Z obsahu čísla - Kostelec nad Černými Lesy

Komentáře

Transkript

Z obsahu čísla - Kostelec nad Černými Lesy
4 / 2012
Z obsahu čísla
2
Jednání rady města
Rada projednávala prodej areálu sanatorky prostřednictvím
firmy NAXOS, a.s., kanalizaci, žádost o dotaci na pořízení
městského kamerového systému, odpadové hospodářství
nebo povolení stavby supermarketu TESCO…
4
Svoz odpadu
Město opět připravuje svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
4
Rozdělení peněz z fondu pro volnočasové aktivity
Jak dopadlo letošní rozdělování peněz na volnočasové aktivity? Podrobnosti se dozvíte z tabulky na str. 5
9
Nové ceny vodného a stočného
Od 1. 4. 2012 zaplatíme víc!
9
Co se chystá…
Mateřská škola v Kostelci n. Č. l. oslaví 1. 6. 2012 30. výročí otevření budovy.
9
Ve škole viděli upíra
Jak páťáci prožili letošní noc s Andersenem a co při ní zažili?
11
8. 5. 2012 Den vítězství
V rámci státního svátku proběhne každoroční kladení věnců.
16
Výtvarná soutěž
Zapojte se do výtvarné soutěže o hodnotné ceny, kterou vyhlásilo město Kostelec n. Č. l.
18
9. Střelecký pluk Karla Havlíčka Borovského
Další pokračování seriálu o hrdinných Černokostelácích bojujících v Rusku.
PÁLENÍ SVATBÍNSKÝCH ÈARODÌJNIC
Zveme všechny èarodìjnice a èarodìje na pravidelný slet,
oprašte svá košata, abyste cestou nehavarovali,
vezmìte si èarodìjnické klobouky, kouzla a hurá vyrazit.
Èekat na vás bude jedna dobrovolnice, která se nechá upálit na vatøe.
Dále na vás bude èekat soutìž: „O NEJ ÈARODÌJNICI – ÈARODÌJE“
A co je výhra ?????
SLAVNÉ PUTOVNÍ KOŠTÌ !!!
Než se vydáme na prùvod, tak si ozdobíme a postavíme MÁJKU.
KDY: no pøece 30. 4. 2012
SRAZ: SVATBÍNSKÁ NAVES
ÈAS: 17.30 hod.
Obèerstvení zajištìno – poøádá OS Pro Svatbín
NEPTEJ SE,
CO MŮŽE TVOJE MĚSTO UDĚLAT PRO TEBE,
ALE CO MŮŽEŠ UDĚLAT TY PRO SVOJE MĚSTO
Jaro nám před pár týdny výrazně zabušilo na dveře a s jeho příchodem souvisí také již tradiční uklízení, větrání a vůbec zkrášlování všeho, co se jen kolem nachází. Při procházkách po městě vídám
překotnou činnost na zahrádkách, které se jejich majitelé snaží co
nejdříve probudit po zimním spánku a ukázat sousedům, že ani letos je netrumfnou co do květu a bohatosti zeleně.
Příchod jara bohužel znamená nesporně i fakt, že než rozkvetou
stromy, vypadá město jaksi špinavější a šedivější, než tomu bylo
dříve. V někom to dokonce může vzbudit pocit, že pracovníci městského úřadu neuklízí pozimní kamenité a rozpraskané chodníky dostatečně rychle, nebo že smetí na veřejných plochách je vystaveno
ve stále stejném množství. Stejně jako se zahrádka neuklidí sama
a za pár hodin, tak ani kilometry chodníků města není možné uklidit
za den. Opak je pravdou. Pracovníci organizační složky města jsou
v plné polní a i oni uklízí tu jejich „zahrádku“. Seč se snaží, co mohou, jarní práce je hodně a ubývá pomalu. Pokud jim někteří z občanů pomohou a uklidí si nejen „to svoje“, ale i kousek „obecního“ před
svým domem, což občas s radostí vídám, tak bude Kostelec zakrátko krásný a připravený na nástup barevně rozkvetlého a nektarově
sladkého jara. Například hasiči obětují svůj volný čas Kostelci prostě
proto, že tu žijí. Nejen jim, ale i dalším dobrovolníkům není jistě cizí volně parafrázovaný citát JFK: „Neptej se, co může tvoje město
udělat pro tebe, ale co můžeš udělat ty pro svoje město.“ Ptáte se,
proč byste se měli zrovna vy pachtit, když soused vedle vyspává nebo griluje? Odpověď je stejná jako u hasičů: protože tu žijete.
Kostelec hodně trpí tím, že jej spousta obyvatel bere jen jako svoji noclehárnu a někteří mezi námi žijí i přes deset let, aniž by je Kosteláci znali. Vzhled
města není závislý jenom na těch pár
obecních chlapících, kteří nám uklízí
ulice, vzhled města je vizitkou
nás – všech obyvatel města
Kostelce, kteří tady žijeme.
František Knop
2
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ZÁPISY Z RADY MĚSTA
Rada města č. 4/2012 ze dne 9. 2. 2012
Projekt „Technika pro údržbu veřejného prostranství“:
K již pořízené technice (rider s příslušenstvím) je třeba zakoupit ještě vysavač listí VL 300 s elektrickým startováním.
Realizace projektu probíhá podle plánu. V rozpočtu města je
na tento projekt alokována částka 150 000 Kč.
Základní škola:
Rada města Kostelec nad Černými lesy, dále jen RM, schválila uzavření nájemní smlouvy na vybudování základnové
stanice veřejné komunikační sítě na budově Základní školy
v Kostelci nad Černými lesy mezi firmou Telefónica Czech
Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4,
IČ: 60193336 a městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy, IČ: 00235474
za podmínky, že výše ročního nájemného bude činit minimálně 60 000 Kč. K dalšímu jednání - v případě zájmu firmy Telefónica Czech Republic, a.s., - pověřuje Odbor rozvoje města MěU (p. Vedrala) ve spolupráci s Ing. Bitterem.
RM pověřila ředitelku Základní školy Kostelec nad Černými
lesy provedením poptávkového řízení na dokončení výměny
oken ve školní jídelně.
RM schválila kladný výsledek hospodaření Základní školy
Kostelec nad Černými lesy za rok 2011 ve výši 1 480 948, 59 Kč
a jeho rozdělení takto:
– 200 000 Kč bude převedeno do fondu odměn ZŠ
– 1 071983 Kč do fondu rezervního, zbývajících 208 965 Kč je
zisk z hospodářské činnosti, který bude také převeden do
rezervního fondu Základní školy Kostelec nad Černými lesy.
Pozemky na prodej:
RM schválila vyhlášení záměru na pronájem pozemku
p. č. 1960/6 o výměře 329 m2 (blíže Pražské ulici).
RM uložila tajemnici, paní Vejvodové, nařídit panu R. P. vyklizení pozemku p.č. 1960/4 ve vlastnictví města Kostelec
nad Černými lesy.
Prodej sanatorky:
RM schválila uzavření mandátní smlouvy s vítězem zadávacího řízení na akci „Poradenské služby - prodej areálu sanatorky v Kostelci nad Černými lesy“ s firmou NAXOS, a. s.,
Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5, IČ : 26445867 ve znění návrhu, který je jako příloha nedílnou součástí originálu zápisu, a pověřuje starostu města podpisem mandátní
smlouvy.
Kanalizace:
RM schválila vyhlášení výzvy a zadávací dokumentace k podání nabídky na akci „Generel kanalizace města Kostelec nad
Černými lesy“.
Ing. Chmelíková informovala o možnostech způsobu výběru
budoucího provozovatele kanalizace (buď formou koncesního řízení, nebo dle zákona o veřejných zakázkách).
Umístění reklamního velkoplošného billboardu v souladu s pravidly publicity SFŽP
RM schválila uzavření dohody o spolupráci mezi městem
Kostelec nad Černými lesy a panem Jaroslavem Líznerem,
administrátorem Římskokatolické farnosti Kostelec nad Černými lesy.
Billboard byl vytvořen kvůli II. etapě kanalizace.
Kamerový systém:
RM schválila podání žádosti o dotaci z programu „Prevence kriminality“ na pořízení městského pohledového kamerového systému ve městě v roce 2013.
RM schválila pracovní skupinu pro přípravu žádosti o dotaci na pořízení městského dohledového kamerového systému ve městě ve složení: npor. Bc. Miroslav Skoupý, vedoucí OO PČR, Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MěP Kostelec
nad Černými lesy, Jaromír Kubelka, ORM MěÚ Kostelec nad
Černými lesy.
RM jmenovala koordinátorem přípravy žádosti o dotaci na
pořízení městského dohledového kamerového systému ve
městě pana Jaromíra Kubelku.
Čemokostelecký zpravodaj:
RM vzala na vědomí odstoupení členů redakční rady Černokosteleckého zpravodaje Mgr. Lenky Lasákové a p. Václava Kuby. Novými členy redakční rady jmenuje Mgr. Františka Knopa a p. Marka Navrátila.
Městské domy:
RM schválila vyhlášení záměru na prodej domu č. p. 78,
pozemku p. č. 2552 - 452 m2 a pozemku p. č. 2553 - 562 m2
v k. ú. Kostelec nad Černými lesy včetně věcných břemen
nájemních vztahů. Minimální cena je stanovena ve výši
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
Rada města č. 5/2012 ze dne 27. 2. 2012
Základní škola:
RM schválila přesun částky Kč 649 789 Kč z rezervního
fondu Základní školy Kostelec nad Černými lesy do investičního fondu Základní školy Kostelec nad Černými lesy na
realizaci výměny oken školní jídelny v budově č. p. 981.
Současně RM vzala na vědomí, že v poptávkovém řízení
na tuto akci byla vybrána firma KOMPRES, s. r. o., Klejnarská 92, Kolín s nejnižší nabídkovou cenou .
Okna byla v polovině roku 2011 kontrolou označena za havarijní a od té doby nebylo možné je otevírat. Ještě v srpnu
2011 byla vyměněna okna na severní stěně, kde jsou umístěny první třídy. Výměna oken jídelny (jižní stěna) proběhla
ve dnech 23. – 25. 3. 2012 tak, aby nedošlo k omezení provozu školní jídelny.
Odpadové hospodářství
RM schválila uzavření dodatku č. 2/2012 ke smlouvě o zabezpečení odpadového hospodářství ve městě - změna četnosti svozu SKO (1x týdně úřad + hřbitov), Ing. Chmelíková
podala informaci o jednání s firmou NYKOS, a. s., týkajícího
se změny četnosti svozu směsného komunálního odpadu
(kontejnery úřad + + hřbitov) z 2x týdně (pondělí, čtvrtek) na
1x týdně. Svoz bude probíhat pouze v pondělí. Od firmy NYKOS, a. s., budou zakoupeny 2 ks kontejnerů 1100 l za zvýhodněnou cenu.
Městské byty
RM schválila ukončení nájemního vztahu k bytu č. 1, č. p. 81
nám. Smiřických v Kostelci nad Černými lesy v majetku města Kostelec nad Černými lesy dohodou dnem 29. 2. 2012,
pokud bude byt řádně předán bez zjištěných škod a nedostatků, ve stavu odpovídajícím přiměřenému běžnému opotřebení. Vzhledem k dlužné částce na nájemném a službách
spojených s užíváním bytu bude pak s paní H. S. podepsán
splátkový kalendář na úhradu dlužné částky. V opačném
případě trvá rada města na řádné 3 měsíční výpovědi z nájmu bytu.
Uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby
s Úřadem práce ČR
RM schválila uzavření smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby mezi Úřadem práce ČR - Krajská pobočka v Příbrami, a městem Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53, 281 63 Kostelec nad Černými lesy.
