výroční zprávu společnosti

Komentáře

Transkript

výroční zprávu společnosti
2011zpráva
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011 OKD, HBZS, a.s.
VÝROČNÍ
ANNUAL
report 2011
Obsah
Content
I. Informační část
I. Informative part
3
Úvodní slovo předsedy představenstva
Introductory word by the Chairman of the Board 4
of Directors
Základní údaje o společnosti a její profil
General data on the company and its profile 6
Orgány společnosti v roce 2011
Company´s bodies in 2011
9
Kontaktní údaje
Contact data 10
Organizační uspořádání společnosti
Organizational structure of the company
12
II. Technická část
II. Technical part 15
Všeobecná část
General
16
Training, education, other activities
28
Inspection activity
30
Sanitation works carried out by mine rescuers
30
Activity of the Department of Chief Mechanist
31
Flue ash managment
34
Mine rescue stations, their brigades and equipment
36
Self-contained closed-circuit oxygen breathing apparatus
37
Tabulkové přílohy
Tables
38
III. Ekonomická část
III. Economic part
43
Ekonomický vývoj společnosti v roce 2011
Economic development of the company in 2011
44
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek
Costs, revenues, economic result
47
Struktura nákladů a výnosů
Structure of costs and revenues 49
EBIT, EBITDA
EBIT, EBITDA
49
Pracovníci, produktivita práce a průměrné měsíční hrubé
Personnel, work productivity and average 50
výdělky
monthly gross earnings
Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, cash flow
Balance sheet, profit and loss account, cash flow
53
Zpráva auditora
Auditor´s report 61
IV. Přílohy
IV. Appendices
Příloha k účetní závěrce za rok 2011
Appendix to financial statement for 2011
Zpráva představenstva podle § 66a odst. 9 OZ
Report of the Board of Directors as per section 66a Výcvik, školení, osvěta
Kontrolní činnost
Asanační práce báňského záchranného sboru
Činnost útvaru hlavního mechanika
Popílkové hospodářství
Báňské záchranné stanice, jejich sbory, vybavení
Sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem
par. 9 of Commercial Code
I.
Informační
část
Informative
part
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Úvodní slovo
předsedy
představenstva
Introductory
word by
the Chairman
of the Board
of Directors
Výroční zpráva je vždy rekapitulací činností firmy za období daného roku. Jednotlivé výsledky z oblasti technické, či
ekonomické pak jasně vypovídají o úrovni firmy a jsou jejím
vysvědčením i vizitkou do budoucna. Vy sami, nyní můžete
posoudit z následujících kapitol této zprávy, jakých výsledků v roce 2011 naše firma dosáhla.
Annual report represents always recapitulation of compa-
Našim prioritním úkolem je vždy zvýšení úrovně bezpečnosti ve všech oblastech naší činnosti. V roce 2011 celkem
286krát vyjela výjezdová vozidla báňských záchranářů, aby
řešila mimořádné situace v dole, i na povrchu všech šachet
OKD. Ve spolupráci s profesními pracovníky dolů, se nám
podařilo všechny tyto akce úspěšně zvládnout a mimo jiné
zachránit velké materiální hodnoty. Bylo ošetřeno přes 300
horníků a zaměstnanců. Zde bych vyzdvihl práci báňských
záchranářů-lékařů, kteří v tomto případě sehrávají klíčovou
úlohu.
chapters of this report which results our company achieved
Byla dokončena modernizace bezpečnostní a dýchací
techniky, zejména sebezáchranných přístrojů, multifunkč-
I would like to praise the work of mine rescuers-physicians
4
ny´s activity for the given year period. The respective results from the technical or economic field reflect the company´s level and they are not only its report but also a good
advert for the future.
See for yourselves now, you can judge it from the following
in 2011.
Our priority task is always improvement of safety in all area
of our activity. In 2011 the rescue mine teams responded
to 286 emergency incidents undergrounds and on the surface of coalmines OKD,a.s. In cooperation with professional employees from mines, we managed all these rescue
actions successfully and besides other things we saved
large material value. More than 300 miners and employees
were treated.
who play the key role in these cases.
V průběhu roku 2011 jsme úzce spolupracovali s kolegy
záchranáři ze Slovenska, Polska, Rakouska a Německa.
Výsledkem byla například společná důlní cvičení v rakouském Mittersillu, či polské Bytomi. Zástupci HBZS Ostrava se zúčastnili 5. Mezinárodní konference záchranářů
v Pekingu. Byla rozšířena spolupráce s Hasičským sborem
ČR a Policií ČR.
Úspěšné zvládnutí všech událostí v podzemí, ale i ostatních úkolů roku 2011, ukázaly nejen náročnost profese
báňských záchranářů, ale i profesionalitu a sounáležitost
ostatních zaměstnanců HBZS s doly, která je jednoznačně
prioritním předpokladem pro dobrou práci. Závěrem děkuji
všem zaměstnancům HBZS za jejich práci, která se zúročila v dosažených výsledcích roku 2011.
Zdař Bůh
Modernization of safety and breathing equipment were finished, particularly of breathing apparatus, multifunction
detectors and mine lamps which are on the top world
standard currently. Total investment in safety equipment
amounted to more than 60 million CZK in 2011. From the
point of revenue the fundamental role was to keep a key
position in flue ash and waste management.
In the course of the year 2011 we cooperated closely with
colleagues- rescuers from Slovakia, Poland, Austria and
Germany. The result was for example common training
in Mittersill, Austria or in Bytom, Poland. Representatives
from HBZS Ostrava took part in 5th International mining
conference in Peking. Cooperation with Fire brigades of
the Czech Republic and Police of the Czech Republic
were extended as well.
Successful managing of all incidents underground and
other tasks of the year 2011 showed not only difficulty of
mine rescuer profession but also the professionalism and
togetherness of other employees from HBZS with coalmines which is the priority precondition for a good cooperation. Finally I should like to take this opportunity and thank
to everyone in the company for their good work which reflected in achieved results of year 2011.
Zdař Bůh
Ing. Josef Kasper
Předseda představenstva a ředitel
Chairman of the Board of Directors and Director
5
I. INFORMAČNÍ ČÁST • INFORMATIVE PART
ních detektorů a důlních svítidel, která jsou v současné
době zcela jistě na špičkové světové úrovni. Celková investice do bezpečnostní techniky činila v roce 2011 více
než 60 mil. Kč. Z hlediska výnosů bylo zásadní udržení významné pozice v popílkovém a odpadovém hospodářství.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Základní údaje
o společnosti
a její profil
Company´s data
and its profile
OKD, HBZS, a.s. je česká právnická osoba, která byla zapsána
v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě dne 6. ledna
1994.
OKD, HBZS, a. s. is a Czech legal entity, which was registered in
Trade Register by the Regional Court in Ostrava on 6th January
1994.
Předmětem podnikání je:
Company´s subject of business:
1. Protipožární prevence, ochrana a ostatní záchranné práce
2. Montáž, revize a opravy protipožárních zařízení, včetně plnění
hasicích přístrojů
3. Montáž, servis a opravy technologických zařízení
4. Technické a ekonomické činnosti
5. Pronájem movitostí a nemovitostí, včetně služeb
6. Poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace
7. Ostatní vzdělávání
8. Mechanické opravy na zakázku nebo smluvním základě
9. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
10. Fotografické služby
11. Výkon činnosti stanovené v § 7 zák. 440/92 Sb.
a navazujících právních předpisů v rozsahu uděleného
oprávnění ČBÚ
1. Fire prevention, protection and other rescue works
2. Installation, revision and repairs of fire-fighting equipment,
including the extinguisher filling
3. Installation, servicing and repair of technological equipment
4. Technical and economic activities
5. Subletting the movables and real estates, including services
6. Advisory services (except for accounting, economic
and organization consultancy) and consulting
7. Other education
8. Mechanical and customized repairs or repairs on
a contractual basis
9. Purchase of the goods for the purpose of their other sale
and sale
10. Photographic services
6
Mateřskou společností a jediným akcionářem společnosti je OKD,
a. s. se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí
6/2020, PSČ 728 30, IČ 26863154.
IČ: 47676019
Sídlo: Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199
PSČ: 716 03
Právní forma: Akciová společnost
Základní jmění: 163 396 000 Kč
Akcie:
3 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 50 000 000 Kč
1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité
hodnotě 13 396 000 Kč
Úkolem báňské záchranné služby
je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k
1) záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně
poskytování první pomoci v podzemí
2) zdolávání havárií
3) odstraňování následků havárií
Kromě těchto úkolů báňská záchranná služba
 v ykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém
prostředí a další speciální a rizikové práce, např. ve výšce, nad
volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou
 spolupracuje s organizacemi při havarijní prevenci a zajišťování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu
zejména tím, že provádí namátkové prohlídky jejich pracovišť
a kontroly prostředků pro zdolávání havárií, popřípadě i školení
a výcvik zaměstnanců
 plní úkoly a povinnosti vyplývající pro ni též ze zvláštních
právních předpisů
Hlavní úkoly HBZS
 zajišťuje stálou pohotovost báňských záchranářů a potřebné
techniky, zajišťuje lékařskou službu první pomoci v podzemí
 provádí školení a praktický výcvik báňských záchranářů
 opravuje, kontroluje a zkouší sebezáchranné přístroje, dýchací
přístroje, oživovací přístroje a záchranářskou techniku
 metodicky řídí a kontroluje činnost ZBZS
 kontroluje zařízení a prostředky sloužící havarijní prevenci
a havarijní plány
11. Carrying out the activity set out in section 7 of the Act No.
440/92 and in other relevant legal regulations and in
compliance with the approval by the Czech Mining Authority
12. Installation, repairs and maintenance of reserved electrical
equipment
13. Activity as per section 2 of the Act No. 61/1988 concerning
the mining activity, explosives and state mine administration
as per letters a), b), c), d), e,) f), g), h)
14. Activity according to section 3 of the Act No. 61/1988
concerning the mining activity, explosives and state mine
administration as per letters a), c), d), h)
15. Installation, repairs, reconstruction, revision and tests of
reserved pressure cylinders and periodical tests of gas
containers
16. Mediation of trade and services
17. Activity of accounting consultants, bookkeeping, tax
documentation keeping
18. Waste management (except for hazardous waste)
19. Business undertaking in the field of hazardous waste
The parent company and sole shareholder of the company is OKD,
a.s. with the registered office at Ostrava – Moravská Ostrava,
Prokešovo náměstí 6/2020, post code 728 30, ID 26863154.
ID: 47676019
Registered office: Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10/1199
Post office: 716 03
Legal status: Joint-stock company
Basic capital: 163,396,000 Czech Crowns
Shares:
3 pieces of ordinary registered stock certificates in nominal
value of 50,000,000 CZK
1 piece of ordinary registered stock certificate in nominal
value of 13,396,000 CZK
Tasks of mine rescue service
Is to respond quickly and efficiently to
1) rescue human lives and property in the event of incidents,
including giving the first aid underground
2) accidents suppression
3) elimination of accidents consequences.
In addition to these tasks, the mine rescue service
 Carries out other works in non-breathable or harmful
atmosphere and other specialised and hazardous works, e.g. in
the heights, above free depth or under water level
 Cooperates with organizations in the field of accident
prevention and ensuring the occupational safety and health
protection in operations and primarily in the field of carrying
out spot checks on worksites and inspection of equipment
designed for suppression of accidents and/or personnel training
 Fulfils
tasks and duties in accordance with special legal
regulations applicable for mine rescue service.
Major tasks of the Mine Rescue Service (HBZS)
P
roviding non-stop service by mine rescuers and necessary
equipment
 Providing medical first aid in underground mines
7
I. INFORMAČNÍ ČÁST • INFORMATIVE PART
12. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
13. Činnost dle ustanovení § 2 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném
znění písm. a), b), c), d), e,) f), g), h)
14. Činnost dle ustanovení § 3 zák. č. 61/1988 Sb. o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě v platném
znění písm. a), c), d), h)
15. Montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených
tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
16. Zprostředkování obchodu a služeb
17. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence
18. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečnými)
19. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 školí a zkouší zaměstnance určené pro výdej, údržbu a opravy
detekčních a indikačních přístrojů pro kontrolu složek důlního
ovzduší a analytiky plynových laboratoří
 dodává nebo zabezpečuje cejchovní plyny a kontroluje plynové
laboratoře
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Další prováděné činnosti:
 podnikání v oblasti nakládání s odpady
 provoz technologických zařízení pro výrobu certifikovaných
výrobků z popelovin
 opravy, kontroly, plnění a tlakové zkoušky hasicích přístrojů
 provoz, servis, údržba a pronájem důlních svítidel, nabíjecích
stojanů, sebezáchranných přístrojů, detekční a indikační
techniky
 provoz centrální lampovny OKD
 otryskávání kovových výrobků
 trhání prostého betonu, železobetonu, skla bez použití trhací
práce pomocí hydraulického zařízení
 měření úniků tepla termovizní kamerou
 servis a tlakové zkoušky tlakových lahví
 chromatografické rozbory ovzduší
 fotodokumentace a videozáznamy
 technicko-poradenská a konzultační činnost
 zkušebnictví a testování
8
 Training programmes and field training for mine rescuers
R
epairs, inspection and tests of self-rescue breathing,
resuscitation and other rescue devices
 Methodical control of activities of mine based rescue services
 Inspection of equipment and devices designed for incident
prevention and emergency plans
T
raining and examination of employees involved in issuance,
maintaining and repairs of detection and indication instruments
for monitoring the air in mines and examination of analysts at
gas laboratories
T
he supply or providing the calibration gases and inspection of
gas laboratories.
Other activities carried out:
 Business undertaking in the field of waste management
O
peration of technological facilities for production of the
certified products from ash matter
 Repairs, inspections, filling and pressure tests of extinguishers
O
peration, servicing, maintenance and rental service of mine
lamps, charging equipment, self-rescue devices, detection and
indication instruments
 Operation of the centralised lamp room of OKD
 Metal products grit blasting
D
isintegration of plain concrete, reinforced concrete and glass
with hydraulic equipment and without application of blasting
operations
 Measurement of heat dissipation with a thermo-visual camera
 Servicing and pressure tests of pressure cylinders
 Chromatographic analyses of air
 Photo-documentation and video recording
 Technical, advisory and consulting services
 Testing
Orgány
společnosti
v roce 2011
Company´s
bodies
in 2011
Dozorčí rada
Supervisory board
Představenstvo
Board of directors
Ing. Jan Matula
Ing. Josef Kasper
předseda dozorčí rady
Chairman of the Supervisory
Board
předseda představenstva
Charmain of the Board of Directors
věk 53 let
Age 53
věk 53 let
Age 53
Dr. Vojtěch Mynář
Ing. Leo Bayer
místopředseda dozorčí rady
Vice-chairman of the Supervisory
Board
místopředseda představenstva
Vice-chairman of the Board of
Directors
člen zastupitelstva
Statutárního města Ostrava
Member of the Statutory
City Ostrava assembly
provozní ředitel OKD, a.s.
Production Manager of OKD, a.s.
věk 67 let
Age 67
věk 58 let
Age 58
Zdeněk Sebera
Ing. Vladislav Szmek
člen dozorčí rady
Member of the Supervisory Board
člen představenstva
Member of the Board of Directors
mechanik OKD, HBZS, a.s.
Mechanist of OKD, HBZS, a.s.
ředitel OKD, a.s., Důl Paskov
Company Director of OKD, a.s.,
Mine Paskov
věk 56 let
Age 56
věk 51 let
Age 51
9
I. INFORMAČNÍ ČÁST • INFORMATIVE PART
technický ředitel OKD, a.s.
Technique Manager of OKD, a.s.
ředitel OKD, HBZS, a.s.
Company Director
Kontaktní údaje
Contact data
OKD, HBZS, a. s.
Lihovarská 10/1199
Ostrava – Radvanice
716 03
Česká republika/ Czech Republic
Telefon/ Telephone: +420 596 258 111
Fax: +420 596 232 719
E-mail: [email protected]
www.hbzs-ov.cz
Vedení
společnosti
Ing. Josef Kasper
Ing. Jiří Špírek
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors
Obchodní náměstek
Commercial Deputy
Ředitel
Director
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 224
+420 603 245 171
E-mail: [email protected]
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 220
+420 596 232 720
+420 602 537 389
E-mail: [email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011 OKD, HBZS, a.s.
Company
management
Ing. Zdeněk Pavelek, PhD.
bc. Jaroslav Provázek
Hlavní inženýr
Chief engineer
Hlavní mechanik
Chief mechanist
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 221
+420 606 509 392
E-mail: [email protected]
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 225
+420 606 720 612
E-mail: [email protected]
Ing. Jaroslav Suchel
Václav Smička
Ekonomický náměstek
Economic Deputy
Ved. odd. výchovy, výcviku a taktiky
Manager of Education, Training and Tactics Department
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 241
+420 602 749 583
E-mail: [email protected]
Telefon/ Telephone:
+420 596 258 341
+420 721 010 558
E-mail: [email protected]
10
11
I. INFORMAČNÍ ČÁST • INFORMATIVE PART
Jiří Šípek • Zdeněk Pavelek • Josef Kasper • Jaroslav Suchel • Václav Smička • Jaroslav Provázek
Organizační uspořádání
společnosti
PRĚDSTAVENSTVO
ŘEDITEL
ASISTENTKA
ŘEDITELE
ÚTVAR
HLAVNÍHO
INŽENÝRA
ÚTVAR
HLAVNÍHO
MECHANIKA
ÚTVAR
VÝCHOVY, VÝCVIKU
A TAKTIKY
ÚTVAR
EKONOMICKÉHO
NÁMĚSTKA
ÚTVAR
OBCHODNÍHO
NÁMĚSTKA
HLAVNÍ
INŽENÝR
hlavní
mechanik
vedoucí
VVaT
ekonomický
náměstek
obchodní
náměstek
(PVJ)
ZÁCHRANNÝ
ZBOR
SPRÁVA BUDOV
A TĚŽKÁ TECHNIKA
DISPEČINK
ODD.
EKONOMICKÝCH
INFORMACÍ
POPÍLKOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ
směnoví technici
úsekový mechanik
vedoucí dispečer
všeobecná, majetková,
výrobní a finanční účetní,
daně, pokladna, reporting
manažerský a IFRS,
plánování, statistika
obchodní oddělení
(technický referent)
záchranáři
mechanici
dispečeři
ved. odd. lezců
popílkový dispečer
specialista
ved. odd. potápěčů
oddělení
dýchací techniky,
autoprovoz
ODD. VÝCHOVY,
VÝCVIKU
A TAKTIKY
PERSONÁLNÍ
ODDĚLENÍ
A MZDY
ODD. MTZ,
REGISTR SMLUV
úsekový
mechanik (QM)
referent
VVaT
pracovník odd. mezd,
personálních
a sociálních služeb
pracovník registru
smluv a MTZ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011 OKD, HBZS, a.s.
mechanici
ODDĚLENÍ
POŽÁRNÍ TECHNIKY
ODD. SPEC.
