Tréglova Bělá je prostě bomba - Městská kulturní zařízení Bělá pod

Komentáře

Transkript

Tréglova Bělá je prostě bomba - Městská kulturní zařízení Bělá pod
Z
–
jednání rady města – Seriál Život na valdštejnském panství 11. díl
Tréglova Bělá – Společenská rubrika – Ze základní školy – Sport
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
předně bych vás chtěl pozvat na pravidelná
setkání vedení města s občany, která proběhnou
během listopadu a prosince. Budete zde mít
možnost přednést připomínky, náměty, které
jsou pro nás důležité a inspirující. Zpětná
vazba je pro obě strany přínosná, neváhejte
a navštivte nás v uvedených termínech. Navíc
se nemusíte obávat toho, že by se setkání
protáhla do pozdních nočních hodin, jak to
občas bývá u jednání zastupitelstva.
V uplynulém měsíci jste mohli zhlédnout
reportáž o tajné chodbě na Bezděz, kterou
odvysílala ČT1 v pořadu Reportéři ČT.
Definitivní odpověď jsme nedostali, vše
zůstává zahalené tajemstvím a domněnkami.
Anketní otázku včetně odkazu na pořad
naleznete na stránkách města www.mubela.cz.
Na základě podnětů od vás občanů jsem se
setkal s ředitelem firmy DEHTOCHEMA
BITUMAT s.r.o. Toto setkání bylo základem
článku, který jistě bude odpovědí na většinu
otázek, které od vás dostáváme. Rozhovor
najdete na straně 4.
8
„Takový byl Václav Trégl“
filmografie a soukromý
život bělského rodáka
ve Výstavním sále MKZ
Divadelní festival Tréglova Bělá,
VIII. ročník
Listopadové pátky a soboty
v Komorním sále MKZ
předprodej
5. listopadu
„Takový byl Václav Trégl“
ve Výstavním sále MKZ
od 18 hodin
Vernisáž výstavy spojená
s křtem stejnojmenné knihy
Ondřeje Suchého
a autogramiádou
Ing. Jaroslav Verner, starosta města
7. listopadu
„Na Pemonské stezce“
Turistická beseda v Komorním
sále MKZ od 17 hodin
9., 16., 30. listopadu
Setkání s občany
města Bělá pod Bezdězem
a příměstských částí
4. - 26. LISTOPADU
2
0
1
1
27. listopadu
Rozsvícení vánočního stromu
v parku na náměstí od 17 hodin
Zahájení zimní výstavy
ve Výstavním sále MKZ
3. prosince
Adventní koncert v kostele
sv. Václava v Tyršově ulici
od 17 hodin
Vstupné dobrovolné
Tréglova Bělá je prostě bomba
4. - 26. listopadu 2011
FOTO Z PŘEDSTAVENÍ DIVADLA TŘÍ
4. prosince
Putování za Mikulášem
v budově MKZ B. p. Bezdězem
od 16 hodin
Vstupné: 30 Kč
Předprodej: od 14. 11. 2011
Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
zvažovanou zakázku možného výběru
nového dodavatele el. energie pro
organizace v majetku města.
SPRÁVA MĚSTA
Na zimu bude zateplen dům města
čp. 454 v Křížové ulici
Na tuto veřejnou zakázku malého
rozsahu byla v srpnu vypsána poptávka.
Přihlásilo se celkem 8 firem, komise
hodnotila čtyři, druhá polovina nabídek
byla vyřazena kvůli nesplnění některého
z požadavků poptávky. Cenové nabídky
měly obsahovat ocenění celé akce, včetně
všech doplňkových prací dle zadání
a slepého rozpočtu. Součástí nabídky bylo
předložení živnostenského oprávnění
pro podnikání v oboru a návrh smlouvy
o dílo. Rada města souhlasila s uzavřením
smlouvy na zateplení pláště budovy č.p.
454 Křížová s firmou TRIGON MB,
Víta Nejedlého 742, Kosmonosy, za cenu
389 520,- Kč bez DPH, s DPH 428 472,- Kč.
Město nechává zkontrolovat
odběrná místa elektřiny
Má zájem, aby došlo k odbornému
posouzení všech míst pro odběr elektřiny
v majetku města. Jedná se o 42 elektroměrů,
jejichž nastavení a následné platby budou
zkontrolovány odborníkem. Dodávku
služby zajistí firma Elektroprojekt Hasoň
z Boskovic, IČ: 13716069, za nabídkovou
cenu 57 600,- Kč vč. DPH. Realizovaná
zakázka poslouží jako podklad pro
Zimní sluníčko přestane trápit
sportovce v hale
Během zimních měsíců se kvůli
obloukovému prosklenému oknu ve
sportovní hale zhoršovaly podmínky pro
míčové sporty. Při prudkém sluníčku
dochází k oslnění hráčů, a proto město
začalo zvažovat varianty možného
zaclonění nebo zastínění. Technické řešení
bylo vybráno, stejně jako firma, která
požadavek vyřeší. Rada města schválila
uzavřením smlouvy na dodávku zastínění
obloukového okna ve sportovní hale za
cenu 174 936,- Kč vč. DPH s firmou
M. Horáček, IČ: 45099871, Čistá. Realizace
má být zajištěna během listopadu.
