2014/2015 - Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová

Komentáře

Transkript

2014/2015 - Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová
a Střední průmyslová škola grafická
01
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
Vyšší odborná škola grafická
VÝROČNÍ
ZPRÁVA
Vyšší odborné
školy grafické
a Střední průmyslové
školy grafické
VÝROČNÍ
ZPRÁVU
o činnosti školy
ve školním roce
2014
2015
předkládá
PhDr. Jan Sehnal
ředitel školy
Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších
odborných škol a školských zařízení
za školní rok 2014/2015
I.
Základní údaje o škole, školském zařízení
1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném 31.8.2015:
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1,
Hellichova 22
2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich e-mail a telefon
PhDr. Jan Sehnal, [email protected], tel. 257 312 390, 603 270 162
Ing. Radek Blahák, [email protected], tel. 257 312 390, 777 598 810
3. Webové stránky právnické osoby (současná adresa): www.graficka-praha.cz
4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich
cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku)
Střední průmyslová škola grafická – 330 žáků
Vyšší odborná škola grafická – 180 studentů
5. Obory vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku:
škola
kód
název oboru / vzdělávacího
programu
cílová
kapacita
oboru /
programu
34-41-M/01 Polygrafie
Střední škola
Vyšší odborná
škola
270
82-41-M/02 Užitá fotografie a média
60
82-41-M/05 Grafický design
60
Konzervátorství
60
82-42-M/01
82-41-N/05
poznámka (uveďte,
pokud obor nebyl
vyučován, je
dobíhající atd.)
a restaurátorství
Grafický design a realizace
tiskovin
180
6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / školních vzdělávacích programů oproti
školnímu roku 2013/2014:
a) nové obory / vzdělávací programy
0
b) zrušené obory / vzdělávací programy
0
7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb
a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku
118 00 Praha 1 – Malá Strana, Hellichova 22 (MHMP)
118 00 Praha 1 – Malá Strana, Maltézské náměstí 16/472 (MHMP)
b) jiná
150 00 Praha 5 – Malá Strana, Rošického 630/8 (MHMP)
8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1,
Hellichova 22 je jedinou školou v České republice, která ve svém učebním
programu zahrnuje celý proces vzniku tiskoviny, tj. její navrhování, tiskové
a dokončovací zpracování a renovaci.
Škola spravuje 3 budovy, z nichž 2 má ve správě vlastnictví a jednu v dlouhodobém
bezplatném pronájmu (otázka správy majetku ve prospěch školy je příslušným
odborem MHMP řešena). Pronajímá jednu tělocvičnu (Malostranský Sokol). V hlavní
budově školy v Hellichově ulici 22 se soustřeďuje zejména odborná výuka.
V pobočné budově školy na Maltézském náměstí 16 je soustředěna převážná část
výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a část předmětů odborných (dějiny
výtvarné kultury). Malý pavilon v Praze 5, Rošického 8, slouží k výuce výtvarné
přípravy a figurálního kreslení.
Prostorové kapacity školy byly v minulém desetiletí výrazně rozšířeny o ateliéry,
učebny počítačové grafiky, kabinety učitelů, tiskové středisko, aulu, šatny
a studentské respirium v budově školy v Hellichově ulici. Prostorová kapacita
školy je nyní dostatečná.
Nákupy moderní počítačové technologie v rámci modernizace a nutné inovace
učebních pomůcek IT jsou uskutečňovány každoročně v oblasti SW i HW
uvolněním prostředků z RF a IF školy. Vybavenost moderními učebními
pomůckami je na dobré úrovni. Škola dnes disponuje moderním zařízením pro
výuku ve všech oborech ve škole vyučovaných.
9. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů:
ŠR byla ustanovena k 31.12.2005 a svoji činnost vykonává od 1.1.2006.
Zástupci zřizovatele byli nominováni dodatečně (viz usnesení Rady hl. města Prahy
ze dne 31.1.2006). 23.6.2008 a 29.8.2008 byly provedeny nové volby do Školské
rady. V červnu 2008 byli zvoleni zástupci zletilých žáků (1) a studentů vyšší odborné
školy (2), v srpnu 2008 zástupci učitelů pro střední (2) a vyšší odbornou školu (2).
2.4.2009 Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 358 ze dne 31.3.2009
jmenovala do Školské rady Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy
grafické, Praha 1, Hellichova 22, následující členy: pro Střední průmyslovou školu
grafickou Miloše Lešikara, pro Vyšší odbornou školu grafickou Ing. Ivana Spěváka
a Petra Zajíčka. V září 2009 byly provedeny volby zletilých žáků a studentů školy,
které dosadily do Školské rady zástupce zletilých žáků SŠ a studentů VOŠ, aby
nahradili absolventy školy, kteří doposud byli členy Školské rady. 16.3.2010 Rada
HMP svým usnesením č. 345 kooptovala do Školské rady SPŠG a VOŠG za
zřizovatele Ing. Marii Kousalíkovou, starostku městské části Praha 6 a zastupitelku
HMP, která nahradila zemřelého Petra Zajíčka, zastupitele HMP, dosavadního člena
Školské rady VOŠG. Zároveň jí doplnila dosud neobsazené místo za zřizovatele ve
Školské radě SPŠG. 14.10.2011 proběhla doplňovací volba do ŠR VOŠG zástupce
studentů školy. Za SPŠG byl zvolen Zbyněk Olmer, žák 2. ročníku, za VOŠG Petra
Roubalová, studentka 1. ročníku. Jejich mandát trval do října 2014. Volba nových
zástupců studentů proběhla v říjnu 2014. V roce 2012 byla jako druhý zástupce
studentů zvolena Martina Kučabová, jejíž mandát skončil v roce 2015 absolutoriem.
Za zletilé studenty SPŠG byl zvolen v roce 2014 Max Vajt, žák 3. ročníku, za
studenty VOŠG byla zvolena Dinah Salehová. Ke dni 1.4.2012 byl ukončen mandát
pro pana Miloše Lešikara a pana Ing. Ivana Spěváka. Opětovně byl jmenován od
1.7.2012 do 1.7.2015 pan Miloš Lešikar. Náhradou za pana Ing. Ivana Spěváka byl
členem pro VOŠG od 1.7.2012 do 1.7.2015 jmenován pan Jiří Liška, člen
Zastupitelstva hl. m. Prahy. Výbor KP SPŠG zvolil v září 2012 do Školské rady jako
zástupce rodičů SPŠG Mgr. Luďka Dolejše, člena Výboru KP školy. Zástupci učitelů
školy byli ve svých funkcích potvrzeni. Rada HMP svým usnesením č. 609 ze
dne 23.4.2013 znovu jmenovala do Školské rady SPŠG i VOŠG Ing. Marii
Kousalíkovou, starostku MČ Prahy 6. Mandát všem členům ŠR trvá 3 roky.
Ve školním roce 2014/2015 (do 31.8.2015) byl seznam členů Školské rady
následující:
Střední průmyslová škola grafická:
Jan Čermák – učitel VOŠG a SPŠG – zástupce učitelů SPŠG, předseda ŠR
Ing. Marie Kousalíková – zastupitelka HMP, starostka MČ Praha 6 – zástupkyně
zřizovatele
Miloš Lešikar – šéfredaktor, předseda Výboru KP školy – zástupce zřizovatele
PhDr. Jarmila Rozehnalová – učitelka VOŠG a SPŠG – zástupkyně učitelů SPŠG
Mgr. Luděk Dolejš – učitel ZŠ, člen Výboru KP školy – zástupce zákonných
zástupců žáků SPŠG
Max Vajt – žák – zástupce zletilých žáků SPŠG
Vyšší odborná škola grafická:
Ak. mal. Zbyněk Kočvar – učitel VOŠG – zástupce učitelů VOŠG, předseda ŠR
Ing. Marie Kousalíková – zastupitelka HMP, starostka MČ Praha 6 – zástupkyně
zřizovatele
Jiří Liška – zastupitel hl. města Prahy – zástupce zřizovatele
Ak. mal. Milan Erazim – učitel VOŠG – zástupce učitelů VOŠG
Dinah Salehová – studentka VOŠG – zástupkyně studentů VOŠG (předčasně
ukončila studium)
Martina Kučabová – studentka VOŠG – zástupkyně studentů VOŠG
Školská rada se sešla 22.10.2014, aby posoudila plán práce školy na školní rok
2014/2015 a výroční zprávu ředitele školy za školní rok 2013/2014. Výroční zpráva
byla bez připomínek schválena a k plánu práce na školní rok 2014/2015 nebyly
vzneseny výhrady.
Na konci školního roku 2014/2015 se sešla 24.6.2015 a seznámila se s přehledem
činnosti školy za školní rok 2014/2015 a vzala jej na vědomí. Zároveň se vyjádřila
k celkovému chodu školy a nevznesla žádné kritické připomínky k vedení a řízení
školy.
II.
Pracovníci právnické osoby
ředitel a zástupce ředitele
přepočtení na plně zaměstnané
interní učitelé
fyzické osoby celkem
interní učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
externí učitelé
fyzické osoby celkem
externí učitelé
přepočtení na plně zaměstnané
pedagogičtí pracovníci fyzické
osoby celkem
pedagogičtí pracovníci přepočtení
na plně zaměstnané
počty osob
Střední škola
2
1,50
39
25,85
9
0,91
49
28,26
Vyšší odborná škola
2
1,50
30
13,16
12
2,09
40
16,75
škola
a)
Pedagogičtí pracovníci
ředitel a zástupce ředitele
fyzické osoby celkem
1.
b)
kvalifikovanost pedagogických pracovníků
škola
počet pedagogických pracovníků celkem % z celk. počtu ped.p.
kvalifikovaných
38
97,43
nekvalifikovaných
1
2,57
kvalifikovaných
27
90,00
nekvalifikovaných
3
10,00
Střední škola
Vyšší odborná škola
c)
další vzdělávání pedagogických pracovníků
počet
1
Chemie je život
kolem nás
1
Prevence rizikového 1
chování
3
Chemie kolem nás
3
VŠCHT Praha
1
Současná česká
literatura
1
Akademie literárních novin
1
Konzult. sem. pro
maturitní komisaře
1
NIDV/CERMAT
1
Prevence rizikového 1
chování
HMP
1
Prevence sociálně
patologických jevů
1
PPS Praha
2
Současná literatura
a kultura anglosaských zemí
2
Jazyková škola HMP
VŠ učitelství prakt.
vyučování
5
Masarykův ústav vyšších
studií ČVUT
VŠ studium knižní
grafiky
1
Západočeská univerzita
Plzeň
5
1
kvalifikační
studium
zaměření
počet
účastní vzdělávací instituce
ků
1
1
VŠ studium
grafického designu
školní metodik
prevence
1
Descartes v.o.s.
Centrum pro rodinu a
sociální péči z.s. Ostrava
1
Univerzita J. E. Purkyně Ústí
nad Labem
1
Pedagogicko-psychologická
poradna HMP – P2
doktorand. st.
1
postgraduální
Ped.F.UK Praha
1
jazykové vzdělávání a jeho podpora
d)
počet učitelů cizích jazyků
z toho
celkem (fyzic. osoby)
s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.)
7
bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.)
0
rodilý mluvčí
0
2.
Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu)
a)
počty osob
fyzické osoby celkem
přepočtení na plně zaměstnané
14
12,24
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SPŠG, VOŠG)
1.
Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů
a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů)
počet tříd / skupin
škola
Střední škola
9
počet žáků / studentů
255
SPŠG:
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
-
přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
2
1
2
0
-
nepostoupili do vyššího ročníku: 8
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký):
z toho nebylo povoleno opakování:
1
1
2
–
počet tříd / skupin
škola
Vyšší odborná škola
počet studentů
6 / 17
153
VOŠG:
Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku:
přerušili vzdělávání:
nastoupili po přerušení vzdělávání:
sami ukončili vzdělávání:
vyloučeni ze školy:
nepostoupili do vyššího ročníku: 33
z toho nebylo povoleno opakování:
přestoupili z jiné školy:
přestoupili na jinou školu:
jiný důvod změny (uveďte jaký): úmrtí
2.
4
6
14
17
31
0
0
1
Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle
zahajovacího výkazu)
a)
denní vzdělávání
škola
průměrný počet
průměrný počet
žáků / studentů
žáků / studentů
na třídu / skupinu
na učitele
Střední škola
28,3
9,02
Vyšší odborná škola
25,5 / 9,0
9,13
Jihomoravský
Karlovarský
Vysočina
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezský
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Zlínský
CELKEM
Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu)
Jihočeský
3.
4
1
3
0
2
4
2
1
0
3
77
3
1
255
1
0
1
0
1
0
0
0
0
2
25
0
0
69
kraj
škola
Střední škola
počet
žáků/studentů
celkem
z toho
nově přijatí
Vyšší
odborná škola
počet
žáků/studentů
celkem
škola
8
6
5
7
6
2
6
5
2
52
7
3
118
3
3
2
1
1
2
2
1
0
1
20
3
2
41
z toho
nově přijatí
4.
9
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po oprav. zk. a doklasifikaci)
a) denní vzdělávání
Střední škola
prospělo s vyznamenáním
z celkového počtu žáků /
studentů:
34
neprospělo
9
opakovalo ročník
2
počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6. 2015
226
tj. % z celkového počtu žáků/studentů
90 %
průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta
75,9
0,84
z toho neomluvených
škola
Vyšší odborná škola
prospělo s vyznamenáním
z celkového počtu studentů:
neprospělo
opakovalo ročník
0
17
0
počet studentů s uzavřenou klasifikací do 30. 6.
114
tj. % z celkového počtu studentů
75 %
průměrný počet zameškaných hodin na studenta
—
z toho neomluvených
—
5.
Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií
MATURITNÍ ZKOUŠKY
škola
Střední škola
denní
vzdělávání
vzdělávání při
zaměstnání
počet žáků, kteří konali zkoušku
70
—
z toho konali zkoušku opakovaně
9
—
počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
2
—
prospěl
s vyznamenáním
15
—
prospěl
65
—
7
—
počet žáků, kteří byli hodnoceni
neprospěl
ABSOLUTORIA
škola
Vyšší odborná škola
denní
vzdělávání
vzdělávání
při
zaměstnání
34
—
2
—
10
—
prospěl
s vyznamenáním
16
—
prospěl
16
—
2
—
počet studentů, kteří konali zkoušku
z toho konali zkoušku opakovaně
počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu
počet studentů, kteří byli hodnoceni
neprospěl
6.
Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2015/2016
34-41 M Polygrafie
82-Umění a užité umění
82- 41-N/05 Grafický
design a realizace
tiskovin
a) SPŠG, VOŠG
57
121
162
1
1
3
počet přijatých celkem
32
33
70
z toho v 1. kole
32
33
64
skupina oborů vzdělání,
počet přihlášek celkem
(denní vzdělávání)
Přijímací řízení pro školní
rok 2015/2016
kód, název
počet kol přijímacího řízení celkem
z toho ve 2. kole
0
0
6
z toho v dalších kolech
0
0
0
z toho na odvolání
0
0
1
25
88
92
počet nepřijatých celkem
obor: 34-41-M/01 Polygrafie – počet volných míst po přij. řízení
0
12
obor: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média
0
obor: 82-41-M/05 Grafický design
0
obor: 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství
0
0
obor: 82-41-N/05 Grafický design a realizace tiskovin
počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2015/2016
7.
0
0
0
Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin
Střední škola (SPŠG):
Vyšší odborná škola (VOŠG):
Bělorusko – 1 student
Gruzie – 1 student
Ruská federace – 2 studenti
Slovensko – 3 studenti
Ukrajina – 2 studenti
Vietnam – 2 studenti
Arménie – 1 student
Žádné zvláštní komplikace se začleňováním cizinců jsme dosud nezaznamenali.
Mongolsko – 1 žák
Polská republika – 1 žák
Ruská federace – 2 žáci
Ukrajina – 1 žák
Vietnam – 3 žáci
8.
Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků
Speciální výchovu ani vzdělávání žáků a studentů neprovozujeme. Žáky a studenty
z problematického či znevýhodněného sociokulturního prostřední nemáme.
9.
Vzdělávání nadaných žáků a studentů
Mimořádně nadaným, ale současně i pracovitým žákům a studentům škola vytváří
řadu nadstandardních příležitostí k osobnímu odbornému rozvoji. Zajištěna je vysoká
míra individuálního přístupu učitele k žákovi či studentovi a široká paleta možností,
jak svůj talent ve spolupráci s učitelem zúročit a rozvinout.
Tito žáci nebo studenti dostávají nabídky ke spolupráci v rámci doplňkové nebo
nakladatelské činnosti školy na řadě aktivit, které škola v okruhu těchto činností
vyvíjí. Vedle plnění standardního vzdělávacího programu, ve kterém výjimečně
nadaní žáci nebo studenti zpracovávají svá odborná témata a realizují praktické
vzdělávání ve spolupráci s mimoškolními institucemi (muzea, galerie, nadace apod.)
a dostává se jim možnost (například v případě restaurátorského oddělení) podílet se
na renovacích i historicky velmi cenných muzejních předmětů, se nadaní žáci nebo
studenti podílejí také na realizaci zakázek pro různé subjekty v rámci individuálního
smluvního vztahu se školou (její doplňkovou činností). Také se podílejí na redakční
práci v Nakladatelství grafické školy, a to zpravidla formou grafických úprav
vydávaných publikací. Jednotlivci pak dostanou příležitost realizovat své mimořádně
kvalitní projekty jako autorské publikace nebo zakázky pro doplňkovou činnost školy.
Tato forma práce, která plynule přechází od školní činnosti do komerčních forem
práce, s finanční spoluúčastí žáka nebo studenta školy, je pro žáky a studenty školy
motivující.
Žáci nebo studenti, kteří prokazují výborné odborné vzdělávací výsledky, se
zúčastňují rovněž v rámci grantů a projektů týdenních zahraničních stáží
v partnerských školách (zpravidla 1–2x za školní rok), kde realizují a zpravidla
i prezentují výsledky své práce. Nadaní žáci a studenti školy mají také možnost své
individuální projekty i mimo rámec učebního plánu představit spolužákům i veřejnosti
v Galerii grafické školy formou autorských výstav.
Ve spolupráci s Institutem pro literaturu o.p.s. škola byla v říjnu 2014 úspěšně
uzavřena realizace projetu „Velká cesta k malé knize“ v rámci OPPA, na které
participovali žáci 3. a 4. ročníků oborů Grafický design a Polygrafie.
10.
Ověřování výsledků vzdělávání
09/14: srovnávací testy 1. ročníků SŠ z CJL, ANJ, MAT (interně)
11.
Školní vzdělávací programy
Výuka v prvním a druhém ročníku oborů vzdělání střední školy probíhala dle
zpracovaných školních vzdělávacích programů platných od 1. září 2013. Tyto školní
vzdělávací programy byly zpracovány s ohledem na vývoj struktury státní části
maturitní zkoušky minimálně do roku 2016. Změny v konceptu těchto školních
vzdělávacích programů oproti původním, platných od 1. září 2010, je možné spatřit
ve zjednodušení strukturace témat, zajištění většího prostoru pro vyšší frekvenci
motivačních prvků ve výuce a vyrovnání vzdělávací úrovně jednotlivých žáků. Výuka
ve čtvrtém ročníku byla realizována dle původních školních vzdělávacích programů,
platných od 1. září 2010. Školní vzdělávací programy prošly ve školním roce
2013/14 kontrolou České školní inspekce a nebyly v nich shledány žádné
nedostatky.
Přehled platných ŠVP:
Školní vzdělávací program Polygrafie pro obor vzdělání 34-41-M/01Polygrafie,
č. j. P01/2010, s platností od 1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem.
Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média pro obor vzdělání 82-41-M/02
Užitá fotografie a média, č. j.F01/2010, s platností od 1.9.2010 počínaje 1. ročníkem.
Školní vzdělávací program Grafický design pro obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický
design, č. j. G01/2010, s platností od 1. 9. 2010 počínaje 1. ročníkem.
Školní vzdělávací program Konzervátorství a restaurátorství pro obor vzdělání
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství, č. j. K01/2010, s platností od 1. 9. 2010
počínaje 1. ročníkem.
Školní vzdělávací program Polygrafie pro obor vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie,
č. j. P02/2013, s platností od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem.
Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média pro obor vzdělání
82-41-M/02 Užitá fotografie a média, č. j. F02/2013, s platností od 1. 9. 2013
počínaje 1. ročníkem.
Školní vzdělávací program Grafický design pro obor vzdělání 82-41-M/05 Grafický
design, č. j. G02/2013, s platností od 1. 9. 2013 počínaje 1. ročníkem.
Školní vzdělávací program Konzervátorství a restaurátorství pro obor vzdělání
82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství, č. j. K02/2013, s platností od 1. 9. 2013
počínaje 1. ročníkem.
12.
Jazykové vzdělávání a jeho podpora
Střední škola:
Ve všech oborech vzdělání střední školy probíhá výuka anglického jazyka coby
hlavního cizího jazyka, ve kterém se žáci těchto oborů vzdělávají. Základní hodinová
dotace v ročníku pro výuku anglického jazyka je v oboru vzdělání 34-41-M/01
Polygrafie 3 hodiny v týdnu, přičemž ve třetím a čtvrtém ročníku je zařazen seminář
anglického jazyka v hodinové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka anglického jazyka ve
skupině oborů 82 Umění a užité umění probíhá v hodinové dotaci 4 hodin týdně
v ročníku. Také v těchto oborech je ve třetím a čtvrtém ročníku zařazen seminář
anglického jazyka v hodinové dotaci 1 hodiny týdně.
Výuka druhého cizího jazyka – německého – je realizována povinně pro žáky oboru
vzdělání 34-41-M/01 Polygrafie, a to v prvním a ve druhém ročníku v hodinové dotaci
2 hodin týdně v ročníku. Ve třetím a čtvrtém ročníku se mají možnost žáci toho oboru
vzdělávat v nepovinném předmětu německý jazyk, který je vyučován ve stejné
hodinové dotaci 2 hodin týdně v ročníku.
Škola se zúčastňuje Metropolitního programu hl. m. Prahy pro výuku cizích
jazyků.
Žáci 2. ročníku oboru 82-41-M/01 Konzervátorství a restaurátorství se vzdělávají ve
dvouhodinové dotaci v nepovinném latinském jazyce.
Vyšší odborná škola:
Ve všech zaměřeních vzdělávacího programu 82-41-N/05 Grafický design
a realizace tiskovin je vyučován ve všech vzdělávacích obdobích anglický jazyk jako
hlavní cizí jazyk. Hodinová dotace pro výuku anglického jazyka je 3 hodiny týdně
v každém vzdělávacím období. Studenti zaměření 04 Tisková produkce a 05
Vydavatelská produkce mají ve vzdělávacím programu zařazen povinně také druhý
cizí jazyk – německý, který je vyučován pro 3. r. v jednom vzdělávacím období
v rozsahu 3 hodin týdně, pro 1. a 2. r. v pěti vzdělávacích obdobích v rozsahu 2 hod
týdně.
13.
Vzdělávací programy VOŠ
Všechny tři ročníky vzdělávacího programu 82-41-N/05 Grafický design a realizace
tiskovin byly vyučovány v režimu modulového vzdělávání (zavedeno od šk. roku
2012/2013) se systémem přenositelných kreditů, v rámci kterého studenti po
úspěšném absolvování studia splní vzdělávací moduly v celkovém rozsahu 180
kreditů ECTS. Absolventům byl ve školním roce 2014/2015 podruhé vydán
k diplomu a vysvědčení o absolutoriu Europass v anglickém jazyce.
IV.
Aktivity právnické osoby
Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti:
1.
Výchovné a kariérní poradenství
Ve škole ve školním roce 2014/2015 působily dvě výchovné poradkyně. Dosavadní
výchovná poradkyně se věnovala prevenci sociálně patologických jevů, nová
studijním a osobním záležitostem žáků a studentů školy.
Školní psycholožka z Pedagogicko-psychologické poradny průběžně poskytovala
informační a poradenský servis žákům a studentům školy a pomáhala v případě
potřeby školní výchovné poradkyni s konzultacemi pro žáky a studenty školy ve
výběru VŠ nebo VOŠ a v dalším kariérním rozvoji.
V rámci plnění minimálního preventivního programu byly uskutečněny následující
akce:
a) v září 2014 byl připraven a uskutečněn adaptační kurz pro žáky 1. r. SŠ (80 ž.),
b) v září 2014 se uskutečnila přednáška o protidrogové prevenci (80 žáků)
c) v říjnu 2014 se uskutečnila přednáška o domácím násilí (60 ž.)
d) v listopadu 2014 byla uskutečněna beseda s psycholožkou PPP s žáky 1. ročníků
SŠ o učení a obtížích přechodu ze ZŠ na střední školu (80 ž.).
Semináře s odbornou tematikou:
a) Pravidelné schůzky výchovných poradkyň školy s výchovnými poradci z jiných
škol, se školní psycholožkou v Pedagogicko-psychologické poradně (PPP) se
uskutečnily 4x ve školním roce a byly věnovány drogové problematice, problematice
péče o žáky s poruchami učení, řešení problémů domácího násilí, depresí
a vyhledávání účinné pomoci psychologa. Rovněž sloužily výchovným poradkyním
školy ke konzultaci nad výsledky vzdělávání a výchovy žáků a studentů školy.
b) Pokračovalo studium začínající výchovné poradkyně k prevenci sociálně
patologických jevů – dvouleté studium bylo úspěšně ukončeno v květnu 2015 –
certifikát pozice „Školní metodik prevence“.
c) V prosinci 2014 se jedna výchovná poradkyně zúčastnila semináře o prokrastinaci
na FFUK.
d) V dubnu absolvovala seminář o kyberšikaně.
e) V květnu 2015 se obě výchovné poradkyně zúčastnily Pražského fóra primární
prevence rizikového chování (MHMP).
f) V 1. pololetí školního roku probíhaly konzultace výchovné poradkyně se žáky
4. ročníků SŠ o možnostech studia na VŠ, žáci dostávali podkladové materiály o VŠ.
2.
Prevence sociálně patologických jevů
Závažné kázeňské problémy v souvislosti s užíváním návykových látek (kouření
marihuany, konzumace tvrdých drog) se nevyskytly. Na zahajovací poradě sboru
(08/14) byla učitelům opět zdůrazněna nutnost důsledně probrat se žáky a studenty
ustanovení školního řádu z hlediska prevence sociálně patologických jevů. Třídní
učitelé byli požádáni, aby na třídnických hodinách častěji se žáky a studenty
