Podmínky pro schválení provozu B-RNAV

Komentáře

Transkript

Podmínky pro schválení provozu B-RNAV
Podmínky pro schválení provozu B-RNAV
1. Podání žádosti o schválení provozu B-RNAV (ICAO RNAV-5)
Žadatel podá žádost o schválení provozu B-RNAV na sekci letovou a provozní na adresu:
Úřad pro civilní letectví ČR
Sekce letová a provozní
Letiště Ruzyně
160 08 Praha 6
Žádost o schválení provozu B-RNAV (RNAV-5) posuzuje ÚCL z hlediska:
o Letové způsobilosti
o Provozních postupů
o Výcviku letových posádek
(sekce technická)
(sekce letová a provozní)
(sekce letová a provozní)
Žádost musí obsahovat následující přílohy:
o Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz B-RNAV , včetně
plnění požadavků na její zachování
o MEL
o Provozní postupy B-RNAV
o Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV
o Doklad o provedeném výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV
2. Přijatelné způsoby průkazu pro schválení provozu B-RNAV
ÚCL ČR doporučuje použít následující přijatelné způsoby průkazu (AMC/TGL/AIC) pro
schválení provozu B-RNAV:
AMC 20-4 – Schválení letové způsobilosti a provozní kritéria pro použití nav. systémů ve
vzdušném prostoru EUR určeném pro provoz B-RNAV viz:
v českém jazyce nebo v anglickém jazyce
o AMC 20-5- Schválení letové způsobilosti a provozní kritéria pro použití GPS NAVSTAR
viz stejné web adresy – AMC-20, kde jsou obsaženy jak AMC 20-4, tak AMC 20-5
o JAA TGL No. 26 – Guidance Document for MEL Policy – pouze v anglickém jazyce
o PERFORMANCE BASED NAVIGATION (PBN), PART B Implementing RNAV,
CHAPTER 2 Implementing RNAV 5 – pouze v anglickém jazyce
o ICAO Doc 7030 – EUR Regional Supplementary Procedures (SUPPS),
zejména Kapitola 2 Flight Plans a Kapitola 4 Navigation zde
o AIC A14/97
Pozn.: AMC 20-4 a AMC 20-5 jsou obsahem Rozhodnutí č. 2003/12/RM Výkonného
Podmínky pro schválení provozu B-RNAV
ředitele EASA – AMC-20
3. Obsah přílohy k žádosti z hlediska letové způsobilosti
o Doklady potvrzující letovou způsobilost příslušného letadla pro provoz B-RNAV, kdy
žadatel musí doložit, že příslušné letadlo je vybaveno v souladu s požadavkem ustanovení
EU-OPS 1.865/JAR-OPS 3.865 (c)(2) a je certifikováno v souladu s požadavkem EUOPS 1.243 / JAR-OPS 3.243 pro provoz B-RNAV (např. kopiemi příslušných kapitol
z AFM dokládající způsobilost letadla pro provoz B-RNAV apod. (viz. AMC 20-4 ).
o MEL
4. Obsah přílohy k žádosti z hlediska provozních postupů
o Provozní postupy pro provoz B-RNAV ve formě, v jaké budou následně zařazeny do
Provozní příručky se zaměřením na:
a) Všeobecně
-
Definice B-RNAV, požadovaná přesnost
Použité navigační vybavení příslušného typu letadla pro B-RNAV a omezení pro
použití navigačních systémů dle AMC 20-4, kapitola 4, článek 4.4.2
b) Plánování letu
-
Způsob aktualizace databáze palubního vybavení
Vyznačení písmene R v ICAO FPL v kolonce 10
Jestliže je použito samostatné GPS – postupy pro GPS RAIM Prediction (pomocí US
Coastguard nebo EUROCONTROL AUGUR website)
Postupy pro případ, že není zajištěna dostupnost družic, spojitá ztráta RAIMu
přesahuje 5 min. pro kteroukoli část zamýšleného letu (změna času odletu,
přeplánování tratě)
c) Předletové postupy
-
Kontrola způsobilosti letadla k letu ve vzdušném prostoru B-RNAV
Kontrola MEL pro B-RNAV
Provozní omezení pro B-RNAV v prostoru zamýšleného letu dle AIP a NOTAMů
Předletová příprava RNAV vybavení jako :





