„Voda a krajina“ „Wasser und Landschaft”

Komentáře

Transkript

„Voda a krajina“ „Wasser und Landschaft”
„Voda a krajina“│
„Wasser und Landschaft”
ŽAK│SCHÜLER
VĔKOVÁ SKUPINA C│ALTERSKLASSE C
PŘÍRODOVĚDNÍ PROJEKTOVÝ DEN│NATURWISSENSC HAFTLICHER PROJEKTTA G
BULIŽNÍKY (RADIOLARITY A LYDITY)
KIESELSCHIEFER (RADIOLARITE UND LYDITE)
Buližník není břidlice!
Der Kieselschiefer ist kein Schiefer!
Jedná se o sedimentární nerost složený z křemité horniny.
Er ist ein Sedimentgestein, welches aus Quarzmasse besteht.
Světlé pruhy představují křemenné žíly. V tmavých částech horniny je zvýšený podíl organických
materiálů.
Die hellen Streifen sind reine Quarzgänge, während in der dunklen Masse ein höherer Anteil
organischer Materialien enthalten ist.
Buližník je velice tvrdá hornina, takže se dříve používal k výrobě nástrojů jako jsou hroty šípů.
Der Kieselschiefer ist ein sehr hartes Gestein und wurde deshalb früher für Werkzeuge wie
Pfeilspitzen verwendet.
Zde uvedený buližník by mohl např. pocházet z Šáreckého údolí v Praze.
Der hier gefundene Kieselschiefer könnte beispielsweise aus dem Šárka-Tal in Prag stammen.
MLÉČNÝ KŘEMEN SiO2
MILCHQUARZ
SiO2
Křemeny jsou minerály.
Quarze sind Minerale.
Mléčné křemeny jsou zakaleny mléčnou bílou barvou a jsou tedy neprůhledné. Jedná se o
nejobvyklejší formu křemene.
Milchquarze sind milchig weiß gefärbt und damit undurchsichtig. Die sind die am häufigsten
vorkommende Quarzart.
Zabarvení vzniká v důsledku vnějších příměsí: kapalin, minerálií nebo jemných puklin.
Die Färbung kommt durch Fremdeinschlüsse zustande: Flüssigkeiten, Mineralien oder feine Risse.
Mléčné křemeny se používají pro výrobu šperků nebo jako výchozí látka pro výrobu skla a porcelánu.
Milchquarze werden für Schmuck und als Grundstoff für Glas- und Porzellanherstellung verwendet.
Barva vrypu je bílá.
Die Strichfarbe ist weiß.
Seite 1 von 4
„Voda a krajina“
„Wasser und Landschaft“
ŽAK│SCHÜLER
VĔKOVÁ SKUPINA C│ALT ERSKLASSE C
PŘÍRODOVĚDNÍ PROJEKTOVÝ DEN│NATURWISSENSC HAFTLICHER PROJEKTTA G
ČERVENÝ KŘEMEN (s hematitem)
ROTER QUARZ (mit Hämatit)
SiO2 + Fe2O3
SiO2 + Fe2O3
Červený křemen je druh křemíkového minerálu. Červené zabarvení má různé příčiny.
Rosenquarz ist eine Art des Quarz-Minerals. Die rötliche Färbung kann verschiedene Ursachen
haben.
Barvy vrypu hematitu jsou třešňově červená až červenohnědá.
Die Strichfarbe des Hämatits ist kirschrot bis rötlichbraun.
Barva vrypu křemene je bílá.
Die Strichfarbe des Quarzes ist weiß.
PÍSKOVEC S MANGANEM
SANDSTEIN MIT MANGAN
SiO2 + Mn
SiO2 + Mn
Pískovec se skládá z mnoha malinkých, do sebe vzájemně stmelených křemenných zrnek.
Der Sandstein besteht aus vielen kleinen Quarz-Sandkörnern, die miteinander verkittet sind.
Tento pískovec pochází nejspíše z Česko-saského Švýcarska (Labských pískovců).
Der Sandstein stammt vermutlich aus der Sächsisch-Böhmischen Schweiz (Elbsandsteingebirge).
Malé černé plochy jsou stopy manganu, který se do pískovce dostal později.
Die kleinen schwarzen Flecken sind Manganflecken, die später auf den Sandstein aufgetragen
wurden.
ČEDIČ │BASALT
Čedič je vulkánová hornina, tzv. výlevná vyvřelá hornina.
Das Basaltgestein ist ein Vulkangestein, ein sog. Ergussgestein.
Tento čedič pochází z východních Krušných hor nebo z Českého středohoří.
Es stammt aus dem Osterzgebirge oder dem böhmischen Mittelgebirge.
Malé vroubky pocházejí ze zvětralých minerálů.
Die kleinen Kerben stammen von Mineralen, die herausgewittert sind.
