zde ke stažení

Komentáře

Transkript

zde ke stažení
pozemku urcenych k .......O'\lnl'll
:ta okres
v katastru
Bruntal
lomnice u
2
§ 12 uverejnena
Posledni den padani iildosti
Datum vvhhlisenf kola: 10.11.2014
Dmh cisla parcely
0
nU\lrn
Uradem
nabidnute lJo:zemkv
10.12.2014
Parcela (krnen/podlomeniJdil)
vymera v rn
Druh
2
Cena
1964
5770,00 Kt
1964
5770,00 Kc
informace:
Katastr nernovitost[ - pozernkove
Pocet jednotek
1850
1
Celkern
10.11
• je uza\li'ena smlouva
7.11.2014
ostalni
0
4
14 na dobu urCilou min. 5 lei
Nabldka Sal 2003.963b I UP26
ana
Slain! pozernkovy
orad si vyhrazuje
111
VEREJNA NABIDKA POZEMKU URCENYCH KPRODEJ1 PODLE § 12 ZAKONA
c.50312012
0 STATNlM POZElVIKOVEM URADU A 0 ZMENE
SQUVISEJicicH URONU, VE ZNENi POZDEJSiCH PREDPISU,
0 SPD)
(DALE JEN
UVEREJNENA STATNIM POZEMKOvYM URAoEM ONE 10.11.2014
podle § 12
Statni o SPU:
opnlvnenym osobam ve smyslu § 11a odst. 1 zakona C.
991 Sb., a uprave
vlastnickych vztahu k pude a jinemu zemedelskemu majetku, ve zneni pozdejslch predpisu
(dale
majf pnlvo na prevod jineho
podle § l1a L.t:lAVll<l
a pude,
teto opnlvnene osoby (tj. i
ci
na kterou mirok
by} preveden)
v korumich cini
ccny
n,'v,p".,lrn stanovenc podlc § 12 odst. 3 ziikona 0 SPU,
b) fyzickym nebo pnlvnickym osobam, ktere jsou zemedelskjmi podnikateIi a ktere
prokazatelne provozuji zemedelskou vyrobu
dobu
10
v katastnilnich
v lr<:>t':l"'nCQ
do nehoz
k prevodu,
c) fyzick:S"m nebo pravnickym osobam,
jsou zemedelskYmi podnikateli a
vlastni nejmene 10 ha zemedelske pudy v "'QT"",nc<>
""''-'''LLH'''U obce nebo v katastralnim
zerne(]e1:SKe pozemky urcene
sousedf s katastralnim
k prevodu, a ktere prokazatelne provozuji na
vyrobu
na
0 rozloze
minimalne po dobu 36
Nabyvatelem zernede]skjrch pozemku prevadenych pocHe § 12 zakona 0 SPU muie
•
osoba, kteni je obcanem Ceske republiky, obcanem
clenskeho statu
EYfOpske unie, je srnluvni stl'anOll Dobody 0 Evropskem
hospodarskern prostoru,
Srycarske konfederace,
• pravnicka osoba, ktera je zernedelskirn podnikatelern v Ceske republice,
• pravnicka osoba, ktera je zemedeIskym podnikatelem nebo rna obdobne postaveni
v jinem Clenskem state Evropske ullie, ve state, ktery je smluvni stranou Dohody 0
Evropskem hospodarskem prostoru, nebo ve Svj1carske konfederaci.