Nový územní plán města
Rada města se seznámila s návrhem zadání
nového územního plánu města. Pověřený
zastupitel Ing. Kouba přednesl zprávu
o obsahu zadání, které bude hlavním
vodítkem pro budoucího zpracovatele. Po
projednání třicetistránkového dokumentu
v zastupitelstvu města dojde k vypsání
veřejné zakázky na zhotovení územního
plánu města.
Úklid v Domě s pečovatelskou službou
dozná změn
Současný poskytovatel služby podal městu
výpověď k ukončení smluvního vztahu
k 31. 12. 2011. Rada města proto vybírala
ze tří možných variant postupu, jak
výpadek nahradit. Zvolila variantu vypsání
výběrového řízení na obstaravatele
služeb požadovaných městem jako celku
(dle zadávacích podmínek), vybrat
nejvýhodnější nabídku a řešit služby
dodavatelsky, firmou.
-gal-
SETKÁNÍ S OBČANY MĚSTA
BĚLÁ POD BEZDĚZEM
A PŘÍMĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat
na tradiční setkání vedení
města s občany jednotlivých
částí Bělé pod Bezdězem.
Podzimní setkání pro rok 2011
proběhnou v následujících
termínech:
9. 11. 2011 v 16.00 hodin
v Mateřské škole na Pražské ulici
pro občany Výsluní a nádraží,
16. 11. 2011 v 16.00 hodin
v klubovně Pejřaváku v Březince
pro občany Březinky a Bezdědic,
30. 11. 2011 v 16.00 hodin
v Hlínovišti v hostinci u pana Fialy
pro občany Hlínoviště,
7. 12. 2011 v 16.00 hodin
v Komorním sále MKZ, Masarykovo
nám., pro občany města.
Využijte možnosti dozvědět se
o aktuálním dění ve městě
a prostoru pro své podněty
a připomínky.
Na vaši účast se těší
Ing. Jaroslav Verner,
starosta města Bělá pod Bezdězem.
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Ve středu 2. 11. 2011 se koná zasedání zastupitelstva města. Začíná se v 17 hodin v Klubu ZŠ v Máchově ulici a kromě stálých bodů programu, jako jsou finanční a majetkové záležitosti, budou zastupitelé jednat o návrhu zadání nového územního plánu města. Nebudou chybět
ani informace k pokračující stavbě rekonstrukce náměstí v parku a informace o přípravě rozpočtu města pro rok 2012.
INFORMACE PRO OBČANY
Ztratil se vám pes? Zkuste se informovat
na Technických službách našeho města,
zda se tam nenachází váš psí miláček
v záchytné kleci, kam byl umístěn po
odchytu při potulce městem. Informace
získáte buď na Technických službách,
tel.: 326 701 106, nebo na Městském
úřadě, kde se ztráta vyhlašuje, tel.: 326
700 913, možná dříve najdete svého psa.
Znovu bych chtěla upozornit majitele
psů, aby uklízeli po svých psech jejich
výkaly, tato záležitost je velmi nepříjemná
při sekání travnatých ploch města nebo
při pohybu dětí na těchto místech
určených k odpočinku.
2
DĚNÍ VE MĚSTĚ
REGENERACE ČÁSTI MĚSTSKÉHO CENTRA
BĚLÁ POD BEZDĚZEM – II. ETAPA, 1. ČÁST
Bělá má opět japonskou zahrádku
V tomto podzimním čase-nečase,
kdy je nejvhodnější doba na výsadbu
keřů a rostlin, přešla velká úloha na
subdodavatelskou firmu specializující
se na zahradnické práce. Zahradníci
ohraničili park od chodníku živým
plotem, dosadili keře, trvalky, traviny
aj. Ve stinném zákoutí parku pod jejich
rukama dochází k obnovení japonerie
s původní terénní depresí, kolem níž byly
dosázeny tematicky odpovídající dřeviny,
jako např. rhododendrony, azalky,
bambusy. Na pěšinách vedoucích skrze
park byl položen mlat a ukotven mobiliář.
Z hlediska dotace město obdrželo za
proinvestované peníze v I. monitorovacím
období téměř 3,8 mil. Kč a byla odevzdána
II. monitorovací zpráva s další žádostí
o platbu.
