Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2010

Komentáře

Transkript

Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2010
Prírastky v knižnici ÚEt SAV za rok 2010
I. 11 130 - Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Editorka: Zuzana Profantová.
Bratislava : Ústav etnológie SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska, 2009, 408 s.
I. 11 131 – Výstava ako? Sme žili. Slovensko v 20. storočí. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2009,
264 s. 1 CD
I. 11 132 – SABOL, Peter: Eschatologické prvky v zbierke rozprávok Pavla Dobšinského. Trnava :
Trnavská univerzita, Teologická fakulta, 2004, 51 s. (Diplomová práca)
I. 11 133 - ... keby sme mali knieža. Kniežaťu Karlovi Schwarzenbergovi pri príležitosti jeho šesťdesiatych a
sedemdesiatych narodenín ...
Zostavil Ladislav Snopko. Bratislava : Neinvestičný fond Mosty, Stredoeurópska nadácia, 2009, 143 s.
I. 11 134 – Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska VI. Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu.
Markéta Holubová (text, obsah map) Praha : Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., 2009,
108 s., mapová příloha
I. 11 135 – DANGLOVÁ, Oľga: Výšivka na Slovensku. Embroidery in Slovakia. Bratislava : Ústredie
ľudovej umeleckej výroby, 2009, 267 s.
I. 11 136 – BUŽEKOVÁ, Tatiana: Nepriateľ zvnútra. Nadprirodzená hrozba v ľudskej podobe.
Bratislava : VEDA, 2009, 144 s.
I. 11 137- Kontexty identity. Jubilejný zborník na počesť Anny Divičanovej.(Az identitás összefüggései.
Köszöntő könyv Gyivicsán Anna tiszteletére.) Editorky: Eva Krekovičová, Alžbeta Uhrínová, Mária
Žiláková. Békešská čaba : Celoštátna slovenská samospráva, Katedra slovanskej filológie Filozofickej
fakulty Eötvösa Loránda Budapest, Ústav etnológie SAV Bratislava, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku,
2010, 554 s.
I. 9 042 – Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego Tom 8/II. Zwyczaje o obrzędy weselne
część II: Rola i znaczenie swata w kojarzeniu małżeństw. Pod redakcją naukową Zygmunta Kłodnickiego.
Wrocław-Cieszyn : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2007, 298 s.
I. 9 042 – Komentarze do Polskiego Atlasu Etnograficznego Tom 8/III. Zwyczaje o obrzędy weselne część
III:Współdziałanie społeczności wiejskiej podczas obrzędu Weselnego (druga połowa XIX wieku i XX wiek).
Pod redakcją naukową Zygmunta Kłodnickiego. Wrocław-Cieszyn : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
2009, 354 s.
I. 11 138 – Táborský archiv. Sborník Státního okresního archivu v Táboře 14. Tábor : ČR-Státní oblastní
archiv v Třeboni, Státní okresní archiv Tábor, 2009, 349 s.
I. 11 139 – On the Frontier of Latin Europe. Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350-1600.
Edited by Thomas Wünsch and Andrzej Janeczek. Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the
Polish Academy of Sciences, 2004, 242 s.
I. 11 140 – Slovenská rodina 1934-1938. Repertórium. Szeged : Segedínska slovenská samospráva, 1999,67 s.
I. 11 141 – FERIANCOVÁ, Viera: Slivovica a jej miesto v živote starích Mijafcov. Myjava : Centrum
tradičnej kultúry v Myjave, 2009, 239 s.
1
I. 11 142 a.) – Arizácie. Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (eds.) Acta historica Posoniensia XI, Judaica et
Holocaustica 1. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Katedra všeobecných
dejín, Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010, 213 s.
I. 11 142 b.) – Arizácie v regiónoch Slovenska. Eduard Nižňanský – Ján Hlavinka (eds.) Acta historica
Posoniensia XII, Judaica et Holocaustica 2. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická
fakulta Katedra všeobecných dejín, Dokumentačné stredisko holokaustu, 2010, 231 s.