Informace pro prodej:
Vyse uvedene osoby mohou a koupi zemedelsk6ho pozemku
pozadat na
pfislusm!m Kraj
pozemkovem uradu (dale jen K.PU) ve lhute pro podavanf
1116.ta
1
ode dne vyhlaseni prodeje nB urednf desce SPU a na webovych stninkach
musi b)'rt K.PU v uvedene thute doruceny, nepostacuje podat zadost k preprave.
a na webovych strcinkach
pripade verejne
pozemkii vyhlasene na ufedni
SPU dne 10. 11.2014 musi byt iadosti doruceny mistne pHslusnemu
nebo pobocce
mistne pfislusneho KPU do 10. 12. 2014 do 17.00 hod.
jednotliv)ich K.PU
a
vcetne kontaktU
pod
"KontaktylKontakty
mady
a
jejich
pobocky"
lhuta se ryka i
uCinenych
nebo velektrorucke podoM.
zadosti ucinene faxem nebo velektronicke podobe
nebude doplnena nejpozdeji
3 pracovnich dnli
doruceni teto
v
podobe
1/5
jeho zastupce s dolozenim
s vlastnorucnlro
datove
pIne moei Statnimu
bYt ve
pdf
Document Format) a
podpis zadatele nebo
zastupce, podava-li zaciost zastupce, musi obsahovat tez plnou moc
s elektronick:0n podpisem zmocnitele. V
ze
dorucena prostiednictvim datove
byla konvertovana z listinne podoby pocile §
zakona c. 300/2008 Sb., ve
pazdejsich predpisu, plati pro ill
.uvedena
Ihiha, avsak dodani listinneho originiilu
se nepozaduj e.
F ormulare :ladostf k
strankach
'''H/H.''''''
uvedeny typove (vzorove) texty
smlouva nabyva ucinnosti dnem
podpisu.
Kupni eenu budou moei kupujici uhradit pred
kupni smlouvy, do
ve sphitkach, nejpozdeji
do 10
nabyti ucinnosti kupni smlouvy
vypoctenym v souladu s predpisy
ucinnosti kupni smlouvy, a to s
zaplacenim
kupni
prevede
Poskytnuta vyhoda sphhek zanika, pokud kupujicf
splatek
prevede-li zemedelsky
vlastnicke pnivo na jinou osobu. PoskytnutA
podnikaiel podnik,
pozemku, pi%uznemu v
pfLme, sourozenci neba manzelovi.
povmen
ceny, a to ve
Na Uhradu
uzavrenfm kupni smlouv), uhradit Statnimu
10
ceny zapocte SPU
VUCL
a jejichz uspokojenl je
povazuje za nespome.
miroky,
zajistit
pm~elrlko
kupuj
podle
pozemkovy iliad, a
uradu
o
pfitom
o
koupi zemedelskeho
le:z.iciho na
hlavniho fiesta Prahy mohau kupujici
se sidlem v
v uvedene lhute pisemne pozaclat na Statnfm pazemkovem
1024111a,
130
Bude-li
meZI
Obdobny
zadatele.
osobe
o koupi zemedEHskeho pozemku opravnem't osoba,
fJV.r..vH......... bude preveden za vyhlasenou kupni eenu. Stejny
platf
prevod
(pacht,Yr) uplamujici prednostni pravo na prevod
prevod v
a
opnivnena osoba nebo tato osoba
na prevod neuzavfela.
aplikovan v
kdy byla k pozemku podana :ladost jedineho
osob, vyzve SPU, aby
Pozada-li 0 koupi
cena ozmlmena
vyhlaseni nabfdky,
" nab(dly k"llpni cenu, ktera
.. zaplatily na ucet SPU kauci ve
pn vyhhiseni nabidky,
vsak 5 000 Kc.
ktera nabidla nejvyssi
cenu, bude vyzvana k uzavreni kupni
V pripade,
tato osoba kupni smlouvu neuzavre, vyzve KPU k uzavfeni kupni
osobu, ktenl se umistila jako daISi v poradi podle
nabidnutych kupnich cen.
