KONVERGENCE KONCEPČNÍCH RÁMCŮ IASB a FASB Cíl a

Komentáře

Transkript

KONVERGENCE KONCEPČNÍCH RÁMCŮ IASB a FASB Cíl a
KONVERGENCE KONCEPČNÍCH RÁMCŮ IASB a FASB
Dana Kovanicová
Katedra finančního účetnictví a auditingu, FFÚ VŠE Praha Pedagogická konference 27. 11. 2010
1
Cíl a důvody konvergence?
• Cíl: dosažení souladu, obsahové (nikoli
formální) shody obou balíků
• Důvody: postupující globalizace trhů
rozsáhlé přijímání IFRS
tlak uživatelů
neúnosnost požadavku SEC na přepracování ÚZ/IFRS  ÚZ/US GAAP 2
Oficiální stvrzení spolupráce
• 2002: Memorandum of understanding  Rady stvrdily, že přijímají společnou odpovědnost za rozvoj vysoce kvalitních, kompatibilních účetních standardů, jež by byly všeobecně užívány při přípravě ÚZ,  zavázaly se koordinovat své programy, jež
vtělily do řady krátkodobých a dlouhodobých
projektů
3
Projekt konvergence koncepčních rámců IASB a FASB
• R. 2004: k dosavadním projektům přidán nový projekt obecného koncepčního rámce, konstruovaného na obou existujících rámcích IASB a FASB
• Dohoda: projekt založen na podnikání v soukromém sektoru (později i non‐profit), obě Rady jej budou užívat jako základ pro tvorbu svých standardů
4
Jak zaměřit projekt?
Aktualizovat a inovovat stávající koncepty tak,  aby zohlednily změny, které nastaly od doby jejich vytvoření do současnosti, tj. změny na trhu, v podnikové praxi a v ekonomickém prostředí,
 aby byly základem pro tvorbu standardů na bázi principů, nikoli pravidel
5
Fáze projektu
A Cíle a kvalitativní charakteristiky ÚZ (finál 2010)
B Definice prvků, jejich rozpoznání a vynětí
C Oceňování
D Koncept vykazující jednotky ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
E Hranice účetního výkaznictví, zveřejňování a vykazování
F Účel a postavení koncepčního rámce (v hierarchii GAAP)
G Aplikace koncepčního rámce v neziskových organizacích
H Další záležitosti, pokud budou
6
Fáze A: CÍLE, UŽIVATELÉ
• Cíle se odvíjí od uspokojení potřeb uživatelů: nemá být preferována žádná skupina, ale nelze vyhovět všem, proto je primárně
identifikována jedna skupina ‐ investoři: primární uživatelé  současní i potenciální
poskytovatelé kapitálu, bez ohledu na to, jak získali/získají své podíly 7
Fáze A: KVALITATIVNÍ CHARAKTERISTIKY
Dosavadní
 Srozumitelnost
 Relevance
Významnost (Materiality)
 Spolehlivost
Důvěryhodné zobrazení
Obsah nad formou
Nestrannost
Opatrnost
Úplnost
 Srovnatelnost
Omezení: ‐ Včasnost
‐ Rovnováha mezi přínosy a náklady
‐ Rovnováha mezi kvalitativními charakteristikami
Nové
(a) Základní:
 Relevance Významnost
 Důvěryhodné zobrazení (+úplnost, nestrannost, bez závažných chyb)
(b) Rozvíjející:
‐ Srovnatelnost
‐ Ověřitelnost
‐ Včasnost
‐ Srozumitelnost
Omezení: ‐ Přiměřenost nákladů
Opuštěno: obsah nad formou, opatrnost
spolehlivost, věrný a poctivý obraz
8
Stav fáze A
• Dokončena v srpnu 2010
• Jediný výstup vydán jako SFAC 8 – Cíle a charakteristiky účetního výkaznictví se dvěma kapitolami: ‐ Kap. 1 Cíle a uživatelé účetní závěrky
- Kap. 2 Kvalitativní charakteristiky
• V koncepčním rámci US GAAP byl SFAC 1 a 2 nahrazen SFAC 8 (bez potřeby dalších úprav) • IASB upraví koncepční rámec IFRS tak, aby byl ve shodě s koncepty obsaženými ve SFAC 8 9
Fáze B: DEFINICE PRVKŮ, ROZPOZNÁNÍ . . . Co vadí Radám na dnešních definicích aktiv a závazků?
‐ příliš velký důraz na určení budoucího ekonom. prospěchu (aktiva: zvýšení, závazky: snížení), místo aby byla kladena váha na existenci samotné položky
‐ přehnaný důraz na identifikaci minulých událostí
‐ chybné chápání výrazů jako „očekává se“ (IASB) či „pravděpodobný“ (FASB),
‐ chybná interpretace výrazu „kontrola“ (u aktiv)
Časový plán řešení fáze B není dosud stanoven 10
Fáze B – předběžné definice aktiva a závazku
„Aktivum dané účetní jednotky je současný ekonomický zdroj (prostředek), k němuž má účetní jednotka právo nebo jiný přístup, který jiní nemají.“
Připojený text rozvíjí definici tím, že zpřesňuje výrazy „současný“, „ekonomický zdroj“, „jiný přístup, který nemají“.
„Závazek účetní jednotky je současná ekonomická
povinnost, pro niž je účetní jednotka stranou povinovanou (dlužníkem).“
Doplňující text rozvíjí výrazy jako „současný“, „ekonomická povinnost“, „dlužník“.
11
Fáze C: OCEŇOVÁNÍ
Charakteristika oceňování v dnešních rámcích IFRS/US GAAP: • výsledek historie + ad hoc regulace v průběhu řady generací vydavatelů standardů
• chybí teoretický rámec, který by byl seriózním návodem ke správnému užití oceňovacích bází
 nedostatečně zdůvodněný mix oceňovacích bází
 řešení nesystémově, nekonsistentní
12
Aktivity předcházející řešení fáze C (1) Studie IASB/AcSB: Ocenění při prvotním vykázání
(Measurement on Initial Recognition) – DP 2005; 1. fáze ambiciózního projektu IASB Oceňovací báze pro finanční
účetnictví
Cíl: ‐ předběžný výzkum možných oceňovacích bází pro aktiva
a závazky poprvé vykázané v ÚZ
‐ doporučení možných/vhodných typů oceňovacích bází
‐ doporučení pro hierarchii postupů vedoucích ke zjištění
spolehlivé reálné hodnoty Obecně: důraz na upřednostnění reálné hodnoty
13
(2) FASB/IASB konvergenční projekt Ocenění reálnou hodnotou (Fair Value Measurement) Obsah: co je FV a jak ji určit (definice, techniky, hierarchie postupů, požadavky na zveřejnění); obecná aplikace na aktiva a závazky; neurčuje, která aktiva a závazky jí podléhají; nerozšiřuje stávající požadavky Výsledky řešení
• FASB: Standard (SFAS) No. 157, vydán 2006
• IASB: ‐ SFAS 157 jako inspirace (předloha), ‐ 2009 ED Fair Value Measurement
‐ 2010 ED Measurement uncertainty analysis disclosures
‐ finální IFRS  1.Q. 2011
Současnost: Rady pracují na odstranění rozdílů
14
Zpět k fázi 3 Oceňování
(a) Stanoveny milníky (etapy) řešení:
‐ milník I: definice a popis typů, podstaty a vlastností potenciálních bází
‐ milník II: zhodnocení bází z pohledu kvalitativních charakteristik ‐ milník III: koncepční závěry (b) Současný stav řešení – lze odvodit z názvů jednání Rad:
r. 2007 (duben): Kandidáti na oceňovací báze r. 2009 (3 jednání): Nový přístup
Možné přístupy k oceňování
Obsah stati o oceňování v koncepčním rámci
r. 2010 pokračuje jednání o obsahu stati: měla by zahrnout přehled možných oceň. bází, jejich klasifikaci, výhody, nevýhody z hlediska kvalitativních charakteristik, nikoli předpis ocenění pro jednotlivé druhy aktiv a závazků. 15
(c) Předběžně zvažovaní kandidáti na oceňovací báze pro koncepční rámce FASB a IASB:
•
•
•
•
•
•
Minulá vstupní/výstupní cena (past entry/exit price)
Modifikovaná minulá cena (modified past amount)
Běžná vstupní/výstupní cena (current entry/exit price)
Běžná rovnovážná cena (current equilibrium price)
Hodnota z užívání (value in use)
Budoucí vstupní/výstupní cena (future entry/exit price)
Časový plán řešení: DP 1. Q. 2011
ED 2. pol. 2011
Final ? (neurčeno)
16
Fáze D: KONCEPT VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKY Zveřejněný návrh (ED) 2010 :
 koncept vychází z cílů ÚZ (presentovat informace užitečné
pro rozhodování na straně poskytovatelů kapitálu … a pro zhodnocení účelnosti jeho využití)
 koncept založen nikoli na právním vymezení účetní jednotky, ale na prováděných ekonomických činnostech, jejich oddělitelnosti, informační využitelnosti apod.  vykazující jednotka může zahrnovat více než jednu právní
jednotku či může být součástí jedné právní jednotky.
Časový plán: finál 1.Q. 2011
17
Děkuji za pozornost
18