Splašková kanalizace
RM schválila uzavření Smlouvy na upřesnění geologických
poměrů na akci splašková a dešťová kanalizace Kostelec nad
Černými lesy.
Bioplynová stanice
RM vzala na vědomí informaci o záměru výstavby bioplynové stanice v k. ú. Svatbín a ukládá Odboru rozvoje města
MěÚ, aby vyjádření za město Kostelec n. Č. l. k zamýšlené
výstavbě bylo vydáváno pouze prostřednictvím rady města.
Rada města č. 6 ze dne 6. 3. 2012 (mimořádné jednání)
Generel kanalizace města
RM jmenovala komisi pro otevírání obálek pro veřejnou zakázku na zpracovatele „Generelu kanalizace města Kostelec
nad Černými lesy a Svatbín“ ve složení:
Členové: Ing. Jan Svatoš, Ing. Ewa Chmelíková,
Bohuslav Vedral
Náhradníci: Hana Vejvodová, Miloš Novotný,
Ing. Jitka Hervertová
Otevírání obálek se uskutečnilo dne 9. 3. 2012 v 10.00 hodin
v zasedací místnosti MěÚ Kostelec nad Černými lesy.
Rada města č. 7/2012 ze dne 12. 3. 2012
Povolení stavby supermarketu TESCO
RM schválila vydání kladného stanoviska k vydání stavebního povolení na stavbu supermarketu TESCO za podmínky,
že do doby vydání stavebního povolení bude uhrazen příspěvek za připojení ke splaškové kanalizaci ve výši 195 000 Kč.
Tzn. jakmile bude částka připsána na účet města, bude vydáno zmíněné kladné stanovisko.
Nákup vozidla pro potřeby města
RM vzala na vědomí informaci starosty města o potřebě
obnovy vozového parku města a pověřila ORM MěÚ zjištěním nabídky trhu včetně možností financování.
Zpracoval František Knop
Úplné znění usnesení zastupitelstva a zápisů z rady města najdete
na www.kostelecncl.cz.
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
3 900 000 Kč. Záměr byl vyvěšen do 10. 4. 2012. Pozn. jedná se o stále neprodaný dům na náměstí Smiřických.
3
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
4
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
DOMÁCNOSTÍ
Velkoobjemové odpady (VO) nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte přistavených vozů.
Nebezpečné odpady nepatří do popelnice. K jejich odložení využijte
mobilní svoz tohoto odpadu, který proběhne dne 5. 5. 2012 od 8.00
do 12.00 hodin. Nebezpečný odpad odevzdejte pracovníkům firmy.
Ty budou přistaveny dne 28. 4. 2012 od 8.00 do 12.00 hod.
VO bude přebírán osobně pouze na níže označených čtyřech místech. Je důležité, aby byl váš odpad umístěn výhradně na
určených místech a v uvedený čas. Pokud vozidlo opustí stanoviště, nebude se již na něj vracet !!! Svozu se bude účastnit městská policie.
Jsou určena tato stanoviště:
1) Kostelec nad Černými lesy:
a) Na Jánském náměstí 8.00–10.00 hod.
b) Před budovou městského úřadu 8.00–10.00 hod.
c) Trativody u transformační stanice – 10.00–12.00 hod.
2) Svatbín – u separačních nádob 10.00–12.00 hod.
SVÁŽÍ SE:
starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy,
podlahové krytiny – např.: koberce, linolea,
sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety,
další – nepoužitelné oblečení v pytlích.
Jsou určena tato stanoviště:
Kostelec n. Č. l.: před Městským úřadem (nám. Smiřických 53),
Svatbín:
na návsi u separačních nádob
SVÁŽÍ SE:
Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čisticích prostředků;
* Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry; Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny
Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin
Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čisticí prostředky
Následující použité výrobky můžete kromě tohoto sběru také v některých
případech bezplatně odevzdat tam, kde jste je zakoupili:
Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, mikrovlnky, videa
Baterie a monočlánky
Akumulátory: z osobních aut a motocyklů,zářivky a výbojky
Léky – nevyužívané nebo s prošlou zárukou
Dále budou odebírány pneumatiky, ale bez disků !
Do velkoobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy a sutě.
Informace, dotazy, připomínky:
Ti, kteří nemohou využít ze závažných důvodů tento zavedený
systém, prosíme, obraťte se na Ondřeje Adama - 606 600 761,
311 240 916 [email protected]
Svoz nebezpečného odpadu je plánován na 5. května
2012, proto prosím nebezpečné odpady nevozte na svoz
velkoobjemného odpadu!!
Informace, dotazy, připomínky:
Ti, kteří nemohou využít ze závažných důvodů tento zavedený systém,
prosíme, obraťte se na Ondřeje Adama - 606 600 761, 311 240 916
pouze do pátku do 13.30 hod. [email protected]
www.jaktridit.cz – informace o třídění a recyklaci odpadů.
* Sorbent - obecně látka, která má schopnost na sebe vázat jinou látku.
Ondřej Adam, odd. životního prostředí
[email protected]
ROZDĚLENÍ PENĚZ Z FONDU PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Předkládáme vám plán rozdělení peněz z fondu pro volnočasové aktivity našeho města, na kterém se domluvila Komise pro
sport, kulturu a školství a schválila jej rada města. Ve fondu byla
pro tento rok opět částka 300 000 Kč. Částky převyšující 20 000 Kč
ještě podléhají schválení zastupitelstvem města. O případných změnách vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje. Připomínáme, že na jedno IČO je možné získat dotaci 50 000 Kč. Prozatím
je schváleno rozdělení 123 000 Kč (viz.tabulka) a 150 000 Kč pro
tři největší subjekty ještě musí schválit zastupitelstvo. Zbývající
částka 27 000 Kč je určena na vynětí pozemku, který je určen na
vybudování víceúčelového hřiště u hasičské stanice, ze zemědělského půdního fondu.
Jana Havelková, místostarostka
[email protected]
5
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
6
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
INFORMACE O PŘÍPRAVĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU - KONCEPT
Na konci minulého roku (30. listopadu 2011) schválilo zastupitelstvo města zadání nového územního plánu; v současné době jsou
ukončeny práce na konceptu územního plánu (ÚP). Součástí odůvodnění územního plánu je i vyhodnocení vlivů územního plánu na
životní prostředí (SEA).
Společné veřejnoprávní projednání konceptu ÚP obce a vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí proběhne v následujících týdnech, termín a místo veřejného projednání bude s dostatečným předstihem oznámen. Nejméně 15 dnů před veřejným
projednáním a nejméně 15 poté bude mít každý možnost nahlížet do konceptu ÚP (na MěÚ Kostelec n. Č. l., u pořizovatele (MěÚ Říčany a na webu města www.kostelecncl.cz)
a podávat připomínky, popř. námitky. V zákonných lhůtách se ke
konceptu ÚP budou moci vyjádřit všichni – dotčené orgány státní
správy, správci sítí, občané, majitelé pozemků.
Výsledkem jednání bude souborné stanovisko (vzejde z vyhodnocení veřejnoprávního projednání), toto bude projednáno v radě
města, poté v zastupitelstvu a stane se výchozím podkladem pro návrh územního plánu města. Návrh územního plánu bude projednán
s dotčenými orgány státní správy a podle pokynů vzešlých z tohoto
projednání bude vypracován upravený návrh územního plánu. Tento
upravený návrh bude znovu veřejnoprávně projednán – proběhne
řízení o územním plánu.
(Podrobně je celý proces popsán v §43 až §54 stavebního zákona - zákona č.183/2006 Sb.)
Stručný komentář k přiloženému výřezu
z Hlavního výkresu územního plánu:
Hlavní zásadou urbanistické koncepce územního plánu je respektování typického charakteru řešeného území – vlastního města
Kostelec nad Černými lesy, obce Svatbín i volné krajiny, ve které tato sídla leží a jež má zcela specifický charakter; nezastavitelné území je tvořeno velice kvalitním přírodním prostředím s jedinečným
krajinným rázem.
Návrh základní urbanistické koncepce vlastního města Kostelec
nad Černými lesy respektuje stávající urbanistickou strukturu tohoto sídla. Územní plán považuje za funkčně i prostorově stabilizované jádro města, ke zlepšení stávající struktury dojde v plochách při
východním okraji jádra; bude se zejména jednat o transformaci dnes
funkčně i prostorově nevhodně uspořádaného areálu v kontaktu s náměstím (lokalita SM1) – dojde k transformaci v novou strukturu, svým
charakterem odpovídající kvalitám městského jádra. Obdobně budou transformovány ještě dvě menší lokality tvořící širší centrum
města – lokalita SM2 a lokalita SM3.
K doplnění a zpevnění stávající struktury dojde zejména v jižní
a západní části města; bude se jednat téměř výhradně o plochy pro
výstavbu rodinných domů; další větší rozvojové lokality pro výstavbu rodinných domů jsou vymezeny při severním a severovýchodním
okraji města. Hlavními rozvojovými lokalitami určenými pro zástavbu rodinných domů jsou lokality BM1, BM2, BM3, BM8 a BM16
v západní, resp. jižní části města, a lokalita BM18 v severovýchodní části města. Další poměrně velké plochy pro výstavbu rodinných
domů jsou obsaženy v lokalitách smíšených – v lokalitě SO2 a SO3.
Plochy výroby a skladování jsou navrženy ve vazbě na silnici
I/2: jižně od této silnice výroba průmyslová (lokalita VS1) a severně od této silnice výroba nerušící, obchod a služby (součást lokality SO2 a SO3 – podél silnice I/2).
Rozlehlým transformačním územím je areál bývalého sanatoria,
jenž je územním plánem navrhován jednak pro přestavbu pro bydlení v bytových domech (lokalita BK1) a jednak pro přestavbu pro
veřejné vybavení (lokalita VV1).
Územní plán navrhuje rozšíření stávajícího sportovního areálu
v severozápadní části města (lokalita SP1) a dále nový sportovně rekreační areál v jihovýchodní části města lokalita SP2).
Při severovýchodním okraji města je navržen nový, relativně rozlehlý lesopark (lokalita PH1), který bude rovněž sloužit jako alternativní propojení pro pěší ze severovýchodní části města do centra.
Stávající areál hřbitova dostává územní rezervu pro rozšíření (lokalita PH2). Stávající urbanistická struktura obce Svatbín je doplněna
a zpevněna několika lokalitami pro výstavbu rodinných domů. Územní plán navrhuje rozšíření stávajícího zemědělského areálu při jižním okraji obce (lokalita ZH1).
Výše uvedený popis představuje hlavní myšlenky rozvoje území města dle konceptu územního plánu. Jak již bylo uvedeno, součástí odůvodnění územního plánu je i vyhodnocení vlivů navrženého rozvoje na životní prostředí. V daném případě, kdy je územní plán
pořizován ve dvou krocích – nejprve zpracování konceptu a následně (po projednání) návrhu územního plánu, je koncept územního
plánu oponován ze strany specialisty na ochranu životního prostředí, a to právě v podobě vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA).
V samostatné příloze konceptu územního plány jsou v souladu s požadavky Krajského úřadu Středočeského kraje, podle osnovy dané
stavebním zákonem, popsány možné vlivy na životní prostředí, které by byly spojeny s rozvojem území podle výše popsané koncepce. Na základě poznání současného stavu životního prostředí a problémů, se kterými se město v oblasti ochrany životního prostředí
potýká, jsou navrženy takové úpravy konceptu územního plánu, jež
rozvoj území korigují tak, aby byl ve shodě s celostátními cíli ochrany životního prostředí a právními požadavky. Zásadní korekce se
dotýkají rozvojové plochy BM18 pro bydlení pod pivovarem a dalších ploch zasahujících do údolí Jalového potoka. Zvýšená pozornost byla také věnována problematice hlukového ovlivnění rozvojových ploch SO2 a SO3 ležících v blízkosti silnice I/2.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je velmi záporně vnímán
zábor zemědělské půdy. Oproti platnému územnímu plánu vymezuje
koncept územního plánu dalších přibližně 30 ha zemědělské půdy
pro rozvoj města, celková suma možných záborů dosahuje 77 ha.
