 4 and 80 units of air
breathing apparatus PSS 7000. There was put into operation
a new pumping device for filling of oxygen in OKD, HBZS, a.s.
For quality improvement of calibration gases preparation was
purchased a new analyser which analyse CO, CO2, CH4 and
02. Two units of new pumps for nitrogen foam ONE SEVER
were purchased within the self-heating prevention.
Do provozu bylo v průběhu roku nasazeno 500 ks nových
důlních svítidel T 1005.01 M1, 132 ks sebezáchranných
přístrojů OXY K 50S, 40 ks kyslíkových pracovních dýchacích
přístrojů BG 4. Na dolech společnosti OKD v oblasti indikační
a detekční techniky jsme provozovali celkem 1 496 ks
interferometrů, 500 ks detektorů s délkovými trubičkami,
516 metanoměrů SIGNAL, 172 multidetektorů X-am 5000
a 528 multidetektorů X-am 5600. Servisováno bylo celkem
16 425 sebezáchranných přístrojů OXY K 50S v OKD
a 1 408 ks sebezáchranných přístrojů SSS 1 PV KS u firem
mimo OKD. Důlních svítidel jsme provozovali v OKD celkem
17 695 včetně koncových svítidel. Pokračovala obměna
pracovních dýchacích přístrojů na závodních báňských
záchranných stanicích v OKD. Celkem bylo používáno 100 ks
pracovních dýchacích přístrojů BG 174, 160 ks pracovních
přístrojů BG 4 a 80 ks pracovních vzduchových přístrojů PSS
7000. Na OKD, HBZS, a.s. bylo do provozu uvedeno nové
přečerpávací zařízení pro plnění kyslíku. Pro zkvalitnění
přípravy cejchovních plynů byl pořízen nový analyzátor na CO,
CO2, CH4 a O2. V rámci protizáparové prevence byly pořízeny
2 nová čerpadla na dusíkovou pěnu ONE SEVEN.
V oblasti popílkového hospodářství se v roce 2012 jednalo
o odběr a následné uložení 632 tis. tun popelovin a roční
výnosy z této činnosti činily 131 mil. Kč.
In the field of flue ash management in 2012, 632 thousand tons
of ash matter were collected and deposited. Annual revenues
from this activity amounted to 131 million CZK.
Popeloviny – odpady po spalování uhlí z tepláren a elektráren
– používá OKD, HBZS, a.s. především jako technologickou
surovinu pro vyplňování vyrubaných prostor v hlubinných
dolech. Využití popelovin v dolech k bezpečnostním účelům
přináší mnoho pozitivních faktorů. Plavení popílku z povrchu
do důlních prostor na dolech má dlouholetou tradici a je
nedílnou součástí technologie dobývacího procesu uhlí
Flue ash matter, the waste after coal combustion from heating
and power plants, is used by OKD, HBZS, a.s. primarily as
a filling material in underground mines. The utilization of flue
ash matter in mines for safety improvement brings a lot of
positive factors. The supply of flue ash from the surface to
V současnosti se kapacitní možnosti využití vyrubaných prostor
s ohledem na větší koncentraci a nižší počet dobývaných
porubů snižují, a to rychleji než produkce popelovin. Činnost
OKD, HBZS, a.s. je proto také zaměřena na využití popelovin
na povrchu, především při rekultivačních a sanačních pracích
na území ovlivněném hlubinnou i povrchovou těžbou. Podílíme
se proto významným způsobem na sanaci a rekultivaci lokalit
Nový York a Křivý Důl v OKD, a.s. a na povrchových lokalitách
ve Středočeském kraji. Pro sanaci a rekultivaci těchto lokalit
naše společnost zajišťuje z popelovin výrobu několika typů
stabilizátu, které jsou certifikovanými výrobky.
That´s reason why activity of OKD, HBZS, a.s., is also
focused on utilization of ash matter on the surface, mainly
for reclamation and sanitation works in localities affected by
underground and opencast mining activities. We participate
significantly in sanitation and reclamation in locations, such
as Nový York and Křivý Důl in OKD, a.s. as well as in some
surface locations in Central Bohemia. Our company provides
for the production of certified stabilizers and filling materials
from ash matter for sanitation and reclamation purposes.
Jsme provozovateli dvou technologických zařízení, která
jsou schválena Krajským úřadem Středočeského kraje jako
zařízení na využití popelovin pro výrobu certifikovaného
výrobku Stabilizát HBZS. Výrobky jsou využívány pro sanaci
a rekultivaci lokalit Českých lupkových závodů, a.s. v Novém
Strašecí a pískovny Černuc u Velvar.
OKD, HBZS, a.s. operates two technological facilities approved
by the Regional Office of the Region of Central Bohemia for the
utilization of flue ash in the production of the certified product
„HBZS stabilizer“. These products are used for sanitation and
reclamation purposes in the localities of České lupkové závody,
a.s. in Nové Strašecí and in the sand pit Černuc, near Velvar.
Dále jsme výrobcem několika receptur certifikovaných
zpevněných zásypových materiálů vyráběných z popelovin
(cementopopílkových směsí CPS 2 a CPS 5), určených
pro likvidaci hlavních důlních děl jejich vyplněním. Likvidaci
hlavních důlních děl zpevněným zásypovým materiálem jsme
v roce 2012 nezajišťovali.
Further, we developed the formula for certified filling materials
for landscape consolidation, produced from flue ash (the
cement-flue ash mixtures CPS 2 and CPS 5), intended for
the liquidation of main mine workings by their filling. In 2012
we did not supply the liquidation of main mine workings by
consolidated filling materials.