Bc. Tereza Kožíšková
referentka pro dotační management
ŽIJEME SPOLU 2011 – PUTOVÁNÍ PODJEŠTĚDÍM A ČESKÝM RÁJEM
Závěrečnou kapitolou společného projektu
bělské a zastávecké školy Žijeme spolu 2011
bylo přírodovědně turistické putování
Podještědím a Českým rájem, které
proběhlo ve dnech 20. až 21. září 2011.
Letos se do Bělé za svou dvacítkou
dětských průvodců rozjela dvacítka
zastáveckých dětí se svými pedagogy.
Program byl velmi bohatý. První den jsme
věnovali prohlídce zřícenin hradu Trosky,
který je nejznámější dominantou celého
Českého ráje. Všichni účastníci výpravy
byli uchváceni nádherným rozhledem do
krajiny i samotnou historií hradu.
Dále naše cesta vedla na zříceninu hradu
Valdštejn. Druhý den nás čekala exkurze
do bělské sklárny a poté celodenní výprava
do Liberce a jeho okolí. Nejdříve jsme
navštívili IQ park s odborným výkladem
o výrobě nanovlákna. Následovala
prohlídka historického centra města.
V druhé polovině dne jsme lanovkou
vyjeli na Ještěd a pěší pochod do údolí
završil naše turistické putování.
Poslední den nás již čekalo společné
zhlédnutí fotografií a následné rozloučení
se zastáveckými kamarády.
Projekt Žijeme spolu má pro děti obou
škol velký význam. Soutěžení a diplomy
MÁCHŮV POHÁR
Dne 23. 9. 2011 se v Kravařích uskutečnil
turnaj v malé kopané žáků, kterého se
zúčastnila družstva z pěti základních škol
Máchova kraje. Družstvo ZŠ Bělá pod
Bezdězem ve složení Petr Takács, Matěj
Hodboď, Filip Riess, Jakub Velechovský,
Jaroslav Kolátor, Matěj Rak, Samuel
Johanides a Patrik Vrabec odjíždělo na
turnaj s přáním umístit se na předním
místě. Od prvních zápasů měli hráči
z Bělé turnaj pevně v rukou, vlastně spíše
v nohou, a po posledním zápase, ve kterém
porazili i ZŠ Doksy, obsadili 1. místo
turnaje. Celkové skóre bělského družstva
se zastavilo na 16 vstřelených brankách,
a žádné inkasované! Po přesvědčivém
vítězství v turnaji a zisku poháru za první
místo odjížděli hráči do Bělé sice unaveni,
ale velmi spokojeni. Děkuji jim za
předvedenou hru a výbornou reprezentaci
školy a města Bělá pod Bezdězem.
J. Tošovský
3
není to nejpodstatnější. Důležitější
v tomto projektu je, že se děti mohou
přátelit s dětmi z jiné školy, jiného
prostředí, poznávají, že mají stejné
nebo podobné zájmy i starosti, naučí se
spolupracovat, diskutovat o problémech
a řešit je, pomáhat si, navzájem si
nenásilnou a zajímavou formou rozšiřují
své znalosti. Projekt také umožnil dětem
poznat místa České republiky, kam se
dosud nedostaly.
Projekt byl podpořen z dotačního
programu MŠMT na podporu vzdělávání
v jazycích národnostních menšin
a multikulturní výchovy. Nemalá byla
i podpora zřizovatelů obou škol a SRPDŠ.
PaedDr. Vlasta Dragounová
a Ing. Zdeněk Galetka
ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
pracovníci, její lidé. Snažím se tedy vždy
vést firmu tak, aby se v ní pracovníci cítili
dobře, aby byli informováni o dění ve
společnosti a aby se cítili být součástí týmu,
který jde za nějakým cílem. A pokud pak
cíle dosáhneme, je pak vždy příjemnější
slavit v týmu než sám.
KOLIK ZAMĚSTNÁVÁTE V SOUČASNÉ
DOBĚ PRACOVNÍKŮ? CHYSTÁ SE
NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ?
Aktuálně zaměstnáváme přímo 34
pracovníků a v současné době pak probíhá
nábor nových pracovníků do obchodního
oddělení, které rozšiřujeme.
PROVÁDÍTE VE FIRMĚ NĚJAKÉ ZMĚNY,
ZAVÁDÍTE NĚCO NOVÉHO?
CO ZÁPACH, NA KTERÝ SI OBČANÉ BĚLÉ
ČASTO STĚŽOVALI? BUDE NÁS JEŠTĚ
V současné době pokračujeme a postupně TRÁPIT? A JAK JE TO S KONTROLAMI
dokončujeme restrukturalizační kroky, ORGÁNŮ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO
které zahájilo již předchozí vedení. PROSTŘEDÍ?