I když je zřejmé, že část ploch budou tvořit zahrady a další plochy
zeleně v rámci zastavěného území, je uvedený rozsah poměrně vysoký. Argumenty jsou zřetelné – je zde snaha zabezpečit všechny
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
7
Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webu města.
Veškeré dokumenty (grafické i textové přílohy) jsou uloženy na webu města www.kostelecncl.cz (záložka Městský úřad/ územní plán).
KOSTELEC BUDE ČISTĚJŠÍ
ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE
V ÚNORU 2012
Jednou z priorit města Kostelec nad Černými lesy je stálé zvyšování čistoty města. Péče o veřejná prostranství a zeleň, údržba lesoparku okolo někdejší sanatorky, parku na náměstí nebo hřbitova vyžaduje používání stále dokonalejší techniky.
„Udržovat rozsáhlá prostranství jen fyzickou prací je téměř nemožné,
třeba na hřbitově roste stovka starých lip a každoroční úklid spadaného listí je velice náročný. Nakoupit potřebnou techniku pro údržbu veřejných prostranství jen z rozpočtu města by ho velice zatížilo, ale podařilo
se prostřednictvím MAS Podlipansko získat dotaci z Programu rozvoje
venkova. Získali jsme tak základní jednotku rideru, k němu žací lištu, žací cepákové ústrojí, rotační kartáč a sběrací vozík,“ říká vedoucí provozu
Správy majetku města Václav Valenta.
Dotace z celkových pořizovacích nákladů ve výši 340 000 Kč pokryla 251 479 Kč a díky získaným doplňkům k pohonné jednotce je
možné snadno vytvořit všestranný stroj pro celoroční využití, město je
schopné samostatně provádět veškerou údržbu veřejných ploch.
„Poptávkové řízení mezi mnoha dodavateli nám ještě ušetřilo peníze, a tak jsme mohli koupit další užitečnou věc, výkonný vysavač spadaného listí asi bude nejvíce pomáhat uklízet na hřbitově a sanatorce“,
dodává místostarostka Jana Havelková.
Vysavač je použitelný jako doplněk k multikáře nebo traktoru, a dostane se tak i na místa, kde dříve listí hrabali a nakládali pouze ručně.
Zaměstnanci MěU, kteří
se dříve této činnosti věnovali, říkají, že vysavač odstraní situace, kdy
nametli hromady listí nebo jiných nečistot a než
je stihli naložit a odvézt,
rozfoukal vše vítr. Svépomocí ještě vyrobí kryt,
který před větrem ochráRider při zkušební jízdě
ní již naložený materiál
a při jeho odvozu nebudou znečisťovány jiné části města.
„Jedna věc je rider, ale nezachrání všechno. Hodně záleží na lidech;
nemohou pochopitelně ovlivnit, kolik spadne na náměstí uschlého listí, ale spoustu věcí ovlivnit mohou. Stačí se třeba podívat po odpadkovém koši a papír od svačiny místo na zem hodit do něho...“, dodává
radní Ewa Chmelíková.
Text a foto Pavel Pávek
Jana Havelková, místostarostka
Ivan Plicka, IVAN PLICKA STUDIO, s.r.o. (zpracovatel ÚP)
Jiří Bělohlávek, TISEA – Transparentní, integrované a systematické
posuzování vlivů na životní prostředí (zpracovatel SEA)
Inkasováno:
stánkový prodej
blokové pokuty
2 650 Kč
2 000 Kč
Celkem
4 650 Kč
Činnost za měsíc únor:
1. 2. neoprávněný zábor veřejného prostranství - předáno přestupkové komisi města
2. 2. nález osobních dokladů - vráceny majiteli
6. 2. zjištěno založení černé skládky na Americe - prováděno další
šetření
8. 2. nález klíče od osobního automobilu - předán majiteli
11. 2. kontrola stavu veřejného osvětlení - předáno ORM města
11. 2. nahlášeno prasklé vodovodní potrubí v ul. Palackého - předáno firmě VODOS k provedení dalšího opatření
18. 2. kontrola stavu veřejného osvětlení - předáno ORM města
20. 2. kontrola označení ulic - předáno ORM města
20. 2. zjištění znečištění ulice Komenského - po upozornění MP provedl znečišťovatel nápravu
Denní činnost:
dohled nad dodržováním veřejného pořádku
dohled nad dodržování dopravní kázně
kontrola stavu místních komunikací a dopravního značení
Další činnost:
kontrola svozu separovaného odpadu
kontrola stavu veřejného osvětlení
dohled nad dodržováním veřejného pořádku v době konání společenských akcí
Upozornění městské policie
Vážení rodiče, s příchodem hezkého počasí budou opět vaše děti vyjíždět ven na kolech, mějte na paměti, aby děti byly vybaveny ochrannou
přilbou. Tato je povinná ze zákona pro děti do 18-ti let.
Jaromír Zabilka, vedoucí strážník MP
[email protected]
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU
potřebné a občany očekávané veřejné služby a funkce, jež má město mít, a v rámci možností vyhovět i majitelům pozemků s tím, aby
se svým majetkem mohli nakládat podle svých představ (pokud nebudou dotčeny vazby jiné). Je však zřejmé, že všechny plochy pro
rozvoj města nebude možné hned využít či naplnit, neboť další rozvoj je zároveň limitován nedostatečnou kapacitou čištění odpadních
vod, stejně tak jako neúplnou kanalizační sítí, jež zároveň vyžaduje rekonstrukci.
INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU / POLICIE ČR
8
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
ČINNOST SDH
V ÚNORU A BŘEZNU 2012
Jednotka požární ochrany zasahovala v období 20. 2. - 25. 3. u těchto
mimořádných událostí:
HASIČI LIKVIDOVALI TÚJE
Přerostlé túje a zrezlé pletivo oplocení areálu Mateřské školky v Kostelci nad Černými lesy ve svém volném čase odstraňovali v minulých
dnech členové Sboru dobrovolných hasičů.
24. 2. 17.39 hod. – planý poplach (hlášený požár v lese) –
Kostelec n. Č. l., Českobrodská
25. 2. 10.02 hod. – požár střechy rodinného domu –
Kostelec n. Č. l., Dvouletky
3. 3. 15.27 hod. – požár trávy a stromů –
Doubravčice, Na Zámkách
18. 3. 11.44 hod. – požár trávy v sadu –
Tuchoraz, silnice směr Český Brod
20. 3. 16.47 hod. – požár trávy – Oplany
24. 3. 15.34 hod. – požár trávy – Mrzky
25. 3. 11.38 hod. – požár trávy – Oleška, Krymlov
25. 3. 19.30 hod. – požár trávy – Doubravčice
Nejbližší pořádané akce SDH:
30. 4. – čarodějnice
6. 5. – Den sv. Floriána – den otevřených dveří na hasičské
stanici, ukázka činnosti a techniky
každý pátek od 18 hod. – možno odevzdávat nepotřebné
elektrospotřebiče (kromě bojlerů)
– ve spolupráci s SK Kostelec n. Č. l.,
hřiště Na Americe
Aleš Bitter, Šárka Žylová, SDH Kostelec n. Č. l.
www.hasici-kostelecncl.cz
POLICIE ČR
NEDEJME ZLODĚJŮM ŠANCI
V poslední době dochází ve služebním obvodě OOP Kostelec nad
Černými lesy k nárůstu případů vloupání do osobních motorových
vozidel. K těmto skutkům dochází zejména na parkovištích u obchodních center, restaurací a podobně. Z vozidel jsou odcizeny věci, které
zde nechali jejich majitelé na sedadlech, ale i jinde viditelně ve vozidle. Často se jedná o drahou elektroniku, doklady, finanční hotovost
a jiné.
Dne 15. 3. 2012 se na žádost OOP Kostelec nad Černými lesy
uskutečnila preventivní akce v Kostelci nad Černými lesy se zaměřením na tuto kriminalitu. Akci provedla Preventivně informační skupina územního odboru Kolín. Řidičům, kteří nechali ve vozidle viditelně odložené věci, které by mohly pachatele motivovat k vloupání, byl
ponechán informační leták s kampaní „AUTO NENÍ TREZOR“. Z celkového počtu 69 kontrolovaných osobních motorových vozidel bylo
v 32 případech zjištěno ponechání věcí ve vozidlech.
Hasiči pomáhali při likvidaci tújí
„Proč vysloužilé keře kopat ručně, když můžeme použít techniku?
Stejně jako s oplocením. Jeden člověk by měl práci na několik dní, s námi to bylo za hodinku hotové,“ vysvětluje Jaroslav Brachovec z hasičského sboru.
Jinak nepoužitelné dřevo a větve neskončí na skládce, poslouží jako palivo při oslavě čarodějnic v motokrosovém areálu ve vedlejší Krupé. Hasiči ještě počítají s pomocí při natažení nového pletiva a sázení
mladých dřevin, které oddělí místa, kde si hrají děti ze školky, od ulice.
Text a foto Pavel Pávek
Tímto vás žádám, abyste si nenechávali ve vozidle žádné věci, které
by mohly lákat nenechavce. Tyto případy nekončí jen odcizením věcí,
ale i poškozením vašeho vozidla a s tím souvisejí náklady na jeho opravu. Děkuji.
npor. Bc. Miroslav Skoupý
vedoucí OOP Kostelec nad Černými lesy
KRÁTCE
Dne 28. 2. 2012 osmapadesátiletý muž násilím vnikl do domu
v Kostelci n. Č. l., kde setrval až do příjezdu policejní hlídky,
která jej na místě zadržela. Muž svým jednáním způsobil majiteli hmotnou škodu ve výši 2 500 Kč. Muži následně policisté
sdělili podezření z přečinu porušování domovní svobody a výtržnictví. Muži hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.
por. Martina Fejfarová, nprap. Věra Žídková
Preventivní informační skupina Kolín
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
CO SE CHYSTÁ…
Mateřská škola v Kostelci nad Černými lesy oslaví v letošním roce 30. výročí otevření stávající budovy, které se datuje k 1. červnu 1982. U této příležitosti zaměstnanci mateřské
školy pořádají 5. června DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který bude probíhat od 9.00 do 16.30 za jejího plného provozu.
Návštěvníci budou moci nahlédnout do běžného režimu školičky, obohaceného o jednotlivé body programu. Bude to například cvičení, divadelní představení nebo taneční vystoupení, které si děti připravují spolu se svými učitelkami. Výzdoba budov i areál zahrady na
vás dýchne výtvarnými výrobky, ukázkami práce malých zahradníků
a nebude chybět ani ochutnávka dobrot z kuchyně našich kuchařinek.
Tolik zatím výčet všech aktivit a ukázek, které na hosty budou čekat.
Těšíme se na návštěvu zájemců a příznivců naší mateřské školy,
které tímto srdečně zveme.
Jarmila Nováková, učitelka MŠ
VE ŠKOLE VIDĚLI UPÍRA
Dopravní opatření v okolí ulice Javorová
Vzhledem ke skutečnosti, že budou práce probíhat v jednosměrné
ulici, nebude možné v pracovních dnech od 7.00 -18.00 hod. do
této ulice vjíždět nebo z ní vyjíždět. V případě nutnosti se, prosím,
obraťte včas na stavbyvedoucího, který je denně k dispozici na stavbě.