prováděli rozbor zdravotních a sociálních rizik konzumace návykových látek a z toho
vyplývajících právních důsledků porušování školního řádu.
V oblasti naplňování preventivního výchovného programu byly uskutečněny dvě
přednášky pro žáky a studenty školy k danému tématu (viz výše).
3.
Ekologická výchova a environmentální výchova
Uskutečňuje se prostřednictvím výuky v předmětech Biologie a ekologie a Společenskovědní základ. Byly provedeny dvě exkurze s ekologickou tématikou (Planetárium Praha 01/15 – 1. a 4. r. SŠ (77 ž.), elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách
06/15 - 1., 2. r. SŠ (51 ž.). V listopadu 2014 se 3 žáci 3. r. SŠ zúčastnili ekologické
olympiády na téma „Geologické dědictví ČR“ a byla uskutečněna přednáška na AV
ČR „Energetika a budoucnost“ (22 ž. 1. r.SŠ).
4.
Multikulturní výchova
Prožitková pedagogika a obecně prospěšné akce (výběr):
10/14 – evropské setkání mladých Taizé v Praze: návrhy a realizace reklamy
(časopis Metro, projekce do stanic metra, billboard pro výstaviště v Letňanech,
plakáty City Light (6 st.)
11/14 byl v rámci projektu „Jeden svět na školách“ promítán film „1989: z deníku
Ivany A.“ a následovala beseda s bývalými studenty školy Davidem Hertlem
a Ondřejem Kafkou k událostem v listopadu 1989, jak probíhaly v grafické škole
(80 ž. a st.)
11/14 byla uskutečněna projekce filmu „Život podle V. Havla“ (90 ž.)
12/14 byla uskutečněna předvánoční besídka žáků se zpěvy a divadelními scénkami
02/15 školní maturitní ples s inaugurací žáků 1. r. (společenská akce školy a SRPŠ)
03/15 bylo uskutečněno celoškolní divadelní představení „Bedřich Smetana Greatest
hits“, účast všech žáků a studentů školy (cca 370)
05/15 bylo uskutečněno divadelní představení v anglickém jazyce „History of
England“ (60 ž.)
Celoročně: probíhal Klub mladého diváka. 122 ž. a st. školy navštívilo 75 divadelních
představení
5.
Výchova k udržitelnému rozvoji
V rámci výuky fyziky a chemie byly uskutečněny studentské stáže a exkurze:
a) celoročně: spolupráce s Ústavem chemických procesů formou praktické stáže
v Laboratoři separačních procesů (1 ž. 3.r.); spolupráce s Ústavem fyzikální chemie
Heyrovského formou praktické stáže (1ž. 3. r.); spolupráce s Přírodovědeckou
fakultou UK na projektu „Moderní analytické metody“ formou praktické stáže
v laboratoři (5 ž. 3. r.); spolupráce s Matematicko-fyzikální fakultou UK na projektu
„Pokusy pro střední školy“ (účast tříd 1. a 2. r. SŠ 1x za pololetí).
b) jednorázové akce:
08-09/14 letní kemp VŠCHT – práce v laboratoři spojená s exkurzí do lab. VŠCHT
(2. ž. 4. r.)
09/14 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy – ozařovna dřeva, restaurátorské
ateliéry (10 ž. 3. r.)
10/14 Den otevřených dveří VOŠG a SPŠG v laboratoři s motivačními experimenty
(15 ž.)
10/14 „Pouť ke kořenům egyptské alchymie“ – interaktivní exkurze pro 1. r.SŠ (22 ž.)
11/14 Týden vědy a techniky (přednášky, exkurze):
Archeologický ústav AV – exkurze s přednáškou o restaurování kovů (10 ž. 2. r.)
Akademie věd ČR – přednáška „Vláknové lasery a jejich využití“ (30 ž. 4. r.)
Akademie věd ČR – přednáška „Energetika a budoucnost“ (21 ž. 1. r.)
Ústav chemických procesů – přednášky „Chemické reakce“, „Reologie“, „Elektronová
mikroskopie“ (10 ž. 4. r.)
Akademie věd ČR – přednáška „Únava materiálu“ (10 ž. 3. r.)
11/14 Ekologická olympiáda „Geologické dědictví ČR“ (3 ž. 3. r.)
11-12/14 „Moderní analytické metody“ – projekt Přírodovědecké fakulty UK Praha – 4
akce v laboratořích fakulty (5 ž. 3. r.)
12/14 VŠCHT – Ústav polymerů – exkurze s přednáškou a interaktivní akcí (12 ž.
4. r.),
01/15 – Planetárium – přednáška „Most mezi břehy času“ (77 ž. 1. r.),
01/15 Techmánium Plzeň – exkurze (15 ž. 4. r.)
06/15 V rámci výchovy k udržitelnému rozvoji se žáci zúčastnili exkurzí do papíren
(Velké Losiny, Aloisov) a přečerpávací stanice Dlouhé stráně (51 ž. 1., 2. r.).
6.
Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy,
semináře, výstavy, přednášky, workshopy…
A. Celoškolní poznávací zájezdy a kurzy:
- 09/14 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ (3.-5.9.2014) v rekreačním zařízení Máj Plasy
pod patronací vzdělávací agentury SIGNUM Plzeň. Účast 80 žáků ze tří tříd prvních
ročníků, šesti pedagogů (třídních učitelů a jejich zástupců, kteří vykonávali
pedagogický dozor nad žáky) a dvou starších studentů, kteří vykonávali funkci
asistentů třídním učitelům a neformálních partnerů žáků 1. ročníků. Agentura
SIGNUM organizovala obsahovou náplň kurzu, zaměřenou na soutěže kombinující
sportovní zdatnost, vědomostní aktivity, zručnost, kreativitu, logický úsudek,
organizační schopnost a týmovou spolupráci. Kurz byl hodnocen jako přínosný,
zejména ze strany přítomných žáků, zástupců studentů vyšších ročníků a přítomných
učitelů.
- 09/14 Poznávací zájezd do severní Itálie (Mantova, Florencie, Ferrara) (22.9.27.9.2014). Účast 45 žáků SŠ (2.-4. r.) a 2 pedagogové. Cílem bylo seznámit se
s prostředím italských center renesance na severu Itálie, poznat hlavní kulturní
a přírodní památky. Cíl zájezdu byl splněn a celkový průběh byl pozitivně hodnocen
zúčastněnými žáky, rodiči i učiteli školy. Výstupem byla výstava fotografií
v listopadu 2014 v Galerii grafické školy. Na cestovné žákům přispěl Klub přátel
školy.
- 03/15 Lyžařský kurz v Krkonoších (Veberovy boudy) (8.-15.3.2015). Účast 13
žáků 1. ročníků SŠ a 2 vyučujících. Cílem byly sportovně vzdělávací aktivity
sjezdového lyžování, zvýšení fyzické kondice žáků a jejich motivace k tělesné
aktivitě. Negativní ohlasy na celkovou náplň a průběh kurzu nebyly zaznamenány.
Negativem byla minimální účast žáků z tříd prvních ročníků.
B. Exkurze domácí i zahraniční ke vzdělávacímu programu školy, poznávací
aktivity, vzdělávací akce, semináře / přednášky / návštěvy výstav / výstavy
žáků a studentů školy – výběr dle aktivit předmětových komisí:
a) Předmětová komise filologická a tělovýchovná:
Divadelní a filmová představení, akce pro žáky a studenty školy:
- 09/14 celoškolní filmové představení (r. A. Sedláčková: Fair Play) – slavnostní
zahájení školního roku (cca 370 žáků a studentů školy v kině Světozor)
- 11/14 film „Život podle V. Havla“ (kino Lucerna), 90 ž. 3., 4. r. SŠ,
- 11/14 divadelní předst. v ANJ The Case of Missing Article (Reduta), (3. r. 30 ž.)
- 12/14 vánoční program žáků a vánoční bazar (připravili ž. 3. a 4. r.), celá škola
- 03/15 celoškolní divadelní představení „B. Smetana Graets hits“(Divadlo ABC)
(250 ž. SŠ)
- 05/15 divadelní představení v ANJ „History of England“ (Reduta) (50 ž. SŠ)
- celoročně: Klub mladého diváka (122 žáků a studentů školy)
Exkurze, semináře, přednášky, besedy (výběr):
- 09/14 kulturně poznávací zájezd do severní Itálie (viz výše)
- 09/14 exkurze Bienále Brno (60 ž. 3., 4. r. )
- 03/15 přednáška a beseda se žáky o islámu: B. Tureček, Metropolitní univerzita
Praha (90 ž. 4. r. SŠ a studentů VOŠ)
- 04/15 a 06/15 přednášky o československých legiích: P. Urban, vyučující SPŠG
(120 ž. a st. 2.,3. r. SŠ,1. r. VOŠ)
- 04/15 Terezín, exkurze 3. r. SŠ (60 ž.)
- 05/15 přednáška a beseda k 70. výročí bombardování Prahy: D. Hertl, Český
rozhlas (30 ž. 4. r.)
- 05-06/15 3x Městská knihovna Praha, exkurze 1. r. SŠ (celkem 80 ž.)
- v průběhu celého školního roku v rámci výuky DVK, DKK, DEK s jednotlivými
třídami SŠ i VOŠ průběžné návštěvy Anežského kláštera, Sbírek moderního umění
NG, galerií DOX, GHMP aj., zejména v době přijímacích zkoušek a jiných
plánovaných akcí.
Sportovní akce:
- 10/14 – utkání chlapců v kopané s G Dopplera (13 ž. SŠ)
- 11/14 – utkání dívek ve volejbalu se SPŠ oděvní Praha 7 (10 ž. SŠ)
- 03/15 – lyžařský výcvikový kurz (viz výše)
- 05/15 – utkání chlapců ve florbalu s G Dopplera (10 ž. SŠ)
- 06/15 – sportovní den školy, 1.-3. r. SŠ (cca 120 žáků)
Soutěže a projekty v průběhu školního roku:
- 10/14 – soutěž MF Dnes: „Studenti píšou a čtou noviny“, 2.- 4. r. SŠ (90 ž.)
- 12/14 – olympiáda v českém jazyce (15 ž. 3. r. šk. kolo), 01/15 krajské kolo 5. místo
Judita Košťáková V3, 11. místo Lucie Dynterová V4
- 01/15 – olympiáda v anglickém jazyce (1.-3. r. školní kolo), 02/15 obvodní kolo
2. místo Jan Janíček P3
- 03/15 – internetová soutěž Lidice pro 21. století (1 ž. 1. r. – bez postupu)
- 04/15 – soutěž Jom ha-šoa (Terezínská iniciativa) – 2. místo Barbora Kacetlová,
David Svatoš P3
Výstavy:
- 11/14 – výstava fotografií z poznávacího zájezdu do severní Itálie (viz výše)
Projekty:
- úspěšná žádost o granty HMP na studium metodika prevence a adaptační kurz
b) Předmětová komise přírodních věd:
Exkurze, semináře, přednášky:
Viz kapitola 5 Výchova k udržitelnému rozvoji
Dále:
- 12/14 exkurze s informacemi o studiu na VŠCHT (3. r. 15 ž.)
- 01/15 exkurze a přednáška v Muzeu policie ČR (1. r. 50 ž.)
- 01/15 exkurze do knihovny Strahovského kláštera (4. r. 30 ž.)
- 05/15 veletrh Reklama – Polygraf (1. r. 4 ž. služba ve stánku školy)
Projekty, soutěže, olympiády:
Viz kapitola 5 Výchova k udržitelnému rozvoji
c) Předmětová komise informačních technologií:
Exkurze, semináře, přednášky, studijní stáže/workshopy:
- 10/14 – exkurze do vydavatelství BauerMedia (18 st. 1. r. VOŠ)
- 10-11/14 – dvě přednášky T. Menšla: CSS styly, WordPress 3. r. SŠ (11 st.)
- 01-02/15 – pětidenní seminář multimédií pro turecké studenty z Adany
(16 účastníků)
- 02/15 – přednáška J. Sekery (fa Refresh): UX designer (3. r. 10 st.)
- 04/15 – Fa Bitcon, workshop spojený s odbornou konzultací k maturitě (4. r. 15 ž.)
- 04/15 – přednáška K. Drašnara (fa La Taupe): Webdesign (70 ž. a st. všech roč.)
- 06/15 – exkurze do vydavatelství Ringier (2. r. SŠ 20 ž.)
- 06/15 – exkurze do tiskárny Hradištko (3. r. SŠ, 10 ž.)
d) Předmětová komise polygrafie:
Exkurze, studijní stáže/workshopy, přednášky, konference (výběr):
- 10/14 – exkurze Europrint (1. r. 25 ž.)
- 10/14 – exkurze NTM – expozice polygrafie (2. r. 22 ž.)
- 11/14 – seminář Společnosti tisku: Přidaná hodnota tiskových služeb (G304 – 8 st.)
- 11/14 – exkurze tiskárna Mafraprint (P4, 30 ž.)
- 11/14 – exkurze tiskárna Svoboda (G204,05 – 18 st.)
- 12/14 – workshop sítotisku v grafické škole pro veřejnost (5 účastníků)
- 12/14 – autorská výstava žáků Dana Sapíka (P1b), Diany Šindelářové (V1f) v GGŠ
- 01/15 – exkurze do tiskárny Tiskap (3. r. 26 ž.)
- 01/15 – exkurze tiskárna Europrint (1. r. 22 ž.)
- 02/15 – exkurze Novinové centrum Mafra (G304,05 15 st.)
- 03/15 – třídenní workshop knihtisku a ruční sazby v grafické škole pro veřejnost
- 02/15 – dvoudenní workshop pro ZŠ/uchazeče o studium polygrafie (8 zájemců)
- 04/15 – dvoudenní workshop na katedře Polygrafie UP (G104,05 14 st.)
- 05/15 – čtyřdenní projektový týden 3. r. oboru Polygrafie v grafické škole (30 ž.)
- 06/15 – přednáška pro uchazeče o studium VOŠ: Typografic. základ (40 uchazečů)
- 06/15 – přednáška pro uchazeče o studium VOŠ: Polygrafic. základ (40 uchazečů)
- 06/15 – exkurze do sítotiskové tiskárny WEP Hradištko (2. r. 25 ž.)
e) předmětová komise fotografické tvorby a médií:
Exkurze, studijní stáže/workshopy, projekty, přednášky (výběr):
- 09/14 – projekt „Zažít město jinak“ – fotografická akce, (3. r. SŠ 25 ž.)
- 09/14 – mezioborový projekt „Fotogram“ pro grafiky a fotografy (18 st.);
- 09/14 – navazující výstava „Hellogramy“ v Galerii graické školy
- 10/14 – workshop ve firmě Fotoškoda (3. r. 19 ž. a st.)
- 10-12/14 – konzultace pro uchazeče o studium SŠ; přípravný kurz
- 12/14 – přednáška T. Pospěcha o J. Sudkovi a komentovaná prohlídka ateliéru
J. Sudka (35 ž. a st. všech ročníků)
- 02/15 – workshop v Galerii DOX (G2 03 2 st.)
- 02-05/15 – konzultace k přijímacím zkouškám na VOŠ
- 03/15 – přednáška J. Bárty: fotografie architektury/prezentace vlastní tvorby (ž. a st.
všech ročníků, cca 60)
- 03/15 – přednáška P. Faboa: výtvarná fotografie (3 a 4. r. SŠ, 3. r. VOŠ, 35 ž. a st.)
- 04/15 – komentovaná prohlídka výstavy SAMPLES (spolupráce s Famu a Umprum,
3 a 4. r. SŠ, 3. r. VOŠ, 35 ž. a st.)
- 06/15 exkurze v GASK Kutná Hora (1.-3. r. SŠ, G2 03, 40 ž. a st.)