Na celkových pozitivních výsledcích společnosti se v daném
roce podílelo 188 zaměstnanců společnosti, z toho 34
báňských záchranářů, 128 mechaniků BZS a povrchových
dělníků a 26 techniků.
188 employees of the Company contributed to last year´s
positive results, from that: 34 were mine rescuers, 128 were
mechanics of mine-based rescue service or surface labourers
and 26 were technicians.
V roce 2012 činil celkový počet prvotních výjezdů
pohotovostních jednotek k likvidacím důlních nehod
a poskytování lékařské první pomoci 328 zásahů, což je
nejvíce v novodobé historii společnosti od jejího založení
v roce 1994 (o 42 více než v předchozím roce tj. meziroční
nárůst o 15 %). Z toho bylo 17 důlních výjezdů k likvidacím
nehod, tj. stejný počet jako v minulém roce. Při akční činnosti
bylo záchranářskými jednotkami odpracováno celkem 20 504
zásahových hodin, což je o 3 001 hodin více než v předchozím
roce.
In 2012, the rescue teams responded to 328 emergency
incidents in mines and requiring First Aid to be given, which
has been the biggest number of incidents since 1994 when
the Company was set up. (increase by 42 responses than in
previous year, i.e. year-on-year growth by 15 %) From this
number, 17 rescue responses dealt with incidents in mines,
which is the same number as in previous year. The rescue
teams worked 20 504 hours in rescue actions, which is by
3 001 hours more than in previous year.
Báňští záchranáři při své asanační činnosti, kontrolní
činnosti a při ostatních pracích souvisejících se zvyšováním
bezpečnosti důlních provozů odpracovali na dolech OKD, a.s.
celkem 2 813 směn.
Mine rescuers at their sanitation works, inspection activities
and at other works related to safety improvement of mine
operations worked in underground of coalmines at OKD, a.s.
altogether 2 813 shifts.
Pořízení investic v roce 2012 představovalo celkovou částku
15,4 mil. Kč. Investiční prostředky byly vynaloženy především
na pořízení nové bezpečnostní techniky (zejména pracovní
dýchací přístroje, pěnové hasicí zařízení, přečerpávací zařízení
O2 a analyzátor plynů), na financování realizace SAP HR
a na nezbytnou obměnu transportní techniky.
In 2012, new acquisitions accounted for a total of 15,4
million CZK. This was spent on the acquisition of new safety
equipment (mainly the working breathing apparatus, foam
extinguishers, pumping device O2 and gases analyser),
financing of SAP HR implementation and the necessary
renewal of transport equipment.
V oblasti pohledávek z obchodního styku došlo k meziročnímu
zvýšení z 69,5 mil. Kč v roce 2011 na 70,5 mil. Kč v roce 2012
(nárůst o 1,0 %). Závazky z obchodního styku se za stejné
období snížily o 4 mil. Kč a činily 32,7 mil. Kč (pokles o 11 %).
44
výroční zpráva 2012
underground areas has a long tradition and it is an integral
part of the technology of coal extracting operations at OKD,
a.s. including an important contribution to safety. Company
operates nine technological facilities at OKD, a. s. coalmines,
which have been approved by the Regional Office of the
Moravian-Silesian Region and which produce the certified
product, “HBZS stowing mixture”, for filling purposes.
In 2012 was supplied to the underground mines at OKD, a.s.
135 414 tons of ash matter.
At present the capacity possibilities of extracted area utilization
with respect to higher concentration and lower number of
mined coalfaces are decreased, that is carried out more quickly
than flue ash production.
v OKD, a.s. s významným bezpečnostním přínosem.
Společnost je provozovatelem 9 technologických zařízení
na dolech OKD, a.s., která jsou schválena Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje, jako zařízení na využití popelovin
pro výrobu certifikovaného výrobku „Základková směs HBZS“.
Do důlních prostor dolů OKD, a.s. bylo v roce 2012 splaveno
135 414 tun popelovin.
45
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
As far as receivables are concerned, and in comparison with
the previous year: they increased from 69,5 million CZK in
2011 to 70,5 million CZK in 2012 increase by 1,0 %). Liabilities
for the same period decreased by 4 million CZK and it
amounted to 32,7 million CZK (decrease by 11 %).
Přidaná hodnota dosáhla výše 160,3 mil. Kč, což představuje
meziroční nárůst 16,5 %. Produktivita práce z přidané hodnoty
se zvýšila z 60 660 Kč/1 prac/měs v roce 2011 na hodnotu
71 075 Kč/1 prac/měs, což činí meziroční nárůst 17 %.
Průměrné výdělky (včetně akcí) se zvýšily proti stejnému
období minulému roku o 6 % a dosáhly výše 40 995 Kč
/1 prac/měs.
Added value achieved 160,3 million CZK, which comprises
year-on-year increase 14 %. Work productivity from this added
value increased from 60 660 CZK/1 worker/month in 2011 to
value 71 075 CZK/1 worker/month, which amounts to yearon-year increase 14 %. Average earnings (including actions)
increased by 10 % in comparison with the previous year and
they reached amount of 40 995 CZK/1 worker/month.
Během celého uplynulého roku věnovala společnost pozornost
všem nákladovým položkám. Největší nákladové položky
tvořily osobní náklady (podíl na celkových nákladech 36 %),
dále služby (podíl na celkových nákladech 34% - jednalo se
především o náklady na dopravu a uložení popílku), spotřeba
materiálu a energie (podíl na celkových nákladech 21 %)
a odpisy a ostatní náklady (podíl na celkových nákladech 9 %).