Zároveň prosíme, abyste v uvedeném termínu neparkovali ve zmíněné ulici. Zabráníte tím případnému odtažení vašeho vozidla a možným škodám na majetku.
Dále vás upozorňujeme, že v době provádění stavebních prací se
pohybujete po staveništi. Věnujte proto, prosím, zvýšenou pozornost
všem nerovnostem terénu, výkopům a pohybu stavebních strojů.
Předem děkujeme za ohleduplnost a omlouváme se vám za vzniklou situaci.
STRABAG, a.s., odštěpný závod Praha
tel.: 326 361 170, www.strabag.cz
NOVÉ CENY
VODNÉHO A STOČNÉHO
Rada města schválila s platností od 1. dubna 2012 nové
ceny vodného a stočného. Navýšení vodného na 37,57 Kč
a stočného na 40,65 Kč včetně DPH za kubický metr, bylo zapříčiněno zvýšením sazby DPH a zvýšením nájmu ve prospěch města, které takto získané prostředky účelně využije ve prospěch vodovodních a kanalizační řadů, které jsou mnohdy již zastaralé
a potřebují obnovu.
Jan Svatoš, starosta města
Neoficiální statistiky tvrdí, že od zvýšení daně z přidané hodnoty
u knih došlo u běžných knihkupců až k dvacetiprocentnímu poklesu tržeb. Jako jednu z možností jak udržet zájem čtenářů vidí ve škole v Kostelci n. Č. l. i v každoročním pořádání
Noci s Andersenem. Ta poslední se konala v pátek 30. března.
„Je to u nás vlastně dlouholetá tradice, žáci páté třídy si zasoutěží,
řeší různé otázky spojené s literaturou, ve škole mají připravenou bojovku, potkají se s pohádkovými bytostmi a nakonec ve škole společně přenocují. Je zajímavé, že do přípravy se každý rok aktivně zapojují i osmáci a deváťáci“, říká organizátorka letošní noci Mgr. Jaroslava Kotyšanová.
Noc s Andersenem má každý rok jiné téma, tím letošním byli pro děti obzvláště atraktivní upíři, vzájemně si o nich četli v městské knihovně,
kde na ně čekala i první soutěž.
„Dětských čtenářů máme v knihovně relativně dost, ale kdyby každé
podobné setkání přivedlo třeba jen jednoho dalšího, účel splnilo. V knihovně děti řeší literární kvíz a, než ho vyhodnotíme, čtou si na pokračování, tentokrát o upírech,“ vysvětluje vedoucí městské knihovny Eva Šoukalová.
Na třicet dětí podle krátké ukázky vybíralo ze tří možností autora textu nebo název pohádky, za správné odpovědi získávaly body a, aby kvíz
byl ještě pestřejší, ceny pro vítěze se losovaly. Páťák, který vyhrál lak na
nehty, právě nadšen nebyl, ale okamžitě rozjel směnný obchod a odcházel se svítící propisovací tužkou.
„Z knihovny se přesuneme do přednáškového sálu, bude se číst Český Honza, interaktivní tabule pomůže při řešení křížovky. Protože je dnešní noc věnována i výtvarníkům Jiřímu Trnkovi a Josefu Ladovi, uvidíme
i dva filmy, Zahradu Jiřího Trnky a jako bonus ještě snímek o jeho životě.
Pozdě v noci bude ještě bojová hra, děti budou po dvojicích procházet
školou a získávat body od bílé paní, potkají se ale i s tajemným upírem,
doplňuje program noci třídní učitelka 5.A Jana Jíchová.
Největším dobrodružstvím byl pro školáky nocleh v místech, která obvykle znají jen za denního světla, a většina páťáků se shodla, že se za tři
roky docela určitě další Noci s Andersenem opět zúčastní. Tentokrát ale
již jako pořadatelští pomocníci.
Pavel Pávek
AKTUÁLNÍ / ŠKOLSTVÍ
Vážení obyvatelé,
oznamujeme vám, že v místě vašeho bydliště – ul. Javorová – Jabloňová budou od 10. 4. 2012 do 31. 5. 2012 (předpokládané
ukončení prací) prováděny stavební práce na výstavbě splaškové kanalizace. Z tohoto důvodu vám omezíme přístup k vašim nemovitostem.
Dopravní opatření bude provedeno viz níže.
9
10
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
ŠKOLSTVÍ
SLAVILI JSME 60. NAROZENINY ŠKOLY
„Zvláštní škola“ v Kostelci nad Černými lesy oslavila 1. 3. 2012 své 60. narozeniny. Byla otevřena 1. března 1952 a umístěna v domě čp. 668.
Prvním ředitelem byl ustanoven Jaroslav Pavlík, dosavadní učitel I.B třídy národní školy v Kostelci n. Č. l.
Zařizování školy a uvedení do provozu bylo spojeno se značnými
potížemi. V budově nebyla potřebná větší místnost pro učebnu. Proto
MNV zařídil úpravu tak, že byla odstraněna příčka, a tím získána větší
místnost. Na vyzvání MNV sestavil ředitel školy minimální rozpočet nákladů. MNV dal podle návrhu ředitele školy 17 stolečků a židliček pro
děti. Tabule byly opatřeny z národní školy.
4. 8. 1953 převzal tehdejší MNV v Kostelci n. Č. l. budovu čp. 758.
Od 1. 9. 1953 zahájila vyučování v této budově MŠ.
19. 12. 1953 se přestěhovala a zahájila vyučování v této budově
i zvláštní škola.
1. 9. 1955 byla rozhodnutím ONV Školského odboru v Českém
Brodě otevřena v Českém Brodě pobočka zdejší zvláštní školy. Byla to
jedna třída, ve které bylo několik postupných ročníků. Tento stav trval
do konce prosince 1955. Od 1. ledna 1956 byla pobočka organizována
jako samostatná jednotřídní zvláštní škola v Českém Brodě.
1. 8. 1966 byl jmenován ředitelem „Zvláštní školy v Kostelci nad
Černými lesy“ Josef Rückl - učitel II. st. ZDŠ v Kostelci nad Černými lesy. Od té doby se zde ještě vystřídali ve funkci František Zeman, Mgr. Jana
Antonová, Mgr. Stanislav Chadraba a nynější ředitelka školy Mgr. Pavla
Rývová.
Od roku 1974 je zvláštní škola umístěna v ulici K Jatkám čp. 748. Je
to třípodlažní budova. V suterénu se nachází dílna a modelovna. V přízemí jsou tři třídy, ředitelna, cvičná kuchyň, toalety, kabinet, WC pro invalidy a bezbariérové přízemí. V prvním patře jsou dvě třídy, toalety, nová herna a sborovna, sklad knih a hovorna.
Od 1. 9. 2004 se stala součástí školy ZŠ speciální (dříve pomocná
škola), od 1. 9. 2006 je součástí školy „Praktická škola dvouletá“ určená žákům po splnění povinné školní docházky.
Názvy školy mají také svoji historii: od zvláštní školy, speciální
školy, základní školy až do 1. 9. 2006, kdy se název ustálil na Základní
školu a Praktickou školu Kostelec nad Černými lesy, K Jatkám 748.
Budova školy čp. 748 potřebovala pro svoji činnost rozšířit herní
a učební prostory. Proto ředitelka školy zpracovala ve spolupráci
s MAS Podlipansko projekt: „Novým prostorem ke zlepšení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“.
Cílem projektu bylo vybudování nových prostor v Základní škole a Praktické školy Kostelec nad Černými lesy, které
budou sloužit pro výuku i volnočasové aktivity. Projekt byl
schválen Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova. V rámci projektu vznikla relaxační místnost, která se využívá jako učebna a herna, a nová sborovna (zázemí pro pedagogy), obě tyto místnosti vybavujeme nábytkem (stoly, židle,
skříně, regály), pomůckami a přístroji pro výuku a relaxaci (tabule, žíněnky, běžící pás), výpočetní technikou (počítač, notebook) a ve sborovně vzniklo zázemí pro učitele - malý kuchyňský kout včetně lednice.
Přízemí budovy se stalo bezbariérové. Podařilo se vybudovat WC pro případné invalidy. Děkujeme MěÚ Kostelec nad
Černými lesy, který náš projekt podpořil a předfinancoval.
Žáci školy jsou děti se zdravotním postižením od lehké
mentální retardace, po těžkou mentální retardaci, autisté
a klienti dospělého věku v Praktické škole dvouleté, projekt
je přizpůsoben této cílové skupině. Nyní jsme ve fázi, kdy projekt dokončujeme.
Děkujeme všem, kteří nám projekt pomohli zrealizovat.
Město nám ve školním roce 2011/2012 opravilo střechu. Do školy nám už střechou nezatéká (ještě je třeba dořešit spodní vodu, výměnu zbytku oken a bočních dveří a nová fasáda by celé budově také moc
slušela).
Budova školy v ulici K Jatkám
Ke škole patří školní hřiště a školní pozemek, o který se starají učitelé s žáky při pracovním vyučování. V současnosti má škola 41 žáků
v pěti třídách. Výhodou je pro žáky to, že je jich ve třídě ZŠ speciální
maximálně 6 a v ZŠ praktické max. 14. Učitelé přistupují k žákům individuálně a mají na ně dost času. V práci jim často pomáhají asistenti
pedagoga. Shánění finančních prostředků pro asistenty pedagoga je velmi problematické a vždy není 100% zajištěno.
V současné době si žáci podávali přihlášky do odborných učilišť,
kterých je v ČR již velmi mnoho. Velmi oblíbené obory jsou pro chlapce: zedník, truhlář, kuchař, malíř, natěrač, podlahář, zahradník... a pro
dívky především kuchařky, cukrářky, šičky, zahradnice, prodavači a další obory.
Nyní se hodně mluví o inkluzi. Znamená to, že jsou trendy nechávat děti s postižením integrovat do běžných základních škol. V této souvislosti bych byla ráda, aby si rodič mohl vybrat školu, kde se dítě bude cítit lépe, protože dětský kolektiv je do určité míry krutý. Jestliže se
tyto děti „vženou na běžnou ZŠ“, budou zase neúspěšné, nezažijí moc
pocitů z úspěchu, spolužáci se jim budou vysmívat. Podle mě se takové dítě stane psychicky nemocné nebo bude hledat východisko v agresivitě. Pro některé děti je individuální integrace v běžné škole vhodná,
pro některé ne. Proto je třeba všeho s mírou a rozumem.
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
Chci popřát Základní škole a Praktické škole Kostelec nad
Černými lesy hodně sil, vytrvalosti a optimismu do dalších let.
Za školu Pavla Rývová, ředitelka školy
Foto Hana Flusserová
MUZEUM HRNČÍŘSTVÍ
INFORMUJE
V měsíci dubnu se můžete podívat na výstavu obrazů auto
rky Emy Pok–Součkové, která potrvá do 28. 4. 2012.
Dále je v muzeu k vidění malá výstava o atletce Vlastě
Píšové–Chlumské (průřez její sportovní kariérou). Výstava
trvá do 20. 5. 2012.
Na měsíc květen se připravuje výstava obrazů Miroslava
Pangráce.
PŘEDNÁŠKA V MUZEU HRNČÍŘSTVÍ
DĚTI SI UŽILY BĚŽKOVÁNÍ
Naše škola pořádala 10. - 17. 3. 2012 školu v přírodě a lyžařský
kurz v Rokytnici nad Jizerou.
Chtěla bych touto cestou
poděkovat panu Křivanovi,
který nám vytrhl trn z paty,
protože „náš tradiční“ kuchař
se nemohl zúčastnit a pan
Křivan se svou rodinou nám
pomohl a zhostil se kuchařské profese velmi dobře. Velký
dík patří i dalšímu personálu
(instruktoři, učitelé, vychovatelé, asistentky, maminky…). Děti na lyžařském kurzu v Rokytnici n. J.