Zapnutí a samokontrola,
Kontrola platnosti aktivní databáze (je-li použita),
Kontrola polohy,
Postupy pro vytvoření FPL, křížová kontrola souřadnic WPT,
Nastavení radionavigačního vybavení letadla.
d) Postupy pro navigaci při odletu, na trati, příletu a přiblížení
Podmínky pro schválení provozu B-RNAV
-
Nastavení radionavigačního vybavení letadla pro jednotlivé fáze letu
Křížová kontrola při zadávání souřadnic WPT
Kontrola letěné tratě spolu s konvenčními radionavigačními zařízeními
e) Abnormální postupy
-
Postupy pro případ ztráty B–RNAV způsobilosti (degradace RNAV zařízení)
Způsob zjištění ztráty RAIM včetně časového limitu pro ztrátu RAIM
Frazeologie pro spojení se službou ŘLP
5. Obsah přílohy k žádosti z hlediska výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV
-
Osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz B-RNAV,
jež budou součástí OM-D
Upozornění:
Příslušné letadlo může letět ve vzdušném prostoru B-RNAV, pokud toto letadlo je pro tento
druh provozu způsobilé a provozovatel je pro tento druh provozu schválen.
a) Z tohoto důvodu se požaduje, aby provozovatel, který je již pro provoz B-RNAV schválen
a žádá o zapsání nového, ale jiného typu letadla, předložil:
o Doklady potvrzující letovou způsobilost nového typu letadla pro provoz B-RNAV , včetně
plnění požadavků na její zachování
o MEL
o Upravené provozní postupy B-RNAV je-li vhodné (např. použité navig. vybavení, RAIM
prediction v případě samostatné GPS atd.)
o Upravené osnovy počátečního a opakovacího výcviku letových posádek pro provoz BRNAV, je-li vhodné
b) Pokud provozovatel žádá o zapsání dalšího, ale stejného typu letadla, který již provozuje,
postačuje prohlášení provozovatele, že tento další typ letadla má stejné vybavení, jako
letadlo již zapsané. Pokud se vybavení tohoto dalšího, i když stejného typu letadla liší od
vybavení letadla již zapsaného, viz výše uvedený bod (a).
c) Provozní postupy B-RNAV a osnovy výcviku musí být přílohou k žádosti o schválení, jak
je uvedeno výše. Zařazení provozních postupů a osnov výcviku se provede do příslušné
části provozní příručky až následně po schválení (vyřízení žádosti).
d) Požadavky pro schválení provozu B-RNAV (způsobilost letadla pro provoz B-RNAV a
schválení provozovatele pro provoz B-RNAV) pro provoz jiný než je obchodní letecká
doprava, jsou stejné jak je uvedeno výše pro obchodní leteckou dopravu.
Provozní postupy a osnova pro výcvik letových posádek musí být po schválení zařazeny
v tomto případě do provozní příručky, směrnice nebo příručky pro posádku dle vhodnosti
v souladu s požadavkem na dokumentaci pro jiný provoz, než je obchodní letecká
doprava.
Podmínky pro schválení provozu B-RNAV
Pozn.:
Každý provozovatel, který provozuje letadlo, které je zapsáno v leteckém rejstříku
ČR a hodlá toto letadlo provozovat ve vzdušném prostoru B-RNAV, musí být tento
provozovatel pro tento druh provozu schválen ÚCL ČR a musí ÚCL ČR prokázat,
že letadlo je pro tento druh provozu způsobilé (tuto odpovědnost nese stát registrace
nebo pokud je odpovědnost za dozor nad provozem a letovou způsobilostí včetně
údržby převedena ze státu registrace na stát provozovatele, tak odpovědnost nese stát
provozovatele).

Podobné dokumenty

Aviat A1A Husky

Aviat A1A Husky zavazadlovým prostorem (údaj z A1C). #5 Přípust paliva THROTTLE otevřeme na čtvrt palce (posuneme z minima kousek dopředu) #6 Nastřikovací pumpou PRIMER se jednou až šestkrát nastříkneme palivo do ...

Více

Vzdušný prostor ČR

Vzdušný prostor ČR Průlet CTR (TMA) bez letového plánu (FPL)  Do CTR není možné vstoupit bez obdržení letového povolení!  Další postup dle povolení ATC maximálně však po mez povolení!  Po obdržení podmínek od ATC ...

Více

Kompletní abecední seznam

Kompletní abecední seznam Tromba (nálevkovitý oblak - tornádo nebo vodní smršt’)

Více

Nařízení Komise (ES)

Nařízení Komise (ES) Podle čl. 4 odst. 6 nařízení (ES) č. 338/97 může Komise vyhlásit omezení pro dovoz určitých druhů do Společenství v souladu s podmínkami stanovenými v písmenech a) až d) uvedeného odstavce. Provádě...

Více

letecký předpis l15 o letecké informační službě

letecký předpis l15 o letecké informační službě Nadmořská výška pro úsek na trati, která zaručuje adekvátní příjem příslušných navigačních zařízení a ATS spojení, vyhovuje struktuře vzdušného prostoru a zaručuje požadovanou bezpečnou výšku nad p...

Více

vysvětlivka - EASA

vysvětlivka - EASA Příloha 1: Tabulky odkazů na dodatky v EU-OPS a JAR-OPS3 ................................... 24  Dodatek 1 k 1.005 a) – letouny třídy výkonnosti B, lety VFR ve dne .............................. 24...

Více

Připomínky k Programu snižování hluku (Akční plán)

Připomínky k Programu snižování hluku (Akční plán) provozu (hlavně počtu přepravených cestujících). To vše navíc s nízkými náklady především důsledným využitím již instalovaných zařízení (ILS RWY 13, ANOMS8). Snaží se také vyvrátit některé předsudk...

Více