INFoRMACE o ZÁMĚRU PRODEJE FoZE.MKU

Komentáře

Transkript

INFoRMACE o ZÁMĚRU PRODEJE FoZE.MKU
INFoRMACE
o ZÁMĚRU PRODEJE FoZE.MKU - oBEC MALETÍN
obec Maletínv souladus ustanovením
Sb.' zákonao obcích
$ 39 zákonač,|2812OOO
v platnémznění,zveřejňujeopětovnýzáměrprodejepozemkudle Pravidelpostupupři
převodechnemovitého
majetkuve vlastnictvíobceMaletín:
-
parcelaě.20128,20125,20126,20123,20124,2012|,20122,20l19,20120,2019,
20110,20l||,20lI2'Jednáseo pozemkyprovýstavburekreačních
objektů'
Pozemkyjsou vedenyv katastrunemovitostíu Katastrálníhoúřadupro
olomouckýkraj,Katastrální
pracoviště
Šumperk
na LV 1000l pro k. ú.Nový
Maletín,obecMaletín.Navrženákupnícenačiníl05,- Kčza 1 m2.
Žádosti,podnětya připomínkyk tomutozárrĚrusepřijímajído 7. 8. 2015do 11:00hod.na
adrese:obecníúřadMaletín.Maletínč),
21.78901 Zábřeh'
Zveřejněno
20, 7 ' 2015
Sejmuto:
Podpis pracovníka odpovědnéhoza vyvěšení:
@\
0
l0
20
30
€
50m
WA