„NEJVĚTŠÍ CENNOSTÍ KAŽDÉ FIRMY
JSOU JEJÍ PRACOVNÍCI, JEJÍ LIDÉ,“ ŘÍKÁ
ŘEDITEL SPOLEČNOSTI DEHTOCHEMA
BITUMAT S.R.O., ING. LUDĚK ŠMÍDA.
JAK DLOUHO SE PÍŠE HISTORIE VAŠÍ
SPOLEČNOSTI?
Po integraci do korporace využíváme
možnosti nákupu některých materiálů
z jiných korporativních závodů
v zahraničí. Zde jsou v mnoha případech
nižší náklady na suroviny a tím je
možné získat konkurenceschopné zboží.
S dovozem souvisí skutečnost, že musíme
plně logisticky zajistit dopravu zboží ze
zahraničí a jeho distribuci na území České
republiky, ale i na naše zahraniční trhy.
K tomu využíváme svých skladů v závodě
v Bělé pod Bezdězem a v závodě
v Oslavanech u Brna. V současné době však
stále větší část naší produkce pochází ze
závodu v Bělé.
A jako určitou novinku, kterou bych
rád zmínil a která jistě bude zajímavá
pro obyvatele města, je obnovení
maloobchodních prodejů z našeho skladu
v Bělé pod Bezdězem, kde je tak možné
za zajímavé ceny zakoupit celý sortiment
našich výrobků.
Společnost DEHTOCHEMA BITUMAT
s.r.o. je tradičním českým výrobcem
asfaltových hydroizolačních pásů.
Společnost navazuje na výrobní závod
DEHTOCHEMA, založený v roce 1868,
kdy byla K. C. Menzelem vystavěna
továrna na papír a kamenitou lepenku,
a na závod BITUMAT v Oslavanech u Brna,
založený v roce 1875. Po privatizaci v roce
1991 se tito dva tradiční výrobci spojili
a vznikla společnost DEHTOCHEMA
BITUMAT. Pokud bych tedy měl přesně
odpovědět na Vaši otázku, historie naší JAK SE DAŘÍ FIRMĚ V SOUČASNÉ DOBĚ?
POSTIHLO VÁS OBDOBÍ KRIZE, KTERÉ
společnosti se píše již 143 let.
JAKÁ JE TEDY SOUČASNOST A JAKÉ
JSOU CÍLE VAŠÍ FIRMY?
Společnost byla v roce 2008 zakoupena
korporací TechnoNikol, největším
výrobcem asfaltových hydroizolačních
materiálů v Rusku. Stali jsme se tak
součástí korporace 35 výrobních závodů, ve
kterých pracuje více než 5.500 pracovníků
a roční obrat celé korporace přesahuje
1 miliardu EUR. Je určena i naše role, držet
svoji pozici na trhu České republiky a být
„nástupním“ bodem na trhy okolních
zemí, především Německa a Rakouska
v našich tradičních materiálech – a to
jsou asfaltové hydroizolační pásy a střešní
šindele.
Naše výroba prochází pravidelně
prověrkami na plnění požadavků na
ochranu životního prostředí. Všechny
tyto prověrky za poslední dobu jsme
absolvovali a úspěšně jimi prošli.
Může se stát, že občas je krátkodobě
cítit zápach, a chtěl bych zdůraznit tu
krátkodobost. Zápach se totiž může
objevit při stáčení olejů z cisteren
dodavatelů, suroviny, kterou používáme
při přípravě asfaltové směsi. Nejedná se
o nic nebezpečného či škodlivého, je to
jako „vůně“ benzinu u benzinové pumpy.
I přesto věnujeme tomuto problému
pozornost a snažíme se tento nepříjemný
vliv maximálně eliminovat. O tom svědčí
i fakt, že průměrně stáčíme 5–6 cisteren
týdně a zápach se objeví opravdu jen
sporadicky.
JAKÉ MÁTE PLÁNY DO BUDOUCNA?
Jistou část plánů jsem již naznačil dříve
v rozhovoru – je to upevnění pozic
na tuzemském trhu a expanze na trhy
sousedních zemí. Věřím, že v tomto
ŘADU FIREM I PODNIKŮ ZASÁHLO
počínání budeme úspěšní a že tradice
VELICE CITELNĚ?
závodu v Bělé pod Bezdězem se bude dále
I naše firma byla obdobím krize zasažena. prodlužovat.