I. 11 143 – Praha objektivem tajné policie. Prague Through the Lens of the Secret Police. Redaktor Patrik
Virkner, Čtěpán Černoušek. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2008, 285 s.
I. 11 144 – Občanské fórum, den první. Vznik OF v dokumentech a fotografiích. Editoři Ivana Koutská,
Vojtěch Ripka, Pavel Žáček. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, 191 s.
I. 11 145 – BURSÍK, Tomáš: Přišli jsme na svět proto, aby nás pronásledovali. Trestanecké pracovní
tábory při uranových dolech v letech 1949-1961. Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2009, 211 s.
I. 11 146 – KMEŤ, Miroslav: Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí. Békešská Čaba :
Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010, 306 s.
I. 11 147 – Reflexie holokaustu. Editori Monika Vrzgulová a Peter Salner. Bratislava : Dokumentačné
stredisko holokaustu, Ústav etnológie, 2010, 151 s.
I. 11 148 – Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Editoři: Blanka Soukupová, Hedvika Novotná, Zuzana
Jurková, Andrzej Stawarz. Bratislava : ZING PRINT, 2010, 269 s.
I. 11 149 – Anton Habovštiak v spomienkach. Zostavila Katarína Habovštiaková a Anna Kováčová, rod.
Habovštiaková. Dolný Kubín : Oravská knižnica Antona Habovštiaka, 2009, 314 s.
I. 11 150 a.) – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Ľudová kultúra. Edícia Kultúrne Krásy Slovenska. Bratislava :
DAJAMA, 2010, 128 s.
I. 11 150 b.) – BEŇUŠKOVÁ, Zuzana: Folk Culture. Cultural Heritage of Slovakia. Bratislava : DAJAMA,
2010, 127 s.
I. 11 151 – Ethnographic practice in the present. Edited by Marit Melhuus, Jon P. Mitchell and Helena
Wulff. New York • Oxford : Berghahn Books, 2010, 196 s.
I. 11 152 – Other People’s Anthropologies. Ethnographic Practice on the Margins. Edited by Aleksandar
Bošković. New York • Oxford : Berghahn Books, 2010, 238 s.
I. 11 153 – Culture Wars. Context, Models and Anthropologists’ Accounts. Edited by Deborah James, Evie
Plaice and Christina Toren. New York • Oxford : Berghahn Books, 2010, s. 220 s.
I. 11 154 – Romani Politics in Contemporary Europe. Poverty, Ethnic Mobilization, and the Neoliberal
Order. Edited by Nando Sigona and Nidhi Trehan. Palgrave Macmillan, 2009, 309 s.
I. 11 155 – MICHÁLEK, Ján: Dejiny etnografie a folkloristiky. (Postavy, diela, inštitúcie) Bratislava :
Univerzita Komenského v Bratislave, 1998, 134 s.
I. 11 156 – Arbeit in Gottes Weinberg. Lebensbilder deutscher evangelischer Pfarrer in und aus der
Slowakei im 20. Jahrhundert. Verfaßt und bearbeitet von Andreas Metzl. Stuttgart : Hilfskomitee für die
evangelisch-lutherischen Slowakeideutschen, 2004, 356 s.
2
I. 11 157 – Großschlagendorf. Geschichte einer deutschen Gemeinde am Fuße der Hohen Tatra.
Redaktionelle Bearbeitung: Hans Kobialka. Stuttgart : Hilfskomitee für die evangelisch-lutherischen
Slowakeideutschen, 2001, 294 s.
I. 11 158 – LIPTAK, Johan – STEINACKER, Roland: Das deutsche evangelische Schulwelen in der
Slowakei. Stuttgart : Hilfskomitee für die evangelisch-lutherischen Slowakeideutschen, 1957, 48 s.
I. 11 159 – NIKA, Adolf: Das evangelisch – lutherische Kirchenwesen in Bösing 1781 – 1945.
Stuttgart : Hilfskomitee für die evangelisch-lutherischen Slowakeideutschen, 1994, 205 s.