TECHNIKY
A LABORATOŘ
oddělení
výpočetní
techniky
úsekový
mechanik
úsekový
mechanik
IT manažer,
IT administrátor
mechanici
mechanici
dokumentaristika
DŮLNÍ SVÍTIDLA,
CENTRÁLNÍ LAMPOVNA,
PROVOZ LAMPOVEN,
ELEKTRO
Lékaři
úsekoví
mechanici
mechanici
12
Organizational structure
of the company
BOARD
OF DIRECTORS
DIRECTOR
ASSISTANT
Department
of Chief
Engineer
Department
of Chief
Mechanist
Education,
Training
and Tactics Dept.
Economic
Deputy
Department
Commercial
Deputy
Department
Chief
Engineer
Chief
Mechanist
Manager
of R, D and T
Economic
Deputy
Commercial
Deputy
(PVJ)
Rescue Team
Buildings
Admin. and
Heavy Equipment
Control
Economic
Information
Department
Ash Management
Shift Engineers
Dept. Mechanist
Control Manager
General, Assets,
Production and Financial
Accountant, Taxes, Treasury,
Management reporting
and IFRS, Planning, Statistics
Commercial
Department
(Technical Clerk)
Rescuers
Mechanists
Supervisors
Ash Supervisor
Specialist
Climbers Dept.
Divers Dept. Man.
Dept.
of Breathing
Equipm. Vehicles
Education,
Training
and Tactics Dept.
Personnel
and Payroll
Department
Material Supply
Dept. Register
of Contracts
Dept.
Mechanist (QM)
Senior Clerk
of R, D
Clerk of Payroll,
Personnel and Social
Services Department
Clerk of Register
of Contracts
and Material Supply
Mechanists
Fire Equip.
Dept.
Dept. of Spec.
Equip.
and Laboratory
Computer
Equipment
Dept.
Dept. Mechanist
Dept. Mechanist
IT Manager,
IT Administrator
Mechanists
Mechanists
Physicians
Mine Lamps
Centr. Lamp Room
Lamp Room Workshops
Electrical Equip.
Dept. Mechanists
Mechanists
13
I. INFORMAČNÍ ČÁST • INFORMATIVE PART
Documentation
II.
technická
část
technical
part
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
I. Všeobecná část
I. General
1. Obvod působnosti, změny v obvodu
působnosti
1. Area of activity, the changes within
the area of activity
HBZS Ostrava v průběhu roku 2011 zajišťovala úkoly ve smyslu
ustanovení § 6 vyhlášky Českého báňského úřadu (dále jen
ČBÚ) č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě ve znění
vyhlášky ČBÚ č. 87/2006 Sb. na celém území České republiky,
a to při provádění hornické činnosti v podzemí (mimo lokality důl
Centrum, důl Kohinoor, důl Marie, důl Richard v Litoměřicích, důl
Bratrství a důl Svornost v Jáchymově) a na základě souhlasného
stanoviska ČBÚ také při činnostech prováděných hornickým
způsobem v podzemí, pokud bylo organizaci nařízeno zajištění
báňské záchranné služby. Uvedená působnost byla HBZS
Ostrava stanovena Rozhodnutím čj. 4505/05 ČBÚ ze dne
29.12.2005.
Lékařskou službu první pomoci poskytovala HBZS Ostrava
v podzemí a na povrchu všem dolům Ostravsko-karvinského
revíru, a to při vážných úrazech a náhlých onemocněních.
Jakožto organizace s oprávněním vykonávat báňskou záchrannou
službu prováděla HBZS Ostrava v souladu s ustanovením § 37,
odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě v platném znění prohlídky k ověřování
bezpečného stavu podzemních objektů, a to na základě
smluvních vztahů s provozovateli nebo vlastníky (nebyli-li
provozovateli) těchto objektů a v rozsahu stanoveném vyhláškou
ČBÚ č.49/2008 Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného
stavu podzemních objektů.
HBZS Ostrava je podle zákona č. 239/2000 Sb. a ustanovení
§ 4 odst. c) vyhlášky ČBÚ č. 447/2001 Sb. ve znění vyhlášky
ČBÚ č. 87/2006 Sb. začleněna a plnila úkoly a povinnosti
v rámci Integrovaného záchranného systému města Ostravy
podle Havarijního plánu Moravskoslezského kraje.
In 2011, HBZS Ostrava carried out tasks according to section
6 of the Regulation of Czech Mine Office No.: 447/2001 Coll.
(henceforth the “ČBÚ”) on mine rescue services in the wording of
the Regulation of ČBÚ No.: 87/2006 Coll. in the whole territory of
the Czech Republic for mining activities carried out underground
(except the locality of the Centrum Mine, Kohinoor Mine, Marie
Mine, Richard Mine in Litoměřice, Bratrství Mine and Svornost
Mine in Jáchymov) and also in accordance with the approval by
ČBÚ for activities carried out underground while using mining
methods, if the organization was ordered to ensure mine rescue
services. The above-mentioned task was set out for HBZS as
per the Czech Mine Office Regulation No.: 4505/05 of 29th
December 2005.
The First Aid was given by HBZS Ostrava to all coalmines
underground and on the surface in the Ostrava-Karviná Coalfield
in the event of serious accidents and sudden disorders.
In accordance with section 37, paragraph 2 of Act No.: 61/1988
Coll. on Mining Activity, State Mining Administration in the
applicable wording, HBZS Ostrava has been authorized to carry
out mine rescue services and to check the safety of underground
buildings on a contractual basis with their operators or owners
(if they are not the operators) of these buildings according
to the Regulation of ČBÚ No.: 49/2008 Coll. regarding the
requirements for ensuring the safe condition of underground
buildings.
As per the Act No.: 239/2000 Coll. and section 4, par. c) of
the Regulation of ČBÚ No.: 447/2001 Coll. in the wording of
the Regulation of ČBÚ No.: 87/2006 Coll., HBZS has been
integrated into the Integrated Rescue System of the City of
Ostrava according to the Emergency Plan of the MoravianSilesian Region and fulfilled the plan within this integrated system.
16
Těžba černého uhlí – OKD, a. s.
Důl Darkov v Karviné (závody Darkov 2, Darkov 3 )
Důl Karviná v Karviné (závody ČSA, Lazy )
Důl Paskov ve Staříči (závod Staříč)
Důl ČSM ve Stonavě (závody ČSM sever, ČSM jih )
Centrum servisních služeb v Orlové-Lazích (od 1.3.2011)
1.1 Summary of legal and natural
persons involved in mining activity
Hard coal extraction – OKD, a. s.
Darkov Mine in Karviná (Darkov 2, Darkov 3 plants )
Karviná Mine in Karviná (ČSA, Lazy plants)
Paskov Mine in Staříč (Staříč plant)
ČSM Mine in Stonava (ČSM Mine – North, ČSM Mine -South)
The Service Centre BU in Orlová-Lazy (from 1st March 2011)
Těžba černého uhlí a ostatní činnost – cizí společnosti
na dolech OKD, a.s.
Hard coal extraction and other activities - contractors
in the coalmines of OKD, a.s.
Pol-Alpex, s. r. o.
ALPEX-PBG, SP. Z O.O.
POLCARBO spol. s r.o.
CARBOKOV s.r.o.
CZ BASTAV s.r.o.
WPBK-BIS CZ spol. s r.o.
DULKARBO s.r.o.
THK - ČECHPOL s.r.o.
PROHAND-CZ, s. r. o. (do 30.6.2011)
TKBČ, s.r.o. – organizační jednotka
Společnost důlních prací s.r.o. (od 1.3.2011)
GÓR-BUD-Sk, s.r.o., organizační jednotka (od 1.3.2011)
KARDO spol. s r.o. (do 31.3.2011)
VOKD, a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Bucyrus Czech Republic, a.s.
GASCONTROL, společnost s r.o. ZRG "GÓRREM" sj (od 1.9.2011)
NOVUM-SERVIS Sp. z.o.o.
Pol-Alpex, s. r. o.
ALPEX-PBG, SP. Z O.O.
POLCARBO spol. s r.o.
CARBOKOV s.r.o.
CZ BASTAV s.r.o.
WPBK-BIS CZ spol. s r.o.
DULKARBO s.r.o.
THK - ČECHPOL s.r.o.
PROHAND-CZ, s. r. o. (till 30.6.2011)
TKBČ, s.r.o. – business unit
Společnost důlních prací s.r.o. (Company of mining works) (from
1st March 2011)
GÓR-BUD-Sk, s.r.o., business unit (from 1st March 2011)
KARDO spol. s r.o. (till 31st March 2011)
VOKD, a.s.
Green Gas DPB, a.s.
Bucyrus Czech Republic, a.s.
GASCONTROL, s r.o. ZRG “GÓRREM” sj.
NOVUM-SERVIS Sp.z.o.o.
17
II. technická ČÁST • technical PART
1.1 Přehled právnických a fyzických
osob v obvodu působnosti, které
provádějí hornickou činnost
Těžba uhelných kalů a rekultivační činnost v OKD, a.s.
Adwanced World Transport a.s.
těžba uhelných kalů (do 31.7.2011)
AWT, Rekultivace, a.s.
těžba uhelných kalů a rekultivační činnost v OKR
Těžba uranu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka
(společná ZBZS z UVR Mníšek pod Brdy, a.s., Důl Mír
Mikulčice)
odštěpný závod TÚU Stráž pod Ralskem
Těžba břidlice
Břidlicový důl Lhotka s.r.o.
Břidlicový Důl Vítkov Lhotka (do 30.6. 2011)
Těžba žáruvzdorných jílů a lupků
P-D Refractories CZ a.s.
Důl Březinka u Moravské Třebové
RAKO-LUPKY, spol. s r.o.
Důl RAKO-LUPKY v Lubné u Rakovníka
Extraction of coal sludge and reclamation activity in
OKD, a. s.
Advanced World Transport a.s.
Surface extraction of sludge (till 31st July2011)
AWT, Rekultivace, a.s.
Sludge extraction and reclamation works in OKR
Uranium extraction
DIAMO, state enterprise
Branch plant GEAM Dolní Rožínka (joint ZBZS-Mine-based
rescue services from UVR Mníšek pod Brdy, a.s., Mír Mine
Mikulčice)
Slate extraction
Břidlicový důl Lhotka s.r.o.
Slate mine Vítkov Lhotka (till 30th June 2011)
Extraction of refractory clays and shale
P-D Refractories CZ a.s.
Březinka Mine near Moravská Třebová
RAKO-LUPKY,spol.s r.o.
RAKO-LUPKY Mine in Lubné near Rakovník
Drivage of mine workings
Ražení důlních děl
SG - Geoinženýring s.r.o.
ČEZ, a.s. - Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, revize
a údržba přivaděčů (18.5.2011 – 20.6.2011)
Útlum těžby
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, (RD Jeseník)
Konzervační režim a čerpání důlních vod
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
OKD, a. s., Důl Paskov, v.o.j. závod Frenštát – konzervační režim
Vítkovice RD, s.r.o. – skansen OKD, a. s. – prohlídková činnost
FONSUS první těžební a.s. – muzeum Grafitový důl Český
Krumlov (do 1.4.2011)
Grafitový důl Český Krumlov, spol. s r.o. – muzeum Grafitový důl
Český Krumlov (od 1.4.2011)
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Důl Odra, (čerpání důlních vod Důl Jeremenko,
Důl Žofie, provoz větrní jámy Dolu Barbora)
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram (Dědičná
štola a Důl Drkolnov v Příbrami)
18
SG - Geoinženýring s.r.o.
ČEZ, a.s. - Re-pumping water power plant Dlouhé Stráně,
revision and maintenance of pipelines (18th May 2011 – 20th
June 2011)
Extraction decline
DIAMO, state enterprise
Branch plant GEAM Dolní Rožínka, (RD Jeseník)
Conservation and mine water pumping
OKD, a. s., Důl Paskov, BU
Frenštát plant – conservation
Vítkovice RD, s.r.o.– Museum of OKD, a.s.- sightseeing
FONSUS první těžební a.s. – Graphite Mine Museum Český
Krumlov (till 1st April 2011)
Grafitový důl Český Krumlov, spol. s r.o. – Graphite Mine
Museum Český Krumlov (from 1st April 2011)
DIAMO, state enterprise
Odra Mine, branch plant (Mine water pumping Jeremenko Mine,
Žofie Mine, operation of airshaft in Barbora Mine)
DIAMO, state enterprise
Branch plant Správa uranových ložisek Příbram (Heritage adit
and Drkolnov Mine in Příbram)
Správa jeskyní ČR
1. 2 Summary of companies within the
area of business carrying out works
underground while using mining
methods and ensuring mine-based
rescue services according to the
decision of SBS
Zbrašovské aragonitové jeskyně, Mladečské jeskyně, Javoříčské
jeskyně, Jeskyně Na Pomezí, Jeskyně Na Špičáku, Punkevní
jeskyně, Kateřinská jeskyně, Jeskyně Balcárka, Sloupskošošuvské jeskyně, Jeskyně Na Turoldu
Pro právnické a fyzické osoby provádějící v obvodu působnosti
HBZS Ostrava hornickou činnost nebo činnost prováděnou
hornickým způsobem zajišťovala v roce 2011 HBZS Ostrava
smluvně báňskou záchrannou službu 30 právnickým osobám
ve 38 smluvních vztazích.
Czech Administration of Caves
1.3 ZBZS v obvodu působnosti OKD,
HBZS, a.s.
1.3 Mine-based rescue services (ZBZS)
within the area of activity of OKD,
HBZS, a. s.
 7 ZBZS na dolech OKD, a.s.
Darkov 2, Darkov 3, ČSA, Lazy,
Paskov, ČSM Sever, ČSM Jih
 1 ZBZS v P-D Refraktories CZ, a.s.
Důl Březinka u Moravské Třebové,
od 1.9.2007 plní funkci této ZBZS přímo HBZS Ostrava
 3 ZBZS v DIAMO, státní podnik o.z.
Důl Odra, o.z. GEAM Dolní Rožínka (od 1.4.2011 společná
ZBZS a UVR Mníšek pod Brdy, Důl Mír Mikulčice)
o.z. TÚU Hamr na Jezeře
HBZS Ostrava dozoruje celkem 10 ZBZS a v 1 organizaci
plní přímo funkci ZBZS.
Zbrašovské Aragonite Caves, Mladečské Caves, Javoříčské
Caves, Na Pomezí Cave, Na Špičáku Cave, Punkevní Cave,
Kateřinská Cave, Balcárka Cave, Sloupsko-šošuvské Caves,
Na Turoldu Caves
In 2011, HBZS provided mine rescue services on a contractual
basis to companies carrying out works underground, i.e. to 30
corporations and concluded 38 contracts with clients.
 7 ZBZS in coalmines of OKD, a. s.
Darkov 2, Darkov 3, ČSA, Lazy,
Paskov, ČSM North, ČSM South
 1 ZBZS in P-D Refraktories CZ, a. s.
Březinka Mine near Moravská Třebová,
since 1st Sept 2007, HBZS Ostrava has been carrying out
works of this mine-base rescue service
 3 ZBZS in DIAMO, state enterprise Odra Mine, GEAM Dolní Rožínka (from 1st April 2011 joint
ZBZS) and UVR Mníšek pod Brdy Mír Mine Mikulčice,
TÚU Plant Hamr na Jezeře
HBZS Ostrava supervises the total 10 ZBZS (Mine-based
rescue services) and carries out Mine-based rescue
services in one organization.
19
II. technická ČÁST • technical PART
1. 2 Přehled subjektů v obvodu
působnosti, které provádějí
v podzemí činnost hornickým
způsobem a kterým bylo rozhodnutím
SBS nařízeno zajištění BZS.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
7
4
22
1
9
Celkem/Total 975
634
100
131
22
74
14
Stálé hlídky /
Permanent guards
35
41
Lezci / Climbers
78
5
Chemici / Chemists
HBZS
73
18 3 47 266
Potápěči / Divers
127
Paramedici /
Paramedics
93
Úbytek proti r. 2010 /
Reduction in comp.
with 2010
Ostatní technici /
Other technicians
599
Povrchoví /
Surface workers
Inženýři / Engineers
897
Záchranáři /
Rescuers
Dělníci / Labourers
ZBZS
Lékaři a DIS /
Physicians
Členů BZS celk. /
Total members of BZS
Mechanici /
Mechanics
Přírůstek proti r. 2010 /
Increase in comp.
with 2010
2. A number of members of mine
rescue service within the area of
business of OKD, HBZS, a.s.
Ostatní prac. nezáchr. /
Other staff –
non-rescuers
2. Počty členů báňské záchranné
služby v obvodu působnosti
OKD, HBZS, a.s.
15
1
34
16
2
35
78
15
1
52
19
2
82
344
41
3. Systém pohotovostní služby
3. System of emergency service
Pohotovostní služba na HBZS Ostrava je organizována jako
nepřetržitá s týdenním cyklem od pátku v 7:00 hod. a končí
po týdnu opět v pátek v 7:00 hod. Obsazení pohotovosti je
vždy dáno písemným příkazem ředitele HBZS Ostrava a jeho
dodatky schválenými hlavním inženýrem. Ve stálé pohotovosti
na HBZS Ostrava je báňský záchranný sbor v celkovém počtu 26
záchranářů ve složení:
Emergency service at HBZS Ostrava is organized as a weekly
non-stop service from Friday at 7:00 a.m. and it ends after
a week again on Friday at 7:00 a.m. The director of HBZS
Ostrava gives a written order for service on the alert and the
chief engineer of HBZS Ostrava approves this order and its
amendments. The mine rescue team consisting of 26 rescuers is
permanently on the alert:
 10 záchranářů (2 čety) ZBZS
 1 technik ZBZS
 2 mechanici ZBZS, z toho 1 s kvalifikací záchranářmechanik
 7 záchranářů HBZS (pětičlenná četa a 2 záchranáři s
nižší zdravotnickou kvalifikací)
 2 technici HBZS (velitel pohotovosti a jeho zástupce
s oprávněním řídit pohotovostní vozidla)
 3 mechanici HBZS (s oprávněním řídit pohotovostní
vozidla)
 1 lékař – záchranář HBZS
 10 r escuers (2 crews) of mine-based rescue service (ZBZS)
 1 technician of ZBZS
2 m
echanics of ZBZS, from which 1 mechanic with
qualification of rescuer-mechanic
 7 r escuers of HBZS (five-member crew and 2 rescuers
with basic medical qualification)
 2 t echnicians of HBZS (commander of the alert and its
deputy qualified to drive emergency vehicles)
3 m
echanics of HBZS (qualified to drive emergency
vehicles)
 1 physician – rescuer of HBZS
K zajištění trvalé akceschopnosti musí být pro HBZS Ostrava
v domácí pohotovosti nejméně 8 báňských záchranářů.
Záchranáři HBZS byli rozdělováni do 5 oddílů po sedmi členech
s cyklem nástupů do pohotovostní služby zpravidla každý pátý
týden.
Dispečerská služba byla zajišťována v nepřetržitém pracovním
režimu stálými dispečery z řad bývalých aktivních záchranářů.
Na ZBZS Dolu Paskov, který je zařazen mezi doly s nebezpečím
průtrží uhlí a plynů, je podle rozhodnutí OBÚ v Ostravě č. j.