Celoročně: účast ve čtyřech mezioborových projektech:
a) „Fotogram“ s odd. Grafického designu
b) „Knižní minimum“ s odd. Konzervátorství a restaurátorství
c) „Fotokniha“ s odd. Grafického designu
d) „Kalendář pro rok 2016“ s odd. Grafického designu
Soutěže a výstavy oddělení:
- 10/14 – účast v soutěži Czech Press Foto/Cena Canon Junior Awards Martin
Faltejsek G2 03;
- 11/14 – účast v přehlídce fotografií Fotoiuventars České Budějovice/vybrány
k prezentaci všechny soubory studentů školy ( účast 3 studentů)
- 05/15 – výstava z projektu AMP (Amsterodam, Madrid, Praha) v GGŠ
- 05/15 – výstava absolventských prací studentů VOŠ 03 v GGŠ (7 st.)
Celoročně: návštěvy výstav jako motivační a odborný doplněk výuky (20x)
f) předmětová komise grafického designu:
Exkurze, studijní stáže/workshopy, projekty, přednášky (výběr):
- 09/14 – exkurze na Bienále Brno (3. r. SŠ, 10 ž.)
- 09/14 – exkurze Bienále Brno (1.-3. r. VOŠ, 23 st.)
- 10-12/14 – konzultace pro uchazeče o studium SŠ; přípravný kurz
- 03/15 – workshop grafických technik hlubotisku (G3 02, 6 st.)
- 02-03/15 – workshop tisku z výšky pro uchazeče o studium a další zájemce
- 02-05/15 – konzultace k přijímacím zkouškám na VOŠ
Výstavy, soutěže oddělení:
- 10/14 – soutěž na vizuální styl Scholy Pragensis – 1. Cena Soňa Juríková, V4g,
- 10/14 – soutěž Národní cena za studentský design 2014 (součástí Bienále Brno);
nominace Rozálie Vašíčková, Jakub Novotný G3 01; Barbora Dušátková G3 02,
- 10/14 – evropské setkání mladých Taizé: realizace reklamy (časopis Metro,
projekce do stanic metra, billboard pro výstaviště v Letňanech, plakáty City Light
(návrhy Zuzana Vanišová, G3 01),
- 11/14 – výstava nominovaných prací ze soutěže Národní ceny za studentský design
2014 v galerii ERA SVĚT v Praze; vyhlášení výsledků soutěže“ Národní cena za
studentský design (Junior) Rozálie Vašíčková; ocenění „Dobrý design“ Barbora
Dušátková; Cena přátel Uměleckoprůmyslového muzea Jakub Novotný,
- 11/14 – návrh a realizace výstavního stánku školy na Schole Pragensis,
- 11/14 – Trienále Ex libris Chrudim 2014; ocenění Barbora Dorušincová, G1 02
a celá škola za soubor studentských prací
- 11/14 – autorská výstava „Čas tváře“ Vladimíry Pechové v GGŠ (G3 02)
- 03/15 – Studentský design 2015/ Grand prix Laura Hédervari, V3g bibliofilský
tisk; 5. místo: Romana Dolejší G2 02, bibliofilský tisk; laureát soutěže Magdalena
Beranová V3g, bibliofilský tisk,
- 04/15 – realizace poštovní známky k mistrovství světa v ledním hokeji v Praze;
návrh Kateřina Podoláková, G1 01 (objednavatel Česká pošta),
- 05/15 – soutěž na „Plakát roku „ č. Typografia; 2. místo za typografii Terezie
Štindlová, V4g
- 05-06/15 interní soutěž školy na Almanach a plakát k výstavě (95. výročí školy);
vítězkou Josefina Karlíková V4g, 2. místo Jakub Heyduk V3g
- 05-06/15 kalendář na rok 2016 (spolu s fotografickým oddělením)
- 06/15 – výstava figurální kresby 2.-4. r. SŠ a 1. r. VOŠ v GGŠ (12 ž. a st.)
- 06/15 – výstava absolventských prací G3 01,02 ( 9 st.)
Celoročně: návštěvy výstav jako motivační a odborný doplněk výuky (x)
g) předmětová komise konzervátorství a restaurátorství:
Exkurze, studijní stáže/workshopy, projekty, přednášky, návštěvy výstav (výběr):
- 09/14 – exkurze Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, V3k, (10 ž.)
- 10/14 – workshop odd. v Muzeu Jindřichohradecka pro zájemce ze ZŠ (236 ž.)
- 10-12/14 – konzultace pro uchazeče o studium SŠ; přípravný kurz
- 10/14 – kurz knižní vazby pro zájemce z řad učitelů (5 učitelů)
- 11/14 – přednáška Ing. L. Černého „Výroba ražebních štčků“, všechny r. odd.
- 11/14 – exkurze Archeologický ústav AV – restaurování kovů, V2k (8 ž.)
- 11/14 – přednáška v Akademii věd ČR: „Únava materiálu“, V3k (10 ž.)
- 11/14 – exkurze s informacemi o studiu VŠCHT, V3k (10 ž.)
- 01/15 – exkurze Planetarium Praha V1k (9 ž.)
- 02-04/15 – dva dvoudenní workshopy pro zájemce o obor v Muzeu v Blatné
spojené s odbornými přednáškami (130 zájemců)
- 02/15 – exkurze do Blatné (výstava odd., zámek…), V1-V4k (36 ž.)
- 06/15 – exkurze do knihařského ateliéru Krupka Úvaly u Prahy, V1k (9 ž.)
- 06/15 – exkurze do Národního muzea, depozit Terezín, V3k (10 ž.)
- 06/15 – exkurze do papíren Velké Losiny a Aloisov, zámek Opočno, V2k (10 ž.)
- 11/13 – návštěva výstavy „Paperback“, Galerie DESET, 1.,2.r. SŠ (17 ž.)
soutěže a výstavy odd:
- 02-04/15 – výstava odd. v Městském muzeu v Blatné „Kniha“
- 03/15 – výstava knižních vazeb „Blok/Blok“ v GGŠ, 2., 3. r. odd. (15 ž.)
- 05/15 – Středoškolská žákovská soutěž OPUS-SČK v rukodělné vazbě, Rosice
2015; ocenění: Cena SČK Nela Plesnivá, Šárka Stránská, Tereza Erbenová; čestné
uznání Natálie Vrňatová, Dominika Plánková, Žofie Horáčková
- 03/15 – Studentský design 2015/ laureát soutěže: Andrea Šlejchrtová, Renata
Válková, V4k
Celoročně: návštěvy výstav jako motivační a odborný doplněk výuky (x)
7.
Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou)
kurzy:
- 09/14 – adaptační kurz pro žáky 1. ročníků SŠ (80 ž.)
- 10/14-05/15 – konzultace pro uchazeče o studium oborů SŠ a VOŠ (11 odborných
učitelů školy, cca 60 uchazečů )
- 10-12/14 – přípravný výtvarný kurz pro uchazeče o studium G a K (21 uchazečů)
- 11-12/14 – 2x přípravný fotografický kurz pro uchazeče o studium (24 uchazečů)
- 01-02/15 – kurz počítačové grafiky pro studenty z odborné školy z Astany, Turecko
(16 účastníků)
- 03/15 – 3x workshop ruční sazby a tisku (3 účastníci)
- 06/15 – přípravný kurz polygrafického základu pro uchazeče o studium VOŠG
(41 uchazečů)
kulturní akce:
- celoročně pravidelné návštěvy divadelních představení v rámci Klubu mladého
diváka (každý měsíc 5 - 6 představení) – celkově cca 122 žáků a studentů SŠ a VOŠ
- 02/15 – Maturitní ples žáků a studentů školy s inaugurací žáků a studentů 1.r.
- 12/14 – vánoční jarmark a vánoční kulturní program, účast cca 180 ž. SŠ a st. VOŠ
8.
Soutěže – ocenění
I. – Czech Press Foto: Cena „Canon Junior Awards“ Martin Faltejsek, G2 03
II. – Národní cena za studentský design 2014: Ocenění: “ Národní cena za
studentský design (Junior)“ Rozálie Vašíčková, G3 01; „Dobrý design“ Barbora
Dušátková G3 02; „Cena přátel Uměleckoprůmyslového muzea“ Jakub
Novotný, G3 01
III. – celostátní soutěž středních a vyšších výtvarných škol Studentský design
2015 : „Grand Prix“ Laura Hédervari, V3g bibliofilský tisk; 5. místo Romana
Dolejší G2 02, bibliofilský tisk; „laureát soutěže“ Magdalena Beranová V3g,
bibliofilský tisk, Andrea Šlejchrtová V3k, Renata Válková V3k polopergamenové knižní vazby
IV. – Trienále ex libris Chrudim 2014: Cena „Trienále ex libris Chrudim 2014“
Barbora Dorušincová, G3 02, dalších 5 studentů školy nominace na ocenění;
děkovný dopis organizátorů řediteli školy
V. – soutěž Kalendář roku 2015 č. Typografia, 2. cena za typografii, Terezie
Štindlová, V4g
VI. – studentská soutěž rukodělných knižních vazeb Společenství uměleckých
knihařů 2015; „Cena Svazu českých knihařů“: Nela Plesnivá, Šárka Stránská,
Tereza Erbenová V2k, „čestné uznání“ Natálie Vrňatová, Dominika Plánková,
Žofie Horáčková V2k
VII. – Schola Pragensis 2014: 1. místo v soutěži na plakát veletrhu pražských
škol získala žákyně Soňa Juríková, V3g
VIII. – soutěž na návrh poštovní známky k MS v ledním hokeji 2015 pro Českou
poštu: 1. místo studentka Kateřina Podoláková, G2 01, realizace známky 05/15
IX. – soutěž Jom ha-šoa (Terezínská iniciativa) – 2. místo Barbora Kacetlová,
David Svatoš P3
X. – soutěž České společnosti pro jakost „Cena Fr. Egermayera“ – 1. místo
Monika Vaňková G3 04
9.
Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních
programů
- 01-02/15 – návštěva 16 studentů grafického designu z Adany (Turecko), prohlídka,
beseda se žáky, 5 denní kurz počítačové grafiky
- 05/15 – dokončení projektu AMP (Amsterodam, Madrid, Praha) výstavou v Galerii
grafické školy
- 07/15 – mezinárodní workshop studentů University of Michigan v ateliérech školy
s přednáškami učitelů grafické školy fotografické tvorby a médií
10.
Spolupráce právnické osoby s partnery
A. Poskytování služeb odbornými pedagogy školy uchazečům o studium
a) konzultacemi:
říjen – prosinec 2014, leden – květen 2015:
v odd. užité fotografie a médií, grafického designu, konzervátorství
a restaurátorství, polygrafie na úrovni SŠ i VOŠ (11 odborných
pedagogů)
b) kurzy:
- 11-12/14:Odd. fotografické tvorby a médií:
dva přípravné kurzy pro uchazeče o studium (4 pedagogové)
- 10-12/14:Odd. grafického designu:
výtvarný kurz pro uchazeče o studium (1 pedagog)
- 11/14: Odd. konzervátorství a restaurátorství:
výtvarný kurz pro uchazeče o studium (1 pedagog)
- 06/15: Odd. polygrafie: kurz polygrafických technologií a typografie
(3 pedagogové)
c) organizací Dnů otevřených dveří:
- 10/14: pro uchazeče o studium výtvarných oborů SŠ (cca 170 zájemců)
- 02/15: pro uchazeče o studium polygrafie a VOŠ (cca 90 zájemců)
B. Spolupráce s jinými vzdělávacími subjekty v České republice i v zahraničí:
- s OŠMS MHMP (ředitel školy, zástupci ředitele školy)
- s MŠMT (ředitel školy)
- s NÚV (ředitel školy)
- s ČŠI (ředitel školy)
- s ÚIV (ředitel školy, zástupci ředitele školy)
- s Asociací vyšších a středních škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
(ředitel školy, předseda asociace)
- s Asociací vyšších odborných škol (ředitel školy, člen koordinačního výboru
asociace)
- s Národní radou asociací – CZESHA (ředitel školy)
- se školskou komisí Svazu polygrafických podnikatelů (ředitel školy, zástupce
ředitele pro polygrafii Ing. Blahák, předseda školské komise SPP)
- se Integrovanou střední školou polygrafickou Brno
- se Střední školou polygrafickou Olomouc
- se Střední školou mediální grafiky a polygrafie Rumburk
- se Střední školou propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí
- se SUPŠ Plzeň – Zámeček
- se VŠVH a VOŠ Praha
- se SUPŠ Anežky České Český Krumlov
- se 32 školami s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory sdruženými v Asociaci
středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory
(www.vytvarneskoly.cz)
- s Fakultou umění Univerzity Ostrava
- s FAMU Praha
- s osbornou školou z Adany, Turecko (fotogr. oddělení – kurz Photoshopu .)
- s uměleckými školami z Amsterodamu a Madridu v rámci projektu AMP (foto odd.)
C. Spolupráce s firemními subjekty při rozvoji technické, materiální a vzdělávací
základny – výběr:
- Fa Reproprint a.s. – praxe
- Fa Europrint a.s. – exkurze
- Fa Bauer Media a.s. – praxe
- Fa Mafra a.s. – materiální pomoc, praxe
- Fa Antalis a.s. – materiální pomoc v dodávkách papíru
- Fa Ospap a.s. – materiální pomoc v dodávkách papíru
- Fa Heidelberg Praha a.s. – přednášková a materiálová pomoc
- Fa Grafoservis s.r.o – materiální pomoc
- Fa Holografie Řež – exkurze
- STAPRO Pardubice – pomoc při aplikaci IT (program Cicero) do výuky
- Fa Protisk a.s. – pomoc při realizaci produktů Nakladatelství grafické školy
- Fa FPS repro s.r.o. – pomoc při realizaci produktů Nakladatelství grafické
školy
- Fa HB Print s.r.o – pomoc při realizaci produktů Nakladatelství grafické
školy
- Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, o.p.s. – pomoc při závěrečných
zkouškách
D: Spolupráce s dalšími subjekty - výběr:
- časopis Typografia – články, rozhovory
- časopis Svět tisku – články, rozhovory
- Asociace středních a vyšších odborných škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými
obory – spolupráce v soutěži Studentský design
- Celostátní soutěž středních a vyšších výtvarných škol „Studentský design“ – spolupráce v hodnotitelské komisi (vedoucí odd. grafického designu ak. mal. Z. Kočvar)
- Pokračuje spolupráce se Státním židovským muzeem Praha, s Národním muzeem
Praha, s Ústředním archivem, s Archeologickým ústavem AV ČR, se státními archivy
České Budějovice a Litoměřice, s Vojenským muzeem Praha, se Strahovským
klášterem, s Muzeem Jindřichohradecka Jindřichův Hradec, s Pedagogickým
muzeem J. A. Komenského Praha aj. (odd. konzervátorství a restaurátorství VOŠG
a SPŠG).