Pokud trh poklesne o více jak 30 %, pocítí
Ing. Jaroslav Verner
to všichni velcí výrobci a DEHTOCHEMA
starosta města
patří mezi významné dodavatele na trhu
stavebních materiálů. I proto je pro nás
významné začlenění do korporace, které
nám umožňuje rychleji reagovat na změny
na trhu a v zásadě vyhovět různým přáním
našich zákazníků, ať již co do objemu
dodávaného zboží, rychlosti dodávek,
ceny apod.
JAK DLOUHO VY OSOBNĚ PŮSOBÍTE
VE SPOLEČNOSTI? MÁTE NĚJAKÉ
MOTTO PRO SVOJI PRÁCI?
Já jsem ve firmě od března letošního
roku. Přišel jsem však do kolektivu
zkušených kolegů, se kterými se velmi
dobře spolupracuje, proto bylo „sžití“ se
společností velmi rychlé.
Pokud jde o motto, domnívám se, že
největší cenností každé firmy jsou její
Propagační předměty Dehtochemy z počátku 20 let
4
Z HISTORIE
NA VALDŠTEJNSKÉM PANSTVÍ XI.
(od baroka po secesi)
ZELENÁ KREV
Inspiraci pro jedenáctý díl seriálu o životě na
valdštejnských panstvích jsem nalezl na stropě
bývalého sálu hostince U Lva na bělském náměstí a následně v knížce Ing. Antonína Holuba – Z mých vzpomínek. Autor této knížky studoval v letech 1885–1887 v Bělé na lesnickém
ústavu a ve svých vzpomínkách velmi pěkně
popisuje život v městečku z pohledu mladíka,
studenta a lesáka:
„Chovanci tu byli půl na půl, Češi a Němci. Příslušníci obou národů žili vedle sebe svým životem, tvoříce sekce české a německé. Žili vedle
sebe celkem svorně hlavně zásluhou ředitele
Jak jsem již uvedl, posluchači byli rozděleni
do české a německé sekce. Tyto sekce nejen
samostatně konaly praktická cvičení v přírodě, ale scházely se i k občasným sezením ve
svých hostinských místnostech. Každá sekce měla svého ,šéfa’, pod jehož vedením byla
konána praktická cvičení a který předsedal
i sezením. Šéfem naší sekce byl B. Steinbach,
nynější (tj. 1932) ředitel velkostatku v Pacově. Každému elévovi druhého ročníku – veteránu – byl přidělen jeden chovanec ročníku
prvního jako podřízený a nazýval se ,fuchs’.
Při schůzích sekcí, po vyřízení formalit
později lesnická škola zahajuje nový školní
rok v Zákupech. Utichl bělský zámek, Střelnice i hostince na náměstí, osiřely pokojíčky
elévů a zbyly jen vzpomínky na dobu, která
byla po válce prusko-rakouské pro mnohé
jednou z nejklidnějších a nejblahobytnějších
v novodobé historii města Bělá.
Na zámku zůstala Ústřední valdštejnská lesní
kancelář a v roce 1905 sem je převedena také
kancelář revize účtů, která ale i nadále podléhá ústřední kanceláři. Dne 1. dubna 1913
je na bělský zámek přemístěn také Ústřední
hospodářský úřad, který převzal zemědělské
školy Ferdinanda Fiscaliho, který nestrpěl národnostní rozmíšky a počínal si stejně nestranně jak vůči Čechům, tak Němcům. Fiscali byl
posluchačům obou národností stejně dobrým,
spravedlivým otcem jako přísným představeným a soudcem. O umisťování absolventů, ať
Čechů, nebo Němců, staral se vskutku s neúnavnou obětavostí a nezištností. Naproti tomu
neznal slitování s těmi chovanci, kteří se dopustili trestných skutků a špatností.
Elévové každoročně pořádali na sále restaurace Na Střelnici ples. Bělské lesnické plesy platily
za nejnoblesnější v okolí a navštěvovali je nejen
úředníci z rozsáhlého valdštýnského panství,
ale i všelijací hodnostáři z daleka široka. Každý
z chovanců obdržel přezdívku – vulgo – odpovídající jeho libůstce. Mně říkali Makart, ježto
jsem většinu prázdného času věnoval kreslení
a malování. Plesový výbor pověřil moji maličkost po obě léta vyhotovováním nástěnných
tanečních pořádků. Jejich Beranovy fotografie
zakoupili si chovanci obou národností na památku. Oba originály jsem daroval paní Fiscali,
choti ředitele.
a běžných záležitostí věnovali se členové
a pozvaní ,fuchsové’ i hosté nenucenému veselí, zvláště zpěvu. Každý tu mohl uplatnit
svůj talent pěvecký, hudební a řečnický. Zejména schůze kvartální vyzněly obyčejně ve
hlučné radovánky a veselý zpěv písní národních a lesáckých. Cinkot sklenic se rozléhal
nočním klidem rozsáhlého náměstí, odrážeje se o mohutné koruny lip.