I. 11 160 – Unterzipser Sprachschatz mit Wörterbuch. Eine Dokumentation der Gründler Mundarten.
Verfasser Adalbert Haas mit Arbeitskreis Unterzips. Stuttgart : Karpatendeutsche Landsmannschaft e.V.,
1989, 352 s.
I. 11 161 – TIBORI, János: Vzorky ľudových tkanín z Békešskej Čaby. Budapest : Čabianska organizácia
Slovákov, 2008, 255 s.
I. 11 163 – STANONIK, Marija: Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Od srednjega veka do
sodobnosti. Ljubljana : Slovenska matica, 2009, 504 s.
I. 11 164 – STEVANOVIĆ, Lada: Laughing at the Funeral: Gender and Anthropology on the Greek
Funerary Rites. Belgrad : SASA Institut of Ethnography, 2009, 373 s.
I. 11 165 – ĐORĐEVIĆ, Ivan: Antropologija naučne fantastike: tradicija u žanrovskoj književnosti.
Beograd : Etnografski institut SANU, 2009, 140 s.
I. 11 166 – SRĐAN, Radović: Slike Evrope. Istraživanje predstava o Evropi i Srbiji na pčetku XXI veka.
Beograd : Etnografski institut SANU, 2009, 173 s.
I. 11 167 – RUSALIĆ, Dragana: Making the Intangible Tangible : the new interface of cultural heritage.
Belgrad : SASA Institut of Ethnography, 2009, 197 s.
I. 11 168 a.), b.) – Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku II. Cudzinci medzi nami. Editori:
Alexandra Bitušíková a Daniel Luther. Banská Bystrica : Ústavy vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici, 2009, 117 s., + 89 s. ang. text
I. 11 169 - FILADELFIOVÁ, Jarmila – SEKULOVÁ, Martina: Migrantky medzi nami. Rodinné a rodové
astekty integrácie. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2009, 131 s.
I. 5 580 – Národopis Slovákov v Maďarsku 22. Budapešť : Maďarská národopisná spoločnosť, 2009,202 s.
I. 11 170 – DEÁK, Dušan – HLÚŠEK, Radoslav – LETAVAJOVÁ, Silvia – PRIEČKO, Martin: Alternatíva,
životný štýl, identita? Niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú spoločnosť. Čadca : Magma, 2010, 176 s.
I. 11 171 – GALGÓCZY, Tibor: Pastierske umenie Užskej oblasti (s osobitným zreteľom na ozdobenú
rohovinu) Martin : Domovina, 1997, 130 s.
I. 11 172 – Čabiansky kalendár na rok 2010. Békešská Čaba : Čabianska organizácia Slovákov, 2010,199 s.
I. 11 173 – SALNER, Peter: Minulý rok v Jeruzaleme. Bratislava : Marenčin PT, 2010, 252 s.
I. 11 174 – BLAHA-PEILLEX, Nathalie: Mütter und Anti-Mütter in den Märchen der Brüder Grimm.
Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2008, 266 s.
3
I. 11 175 – RÖHRS, Matthias: I Tadeschi. Das Bild der Deutschen in italienischen Kriegserinnerungen.
Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2009, 583 s.
I. 11 176 – REININGHAUS, Richard: Die Hausgemachte Religion. Kommunikation und Identitätsarbeit in
Hauskreisen. Tübingen : Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2009, 358 s.
I. 11 177 – Buková. Vlastivedná monografia obce. Silvia Letavajová a kolektív. Buková : Obec Buková,
2010, 383 s.
I. 11 178 – Križovany nad Dudváhom. Vlastivedná monografia obce. Kol. autorov. Bratislava : Dajama,
2010, 159 s.
I. 11 179 – Zlatá kniha Hontu. Peter Urban a kol. Martin : Matica slovenská, 2010, 485 s.
I. 11 180 – Rok 1968 na Slovensku a v Československu. Valerián Bystrický a kol. Bratislava : Historický
ústav SAV vo vydavateľstve Prodama s.r.o., 2008, 308 s.