E. V rámci DČ školy se rozvíjí spolupráce studentů vyšší odborné školy na tvorbě
prostředků pro vícezdrojové financování školy. Možnost jejich participace na
konkrétních zakázkách veřejnosti pokládám za vhodný motivační prostředek pro
jejich odborný růst.
F. Další formy spolupráce:
Ředitel školy PhDr. Jan Sehnal pokračuje ve výkonu funkce předsedy Asociace
vyšších a středních škol s výtvarnými a uměleckořemeslnými obory. Podílí se na
práci Unie asociací – CZESHA. Je členem koordinačního výboru Asociace vyšších
odborných škol. Je zván na zasedání odborných konferencí MŠMT. Podílí se na
připomínkových řízeních ke školské legislativě. Byl jmenován konzultantem pro
potřeby zpracování dlouhodobého záměru vývoje vzdělávací soustavy Hlavního
města Prahy. Je členem redakční rady časopisu Typografia, odborného časopisu
profesního zázemí školy. Je individuálním členem Svazu polygrafických podnikatelů.
Přispívá do odborných časopisů profesního zázemí školy (Typografia).
Statutární zástupce ředitele Ing. Radek Blahák je individuálním členem Svazu
polygrafických podnikatelů. V březnu 2012 byl zvolen Valnou hromadou SPP členem
Prezidia Svazu polygrafických podnikatelů. Je předsedou Školské komise SPP a
členem Mezirezortní komise pro polygrafii. Přispívá do odborných časopisů
profesního zázemí školy.
Odborný učitel Vladimír Lukeš je předsedou Společnosti tisku a členem
Mezirezortní komise pro polygrafii a Svazu polygrafických podnikatelů. Přispívá do
odborných časopisů profesního zázemí školy.
Vedoucí oddělení grafického designu ak. mal. Zbyněk Kočvar je členem
hodnotitelské komise Design kabinetu pro „Národní cenu za studentský design“
a členem hodnotitelské komise celostátní designérské soutěže výtvarných středních
a vyšších odborných škol „Studentský design“.
Odbornou, uměleckou, výstavní a překladatelskou činnost vyvíjejí i další pedagogové
školy, zejména Adam Lešikar, DiS., Pavel Hora, Ondřej Žáček, Mgr. Viktor Kopasz,
MgA. Lucie Mlynářová, ak. mal. Milan Erazim, ak. mal. Pavel Hrach, Bc. Milana
Vanišová, Olga Hrušková, Mgr. Lenka Janská, Mgr. Libuše Staňková, PhDr. Petr
Urban.
11.
Další vzdělávání realizované právnickou osobou
Typ vzdělávání
odborný kurz
zaměření
typografického
a polygrafického minima
kurz práce s papírem
(motivační)
počet
účastníků
34
137
určeno pro
dospělé /
žáky
akreditace
MŠMT
ano / ne
uchazeči
o studium
VOŠG
ne
zájemci ze
ZŠ a G,
Muzeum
J. Hradec
ne
kurz typografie
a knihtisku
konzultace k TZ a PZ
3
cca 60
zájemci
o tiskovou
technologii
uchazeči
o studium
SPŠG/VOŠ
ne
ne
Fak. umění
12.
kurz restaurování
8
Univerzita
Ostrava
12 stud.
ne
kurz výtvarných
dovedností
28
uchazeči
o studium
GD a K
ne
Kurz SW Photoshop
12
st. Adana
(Turecko)
ne
Další aktivity, prezentace
09/14 – 06/14 byly provedeny 3 společenské večery pro zaměstnance školy v rámci
předvánočního posezení (pozváni byli již ve škole neaktivní důchodci z řad
zaměstnanců školy), u příležitosti životních jubileí zaměstnanců školy a u příležitosti
ukončení školního roku.
10/14 – studijní a poznávací zájezd pro zaměstnance školy do Toskánska.
10/14 – Den otevřených dveří I. (výtvarné obory a polygrafie SPŠG, 125 uchazečů).
10/14 – byla ukončena realizace grantu „Dlouhá cesta k malé knize“ (OPPA).
11/14 – vydáno v NGŠ : Kalendář na rok 2015 grafického oddělení.
11/14 – Výstavní stánek s workshopem odd. restaurátorství na veletrhu pražských
škol Schola Pragensis (Kongresové centrum Praha).
12/14 – Zpívání v aule (VOŠG a SPŠG): provedení vánočních koled a hraných
scének žáky a studenty školy, vánoční burza z prací žáků a studentů školy.
10/14 – 06/15 – Galerie grafické školy: bylo uspořádáno 7 výstav žáků a studentů
školy (viz výše v přehledu aktivit jednotlivých PK, dvě autorské 2. r SŠ, VOŠ 02).
02/15 – Den otevřených dveří II. (VOŠG a SPŠG – polygrafie, 90 zájemců).
02/15 – Ples žáků a studentů školy; inaugurace žáků 1. ročníků SPŠG, slavnostní
uvedení maturujících žáků 4. ročníků SPŠG; společenský večer s rautem pro
sponzory školy (Národní dům na Vinohradech).
03/15 – výstavní stánek VOŠG a SPŠG na veletrhu Reklama/Polygraf Praha.
03/15 – z rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu byla škole udělena
autorizace pro profesní kvalifikace:
34-017-H Art grafik
34-016-H Skenerista retušér
34-036-H Správce tiskových dat
34-015-H Operátor DTP
13.
Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává,
v době školních prázdnin
07- 08/15
1. budova Hellichova:
a) oprava a lakování všech dveří,
b) mytí oken v celé budově a navoskování všech podlah,
c) rekonstrukce části odborné učebny konzervátorského oddělení,
d) instalace vitrin na chodbách ve II. patře
2. budova Maltézské nám.:
a) mytí oken v celé budově a navoskování všech podlah,
b) výmalba sociálních zařízení,
07/15 – týdenní pracovní workshop se studenty a učiteli University of Michigan
v ateliérech fotografie a médií v budově školy Hellichova 22
V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol
1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2014-2015 nebyla ČŠI, pracoviště Praha, kontrola provedena. Byla
provedena ve školním roce 2013-2014 (viz výroční zpráva za školní rok 2013-2014).
2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol
Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení:
- 05/15 – Hygienická stanice hlavního města Prahy: kontrola dle § 7 zák. č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb., v platném znění.
Kontrola byla zaměřena na provoz SPŠG a VOŠG (kontrola prostor z hlediska
hygienických podmínek). Závěr: nebyly zjištěny hygienické závady bránící provozu.
VI.
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2014
Zpráva o výsledku hospodaření za r. 2014:
V roce 2014 škola hospodařila v hlavní činnosti se ztrátou - 6.248,26 Kč
a v doplňkové činnosti se ziskem 415.742,17 Kč. Celkový hospodářský výsledek
za r. 2014 je zisk ve výši 409.493,91 Kč.
Z přidělených peněz byly vyčerpány všechny prostředky.
K posílení rozpočtu byly, po schválení Radou MHMP, použity fondy organizace,
a to FRIM ve výši 1.450.000,00 Kč na posílení provozních prostředků (jako
odvod zřizovateli), 186.945,00 Kč na pořízení výukového systému After Effects,
178.209,00 Kč na SW Adobe Design, 132.901,00 Kč na vybavení dílny konzervátorů,
119.772,00 Kč na pořízení spektrálního denzitometru, 286.585,00 Kč na nákup PC
do počítačové učebny a 163.326,00 Kč na nákup velkoformátového tiskového stroje
– plotru. Dále jsme obdrželi investiční transfer z prostředků MHMP ve výši
300.000,00 Kč na pořízení trhacího zařízení. Celkem činily investice v roce 2014
2.817.738,00 Kč (včetně prostředků na krytí provozních nákladů).
Rezervní fond byl použit ve výši 192.742,-Kč, a to na nákup výpočetní techniky, knih
do školní knihovny, kopírky a destilačního přístroje pro výuku chemie.
Z fondu odměn byla použita částka 250.000,00 Kč.
Vlastní příjmy hlavní činnosti činily 1.473.192,50 Kč, z toho 442.742,00 Kč převody
z vlastních fondů, 700.800,- Kč příjmy ze školného, 65.116,00 Kč příjmy za služby,
215.741,- Kč příjmy od žáků na exkurze a lyžařský výcvikový kurz, 48.793,50 Kč
ostatní příjmy a 2.645,24 Kč příjmy z úroků. Všechny příjmy byly použity na krytí
nákladů hlavní činnosti.
Rozpis výnosů doplňkové činnosti za rok 2014:
601/10
602/10
602/11
602/12
603/10
603/11
tržby za výrobky
tržby za tisky
pořádání kurzů
reklama, ostatní
pronájem nebyt. prostor
nájem školních bytů
33.995,00
43.790,00
80.100,00
348.650,00
155.857,00
161.448,00
________________________________________
celkem Kč
823.840,00
V rámci doplňkové činnosti byly vykonávány tyto činnosti: prodej výrobků (knih,
tisků), tiskové služby, pořádání kurzů (workshop ruční sazby a tisku, kurz výtvarné
přípravy pro uchazeče o studium, kurz manuální zručnosti v oboru Konzervátorství
a restaurátorství, kurz oboru Užitá fotografie a média), restaurátorské práce pro
různé příspěvkové organizace (archivy, knihovny atd.) i pro veřejnost. Dále jsou
v příjmech DČ zahrnuty příjmy z pronájmu nebytových prostor (vysílač T-Mobile)
a z nájmu školnických bytů. V rámci DČ škola dosáhla zisku 393.892,17 Kč.
Komentář k výsledku hospodaření za I. pololetí 2015:
Hospodářský výsledek školy v hlavní činnosti za I. pololetí 2015 je zisk ve výši
98.756,78 Kč a zisk doplňkové činnosti ve výši 99.806,52 Kč. Zisk v hlavní činnosti je
tvořen především příjmy ze školného. Na provoz jsme převedli příspěvek z FRIMU ve
výši 350.000,00 Kč. Předpokládáme, že v letošním roce budeme ještě nuceni převést
příspěvek na provoz ve výši 650.000 Kč, abychom pokryli především zvýšené
náklady na energie, náklady na stravování studentů (odhadujeme roční náklady na
400 tis. Kč) a další nutné provozní náklady.
Předpokládané příjmy školy z hlavní činnosti (služby, školné, převody z vlastních
fondů) ve výši 1.205 tis. Kč (za celý r. 2015) budou použity na pokrytí nákladů hlavní
činnosti.
Rozpis příjmů hlavní činnosti: 400.200,00 Kč
24.388,00 Kč
800,00 Kč
101.368,00 Kč
příjmy ze školného
příjmy za služby
jiné příjmy z hl. činnosti
použití RF
32.425,00 Kč
příjmy od žáků (LVZ, ex.)
1.390,02 Kč
příjmy z úroků
1.734,00 Kč
ostatní příjmy
_________________________________________
562.305,82 Kč
celkem
VII.
Další informace
Opatření ke zlepšení činnosti školy v oblasti výchovy a vzdělávání:
a) u všech učitelů v průběhu vzdělávacího týdne jsou stanoveny konzultační hodiny
pro žáky a studenty školy, které mají uvedené na informačních tabulkách svých
kabinetů, případně je realizováno doučování pro silně zaostávající žáky (vždy na
základě jejich zájmu),
b) po celý školní rok fungují 45 minutové třídnické hodiny pro žáky střední školy
a studenty vyšší odborné školy jako trvalá součást rozvrhu hodin,
c) pro rodiče 1. ročníků SŠ byla uskutečněna na počátku září školního roku
2014-2015 informační schůzka s vedením školy, vedoucími oborů, třídními učiteli
a jejich zástupci,
d) pro žáky 1. ročníků SŠ byl uskutečněn třídenní adaptační kurz, mající za cíl
seznámit nastupující žáky se svými třídními učiteli a jejich zástupci, seznámit se
navzájem a seznámit se také s přítomnými zástupci žáků vyšších ročníků, kteří jim
měli poskytnout neformální informace o škole,
e) pro žáky 1. ročníků SŠ byla zorganizována podrobná prohlídka školy s výkladem
tak, aby se žáci všech oborů seznámili s prostředím a odbornými pracovišti v celé
škole.
Všechna uvedená opatření byla ve školním roce 2014-2015 realizována a splnila
svůj cíl: zlepšit individuální přístup k žákům a studentům školy a komunikaci s nimi,
zlepšit vzdělávací výsledky zaostávajících žáků a studentů. Výše uvedené nástroje
budou využívány i v následných vzdělávacích obdobích.
Výroční zpráva za školní rok 2014-2015, kterou vypracoval PhDr. Jan Sehnal,
ředitel školy, byla dne 21.10.2015 schválena Školskou radou Vyšší odborné
školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22.
V Praze 30.10.2015
PhDr. Jan Sehnal v. r.
ředitel školy
Přílohy:
1. Kopie zápisu Školské rady VOŠG a SPŠG o schválení výroční zprávy za školní
rok 2014/2015
2. Učební plány vzdělávacích programů pro šk. r. 2014/2015
SPŠG:
a) Polygrafie 2010/2015
b) Užitá fotografie a média 2010/2015
c) Grafický design 2010/2015
d) Konzervátorství a restaurátorství 2010/2015
VOŠG:
Grafický design a realizace tiskovin 2012/2015
3. Termínový plán práce za školní rok 2014/2015
4. Obrazová příloha
5. Závěr
1. Kopie zápisu Školské rady
2. Učební plány oborů vzdělávání ve školním roce 2014-2015:
UČEBNÍ PLÁN 2010
oboru 34-41-M/01 Polygrafie – pro 3.- 4. ročník
Vzdělávací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
I.
II.
19
19
16
16
70
Český jazyk
2
2
1
1
6
Seminář z českého jazyka
–
–
1
–
1
Anglický jazyk
3
3
3
3
12
Seminář z anglického jazyka
–
–
1
1
2
Německý jazyk
2
2
–
–
4
Literatura
1
1
1
1
4
Seminář z literatury
–
–
–
1
1
Historický základ
1
1
1
1
4
Společenskovědní základ
–
1
1
1
3
Biologie a ekologie
1
–
–
–
1
Fyzika
2
2
–
–
4
Matematika
3
3
3
3
12
Informatika
2
2
–
–
4
Ekonomika
–
–
2
2
4