Náklady, výnosy, hospodářský
výsledek 1994 až 2012 (údaje
v tis. Kč)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Náklady/Costs
54 738
68 658
97 630
96 688
93 647
79 085
87 870
107 789
126 691
123 494 149 391
Výnosy/Revenues
64 668
71 139
99 048
97 403
98 399
80 935
93 372
114 017
134 003
131 547 158 278
HV/ER
5 176
1 403
146
287
2 094
842
3 370
3 967
7 312
During the whole last year, the Company paid attention to all
expense items. The highest costs were personnel costs (the
total expense share 36 %), services (the total expense share
was 34 %, primarily the costs for transport and depositing of
flue ash), energy and material consumption (the total expense
share 21 %), depreciations and other costs (the total expense
share amounted to 9 %).
OKD, HBZS, a. s. je začleněna do Integrovaného záchranného
systému České republiky a je rovněž jedním ze zakládajících
členů Mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMRB,
který v současné době sdružuje zástupce báňské záchranné
služby z 21 zemí celého světa.
The Company´s inventory decreased from total value 9,1
million CZK (as at 31.12.2011) to 4,7 million CZK (as at
31.12.2012), i.e. decrease by 48 %.
OKD, HBZS, a. s. was included in the Integrated Rescue
System of the Czech Republic and it is also a founder member
of International Mine Rescue Body (IMRB), which currently
brings together the representatives of mine rescue services
from 21countries around the world.
Zpracovaný podnikatelský záměr společnosti pro následující
období předpokládá další stabilizaci firmy i všech
podnikatelských aktivit nad rámec báňského záchranářství.
Velká pozornost bude nadále věnována především oblasti
zajišťování bezpečnosti důlních provozů (protizáparová
a protiotřesová prevence) a nemalé úkoly čekají společnost
i v oblasti popílkového hospodářství. Další využívání speciální
techniky pro komerční využití, provádění speciálních prací
v podzemí, technický rozvoj v oblasti provozování důlních
svítidel, servisu dýchací, oživovací, detekční a indikační
techniky a požární techniky budou dotvářet celkový rámec
činnosti OKD, HBZS, a. s. v následujícím období. Nadále
budeme zajišťovat nezbytnou obnovu osobních důlních
svítidel a sebezáchranných přístrojů, pracovních dýchacích
přístrojů používaných v báňské záchranné službě včetně všech
potřebných náhradních dílů.
V oblasti nově pořizovaných investic i nákupů z provozních
prostředků se jedná především o obnovu zakoupené
a nasazené bezpečnostní i techniky.
V následujících letech bude i nadále rozhodující část
výkonů společnosti realizována v oblasti uhelného hornictví,
a to především v rámci společnosti OKD, a. s. Na základě
uzavřených smluv bude zajišťován nejen samotný výkon
báňské záchranné služby (prevence i represe) dle platné
legislativy a veškeré služby, práce a činnosti, které společnost
na základě svého předmětu podnikání provozuje, ale prvořadá
pozornost bude věnována zajištění bezpečnosti důlních
provozů.
2005
2006
2007
2008
142 113 161 948
326 324
391 352 356 255
349 233 364 813
359 980
151 823 172 454
349 487
408 397 383 755
357 029 368 968
368 285
17 045
8 053
8 887
9 710
10 506
23 163
2003
2004
2005
2006
2007
2009
27 500
2010
2011
7 796
4 155
2012
8 305
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2008
2009
Rok / Year
2010
2011
2012
Náklady / Costs
Výnosy / Revenues
Hospodářský výsledek
po zdanění
Economic result after tax
30 000
New acquisitions from the operating resources will be primarily
the purchase of safety equipment.
25 000
tis. Kč / ths CZK
The Company´s activity in the future will still focus on the
coalmining sector, mainly within the company OKD, a.s. Mine
rescue services and other work and activities (prevention and
repression) will be provided to clients on a contractual basis
and within applicable legislation, but always with key attention
being paid to the safety of mining operations.
2004
450 000
The Company´s business plan for the next period anticipates
further stabilization of the Company outside the sphere of mine
rescue services.
Close attention will be still paid to safety in mining operations
(self-heating and bump-proof prevention) and other significant
tasks are expected in the field of flue ash management. Further
utilization of special equipment for commercial purposes,
carrying out the special works in underground mines, technical
development of mine lamps, servicing of respiratory and
resuscitation devices, detection and indication devices, and
fire-fighting equipment will be complete the total framework of
OKD, HBZS, a.s. activity in the following period. Company will
continue with necessary replacement of personal mine lamps
and self-rescue devices, working breathing devices used in
mine rescue services including all necessary spare parts.
2003
500 000
tis. Kč / ths CZK
V oblasti zásob došlo k radikálnímu meziročnímu snížení jejich
celkového objemu z 9,1 mil. Kč (stav k 31. 12. 2011) na 4,7 mil.
Kč (stav k 31. 12. 2012), tj snížení o 48 %.