Kromě sjezdového lyžování na Sachrovce a na Lysé hoře (ti nejzdatnější) jsme žáky učili i běžkovat. Ačkoliv sníh už nebyl tak kvalitní,
zdařil se výlet na běžkách na Dvoračky. Pochvala patří i některým maminkám (zúčastňují se zájezdu s námi), které výšlap také zvládly. Další aktivity jsou už téměř tradicí: návštěva sklárny Novosád a syn v Harrachově, turnaj v kuželkách v kuželkárně v Rokytnici nad Jizerou, maškarní ples,
soutěžní večery a hry, pletení pomlázek atd.
Děkujeme sponzorům:
p. Frydrych, pekárna Mimo, Boneco, pí Bartůňková, pí Hošková, pí Mrázková, p. Milan Vostruha, p. Hankovec, pí Křivanová a p. Sojka, kteří
nám věnovali některé potraviny sponzorsky a cena zájezdu byla 1 690 Kč
pro děti s plnou penzí a ubytováním (bez dopravy). Dopravu nám hradil
Klub rodičů při škole a část nám hradila Tv a kult. komise při MěÚ v Kostelci nad Černými lesy. Děkujeme.
Pavla Rývová, ředitelka školy
foto archiv ZŠ a PŠ
PODĚKOVÁNÍ
ZŠ a PŠ děkuje Zahradnictví Jandl za sponzorské květiny na naši
velikonoční výstavu.
Pavla Rývová, ředitelka školy
V pondělí 19. 3. 2012 se v prostorech muzea uskutečnila
přednáška o vévodkyni Marii Terezii Savojské. Přednášejícím byl
známý autor knihy O čenokosteleckých domech, pan PhDr. Vladimír J. Mrvík. Poutavé vyprávění o slavné vévodkyni bylo autorem ještě doplněno projekcí dokumentů a obrazů na toto téma.
Přednáška byla jednou z akcí, které nám připomínají blížící se výstavu o Marii Terezii Savojské v muzeu.
Poděkování patří především panu PhDr. Vl. J. Mrvíkovi za
pečlivě připravenou přednášku, p. Václavu Kubovi a základní
škole za zapůjčení techniky k promítání a opětovně Kosteleckému pivováru za půjčení promítacího plátna.
Text a foto Jiří Filípek
[email protected]
Vl. J. Mrvík při přednášce v muzeu
8. 5. 2012
DEN VÍTĚZSTVÍ
V pondělí 7. 5. 2012 od 16.00 hod. proběhne u příležitosti státního svátku – 8. 5. Den vítězství – slavnostní kladení
věnců na nám. Smiřických u pomníku Rudoarmějců na Pražské
ulici u pamětní desky Rudolfa Urbana a nedaleko obce Krupá
u pomníčku Václava Svobody.
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
ŠKOLSTVÍ / KULTURA
Ve škole máme i děti, které nemají potvrzenou LMR. Většinou jsou
nějak zdravotně znevýhodněné. Pro tyto děti se musí dělat individuální
plány, které vycházejí z RVP ZV. Zde jsme již navázali spolupráci se Základní školou Kostelec n. Č. l. a uzavřeli jsme dohodu o případném zapůjčení a používání školního vzdělávacího programu.
Chtěla bych poděkovat za práci všem současným i bývalým zaměstnancům, kteří se podíleli na náročné práci při výchově a vzdělávání žáků.
11
KULTURA
12
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
O. S. MODRÉ DVEŘE
OZNAMUJE
MECENÁŠKA
ČERNOKOSTELECKA
Počátkem května proběhne v prostorách Modrých dveří (náměstí Smiřických 39,
www.modredvere.cz) slavnostní otevření kavárny. Přijďte si vychutnat dobrou kávu a příjemné posezení na zahradě nebo v interiéru kavárny.
V termínu Černokosteckých keramických trhů 26. 5. na zahradě Modrých dveří
budou představeny chráněné dílny z různých částí naší republiky a kromě půvabných výrobků ze dřeva, textilu, skla, proutí a podobně si budete moci vyrobit svou vlastní vitráž, namalovat dřevěného skřítka a nebo si vyzkoušet jinou řemeslnou techniku.
Za O.s .Modré dveře Kateřina Siveková Křižáková
Jedna z nejvýznamnějších osobností Kostelce nad Čenými
lesy a okolí, vévodkyně Marie Terezie Anna de Savoy-Carignano, dcera knížete Jana Adama I. z Lichtenštejna a kněžny
Edmundy z Ditrichštejna, zemřela před 240 léty ve Vídni, kde
je pohřbená v Savojské kapli katedrály svatého Štěpána.
Marie Terezie, po brzké smrti
manžela i syna, zasvětila život dobročinnosti a zvelebování rozlehlého
panství. Připomíná ji do dnešní podoby upravený zámek, kostel sv. Andělů strážných nebo špitál v Kostelci. V okolí nechala postavit řadu
kostelů, vzniklo mnoho menších sakrálních památek i nadací. Patrně nejvýznamnějším činem vévodkyně bylo zrušení robotní povinnosti kosteleckým měšťanům v roce 1763.
Výročí významné osobnosti připomene výstava v Muzeu hrnčířství
nazvaná Vévodkyně Savojská, velká mecenáška Černokostelecka, která bude zahájena 1. června 2012 princem Konstantinem von und zu Liechtenstein. Návštěvníci se seznámí s řadou
památek nejen na vévodkyni. Uvidí její portrét od malíře Martina van
Meytense, propouštěcí list měšťanů z poddanství, potvrzení jejich privilegií, kopii manželské smlouvy s vévodou Tomasso Emanuelem de
Savoy-Carignano nebo Zlatou knihu Čermokostelecka.
Součástí vernisáže výstavy se stane i křest nové knihy o rodu
Lichtenštejnů a Smiřických od spisovatele Pavla Juříka. V kostele sv. Andělů strážných bude zádušní mši za Marii Terezii Savojskou celebrovat arcibiskup Dominik Duka.
Při svém pobytu v Kostelci princ Constantin navštíví bojiště bitvy
u Kolína a místa spjatá s činností vévodkyně Savojské.
Text a foto Pavel Pávek
NA SKLONKU
ŽIVOTA
Procházím se po domově pro seniory a z každého pokoje je cítit příběh. Stáří je etapa života, která čeká každého z nás. Moderní
společnost má vžitou odlišnou představu o starých lidech. Stárnutí
a stáří se lidé pokoušejí nevnímat, vytlačovat z každodenního života,
ve kterém je nejdůležitější maximální výkon, zdraví, síla a krása.
O stáří existuje mnoho mýtů, které jsou v lidech hluboce zakořeněny. Starý člověk bývá považován za zbytečného, nic nedělajícího,
překážejícího důchodce, kterého je nejlepší ignorovat. Odchodem
na důchod přestává být člověk pro společnost užitečným. A pokud
z vlastní vůle ještě dál pracuje, pak jedině zabírá pracovní místo jiným, mladším, a tudíž schopnějším, s takovým názorem se během
osmi let ve funkci ředitelky domova pro seniory setkávám.
V našem domově pro seniory se snažíme navodit prostředí domova pro klidné a spokojené stáří. Nabízíme dvě varianty pomoci,
a to terénní pečovatelskou službu a pobytovou službu domov pro
seniory.
Našim cílem je zprostředkovat pomoc, zmírnit dopady stáří a zapojit uživatele do aktivního a společenského způsobu života.
Třeba i akcí, kterou budeme pořádat dne 17. 5. 2012
s názvem „Čas je proti nám aneb Jak se baví senior“. Jedná se o kulturně hudební akci v TJ Sokol v Kostelci nad
Černými lesy od 13.00 hod.
O akci budeme ještě informovat prostřednictvím plakátu na
veřejně dostupných místech.
Vnímejte seniorský věk jako plnohodnotnou etapu lidského
života!
Martina Volavková, ředitelka DpS
SETKÁNÍ KOSTELCŮ
Rok s rokem se sešel a opět se nám blíží XXI. Setkání Kostelců ČR,
tentokrát v kraji vín – Kostelci u Kyjova.
V březnu se konala přípravná schůzka, kde bylo upřesněno datum
setkání, a to v sobotu 23. 6. 2012.
Naše město se opět připojí k setkání a bude se prezentovat v kulturním a sportovním programu. Kosteláci chtějí setkání pojmout v duchu svých tradic, takže již nyní se můžeme těšit na krojovaný průvod,
předvedení krojovaných hodů a třeba i na košt vín.
Naše město plánuje jako každoročně cyklistickou jízdu a autobusový zájezd pro případné zájemce. Podrobnosti se dozvíte v příštím čísle zpravodaje.
Hana Flusserová, odd. kultury
flusser[email protected]
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
13
VELIKONOCE – SVÁTKY JARA
Páteční odpoledne jako každé jiné. Nebo ne? V pátek 2. března jsme totiž v Kostelci uvítali vzácnou a milou návštěvu –
naše pozvání přijala poslankyně a místopředsedkyně strany
TOP 09 Helena Langšádlová.
Opět tu byly Velikonoce, které nám symbolicky otevírají jaro. Začátek probouzejícího se nového života v přírodě, s níž jsme tělesně a i psychicky spojeni. Příliv světla a tepla působí kladně na tělesné a psychické potřeby člověka. Naším životním prostorem se více stává příroda, ve
které prožíváme svůj volný čas. Je to jistě hodně, ale na druhé straně
pociťujeme, že naštěstí to není všechno. A tak jsme rádi, že Velikonoce
v sobě skrývají ještě jiné poselství, které nám sděluje, že kromě živočišného uspokojování potřeb budou uspokojeny ještě i jiné naše potřeby, kterými jsou: touha po pravdě, spravedlnosti, odpuštění, smíření, životě, který nekončí, po milosti, která se dává z lásky, není vysloužená,
není za odměnu, protože, a ruku na srdce, bychom si ji nevysloužili.
Dává se, protože druhého miluji. A to je poselství, které k nám přichází z života Ježíše Krista. Přeji vám, aby vás toto poselství posílilo a povzbudilo na cestě života v pravdě, což obsahuje pravdivý vztah ke Stvořiteli, stvoření a k hodnotám, jež činí náš život lidským.
Že to není teorie, se mně ukázalo při nedávné návštěvě biskupa Václava Malého, který Kostelec navštívil 28. 3. při příležitosti konference kněží kolínského vikariátu (viz foto). Zjistil jsem, že je ve
svých postojích stálý (konzistentní). Znám ho od doby jeho středoškolských studií. Vždy hledal poznání a pravdu a nebál se za tím jít. Kdo
s tímto postojem životem jde, nemůže nepotkat Krista. Václav Malý prohlásil: „Ježíš je pro mě plnost pravdy.“
Helena Langšádlová v družném hovoru s místostarostkou Janou Havelkovou a vedoucím oddělení npor. Miroslavem Skoupým
Po nezbytném uvítání na radnici a rychlém obědě bylo všem brzy
jasné, že nás čeká nabité odpoledne plné společenských, ale hlavně pracovních setkání. Naše cesta totiž začala na místní policejní služebně,
kde si paní poslankyně prohlédla současné – již dosti nevyhovující –
podmínky, ve kterých policisté z našeho obvodního oddělení pracují,
a seznámila se s dlouho odkládanými plány ministerstva vnitra na rekonstrukci bývalé vrátnice v sanatorce. Přestože v současnosti resort policie hlídá každou korunu jako ostříž, přislíbení pomoci právě od Heleny
Langšádlové, která je současně místopředsedkyní vlivného rozpočtového výboru sněmovny, nám může dát alespoň trochu optimistické vyhlídky na to, že se podaří projekt v nejbližších letech zdárně rozjet a naši
policisté se budou stěhovat do nového.