Nejstaršího posluchače ročníku respektovali ostatní kamarádi jako svého ,tátu’. Touto hodností se v našem ročníku honosil
Ferd. Kocy, potomní správce panství auerspergského. Milovali jsme ho všichni vskutku jako otce. Provedl mnoho taškařic, vždy
zdařilých. Po obědě docházeli lesáci k otci
Čechovi na šálek velmi dobré, neobyčejně
silné černé kávy. V dobách příprav ke zkouškám bývalo tam velmi živo i za večerů a nocí.
Zvláštní popularitě se těšil majitel hotelu
U Lva pan Jeřábek a v bělském klášteře dlící
veselý kněz řádu augustiniánů. Neméně i fotograf Beran z Prahy, často sem zavítavší, aj.“
V roce 1903 je prakticky rozhodnuto a o rok
záležitosti zrušených ředitelství velkostatků.
Valdštejnové nechávají moderně přestavět
zámek v Doksech, kolem kterého zakládají
anglický park. Zámek se stává v druhé polovině 19. století rodovou rezidencí, kde se ve
dvacátých letech dvacátého století usazuje
rodina Adolfa z Valdštejna natrvalo.
Na nádraží ČD v Doksech je tzv. hraběcí čekárna, která sloužila Valdštejnům poté, co se
výrazně zasloužili o to, že nová železniční trať
vedla z Bakova nad Jizerou do České Lípy právě přes Doksy. Trať byla uvedena do provozu
14. 11. 1867. Interiér čekárny je vyzdoben obrazy od pražského malíře Hugo Ullika z roku
1869. Po roce 1918, kdy Valdštejnové získali
velkostatek Duchcov, do Doks a na Mnichovo Hradiště putuje inventář tamního zámku
a velmi obohacuje interiéry obou staveb.
5
Pro tento díl seriálu čerpáno z: MNP – Bělsko, duben
1997, č. 4, květen 1997, č. 5, roč. VII – Ing. Ant. Holub
– Z mých vzpomínek; PhDr. Renata Mauserová,
Vladimír Richtrmoc – Doksy a Máchův kraj; foto
stropu sálu U Lva Petr Matoušek (2011)
Z KULTURNÍHO DĚNÍ
DIVADELNÍ FESTIVAL TRÉGLOVA BĚLÁ 2011
V listopadu se opět rozběhne divadelní festival věnovaný našemu rodákovi, Václavu Tréglovi.
Letos bude jeho součástí křest knihy „Takový byl Václav Trégl“, jejímž autorem je Ondřej
Suchý. Na závěr divadelního měsíce vám nabídneme jako zpestření filmový dokument, který
mapuje život jedné z největších osobností Osvobozeného divadla, Jiřího Voskovce, od chvíle,
kdy se rozhodl opustit rodnou zemi a usadit se v Americe.
Lístky na jednotlivá představení si můžete zakoupit v předprodeji v Knihovně Vladimíra Holana.
Doufáme, že si z naší nabídky vyberete a budete se v Komorním sále Městských kulturních
zařízení cítit příjemně. Hodinu před představením bude pro vás otevřen divadelní bar.
PROGRAM
KRVAVÉ KOLENO
DS Tate lyumni, Praha
Pá 4. 11., 19.30, Vstupné: 60 Kč
Mladý pár, František a Bětka, se přistěhují do
svého prvního bytu zděděného po babičce, po
níž v něm zůstal zapomenutý deník. Na jeho
stránkách se novomanželé dovídají o jakémsi
tajemství, před kterým je záhodno se uklidit
na bezpečné místo do kumbálku. Ale kde ten
kumbálek vlastně je? A jak ho můžeme otevřít? Následuje vyptávání sousedů a pátrání
po celém domě. Ubíhá hodina za hodinou, ale
kumbálek stále ne a ne najít. Dvanáctá hodina
odbila, lampa zhasla! Ale nebojte se, všechno
dobře dopadne.
KŘEST KNIHY
„TAKOVÝ BYL VÁCLAV TRÉGL“
So 5. 11., 18.00
Ve výstavním sále Městských kulturních zařízení se můžete stát svědky prvního uvedení
knihy Ondřeje Suchého. Knížku představí sám
autor v prostředí výstavního sálu, který bude
věnován výstavě s filmografií V. Trégla. Uvidíte
zde také ukázky z knihy a pozůstalosti našeho
slavného rodáka. Na sále potom bude probíhat
autogramiáda až do začátku divadelního představení v 19.30.