Costs, revenues, economic
result 1994 till 2012 (data in ths
CZK)
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Rok / Year
46
výroční zpráva 2012
47
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
2009
2010
2011
2012
Struktura nákladů
Structure of costs 2011
7%
Druh / Type
tis. Kč/ths CZK
127 888
Materiál a energie/Material and energy
75 017
21
Služby/Services
122 166
34
OdpisyDepreciations
25 409
9 500
Celkem / Total
359 980
2%
36
36 %
Total
%
Smlouvy o BZS / Rescue service contracts
42 054
12
Akční činnost / Actions
11 421
3
Asanační práce / Clean-up works
7 685
2
129 774
35
Požární ochrana / Fire protection
8 165
2
Servis a nájem záchranářské techniky / Servicing and hire of rescue equipment
23 909
7
Pronájem nemovitostí a služby / Real estates sublet and services
4 101
1
Provoz lampoven / Operation of mine lamps
7
2
Detailed structure of revenues
accord.to individual activities
in 2012
Činnost / Activity
%
Osobní náklady/Personnel costs
Ostatní/Other
Detailní struktura výnosů dle
jednotlivých činností v roce
2012
100
34 %
Prodej materiálu a investic / Sale of material and capex
Popílkové hospodářství / Flue ash management
8 059
2
Celkem / Total
368 285
100
2%
12 %
Smlouvy o BZS / Rescue service contracts
Structure of revenues 2012
tis. Kč / ths CZK
%
357 528
97
Akční činnost / Actions
3%
2%
1% 2%
Druh / Type
1
35
Ostatní / Other
21 %
Struktura výnosů
2 698
130 419
Asanační práce / Clean-up works
Provoz lampoven / Operation of mine lamps
35 %
Požární ochrana / Fire protection
Tržby z prodeje služeb /
Revenues from sale of services
Tržby z prodeje mat. a invest. /
Revenues from sale of mat. and inv.
2 698
1
Ostatní / Other
8 059
2
Celkem / Total
368 285
Servis a nájem záchranářské techniky /
Servicing and hire of rescue equipment
Pronájem nemovitostí a služby /
Real estates sublet and services
Prodej materiálu a investic / Sale of material and capex
100
35 %
1%
1%
Ostatní / Other
7%
2%
EBIT, EBITDA 1994–2012
(údaje v tis. Kč)
97 %
Členění výnosů dle
jednotlivých činností
Popílkové hospodářství / Flue ash management
Structure of revenues accord
to individual activites
1994
1995
1996
EBIT
10 268
2 543
977
EBITDA
15 893
15 271
16 557
1997
1998
-262
3 249
16 327 15 333
EBIT, EBITDA 1994–2012
(data in ths CZK)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1 664
3 809
4 742
10 919
11 516
11 481
12 753
14 317
29 301
19 248
33 360
10 998
4 237
10 655
12 998
18 940 20 083
25 424
22 155
19 453
21 798
26 354
41 568
31 343
43 495
27 239
20 878
36 064
2009
2010
2011
3%
Činnost
tis. Kč
%
Záchranný sbor / Rescue brigade
70 700
20
Mechanici / Engineers
156 242
42
20 %
45 000
EBIT
40 000
EBITDA
130 419
35
Ostatní / Other
10 924
3
Celkem / Total
368 285
100
tis. Kč / ths CZK
35 000
Popílkové hospodářství
/ Flue ash management
35 %
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
42 %
-5 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Rok / Year
48
výroční zpráva 2012
49
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
2012
Pracovníci a produktivita práce
z přidané hodnoty 1994 až 2012
1994
Průměrný počet
pracovníků /
Average personnel
number
109
Personnel and work productivity
of added value 1994 till 2012
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
109
109
103
102
86
81
82
84
85
85
87
88
140
223
Produktivita práce
z přidané hodnoty
(Kč / prac. / měs.) 28 511 32 034 39 434
Work productivity
of added value
(CZK/work./month)
51 238
46 383 47 129 60 856 62 728
73 730
70 083 68 106 72 008 82 163
72 474 56 226
2009
198
2010
2011
2012
191
189
188
62 090 62 518 60 660 71 075
Průměrné měsíční hrubé
výdělky 1994–2012
1994
1995
1996
Průměrný měsíční
hrubý výdělek v Kč
bez akcí /
Average monthly gross earning
in CZK
without actions
12 345
13 281
17 770 17 430 19 800
21 393 23 285
26 247 26 420
15 626
16 396
21 294 23 940 24 178
24 511 28 451
29 891 33 582
Průměrný měsíční
hrubý výdělek v Kč
celkem /
Average monthly
gross earning
in CZK
Průměrný počet pracovníků
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2011
2012
27 814 28 884 29 313
30 227 28 062
29 804
27 810 31 926
34 945 36 386
33 715 34 901 35 347
38 840 31 531
33 425
30 962 35 592
38 827 40 995
Kč / CZK
45 000
225
40 000
200
35 000
175
30 000
150
25 000
125
20 000
100
15 000
75
10 000
50
5 000
25
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Produktivita práce z přidané
hodnoty (Kč/prac./měs.)
2003
Rok / Year
2012
Rok / Year
2004
2005
2006
2007
2008
Work productivity of added
value (CZK/work./month)
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rok / Year
50
výroční zpráva 2012
2010
2011
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč celkem /
Average monthly gross earning in CZK
90 000
1994
2009
51
annual report 2012
výroční zpráva 2012
2012
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč bez akcí /
Average monthly gross earning in CZK without actions
Kč / CZK
0
2010
Average personnel number
250
0
1997
Average monthly gross earnings
1994–2012
annual report 2012
Professional structure
of employees Evidence state
as at 31. 12. 2012
Profesní struktura zaměstnanců
Evidenční stav k 31. 12. 2012
14 %
Profese / Profession
Počet / Number
%
Báňští záchranáři/Mine rescuers
34
18
Mechanici BZS/Mine rescue engineers
17
9
Pracovníci lampoven/Mine lamps
104
55
Ostatní dělníci/Other labourers
8
4
THZ/Technical staff
26
14
Celkem / Total
189
100
18 %
4%
9%
55 %
Age structure of employees
Evidence state as at 31. 12. 2012
Věková struktura zaměstnanců
Evidenční stav k 31. 12. 2012
2%
Věk / Age
Počet / Number
%
do/under age 30 15
8
age 31-40 49
26
age 41-50 66
35
age 51-60
55
29
age 61-70
4
2
189
100
Celkem / Total
8%
29 %
26 %
35 %
Počet / Number
%
24
13
Základní/Primary
SOU bez maturity/Train.inst. without graduation
99
52
SŠ s maturitou/Tech.college with graduation
53
28
VŠ/University
13
7
Celkem / Total
189
100
a
ASSETS
r.