3895/2002 ze dne 15.5.2002 zřízená stálá pohotovostní služba
s personálním obsazením velitel pohotovosti (technik záchranář),
pětičlenná záchranářská četa a mechanik ZBZS. Při důlním
výjezdu pohotovosti HBZS Ostrava je tato pohotovost ZBZS
povolávána a podřízena veliteli záchranných sborů z HBZS
Ostrava.
Lékařskou službu první pomoci poskytuje HBZS Ostrava
v podzemí a na povrchu všem dolům Ostravsko - karvinského
revíru, a to při úrazech a náhlých onemocněních.
At least the 8 mine rescuers must be fit for duty at home and be
ready to emergency responses.
Rescuers of HBZS were assigned to 5 teams and each team
consisted of seven members with the cycle of duty on the alert
usually every fifth week.
The dispatcher´s service was provided non-stop by standing
dispatchers who recruited from a group of former active rescuers.
At the mine-based rescue service of Paskov Mine, which is
categorized among coalmines with the hazard of coal and
gas outbursts, the permanent rescue service consisting of the
commander on the alert (a technician-rescuer), five rescuers
and one mechanic was established there in accordance with
the decision of the Regional Mine Office (OBÚ) in Ostrava
under number 3895/2002 of 15th May 2002. In the event of
emergency response by HBZS Ostrava, the rescuers on the
alert from the Paskov Mine are called and subordinated to the
commander of mine rescue teams from HBZS Ostrava.
The First Aid is provided by HBZS Ostrava underground and on
the surface for all coalmines in the Ostrava-Karviná Coalfield in
the event of occurrence of injuries and sudden disorders.
20
Pohotovost na ZBZS mimo OKD:
Mine-based rescue service on the alert outside OKD:
Diamo s. p. GEAM, Dolní Rožínka
Diamo s. p. GEAM, Těžba a úprava uranu, Hamr na Jezeře
Diamo s. p. GEAM, Dolní Rožínka
Diamo s. p. GEAM, Extraction and treatment of uranium, Hamr
na Jezeře
4. Ostatní činnosti
Záchranný sbor
Mimo havarijní stavy jsou záchranáři stálého sboru HBZS Ostrava
zařazování podle týdenních rozpisů na asanační práce, které
souvisejí především se zajišťováním bezpečnosti dolu. V rámci
smluvního vztahu na bázi komerce podle potřeb jednotlivých
dolů se jedná především o stavby výbuchuvzdorných, uzavíracích
nebo opěrných hrází, kladení potrubních řádů pro inertizační
média nebo plavení hrází popílkem, likvidace opuštěných
důlních děl apod. Podle rozsahu, charakteru a závažnosti řešení
havarijních stavů nebo plánovaných nehavarijních záchranářských
akcí, prováděných na dolech záchranáři ZBZS, se na základě
rozhodnutí ředitele HBZS Ostrava zúčastňují v rámci těchto
zásahů průzkumů uzavřených důlních děl nebo jejich odvětrávání.
Na povrchu spočívá činnost záchranářů záchranného sboru
především v provádění havarijních a asanačních zásahů
komerčního charakteru. Tyto práce mají především rizikový
charakter a jsou prováděny i v nedýchatelném nebo zdraví
škodlivém prostředí, kde musí být použity dýchací přístroje
a ostatní speciální záchranářské vybavení a technika. Vedle
klasických zásahů při použití záchranářské techniky se jedná
o zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou nebo pod vodní
hladinou. Ve výčtu prací různorodého charakteru lze uvést
činnosti jako je rozrušování hornin a staveb speciálním
hydraulickým trhacím zařízením „DARDA“, vyplňování prostor
rychletuhnoucími hmotami, čištění nádrží, případně cisteren
vybavených přístupem alespoň 500 mm nebo potrubních řádů
a kanalizace od průměru 600 mm s využitím inertizace dusíkem,
vyprošťování strojů, zařízení a manipulace s použitím speciálního
zařízení, zjišťování ohnisek samovznícení hmot a materiálů
ve skladovacích prostorách nebo na skládkách atd.
4. Other activities
Rescue brigade
Except for emergency situations, the full-time rescuers of HBZS
Ostrava carry out sanitation works primarily in connection with
mine safety in coalmines according to weekly schemes. These
works are carried out on a contractual basis and include mainly
the construction of explosion-proof dams or supporting barriers,
installation of piping for inert media or ash collection, liquidation
of abandoned mine workings, etc. Depending on the extent,
character and significance of emergency situations or on the
planned or non-planned rescue responses carried out by the
rescuers of mine-based rescue services, the rescuers participate
in investigations of closed mine workings and provide their
ventilation according to the decision of the director of HBZS
Ostrava.
Rescue brigades on the surface are involved primarily in
emergency and sanitation works of commercial character. Such
works are hazardous and are carried out mostly in non-breathable
or harmful environment, which requires wearing the breathing
apparatus or other special rescue equipments. In addition to
conventional responses while using the rescue equipment, the
rescuers have to work also in the heights and above free depth
or under water level. Many works of different character are
carried out, such as disintegration of rocks and construction with
a special hydraulic disintegration equipment “DARDA”, filling the
space with fast hardening materials, cleaning the containers and
tanks accessible trough at least a 500 mm piping or sewers from
the diameter of 600 mm with nitrogen inertisation, freeing the
machines, equipment and manipulation with a special devices,
finding out the sources of self-ignition of products and materials
at warehouses or on waste sites, etc.
Výškové a lezecké práce
Climbing and works in the height
Works in the height and above free depth are carried out with the
climbing equipment and special winches reaching up to 1,500 m.
Works are carried out at the high technical level with the use of
modern safety equipment. Certain rescue responses take place
21
II. technická ČÁST • technical PART
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou jsou prováděny
s použitím techniky průmyslového lezectví, případně i s použitím
havarijního vratu s dosahem až do 1 500 m. Práce jsou
prováděny na vysoké technické úrovni s použitím moderní
bezpečnostní techniky. Některé zásahy se provádí i v podmínkách
nedýchatelného nebo zdraví škodlivého prostředí, ve zhoršených
mikroklimatických podmínkách nebo v těsných prostorách. Jsou
prováděny opravy, průzkumy, kontroly a revize jam, šachtic,
komínů, hlubinných zásobníků, sil, studní, plynojemů, přehradních
hrází a jiných výškových objektů s využitím dokumentační techniky,
včetně vyhotovení videozáznamu nebo barevných fotografií,
případně v digitální formě na CD. V rámci výše uvedeného lze
zjišťovat úniky tepla na výškových budovách a zařízeních pomocí
špičkové termovizní kamery Dräger UCF 3200 Thermal Scan,
montážní a demontážní práce, výměna vadných součástí, řezání
a svařování, nátěry a nástřiky, rozrušování hydraulickým trhacím
zařízením a různé opravy. K výškovým pracím začala být v roce
2010 využívána přívěsná vysokozdvižná plošina Denka Lift DL 30
s max. pracovní výškou 30 m.
in non-breathable atmosphere or in the environment hazardous
to human health, in unfavourable microclimatic conditions or
in confined spaces. Repairs, investigations, inspections and
revisions are carried out in pits, manholes, stacks, underground
bunkers, silos, wells, gas reservoirs, dams and on high-rise
buildings with the use of recorders, including video records
or taking colour photographs or digital CD. With the abovementioned methods, it is possible to monitor heat leakage in
high-rise buildings and in facilities by using the thermo-visual
devices Dräger UCF 3200 Thermal Scan, to install and dismantle
the equipment, to replace faulty components, to carry out cutting
and welding, coating and spraying operations, to disintegrate
materials with hydraulic equipment and to carry out various
repairs. In 2010 the company started to use cherry picker Denka
Lift DL 30 with maximum working height 30 m for the works in
the height.
Potápěčské práce
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Potápěčské práce je možné provádět v prostředí se sníženou
viditelností, v prostředí biologicky závadném, ve snížených
a zvýšených teplotách. V případech nedostupné vodní
hladiny i s použitím techniky průmyslového lezectví nebo
v nedýchatelném prostředí. Lze provádět zejména průzkumy,
kontroly a dokumentaci zatopených podzemních chodeb,
vodních přivaděčů, štol a technologických zařízení vertikálních,
horizontálních nebo úklonných. Provádíme průzkumy, kontrolu
a dokumentaci předmětů, objektů a zařízení pod vodou pomocí
videokamery, včetně vypracování příslušné dokumentace.
K tomuto účelu je k dispozici i „KAMERA – ROBOT
MINIROVER MK II“ s dálkovým ovládáním od firmy Benthos
z USA, který je vybaven vlastním pohonem a osvětlením
a je použitelný až do hloubky 150 m. Umožňuje okamžité
sledování situace na povrchovém monitoru s možnosti pořízení
videozáznamu. Provádíme pod vodní hladinou montážní
a demontážní práce, řezání strojním zařízením, případně
plamenem pomocí exotermických tyčí a kyslíku, betonáž
menšího rozsahu, zpevňování a utěsňování objektů, destrukční
a rozrušovací práce, vyzvedávání předmětů pomocí potápěčských
zvedacích vaků nebo odsávání naplavenin vzduchovým ejektorem.
Pro zásah je ve vybavení oddílu několik malých plavidel,
vlastní mobilní zdroj elektrické energie, dvoumužná přetlaková
dekompresní komora pro pomoc při nehodách potápěčů
a pro práci v nepřístupném terénu speciální vozidlo s lanovým
navijákem.
22
Divers´ works
Divers´ works can be carried out in the environment with reduced
visibility, in the biologically harmful environment, at increased
and decreased temperatures, in the case of inaccessible water
level while using the climbing equipment for industrial purposes
or in non-breathable atmosphere. It is possible to investigate,
check and monitor the flooded underground gateways, water
piping, galleries and technological equipment in vertical,
horizontal or inclined workings. For this purpose the remotely
controlled equipment “CAMERA – ROBOT MINIROVER
MK II“developed by Benthos from the U.S.A. is available. This
equipment incorporates own drive and illumination system and
it can be used to the depth of 150 m. It displays immediately the
situation on screen on the surface with video recording. We can
carry out assembly and dismantling works under water, flamecutting with exothermic rods and oxygen, small-scale concreting
works; buildings consolidation and sealing, destruction and
disintegration works, lifting up objects using the divers´ lifting
bags or exhaustion of sediments with an air ejector. The crew
can use small boats, integrated mobile electric power supply
sources, two-man overpressure chamber to help divers in the
event of incidents and a special vehicle for the response in
difficult accessible terrain.
Lékařská služba první pomoci
Medical first aid service
Nepostradatelnou složkou výjezdových jednotek pohotovosti
HBZS Ostrava je skupina lékařského výjezdu, která vyjíždí
samostatně k úrazům v dole i na povrchu a je nedílnou součástí
i celého důlního výjezdu báňských záchranářů k likvidaci havárií.
Celkem 18 lékařů – báňských záchranářů se podle rozpisu
vedoucího lékaře HBZS Ostrava střídá v pohotovostní službě.
Pohotovost lékařů na HBZS Ostrava je řešena smluvně.
V systému organizace lékařské služby první pomoci jsou
na HBZS Ostrava rovněž zahrnuti 4 zdravotničtí záchranáři
s kvalifikací báňského záchranáře (DiS). Při zásahu v dole
fárají lékaři a DiS do dolu, na místo k postiženému a často
na vzdálenější pracoviště i v havarijním stavu, kde mohou být
i oni sami ohroženi. Tito lékaři a DiS společně se zaškolenými
zdravotníky z řad členů báňského záchranného sboru HBZS
Ostrava jsou vždy nadějí pro zraněné pracovníky, že se jim
A very important part of emergency response by HBZS Ostrava
is a group of paramedics responding immediately to injuries
in the mines or on the surface and which is an integral part of
mine rescuers and emergency response to incidents. The total
eighteen physicians – mine rescuers alternate in emergency
preparedness according to the plan of a chief physician of
HBZS Ostrava. Emergency service of physicians is provided
on a contractual basis. The system of first aid service includes
also the four paramedics qualified as mine rescuers (DiS). In
response in the mine they have to go to remote underground
worksites to rescue injured persons and they themselves are
exposed to hazard. These physicians and paramedics together
with the trained medical staff from a team of mine rescuers of
HBZS Ostrava mean the hope for injured persons hoping to get
promptly a qualified first aid on site where the accident occurred.
dostane rychlé kvalifikované zdravotní první pomoci a to přímo
na místě v dole, kde došlo k úrazovému ději.
In the event of more serious injuries jeopardizing the life, a rescue
helicopter is available to transport injured person to hospital and
a helicopter can be called directly via the inspection and control
service of HBZS and heliports are available on the surface of all
mines.
Prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních
objektů
V roce 2011 HBZS Ostrava provedla 2 následné prohlídky
k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů, čímž
společně s podzemními objekty prohlédnutými v letech 2008
až 2010 eviduje celkem 103 podzemních objektů. K realizaci
prohlídek k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů je
HBZS Ostrava personálně i materiálně-technicky zajištěna tak, že
jednotlivé prohlídky plně splňují dikci vyhlášky ČBÚ č.49/2008
Sb. o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních
objektů.
Determining the safe condition of underground
buildings
In 2011, HBZS Ostrava conducted two inspections to determine
the safe condition of underground buildings. These, together
with the examinations conducted from 2008 to 2010, bring
the total number of inspections of underground buildings
undertaken to 103. HBZS Ostrava has at its disposal the
necessary equipment and qualified personnel to meet all legal
requirements set out in ČBÚ Regulation No.: 49/2008 Coll.
when undertaking examinations and inspections to ensure the
safety of underground buildings.
Positive factors
Pozitivní jevy
 Báňský záchranný sbor HBZS Ostrava byl v roce 2011
stabilizován jak v dělnických, tak THZ profesích a průběžně
doplňován novými členy, kteří byli po pečlivém rozboru jejich
odborných kvalifikací, praxe, charakterů a osobních předpokladů
 In 2011, the mine rescue crews at HBZS Ostrava were
stabilized both in labourer and technical professions and
new members are regularly recruited and their qualification,
experience, character and personal skills are examined. The
executive management of rescue teams has long remained
23
II. technická ČÁST • technical PART
Při závažnějších úrazech ohrožujících život postiženého je jim
k dispozici i vrtulník letecké záchranné služby, který má přistávací
plochy vyhrazené na všech dolech a je těmito lékaři přímo z dolu
povoláván přes inspekční službu a dispečink HBZS Ostrava
k rychlému transportu do nemocnice.
po výběru přijati na HBZS Ostrava. Řídící kádr záchranného
sboru je pro delší časové období stabilizován. Záchranáři
v záchranném sboru HBZS Ostrava jsou personálně dořešeni.
Doplňování sboru ze závodních báňských záchranných stanic je
řešeno velmi uváženě.
 Udržovalo se profesní složení záchranného sboru a zvyšovala
odbornost báňských záchranářů školením a cvičením nejen
v oblasti související s báňským záchranářstvím, ale i v oblastech
komerčního využití znalostí, umu záchranářů a speciální
záchranářské techniky při smluvních pracích mimo doly.
 Záchranáři sboru byli aktivně zapojováni na dolech při řešení
havarijních stavů, ale i na smluvní práce, především asanační,
související se zvyšováním bezpečnosti. Na povrchu v rámci
komerčních aktivit byly zajištěny a prováděny práce s využitím
speciální záchranářské techniky, odborností a zkušeností
záchranářů vedle klasických zásahů i prací ve výškách, nad volnou
nebo pod vodní hladinou.
 Došlo k dalšímu zvyšování kvalifikace báňských záchranářů –
zdravotníků k zvyšování odborností v poskytování první pomoci
v podzemí podle požadavků předpisů stanovených pro nestátní
zdravotnické zařízení.
 V systému poskytování lékařské služby první pomoci
v podzemí OKR úspěšně plnili úkoly BZS zdravotničtí záchranáři
s kvalifikací báňského záchranáře (DiS).
 Training and educational programmes to improve the
professional knowledge and skills of mine rescuers were
organized and miner rescuers were ready to provide services on
a contractual basis to clients outside the coalmining sector.
 Mine rescuers participated actively in responses in coalmines,
but they also carry out sanitation works aimed mainly at the
improved safety. On a contractual basis, they carry out works
with the use of special rescue equipment and devices and utilize
their professional skills and experience when working in the
height, above free depth or under water level.
 The qualification of mine rescuers – paramedics for giving the
first aid in underground mines according to the requirements
defined by the regulations for non-state medical facilities was
steadily improving.
 Paramedics with qualification of mine rescuers successfully
fulfilled tasks in the system of providing first aid in underground
mines of the Ostrava-Karviná Coalfield.
 New special equipment and devices for rescue services and
commercial activity were purchased.
Došlo k doplnění speciální záchranářské techniky pro zásahovou
i komerční činnost.
 As far as the improvement of occupational safety in OKD
plants in concerned, the role of HBZS Ostrava has increased
significantly with the provision of new safety equipment (mine
lamps, respiratory apparatus, indication and detection devices).
 Významně vzrostla úloha HBZS Ostrava v rámci zvyšování
bezpečnosti a hygieny práce v důlních vnitřních organizačních
jednotkách OKD, a.s., a to prostřednictvím saturace potřeb
těchto jednotek při jejich vybavování novou bezpečnostní
technikou (důlní svítidla, sebezáchranné přístroje, indikační
a detekční technika).
 HBZS Ostrava was involved in works aimed at improvement
of safety in the field of prediction and prevention of bursts carried
out by business units of OKD,a.s. by participation in interpretative
committee.
 HBZS Ostrava se podílela na zvyšování úrovně bezpečni
práce v oblasti prognózy a prevence důlních otřesů realizované
důlními vnitřními organizačními jednotkami OKD, a.s., a to
zejména účastí v interpretačních komisích.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
stable. HBZS Ostrava has the capacity and skilled people to fulfil
their duty. New members of rescue teams are carefully chosen
from the mine-based rescue services.
 V roce 2011 OKD, HBZS, a.s. úspěšně podnikala v oblasti
nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů a byla
výhradním dodavatelem popelovin pro potřeby dolů OKD, a.s.,
čímž došlo k významnému posílení role HBZS Ostrava v oblasti
protizáparové prevence a represe důlních požárů v OKR.
 Zrušením jednotek požární ochrany podniku (sboru
dobrovolných hasičů) ve všech důlních vnitřních organizačních
jednotkách OKD, a.s. nabyla HBZS Ostrava k 1.4.2009
primární úlohu v kontrolní činnosti protipožárního zařízení
jednotlivých povrchových areálů uvedených organizačních
jednotek OKD, a.s.
24
 In 2011 OKD, HBZS, a.s. was successful in its business
activity and became an exclusive supplier of ash matter for the
needs of coalmines of OKD, a.s., thus the role of HBZS in the
field of self-heating prevention and repression of mine fires in the
Ostrava-Karviná Coalfield has strengthened.
 HBZS Ostrava assumed major responsibility for the control
of all fire-fighting equipment on the surface of OKD coal plants,
after their voluntary fire brigades were disbanded on 1st April
2009.