Stejllym zpusobem
vyzva k podaru nabfdky
o prevod pozemku pozada vice dalsich
(pachtyf)
smlouvu
Osoba,
pozada 0 pfevod zemedelskeho pozemku jako
(pachryf), muze timto
70
zpusobem nabYt pozemek, prlpadnc pozemky maxi maIne do
nabidnutych k prevodu, u kterych splnuje podmfnku nepretrziteho
najmu (pachtu)
mesicu ke dni vyhlaseni
nabfdky.
tato osoba spmuje
podminku pouze k
70 % se neupJatni.
v)'TIlera pozemku
nabytych s vyuiitim pfednostniho pniva z titulu mUmu (pachtu) je omezena na
500
ha.
vymery se zapocitavaji i pozemky nabyte obdobnYm zpusobem na zaklade
dosavadnich pravnich predpisu.
pro dobu trvanf
(pachtu) se
1
doby 36
(pachryrem) zemedetskeho pozemku
predchudce soucasneho
doba, po
byla najemcem (pacht)trem) nebo podmijemcem
3. osobu)
pisemneho souhlasu se zrizenim
zapsana v
podnik
vrade p.fune) sourozence nebo
najmu
prevedla na
(pachtu) v deice
meslCU
dni vyhh'iSeni nabfdky bude povazovana za splnenou i
v pnpade,
mijemce (pachtyi')
po stanovenou dobu v mijmu (pachtu) zemedelsky
pozemek ve
statu odpovidajici velikosti v katastnilnim tizemi obce, do nehoz
nalezl
popripade pozemky,
k prevodu dotcene pozemkovou
'.<l.l'Ic.a...
rozhodnuti 0
nebo
lL,
nabfdky (U1ilta pro podavani :ladost!) pozadaji 0
v § 10 nebo 11 zAkona 0
verejna nabfdka se
ode
Pokud do 1
rusi.
se kupujfcimu zapocte slozemi kauce.
nabfdka kupni
byla vybrana a kteni
"''"x'<.v'"',.... 0 SPU,
V pnpade ukoncenf
kupnf smlouvy nebo i zjineho duvodu,
vrati zaplacenou kauci vsem
dne ukonceni nabidky.
nejpozdeji do 10
Udaje 0 rymerach jsou informativnL Statni pozemkovY
katastru nemovitosti.
neposkytuje mapy
Prilohy k zadostem:
Zadost opravnene osoby podle §
Pi1lohou zadosti jsou:
dokJady prokazujici
odst. 4 pismo a) zakona
die Zlikona
0
0
SPU
pude na uhradu kupni
variantne
L.I.U~V'.'U 0
kopie smlouvy
0
rozhodnutf, ze ktereho vyply-va mirok na nr""\lrl"jinych
pudc,
naroku
postoupeni
opravnene osoby,
UU1IUL,U
v pripade,
o postoupeny
fJVL.YLLU'<.'-'
original nebo
Z obchodnilio
tfi mesicu s tim,
vypis odpovfda skutecnosti,
prohlasenf v pnpade,
v rejstffku dosud neni provedena prislusna
(doklada pravnicka osoba, ktera
zemedelskym podnikatelem), kopii podnikatele, doklada pravnicka pIml moe v
je specifikace dalsfch uplatnovallych narokU. b) Zadost fyzicke nebo pnivnicke osoby, kteni je zemCdelsk)'m podnikatelem podle §
odst. 4 pismo b) zakona 0 SPU
Prilohou zadosti jsou:
All" ... " • .:m.'_UV podnikatele,
nebo pnivnicke
ze prokazatelne provozuJc
v-yrobu
dobu 36 rnesicu na
o
nejmene 10 ha v katastralnich uzernich obce nebo v katastnUnim
ktere sousedi s
pozernky urcene
odst. 4
b) zakona 0 SPU,
k prevodu a tim splnuje podminku stanovenou v §
k upJatneni
na prevod z titulu najmu,
mijemce (paehtyr)
nebo vypisu Z obchodniho rejstfiku ne stars!