I. 11 181 – KOŠTIALOVÁ, Katarína: Človek – profesia – rodina. Kapitoly z urbánnej etnológie. Banská
Bystrica : Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, 262 s.
I. 11 182 – „Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane!“ Zborník zo seminára Ľudové odievanie. Žilina : Krajské
kultúrne stredisko v Žiline, 2010, 87 s.
I. 11 183 – Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań. Redakcja
naukowa Teresa Smolińska. Kraków – Opole : Scriptum, 2010, 356 s.
I. 11 184 – Historie kuchenne. Rola i znaczenie pożywienia w kulturze. Pod redakcją Rastislavy Stoličnej,
Anny Drożdż. Cieszyn – Katowice – Brno : Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2010, 368 s.
I. 11 185 – Zachować podcień. Zapisane w krajobrazie i pamięci. Redakcja Anna Weronika Brzezińska
i Joanna Poczbut. Gdańsk – Pruszcz Gdański : Jasne, 2010, 212 s.
I. 11 186 – Tam na Podlasiu II. Tradycje podlaskiej obrzędowości. Pod redakcją Jana Adamowskiego
i Marty Wójcickiej. Lublin : Towarzystwo Regionalne w Woli Oswińskiej, 2009, 203 s.
I. 11 187 – SIMONIDES, Dorota: Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata. Opole :
Wydawnictwo NOWIK Sp.j., 2010, 168 s.
I. 11 188 – GYÖNGYÖSSY, Orsolya: „Adom végbúcsúzásom, a legutolsó szólásom . . .“ Knapek Dezső
halotti búcsúztatói Csanytelek. Funeral valedictions of Dezső Knapek Csanytelek (Csongrád County,
Hungary) Szeged : Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanaszék, 2010, 283 s.
I. 11 189 – GORLOVÁ, Anežka: Struny života. Praha : Československý spisovatel, 1975, 248 s.
I. 11 190 – KYNČL, Rudolf: Clebíček z kameňá. Paměti uječka Matěja Škrobáka III. Vyškov na Moravě : F.
Obzina, 1944, 281 s.
I. 11 191 – Contemporary Folklore and Culture Change. Edited by Irma-Riitta Järvinen. Helsinki :
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1986, 158 s.
I. 11 192 – ČERNÝ, Václav: Lid a literatura ve středověku, zvláště v románských zemích. Praha :
Nakladatelství Československé akademie věd, 1958, 342 s.
4
I. 11 193 – HRABALOVÁ, Olga: Na bučovském poli. Lidové písně z Bučovicka a Slavkovska. Vyškov :
Okresní kulturní středisko Vyškov, 1990, 237 s.
I. 11 194 – KREMENŠEK, Slavko: Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem. Ljubljana :
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1970, 143 s.
I. 11 195 – JELÍNKOVÁ, Zdenka: Lidový tanec na Drahanské vrchovině a Malé Hané. Kořenec, Benešov,
Protivanov. Kořenec : Obecní úřad Kořenec, 2001, 201 s.
I. 11 196 – VÁCLAVEK, Bedřich – SMETANA, Robert: Český národní zpěvník. Písně české společnosti
19. století. Praha : Svoboda, 1949, 468 s.
I. 11 197 – DOHNAL, Alois: Hlinsko zpěváků a muzikantů. Lipník nad Bečvou, 1995, 150s.
I. 11 198 – STAIGER, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha : Československý spisovatel, 1969, 189 s.
I. 11 199 – DŘEVJANÁ, Anna: Od te naši Lyse. Ostrava : Krajské kulturní středisko, 1978, 53 s.
I. 11 200 – České písně ze slezských válek. K vydání připravil Jiří Fiala. Olomouc : Univerzita Palackého
v Olomouci, 2001, 332 s.
I. 11 201 – MÜLLER, František: Špásovné z kraja pod Komoncem. Vydala Samostatná příspěvková
organizace zámek Nový Světlov a muzeum v Bojkovicích, 1973, 109 s.
I. 11 202 – UJVÁRY, Zoltán: Játék és maszk. Dramatikus népszokások IV. Debrecen, PIREMON, 1988, 350
s.