 Tasks of the annual business plan oriented do services for
mining and other companies on a contractual basis were fulfilled.
 The international reputation of OKD, HBZS, a.s. continued
within organization the IMRB (International Mines Rescue Body).
 The successful bilateral cooperation continued with the
organizations OSRG Wodzislav in Poland and with the Mine
Rescue Service in Prievidza in Slovakia, both in the theoretical
 Byly splněny úkoly ročního podnikatelského záměru
společnosti s orientací především na služby hornickým, ale i jiným
společnostem na komerční bázi.
 Pokračovala mezinárodní profilace OKD, HBZS, a.s. v rámci
IMRB (International Mines Rescue Body).
 Pokračovalo prohlubování bilaterální spolupráce s OSRG
Wodzislav v Polské republice a HBZS Prievidza ve Slovenské
republice, a to jak v rovině teoretické, tak i praktické (spoluúčast
při prošetřování výbuchu v dole Handlová ve Slovenské republice
ze dne 10.8.2009, společná cvičení potápěčské skupiny
HBZS Ostrava a potápěčské skupiny KWK Borynia v obvodu
působnosti OSRG Wodzislaw).
 Participace OKD, HBZS, a.s. na řešení projektu
„Bezpečnostní aspekty vedení báňských děl v hloubkách 800 m
a větších“, který je realizován v rámci Programu bezpečnostního
výzkumu České republiky 2010 – 2015 (poskytovatel
Ministerstvo vnitra ČR).
 Participace OKD, HBZS, a.s. na řešení projektu „Aktualizace
havarijních plánů ve vztahu k mim. událostem při provádění
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
ve spolupráci s HZS pro zajištění bezpečnosti měst a obcí při
provozních haváriích, včetně bezpečnosti podzemních objektů“,
který je realizován v rámci Programu bezpečnostního výzkumu
České republiky 2010 – 2015 (poskytovatel Ministerstvo vnitra
ČR).
 Zahájení realizace Komplexního vzdělávacího
programu pro pracovníky báňské záchranné služby č.
CZ.01.04/1.1.02/35.0672, organizovaného v rámci Evropského
sociálního fondu v ČR a financovaného z Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost.
Negativní jevy
 Negativním jevem je průběžné stárnutí báňského záchranného
sboru jak HBZS Ostrava, tak i báňských záchranných sborů
dozorovaných ZBZS. Tato skutečnost rezultuje ze stárnutí
celkové zaměstnanecké struktury v HBZS Ostrava dozorovaných
organizacích provádějících hornickou činnost v podzemí.
and practical field (co-participation in investigations of the
explosion in the Handlová Mine in Slovakia on 10th August
2009, the training of the divers´ team of HBZS Ostrava together
with the divers´ team from the KWK Borynia Group within the
capacity of OSRG Wodzislaw).
 Participation of OKD, HBZS a.s. in solving the project “Safety
aspects of workings at depth 800 m or at greater depth”. This
project is carried out under the Programme of safety research
of the Czech republic 2010-2015 (Ministry of the interior is
grantor).
 Participation of OKD, HBZS, a.s. in solving the project
“Emergency plans updating in connection with the emergency
events at mining activities and activities carried out in the mining
way in cooperation with HZS to secure the town and municipal
safety in ncidents, including safety of underground buildings”.
This project is realized under the Programme of safety research
of the Czech republic 2010-2015 (Ministry of the interior is
grantor).
 Educational programme No. CZ.01.04/1.1.02/0672 for
employees of mine rescue service was started. This is organized
under the European Social Fund in ČR and financed by the
Operational programme of human resources and employment.
Negative factors
 One negative phenomenon is the increasing age of the mine
rescue teams at HBZS, as well as of the mine-based rescue
services. This continuing trend is a result of the increasing
average age of all employees of the mining organizations
supervised by HBZS Ostrava.
 Negative factor is qualities of staffing for position VLH (chief
of incident elimination) and his deputy (§ 11,15 Regulation of
Czech Mine Office No. 71/2002 coll. Overcome the incidents in
mines, during oil and gas extraction) in organizations within the
authority of HBZS Ostrava.
 Negative factor is enforceability of legal rules at providing of
mine rescue services at the economic unstable companies (UVR
Mníšek pod Brdy, a.s., Břidlicový důl Lhotka s.r.o., and the like).
 Negativním jevem je vymahatelnost právních norem při
zajišťování báňské záchranné služby v ekonomicky nestabilních
organizacích (UVR Mníšek pod Brdy, a.s., Břidlicový důl Lhotka
s.r.o. apod.)
25
II. technická ČÁST • technical PART
 Negativním jevem je kvalita personálního zajištění výkonu
funkce vedoucího likvidace havárie a jeho zástupců (§ 11, 15
vyhlášky ČBÚ 71/2002 Sb. o zdolávání havárií v dolech a při
těžbě ropy a zemního plynu) v organizacích v obvodu působnost
HBZS Ostrava.
Zásahová činnost
Rescue response
Havarijní zásahy / Rescue responses
Druh havárie / Type of incident
Hodiny odpracované v zásahu /
Hours worked by rescue teams
Počet prvotních
zásahů /
A number of first
responses
Pohot. jednotky HBZS /
Teams of HBZS on alert
2010
2011
2010
b) ohně endogenní / Endogenous fires
4 4
c) ohně exogenní
1 2
d) závaly a otřesy
3
Ostatní jednotky HBZS /
Other teams of HBZS
2011
2010
2011
688 670
790
742 173 162
5
437
968
112
153
1824
2148
2
6
216
612
790 742 V dolech a podzemí / In mines and in underground
a) výbuchy / Explosions
e) průtrže, výrony plynů, poruchy ve větrání
f) zásahy lezců
g) zásahy potápěčů
h) zdravotnické zásahy
i) ostatní
Na povrchu včetně lomů / On surface, incl. quarries
a) výbuchy, erupce plynů a ropy / Explosions, eruption of gases and oil
b) ohně endogenní / Endogenous fires
c) ohně exogenní / Exogenous fires
d) nedýchatelné ovzduší
1 217
e) zásahy lezců
f) zásahy potápěčů
g) zdravotnické zásahy
101
h) ostatní
116
884
2
16 1145
Havarijní zásahy mimo smluvní organizace / Emergency responses in other industry
Havarijní zásahy v rámci IZS / Emergency responses within Integrated Rescue System
Celkem / Total
226
286
4 455
5 705
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Nehavarijní zásahy / Non-energency responses
Druh akce / Type of action
Počet akcí /
A number of actions
Počet odpr. hodin /
A number of worked
hours
2010
2011
2010
2011
163 153
48 900
38 250
Ostatní akce a práce v dole celkem
392
114
3 136
1 254
z toho komerce
392
114
3 136
1 254
Ostatní akce na povrchu celkem
465
186
3 720
2 046
z toho komerce
465
186
3 720
2 046
1 020
453
55 756
41 550
857
300
6 856
3 300
Plánované nehavarijní zásahy v dole
Plánované nehavarijní zásahy na povrchu
Celkem / Total
z toho komerce / From which commercial activity
26
Důlní a lékařské výjezdy
1994
120
1995
176
1996
225
1997
254
1998
235
1999
202
2000
220
2001
253
2002
324
2003
313
2004
297
2005
314
2006
304
2007
254
2008
220
2009
193
2010
226
2011
286
350
300
250
200
150
100
50
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Rok / Year
27
II. technická ČÁST • technical PART
Počet výjezdů
No. of responses
Počet výjezdů / No. of responses
Rok
Year
Mine and medical responses
II. Výcvik, školení
a osvěta
II. Training,
education
and other
programmes
1. Školení nových záchranářů
a speciální výcvik pro potřeby BZS
1. Training of new rescuers and
special training for the needs of
mine-based rescue services
V sedmi kurzech nováčků bylo vyškoleno celkem 98 nových
záchranářů. Pro doly OKD, a.s. bylo vyškoleno 57 a z řad
zaměstnanců dodavatelských firem 41.
In total 98 new rescuers passed the training programme in the
seven courses for the beginners. From this number, 57 rescuers
were trained for coalmines of OKD, a.s., and 41 rescuers were
trained from the contractors.
Speciální výcvik pro potřebu BZS – počty vyškolených / Special training for the needs of mine rescue services – a number of trained rescuers
Vedoucí ZBZS a zástupci /
Managers and deputies of
ZBZS
4
Mechanici /
Mechanics
8
Potápěči /
Divers
Řidiči pro dopravu zraněných
a nemocných /
Drivers for transport of injured
and ill people
3
7
2. Ostatní opakovací školení a výcvik
opakovací periodické 3-denní školení kontrolorů PHP
mechanici, výdejci DIT
optici interferometrů
školitelé DIT
lezci potápěči
četaři HBZS
školení četařů ZBZS doplňovací školení plničů, opravářů a kontrolorů PHP 12
32
9
5
35
19
10
57
9
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Průběžně bylo prováděno školení zaměstnanců uživatelů
výpočetní techniky o nových programech a systémech.
3. Ověřování fyzické připravenosti.
Spiroergometrická vyšetření.
Spiroergometrického vyšetření podle Směrnice ředitele HBZS
k provádění ověřování fyzické připravenosti báňských záchranářů
v Hornické nemocnici v Karviné Novém Městě se zúčastnilo
celkem 773 záchranářů. 139 dosáhlo nadprůměrného výkonu,
570 průměrného výkonu a 63 podprůměrného výkonu. 1
záchranář, který opakovaně nesplnil stanovený výkon pro svoji
skupinu byl z báňského záchranného sboru vyřazen.
4. Semináře
 pro vedoucí ZBZS – 4 semináře s celkovou účastí 80
 pro vedoucí lampoven – 2 semináře s celkovou účastí 20
28
Lezci /
Climbers
Kontroloři PHP /
Inspectors of fire
extinguishers
3
14
2. Other periodical training and
education
Periodical 3-day training of inspectors
of fire extinguishers (PHP)
Mechanics, issuers of detection instruments (DIT)
Interferometers opticians
Trainers of issuers of detection instruments (DIT)
Climbers Divers
Captains of HBZS
Training of HBZS captains Additional training of fillers, repairers
and inspectors of fire extinguishers
12
32
9
5
33
19
10
57
9
Training programmes on new computer programs and systems
were regularly organized for users of computer equipment.
3. Examination of physical
preparedness. Spiro-ergometric
examinations.
The physical preparedness of total 773 mine rescuers was
examined in the Mining Hospital in Karviná – Nové Město according
to the HBZS Directive; the 139 of them achieved results above
the average, the 570 rescuers achieved average results and 63
mine rescuers did not achieve average results. Only the one mine
rescuer, who repeatedly failed to fulfil the requirements for mine
rescue was dismissed from mine rescue services.
5. Vydané nebo vyrobené didaktické
4. Seminars
pomůcky pro výchovu, výcvik a osvětu  For managers of mine-based rescue services - 4 seminars with
6. Exkurze, stáže, společná cvičení
 HBZS navštívily 2 exkurze studentů střední školy pro ochranu
osob a majetku s celkovým počtem 60 účastníků a jedna exkurze
bývalých záchranářů ze Zwickau s počtem 18 účastníků.
 Uskutečnila se tři cvičení HBZS s Integrovaným záchranným
systémem.
 HBZS prezentovala záchranářskou techniku na Den horníků
v Karviné a na akci Den NATO na letišti v Ostravě-Mošnově.
7. Spolupráce se zahraničím, pracovní
cesty, přínosy
Pokračovala mezinárodní spolupráce s OSRG Wodzislaw
a CSRG v Bytomi v Polské republice, HBZS Prievidza
ve Slovenské republice, s báňskými záchrannými službami
ve Spolkové republice Německo a záchrannými službami
v Rakousku. Četa záchranářů HBZS se v květnu zúčastnila
společného cvičení rakouských záchranných služeb na dole
na wolframovou rudu v Mittersillu. Na mezinárodní konferenci
u příležitosti 100 let od založení Hlavní báňské stanice
v Clausthal Zellerfeldu se zúčastnili 2 zaměstnanci a byla
přednesená přednáška na téma „Mezinárodní spolupráce
báňských záchranných služeb“. Tři záchranáři stálého sboru se
v květnu zúčastnili vytrvalostního běhu záchranářů v Bottropu.
Dva zaměstnanci HBZS se v říjnu zúčastnili 5. konference
báňských záchranných služeb v Číně v Pekingu.
total 80 participants
 For managers of lamp rooms – 2 seminars with total 20
participants
5. Issued or produced didactic aids
for education, training and other
programmes
 Issued working rules for using PSS 7000.
 Preparation of visual boards for using of analysers Dräger
X-am 5600.
 The brochure “Rescuer” quarterly printed and distributed in
2,000 copies and electronically, see www.zachranar.cz
 Adjustment of tests for mine rescuers and captains, see
www.hbzs-ov.cz
6. Excursions, working stay, shared
exercises
 The two excursions with total 60 visitors, students from
secondary school for person and property protection visited
the premises of HBZS. One excursion of former rescuer from
Zwickau visited OKD, HBZS, a.s. with total 18 visitors.
 The three training events of HBZS with the Integrated Rescue
System took place.
 HBZS presented the mine rescue equipments at the Miners´
Day in Karviná and participated in the event of the NATO Day at
the airport in Ostrava-Mošnov.
7. Cooperation with foreign
countries, business trips,
contributions
The successful international cooperation with OSRG Wodzislaw
and CSRG in Bytom in Poland, Mine Rescue Services in Prievidza
in Slovakia and mine rescue services in Austria and Germany
continued. The crew of rescuers took part in May 2011 in shared
exercises with Austrian rescue service in the mine extracted the
tungsten ore in Mittersill. Two employees participated in the
International conference on the occasion of centenary celebration
of foundation of Main Mine Rescue Service in Clausthal Zellerfeld
and the lecture “International cooperation of mine rescue services”
was presented there. The three rescuers of Mine Rescue Service
took part in long-distance run of rescuers in Bottrop, in May 2011.
Two employees of HBZS participated in 5th conference of Mine
Rescue Services in China, in Peking in October 2011.
29
II. technická ČÁST • technical PART
 Pravidla pro PSSS 7000
 Zpracování názorných tabulí pro používání analyzátorů Dräger
X-am 5600.
 Kvartálně vydávána a distribuována listovka Záchranář
v tiskové podobě v počtu 2 000 ks a v elektronické verzi
na webové stránce www.zachranar.cz
 Úprava testů pro záchranáře a četaře na webové stránce
www.hbzs-ov.cz
III. Kontrolní
činnost
III. Inspection
activity
1. Kontroly v organizacích, kterým
je zajišťována báňská záchranná
služba
1. Inspections at organizations to
whom rescue services are provided
směny
a) kontroly havarijních plánů, zařízení
havarijní prevence, protipožární prevence,
zařízení první pomoci, činnosti a vybavení ZBZS 14
b) v rámci generálních prověrek ČBÚ 1
c) v rámci specializovaných prověrek OBÚ 1
d) kontroly evidence a provozu sebezáchranných přístrojů
130
e) kontroly dýchací a oživovací techniky na ZBZS 32
f) kontroly plánovaných nehavarijních zásahů 198
h) kontroly lampoven 260
ch) kontroly podzemních objektů
2
Kontrolní činnost celkem směn
638
IV. Sanitation
works carried out
by mine rescuers
IV. Asanační
práce báňského
záchranného
sboru
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Shifts
a) Inspections of emergency plans, emergency prevention
equipment, fire-fighting prevention, first aid means,
equipment and outfit for mine-based rescue services 14
b) Within general inspections by ČBÚ 1
c) Within specialized inspections by Regional
Mine Office (OBÚ) 1
d) Inspections of registration and operation
of self-rescue breathing apparatus 130
e) Inspections of breathing and resuscitation
apparatus at ZBZS 32
f) Inspections of planned non-emergency responses 198
h) Inspections of lamp rooms 260
ch) Inspections of underground buildings
2
Inspection activity, total shifts
638
(práce na zvyšování bezpečnosti dolu)
(Works aimed at improvement of safety in mines)
Pro OKD, a.s.
For OKD, a.s.
Důl Darkov
713
Darkov Mine
713
Důl ČSM
425
ČSM Mine
425
Důl KARVINÁ
657
Karviná Mine
657
Důl Paskov
633
Paskov Mine
633
2 428
Total shifts
2 428
Celkem směn
30
V. Činnosti útvaru
hlavního
mechanika
V. Activity of Chief
Mechanic
Department
1. Dílna dýchací techniky
1. Breathing apparatus workshop
Provádí autorizovaný servis a kontroly pracovních dýchacích
přístrojů, oživovacích přístrojů a sebezáchranných přístrojů.
V báňské záchranné službě v obvodu působnosti OKD, HBZS,
a.s. je v současnosti k dispozici pracovní dýchací přístroj BG
174 (kyslíkový regenerační přístroj s trojí dávkou kyslíku vyráběný
firmou Dräger – Německo), pracovní dýchací přístroj PSS
BG 4 EPL (nový kyslíkový regenerační přístroj s trojí dávkou
kyslíku vyráběný firmou Dräger – Německo), vzduchový dýchací
přístroj PA 94, vzduchový dýchací přístroj PSS 7000, oživovací
přístroj PT 60, oživovací přístroj Spireta, sebezáchranný přístroj
s chemicky vyvíjeným kyslíkem SSS 1 PV KS (DZGA Doněck,
Ukrajina), sebezáchranný přístroj s chemicky vyvíjeným kyslíkem
OXY K 50 S (Dräger, Německo).
Dílna dále zabezpečuje kontrolu a údržbu potápěčské techniky
a techniky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou.
Pro potápění se používají suché obleky Wiking a Polarsuite
a nezávislé potápěčské přístroje, včetně potápěčských kukel
s integrovaným telefonem. Pro práci bez potřeby volného pohybu
jsme vybaveni těžkým přilbovým oblekem DM-220 s přívodem
vzduchu z povrchu pomocí tzv. Nargily. Potápěčské láhve jsou
plněny vzduchem případně směsí vzduchu s vyšším obsahem
kyslíku (Nitrox). K provádění prací pod vodou se používá technika
pro rozpojování hornin a speciální potápěčská řezací souprava
s exotermickými tyčemi, popřípadě uhlíkovými elektrodami.
This workshop is authorized to check breathing, resuscitation
and self-rescue devices. At present, within the area of activity of
OKD, HBZS, a.s. there are used the breathing apparatus BG
174 (oxygen regenerative apparatus with triple dose of oxygen
produced by the company Dräger – Germany), working breathing
apparatus PSS BG 4 EPL (new oxygen regenerative apparatus
with triple dose of oxygen produced by the company Dräger –
Germany), air breathing apparatus PA 94, air breathing apparatus
PSS 7000, resuscitation apparatus PT 60, resuscitation machine
Spireta, self-rescue closed-circuit oxygen apparatus SSS 1
PV KS (DZGA Donetsk Ukraine), self-rescue breathing oxygen
apparatus OXY K 50 S (Dräger, Germany).
Further, the workshop checks and maintains the divers´
equipment and equipment for works in the height and above
free depth. The dry suit Wiking and Polarsuite, independent
divers´ instruments, including the divers´ helmets with integrated
telephone are used. A heavy overall with the helmet DM220 with air supply from the surface through the so called
Nargila is available for works not requiring a free movement.