Current accounting period
AKTIVAGross
b
b
c
r. 02+03+31+63
001
1
7%
Net
2
3
559 562 -149 979
31.12.2011
4
AKTIVA CELKEM
A.
Receivables for subscribed registered capital
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Fixed assets Dlouhodobý majetek
r.04+13+23
003
B.
I.
Intangible fixed assets Dlouhodobý nehmotný majetek
r.05 to 12
004
B.
I. 1. Incorporation expenses
Zřizovací výdaje
005
2. Research and development
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3. Software
Software
007
1 430
-417
1 013
4. Patents, royalties and similar rights
Ocenitelná práva
008
273
-103
170
5. Goodwill
Goodwill
009
274 619 -148 618
1 703
-520
409 583
136 040
1 183
1 411
010
7. Intangible fixed assets under construction
Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek
011
8. Advance payments for intangible fixed assets
Poskytn. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek
012
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
Tangible fixed assets r.14 to 22
272 916 -148 098
265
124 818
134 629
B. II. 1.Land
Pozemky
014
3 267
3 267
2. Buildings and constructions
Stavby
015
139 519
-55 109
84 410
87 727
3. Machinery and equipment
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
129 152
-92 989
36 163
43 556
4. Cultivated areas
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5.Livestock
Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
6. Other tangible fixed assetsJiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7. Tangible fixed assets under construction
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
8. Advance payments for tangible fixed assets
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
9. Gain or loss on revaluation of acquired property
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
B. III.Long-term financial investments
Dlouhodobý finanční majetek
023
r.24 to 30
3 267
418 243
126 001
6. Other intangible fixed assetsJiný dlouhodobý nehmotný majetek
978
978
B. III. 1. Investments in group undertakings
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
2. Investments in associated companies Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3. Other long-term securities and ownership interests
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4. Intercompany loans
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
027
5. Other long-term investmentsJiný dlouhodobý finanční majetek
028
6.Long-term investments (provisional value)
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
7. Advance payments for long-term investments
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
13 %
28 %
52
53
annual report 2012
Adjustment
TOTAL ASSETS 52 %
výroční zpráva 2012
Previous per.
Education structure
of employees Evidence state
as at 31. 12. 2012
Vzdělanostní struktura
zaměstnanců
Evidenční stav k 31. 12. 2012
Vzdělání / Education
BALANCE SHEET as at: 31. 12. 2012
(unconsolidated, in CZK
thousands)
ROZVAHA ke dni: 31.12. 2012
(nekonsolidovaná, v celých
tis.Kč)
výroční zpráva 2012
annual report 2012
79
ROZVAHA ke dni: 31. 12. 2012
(nekonsolidovaná, v celých
tis.Kč)
BALANCE SHEET as at: 31. 12. 2012
(unconsolidated, in CZK
thousands)
a
ASSETS
r.
Current accounting period
AKTIVAGross
b
b
Adjustment
c
1
2
r.32+39+48+58
031
146 620
r.33 to 38
Net
ROZVAHA ke dni: 31. 12. 2012
(nekonsolidovaná, v celých
tis.Kč)
Previous per.
31. 12. 2011
LIABILITIES
4
-1 361
145 259
105 114
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY PASIVA CELKEM
032
4 676
4 676
9 104
A.
Equity Vlastní kapitál
4 676
4 676
9 104
Základní kapitál
a
r.
Current period
Previous per.
PASIVA
3
BALANCE SHEET as at: 31. 12. 2012
(unconsolidated, in CZK
thousands)
b
b
c
31.12.2011
5
6
C.
Current assets Oběžná aktiva
C.
I.
Inventories Zásoby
C.
I. 1. Raw materials
Materiál
033
A.
I.
Registered capital
069
163 396 163 396
2.Work-in-progress and semi-finished products
Nedokončená výroba a polotovary
034
A.
I. 1.
Registered capital
Základní kapitál
070
163 396 163 396
3. Finished goods
Výrobky
035
2.
Treasury stock (-)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
4.Livestock
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
3.
Changes in registered capital
Změny základního kapitálu
072
5. Goods for resale
Zboží
037
A. II.
Capital funds
Kapitálové fondyr.74 to 77
073
6. Advance payments for inventory
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
A. II. 1.
Share premium
Emisní ážio
074
C. II.Long-term receivables Dlouhodobé pohledávky
039
2.
Other capital funds
Ostatní kapitálové fondy
075
C. II. 1. Trade receivables
Pohledávky z obchodních vztahů
040
3.
Revaluation of assets and liabilities
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
2. Receivables from group companies with majority control Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
4.
Revaluation incurred with company transformation Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách společnosti
077
3. Receivables from group companies with contr. of 20%-50% Pohledávky - podstatný vliv
042
5.
Differences from company transformation
Rozdíly z přeměn společnosti
077a
r.40 to 47
067
409 583 418 243
r.69+73+78+81+84 068
r.68+85+118
332 166 323 861
r.70+72
38 969
38 969
38 969
38 969
4. Receivables from shareholders /owners and alliance partners Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení
043
6.
Differences from revaluation related to transformation of entities Rozdíly z ocenění při přeměnách společností
077b
5.Long-term advances granted
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
A. III.
Reserve funds and other funds created from profit
Rez.fondy, ned.fond a ost.fondy ze ziskur.79+80
078
7 847
7 639
6. Contingent assets
Dohadné účty aktivní
045
A. III. 1.
Statutory reserve fund / Undistributable reserves
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
079
7 847
7 639
7. Other receivablesJiné pohledávky
046
2.