I. 11 203 – SIROVÁTKA, Oldřich: Česká lidová slovesnost a její mezinárodní vztahy. Praha : Academia,
1967, 70 s. (Rozpravy Československé akademie věd, Řada společenských věd Ročník 77 – Sešit 15)
I. 11 204 – Magie a náboženství. Sestavila a redakčně upravilaa Ludmila Tarcalová. Uherské Hradište :
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1997, 232 s.
I. 11 205 – Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov. X Meždunarodnyj sjezd slavistov,
Sofija, sentjabr 1988 , Doklady sovetskoj delegacii. Redaktor I.I. Kostjuško. Moskva : “Nauka“, 1988, 350 s.
I. 11 206 – DORSON, Richard M.: American folklore. Chicago and London : The University of Chicago
Press, 1959, 328 s.
I. 11 207 – Literatura popularna – folklor – język. Tom 1. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981, 146 s.
I. 11 208 - Literatura popularna – folklor – język. Tom 2. Katowice : Uniwersytet Śląski, 1981, 221 s.
I. 11 209 – RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Etnologija naše svakodnevice. Zagreb : Školska knjiga, 1988,
229 s.
I. 11 210 – Slovanský sjezd v Praze 1848. Sborník přednášek Slovanského ústavu. (Václav Čejchan – Václav
Žáček – Josef Macůrek – František Roubík – Václav Husa) Praha : Orbis, 1948, 135 s.
I. 11 211 - RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Struktura tradicijskog mišljenja. Zagreb : Školska knjiga,
1984, 198 s.
I. 11 212 – Národopisné studie o Brně. Redigovala Marta Toncrová. Brno : Městské kulturní středisko
v domě U dobrého pastýře ve spolupráci s ˇUstavem pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně,
5
1990, 199 s.
I. 11 213 – Trudy po znakovym sistemam 7. Tartu : Tartuskij gos. universitet, 1975, 308 s.
I. 11 214 - Trudy po znakovym sistemam 6. Tartu : Tartuskij gos. universitet, 1973, 572 s.
I. 11 215 – Tezisy dokladov letnej školy po vtoričnym modelirujuščim sistemem 4. Tartuskij gos.
universitet, 1970, 189 s.
I. 11 216 – Što nikad nije bilo ... Usmene pripovijetke i predaje. Priredila Maja Bošković-Stulli. Zagreb :
Školska knjiga, 1986, 172 s.
I. 11 217 – Hajós – ein ungarndeutsches Dorf im Umbruch. Beiträge zum Alltagsleben nach der
politischen Wende von 1989. Fritz Schellack (Hrsg.) Studien zur Volkskultur in Rheinland-Pfalz 20. Band.
Mainz : Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-pfalz e.V., 1996, 310 s.
I. 11 218 – 12 esejů o jazyce. Praha : Mladá Fronta, 1970, 227 s.
I. 11 219 – Ubiory i akcesoria mody wieku XIX. Maria Gutkowska-Rychlewska, Maria Taszycka. Kraków :
Muzeum narodowe w Krakowie, 1967, 141 s.
I. 11 220 – Tekst ustny – Texte oral. Struktura i pragmatyka – problemy systematyki – ustność w literaturze.
Pod redakcją Macieja Abramowicza i Jerzego Bartmińskiego. Wrocław : Uniwersytet Wroclawski, 1989, 331
s.
I. 11 221 – TROJAN, Mieczysław: Wprowadzenie do etnologii Europy. Orientacje, problemy, założenia
badawcze. Wrocław : Wydawnictwo uniwersytetu wrocławskiego, 1994, 220 s. (Ethnologica 3)
I. 11 222 – Teoria kultury. Folklor a kultura. Opracował i wyboru dokonał Michał Waliński. Katowicw :
Uniwersytet Śląski, 1978, 339 s.
I. 11 223 – Poetika, rytmus, verš. Sestavil Jurij Lotman. Vyšlo u příležitosti VI. Mezinárodního sjezdu
slavistů. Praha : Svět sovětů, 1968, 145 s.