Divers´ cylinders are filled with air and/or with the mixture of
air with a greater content of oxygen (Nitrox). The equipment
for disintegration of rocks and special divers´ cutting sets with
exothermic rods and/or with carbon electrodes are used for
works carried out under water level.
Základem lezecké techniky jsou postroje a zařízení firmy Komet.
Jako jediní v České republice jsme vybaveni rumpálovým
zařízením Kendler, s ocelovým lankem, které umožňuje okamžitý
zásah do hloubky 300m.
The outfit for climbers includes the harnesses and equipment
produced by the company Komet. Our company is the only
company in the Czech Republic, which is equipped with
a Kendler winch incorporating a steel rope, which enables to
reach immediately the depth of 300 m.
Zabezpečuje provoz a servis vybrané speciální záchranářské
techniky (např. ventilátory, čerpadla pro dopravu hmot,
vyprošťovací zařízení, zvedací podušky a vaky, řezací
a rozpojovací zařízení apod.). Speciální zařízení je využíváno jak
pro havarijní záchranářské zásahy, tak i pro komerční využití.
Některé druhy vybrané speciální techniky jsou využívány v rámci
integrovaného záchranného systému jako jedinečné (např. systém
pro zajišťování studní, komplet pro odsávání důlních plynů apod.).
Dále se rozvíjí kamerový systém do jam a vrtů.
2. Heavy equipment
The workshop provides the operation and servicing of selected
and special rescue equipment (e.g. ventilators, pumps for
material handling, evacuation equipment, lifting pads and
bags, cutting and disintegration equipment, etc.). The special
equipment is used both for emergency responses and for
commercial purposes. Some types of selected special equipment
are used within the Integrated Rescue System as unique (e.g. the
system for securing the wells, the exhaustion set for mine gases,
etc.). The camera system for shafts and boreholes is being
further developed.
31
II. technická ČÁST • technical PART
2. Těžká mechanika
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
3. Laboratoř
3. Laboratory
Laboratoř plní zejména úkoly dané jí ustanovením § 6 vyhlášky
ČBÚ č. 447/2001 Sb. o báňské záchranné službě. Provádí
rozbory ovzduší na infraanalyzátorech, plynovém chromatografu
DANI GC 1000 (vyhodnocuje vzorky ovzduší se stanovením
kyslíku, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého, metanu, vodíku
a vyšších uhlovodíků – etanu, etylenu, propanu, propylenu,
acetylenu, butanu, iso-butanu), měření teplot, měření průtahů
větrů v důlních dílech pomocí hexafluoridu sírového, včetně jeho
vyhodnocení, servis měřící záchranářské techniky, monitoring
důlních děl z hlediska protizáparové prevence, zabezpečování
provozu důlní plynové laboratoře. Důlní plynová laboratoř
zabezpečuje pomocí dálkových odběrů kontinuální sledování
vybraných složek důlního ovzduší – kyslíku, oxidu uhelnatého,
oxidu uhličitého, metanu, vodíku, teploty, vlhkosti a rychlosti větrů.
Údaje jsou přenášeny na stanoviště velitele záchranných sborů,
kde jsou vyhodnocovány v programu výbuchový trojúhelník.
Dále laboratoř provádí přípravu cejchovních plynů, plnění
merkaptanových ampulí (merkaptanové ampule jsou součástí
zařízení pro odvolávání lidí z ohrožených částí dolu – aromatická
signalizace). Součástí laboratoře je rovněž zkušebna dýchací
a záchranářské techniky, kde na simulátoru dýchání (umělé plíce)
zabezpečuje zkoušky dýchacích a sebezáchranných přístrojů.
Vzhledem k tomu že zkušební zařízení (umělé plíce) je v České
republice unikátní, zabezpečujeme smluvně požadované zkoušky
dýchacích přístrojů pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce Praha,
který je autorizovanou notifikovanou zkušebnou pro Evropskou
Unii - identifikační číslo 1024 (Bodies notified under directive :
89/686/EEC Personal protective equipment).
The laboratory fulfils tasks defined by article 6 of the ČBÚ
Regulation No.: 447/2001 Coll. on Mine Rescue Services. The
laboratory analyses the air by means of infra-red analysers, gas
chromatograph DANI GC 1000 (air samples with the content of
oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide, methane, hydrogen
and high hydrocarbons – ethane, ethylene, propane, propylene,
acetylene, butane, iso-butane are tested); the laboratory
measures the temperature, air draughts in mine workings by
means of sulphur hexa-fluoride, including its determination, it
provides the maintenance and servicing of measuring rescue
instruments, monitoring of mine workings from the viewpoint
of self-heating prevention, it provides the operation of mine
gas laboratory. The gas laboratory monitors continuously the
selected components in mine air by means of remote sampling
– oxygen, carbon monoxide, carbon dioxide, methane, hydrogen,
temperature, humidity and air velocity. Data are transmitted to the
worksite of the commander of mine rescue services and these
data are assessed by the explosion triangle program. Further, the
laboratory prepares calibration gases, fills mercaptan ampoules
(mercaptan ampoules are part of the equipment for calling away
miners from hazardous parts of the mines – aromatic detection
system). Respiratory and self-rescue devices are also tested in
the laboratory equipped with a breathing simulator (breathing
machine) for tests of breathing and self-rescue apparatus. As this
testing equipment (breathing machine) is unique in the Czech
Republic, the tests of breathing apparatus on a contractual basis
are carried out for the Research Institute of Occupational Safety
in Prague, which is the authorized and notified testing laboratory
for the European Union- identification number 1024 (Bodies
notified under Directive: 89/686/EEC Personal protective
equipment).
32
4. Dokumentaristika
4. Documentation
Středisko spolupracuje při šetření mimořádných událostí.
Provádí dokumentaci zásahů báňských záchranářů a podílí se
na vypracování výukových materiálů pro potřeby školení.
This department cooperates in investigations of extraordinary
accidents. The responses by mine rescuers are registered there
and this department participates in preparation of educational
materials for training programmes.
Toto středisko zabezpečuje pronájem důlních svítidel a nabíjecích
zařízení včetně provádění servisních prací. OKD, HBZS, a.
s. provozuje cca 17 000 důlních svítidel. V současnosti je
provozováno důlní svítidlo typu T 1005.01 (článek Ni-Mh
a led dioda). Pro báňské záchranáře a na vybraná pracoviště
je k dispozici svítidlo typ T 1005.01 M 1. Na dolech OKD, je
od roku 2011 používán systém sledování osob v oblastech
s nebezpečím důlních otřesů, jehož součástí je TAG (RFID
technologie) namontovaný v důlním svítidle.
Středisko důlní svítidla spolupracuje při vývoji nových důlních
svítidel a nabíjecích zařízení, tak aby důlní svítidla vyhovovala
certifikaci FTZÚ (Fyzikálně technický zkušební ústav Ostrava –
Radvanice) a rovněž zabezpečuje ověřovací a zkušební provoz
důlních svítidel. Středisko se podílí na výrobě nového nabíjecího
stojanu, a to jako subdodavatel pro výrobce (KV – Svítidla, s.r.o.
Karlovy Vary).
Součástí tohoto střediska je i autorizovaný servis indikačních
a detekčních přístrojů.
Na jednotlivých lampovnách důlních podniků
ve společnosti OKD, a.s. OKD, HBZS, a. s. vykonává tyto
činnosti:
 evidence sjezdu a výjezdu fárajících do podzemí
ú
držba a oprava osobních svítidel (svítidla T 1002.09, T
1005.01, T 1005.01 M1, K 07 – koncové svítidlo dopravní)
 údržba nabíjecích stojanů
 v ýdej, údržba, oprava a cejchování indikační a detekční
techniky vč. analyzátorů CH4 (Interferometry DI 2, DI 2 C,
detektory - nasávače a délkové detekční trubičky, analyzátory
CH4 SIGNAL-5, SIGNAL-2), detektory plynů Dräger X-am
5000, Dräger X-am 5600
 údržba, kontroly a revize sebezáchranných přístrojů OXY K 50 S
 výdej a údržba protiprašných prostředků
 v ýdej, údržba a nabíjení dálkových ovladačů dobývacích
kombajnů
5. Mine lamps
This department offers rental services in the field of mine lamps
and charging equipment, including the servicing works. OKD,
HBZS, a. s. operates roughly 17,000 mine lamps. At present, the
mine lamp T 1005.01 (Ni-Mh cell and LED diode) is in operation.
The lamps of type T 1005.01 M1 are available for mine rescuers
and for selected workplaces. Since 2011 the monitoring system
of persons in the area with danger of mine rock-burst has been
used. TAG (RFID technology) is the part of this system which is
installed in the mine lamp.
As far as the development of new mine lamps and charging
equipment is concerned, the department cooperates with the
Physical and Technical Testing Institute Ostrava-Radvanice,
because mine lamps must comply with the certification and
this department carries out tests and trial operations of mines
lamps as well as. The department takes part in production of
a new charging rack as the subcontractor for the producer KV –
Svítidla, s.r.o. Karlovy Vary.
The department provides the authorized service of indication and
detection devices.
At individual lamp houses at coalmines of OKD, a.s.,
HBZS carries out the following activities:
 Registration of miners going down and up the shaft
 Maintenance and repair of personal lamps (lamps T 1002.09,
T 1005.01, T 1005.01 M1, K 07 –tail transport lamp)
 Maintenance of charging racks
 Issuance, maintenance, repair and calibration of indication
and detection instruments, including the analysers of CH4
(Interferometers DI 2, DI 2 C, detectors - detection tubes,
analysers CH4 SIGNAL-5, SIGNAL-2), gas detectors Dräger
X-am 5000, Dräger X-am 5600
 Maintenance, inspections and revisions of self-rescue devices
OXY K 50 S
 Issuance and maintenance of dust-proof means
 Issuance, maintenance and charging of remote controllers
for shearers
33
II. technická ČÁST • technical PART
5. Důlní svítidla
VI. Popílkové
hospodářství
VI. Flue ash
management
Společnost OKD, HBZS, a.s. zajišťuje za úplatu producentům
využití popelovin (produktů ze spalování uhlí) v dole a na povrchu
s komplexním zajištěním tohoto odběru popelovin v množství,
která všem producentům zabezpečuje neomezený celoroční
provoz. V roce 2011 jsme zajistili odběr a využití 724 114 tun
popelovin.
The company OKD, HBZS, a.s. supplies the ash matter
(products from coal combustion) to clients on a contractual basis
who utilize this product in underground mines or on the surface.
In 2011, we supplied 724 114 tons of flue ash to our clients.
Popeloviny – odpady po spalování uhlí z tepláren a elektráren
– používá OKD, HBZS, a.s. především jako technologickou
surovinu pro vyplňování vyrubaných prostor v hlubinných dolech.
Využití popelovin v dolech k bezpečnostním účelům přináší
mnoho pozitivních faktorů. Plavení popílku z povrchu do důlních
prostor na dolech má dlouholetou tradici a je nedílnou součástí
technologie dobývacího procesu uhlí v OKD, a.s. s významným
bezpečnostním přínosem. Společnost je provozovatelem
9 technologických zařízení na dolech OKD, a.s., která jsou
schválena Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, jako
zařízení na využití popelovin pro výrobu certifikovaného výrobku
„Základková směs HBZS“. Do důlních prostor dolů OKD, a.s.
bylo v roce 2011 splaveno 168 162 tun popelovin.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
V současnosti se kapacitní možnosti využití vyrubaných prostor
s ohledem na větší koncentraci a nižší počet dobývaných
porubů snižují, a to rychleji než produkce popelovin. Činnost
OKD, HBZS, a.s. je proto také zaměřena na využití popelovin
na povrchu, především při rekultivačních a sanačních pracích
na území ovlivněném hlubinnou i povrchovou těžbou. Podílíme
se proto významným způsobem na sanaci a rekultivaci lokalit
Nový York a Křivý Důl v OKD, a.s. a na povrchových lokalitách
ve Středočeském kraji. Pro sanaci a rekultivaci těchto lokalit
naše společnost zajišťuje z popelovin výrobu několika typů
stabilizátu, které jsou certifikovanými výrobky.
Jsme provozovateli dvou technologických zařízení, která jsou
schválena Krajským úřadem Středočeského kraje jako zařízení
na využití popelovin pro výrobu certifikovaného výrobku Stabilizát
HBZS. Výrobky jsou využívány pro sanaci a rekultivaci lokalit
Českých lupkových závodů, a.s. v Novém Strašecí a pískovny
Černuc u Velvar.
Dále jsme výrobcem několika receptur certifikovaných
zpevněných zásypových materiálů vyráběných z popelovin
(cementopopílkových směsí CPS 2 a CPS 5), určených pro
likvidaci hlavních důlních děl jejich vyplněním. Likvidaci hlavních
důlních děl zpevněným zásypovým materiálem jsme v roce 2011
nezajišťovali.
34
Flue ash – the waste from coal combustion from power station
and heating plant – is used by OKD, HBZS, a.s. mainly as
the technological raw material for filling the extracted area in
underground mines. The utilization of flue ash for safety purposes
brings many positive factors with a long tradition and is an
integral part of technology of coal mining process in OKD, a.s.
aimed at the improved safety. The company operates the nine
technological facilities in coalmines of OKD, a.s., and these
facilities were approved by the Regional Office of the MoravianSilesian Region for production of the certified product “HBZS
stowing mixture”. In 2011, 168 162 tons of flue ash was used in
coalmines of OKD.
At present, the capacity for utilization of extracted spaces is
reducing due to a greater concentration and a smaller number
of exploited coalfaces; this capacity reduces faster than the
production of ash matter. Therefore, the company´s effort is
focused on utilization of ash matter on the surface affected by
opencast and underground mining operations. We participate in
sanitation works and landscape reclamation in many localities,
such as Nový York and Křivý Důl in OKD and in certain locations
in central Bohemia. Our company supplies the certified
stabilizers and filling material for sanitation and reclamation
purposes.
We operate two technological facilities approved by the Regional
Office of the Region of Central Bohemia for utilization of flue ash
for production of the certified product “HBZS stabilizer”. These
products are used for sanitation and reclamation purposes in the
locality of České lupkové závody a.s. in Nové Strašecí and in the
sand pit Černuc u Velvar.
Further, we have developed the formula for certified filling
materials for landscape consolidation produced from flue ash
(cement-flue ash mixtures CPS 2 and CPS 5), intended for
liquidation of main mine workings by their filling. In 2011, we did
not supply the liquidation of main mine workings by consolidated
filling materials.
Hlavní úkoly společnost OKD, HBZS, a.s. v oblasti
nakládání s popelovinami:
Main tasks of OKD, HBZS, a.s. in the field of flue ash
management:
Z
abezpečit dostatečné množství popelovin pro potřeby
plavení na všech dolech OKD, a.s. do důlních prostor
v průběhu celého roku.
Z
ajišťovat pro doly komplexní službu, tj. dopravu popelovin
od producentů do zařízení dle jejich požadavků včetně vyřízení
legislativy a dispečerského řízení odběru a dodávek.
O
bchodně zajišťovat odběr popelovin od všech producentů
dle smluv uzavřených až do roku 2015.
T
o ensure the sufficient quantity of flue ash for the needs of all
coalmines of OKD, a.s. all the year round.
T
o provide complex services for coalmines, i.e. transport of
flue ash from producers to the facilities according to their
requirements and according to the law, including the control;
T
o take flue ash from all producers according to agreements
made until 2015.
Benefits from this activity:
 Ekonomický přínos za nakládání s popelovinami.
Z
výšení bezpečnosti procesu dobývání – plavení z povrchu
do důlních prostor je účinným nástrojem prevence nebo
represe důlních záparů.
P
lavení z povrchu umožňuje efektivní, ekonomické a včasné
uzavíraní ukončených nebo nepoužívaných důlních děl.
E
kologická a ekonomická sanace a rekultivace povrchových
lokalit dotčených hornickou činností.
Z
působ využití popelovin je ekologickou likvidací popelovin
jako odpadů ze spalování uhlí.
 Economic benefit for flue ash management.
 Improved safety of coal mining process – the supply from
the surface into underground spaces in an efficient tool of
prevention or repression of self-heating.
T
he supply from the surface enables an efficient, economic
and timely closure of the completed or abandoned mine
workings;
E
nvironment-friendly and economic sanitation and reclamation
of surface locations affected by coalmining operations;
T
he method of utilization of flue ash is the environment-friendly
disposal of flue ash as the waste from coal combustion.
Činnosti v oblasti nakládání s odpady jsou prováděny v souladu
se zavedenými a certifikovanými systémy jakosti dle normy BS
EN ISO 9001:2000 a environmentálního managementu dle
normy BS EN ISO 14001:2004.
Activities carried out in the field of waste management comply
with the introduced and certified quality systems according
to the standard BS EN ISO 9001:2000 and environmental
management as per standard the BS EN ISO 14001:2004.
Tyto systémy máme zavedeny a používáme pro oblasti:
These standards have been implemented and used in the
following field:
 Nakládání s odpady
V
ýroba zásypových materiálů určených k likvidaci hlavních
důlních děl zasypáním
V
ýroba stabilizátu pro vyplňování prostor po povrchové těžbě,
sanaci a rekultivaci povrchu krajiny
 Výroba základkových směsí pro použití v důlních prostorách
 Waste management
P
roduction of backfilling materials intended for liquidation of
main mine workings
P
roduction of the stabilizer for filling the spaces after opencast
mining, sanitation and landscape reclamation
P
roduction of stowing mixtures for the use in underground
mines.
35
II. technická ČÁST • technical PART
Přínosy z této činnosti:
VII. BÁŇSKÉ
ZÁCHRANNÉ
STANICE,
JEJICH SBORY
A VYBAVENÍ
VII. MINE RESCUE
SERVICES,
THEIR BRIGADES
AND EQUIPMENT
Přístroje / Instruments
pracovní /
oživovací /
Working Resusci-
BG-174
BG 4
Počty členů báňských záchranných sborů /
Number of members of mine rescue brigades
zkušební /Vozidla /
TestingVehicles
tation
záchr. /
Rescue
vzduchové
ks / pc
mechaniků /
lékařů /
Mechanics Paramedics
důlní /
ks / pc
Mine
Ostatní
celkem / zaměst. / Total
povrch. /
Other
Staff
ks / pc
ks / pc
ks / pc
ZBZS
178
25 26
34
35
25
819
HBZS
8
95
70
10
11
22
46 1
9
22
78
15
186
120
96
44
46
47
865
14
22
975
15
Celkem /
Total
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
73
74
Surface
5 897 VIII. SEBEZÁCHRANNÉ
PŘÍSTROJE
S CHEMICKY
VÁZANÝM KYSLÍKEM
VIII. SELF-RESCUE
CLOSED CIRCUIT
OXYGEN BREATHING
APPARATUS
HBZS zabezpečovala v roce 2011 odborný servis všech
sebezáchranných přístrojů s chemicky vázaným kyslíkem na území
celé České republiky. V roce 2011 bylo nasazeno 1 384 kusů
typu SSS 1 PV KS a 16 535 kusů typu OXY K 50 S.