OSM ŽEN
Divadýlko na dlani
So 5. 11., 19.30, Vstupné: 60 Kč
Napínavá konverzační detektivní komedie
francouzského dramatika Roberta Thomase
v podání a poetice Divadýlka na dlani. Jeden
mrtvý muž - otec, bratr, švagr, zeť a zaměstnava-
tel. Dům naprosto odříznutý sněhovou kalamitou od okolního světa. Bude osm žen, které jsou
právě v domě, čelit nelítostnému vrahovi, nebo
samy sobě? Co je horší? Smrt, nebo čekání na ni?
TŘIKRÁT JINAK
Divadlo tří Pardubice
So 19. 11., 19.30, Vstupné: 60 Kč
HROBKA S VYHLÍDKOU
Tyl Bakov nad Jizerou
Pá 11. 11., 19.30, Vstupné: 60 Kč
Děj se odehrává v prostředí pro detektivní příběh jako stvořeném: typicky anglický, staromilsky ponurý dům se spletí tajných chodeb, vchodů a zákoutí, krb, za okny se ve všudypřítomné
mlze utápí zpustlá zahrada. Vše dokonale izolováno od vnějšího světa.
POHÁDKY DO KAPSY
Ty-já-tr, Praha
LAKOMEC
Geisslers Hofcomoediantn Kuks
Pá 25. 11., 19.30, Vstupné: 60 Kč
Geisslers se poprvé ve své historii (a pravděpodobně ne naposledy!) rozhodli sáhnout po snad
So 12. 11., 15.00, Vstupné: 30 Kč
nejklasičtějším a nejznámějším ze všech komediálních dramatiků nejen „barokní doby“, ale
Další z úspěšných pražských souborů bude hrát vůbec – Moliérovi! Záměrně zvolili text nototentokrát pro naše nejmenší. Pohádky do kapsy ricky známého Lakomce, aby ani tentokrát nejsou plné písniček, určené pro děti od 4 let.
zůstalo u pouhé rekonstrukce a divák mohl být
překvapován novodobým výkladem tohoto již
od antiky variovaného příběhu o „notorickém
DÁMSKÁ ŠATNA
lakomství“.
Ochotnický spolek Tyl Kutná Hora
So 12. 11., 19.30, Vstupné: 60 Kč
Kdo nenavštívil dámskou šatnu, neví o divadle
nic....
Dámská šatna je místo, kde se všechno určuje,
probírá, ovlivňuje, posuzuje a rodí...
Dámská šatna je především o životě čtyř žen,
které ho zasvětily divadlu...
MUŽI VE ZBRANI
Divadýlko na dlani
Pá 18. 11., 19.30, Vstupné: 60 Kč
Pokud i vy chcete sledovat dobrodružství příslušníků Noční Ankh-Morporské hlídky, máte
jedinečnou příležitost. Zarytí pratchettologové
si, doufáme, přijdou na své a nezasvěcenci možná propadnou kouzlu placatého zeměplošení.
6
MŮJ OTEC GEORGE VOSKOVEC
dokumentární film
So 26. 11., 19.30, Vstupné: 60 Kč
Filmový dokument o jedné z nejvýznamnějších osobností českého Osvobozeného divadla.
Světová premiéra proběhla 13. října v kině
Lucerna. Film vznikl v produkci Rudinska film
v koprodukci s Českou televizí, za podpory
Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie.
Z KULTURNÍHO DĚNÍ
LISTOPADOVÉ POZVÁNKY
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU V PARKU NA NÁMĚSTÍ
27. listopadu v 17 hodin
Neúprosně se nám blíží adventní čas předcházející vánočním svátkům a konci roku 2011.
S první adventní nedělí se v Bělé pod Bezdězem
rozsvítí na náměstí vánoční strom a rozezní se první vánoční písně v podání místního
dětského pěveckého souboru Zvonky a jejich
dospělých přátel z Carillonu. Pokud si s sebou
nezapomenete vzít lucerničku, budete si opět
moci odnést z parku trochu vánočního světla. Po rozsvícení stromu vás ještě pozveme na
chvíli do tepla Městských kulturních zařízení
na zahájení nové zimní výstavy.
-GS-
ZIMNÍ VÝSTAVA V MĚSTSKÝCH
KULTURNÍCH ZAŘÍZENÍCH
od 27. listopadu 2011 do 9. února 2012
Výstava pod krátkým a výstižným názvem
„Zima“ nás seznámí s tím, jak se s touto částí roku vypořádávali naši předci. Tentokrát si
připomeneme konec starého a počátek nového
roku na Bělsku z pohledu dospělé pracující
části populace, z pohledu těch, kteří se tuhle studenou a nevlídnou část roku snažili co
nejlépe přežít a zahospodařit pro rodinu kus
živobytí. Ale nejen prací živ je člověk a zimní
chmury bylo třeba rozehnat, třeba u muziky.