Statutory and other funds
Statutární a ostatní fondy
080
8. Deferred tax asset
Odložená daňová pohledávka
047
A. IV.
Retained earnings Výsledek hospodaření minulých let
081
113 649 109 702
C. III.
Krátkodobé pohledávky
048
76 045
-1 361
74 684
76 357
A. IV. 1.
Retained profits
Nerozdělený zisk minulých let
082
113 649 109 702
049
70 487
-1 361
69 126
68 153
2.
Accumulated losses
Neuhrazená ztráta minulých let
083
083a
Short-term receivables C. III. 1. Trade receivables
r.49 to 57
Pohledávky z obchodních vztahů
r.82+83+83a
2. Receivables from group companies with majority control Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
3.
Other retained profits/accumulated losses from prior periodsJiný výsledek hospodaření minulých let
3. Receivables from group companies with contr. of 20% - 50% Pohledávky - podstatný vliv
051
A. V.
Profit (loss) for the current period (+/-)
4. Receivables from shareholders/ owners and alliance partners Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení
052
B.Liabilities
5. Social security and health insurance
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6. Tax receivables and state subsidies receivables
Stát - daňové pohledávky
054
7. Other advances paid
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
483
483
499
8. Estimated receivables
Dohadné účty aktivní
056
5 075
5 075
2 713
9. Other receivablesJiné pohledávky
057
1
C. IV.
058
65 899
65 899
19 653
Cash and cash equivalents Krátkodobý finanční majetek
r.59 to 62
4 991
IV. 1. Cash in hand
Peníze
059
131
131
75
2. Bank accounts
Účty v bankách
060
65 768
65 768
19 578
3. Short-term securities and ownerhip interests
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. Short-term financial investments in progress
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
D.
I.
Časové rozlišení
063
138 323
138 323
177 089
D.
I. 1. Prepaid expenses
Náklady příštích období
064
138 323
138 323
177 089
2. Complex prepaid expenses
Komplexní náklady příštích období
3. Accrued revenue
Accruals and deferrals Revisory number
Výsl. hosp. běžného úč. obd. (+/-) r.01-(+69+73+78 +81+85+118) 084
Cizí zdroje
+
4 155
r.86+91+102+114
085
+
77 393
8 305
94 348
8 719
6 207
B.
I.
Provisions
Rezervyr.87 to 90
086
B.
I. 1.
Provisions created under special legislation
Rezervy podle zvl. právních předp.
087
2.
Provision for pensions and other similar payables
Rezerva na důchody a podobné závazky
088
3.
Income tax provision
Rezerva na daň z příjmů
089
744
4.
Other reserves
Ostatní rezervy
090
7 975
6 207
Dlouhodobé závazky
091
5 437
14 306
B. II.Long-term liabilities
092
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
093
3.
Liabilities to group companies with control of 20%-50% Závazky - podstatný vliv
094
4.
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners
Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdruž.
095
5.Long-term advances received
Dlouhodobé přijaté zálohy
096
6.
Debentures and bonds issued
Vydané dluhopisy
097
065
7.Long-term bills of exchange payable
Dlouhodobé směnky k úhradě
098
Příjmy příštích období
066
8.
Estimated liabilities
Dohadné účty pasivní
099
Kontrolní účet
999
9.
Other long-term payablesJiné závazky
100
r.01 to 66
2 099 925
-599 916 1 500 009 1 495 883
Trade payables
r.92 to 101
Závazky z obchodních vztahů
r.64 to 66
B. II. 1.
2.Long-Term Paybles-controlled or controlling entity
10. Deferred tax liability
Odložený daňový závazek
54
výroční zpráva 2012
101
5 437
55
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
9 014
5 292
ROZVAHA ke dni: 31. 12. 2012
(nekonsolidovaná, v celých
tis.Kč)
BALANCE SHEET as at: 31. 12. 2012
(unconsolidated, in CZK
thousands)
a
LIABILITIES
Current period
Previous per.
31. 12. 2011
PASIVA
b
b
B. III.
Short-term liabilities Krátkodobé závazky
III. 1.
r.
c
r.103 to 113
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni:
31. 12. 2012 (nekonsolidovaná,
v celých tis.Kč)
5
6
PROFIT & LOSS STATEMENT as at:
31. 12. 2012 (unconsolidated, in
CZK thousands)
PROFIT & LOSS STATEMENT
r.
Current period
Previous per.
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
a
102 63 237
73 835
I.
Revenue from goods sold
b
Tržby za prodej zboží
b
01
c
1
2
Trade payables
Závazky z obchodních vztahů
103 32 671
36 698
A.
Cost of goods sold
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
2.
Short-Term Paybles-controlled or controlling entity
Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
104
17 500
+ Gross profit Obchodní marže(r.01-02)
03
3.
Liabilities to group companies with control of 20% - 50% Závazky - podstatný vliv
105
II.
Revenue from production
Výkony
04
357 528 358 008
4.
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners
Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdružení
106
II. 1.
357 361 358 008
5.
Payables to employees
Závazky k zaměstnancům
107 12 417
9 135
(r.05+06+07)
Revenue from own products and services
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
05
11 138
2.
Change in inventory of finished goods and work in progress
Změna stavu zásob vlastní činnosti
06
6.
Payables to social security and health insurance
Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění
108
3 567
4 060
3.
Own work capitalized
Aktivace
07
7.
Tax and subsidies liabilities to state
Stát - daňové závazky a dotace
109
3 496
2 467
B.