In 2011, HBZS serviced all self-rescue closed circuit oxygen
breathing apparatus in the territory of the Czech Republic. In
2011, as many as 1,384 pieces of the SSS 1 PV KS type and
16,535 pieces of OXY K 50 S were put into operation.
Stavy sebezáchranných přístrojů
SSS 1 PV KS mimo doly OKD, a. s.
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Quantity of self-rescue breathing
apparatus SSS 1 PV KS used outside
the coalmines of OKD, a. s.
500
The Candy Plus Sweet Factory, s.r.o. 2
Správa jeskyní České republiky, státní příspěvková organizace
5
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Břidlicový důl Lhotka s.r.o.
36
20
5
RAKO-LUPKY, spol. s r.o. 15
ČEZ, a.s. 41
Montánní společnost o.s.
5
Správa úložišť radioaktivních odpadů
25
ARCADIS Geotechnika a.s. 10
HBZS Most
10
HBZS Praha
45
Celkem nájemci mimo OKD
683
Důl Kohinoor a.s. 289
DIAMO, státní podnik odštěpný závod Těžba a úprava uranu
24
DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA
80
Severočeské doly a.s., Doly Bílina
20
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 70
Léčebné lázně Jáchymov, a.s. 20
MND Drilling & Services a.s. 5
DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek 5
Sedlecké doly spol. s r.o.
2
OKK Koksovny, a.s. 16
Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice
18
International Power Opatovice, a.s.
2
UVR Mníšek pod Brdy a.s.
130
Celkem vlastníci / Total - owners
681
Celkem v České republice / Total in the Czech Republic
1364
Self-rescue breathing apparatus
in OKD, a.s.
OXY K 50 S
OXY K 50S (Přev. stanoviště / Transfer point)
DARKOV
3 692
180
KARVINÁ
4 747
253
ČSM
4 067
0
PASKOV
3 181
340
75
0
15 762
773
HBZS
CELKEM / TOTAL
37
II. technická ČÁST • technical PART
Sebezáchranné přístroje v OKD, a.s.
IX. Tabulkové
přílohy
IX. Tables
Tabulka vybavení dýchacími přístroji
se stlačeným kyslíkem a se stlačeným
vzduchem
Table of provision with breathing
apparatuses with compressed air
and compressed air
Tlakové přístroje / Pressure apparatus
Stanice / Station
BG 174
BG 4
PS 7000
Saturn
Oživovací Zkoušečky /
přístroje /
Testers
Resuscitation
apparatus
Darkov 2
20
3
2
1
Darkov 3
20
2
2
Lazy
31
4
3
ČSA
22
4
4
2
5
2
ČSM jih
20
3
6
ČSM sever
20
4
2
Diamo-Odra
- 6
1
1
Diamo-Dolní Rožínka
21
3
6
Diamo-Hamr
24
5
6
8
HBZS
8
95 70
10
11
Celkem / Total
186
120
44
46
Paskov-Staříč
-
25 10
86
Tabulka vybavení tlakovými láhvemi
10
Table of provision with pressure cylinders
Tlakové láhve / Pressure cylinders
Kyslíkové / Oxygen
Stanice / Station
2/15
Darkov 2
2/20
2
Darkov 3
Lazy
12
20
Č S A 19
BG 174
159
Vzduchové / Air
2,5/20
2 litres
12
137 9
123
220
ČSM jih
10
160
6
4
ČSM sever
10
80
8
5
Diamo-Odra
Diamo-Dolní Rožínka
11
3
154
Paskov-Staříč
Diamo-Hamr jiné /other
26
5 40
10
3
4
84
10
4
24 2
143
156
20
7
24
H B Z S
346
63
10
80
Celkem / Total
1619
164
38
173
53
38
178
Tabulka vybavení maskami a příslušenstvím
Masky / Masks
Pohlcovač /
Absorber 2 hrs
Pohlcovač /
Absorber 4 hrs
Vymezovací vložka /
Packing piece
Přídavná jehla /
Extra needle
Vesta /
Jacket Thermalwear
Darkov 2
70
30
12
182
37
14
12
Darkov 3
58
14
25
122
33
10
9
Lazy
43
144
9
10
Č S A 65
102
8
21
Paskov - Staříč
25
10
ČSM jih
60
18
80
6
20
ČSM sever
40
18
90
8
15
Maska
FPS 7000
Ústenky /
Mouthpieces
Příslušenství / Accessories
Panorama NOVA
Panorama Nova ZST
Table of provision with masks
and accessories
Stanice / Station
10
Diamo - Odra
38
18
6
Diamo-Dolní Rožínka
1
Diamo-Hamr 27
84
8
49
105
3
36
24
1
H B Z S
40
1585
3165
15
20
Celkem / Total
56
1658
4074
81
118
1
437
118
Tabulka vybavení detektory, ejektory,
telefony a odposlouchávacím zařízením
112
Table of provision with detectors, ejectors,
telephone and monitoring device
Detekce / Detection
Telefony / Telephones
Stanice / Station
Detectors
Ejectors 0,6
Ejectors 15
AZJ 110
AZY 110
AZJ 120
Darkov 2
5
3
4
4
4
4
6
Darkov 3
6
6
4
7
Lazy
2
2 5
5
7
Č S A 12
2
7
10
10
Paskov - Staříč
13
7
2
AZY 120
Odposlouchávací
zařízení /
Monitoring
and hearing
device
AZY 121 ZR - 1
10 12
15
17
ČSM jih
4
5
5
2
6
ČSM sever
2
3
3
6
Diamo - Odra
2
1
Diamo-Dolní Rožínka
6
4
Diamo - Hamr 3
1
1
H B Z S
14
10
10
10
15
Celkem / Total 27
58
60
12
75
45
2
16
3
17
4
ZZ - 1
1
4
39
2
2
Tabulka vybavení nosítky a brašnami
Table of provision with stretchers and bags
Nosítka / Stretchers
Pevná / Solid
Darkov 2
Brašny / Bags
Podtlaková / Underpressure
Četařské / Captain´s
Zámečnické / Fitter´s
2
6
2
7
Elektrikářské / Electrician´s
2
Darkov 3
5
1
Lazy
1
1
5
3
2
ČSA
10
2
6
4
2
Paskov - Staříč
15
4
15
5
1
ČSM jih
1
1
6
ČSM sever
2
6
1
Diamo - Odra
3
2
2
1
Diamo-Dolní Rožínka
1
2
6
Diamo - Hamr 2
1
3
2
H B Z S
6
6
15
7
Celkem / Total 46
22
77
25
Evidenční stavy členů báňských
záchranných sborů k 31. 12. 2011
2
9
Registered members of mine rescue brigades
as. at 31 Dec 2011
Složení záchranného sboru / Members of mine rescue brigade
15
89
5
6
Počet ostatních
pracovníků / Number
of other staff
Počet vyškolených
mechaniků / Number
of trained engineers 16
Lékaři / Physicians
83
Dělníci / Labourers
42
Inženyři / Engineers
125
Ostatní / Others
Darkov 3
Dobrovolný sbor /
Voluntary team
Darkov 2
Stálá hlídka /
Regular guard
Stanice / Station
Počet báňských
záchranářů / Number
of mine rescuers THZ / Technical staff
73
26
47
8
12
47
Lazy
103
23
80
10
21
65
7
ČSA
141
23
118
9
12
106
14
Paskov - Staříč
141
35
106
21
21
91
8
ČSM jih
95
35
60
8
13
68
6
ČSM sever
103
38
65
10
9
77
7
Diamo - Odra
14
11
3
2
3
7
2
Diamo-Dolní Rožínka
50
18
32
4
13
18
15
Diamo - Hamr 52
17
35
5
8
31
8
H B Z S
78
78
7
4
35
22
10
15
Celkem / Total
975
100
131
634
22
88
15
40
344
631
Dräger X-am 5000
Dräger X-am 5600
Jiné / another
270
16
180
67
74
0
140
24
Lazy
243
10
77
20
50
22
63
7
ČSA
238
9
143
25
55
22
78
9
Paskov
330
40
10
0
110
86
107
10
ČSM
380
20
150
36
79
42
140
32
41
21
62
15
4
6
1
Diamo-Odra
Diamo-Dolní Rožínka
Metanoměry /
Methane meter
Signal 5
Detektory / Detectors
Darkov
Důl / Colliery
Metanoměry /
Methane meter
Signal 2
DI 2C
Number of interferometers, detectors and
methane meters
DI 2
Počty interferometrů, detektorů
a metanoměrů
Diamo-Hamr
3 14
HBZS
9
22
13 46
12
-
1515
125
644
185
540
101
ČSA
nasazeno / in operation
76
92
95
91
6
51
57
60
2
23
4
67
61
62
2
5
7
4
4
in operation
rychlost větrů /
air velocity
63
deprese / depression
48
MCS 02/V
celkem / total
MTA 11.00
Lazy
analyzátory /
analysers
celkem / total
Darkov 3
čidla / sensors
Jiná čidla / Other
sensors
nasazeno / in operation
73
analyzátory /
analysers
Měření / Measurement
O2
total
MTA 11.00
celkem / total
nasazeno /
in operation
Monitoring
and control systém
in control room
Darkov 2
Měření / Measurement
CO
MTA11.00 TRANS.
69
77
80
5
5
Paskov-Staříč
MTA, MMK
148
150
3
4
85
86
2
2
4
5
Diamo-Odra
MTA 060 B
16
18
8
10
13
15
1
2
1
2
ČSM
MTA 11.00
150
168
146
170
6
570
603
531
568
16
Celkem / Total
73
nasazeno / in operation
Měření / Measurement
CH4
Důl / Colliery
218
Distribution of measuring and safety
equipment in Ostrava-Karviná Coalfield and
the number of measuring points
Rozdělení měřící a bezpečnostní techniky
v OKR a počty měřících míst
čidla / sensors
368
celkem / total
Celkem 13
11
14
3
5
2
2
8
24
16
24
149
39
41
III.
Ekonomická
část
economical
part
Ekonomický
vývoj
společnosti
v roce 2011
Economic
development
of the Company
in 2011
Rok 2011 byl osmnáctým rokem existence samostatné akciové
společnosti OKD, HBZS, a. s. V tomto roce dosáhla společnost
příznivých ekonomických výsledků, které byly v souladu s cíli
stanovenými náročným podnikatelským záměrem. Za účetní
období roku 2011 vykázala společnost zisk po zdanění ve výši 4,2
mil Kč při celkových nákladech 364,8 mil. Kč a celkových výnosech
369,0 mil. Kč a překročila tak stanovený roční podnikatelský plán
o 16,5 %.
Year 2011 was the eighteenth year of company´s contemporary
history. OKD, HBZS, a.s. achieved favourable economic results
which were in accordance with target set by exacting business
plan. For the accounting period of 2011 the Company showed
the profit after tax amounting to 4,2 million CZK, while total costs
were 364,8 million CZK and total revenues 369,0 million CZK.
The Company exceeded given annual business plan by 16,5 %.
Nejvyšší podíl výnosů na celkových výnosech společnosti
představují výnosy v oblasti popílkového hospodářství (39 %)
a v oblasti provozu důlních svítidel, sebezáchranných přístrojů
a pronájmu a servisu bezpečnostní techniky (39 %).
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
V oblasti popílkového hospodářství se v roce 2011 jednalo
o odběr a následné uložení 724 tis. tun popelovin a roční výnosy
z této činnosti činily 143 mil. Kč.
Popeloviny – odpady po spalování uhlí – používá OKD, HBZS,
a.s. především jako technologickou surovinu pro vyplňování
vyrubaných prostor v hlubinných dolech. Využití popelovin v dolech
k bezpečnostním účelům přináší mnoho pozitivních faktorů. Plavení
popílku z povrchu do důlních prostor na dolech má dlouholetou
tradici a je nedílnou součástí technologie dobývacího procesu uhlí
v OKD, a.s. s významným bezpečnostním přínosem. Společnost
je provozovatelem 9 technologických zařízení na dolech OKD,
a.s., která jsou schválena Krajským úřadem Moravskoslezského
kraje, jako zařízení na využití popelovin pro výrobu certifikovaného
výrobku „Základková směs HBZS“. Do důlních prostor dolů
OKD, a.s. bylo v roce 2011 splaveno 168 162 tun popelovin,
tj. o cca 51 tis. tun méně než v roce 2010. V současnosti se
kapacitní možnosti využití vyrubaných prostor s ohledem na větší
koncentraci a nižší počet dobývaných porubů snižují, a to rychleji
než produkce popelovin.
Proto je činnost OKD, HBZS, a.s. v této oblasti také zaměřena
na využití popelovin na povrchu, především při rekultivačních
a sanačních pracích na území ovlivněném hlubinnou i povrchovou
těžbou. Podílíme se významným způsobem na sanaci a rekultivaci
lokalit Nový York a Křivý Důl v OKD, a.s. a na povrchových
lokalitách ve Středočeském kraji. Pro sanaci a rekultivaci těchto
lokalit naše společnost zajišťuje z popelovin výrobu několika typů
stabilizátu, které jsou certifikovanými výrobky.
Jsme provozovateli dvou technologických zařízení, která jsou
schválena Krajským úřadem Středočeského kraje jako zařízení
na využití popelovin pro výrobu certifikovaného výrobku Stabilizát
HBZS. Výrobky jsou využívány pro sanaci a rekultivaci lokalit
44
The largest share of the Company’s revenues was in the field of
flue ash management (39 %) and in the operation of mine lamps,
self-rescue apparatus and safety equipment rental services
(39 %).
In the field of flue ash management in 2011, 724 thousand tons of
ash matter were collected and deposited. Annual revenues from
this activity amounted to 143 million CZK.
Flue ash matter, the waste after coal combustion, is used by OKD,
HBZS, a.s. primarily as a filling material in underground mines.
The utilization of flue ash matter in mines for improvement of safety
brings with it many positive factors. The supply of flue ash from
the surface to underground areas has a long tradition and it is
an integral part of the technology of coal extracting operations
at OKD, a.s. including an important contribution to safety. In OKD, a. s.
coalmines, the Company operates nine technological facilities,
which have been approved by the Regional Office of the MoravianSilesian Region and which produce the certified product, “HBZS
stowing mixture”, for filling purposes.
168 162 tons of ash matter was supplied to the underground
mines of OKD, a.s., in 2011, which represents a decrease about
51 thousand tons in comparison with the year 2010. At present
the capacity possibilities of extracted area utilization with respect
to higher concentration and lower number of mined coalfaces
are decreased, that is carried out more quickly than flue ash
production.
That´s reason why activity of OKD, HBZS, a.s., is also focused
on utilization of ash matter on the surface, mainly for reclamation
and sanitation works in localities affected by underground and
opencast mining activities. We participate significantly in sanitation
and reclamation in locations, such as Nový York and Křivý Důl in
OKD, a.s. as well as some surface locations in Central Bohemia.
Our company provides for the production of certified stabilizers
and filling materials from ash matter for sanitation and reclamation
purposes.
Dále jsme výrobcem několika receptur certifikovaných
zpevněných zásypových materiálů vyráběných z popelovin
(cementopopílkových směsí CPS 2 a CPS 5), určených pro
likvidaci hlavních důlních děl jejich vyplněním. Likvidaci hlavních
důlních děl zpevněným zásypovým materiálem jsme v roce 2011
nezajišťovali.
V oblasti provozu důlních svítidel, sebezáchranných přístrojů
a servisu bezpečnostní techniky dosáhly výnosy v roce 2011 výše
145 mil. Kč. Společnost provozovala na důlních podnicích cca
17 000 ks důlních svítidel a tomu odpovídající počet nabíjecích
stojanů. Na dolech OKD, a. s. je od roku 2011 používán systém
sledování osob v oblastech s nebezpečím důlních otřesů, jehož
součástí je TAG (RFID technologie) namontovaný v důlním svítidle.
Do provozu bylo v průběhu roku nasazeno 2 000 ks nových důlních
svítidel typu T 1005.01., 1 700 ks sebezáchranných přístrojů
OXY K 50 S, 40 ks kyslíkových pracovních dýchacích přístrojů
BG 4, 40 ks vzduchových pracovních dýchacích přístrojů PSS
7000 a 300 ks nových detektorů Dräger X-AM 5600. Dále jsme
provozovali 1 556 ks interferometrů, 516 ks metanoměrů Signal
2 a Signal 5, 560 ks detektorů Universal. Na dolech OKD, a. s.
bylo dále provozováno a servisováno 16 535 ks sebezáchranných
dýchacích přístrojů OXY K 50 S a v rámci České republiky jestě
dalších 1 384 ks sebezáchranných dýchacích přístrojů SSS PV
1 KS.
Na celkových pozitivních výsledcích společnosti se v daném
roce podílelo 189 zaměstnanců společnosti, z toho 35 báňských
záchranářů, 128 mechaniků BZS a povrchových dělníků a 26
techniků.
V roce 2011 činil celkový počet prvotních výjezdů pohotovostních
jednotek k likvidacím důlních nehod a poskytování lékařské první
pomoci 286 zásahů, což je o 60 více než v předchozím roce
(nárůst o 26,5 %). Z toho bylo 17 důlních výjezdů k likvidacím
nehod, tj. o 4 více než v minulém roce (nárůst 30,8 %). Při akční
činnosti bylo záchranářskými jednotkami odpracováno celkem
17 503 zásahových hodin.
Asanační práce prováděné především v podzemí všech dolů OKD,
a. s. byly směrovány převážně na uzavírání stařin a nepotřebných
důlních děl výbuchuvzdornými hrázemi, kladení dusíkového potrubí
a další práce související se zajišťováním bezpečnosti v dolech. Při
těchto pracích bylo odpracováno celkem 2 428 směn.
Pořízení investic v roce 2011 představovalo celkovou částku
30,3 mil. Kč. Investiční prostředky byly vynaloženy především
na pořízení nové bezpečnostní techniky (zejména pracovní
dýchací přístroje a multidetektory), na financování realizace
SAP HR a na nezbytnou obměnu transportní techniky. V rámci
stavebních investic byly provedeny nezbytné rekonstrukce
v areálu společnosti.
V oblasti pohledávek z obchodního styku došlo k meziročnímu
snížení z 72,4 mil. Kč v roce 2010 na 69,5 mil. Kč v roce 2011
(pokles o 4,0 %). Závazky z obchodního styku se za stejné období
snížily o 13,3 mil. Kč a činily 36,7 mil. Kč (pokles o 26,6 %).
OKD, HBZS, a.s. operates two technological facilities approved
by the Regional Office of the Region of Central Bohemia for the
utilization of flue ash in the production of the certified product
„HBZS stabilizer“. These products are used for sanitation and
reclamation purposes in the lokality of České lupkové závody, a.s.
in Nové Strašecí and in the sand pit Černuc, near Velvar.
Further, we developed the formula for certified filling materials for
landscape consolidation, produced from flue ash (the cement-flue
ash mixtures CPS 2 and CPS 5), intended for the liquidation of
main mine workings by their filling. In 2011 we did not supply the
liquidation of main mine workings by consolidated filling materials.