I. 11 224 – Žarošice. Minulost a přítomnost vesnice v oblasti Ždánického lesa. Vědecký redaktor Václav
Frolec. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s Jednotným zemědělským družstvem
„7. listopad“ a Místním národním výborem v Žarošicích, 1986, 314 s.
I. 11 225 – Literatura a komerce. Kol. autorov. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci,
1994, 73 s.
I. 11 226 – Iskusstvo i obščenie. Sbornik naučnych trudov. Leningrad : Leningradskij gosudarstvennyj
institut teatra, muzyki i kinematografii im. N. K. Čerkasova, 1984, 166 s.
I. 11 227 – Ke kořenům domova. Tradice lidové kultury – rodina – škola – folklorní soubor. Alena
Schauerová a kolektív. Strážnice : Ústav lidové kultury ve Strážnici, 1999, 110 s.
I. 11 228 – Tvrdonice. Příroda, dějiny a lidová kultura podlužácké obce. Odpovědný redaktor Jan Janák.
Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně ve spolupráci s JZD Čs.- korejského přátelství se sídlem
v Lanžhotě, 1986, 421 s.
I. 11 229 – Ten bystřické mostek, patnáct hanáckých písniček. Vybral a připravil Pavel Klapil.
Velká Bystřice : Obecní úřad ve Velké Bystřici, 1992.
6
I. 11 230 – Kultura ludowa sercem Śląska. Materialy z konferencji etnograficznej, zorganizowanej we
Wrocławiu w dniach 5-7. XII. 1985 r., pod redakcją Barbary Bazielichowej.
I. 11 231 – Lidová poesie hornická. Praha : Ministerstvo informací a osvěty, 1950, 69 s.
I. 11 232 – HORÁK, Peter: Struktura a dějiny. Ke kritice filozofického strukturalismu ve Francii. Praha :
Academia, 1982, 157 s.
I. 11 233 – KOVAŘÍK, Jaroslav – HUDEČEK, Petr: Krajem Zavádky. Vydal Ústav pro kulturně výchovnou
činnost v Praze ve spolupráci s Okresním kulturním střediskem v Břeclavi a JZD Jiskra se sídlem
v Čejkovicích, 1987, 202 s.
I. 11 234 – Lidové písně z Podluží. Písně Jana Turčeka z Tvrdonic v zápisech Františky Kyselkové. K vydání
připravili Karel Vetterl a Oldřich Sirovátka. Břeclav : Okresní kulturní středisko Břeclav, 1975, 104 s.
I. 11 235 – Sbírka valašských lidových písní souboru Javorník. K vydání připravila Věra Šepláková. Brno
: Klub školství a vědy B. Václavka v Brně, Městské kulturní středisko S. K. Neumanna v Brně, 1985, 112 s.
I. 11 236 – ONDRŮJ, Arnošt: Krumvíř. Minulost i současnost jihomoravské vesnice. Krumvíř : MNV
v Krumvíři, 1973, 126 s. 57 obr.
I. 11 237 – Językowy obraz świata. Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Bartmuńskiego. Lublin :
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1990, 316 s.
I. 11 238 – Folklor robotniczej Łodzi. Pokłosie konkursu. Wrocław : Polskie towarzystwo ludoznawcze,
1976, 246 s.
I. 11 239 – SCHWEDT, Herbert: Nemesnádudvar – Nadwar. Leben und Zusammenleben in einer
ungarndeutschen Gemeinde. Marburg : Elwert, 1990, 539 s.
I. 11 240 – SCHWEDT, Herbert – SCHWEDT, Elke: Bräuche zwischen Saar und Sieg. Zum Wandel der
Festkultur in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Mainz : Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e. V.,
1989, 283 s.
I. 11 241 – Zukunft kleiner Gemeiden in Rheinland-Pfalz. Ergebnisse eines interdisziplinären
Forschungsprojekts. Mainz : Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e. V., 1995, 371 s.