Production related consumption
Výkonová spotřeba(r.09+10)
08
8.
Short-term advances received
Krátkodobé přijaté zálohy
110
B. 1.
Raw materials and consumables used
Spotřeba materiálu a energie
09
9.
Debentures and bonds issued
Vydané dluhopisy
111
B. 2.
Services
Služby
10
122 166 134 772
10. Estimated liabilities
Dohadné účty pasivní
112
+ Added value Přidaná hodnota
(r.03+04-08)
11
160 345 137 577
Personnel expenses Osobní náklady
(ř13 to 16)
12
127 888 121 440
1 951
1 972
11. Other payablesJiné závazky
113
C.
B. IV.
114
C. 1.Wages and salaries
Mzdové náklady
13
Bank loans and overdrafts
Bankovní úvěry a výpomoci
r.115 to 117
167
197 183 220 431
75 017
85 659
94 962
89 100
B. IV. 1.Long-term bank loans
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
C. 2.
Remuneration of board members
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
360
360
2.
Short-term bank loans Krátkodobé bankovní úvěry
116
C. 3.
Social security and health insurance expenses
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
29 438
28 963
3.
Short-term borrowings
Krátkodobé finanční výpomoci
117
C. 4.
Social expenses
Sociální náklady
16
3 128
3 017
C.
I.
Accruals and deferrals Časové rozlišení
118
24
34
D.
Taxes and charges
Daně a poplatky
17
339
308
C.
I. 1.
Accrued expenses
Výdaje příštích období
119
3
15
E.
Depreciation and Amortization expense
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
25 409
16 641
2.
Deferred income
Výnosy příštích období
120
21
19
III.
Proceeds from disposals of fixed assets and raw material Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř20 to 21)
19
2 698
1 485
Revisory number
Kontrolní číslo
9991 630 003 1 668 783
r.119 to 120
r.67 to 120
III. 1.
Proceeds from disposals of fixed assets
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
25
111
2.
Proceeds from disposals of raw material
Tržby z prodeje materiálu
21
2 673
1 374
F.
Net book value of fixed assets and raw material sold Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku a mat. (ř23 to 24)
22
2 516
1 237
F. 1.
Net book value of fixed assets sold Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku
23
F. 2.
Raw material sold
Prodaný materiál
24
2 516
G.
Change in provis.&adjust. relating to oper.act. Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov.obl. 25
1 720
and in complex prep.exp.
a komplex. nákl. příštích období
IV.
Other operating revenues
Ostatní provozní výnosy
26
8 040
7 552
Other operating expenses
Ostatní provozní náklady
27
2 556
1 862
V.
Changes to operatng revenues
Převod provozní výnosů
28
I.
Changes to operatng expenses
Převod provozní nákladů
29
Operating profit (loss) Provozní výsledek hospodaření
30
*
10 655
r.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)
Proceeds from sale of securities and ownership interests
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
Securities and ownership interests sold
Prodané cenné papíry a podíly
32
VI.
56
57
annual report 2012
889
H.
J.
výroční zpráva 2012
1 237
výroční zpráva 2012
annual report 2012
4 237
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni:
31. 12. 2012 (nekonsolidovaná,
v celých tis.Kč)
PROFIT & LOSS STATEMENT as at:
31. 12. 2012 (unconsolidated,
in CZK thousands)
PROFIT & LOSS STATEMENT
r.
Current period
CASH - FLOW (nekonsolidovaná,
v celých tis.Kč)
Previous per.
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
b
b
c
1
2
CASH - FLOW (unconsolidated, in
CZK thousands)
CASH FLOW STATEMENT
r.
a
VII.
Revenue from long-term investments Výnosy z dlouhodobého finančního majetku(r.34+35+36)
33
P
Cash and cash equivalents at the beginning
Stav peněžních prostř. a peněžních ekvivalentů
VII. 1.
Revenues from securities and ownership of controlled entites
Výnosy z podílů v ovádan.osobách a v úč. jedn. pod podst. vlivem
34
of the period
na začátku účetního obd.
a
Current period
Previous per.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
b
b
c
1
2
01
19 653
43 889
2.
Revenue from other long-term securities and ownership interests
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
Z
Profit or loss on ordinary activities before taxation
Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění
02
10 322
3 782
3.
Revenue from other long-term investments
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
A.1.
Adjustments for non-cash items in operating activities
Úpravy o nepeněžní operace(r.4 to 9)
03
27 193
17 704
VIII.
Revenue from short-term financial investments
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
A.1.1.
Depreciation and amortization of fixed assets, Odpisy DM a umořování opravných položek k majetku
04
25 409
16 641
K.
Expenses from financial assets
Náklady z finančního majetku
38
and adjustment to acquired property
Revenue from revaluation of securities and derivatives
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
A.1.2.
Change in provisions and reserves,
Změna stavu opravných položek a rezerv
05
1 720
889
-25
-111
89
285
IX.
L.
Expenses from revaluation of securities and derivatives Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
A.1.3.
(Gain) / Loss on disposal of fixed assets
Zisk (ztáta) z prodeje DM
06
M.
Change in provisions and adjustments relating to financial activity
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
41
A.1.4.
Dividends and shares in profit
Výnosy z dividend a podílů na zisku
07
X.
Interest income
Výnosové úroky
42
19
26
A.1.5.
Interest expense and interest income invoiced
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
08
N.
Interest expense
Nákladové úroky
43
108
311
A.1.6.
Other non-cash movements and transactions
Ostatní nepeněžní operace
09
XI.
Other financial revenue
Ostatní finanční výnosy
44
A.*
Net cash from operating activities before taxation, Čistý peněžní tok z provoz. činn. před zdaněním, ( r.2+3)
O.