The operation of mine lamps, self-rescue apparatus and safety
equipment servicing produced revenues reaching 145 million
CZK in 2011. At coalmines, the Company operated approximately
17 000 units of mine lamps, with the corresponding quantity of
charging racks.
Since 2011 the monitoring system of persons in the area with
danger of mine rock-burst has been used in the coalmines of OKD,
a.s. TAG (RFID technology) is the part of this system installed in
the mine lamp.
During the year, were put into operation: 2 000 units of the new
mine lamps of the type T 1005.01, 1 700 units of self-rescue
breathing apparatus OXY K 50S, 40 units of oxygen working
breathing apparatus BG 4, 40 units of air working breathing
apparatus PSS 7000 and 300 units of new detectors Dräger
X-AM 5600. OKD, HBZS, a.s. also operated 1 556 units of
interferometers, 516 units of methane detectors type Signal 2 and
Signal 5, 560 units of Universal detectors. There were operated
and serviced 16 535 units of self-rescue breathing apparatus OXY
K 50 S in OKD coalmines and 1 384 units of self-rescue breathing
apparatus SSS PV 1 KS within the Czech Republic. .
Of the 189 employees of the Company, who contributed to
last year´s positive results, 35 were mine rescuers, 128 were
mechanics of mine-based rescue service or surface labourers and
26 were technicians.
In 2011, the rescue teams responded to 286 emergency incidents
in mines and requiring First Aid to be given, which is by 60 incidents
more than in the previous year (increase by 26,5 %). From this
number, 17 rescue responses dealt with incidents in mines, which
is by 4 responses more than in previous year (increase by 30,8 %).
The rescue teams worked 17 503 hours in rescue actions.
Sanitation works in underground mines of OKD, a.s., mainly
included clean-up works and closure of “goaf” areas and redundant
mine workings with explosion-proof dams, the installation of
nitrogen piping and other work leading to improved safety in the
mines. Altogether 2 428 shifts were worked in these operations.
In 2011, new acquisitions accounted for a total of 30,3 million
CZK. This was spent on the acquisition of new safety equipment
(mainly the working breathing apparatus and multidetectors),
financing of SAP HR implementation and the necessary renewal
of transport equipment. The necessary renovation in premises of
OKD, HBZS, a.s. were carried out within the building investment,
45
III. Ekonomická část • Economical part
Českých lupkových závodů, a.s. v Novém Strašecí a pískovny
Černuc u Velvar.
Přidaná hodnota dosáhla výše 137,6 mil. Kč. Produktivita práce
z přidané hodnoty dosáhla výše 60 660 Kč/1 prac/měs. Průměrné
výdělky (včetně akcí) se zvýšily proti stejnému období minulému
roku o 9,1 %.
Během celého uplynulého roku věnovala společnost pozornost
všem nákladovým položkám. Největší nákladové položky tvořily
služby (podíl na celkových nákladech 37 %, jednalo se především
o náklady na dopravu a uložení popílku), osobní náklady (podíl
na celkových nákladech 33 %), spotřeba materiálu a energie
(podíl na celkových nákladech 23 %) a odpisy a ostatní náklady
(podíl na celkových nákladech 7 %).
V oblasti zásob došlo k meziročnímu snížení jejich celkového
objemu z 12,7 mil. Kč (stav k 31. 12. 2010) na 9,1 mil. Kč (stav
k 31. 12. 2011), tj snížení o 28,3 %.
OKD, HBZS, a. s. byla v roce 2011 začleněna do Integrovaného
záchranného systému České republiky (do roku 2010 to bylo pouze
v rámci IZS města Ostravy) a je rovněž jedním ze zakládajících
členů Mezinárodního orgánu pro báňské záchranářství IMRB,
který v současné době sdružuje zástupce báňské záchranné
služby z 21 zemí celého světa. Zástupci OKD, HBZS, a. s. se
v roce 2011 zúčastnili zasedání 5. Mezinárodní konference IMRB
v Číně.
Zpracovaný podnikatelský záměr společnosti pro následující
období předpokládá další stabilizaci firmy i všech podnikatelských
aktivit nad rámec báňského záchranářství.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Velká pozornost bude nadále věnována především oblasti
zajišťování bezpečnosti důlních provozů (protizáparová
a protiotřesová prevence) a nemalé úkoly čekají společnost
i v oblasti popílkového hospodářství. Další využívání speciální
techniky pro komerční využití, provádění speciálních prací
v podzemí, technický rozvoj v oblasti provozování důlních svítidel,
servisu dýchací, oživovací, detekční a indikační techniky a požární
techniky budou dotvářet celkový rámec činnosti OKD, HBZS,
a. s. v následujícím období. Jedním z prvořadých úkolů zde
bude pokračující permanentní obnova osobních důlních svítidel
a sebezáchranných přístrojů, další nasazení nové detekční
a indikační techniky a pokračující modernizace a obnova
pracovních dýchacích přístrojů používaných v báňské záchranné
službě.
V oblasti nově pořizovaných investic se jedná především
o zakoupení dalších pracovní dýchací přístrojů a bezpečnostní
techniky.
V následujících letech bude i nadále rozhodující část výkonů
společnosti realizována v oblasti uhelného hornictví a to
především v rámci společnosti OKD, a. s. Na základě uzavřených
smluv bude zajišťován nejen samotný výkon báňské záchranné
služby (prevence i represe) dle platné legislativy a veškeré služby,
práce a činnosti, které společnost na základě svého předmětu
podnikání provozuje, ale prvořadá pozornost bude věnována
zajištění bezpečnosti důlních provozů.
46
As far as receivables are concerned, and in comparison with the
previous year: they decreased from 72,4 million CZK in 2010 to
69,5 million CZK in 2011 (decrease by 14,3 %). Liabilities for the
same period decreased by 13,3 million CZK and it amounted to
36,7 million CZK (decrease by 26,6 %).
Added value achieved 137,6 million CZK. Work productivity from
this added value achieved 60 660 CZK/1 worker/month. Average
earnings (including actions) increased by 9,1 % in comparison
with the previous year.
During the whole last year, the Company paid attention to all
expense items. The highest costs were for services (the total
expense share was 37 %, primarily the costs for transport and
depositing of flue ash), personnel costs (the total expense share
33 %), energy and material consumption (the total expense share
23 %), depreciations and other costs (the total expense share
amounted to 7 %).
The Company´s inventory decreased from 12,7 million CZK (as
at 31.12.2010) to 9,1 million CZK (as at 31.12.2011), it means
a decrease by 28,3 %.
OKD, HBZS, a. s. was included in the Integrated Rescue System
of the Czech Republic in 2011 (until 2010 it was only within the
Integrated Rescue System of city Ostrava) and it is one of the
founder members of the International Mine Rescue Body (IMRB)
as well, which currently brings together the representatives of
mine rescue services from 21countries around the world.
The Company´s business plan for the next period anticipates
further stabilization of the Company outside the sphere of mine
rescue services.
Close attention will be still paid to safety in mining operations
(self-heating and bump-proof prevention) and other significant
tasks are expected by flue ash management. Further utilization
of special equipment for commercial purposes, carrying out the
special works in underground mines, technical development of
mine lamps, servicing of respiratory and resuscitation devices,
detection and indication devices and fire-fighting equipment will
be complete the total framework of OKD, HBZS, a.s. activity
in the following period. One of the most important tasks will be
completing the replacement of self-rescue breathing devices and
personal lamps, implementation of new detection and indication
equipment and further replacement of working respiratory devices
used in mine rescue service.
New acquisitions will be primarily the purchase of other working
breathing apparatus and safety equipment.
The Company´s activity in the future will still focus on the coalmining
sector, mainly within the company OKD, a.s. Mine rescue services
and other work and activities (prevention and repression) will be
provided to clients on a contractual basis and within applicable
law, but always with key attention being paid to the safety of
mining operations.
Náklady, výnosy, hospodářský výsledek 1994
až 2011 (údaje v tis. Kč)
1994
1996
1997
1998
1999
2000
Náklady/Costs
54 738 68 658 97 630
96 688
93 647
79 085
87 870
Výnosy/Revenues 64 668 71 139 99 048
97 403
98 399
80 935
93 372 114 017 134 003 131 547 158 278 151 823 172 454 349 487 408 397 383 755 357 029 368 968
287
2 094
842
HV/ER
5 176
1995
1 403
146
3 370
2001
Costs, revenues, economic result 1994 till
2011 (data in ths CZK)
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
107 789 126 691 123 494 149 391 142 113 161 948 326 324 391 352 356 255 349 233 364 813
3 967
7 312
8 053
8 887
9 710
10 506
23 163
17 045
27 500
2006
2007
2008
2009
7 796
4 155
500 000
450 000
400 000
500 000
tis. Kč / ths CZK
tis. Kč / ths CZK
350 000
450 000
300 000
400 000
250 000
350 000
200 000
300 000
150 000
250 000
100 000
200 000
50 000
150 000
0
100 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2010
2011
roky / years
50 000
Náklady / Costs
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Výnosy / Revenues
2010
2011
roky / years
Náklady / Costs
Výnosy / Revenues
Hospodářský výsledek
po zdanění
Economic result
after tax
30000
20000
30000
15000
25000
10000
20000
5000
15000
0
10000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
roky / years
5000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
roky / years
47
III. Ekonomická část • Economical part
tis. Kč / ths CZK
tis. Kč / ths CZK
25000
Structure of costs 2011 2 %
Struktura nákladů
5
5%
% 2%
5% 2%
Druh / Type
Osobní náklady/Personnel costs
tis. Kč/ths CZK
%
121 440
33
Materiál a energie/Material and energy
85 659
23
Služby/Services
134 772
37
OdpisyDepreciations
16 641
5
100
Ostatní/Other
6 301
Celkem / Total
364 813
2
33
33 %
%
33 %
37
37 %
%
37 %
23 %
%
23
23 %
Struktura výnosů
Structure of revenues 2011
2
%
1%
2%
% 1
Druh / Type
Tržby z prodeje služeb /
Revenues from sale of services
tis. Kč / ths CZK
%
358 008
97
Tržby z prodeje mat. a invest. /
Revenues from sale of mat. and inv.
1 485
1
Ostatní / Other
9 475
2
Celkem / Total
368 968
2 % 1%
100
97
97 %
%
97 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Členění výnosů dle jednotlivých
činností
Činnost
tis. Kč
Záchranný sbor / Rescue brigade
69 929
19
Mechanici / Engineers
145 091
39
Popílkové hospodářství
/ Flue ash management
142 987
39
Structure of revenues accord
to individual activites
3
3%
%
%
Ostatní / Other
10 961
3
Celkem / Total
368 968
100
19
19 %
%
3%
19 %
39
39 %
%
39 %
39
39 %
%
39 %
48
Detailní struktura výnosů dle jednotlivých
činností v roce 2011
Detailed structure of revenues accord.to
individual activities in 2011
Činnost / Activity
Total
%
Smlouvy o BZS / Rescue service contracts
41 858
11
Akční činnost / Actions
8 271
2
Asanační práce / Clean-up works
10 948
3
Provoz lampoven / Operation of mine lamps
121 840
33
Požární ochrana / Fire protection
7 568
2
Servis a nájem záchranářské techniky / Servicing and hire of rescue equipment
20 493
6
Pronájem nemovitostí a služby / Real estates sublet and services
4 042
1
Prodej materiálu a investic / Sale of material and capex
Popílkové hospodářství / Flue ash management
1 486
1
142 987
39
Ostatní / Other
9 475
2
Celkem / Total
368 968
100
2%
11 %
Smlouvy o BZS / Rescue service contracts
2%
3%
Akční činnost / Actions
Asanační práce / Clean-up works
Provoz lampoven / Operation of mine lamps
39 %
Požární ochrana / Fire protection
Servis a nájem záchranářské techniky /
Servicing and hire of rescue equipment
Pronájem nemovitostí a služby /
Real estates sublet and services
33 %
Prodej materiálu a investic / Sale of material and capex
1%
1%
Popílkové hospodářství / Flue ash management
6%
2%
Ostatní / Other
EBIT, EBITDA 1994 až 2011
(údaje v tis. Kč)
1994
1995
1996
EBIT
10 268 2 543
EBITDA
15 893 15 271 16 557
977
EBIT, EBITDA 1994 - 2011
(data in ths CZK)
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
-262
3 249
1 664
3 809
4 742
10 919
11 516
11 481
12 753
14 317
29 301
19 248
33 360
10 998 4 237
16 327
15 333
12 998
18 940
20 083
25 424
22 155
19 453
21 798
26 354
41 568
31 343
43 495
27 239 20 878
45 000
40 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
-5 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
roky / years
2010
EBIT
49
2011
EBITDA
III. Ekonomická část • Economical part
tis. Kč / ths CZK
35 000
Pracovníci a produktivita práce z přidané
hodnoty 1994 až 2011
1994
Průměrný počet
pracovníků /
Average personnel
number
109
Personnel and work productivity of added
value 1994 till 2011
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
109
109
103
102
86
81
82
84
85
51 238
46 383
47 129
60 856
62 728
73 730
70 083
Produktivita práce
z přidané hodnoty
(Kč / prac. / měs.) 28 511 32 034 39 434
Work productivity
of added value
(CZK/work./month)
Průměrný počet pracovníků
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
85
87
88
140
223
198
191
189
68 106
72 008
82 163
72 474
56 226
62 090
62 518 60 660
Average personnel number
Průměrný
Průměrný počet
počet pracovníků
pracovníků // Average
Average personnel
personnel number
number
250
200
150
100
50
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2011
roky / years
Produktivita práce z přidané hodnoty
(Kč/prac./měs.)
Work productivity of added value
(CZK/work./month)
90 000
80 000
60 000
Kč
Kč // ths
ths
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
70 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
roky / years
50
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Průměrné měsíční hrubé výdělky
1994 až 2011
1994
Průměrný měsíční
hrubý výdělek v Kč
bez akcí /
Average monthly gross earning
in CZK
without actions
Průměrný měsíční
hrubý výdělek v Kč
celkem /
Average monthly
gross earning
in CZK
1995
1996
Average monthly gross earnings
1994 - 2011
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
12 345 13 281 17 770
17 430
19 800
21 393 23 285
26 247
26 420
27 814
28 884
29 313
30 227
28 062
29 804
27 810 31 926 34 945
15 626 16 396 21 294
23 940
24 178
24 511 28 451
29 891
33 582
33 715
34 901
35 347
38 840
31 531
33 425
30 962 35 592 38 827
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
roky / years
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč bez akcí /
Average monthly gross earning in CZK without actions
Průměrný měsíční hrubý výdělek v Kč celkem /
Average monthly gross earning in CZK
51
III. Ekonomická část • Economical part
0
Profesní struktura zaměstnanců
Evidenční stav k 31. 12. 2011
Professional structure of employees
Evidence state as at 31. 12. 2011
14 %
%
14
14 %
Profese / Profession
Počet / Number
%
Báňští záchranáři/Mine rescuers
34
18
Mechanici BZS/Mine rescue engineers
17
9
Pracovníci lampoven/Mine lamps
104
55
Ostatní dělníci/Other labourers
8
4
THZ/Technical staff
26
14
Celkem / Total
189
100
18
%
18
18 %
%
4%
%
4
4
%
9
%
9
9%
%
55 %
%
55
55 %
Věková struktura zaměstnanců
Evidenční stav k 31. 12. 2011
Věk / Age
Počet / Number
Age structure of employees
Evidence state as at 31. 12. 2011
do/under age 30 15
8
age 31-40 49
26
age 41-50 66
35
age 51-60
55
29
age 61-70
4
2
189
100
Celkem / Total
2
%
2
2%
%
%
8
%
8
8%
%
29
%
29
29 %
%
26
%
26
26 %
%
35 %
%
35
35 %
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Vzdělanostní struktura zaměstnanců
Evidenční stav k 31. 12. 2011
Education structure of employees
Evidence state as at 31. 12. 2011
7%
%
7
7%
Vzdělání / Education
Počet / Number
%
Základní/Primary
24
13
SOU bez maturity/Train.inst. without graduation
99
52
SŠ s maturitou/Tech.college with graduation
53
28
VŠ/University
13
7
Celkem / Total
189
100
13 %
%
13
13 %
28
%
28
28 %
%
52
%
52
52 %
%
52
BALANCE SHEET as at: 31.12.2011
(unconsolidated, in CZK thousands)
a
ASSETS
AKTIVA
b
b
TOTAL ASSETS AKTIVA CELKEM
r.
c
r. 02+03+31+63 001
Current accounting period
Previous per.
Gross
Adjustment
Net
1
2
3
550 652 -132 409
418 243
A.
Receivables for subscribed registered capital
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Fixed assets Dlouhodobý majetek
003
r.04+13+23
r.05 to 12
004
267 040 -131 000
1 419
136 040
B.
I.
Intangible fixed assets Dlouhodobý nehmotný majetek
B.
I. 1.
Incorporation expenses
Zřizovací výdaje
005
2.
Research and development
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3.
Software
Software
007
4.
Patents, royalties and similar rights
Ocenitelná práva
008
5.
Goodwill
Goodwill
009
6.
Other intangible fixed assetsJiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
7.
Intangible fixed assets under construction
Nedokončený dlouhodobý nehm. majetek
011
273
-8
-8
122 391
265
1 146
1 146
8.
Advance payments for intangible fixed assets
Poskytn. zálohy na dlouhodobý nehm. majetek
012
II.
Tangible fixed assets Dlouhodobý hmotný majetek
013
B.
265 621 -130 992
4
443 949
1 411
B.
r.14 to 22
31.12.2010
134 629
3 267
122 391
II. 1.
Land
Pozemky
014
3 267
3 267
2.
Buildings and constructions
Stavby
015
139 519
-51 792
87 727
88 391
3.
Machinery and equipment
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
122 756
-79 200
43 556
29 660
4.
Cultivated areas
Pěstitelské celky trvalých porostů
017
5.
Livestock
Dospělá zvířata a jejich skupiny
018
6.
Other tangible fixed assetsJiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7.
Tangible fixed assets under construction
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
8.
Advance payments for tangible fixed assets
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
9.
Gain or loss on revaluation of acquired property
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
022
B. III.
Long-term financial investments
Dlouhodobý finanční majetek
023
r.24 to 30
79
79
B. III. 1.
Investments in group undertakings
Podíly v ovládaných a řízených osobách
024
2.
Investments in associated companies Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3.
Other long-term securities and ownership interests
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4.
Intercompany loans
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
027
5.
Other long-term investmentsJiný dlouhodobý finanční majetek
028
6.
Long-term investments (provisional value)
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
029
7.
Advance payments for long-term investments
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
030
53
1 073
III. Ekonomická část • Economical part
ROZVAHA ke dni: 31.12.2011
(nekonsolidovaná, v celých tis.Kč)
ROZVAHA ke dni: 31.12.2011
(nekonsolidovaná, v celých tis.Kč)
BALANCE SHEET as at: 31.12.2011
(unconsolidated, in CZK thousands)
ASSETS
a
r.
AKTIVA
b
b
C.
Current assets Oběžná aktiva
C.
I.
Inventories Zásoby
C.
I. 1. Raw materials
2.Work-in-progress and semi-finished products
Previous per.