Po rozloučení s policisty jsme se přesunuli do domova pro seniory,
kde nás přivítala paní ředitelka Martina Volavková, společně jsme si prohlédli domov a promluvili s jeho obyvateli.
Po krátké zastávce v Galerii Svatoš, kterou nás zasvěceně provedl
starosta města a galerista v jedné osobě, jsme se spolu s Jiřím „Datlem“
Bohatou přesunuli na prohlídku kosteleckého „rodinného stříbra“ – sanatorky. V souvislosti s tím se skauti v zastoupení vůdce Karla Michalika pochlubili svou budoucí klubovnou a s paní poslankyní probrali
možnosti čerpání dotací na tento projekt.
A jak jinak skončit exkurzi po Kostelci než v místním pivovaru? Prošli jsme jej od restaurace po sklepení a za soumraku se v hostinci zahřáli svařeným pivem. V tomto stylovém prostředí jsme ještě probrali
další možnosti, jak mohou „velcí“ politici pomoci těm komunálním, a se
slibem, že se k nám paní Langšádlová přijede zase brzy podívat, jsme milou a zároveň velmi přínosnou návštěvu ukončili.
Text a foto Václav Kuba
Biskup Václav Malý (vlevo uprostřed) při vikariátské konferenci v kostele
sv. Andělů strážných
Nedávno jsem se zúčastnil povídání o Janu Patočkovi, jeden z nejznámějších českých filosofů byl zprvu levicově orientovaný. S náboženstvím moc nepočítal. Musel projít vývojem, aby na konci své profesionální i životní kariéry na jednom bytovém semináři na dotaz, jestli existuje
ve světě něco lepšího než je křesťanství, odpověděl : „Nic takového neexistuje.“ Kéž v naší české kotlině, rozkotlané a vykotlané, přibývá stále
více těch, kdo cítí potřebu hledat pravdu a jít za ní. Ať se nenechají přemoci naším lidským myšlením, které je tak nedokonalé a malé ve srovnání s božím. Velikonoční Ježíšovo vzkříšení ukazuje, že žádný lidský
kalkul (propočet), nemůže zabránit konečnému božímu vítězství. To věděly předcházející generace, navážeme na to?
Hezké a radostné doprožití Velikonoc.
Jaroslav Lízner, administrátor
Foto Hana Flusserová
PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
NÁVŠTĚVA ZE SNĚMOVNY
14
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
VOLNÝ ČAS
KALEDÁŘ AKCÍ POŘÁDANÝCH V DUBNU A KVĚTNU 2012
29.3.-28.4.
Výstava obrazů Emy Pok–Součkové
Muzeum hrnčířství
30.3.-20.5.
Výstava o atletce Vlastě Píšové–Chlumské
Muzeum hrnčířství
Výstava soch a keramických plastik Evy Roucky
Galerie Jan Svatoš
Po
16. 4.
Út
17. 4.
10.00 – 12.00 hod.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 –17.00 hod.
16.00 – 18.00 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
_
_
RC Tudyznudy a hrátky s batolátky + výtvar. dílny
Angličtina pro nejmenší
Volná herna
Logopedie
Jóga pro dospělé
RC Tudyznudy, OÚ
RC Kolečko
RC Kolečko
RC Tudyznudy, OÚ
RC Kolečko
St
18. 4.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
AJ pro děti
Zvídálek/keramika
Zdravotní cvičení pro ženy
RC Tudyznudy, MŠ
RC Tudyznudy, OÚ
RC Tudyznudy, OÚ
Čt
19. 4.
08.00 – 09.00 hod.
16.30 – 17.30 hod.
18.30 hod.
_
_
Kruhový trénink s Kamčou
Taneční a pohybová průprava pro děti (4–8)
Malování na hedvábné šátky a šály s lektorkou
RC Tudyznudy, OÚ
RC Tudyznudy, OÚ
RC Tudyznudy, OÚ
So
21. 4.
15.15 hod.
_
Otevírání studánek u rybníka Ján v Jevanech
RC Kolečko
Po
23. 4.
08.00 – 09.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.
_
_
_
Kruhový trénink s Kamčou
Keramika pro děti, pouze pro MŠ
Cvičení pro děti (4 –7) na gymballech a overballech
RC Tudyznudy, OÚ
RC Tudyznudy, MŠ
RC Tudyznudy, OÚ
Út
24. 4.
10.00 – 12.00 hod.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
16.00 – 18.00 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
_
_
RC Tudyznudy a hrátky s batolátky + výtvar. dílny
Angličtina pro nejmenší
Keramika s Magdou
Logopedie
Jóga pro dospělé
RC Tudyznudy, OÚ
RC Kolečko
RC Kolečko
RC Tudyznudy, OÚ
RC Kolečko
St
25. 4.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
18.00 – 19.00 hod.
_
_
AJ pro děti
Zvídálek/keramika
Zdravotní cvičení pro ženy
RC Tudyznudy, MŠ
RC Tudyznudy, OÚ
RC Tudyznudy, OÚ
Čt
26. 4.
08.00 – 09.00 hod.
16.30 – 17.30 hod.
_
_
Kruhový trénink s Kamčou
Taneční a pohybová průprava poro děti (4–8)
RC Tudyznudy, OÚ
RC Tudyznudy, OÚ
So
28. 4.
8.00 – 12.00 hod.
Svoz velkoobjemového odpadu z domácností
Město Kostelec n.Č.l.
Po
30. 4.
08.00 – 09.00 hod.
15.00 – 16.00 hod.
17.00 – 18.00 hod.
17.30 hod.
Kruhový trénink s Kamčou
Keramika pro děti, pouze pro MŠ
Cvičení pro děti (4 –7) na gymballech a overballech
Pálení svatbínských čarodějnic
občerstvení, soutěže, stavění májky, sraz na návsi
Čarodějnice, hřiště na Americe
RC Tudyznudy, OÚ
RC Tudyznudy, MŠ
RC Tudyznudy, OÚ
OS Pro Svatbín
_
_
_
SDH, SK Kostelec n.Č.l.
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
5. 5.
Ne
6. 5.
Po
7. 5.
Út
08.00 – 12.00 hod.
Svoz nebezpečného odpadu z domácností
Město Kostelec n.Č.l.
Den sv. Floriána – Den otevřených dveří
na hasičské stanici
SDH Kostelec n.Č.l.
16.00 hod.
Kladení věnců u příležitosti státního svátku
Město Kostelec n.Č.l.
8. 5.
08.30 hod.
Pochod kolem Kostelce n. Č. l.
prezentace od 8.30 hod. v sokolovně,
ul. Komenského
TJ Sokol
So
12. 5.
09.00–22.00 hod.
Vysmolení dřevěných sudů
v Černokosteleckém pivováře
celodenní program
Černokos. pivovár
Čt
17. 5.
13.00 hod.
Čas je proti nám aneb Jak se baví senior
kulturně-hudební akce v kostel. sokolovně
DpS Kostelec n.Č.l.
Muzeum hrnčířství
OS Pro Svatbín
Nám. Smiřických 41, Kostelec n.Č.l.
Ot. doba: čt, pá, so 10–12 13–16 hod.
Kontakt: tel.: 321 697 039
e-mail: [email protected], www.kostelecncl.cz
http://www.osprosvatbin.cz/
RC Kolečko
Akce se konají v bývalé jídelně v „sanatorce“, ul. Kutnohorská v Kostelci n.Č.l.
pondělí a úterý 15.30–19.00 hod.
Kontakt: mobil 725 375 020
e-mail: [email protected], www.rckolecko.cz
OS TUDYZNUDY
Akce se konají v Jevanech, Černokostelecká 49, v barevné tělocvičně, budově OÚ nebo MŠ
kontakt: mob. 775 723 290
e-mail: [email protected], www.tudyznudy.eu
Galerie Jan Svatoš
Prokopova 1095, Kostelec n.Č.l.
ot. doba: duben–říjen pá 14–17 hod., so + ne 10–12 13–17 hod.
kontakt: tel.: 602 837 597
e-mail: [email protected]
Sbor dobrovolných hasičů
http://www.hasici-kostelecncl.cz/
Sportovní klub Kostelec n. Č. l.
http://www.sk-kostelecncl.cz/
Tělocvičná jednota Sokol
Komenského 527, Kostelec n.Č.l.
tel.: 723 880 243
Černokostelecký pivovar
Českobrodská 17, Kostelec n.Č.l.
Kontakt: tel.: 774 533 672
http://www.pivovarkostelec.cz/
VOLNÝ ČAS
So
15
16
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
VOLNÝ ČAS
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Obecné podmínky soutěže
Město Kostelec nad Černými lesy vyhlašuje
výtvarnou soutěž pro dospělé s názvem
„KOSTELEC OBRAZEM,
KRESBOU, FOTEM ČI JINAK
ANEB ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NAŠEHO MĚSTA“.
Termín ukončení soutěže je 15. září 2012 včetně.
Vítězové budou finančně odměněni, a to I. místo 3 000 Kč,
II. místo 2 000 Kč a III. místo 1 000 Kč.
Podmínky soutěže
výtvarná technika a formát - libovolné
každý účastník má právo zaslat do soutěže maximálně 2 díla
každé dílo musí být řádně označeno jménem, adresou, tel. kon
Vítězná díla spolu s ostatními budou v měsíci říjnu 2012
vystavena v Muzeu hrnčířství, kde také budou předány finanční odměny autorům na společné vernisáži.
Díla, která budou finančně ohodnocena, se stanou majetkem města Kostelce n. Č. l.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání
soutěže pozměnit pravidla či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu.
Účastí v soutěži a zasláním díla vyjadřuje účastník souhlas
s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas
podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasí se zveřejněním svého jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
Hana Flusserová, odd. kultury
[email protected]
taktem případně e-mailem
výtvarná díla bude přijímat Muzeum hrnčířství, p. Filípek –
čt, pá, so 10–12 13–16 hod. nebo je můžete zaslat poštou na
adresu Městský úřad, odd. kultury, náměstí Smiřických 53,
281 63 Kostelec n. Č. l.
Do soutěže nebudou zařazena díla, která
1. žádným způsobem nesouvisí s tématem této soutěže,
2. autor neuvedl své skutečné jméno a příjmení (v případě výhry:
jméno a příjmení se musí shodovat se jménem adresáta),
3. mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.),
4. jsou opatřeny vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem,
5. byla zhotovena dle informací dostupných organizátorovi soutěže jiným autorem, než je účastník soutěže.
VEŘEJNÁ SBÍRKA
na rekonstrukci
kostela sv. Václava v Konojedech
okr. Praha - východ
(na základě OSVĚDČENÍ KÚSK. č.j. 029620/2012/KÚSK
ze dne 22. 2. 2012)
Vyhlašovatel: Obec Konojedy, IČO 00665134,
Konojedy 7, 281 63, zast. starostkou
Michaelou Růžičkovou
Termín konání
veřejné sbírky:
Kresba Jiří Filípek
Způsob vyhodnocení
Zaslaná díla budou hodnocena odbornou porotou. Dílo s největším počtem bodů se stává vítězným dílem. Vítězové budou
kontaktováni telefonicky nebo e-mailem. Výsledky soutěže budou
uveřejněny na webové stránce města a v Černokosteleckém zpravodaji.
od 19. 3. 2012 do 19. 9. 2012
Příspěvky, prosím, poukazujte na nově zřízený účet obce
Konojedy vedený u České spořitelny, a.s.:
Č. ú.: 2514521339/0800
Předem děkujeme za Vaše příspěvky.