Other financial expenses
Ostatní finanční náklady
45
XII.
Adjustments to financial revenues
Převod finančních výnosů
46
P.
Adjustments to financial expenses
Převod finančních nákladů
47
* Profit (loss) from financial operations Finanční výsledek hospodaření r.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)
48
-333
-455
Q.
Income tax on ordinary profit (loss) Daň z příjmů za běžnou činnost(r.50+51)
49
2 017
1 174
244
Q. 1.
- current
- splatná
50
1 872
2.
- deferred
- odložená
51
145
170
1 174
**
Profit (loss) on ordinary activities after taxation Výsledek hospodaření za běžnou činnost ( r.30+48-49)
52
8 305
2 608
XIII.
Extraordinary revenue
Mimořádné výnosy 53
1 897
R.
Extraordinary expenses
Mimořádné náklady 54
S.
Income tax on extraordinary profit (loss) Daň z příjmů z mimořádné činnosti (r.56+57)
55
350
350
S. 1.
- current
- splatná
56
2.
- deferred
- odložená
57
* Extraordinary profit (loss)
Mimořádný výsledek hospodaření
(r.53-54-55)
58
1 547
T.
Transfer of profit or loss to partners
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
59
***
Profit (loss) for the accounting period Výsledek hospodaření za účetní období
60
+
8 305
+
4 155
****
Profit (loss) before tax
Výsledek hospodaření před zdaněním (r.30+48+53-54)
61
+
10 322
+
5 679
Revisory number
Kontrolní číslo
99 1 615 6941 593 254
(r.52+58-59)
(r.01 to 61)
37 515
changes in working capital and extraordinary items
změn. prac. kapitálu a mimoř. položkami
Change in non-cash components of working capital Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (r.12+13+14)
11
34 306
1 148
A.2.1.
Change in trade receivables, other receivables, Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
12
40 486
10 371
accrued revenue and prepaid expenses
A.2.2.
Change in trade liabilities, other liabilities, Změna stavu závazků z provozní činnosti
13
-10 608
-12 787
accrued expenses and deffered income
A.2.3.
Change in inventory
Změna stavu zásob
14
4 428
A.**
Net cash from operating activities before taxation
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 15
71 821
and extraordinary items
a mimoř. položkami (r.10+11)
A.3.
Interest paid
Vyplacené úroky
16
-108
-311
A.4.
Interest received
Přijaté úroky
17
19
26
A.5.
Tax on ordinary activities paid
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
18
-1 127
-1 130
A.6.
Gains and losses on extraordinary items
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účetními případy
19
1 897
A.7.
Dividends and shares in profit received
Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.***
Net cash provided by (used in) operating activities Čistý peněžní tok z provozní činnosti
(r.15 to 20)
výroční zpráva 2012
3 564
22 634
20
21
70 605
59
annual report 2012
21 486
A.2.
58
výroční zpráva 2012
10
annual report 2012
23 116
CASH - FLOW (nekonsolidovaná,
v celých tis.Kč)
CASH - FLOW (unconsolidated, in
CZK thousands)
CASH FLOW STATEMENT
a
r.
Current period
Previous per.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
b
b
c
1
2
B.1.
Purchase of fixed assets
Výdaje spojené s nabytím DM
22
-15 370
-30 290
B.2.
Proceeds from sale of fixed assets
Příjmy z prodeje DM
23
25
111
B.3.Loans granted to related parties
Pújčky a úvěry ovl. a řízeným osobám
24
a úč. jednotkám pod podst. vlivem
B.***
Net cash provided by (used in) investing activities
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (r.22+23+24)
25
-15 345
-30 179
C.1.
Change in long-term liabilities and long-term or short-term loans
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
26
-9 014
-17 173
C.2.
Effect of changes in share capital on cash
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky(r.28 to 33)
27
C.2.1.
Increase in cash and cash equivalents due to
Zvýš. peněžních prostř. a peněžních ekviv. z titulu
28
increase in share capital, statutory funds etc.
zvýš. zákl. kapitálu, ev. rezerv. fondu
C.2.2.
Equity reduction paid to shareholders
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
29
C.2.3.
Other contributions of cash by partners and shareholders
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
30
C.2.4.Loss coverage by partners
Úhrada ztráty společníky
31
C.2.5.Direct debit fund payments Přímé platby na vrub fondů
32
C.2.6.Dividends or profit sharing paid
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
33
C.***
Net cash provided by (used in) financing activities Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (r.26+27)
34
-9 014
-17 173
F
Net increase (decrease) in cash
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (r.21+25+34)
35
46 246
-24 236
R
Cash and cash equivalents at the end
Stav peněžních prostř. a peněžních ekviv. na konci
36
65 899
19 653
of reporting period calculated
obd. - vypočtený podle výkazu (r.01+35)
S
Cash and cash equivalents at end of year
Skut. stav peněžních prostř. a peněžních ekviv. 37
65 899
19 653
in Balance sheet
na konci období
D
Difference
Rozdíl(r.37-36)
38
60
výroční zpráva 2012
61
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
Zpráva auditora
Auditor‘s report
62
výroční zpráva 2012
63
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
64
výroční zpráva 2012
65
annual report 2012
výroční zpráva 2012
annual report 2012
66
výroční zpráva 2012
annual report 2012

Podobné dokumenty

výroční zprávu společnosti

výroční zprávu společnosti Pracovníci, produktivita práce a průměrné měsíční hrubé

Více

zobrazit - OKD HBZS, as

zobrazit - OKD HBZS, as II. Technická část 15 II. Technical part   

Více