v rejstfiku dosud
vypis odpovida skutecnosti,
prohlaseni v pnpade,
prislusml
(doklada pnivnicka osoba, ktera je zernedelsky-m
podnikatel ern)
- potvrzeni
veden v evidenci
spliiuje podminku
L>Cl.J:\.VlHlO SPU (vyzaduje a
SPU),
stanovenou v § 12
doklady
lei
o pude na Uhradu
ko pie
rozhodnuti, ze
vyp 19v<l
na prevod jinych pozernku podle
0 pude,
oceneni naroku nebo kopie smlouvy 0 postoupeni
§ 11 a
pohledavky v pripade, ze jde 0 postoupeny
pina moe, v pnpade,
zadatel zastoupen,
dalSich uplatiiovanych miroku.
c) Zadost :l)rzicke nebo pravnicke osoby, ktera je zemedelskjm podnikatelem podle § 12
odst. 4 pismo zakona 0 SPU
Prilohou :Mdosti jsou:
- kopie osvedceni 0
'''''-'_l1.'''V zemedelsk6ho podnikatele,
10 ha
- originaJ
sousedi s katastralnim
k prevodu,
prokazatelne
vyrobu minimaIne po dobu
po,~errlCJ(~n 0
nejmene 10 ha, a
spliiuje podrninku
c) z!ikona 0 SPU,
- original nebo uredne
kopie v-ypisu Z obchodniho rejstfiku ne starsi tfi
s tim,
vypis odpovida skutecnosti,
prohlaseni v pripade,
v
neni provedena
zmena (dokhida
osoba,
podnikatelem),
na 10 ha
zadatele,
SZIF, ze
podminku
stanovenou v § 12
(pachtyf)
ze
4/5
- doklady prokazujici miroky
dIe ,""'""Vi.''''' 0 pude na
kupni
kopie
na prevod jjnych pozemku
pravornocne rozhodnuti, ze kten~ho vypl)'Va
§ 1] a
0 pude,
oceneni miroku nebo
smlouvy 0 postoupeni
pohledavky v
- plna moc v pnpade,
zastoupen,
dalsich uplatnovanych mirokll.
Podrobni illformace vcetlle VYPlSU jednotlivych pozemku, tadost; a cestl'la
prohLaselli jsou zajemcum k dispozici no mistlle prfsluslUim procovisti Stiitniho
po'Zemkoviho lifadu, ohledne pozemkilleZicich na llzemf hlavl2f11O mesto Prohy
tyto inform ace, tadosti a cestnu prohldselli k dispozici no Sttitnim
130 00, 0 110
pozemkowim l{r«du se sidlem v Praze 3, Husineckli 10241110,
webove stJ'ance http://www.spucr.cz.
SMtn[ pozemkovy iifad zudti zujemce, «by sve zadosti 0 pfevod pozemku podtivali
no formutaf{ch SPU mistne pfislusnimu KPUlpobocce mistne pfislusnilw KPU
/lebo v pfipade pozemku leZicfch na llzemi hlavnfho mesta Prahy, Sttitnlmu
pozemkovem llradu, se sidlem v Praze 3, Husinecka 10241110, PSt: 13000.
11 pNpade pozemkzl
v
a dobyvacich
poiada
v dobe tn/cmf nabfdky osoba spli'1ujici podminAy pro plevod podle cl. 11
c. 20612002 Sb. kterym se meni zeikon c. 61/1988
0
Cil1110Sti, vybusnin6ch a
o s!6tni b6i1ske sprave, ve znenf pozdejsich pl~edpisll, nebo pod/e § 20
c. 4411988 Sb.,
o ochrane a
nerostm§:ho bohatstvi (hornf z6konj, ve znenf pozd~jSfch pFedpiszl,
pj'evod realizovan na tuto osobu
ohledu nG iadosti tl~etich osob 0 plevod.
o
pl~evod
t
Statni pozemkovy
o
do doby
Dals! terrnin
2015.
urad
v souladu s ustanovenirn § 12
2 a odst. 5
kupni
nabidku
nebo
nabidky pro prodej pozemku podle § 12
o
a) zakona
vyhlasen

Podobné dokumenty