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Odborně vzdělávací předměty
13
15
17
13
58
Management tiskové produkce
–
–
2
3
5
Chemie a materiály
3
3
2
2
10
Technické kreslení
2
–
–
–
2
Úvod do polygrafie
2
–
–
–
2
Grafický design
4
4
2
–
10
Digitální média
–
–
–
2
2
Předtisková příprava
2
4
4
2
12
Tiskové techniky
–
4
4
4
12
Dokončovací zpracování
–
–
3
–
3
Povinně volitelné předměty
0
0
2
2
4
Praktikum z chemie
–
–
(1)
(1)
(2)
Dějiny výtvarné kultury
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář ze společenských věd
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z matematiky
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z informatiky
–
–
(1)
(1)
(2)
32
34
35
31
132
Všeobecně vzdělávací předměty
Celkem
III.
Celkem
IV.
Ročníkový učební plán – pokračování:
Nepovinné předměty
2
2
10
15
29
Německý jazyk
–
–
2
2
4
Seminář z chemie
–
–
–
1
1
Seminář moderní polygrafie
–
–
–
2
2
Základy multimediální tvorby
–
–
–
2
2
Grafický design
–
–
–
2
2
Grafické programy
2
2
2
–
6
Základy fotografie
–
–
2
2
4
Kresba a grafika
–
–
2
2
4
Knihařské zpracování
–
–
2
2
4
UČEBNÍ PLÁN 2013
oboru 34-41-M/01 Polygrafie – pro 1.-2. ročník
Vzdělávací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
I.
II.
21
21
16
16
74
Český jazyk a literatura
3
3
2
2
10
Seminář z českého jazyka
–
–
1
1
2
Anglický jazyk
3
3
3
3
12
Seminář z anglického jazyka
–
–
1
1
2
Německý jazyk
2
2
–
–
4
Historický základ
1
1
1
1
4
Společenskovědní základ
–
1
1
1
3
Biologie a ekologie
1
–
–
–
1
Chemie
2
2
–
–
4
Fyzika
2
2
–
–
4
Matematika
3
3
3
3
12
Informatika
2
2
–
–
4
Ekonomika
–
–
2
2
4
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
10
12
17,5
14,5
54
Technické kreslení
2
–
–
–
2
Obecná polygrafie
2
–
–
–
2
Grafický design
4
4
2
2
12
Počítačová grafika
2
2
–
–
4
Předtisková příprava
–
–
3
2
5
Všeobecně vzdělávací předměty
Odborně vzdělávací předměty
III.
Celkem
IV.
Tiskové formy
–
1
2
1
4
Tiskové technologie
–
3
4
4
11
Tiskové materiály
–
2
2
–
4
Tisková produkce
–
–
3
4
7
Dokončovací technologie
–
–
1,5
1,5
3
Povinně volitelné předměty
0
0
2
2
4
Základy multimediální tvorby
–
–
(1)
(1)
(2)
Dějiny výtvarné kultury
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z matematiky
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z chemie
–
–
(1)
(1)
(2)
31
33
35,5
32,5
132
Celkem
Ročníkový učební plán – pokračování:
Nepovinné předměty
2
2
10
15
29
Německý jazyk
–
–
2
2
4
Seminář moderní polygrafie
–
–
–
2
2
Grafické programy
2
2
2
–
6
Základy fotografie
–
–
2
2
4
Kresba a grafika
–
–
2
2
4
Knihařské zpracování
–
–
2
2
4
UČEBNÍ PLÁN 2010
oboru 82-41-M/02 Užitá fotografie a média – pro 3.- 4.ročník
Vzdělávací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
I.
II.
19
18
13
12
62
Český jazyk
2
2
1
1
6
Seminář z českého jazyka
–
–
1
–
1
Anglický jazyk
4
4
3
3
14
Seminář z anglického jazyka
–
–
1
1
2
Literatura
1
1
1
1
4
Seminář z literatury
–
–
–
1
1
Historický základ
1
1
1
1
4
Společenskovědní základ
–
1
1
1
3
Biologie a ekologie
1
–
–
–
1
Chemie
2
1
–
–
3
Fyzika
2
2
–
–
4
Matematika
2
2
–
–
4
Informatika
2
2
–
–
4
Ekonomika
–
–
2
1
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
21
21
23
23
88
Dějiny výtvarné kultury
2
2
2
2
8
Teorie a vývoj fotografie
1
1
2
1
5
Výtvarná příprava
5
5
–
–
10
Grafické programy
2
2
–
–
4
Fotografická technologie
2
2
2
2
8
Fotografický design
–
–
4
4
8
Fotografická tvorba
–
–
13
14
27
Praktická cvičení
9
9
–
–
18
Povinně volitelné předměty
0
0
1
1
2
Seminář ze společenských věd
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z matematiky
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z informatiky
–
–
(1)
(1)
(2)
40
39
37
36
152
Všeobecně vzdělávací předměty
Odborně vzdělávací předměty
Celkem
III.
Celkem
IV.
 – součástí hodnocení předmětu je komisionální zkouška.
Nepovinné předměty
0
0
1
1
2
Seminář z fyziky
–
–
1
1
2
UČEBNÍ PLÁN 2013
oboru 82-41-M/02 Užitá fotografie a média – pro 1.-2. ročník
Vzdělávací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
I.
II.
19
18
13
12
62
Český jazyk a literatura
3
3
2
2
10
Seminář z českého jazyka a literatury
–
–
1
1
2
Anglický jazyk
4
4
3
3
14
Seminář z anglického jazyka
–
–
1
1
2
Historický základ
1
1
1
1
4
Společenskovědní základ
–
1
1
1
3
Biologie a ekologie
1
–
–
–
1
Chemie
2
1
–
–
3
Fyzika
2
2
–
–
4
Matematika
2
2
–
–
4
Informatika
2
2
–
–
4
Ekonomika
–
–
2
1
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
21
21
22
22
86
Dějiny výtvarné kultury
2
2
2
2
8
Výtvarná příprava
5
5
–
–
10
Počítačová grafika
2
2
–
–
4
Teorie a vývoj fotografie
1
1
2
1
5
Fotografický design
–
–
4
4
8
Fotografická tvorba
–
–
12
13
25
Technologie fotografie
2
2
2
2
8
Praktická cvičení
9
9
–
–
18
Povinně volitelné předměty
0
0
2
2
4
Základy multimediální tvorby
–
–
(1)
(1)
(2)
Knihařské zpracování
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z dějin výtvarné kultury
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z matematiky
–
–
(1)
(1)
(2)
40
39
37
36
152
Nepovinné předměty
0
0
1
1
2
Seminář z fyziky
–
–
1
1
2
Všeobecně vzdělávací předměty
Odborně vzdělávací předměty
Celkem
 – součástí hodnocení předmětu je komisionální zkouška.
III.
Celkem
IV.
UČEBNÍ PLÁN 2010
oboru 82-41-M/05 Grafický design – pro 3.- 4. ročník
Vzdělávací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
I.
II.
19
15
13
12
59
Český jazyk
2
2
1
1
6
Seminář z českého jazyka
–
–
1
–
1
Anglický jazyk
4
4
3
3
14
Seminář z anglického jazyka
–
–
1
1
2
Literatura
1
1
1
1
4
Seminář z literatury
–
–
–
1
1
Historický základ
1
1
1
1
4
Společenskovědní základ
–
1
1
1
3
Biologie a ekologie
1
–
–
–
1
Chemie
2
–
–
–
2
Fyzika
2
–
–
–
2
Matematika
2
2
–
–
4
Informatika
2
2
–
–
4
Ekonomika
–
–
2
1
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
20
22
24,5
24,5
91
Dějiny výtvarné kultury
2
2
2
2
8
Dějiny grafického designu
–
–
1
1
2
Výtvarná příprava
6
3
–
–
9
Grafické techniky
3
–
–
–
3
Písmo
2
2
–
–
4
Figurální kreslení
–
2
3
3
8
Seminář z grafického designu
–
–
1
1
2
Grafický design
–
3
10
10
23
Typografie
3
–
–
–
3
Fotografie
–
3
–
–
3
Grafické programy
2
4
3
–
9
Webdesign
–
–
–
3
3
Signmaking
–
–
–
1
1
Předtisková příprava
–
–
–
1
1
Tiskové techniky
–
3
3
–
6
Knihařské zpracování
–
–
1,5
1,5
3
Kalkulace
–
–
–
1
1
Technické kreslení
2
–
–
–
2
Všeobecně vzdělávací předměty
Odborně vzdělávací předměty
III.
Celkem
IV.
Ročníkový učební plán – pokračování:
Povinně volitelné předměty
0
0
1
1
2
Seminář ze společenských věd
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z matematiky
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z informatiky
–
–
(1)
(1)
(2)
39
37
38,5
37,5
Nepovinné předměty
0
3
3
0
6
Grafické techniky
–
3
–
–
3
Fotografie
–
–
3
–
3
Celkem
152
 – součástí hodnocení předmětu je komisionální zkouška.
UČEBNÍ PLÁN 2013
oboru 82-41-M/05 Grafický design – pro 1.-2. ročník
Vzdělávací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
I.
II.
19
15
13
12
59
Český jazyk a literatura
3
3
2
2
10
Seminář z českého jazyka a literatury
–
–
1
1
2
Anglický jazyk
4
4
3
3
14
Seminář z anglického jazyka
–
–
1
1
2
Historický základ
1
1
1
1
4
Společenskovědní základ
–
1
1
1
3
Biologie a ekologie
1
–
–
–
1
Chemie
2
–
–
–
2
Fyzika
2
–
–
–
2
Matematika
2
2
–
–
4
Informatika
2
2
–
–
4
Ekonomika
–
–
2
1
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
20
22
24,5
22,5
89
Dějiny výtvarné kultury
2
2
2
2
8
Výtvarná příprava
6
3
–
–
9
Technické kreslení
2
–
–
–
2
Počítačová grafika
2
4
3
3
12
Dějiny grafického designu
–
–
1
1
2
Všeobecně vzdělávací předměty
Odborně vzdělávací předměty
III.
Celkem
IV.
Seminář z grafického designu
–
–
1
1
2
Grafický design
–
3
10
10
23
Grafické techniky
3
–
–
–
3
Písmo
2
2
–
–
4
Figurální kreslení
–
2
3
3
8
Typografie
3
–
–
–
3
Fotografie
–
3
–
–
3
Tiskové techniky
–
3
3
–
6
Knihařské zpracování
Signmaking
–
–
1,5
1,5
3
–
–
–
1
1
Povinně volitelné předměty
0
0
2
2
4
Základy multimediální tvorby
–
–
(1)
(1)
(2)
Technická redakce
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z dějin výtvarné kultury
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z matematiky
–
–
(1)
(1)
(2)
39
37
39,5
36,5
Ročníkový učební plán – pokračování:
Celkem
 – součástí hodnocení předmětu je komisionální zkouška.
152
UČEBNÍ PLÁN 2010
oboru 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství – pro 3.- 4. ročník
Vzdělávací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
I.
II.
20
17
13
13
63
Český jazyk
2
2
1
1
6
Seminář z českého jazyka
–
–
1
–
1
Anglický jazyk
4
4
3
3
14
Seminář z anglického jazyka
–
–
1
1
2
Literatura
1
1
1
1
4
Seminář z literatury
–
–
–
1
1
Historický základ
1
1
1
1
4
Společenskovědní základ
–
1
1
1
3
Biologie a ekologie
1
–
–
–
1
Chemie
3
2
–
–
5
Seminář z chemie
–
–
–
1
1
Fyzika
2
–
–
–
2
Matematika
2
2
–
–
4
Informatika
2
2
–
–
4
Ekonomika
–
–
2
1
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
20
19
24
24
87
Dějiny výtvarné kultury
2
2
2
2
8
Dějiny knižní kultury
–
–
1
1
2
Výtvarná příprava
6
3
–
–
9
Navrhování
–
2
1
–
3
Knižní vazba
7
6
4
–
17
Kaligrafie
2
2
2
1
7
Výtvarná dokumentace
–
–
1
2
3
Fotografická dokumentace
–
1
–
–
1
Technické kreslení
2
–
–
–
2
Laboratorní cvičení
–
–
2
–
2
Technologie knižní vazby a konzervování
Restaurování papíru
Konzervování papíru
1
3
1
1,5
6,5
–
–
4
12,5
16,5
–
–
3
–
3
–
–
2
–
2
–
–
1
1
2
–
–
–
1,5
1,5
–
–
–
1,5
1,5
Všeobecně vzdělávací předměty
Odborně vzdělávací předměty
Restaurování a konzervování dřeva a kovu
Restaurování a konzervování keramiky
Restaurování a konzervování textilu
Restaurování a konzervování pečetí
III.
Celkem
IV.
Ročníkový učební plán – pokračování:
Povinně volitelné předměty
0
0
1
1
2
Seminář ze společenských věd
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z matematiky
–
–
(1)
(1)
(2)
Seminář z informatiky
–
–
(1)
(1)
(2)
40
36
38
38
152
Nepovinné předměty
0
0
1
1
2
Latinský jazyk
–
–
1
1
2
Celkem
 – součástí hodnocení předmětu je komisionální zkouška.
UČEBNÍ PLÁN 2013
oboru 82-42-M/01 Konzervátorství a restaurátorství – pro 1.-2. ročník
Vzdělávací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
I.
II.
19
17
13
12
61
Český jazyk a literatura
3
3
2
2
10
Seminář z českého jazyka a literatury
–
–
1
1
2
Anglický jazyk
4
4
3
3
14
Seminář z anglického jazyka
–
–
1
1
2
Historický základ
1
1
1
1
4
Společenskovědní základ
–
1
1
1
3
Biologie a ekologie
1
–
–
–
1
Chemie
2
2
–
–
4
Fyzika
2
–
–
–
2
Matematika
2
2
–
–
4
Informatika
2
2
–
–
4
Ekonomika
–
–
2
1
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
20
19
24
24
87
Dějiny výtvarné kultury
2
2
2
2
8
Výtvarná příprava
6
3
–
–
9
Technické kreslení
2
–
–
–
2
Dějiny knižní kultury
–
–
1
1
2
Všeobecně vzdělávací předměty
Odborně vzdělávací předměty
III.
Celkem
IV.
Navrhování
–
2
1
–
3
Knižní vazba
7
6
4
–
17
Kaligrafie
2
2
2
1
7
Výtvarná dokumentace
–
–
1
2
3
Fotografická dokumentace
–
1
–
–
1
Restaurování papíru
–
–
7
Restaurování muzejních předmětů
–
–
3
4
7
Technologie restaurování
1
3
3
1,5
85
Odborně vzdělávací předměty
0
0
2
2
4
Seminář z dějin výtvarné kultury
2
2
2
2
8
Seminář z matematiky
–
–
1
1
2
Seminář z chemie
–
–
(1)
(1)
(2)
39
36
39
38
152
Celkem
12,5
19,5
Učební plán – pokračování:
Nepovinné předměty
0
2
0
0
2
Latinský jazyk
–
2
0
0
2
 – součástí hodnocení předmětu je komisionální zkouška.
3. Termínový plán práce za školní rok 2014/2015
4. Obrazová příloha
5. Závěr
§ 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva
(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za
předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle
tohoto zákona obsahující následující údaje:
a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí
žádosti,
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí,
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence,
e) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení,
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.
(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat
veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle
odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím".