Podobné dokumenty

REVENUE RECOGNITION PROJECT – DŮVODY JEHO ZAHÁJENÍ

REVENUE RECOGNITION PROJECT – DŮVODY JEHO ZAHÁJENÍ příspěvek se zabývá důvody vzniku projektu zaměřeného na výnosy a zvažovanými definicemi výnosů. Na tuto problematiku navazuje příspěvek Revenue Recognition Project –

Více

Program CLC15.indd

Program CLC15.indd KRČÁL Michal Masaryk University, Brno, Czech Republic, EU

Více

Rady IASB a FASB zahajují veřejné diskuze o budoucím standardu

Rady IASB a FASB zahajují veřejné diskuze o budoucím standardu v souladu se standardy IFRS a postupy US GAAP se leasingy dělí do dvou skupin – na finanční leasing (kapitálový leasing podle US GAAP) a operativní leasing, a pouze aktiva a závazky vyplývající z f...

Více

Souhrnné finanční informace za rok končící prosincem 2003

Souhrnné finanční informace za rok končící prosincem 2003 V prosinci 2003 společnost dokončila prodej Exportní banky ABB ve Švýcarsku za přibližně 50 miliónů USD, což vedlo ke ztrátě z prodeje ve výši 12 miliónů USD vykázané ve ztrátě z ukončovaných činno...

Více

Deferred tax – the development of its reporting in the

Deferred tax – the development of its reporting in the Pod pojmem „odložená daň“ si většina laiků, ale bohužel i některých účetních představí dohodu se správcem daně o odložení platby daně. Odložená daň je však pojmem ryze účetním, který je zcela mimo ...

Více