Seite 2 von 4
„Voda a krajina“
„Wasser und Landschaft“
ŽAK│SCHÜLER
VĔKOVÁ SKUPINA C│ALT ERSKLASSE C
PŘÍRODOVĚDNÍ PROJEKTOVÝ DEN│NATURWISSENSC HAFTLICHER PROJEKTTA G
SLEPENEC│KONGLOMERAT
Slepenec je sedimentovaná hornina, která se z minimálně 50 procent skládá z valounů a oblázků.
Das Konglomeratgestein ist ein Sedimentgestein, welches zu mindestens 50 Prozent aus Kiesel oder
Geröll besteht.
Je rozšířen na celém světě.
Es ist weltweit weit verbreitet.
Slepencové horniny vznikají často jako usazeniny velkých řek.
Konglomeratgesteine entstehen oft durch Ablagerungen von großen Flüssen.
Slepence se rozlišují podle toho, z jakých se skládají úlomků.
Je nachdem, welche Kieselgesteine enthalten sind, werden die Konglomerate voneinander
unterschieden.
Tyto zde obsahují černé buližníky a křemeny, takže hovoříme o křemeno-lyditových slepencích.
Hier sind schwarze Kieselschiefer und Quarze enthalten, man spricht deshalb von Quarz-LyditKonglomeraten.
Tento slepenec pochází nejspíše z pohoří Brdy u Prahy.
Dieses Konglomerat kommt vermutlich aus der Nähe von Prag, aus den Prdy (Mittelböhmisches
Waldgebirge).
CIHLA│ZIEGELSTEIN
Cihla je uměle vytvořený kámen, který se již po staletí využívá při stavbách budov.
Ziegelsteine sind künstlich hergestellte Steine und werden schon seit Jahrhunderten im Häuserbau
verwendet.
Barva cihel závisí na minerálech obsažených v použité hlíně. Červená barva indikuje vysoký obsah
železa, žlutá barva spíše nižší obsah železa.
Die Farbe der Ziegel hängt von den Mineralien des verwendeten Tons ab. Rote Farbe deutet auf
einen hohen Eisengehalt hin, gelbe Farbe eher auf einen niedrigen Eisengehalt.
RULA│GNEIS
Ruly jsou metamorfované horniny s více jak 20 procentním podílem živce.
Gneise sind metamorphe Gesteine mit mehr als 20 Prozent Feldspat.
Tyto labské oblázky pocházejí pravděpodobně z východních Krušných hor.
Die vorliegenden Elbkiesel stammen vermutlich aus dem Osterzgebirge.
Seite 3 von 4
„Voda a krajina“
„Wasser und Landschaft“
ŽAK│SCHÜLER
VĔKOVÁ SKUPINA C│ALT ERSKLASSE C
PŘÍRODOVĚDNÍ PROJEKTOVÝ DEN│NATURWISSENSC HAFTLICHER PROJEKTTA G
MONZONIT│MONZONIT
Monzonit se na první pohled podobá červené žule. Protože však neobsahuje žádné křemeny,
mluvíme zde o monzonitu.
Der Monzonit ähnelt auf den ersten Blick dem roten Granit. Da er aber keine Quarze enthält, spricht
man hier von Monzonit.
Tento pochází z údolí Plauenscher Grund poblíž Drážďan.
Es stammt aus dem Plauenschen Grund nahe bei Dresden.
TEFRIT│TEPHRIT
Tefrity se podobají čedičům.
Tephrit ist ein basaltartiges Gestein.
Tento pochází z východních Krušných hor nebo z Českého středohoří.
Es stammt aus dem Osterzgebirge oder dem böhmischen Mittelgebirge.
Tefrity jsou charakteristické amfibolity a augity, které jsou lupou dobře viditelné.
Charakteristisch sind die Hornblenden und der Augit – gut mit der Lupe zu betrachten.
KŘEMENEC│ QUARZIT
Křemenec je není minerál jako křemen, ale hornina.
Quarzit ist kein Mineral wie der Quarz, sondern ein Gestein.
Vzniká především na povrchu působením kyseliny křemičité. Ta narušuje strukturu zrn a zaplňuje
volné prostory, takže vzniká velmi hustá hornina.
Es entstand meist oberflächlich durch die Kieselsäure. Sie löste das Korngefüge an und setzte die
Hohlräume zu, so dass das Gestein sehr dicht wurde.
Vyskytuje se v regionu Tharandter Wald, v Moritzburgu nebo v Čechách.
Vorkommen gibt es im Tharandter Wald, in Moritzburg oder auch in Böhmen.
Seite 4 von 4