Počet podaných rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace : 0
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
PR E Z E N TAC E Š KO LY N A V E Ř E J NO S T I
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Dny otevřených dveří
8. 10. 2014 a 4. 2. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
PR E Z E N TAC E Š KO LY N A V E Ř E J NO S T I
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Účast na výstavě Schola pragensis
20. 11. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
PR E Z E N TAC E Š KO LY N A V E Ř E J NO S T I
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Výstava oddělení Konzervátorství v Blatné
10. 2. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
PR E Z E N TAC E Š KO LY N A V E Ř E J NO S T I
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Maturitní ples
12. 2. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
PR E Z E N TAC E Š KO LY N A V E Ř E J NO S T I
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Účast na veletrhu Reklama Polygraf
PR E Z E N TAC E Š KO LY N A V E Ř E J NO S T I
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
Vyšší odborná škola grafická
Návrhy poštovní známky k MS v ledním hokeji
Realizace návrhu Kateřiny Podolákové
a Střední průmyslová škola grafická
ČESKÁ REPUBLIKA
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
MS V LEDNÍM HOKEJI 2015
30
K. PODOLÁKOVÁ 2015
GRAFICKÁ-PRAHA
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
PR E Z E N TAC E Š KO LY N A V E Ř E J NO S T I
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Spolupráce s Muzeem Jindřichohradecka
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
PR E Z E N TAC E Š KO LY N A V E Ř E J NO S T I
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Články o škole v časopisu Typografia
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
PR E Z E N TAC E Š KO LY N A V E Ř E J NO S T I
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Články o škole v časopisu Typografia
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
SOU TĚŽE A OCENĚNÍ
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Účast na výstavě Studentský design 2014 v rámci Designbloku
Laureátky soutěže: Terezie Štindlová, Bára Růžičková, Michaela Švehlová
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
SOU TĚŽE A OCENĚNÍ
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Studentský design 2015
Laura Hédervári, V3g
Grand Prix za práci T. R. Fiedl: Lomikel a jiné zádrhele
pedagogické vedení: Akad. mal. Pavel Hrach
Romana Dolejší, G3A 02
laureát ceny (5. místo) za práci Jean Giono: Muž, který sázel stromy
pedagogické vedení: Akad. mal. Milan Erazim
Andrea Šlejchrtová, V4k
laureát ceny (19. místo) za práci Uvnitř a vně: uměleckořemeslná vazba inspirovaná texty
Adrieny Šimotové
pedagogické vedení: Olga Hrušková
Renata Válková, V4k
laureát ceny (20. místo) za práci Geometrické tvary v abstrakci plochy: polopergamenová
knižní vazba
pedagogické vedení: Olga Hrušková
Magdalena Beranová, V3g
laureát ceny (22. místo) za práci Jiří Žáček: Limeriky a epigramy
pedagogické vedení: Akad. mal. Pavel Hrach
Studentský design 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
SOU TĚŽE A OCENĚNÍ
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Národní cena za studentský design
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
SOU TĚŽE A OCENĚNÍ
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Cena Františka Egermayera
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
SOU TĚŽE A OCENĚNÍ
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Olympiáda v českém jazyce
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
SOU TĚŽE A OCENĚNÍ
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Ekologická olympiáda
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
SOU TĚŽE A OCENĚNÍ
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Účast v soutěži Terezínské iniciativy Jom ha-šoa, Návraty a nenávraty 13. 4. 2015
David Svatoš a Barbora Kacetlová, video: Rozhovor s Helgou Weisovou
2015
Návraty a nenávraty
českých a moravských
Židů a Romů
z koncentračních táborů
v roce 1945
„Plakala jsem pro všechny, kteří se
nedožili konce války, pro tátu a mámu,
a proto, že jsem zůstala jen já.
Neměla jsem pocit, že jsem zvítězila...“
Eva Löwidtová Erbenová
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Přednáška Ing. Luboše Černého o výrově ražebních štočků
19. 11. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Beseda o listopadových dnech roku 1989 s bývalými žáky školy Davidem Hertlem,
Davidem Ticháčkem a Jiřím Votýpkou; 24. 11. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Beseda o možnostech studia na Ostravské univerzitě
5. 12. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Přednáška Břetislava Turečka Islám a současnost
20. 3. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Přednáška Karla Drašnara WEB
10. 4. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Přednáška Petra Urbana o Československých legiích
26. 6. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Workshop koptské vazby
31. 10. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Workshop sítotisku
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Kurzy pro uchazeče: Výtvarná příprava a Fotografie
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Projektový týden třídy P3
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S E M IN Á Ř E , PŘ E DN Á Š K Y, WO R K S HO P Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Spolupráce s vědeckými ústavy
Účast na týdnu vědy a techniky v Archeologickém ústavu 4. 11. 2014
Projekt popularizace vědy v PF UK
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
V ÝS TAV Y V E Š KO L N Í G A L E R II
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Hellogramy
18. 9. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
V ÝS TAV Y V E Š KO L N Í G A L E R II
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Florencie
25. 11. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
V ÝS TAV Y V E Š KO L N Í G A L E R II
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Subcooltour, autorská výstava Jana Sapíka, Diany Šindelářové a Kryštofa Wilhelma
8. 12. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
V ÝS TAV Y V E Š KO L N Í G A L E R II
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Blok
5 . 3. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
V ÝS TAV Y V E Š KO L N Í G A L E R II
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Figurální kresba
8. 6. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
V ÝS TAV Y V E Š KO L N Í G A L E R II
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Absolventské práce
22. 6. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
Z A H R A N IČ N Í A K T I V I T Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Zájezd studentů do Itálie
22. — 27. 9. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
Z A H R A N IČ N Í A K T I V I T Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Workshop tureckých studentů
28. 1. 2015
Z A H R A N IČ N Í A K T I V I T Y
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
Vyšší odborná škola grafická
Exkurze francouzských učitelů
2. 12. 2014
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Programme de travail mobilité PROE Léonardo da Vinci en REPUBLIQUE TCHEQUE
Contrat n°2013-1-FR1-LEO03-48886 et ERASMUS+ Contrat n° 2014-1-FR01-KA102-00114
DU 29 NOVEMBRE AU 06 DECEMBRE 2014
SNPCT-UNSA-éducation – Professeurs Chefs de Travaux de toutes les Académies
Dates
Horaire
Samedi 29
Novembre
2014
Arrivée de tout
le groupe* à
l’aéroport de
Prague par le
Vol N°AF 1982
à 15h00
Accueil par
Pascal IMBERT
muni de vos
cartes hebdo
perso de métro
Activités
DESIGNHOTEL ELEPHANT - Na Florenci 29 - 110 00 PRAGUE 1
Tel : +420 227 279 111 – Fax : +420 227 279 110 – Wifi gratuit
E-mail : [email protected] - Website : http://www.hotel-elephant.cz
Le DESIGNHOTEL ELEPHANT est situé près de la station de Métro FLORENC
(intersection de la ligne B Jaune et de la ligne C rose). Il ne possède pas des vues
imprenables depuis ses chambres mais sa situation est excellente car à 10mn de la
place principale à pied et aussi au carrefour des lignes de métro B et C ; il vous
réservera une surprise concernant son aménagement… Wait and see !.
*sauf un collègue
de La Réunion
Départ : 18h00
Retour : 22h00
Puis libres !!!
17h00 à l’hôtel
17h55
22h00
22h00’15’’
Présentation du séjour concernant la Mobilité en République Tchèque
Prise de contact avec rappel des objectifs du stage, commentaires sur la
construction du programme de la semaine, consignes matérielles. Questions….
Départ de l’hôtel à 18h00 en bus pour une découverte culturelle surprise de la ville !
Retour à hôtel
Libre
Observations et infos pratiques
En octobre 2012, l'aéroport de PragueRuzyně fut officiellement rebaptisé
Aéroport Václav Havel Prague. Si
l'aéroport a été officiellement baptisé
c’est en hommage au premier Président
post-Révolution de Velours, Václav Havel,
qui fut Président de la Tchécoslovaquie,
puis de la République Tchèque. (voir PPLC
N°3-1 et d’autres).
L’aéroport de Prague Ruzyně est un
aéroport civil international situé à la
périphérie nord-ouest de Prague. Il s’agit
du plus grand aéroport de la République
tchèque et de l’Europe centrale et
orientale.
Nous allons nous rendre à l’hôtel en
transport en commun pour des raisons
budgétaires et de commodité aussi.
Depuis l’aéroport nous prendrons :
le bus n°100 qui part devant l’aéroport qui
nous emmènera de l’aéroport jusqu’à
Zlíčín,
Zlíčín est une station de la ligne de métro
B (ligne jaune sur la carte et station en bas
à gauche au terminal de la ligne B )puis
sur cette ligne B nous descendrons à
l’arrêt de Florenc (ligne B en jaune
coupant la ligne C en rose et située près
de la station principale de bus). Le trajet
dure une heure environ. Depuis la station
nous marchons 2 minutes (maximum pour
les moins rapides d’entre vous) pour nous
retrouver dans le hall de l’hôtel.
CA BEST TOUR Praha s.r.o.
Rapporteurs
Copil :
Pascal IMBERT
_____________________
A 17h00
Charles DEVEDJIAN
Jacques DIGARD
Gilles DORIGNAC
Pierre DURIEZ
Programme de travail Mobilité PROE LdV et Erasmus+KA1 des Professeurs Chefs de Travaux SNPCT – UNSA - éducation à Prague et en REPUBLIQUE TCHEQUE 29Novembre-06Decembre 2014
1/7
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
Z A H R A N IČ N Í A K T I V I T Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Výstava 2.0 amp. Práce mezinárodního projektu Amsterdam – Madrid – Praha
28. 5. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
Z KO UŠ K Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Maturity
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
Z KO UŠ K Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Předávání maturitních vysvědčení
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
Z KO UŠ K Y
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Absolutoria
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
S P O R T OV N Í V Y Ž I T Í
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Sportovní den
24. 6. 2015
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
A K TI V IT Y STUDENTŮ
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Vánoční besídka
19. 12. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
A K T I V I T Y U Č I T E L S K É H O S B O RU
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Zájezd do Toskánska
25. 10. — 1. 11. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
A K T I V I T Y U Č I T E L S K É H O S B O RU
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Předvánoční posezení s důchodci
18. 12. 2014
V Ý ROČNÍ ZPR ÁVA 2014/2015
A K T I V I T Y U Č I T E L S K É H O S B O RU
Vyšší odborná škola grafická
a Střední průmyslová škola grafická
Hellichova 22, 118 00 Praha 1
Oslava narozenin Jarmily Rozehnalové, Milany Vanišové a Petry Vykydalové
23. 6. 2015