Kostel sv. Václava v Konojedech, foto František Knop
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
PROTOŽE TADY ŽIJEME
času a připravit celému městu i nějakou zábavu, zorganizovat dvě akce
za jediný den. „Jde nám také o možnost přilákat k požárnímu sportu nové zájemce a možná jimi časem i posílit náš sbor,“ vysvětluje velitel
jednotky Jaroslav Brachovec.
Na dětské části programu se sešly na dvě stovky dětí, většina v maskách od pirátů až po hasiče, všechny uvítalo vystoupení nejmladších členů sboru na téma písničky Michala Tučného Když dítě škrtne zápalkou.
Zábavná vystoupení připravila další skupina mrňousů, tentokrát z OS Kosáček, a všichni společně nadšeně uvítali příchod klauna. Ten měl pro
návštěvníky spoustu soutěží a stejnou spoustu všemožných odměn.
Dětský maškarní karneval skončil, ale ne práce všech organizátorů, kteří zajišťovali i část pro dospělé. Na úklidu prostor a úpravách stolového vybavení se podíleli do jednoho. Všichni mají také na otázku,
proč to vlastně dělají, společnou odpověď: „Protože tady žijeme…“
Text a foto Pavel Pávek
BÁSNIČKA
NA DUBEN
Velikonoční
V trávě kvete petrklíč.
K bráně jara je to zlatý klíč.
U potoka jívy ve vodě se zhlídly
a co chvíli vítr z jehněd práší pyl.
Děti z hasičského kroužku měly připravené vystoupení na téma písničky
Michala Tučného - Když dítě škrtne zápalkou
„Znám to vlastně spíše z vyprávění, ale vím, že dříve v Kostelci plesová sezona trvala snad dva měsíce. Své plesy měly zájmové organizace, podniky i město, letos byl pouze ples města, náš společenský ples
a dnes je vlastně dvojitý maškarní karneval. Snažíme se společenské akce alespoň trochu doplnit, jde nám i o to, aby lidé náš sbor viděli i trochu
jinak než jen při likvidaci požárů. Na přípravě obou karnevalů se spolu
s námi podílí i majitel sálu, TJ Sokol,“ říká jednatel SDH Jan Prošek.
Dětský maškarní karneval měl dobrovolné hasiče přiblížit také jako
partu lidí schopných a hlavně ochotných obětovat ještě více volného
Každé jaro chodím sem,
dívám se, jak po zimě probouzí se
naše zem.
I ve vzduchu je cítit změna.
Domů vracím se, jak
kouzelným proutkem proměněná.
Tolik radosti a energie mám,
do příprav vítání svátků jara se dám.
Nazdobím okna i celý dům,
pozdrav přes plot pošlu sousedům.
Koledníkům barevná vajíčka
nachystám, mazance už v troubě jsou
a pro ty starší koledníky
i něco ostřejšího na zapití.
Tak upleťte si pomlázku!
Za koledu vám barevnou
mašli na ni dám.
Vajíčko si vyberete sami,
půjdete pak o dům dál.
Rej masek na dětském maškarním plese
M. Břečková
Kresba J. Filípek
VOLNÝ ČAS
Dobrovolní hasiči se v minulosti nevěnovali jen boji s ohněm,
většinou byli ve svých obcích i hybnou silou kulturního a společenského dění. Málokde byl slavnější ples než ten hasičský,
věnovali se ochotnickému divadlu, pořádali výlety a spoustu
jiných akcí. Dnes je jejich práce přece jen náročnější, mají
i méně volného času, ale k tradicím se stále rádi vracejí.
SDH v Kostelci nad Černými lesy na sobotu 17. 3. připravil společenské akce hned dvě. Na odpolední maškarní karneval pro
děti navázal obdobný večerní program určený dospělým.
17
HISTORIE
18
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
9. STŘELECKÝ PLUK
10. STŘELECKÝ PLUK
KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO JANA SLADKÉHO – KOZINY
Vznikl 15. 8. 1918 v Samaře z 1. záložního pluku Husitského a několika menších jednotek. Byl součástí 1. střelecké
divize Husitské, od února 1919 3. střelecká divize. Pluk bojoval na povolžské frontě u Nikolajevska, Simbirska a Volska.
Za ústupu od Volhy tvořil zadní voj a jeho první prapor byl
obklíčen u Buguruslanu. Po stažení fronty střežil část magistrály v oblasti Kurganu (zasahoval pluk proti tlupám Kravčenka a Ščetinkina), Šumichy a Kanska. Při odjezdu do Vladivostoku 1920 svedl bitvu u Nižněudinsku. Jeho celkové ztráty
činily 349 mrtvých. Z Ruska odjel pluk včetně štábu dělostřelecké 3. divize, 3. dělostřeleckého pluku a sborného oddílu
8. 6. 1920 lodí Protesilaus do Kanady a dále pokračoval lodí
Minnekahda do Německa a ČSR. Byl to 31. transport, kterému velel plukovník Petřík.
Velitelé pluku byli V. Petřík a J. Beneš.
Vznikl 12. 7. 1918 z II. záložního pluku s názvem Karla
Havlíčka Borovského a od 17. 12. nově pojmenován na pluk
Jana Sl. – Koziny. Pluk byl součástí II. střel.
divize a od 1. 2.
1919 u III. střel.
divize. Bojoval
na povolžské
frontě u Sibirska a Bugulmy.
Střežil magistrálu na úseku
Ačinsk – Krasnojarsk – Kansk.
A v Irkutsku dokonce střežil
ruský zlatý poklad, který byl
později předán
bolševikům. Na
jaře roku 1920 Pomník padlých československých vojínů
ve Vladivostoku
se přesunul do
Vladivostoku a odtud byl 1.6. 1920 lodí Edelyn přepraven po
trase Pacifik – Panamský průplav – Atlantik – Gibraltar –
Terst do vlasti. Velitelem tohoto 28. transportu byl podplukovník Číla s počtem přepravovaných 2 143 osob.
Výzvědná četa na řece Mann
Černokosteláci bojující v 9. střel. pluku
Dennemark Josef, (24. 7. 1879 – 19. 3. 1935), u strážní
roty, 21. 7. 1918 nastoupil k 1. záložnímu pluku
Fousek Václav, (20. 1. 1891 – ?), pokrývač, narukoval
k 36. pěš. pluku (též sloužil u 7. střel. pluku)
Hanilec Karel, (14. 5. 1883 – ?), narukoval k 36. pěšímu
pluku
Ludický Václav, (3. 8. 1892 – ?), narukoval k 36. pěšímu
pluku, hodnost poručík, sloužil u záložního praporu
Urban Václav (26. 8. 1883 – ?), pracoval na jatkách a také u zdravotního vlaku
Připravil Jiří Bohata
Foto archiv Jiří Bohata
Velitelé byli: A. Baďura, A. M. Číla
Ztráty pluku dosáhly 250 vojáků.
Černokosteláci bojující v 10. střel. pluku
Pivoňka Jaroslav, (21. 4. 1889 – ?), narukoval k 36. pěšímu pluku
Brabec Josef, (16. 3. 1892 – ?), narukoval k 36. pěšímu
pluku, zaměstnán jako řidič u pošty, působil u 1. záložní defenzivní roty a pravděpodobně jezdil u radio a telefonní roty
Mužík Ladislav, (28. 11. 1889 – ?), narukoval k 36. pěšímu pluku, učitel, také sloužil u 8. střel pluku
Heller František (12. 12. 1893 – ?) cestář, Oleška 105
Připravil Jiří Bohata
Foto archiv Jiří Bohata
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
19
ŽIL U NÁS
POTOMEK MONTEZUMY?
Josef Kořenský (1847–1938) – český cestovatel, spisovatel a pedagog. Narodil se v Sušni u Nových Benátek na
Mladoboleslavsku v rolnické rodině. Současník cestovatelů
Vráze, Holuba a Náprstka. Učitel a pozdější ředitel měšťanské
školy na pražském Smíchově, kde je po něm pojmenována
i ulice.
Za romantikou, tajemstvím a příběhy plných záhad není nutné jezdit světa kraj. Někdy, docela často, stačí
pár kilometrů třeba od hlavního města a můžeme se
ponořit do pátrání po záhadě, která se na první pohled jeví jako snůška nelogických nesmyslů. Napadlo by vás třeba, že v Čechách narazíte na zcela konkrétní stopy jednoho z potomků posledního aztéckého
císaře Montenzumy II., jehož říši zlikvidoval snad
nejznámější španělský kolonizátor Hernán Cortés I.,
někdy také zvaný Hernando, Fernando Cortés.
Když v Kostelci nad Černými lesy vládla osvícená panovnice, kněžna Marie Terezie Savojská, působil ve městě farář,
později děkan, doktor bohosloví František Rafael Koliander.
Jak kněžna, tak doktor Koliander byli jedni z nejzajímavějších
osobností, které kdy v Kostelci žily. Marie Terezie, říká se kněžna, ale ve skutečnosti byla vévodkyní, brzy ovdověla a do konce života se věnovala péči o město a jeho obyvatele. Do dnešních dní ji připomíná rekonstrukce zámku do stylu boloňské
renesance, snad podle projektu Kiliána Ignáce Diezehnoffera
postavený kostel sv. Andělů strážných nebo chudobinec v podzámčí. Hlavně, ale v březnu 1736 propustila město z poddanství. Podstatný vliv na zrušení poddanských závazků měl podle všeho právě František Rafael Koliander. To ale na výborném
kazateli i společenském člověku není nejzajímavější.
Podle vlastnoručního zápisu ve farní knize Liber memorabilium byl potomkem posledního aztéckého císaře. Uvádí, že
z celé Montenzumovy
rodiny se před smrtí
zachránil jediný syn
Ahhumada tím, že se
skryl v liliové zahradě. Byl zajat a předveden Cortésovi, který
ho ušetřil a poslal darem Karlovi V. Později
ve Španělsku pokřtěný
Ahumada dostal podle rostlin, které mu zachránily život, jméno
don Liliander. Stal se
španělským grandem
Námět kresby: Aztécký index - wikipedia
a založil rod, který za-
V upomínku na přednášku řed. Josefa Kořenského o jeho cestě kolem
světa v Kostelci n. Č. l. 19. 4. 1896
Postupně procestoval téměř celou Evropu a poté podnikl
cestu kolem světa v letech 1893–94. A to přes Severní Ameriku, Tichomořské ostrovy, Japonsko, Čínu, Indii a Egypt. V letech 1900–1901 podnikl další dlouhodobou výpravu, kdy navštívil Ceylon, Austrálii, Tasmánii, Nový Zéland, Indonésii,
Čínu, Japonsko, Koreu a přes Rusko se vrátil domů.
Své cestopisy psal hlavně pro mládež. Dokonce je po něm
pojmenován i jeden druh brouka – krasce: agrillus kořenský.
Tento významný cestovatel také jezdil přednášet po naší
vlasti a, jak potvrzuje tato fotografie (fotografie je součástí archivních sbírek Muzea hrnčířství), navštívil s přednáškou i naše město.
Text Jiří Bohata
HISTORIE
ZNÁMÝ CESTOVATEL
V KOSTELCI N. Č. L.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / SPORT / HISTORIE
20
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
stával ve Španělsku významné úřady. Jedna z větví se prý
pak dostala přes Nizozemí a Německo až do Prahy, kde se
narodil pozdější kostelecký děkan. Shoda jmen Liliander a Koliander je nápadná, ale skeptik nejspíše namítne, že se cosi
velice podobného dočteme v knize Williama Prescota Dobytí
Mexika a že je pravděpodobným zdrojem informací, které uvádí kostelecký děkan. Problém je, že František Kolianer zmínku o svém původu do Liber memorabiliím napsal přesně sto
let před vznikem knihy. Hledat inspiraci anglického spisovatele v rukopise z Kostelce nad Černými lesy je představa více
než absurdní. Stejně nesmyslná úvaha by byla o snaze fará-
ře o popularizaci vlastní osoby. Proč by konečně něco podobného dělal, když jinde než ve farní knize o svém původu
nehovoří?