I. 11 242 – SOKOLOV, Ю. M.: Russkij foľklor. Moskva : Gosudarstvennoje učebno-pedagogičeskoje
izdateľstvo , 1941, 558 s.
I. 11 243 –Vlkoš - 750 let obce. 1248 – 1998. Autorsky zpracovala Olga Vlasáková. Vlkoš : Obecní úřad
Vlkoš, 1998, 131 s.
I. 11 244 – Semiotika i chudožestvennoje tvorčestvo. Moskva : «Nauka», 1977, 367 s.
I. 11 245 – MELETINSKIJ, E. M.: Paleoznatskij mifologičeskij epos. Cikl vorona. Moskva : «Nauka»,
1979, 228 s.
I. 11 246 – BARTMIŃSKI, Jerzy: O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji języka artystycznego.
Rozprava habilitacyjna. Lubin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1977, 226 s.
I. 11 247 – PERMYAKOV, G. L.: From Proverb to Folk-Tale. Notes on the general theory of cliché.
Moskva : «Nauka», 1979, 286 s.
7
I. 11 248 – ŠMITEK, Zmago: Kristalna gora. Mitološko izročilo Slovencev. Ljubljana : Forma 7, 1998, 199
s.
I. 11 249 – SMATANA, Ľubomír: Jánošíci s těžkou hlavou. Mýty a realita Slovenska očima českého
reportéra. Praha : 65. pole, 2010, 309 s.
I. 11 250a.) – Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část A – N.
Hlavní redaktoři: Stanislav Brouček a Richard Jeřábek. Praha : Mladá Fronta, 2007, 634 s.
I. 11 250b.) – Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Věcná část O – Ž.
Hlavní redaktoři: Stanislav Brouček a Richard Jeřábek. Praha : Mladá Fronta, 2007, S.643 -1 398.
I. 11 250c.) – Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část
Hlavní redaktoři: Stanislav Brouček a Richard Jeřábek. Praha : Mladá Fronta, 2007, 284 s.
I. 11 251 – Ritus és Ünnep. Rite and Feast. Szerkesztette Barna Gábor és Gyöngyössy Orsolya. Szeged :
Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanaszék, 2010,434 s.
I. 11 252 – ŠVED, I.A.: Slovackij foľklor: formy, žanry, poetika. Brest : Aľternativa, 2010, 414 s.
I. 11 253 – UHEREK, Zdeněk – BĚLOHRADSKÁ, Kateřina – POJAROVÁ, Tereza: Průzkum potřeb
v sociálne vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.,
2010, 110 s.
I. 11 254 – PFLEGEROVA – NARENDRA, Mariana: Matky královny a synové vyslanci na cestách do
světa a zpátky.Matrilinearita, migrace a identita u indonéských Minangkabau. Praha : Etnologický ústav AV
ČR, v.v.i., 2009, 361 s.
I. 11 255 – ERBEN, Karel Jaromír: Slovanské bájesloví. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Slovanský
ústav AV ČR, v.v.i, 2009, 511 s.
I. 11 256 – LEČEK, Suzana – PETROVIĆ- LEŠ, Tihana: Znanost i svjetonazor. Etnologia i prosvjetna
politika Banovine Hrvatske 1939. -1941. Zagreb : Srednja Europa, d.o.o., 2010, 150 s.
I. 11 257 – TUŽINSKÁ, Helena: Otázky opisu a prekladu. Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo
vedení a tlmočení interview s imigrantmi. Bratislava : Stimul, 2010, 93 s.
I. 11 258 – FILADELFIOVÁ, Jarmila – GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga – HLINČÍKOVÁ, Miroslava – Sekulová
Martina: Sondy do kultúrnej diverzity na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2010, 151 s.
I. 11 259 – SEKULOVÁ, Martina - GYÁRFÁŠOVÁ, Oľga: Diskriminácia a viacnásobná diskriminácia.
Pohľady verejnosti na diskrimináciu, rovnosť a rovné zaobchádzanie. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky,
2010, 72 s.