Podobné dokumenty

2013/2014 - Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová

2013/2014 - Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová a dokončovací zpracování a renovaci. Škola spravuje 3 budovy, z nichž 2 má ve správě vlastnictví a jednu v dlouhodobém bezplatném pronájmu (otázka správy majetku ve prospěch školy je příslušným odb...

Více

Ilja Iljič je jen trochu naším současníkem

Ilja Iljič je jen trochu naším současníkem samozřejmě při troše „dobré vůle“ vést paralela i tudy: s dnešními zahálčivými existencemi tyjícími z majetku, který nevybudovaly, ale to už by bylo hledání podobností dost násilné. Středobodem scé...

Více

číslo 2, 2015

číslo 2, 2015 šansonu, nabízí sarkastický humor, který dějově bohaté a  vtipné. Snad nebude stojí za pozorné prostudování, aby žád- na škodu, když uzavřu vyprávění o tomný „tón“ neunikl našemu sluchu a žádná to ...

Více

Ke stažení - Národní památkový ústav

Ke stažení - Národní památkový ústav z řad vlastních zaměstnanců, tak z řad restaurátorů, konzervátorů, klimatologů a dalších profesí. Nezanedbatelnou skutečností je čerpání zkušeností ze zahraničí a hledání inspirace v podobném prost...

Více