Liber memorabilium se do dnešních dnů nezachovalo. Jeho poslední stopy vedou do Podlipanského muzea v Českém
Brodě a do okresního archivu v Kolíně kde beznadějně končí.
Zajímavé je, že se nezachoval žádný portrét kněze, který v Kostelci působil téměř třicet let.
Text Pavel Pávek
Kresba Jiří Filípek
CYKLISTÉ DO KOSTELCE U KYJOVA
Ahoj, všichni nadšení cyklisté, kteří si nenecháte letos ujít
obzvlášť šťavnatou cestu do vzdáleného Kostelce u Kyjova,
kde se letos bude konat Setkání Kostelců (v sobotu 23. 6.
2012). Máme letos před sebou tak 280 km po cyklostezkách
nebo silnicích třetí třídy, to znamená, že musíme jet tři dny
(20., 21 a 22. června). První den něco přes 100 km dokud bude více sil. Třetí den bude již zmiňovaný „šťavnatý“, a to ve
smyslu hornatějšího terénu.
Pokud někdo bude chtít cestě věnovat pouze dva dny, může přijet vlakem do Rosic pod Brnem, kde budeme přespávat,
a s námi pokračovat třetí den cesty do Kostelce u Kyjova. Doprovázet nás bude doprovodné vozidlo.
Schůzka cyklistů se koná 27. 4. 2012 v 18 hod. na
MěÚ, kde se dozvíte více podrobností.
Závazně se přihlašujte nejpozději do 11. května u paní
Hany Flusserové na MěÚ, telef. čísle: 311 240 915 nebo na
[email protected]
Na cestu se těší
Věra Roškotová.
HOSPODAŘENÍ S ODPADY - JAK JSME NA TOM?
Město Kostelec nad Černými lesy v roce 2011:
Papír (t)
69,02
Sklo (t)
53,81
Plast + Tetrapack (t) Směsný komunální odpad (t)
56
1324,91
Objemný odpad (t)
28,85
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V ROCE 2011
V roce 2011 bylo na katastrálním území Kostelec nad
Černými lesy a k.ú. Svatbín vyprodukováno t odpadu.
(Není započítán odpad z demolic, přestaveb…, jehož odvoz si občané zajišťují sami).
průměr: 429 kg / obč.
Nebezpečný odpad (t)
7,524
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
21
Počet poplatníků
3 336
240
celkem
3 586
osvobozeno (209 dětí do 3 let)
278
nezaplatili trvale hlášeni a chalupáři
(poplatky jsou vymáhány)
85
Celkem bylo v Kostelci a Svatbíně vyprodukováno občany 1 540 390 kg odpadu, což je bezmála půl tuny odpadu na každého občana za rok 2011.
Ondřej Adam, odd. životního prostředí
[email protected]
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
trvale hlášených
majitelé rekreačních objektů
SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE
22
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
PODĚKOVÁNÍ
VZPOMÍNKY
Dne 25. 2. 2012 v dopoledních hodinách vypukl požár v podkroví našeho rodinného domu. Chtěli bychom
ještě jednou moc poděkovat hasičům za rychlý a profesionální zásah, a to Sboru dobrovolných hasičů z Kostelce n. Č. l., a také hasičům z Kouřimi, Českého Brodu
a Říčan.
Náš dík dále patří také skupině mladých lidí, kteří
hasiče včas zavolali.
Také moc děkujeme hodným sousedům, kteří nám
nezištně pomohli s následným úklidem.
Děkujeme!
Manželé Pošelužní
Dne 6. dubna 2012 to bylo 12 let, co od nás navždy odešla paní
Jarmila Strejčková. Kdo jste ji znali, věnujte jí spolu s námi tichou
vzpomínku.
Stále vzpomíná manžel a děti.
Děkuji za milou návštěvu pí Flusserové a předání dárku od
města k mým 85. narozeninám.
Věra Pecháčková
Dne 17. dubna 2012 uplyne 10. výročí od úmrtí pana Eduarda
Brachovce. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Bratr Jaroslav s rodinou
VÝROČÍ
V měsíci dubnu 2012 oslaví svá životní jubilea tyto kostelecké
občanky:
Jaroslava Nováková Alenka Adámková Jana Mrázková
Marie Mikešová
GRATULUJEME!
Řádková inzerce
Nabízím
k pronájmu nebytové prostory a dále možnost
dlouhodobého ubytování v Kostelci n. Č. l.
Tel.: 776 058 265
Chlorella a Mladý ječmen na: www.prirodnidoplnky.eu
Koupím pole, louky, zahrady. Tel.: 603 442 474
Stavební rozpočty – rozpocet.kvalitne.cz. 607 955 270
Prodám RD 4+kk se zahradou v Kostelci. 725 724 442
Marek Hejtmánek
Instalatérské a zednické práce
Instalaèní materiál 10% sleva
Tel.: 607 575 874
Rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky
Údržba zahrad – sestřihy živých plotů
– vertikutace trávníků
Zakládání zahrad
www.zahradypittner.cz
! NOVĚ OTEVŘENO !
PODL AHY
KOSTELEC N. Č. L., PRAŽSKÁ 426
Pondělí – Pátek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hod.
Sobota: 9.00 – 11.30 hod.
Kontakt: tel.: 736 209 284, [email protected]
Prodej a pokládka
v
v
klasických dřevěných parket (dub, buk, jasan atd.)
parket z exotických dřevin (např. průmyslové mozaiky)
vinylových podlah
plovoucích podlah, koberců, PVC
OSB desek
Renovujeme staré parkety a prkna.
Konzultace na místě a kalkulace ceny zdarma.
WWW.KOSTELECNCL.CZ I
23
Kurz
Kurz
Kurz
Kurz
S1:
S2:
S3:
S5:
(9. SEZONA)
SOKOLOVNA STRANČICE
Začátečníci
15:00–16:45 neděle,
Mírně pokročilí
17:00–18:35 neděle,
Středně pokročilí 18:45–20:25 neděle,
Speciál
20:35–22:15 neděle,
od
od
od
od
23.
23.
23.
23.
9.
9.
9.
9.
12
12
12
12
SÁL OÚ TEHOV
Kurz T3: středně pokročilí 18:45–20:25 pondělky, od 15. 9. 12
Kurz TP: Protančení
20:30–22:30 pondělky, od 15. 9. 12
Zápis a informace: tel.: 251 614 550 nebo 603 238 090
e-mail: [email protected]
www.tanecni.net
PRODEJ PALIV DO KRBŮ a KOTLŮ
•
•
•
•
•
•
•
Dřevěné pelety bílé – certifikované Ö-NORM M7135
Rýžové brikety – z rýžové slámy – skvělá výhřevnost
Kůrové brikety EXTRALONG – dlouhohořící na noc
Dřevěné brikety TURBO HARD – světlá - válec
Dřevěné brikety ENERGO HARD – tmavá - válec
Dřevěné brikety RUF HARD – světlá – hranatá
Štípané palivové dřevo 33 cm – jehličnaté, bříza, směs tvrdého dřeva, buk – baleno v punčoše na paletě po 1,6 pms.
Palivové dřevo není postiženo hnilobou.
Aktuální ceny na www.espedi.cz nebo telefonicky:
mobil: 777 283 009, pevná linka: 321 770 400
Sklad v Olešce v bývalém JZD. Rozvoz zajišťujeme!
POČÍTAČOVÁ POHOTOVOST PRO VÁS
ZAJISTÍ TYTO SLUŽBY:
•
•
•
•
•
•
•
modernizaci vašeho počítače nebo notebooku
servis vašeho počítače na prodejně nebo u vás doma
odvirování a reinstalaci programu do vašeho počítače
prodej nové počítačové techniky a elektroniky
prodej nových tonerů pro tiskárny a jejich renovaci
prodej a instalaci programů pro váš počítač
správu a ochranu vaší počítačové sítě (zajišťujeme pro
domácnosti i pro firmy z okolí Kostelce n. Č. l.)
• zabezpečení vašich dat a jejich zálohování
V případě potřeby a problémů s vaším počítačem volejte
mobil: 775 283 004 nebo 321 770 400.
Najdete nás naproti sanatorce v přízemí budovy ESEL.
Navštivte Salon kotlů GUNTAMATIC
Firma ESEL pro všechny občany Kostelce n. Č. l. otevřela
novou vzorkovnu luxusních rakouských kotlů na biomasu
od firmy GUNTAMATIC. Jedná se o automatické kotle
na pelety, štěpku a obilí o výkonu od 2 do 400 kW. V nabídce máme i kotle na kusové dřevo o výkonu od 14 do 50 kW.
V Salonu kotlů lze vidět i funkční automatický kotel na
pelety o výkonu 23 kW a funkční kotel na dřevo a štěpku
o výkonu 22 kW. Zájemce o prohlídku rádi přivítáme vždy
v pracovních dnech od 8 do 15 hodin na adrese
Kutnohorská 678 (naproti vjezdu do sanatorky).
Pokud se chcete objednat předem, volejte
mobil 775 283 001 nebo pevnou linku 321 770 400.
Prodám chatu
na kamenné
podezdívce, částečně
podsklepenou.
Dílna a přístřešek
na dřevo mimo.
Rohový pozemek
400 m2 blízko lesa.
Černé Voděrady.
Cena:
k jednání 890 000 Kč.
Tel.: 606 916 857.
Dodávky a montáže
kompletního sortimentu
stínicí techniky a sítí proti hmyzu
Interiérové a exteriérové žaluzie, zastínění balkonových lodžií a zimních zahrad, markýzy
a fasádové clony, venkovní lamelové rolety,
speciální žaluzie a roletky pro plastová okna
a euro-okna, římské a řetízkové rolety, Twin –
rollo, posuvné japonské stěny, plissée, Duette,
vertikální žaluzie, stínicí doplňky VELUX,
značková stínicí technika LUXAFLEX,
rámové a rolovací sítě proti hmyzu.
V nabídce více než 300 typů stínicích produktů v několika stovkách barevných variací. Zaručujeme individuální přístup ke každému zákazníkovi a odborné poradenství na základě bohatých zkušeností v tomto oboru.
Zajišťujeme též opravy a servis stínicí techniky.
Zaměření, cenová kalkulace a doprava zdarma.
Kontakt:
Ing. Radek Strnad
Nučice 125
Tel.: 602 270 417
e-mail: [email protected]
Podrobnější informace na: www.zaluziestrnad.cz
INZERCE
TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
I ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ 4/2012
INZERCE
24
ČERNOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodikum - 12x ročně Číslo 4, vydáno 13. dubna 2012 Náklad 1660 ks Vydává město Kostelec nad Černými lesy, nám. Smiřických 53,
IČO 00235474 pod registrační značkou MK ČR E 10636 Místo vydání - Kostelec n. Č. l. Pro občany Kostelce n. Č. l. zdarma Redakční rada: Pavel Pávek, Ing. Michal Třeštík, Mgr. František Knop, Marek Navrátil, Hana Flusserová Společenská kronika a inzerce: Hana Flusserová,
nám. Smiřických 53, Kostelec nad Černými lesy, tel.: 311 240 915 www.kostelecncl.cz e-mail: [email protected], [email protected] Redakce si vyhrazuje právo výběru rukopisů k zveřejnění, případně jejich krácení či odložení na pozdější dobu, nevyžádané příspěvky se nevrací Vytiskl TNM Print s.r.o. Poděbrady Vydavatel ani redakce zpravodaje nezodpovídají za obsah inzerce Uzávěrka příštího čísla 23. dubna 2012

Podobné dokumenty