I. 11 260 – LEŠČÁK, Milan: Humoristické rozprávanie na Spiši (1962-1967). (Pokus o výskum frekvencie
a výskytu) Editorka: Hana Hlôšková. Bratislava : Ústav etnológie SAV, Katedra etnológie a kultúrnej
antropológie FiF UK, Národopisná spoločnosť Slovenska, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV,
2010, 200 s.
I. 11 261 – Krajané a Česká republika. Hledání možností k nové otevřené spolupráci. Redaktoři: Stanislav
Brouček, Tomáš Grulich. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009, 87 s.
I. 11 262 – KARÁSEK, Martin: Ozdín. Monografia obce. Banská Bystrica : TRIAN, 2002, 146 s.
8
I. 11 263 – HOLJENČIN, Oto: Uspomene. Spomienky. Našice : Savez Slovaka u Hrvatskoj, Matica slovačka
Našice, 2010, 80 s.
I. 11 264 – TYLLNER, Lubomír: Hab Sonne im Herzen. Erich Peukert – poslední německý citerista
v Jizerských horách. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009, 100 s. + DVD
I. 11 265 – ROTTMANN, Friedrich Julius: Popis svatebních obyčejů u známých národů. Připravila: Lýdia
Petráňová. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2009, 200s.
I. 11 266 – LIPTÁK, Ľubomír: Storočie dlhšie ako sto rokov. O dejinách a historiografii. Bratislava :
Kalligram, 1999, 354 s.
I. 11 267 – Etnofilm Čadca 2010. Zostavila Antónia Jasemová. Čadca : Kysucké múzeum v Čadci, 2010, 143
s.
I. 11 268 – KELLER, Ján: Soumrak sociálního státu. Praha : Sociologické nakladatelství, 2005, 159 s.
I. 11 269 – MORAVČÍKOVÁ, Danka: Vidiecke obce v podmienkach transformácie. Nitra : Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2010, 135 s.
I. 11 270 – ELLE, Ludwig: Die Domowina in der DDR. Schriften des Sorbischen Instituts. Bautzen :
Domowina-Verlag, 2010, 255 s.
I. 11 271 – WALDE, Martin: Wie man seine Sprache hassen lernt. Sozialpsychologische Überlegungen
zum deutsch-sorbischen Konfliktverhältnis. Bautzen : Domowina-Verlag, 2010, 182 s.
I. 11 272 – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Sestavil a upravil Ivan Plánka. Zlín : Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2003, 196 s.
I. 11 273 – DUŠKOVIČ, Vesna: Kolekcija lutaka. Katalog. Beograd : Etnografski muzej, 2010, 128 s.
I. 11 274 – FEN – FANG TSAI: Gender and Identity Construction across Difference. Cultural Discoutses
and Everyday Practices among Sorbs in Germany. Bautzen : Domowina-Verlag, 2010
I. 11 275 – Antropologia zaangażowana (?) Pod redakcją Zbigniewa Libery. Prace etnograficzne, Zeszyt 38.
Kraków : Wydawnictwo Unuwersytetu Jagiellońskiego, 2010, 198 s.
I. 11 277 – Wissen und Geschlecht. Beiträge der 11. Arbeitstagung der Kommission für Frauen- und
Geschlechterforschung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, Wien, Februar 2007. Herausgegeben von
Nikola Langreiter, Elisabeth Timm, Michaela Haibl, Klara Löffler und Susanne Blumesberger. Wien : Verlag
des Instituts für Europäische Ethnologie, 2008, 218 s.
I. 11 278 – Aus dem Tagungskoffer. Reflexionen einer Stdierendentagung. Herausgegeben von Laura
Hompesch, Martin Jonas, Judith Punz, Anna Stoffregen. Wien : Verlag des Instituts für Europäische
Ethnologie, 2009, 92 s.
I. 11 279 – Ethnizität und Migration. Einführung in Wissenschaft und Arbeitsfelder. Brigitta SchmidtLauber (Hg.) Berlin : Dietrich Reimer Verlag, 2007, 319 s.
9

Podobné dokumenty