31. 12. 2010
c
1
r.32+39+48+58
031
106 523
2
r.33 to 38
Net
3
4
-1 409
105 114
140 654
032
9 104
9 104
12 668
Materiál
033
9 104
9 104
12 668
Nedokončená výroba a polotovary
034
3. Finished goods
Výrobky
035
4. Livestock
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny
036
5. Goods for resale
Zboží
037
6. Advance payments for inventory
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
C.
II.
Dlouhodobé pohledávky
039
C.
II. 1. Trade receivables
Long-term receivables r.40 to 47
Pohledávky z obchodních vztahů
040
2. Receivables from group companies with majority control Pohledávky - ovládající a řídící osoba
041
3. Receivables from group companies with contr. of 20% - 50%
042
Pohledávky - podstatný vliv
4. Receivables from shareholders /owners and alliance partners Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení
043
5. Long-term advances granted
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
6. Contingent assets
Dohadné účty aktivní
045
7. Other receivablesJiné pohledávky
046
8. Deferred tax asset
Odložená daňová pohledávka
047
C. III.
Krátkodobé pohledávky
048
77 766
-1 409
76 357
84 097
049
69 562
-1 409
68 153
71 005
Short-term receivables C. III. 1. Trade receivables
r.49 to 57
Pohledávky z obchodních vztahů
2. Receivables from group companies with majority control Pohledávky - ovládající a řídící osoba
050
3. Receivables from group companies with contr. of 20% - 50% Pohledávky - podstatný vliv
051
4. Receivables from shareholders/ owners and alliance partners Pohl. za společníky, čl. družstva a za účastníky sdružení
052
5. Social security and health insurance
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
053
6. Tax receivables and state subsidies receivables
Stát - daňové pohledávky
054
7. Other advances paid
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
499
499
460
8. Estimated receivables
Dohadné účty aktivní
056
2 713
2 713
7 086
9. Other receivablesJiné pohledávky
057
1
1
C. IV.
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
Current accounting period
Gross Adjustment
Cash and cash equivalents IV. 1. Cash in hand
Krátkodobý finanční majetek
r.59 to 62
4 991
4 991
058
19 653
19 653
43 889
Peníze
059
75
75
110
19 578
19 578
43 779
2. Bank accounts
Účty v bankách
060
3. Short-term securities and ownerhip interests
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4. Short-term financial investments in progress
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
062
D.
I.
Časové rozlišení
D.
I. 1. Prepaid expenses
Accruals and deferrals r.64 to 66
Náklady příštích období
063
177 089
177 089
180 904
064
177 089
177 089
180 904
2. Complex prepaid expenses
Komplexní náklady příštích období
065
3. Accrued revenue
Příjmy příštích období
066
Kontrolní účet
999
Revisory number
54
5 546
r.01 to 66
2 025 519
-529 636
1 495 883 1 594 892
BALANCE SHEET as at: 31.12.2011
(unconsolidated, in CZK thousands)
LIABILITIES
a
r.
Current period
Previous per.
PASIVA
b
b
c
6
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY PASIVA CELKEM
A.
Equity Vlastní kapitál
A.
I.
Registered capital
Základní kapitál
069
163 396 163 396
A.
I. 1.
Registered capital
Základní kapitál
070
163 396 163 396
2.
Treasury stock (-)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Changes in registered capital
Změny základního kapitálu
072
A.
II.
Capital funds
Kapitálové fondyr.74 to 77
073
A.
r.68+85+118
31.12.2010
5
067
418 243 443 949
r.69+73+78+81+84 068
323 861 319 706
r.70+72
38 969
38 969
II. 1.
Share premium
Emisní ážio
074
2.
Other capital funds
Ostatní kapitálové fondy
075
3.
Revaluation of assets and liabilities
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
076
4.
Revaluation incurred with transformations
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
077
5.
Differences from company transformation
Rozdíly z přeměn společnosti
078
A. III.
Reserve funds and other funds created from profit
Rez.fondy, ned.fond a ost.fondy ze ziskur.79+80
079
7 639
7 249
A. III. 1.
Statutory reserve fund / Undistributable reserves
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
080
7 639
7 249
2.
Statutory and other funds
Statutární a ostatní fondy
081
A. IV.
Retained earnings Výsledek hospodaření minulých letr.82+83
082
109 702 102 296
A. IV. 1.
Retained profits
Nerozdělený zisk minulých let
083
109 702 102 296
2.
Accumulated losses
Neuhrazená ztráta minulých let
084
A.
V.
38 969
38 969
Profit (loss) for the current period (+/-)
Výsl. hosp. běžného úč. obd. (+/-) r.01-(+69+73+78 +81+85+118) 085
B.
Liabilities
Cizí zdroje
B.
I.
Provisions
Rezervyr.87 to 90
087
B.
I. 1.
Provisions created under special legislation
Rezervy podle zvl. právních předp.
088
2.
Provision for pensions and other similar payables
Rezerva na důchody a podobné závazky
089
3.
Income tax provision
Rezerva na daň z příjmů
090
1 964
4.
Other reserves
Ostatní rezervy
091
6 207
5 318
Dlouhodobé závazkyr.92 to 101 092
14 306
30 305
+
r.86+91+102+114 086
4 155
+
6 207
B.
II.
Long-term liabilities
B.
II. 1.
Trade payables
Závazky z obchodních vztahů
093
2.
Liabilities to group companies with majority control
Závazky - ovládající a řídící osoba
094
9 014
3.
Liabilities to group companies with control of 20% - 50%
Závazky - podstatný vliv
095
4.
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners
Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdruž.
096
5.
Long-term advances received
Dlouhodobé přijaté zálohy
097
6.
Debentures and bonds issued
Vydané dluhopisy
098
7.
Long-term bills of exchange payable
Dlouhodobé směnky k úhradě
099
8.
Estimated liabilities
Dohadné účty pasivní
100
9.
Other long-term payablesJiné závazky
101
10. Deferred tax liability
Odložený daňový závazek
102
7 796
94 348 124 195
5 292
55
7 282
26 187
4 118
III. Ekonomická část • Economical part
ROZVAHA ke dni: 31.12.2011
(nekonsolidovaná, v celých tis.Kč)
ROZVAHA ke dni: 31.12.2011
(nekonsolidovaná, v celých tis.Kč)
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
BALANCE SHEET as at: 31.12.2011
(unconsolidated, in CZK thousands)
LIABILITIES
a
r.
Current period
Previous per.
PASIVA
b
b
B. III.
Short-term liabilities Krátkodobé závazky
c
r.103 to 113
31.12.2010
5
6
103 73 835
86 608
III. 1.
Trade payables
Závazky z obchodních vztahů
104 36 698
50 037
2.
Liabilities to group companies with majority control
Závazky - ovládající a řídící osoba
105 17 500
17 500
106
3.
Liabilities to group companies with control of 20% - 50%
Závazky - podstatný vliv
4.
Liabilities to shareholders/owners and alliance partners
Závazky ke spol., čl. družstva a účastníkům sdružení
107
5.
Payables to employees
Závazky k zaměstnancům
108 11 138
6.
Payables to social security and health insurance
Závazky ze soc. zabezpečení a zdravotního pojištění
109
4 060
4 449
7.
Tax and subsidies liabilities to state
Stát - daňové závazky a dotace
110
2 467
3 090
8.
Short-term advances received
Krátkodobé přijaté zálohy
111
9.
Debentures and bonds issued
Vydané dluhopisy
112
10. Estimated liabilities
Dohadné účty pasivní
113
9 754
1 972
1 636
142
11. Other payablesJiné závazky
114
B. IV.
Bank loans and overdrafts
115
B. IV. 1.
Long-term bank loans
Bankovní úvěry dlouhodobé
116
2.
Short-term bank loans Krátkodobé bankovní úvěry
117
3.
Short-term borrowings
Krátkodobé finanční výpomoci
118
C.
I.
Accruals and deferrals Časové rozlišení
119
34
48
C.
I. 1.
Accrued expenses
Výdaje příštích období
120
15
30
2.
Deferred income
Výnosy příštích období
121
19
18
Revisory number
Kontrolní číslo
9991 663 4911 763 834
56
Bankovní úvěry a výpomoci
r.115 to 117
r.119 to 120
r.67 to 120
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni: 31. 12. 2011
(nekonsolidovaná, v celých tis.Kč)
PROFIT & LOSS STATEMENT
r.
Current period
Previous per.
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
a
I.
Revenue from goods sold
b
Tržby za prodej zboží
01
A.
Cost of goods sold
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+ Gross profit Obchodní marže
03
II.
Revenue from production
Výkony
II. 1.
Revenue from own products and services
b
c
(r.01-02)
(r.05+06+07)
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
1
2
04
358 008 348 913
05
358 008 348 913
2.
Change in inventory of finished goods and work in progress Změna stavu zásob vlastní činnosti
3.
Own work capitalized
Aktivace
07
B.
Production related consumption
Výkonová spotřeba(r.09+10)
08
B. 1.
Raw materials and consumables used
Spotřeba materiálu a energie
09
B. 2.
Services
Služby
10
134 772 126 886
+ Added value Přidaná hodnota
(r.03+04-08)
11
137 577 143 291
C.
Personnel expenses Osobní náklady
(ř13 to 16)
12
121 440 115 016
06
220 431 205 622
85 659
78 736
C. 1.Wages and salaries
Mzdové náklady
13
89 100
83 519
C. 2.
Remuneration of board members
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
14
360
1 071
C. 3.
Social security and health insurance expenses
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
28 963
28 028
C. 4.
Social expenses
Sociální náklady
16
3 017
2 398
D.
Taxes and charges
Daně a poplatky
17
308
299
E.
Depreciation and Amortization expense
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
16 641
16 240
III.
Proceeds from disposals of fixed assets and raw material Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu(ř20 to 21)
19
1 485
4 301
III. 1.
Proceeds from disposals of fixed assets
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
111
484
2.
Proceeds from disposals of raw material
Tržby z prodeje materiálu
21
1 374
3 817
F.
Net book value of fixed assets and raw material sold Zůst. cena prodaného dlouhodob. majetku a mat.(ř23 to 24)
22
1 237
3 810
F. 1.
Net book value of fixed assets sold Zůstatková cena prodaného dlouhodob. majetku
23
F. 2.
Raw material sold
Prodaný materiál
24
1 237
3 495
G.
Change in provis.&adjust. relating
Zm. st. rezerv a opr. pol. v prov.obl. a komplex. 25
889
981
to oper.act. and in complex prep.exp.
nákl. příštích období
IV.
Other operating revenues
Ostatní provozní výnosy
26
7 552
3 683
H.
Other operating expenses
Ostatní provozní náklady
27
1 862
3 931
V.
Changes to operatng revenues
Převod provozní výnosů
28
I.
Changes to operatng expenses
Převod provozní nákladů
29
Operating profit (loss) Provozní výsledek hospodaření 30
*
4 237
r.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)
VI.
Proceeds from sale of securities and ownership interests
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
31
J.
Securities and ownership interests sold
Prodané cenné papíry a podíly
32
57
315
10 998
III. Ekonomická část • Economical part
PROFIT & LOSS STATEMENT as at: 31. 12. 2011
(unconsolidated, in CZK thousands)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni: 31. 12. 2011
(nekonsolidovaná, v celých tis.Kč)
PROFIT & LOSS STATEMENT as at: 31. 12. 2011
(unconsolidated, in CZK thousands)
r.
Current period
Previous per.
PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ
a
VII.
Revenue from long-term investments VII. 1.
Revenue from owned entit. and ownership interests with subst. influence Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobách a v úč. jedn. pod podst. vlivem
b
b
c
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (r.34+35+36)
1
2
33
34
2.
Revenue from other long-term securities and ownership interests
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
35
3.
Revenue from other long-term investments
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
36
VIII.
Revenue from short-term financial investments
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
37
K.
Expenses from financial assets
Náklady z finančního majetku
38
Revenue from revaluation of securities and derivatives Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
39
IX.
L.
Expenses from revaluation of securities and derivatives
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
40
M.
Change in provisions and adjustments relating to financial activity
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41
X.
Interest income
Výnosové úroky
42
26
131
N.
Interest expense
Nákladové úroky
43
311
579
XI.
Other financial revenue
Ostatní finanční výnosy
44
O.
Other financial expenses
Ostatní finanční náklady
45
XII.
Adjustments to financial revenues
Převod finančních výnosů
46
P.
Adjustments to financial expenses
Převod finančních nákladů
47
* Profit (loss) from financial operations Fin. výsl. hosp. r.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+(-46)-(-47)
48
-455
-633
Q.
Income tax on ordinary profit (loss) Daň z příjmů za běžnou činnost(r.50+51)
49
1 174
2 569
1 964
170
185
Q. 1.
- current
- splatná
50
2.
- deferred
- odložená
51
1 174
605
52
2 608
7 796
1 897
**
Profit (loss) on ordinary activities after taxation Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII.
Extraordinary revenue
Mimořádné výnosy 53
R.
Extraordinary expenses
Mimořádné náklady 54
S.
(r.30+48-49)
Income tax on extraordinary profit (loss) Daň z příjmů z mimořádné činnosti (r.56+57)
55
350
S. 1.
- current
- splatná
56
350
2.
- deferred
- odložená
57
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
PROFIT & LOSS STATEMENT
* Extraordinary profit (loss)
Mimořádný výsledek hospodaření
(r.53-54-55)
58
1 547
T.
Transfer of profit or loss to partners
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům
59
***
Profit (loss) for the accounting period Výsledek hospodaření za účetní období
(r.52+58-59)
60
+
4 155
+
7 796
****
Profit (loss) before tax
Výsledek hospodaření před zdaněním
(r.30+48+53-54)
61
+
5 679
+
10 365
Revisory number
Kontrolní číslo
58
(r.01 to 61)
99 1 593 2541 566 104
CASH - FLOW
(nekonsolidovaná, v celých tis.Kč)
CASH - FLOW
(unconsolidated, in CZK thousands)
a
CASH FLOW STATEMENT
r.
Current period
Previous per.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
b
b
c
P
Cash and cash equivalents
Stav peněžních prostř. a peněžních ekvivalentů
at the beginning of the period
na začátku účetního obd.
01
1
2
43 889
37 117
Z
Profit or loss on ordinary activities before taxation
Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění
02
3 782
10 365
A.1.
Adjustments for non-cash items in operating activities
Úpravy o nepeněžní operace(r.4 to 9)
03
17 704
17 500
A.1.1.
Depreciation and amortization
Odpisy DM a umořování opravných položek k majetku
04
16 641
16 240
of fixed assets, and adjustment to acquired property
A.1.2.
Change in provisions and reserves,
Změna stavu opravných položek a rezerv
05
889
981
A.1.3.
(Gain) / Loss on disposal of fixed assets
Zisk (ztáta) z prodeje DM
06
-111
-169
A.1.4.
Dividends and shares in profit
Výnosy z dividend a podílů na zisku
07
285
448
A.1.5.
Interest expense and interest income invoiced
Vyúčtované nákladové a výnosové úroky
08
A.1.6.
Other non-cash movements and transactions
Ostatní nepeněžní operace
09
A.*
Net cash from operating activities before taxation,
Čistý peněžní tok z provoz. činn. před zdaněním, změn. prac. 10
21 486
27 865
changes in working capital and extraordinary items
kapitálu a mimoř. položkami A.2.
Change in non-cash components of working capital Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu(r.12+13+14)
11
1 148
29 552
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti
12
10 371
555
Změna stavu závazků z provozní činnosti
13
-12 787
25 309
(r.2+3)
A.2.1.
Change in trade receivables, other receivables, accrued revenue and prepaid expenses
A.2.2.
Change in trade liabilities, other liabilities, accrued expenses and deffered income
A.2.3.
Change in inventory
Změna stavu zásob
14
3 564
3 688
A.**
Net cash from operating activities
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
15
22 634
57 417
before taxation and extraordinary items
a mimoř. položkami
A.3.
Interest paid
Vyplacené úroky
16
-311
-579
A.4.
Interest received
Přijaté úroky
17
26
131
A.5.
Tax on ordinary activities paid
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
18
-1 130
-5 845
A.6.
Gains and losses on extraordinary items
Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účetními případy
19
A.7.
Dividends and shares in profit received
Přijaté dividendy a podíly na zisku
20
A.***
Net cash provided by (used in) operating activities
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
21
(r.10+11)
(r.15 to 20)
1 897
23 116
59
51 124
III. Ekonomická část • Economical part
CASH - FLOW
(nekonsolidovaná, v celých tis.Kč)
CASH - FLOW
(unconsolidated, in CZK thousands)
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
CASH FLOW STATEMENT
a
b
r.
Current period
Previous per.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
b
c
B.1.
Purchase of fixed assets
Výdaje spojené s nabytím DM
22
B.2.
Proceeds from sale of fixed assets
Příjmy z prodeje DM
23
B.3.
Loans granted to related parties
Pújčky a úvěry ovl. a řízeným osobám
a úč. jednotkám pod podst. vlivem
B.***
Net cash provided by (used in) investing activities
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti(r.22+23+24) 25
C.1.
Change in long-term liabilities and long-term or short-term loans Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
1
2
-30 290 -27 888
111
484
24
26
-30 179 -27 404
-17 173 -16 948
C.2.
Effect of changes in share capital on cash
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (r.28 to 33)
27
C.2.1.
Increase in cash and cash equivalents due
Zvýš. peněžních prostř. a peněžních
28
to increase in share capital, statutory funds etc.
ekviv. z titulu zvýš. zákl. kapitálu, ev. rezerv. fondu
C.2.2.
Equity reduction paid to shareholders
Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům
29
C.2.3.
Other contributions of cash by partners and shareholders Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
30
C.2.4.
Loss coverage by partners
Úhrada ztráty společníky
31
C.2.5.
Direct debit fund payments Přímé platby na vrub fondů
32
C.2.6.
Dividends or profit sharing paid
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku
33
C.***
Net cash provided by (used in) financing activities
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti(r.26+27)
34
-17 173 -16 948
F
Net increase (decrease) in cash
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků (r.21+25+34)
35
-24 236
6 772
36
19 653
43 889
19 653
43 889
R
Cash and cash equivalents at the end of reporting
Stav peněžních prostř. a peněžních ekviv. period calculated na konci obd. - vypočtený podle výkazu
S
Cash and cash equivalents
Skut. stav peněžních prostř. a peněžních ekviv. na konci období
at end of year in Balance sheet
37
D
Difference
38
60
(r.01+35)
Rozdíl(r.37-36)
61
III. Ekonomická část • Economical part
Zpráva auditora
Auditor´s report
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
62
III. Ekonomická část • Economical part
63
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
64
III. Ekonomická část • Economical part
65
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011, OKD, HBZS, a.s.
66
2011zpráva
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 • ANNUAL REPORT 2011 OKD, HBZS, a.s.
VÝROČNÍ
ANNUAL
report 2011

Podobné dokumenty

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Základní údaje o společnosti a její profil Company‘s data and its profile

Více

zobrazit - OKD HBZS, as

zobrazit - OKD HBZS, as II. Technická část 15 II. Technical part   

Více