A tak i naše zimní výstava bude v lednu rozšířena a zavzpomínáme na „bělské“ muzikanty
různých dob a stylů.
-Müll-
VERNISÁŽ VÝSTAVY
„TAKOVÝ BYL VÁCLAV TRÉGL“
A KŘEST STEJNOJMENNÉ KNIHY
ONDŘEJE SUCHÉHO
S AUTOGRAMIÁDOU
5. LISTOPADU OD 18 HODIN
VE VÝSTAVNÍM SÁLE MKZ
ADVENTNÍ KONCERT JAKO
POCTA BĚLSKÉMU RODÁKOVI
VIOLONCELLISTOVI
VÁCLAVU EFFLEROVI
dne 3. prosince od 17 hodin
v kostele sv. Václava v Tyršově ulici.
Vstupné je dobrovolné.
Narodil se 21. ledna 1921 v Bělé pod Bezdězem
a stal se koncertním mistrem slavného Filmového symfonického orchestru, byl ale také vynikajícím sólistou, kterému řada skladatelů věnovala
své skladby. Je považován za jednoho z nejvýznamnějších českých interpretů 2. poloviny 20.
století.
Nedožitých devadesát let tohoto bělského rodáka a vynikajícího hudebníka vzpomeneme
adventním koncertem varhan, trubky a violoncella v podání Jiřiny Marešové, Jiřího Bachtíka
a Martina Havelíka. Koncert se koná pod záštitou obecně prospěšné společnosti „Domovem
české hudby.“
-GS-
PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM
4. prosince od 16 hodin
v budově MKZ Bělá pod Bezdězem
Dětské rozzářené oči, trocha strachu a hodně
vzpomínek na dobrodružství při putování za
pohádkovými postavami předvánočního času.
POZOR, OMEZENÝ POČET VSTUPENEK!
Vstupné: 30 Kč, předprodej: od 14. 11. 2011.
Dárkové balíčky pro své děti je potřeba viditelně
označit celým jménem a odevzdat u pokladny.
-GS-
RODIČOVSKÉ
CENTRUM
LISTOPAD 2011
Pondělí:
8.00 – 12.00
HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ DĚTI
Úterý:
16.20 – 17.20
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, II.
(MÍRNĚ POKROČILÍ)
17.30 – 18.30
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ, III.
(POKROČILÍ)
18.40 – 19.40
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ I.
(MÍRNĚ POKROČILÍ)
Středa:
8.00 – 11.30
HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ DĚTI
12.30 – 16.00
ŠIKULOVÉ – VV ATELIÉR
PRO DĚTI Z MŠ, ZŠ Čtvrtek:
12.30 – 15.00
ŠIKULKY PRO MŠ
15.15 – 16.00
HELLO, HELLO - ANGLIČTINA PRO
PŘEDŠKOLÁČKY
18.00 – 20.00
VV ATELIÉR PRO DOSPĚLÉ:
10. 11. 2011„Tvoření ze sena“ pod
vedením paní Císařové – andělé, čerti
Pátek:
8.00 – 12.00
HERNIČKA PRO NEJMENŠÍ DĚTI
NĚCO NAVÍC - NOVÝ PROGRAM
Od listopadu každý čtvrtek
od 17.00 hodin
PÁTRÁNÍ TÉMĚŘ DETEKTIVNÍ
S předstihem jsme připravili výstavku k dvanáctému pokračování seriálu Z valdštejnského
panství. Poslední díl seriálu bude pojednávat
o osudech renesančních, bohatě vyřezávaných
a malovaných stropů ze zámku Dobrovice,
které byly uloženy na sýpce zámku v Bělé. Kolik jich vlastně bylo a kde se nacházejí? Odpovědi na tyto otázky najdou „nedočkavci“ již
nyní na naší minivýstavce na chodbě prvního
patra MKZ.
KAŠTAN
ŽIVÝ BETLÉM V PROSINCI PŘI
VÁNOČNÍM JARMAREČKU
Srdečně přivítáme všechny zájemce
o účast v kostýmovaném průvodu.
S dotazy se můžete již nyní obracet
telefonicky, nebo i osobně na MKZ.
7
„Láska prochází žaludkem“
Podvečery na téma vaření
Besedy o zdravém vaření – téma:
Balkánská inspirace
Přihlášky na tel.: 606 174 564
Z KULTURNÍHO DĚNÍ
MUZEUM V LISTOPADU
VEČER POEZIE
4. listopadu od 18,00 hodin, vstupné: 20 Kč
Večer poezie, který se uskuteční v pátek
4. listopadu, bude zaměřen zejména na
současnou českou básnickou tvorbu. Alois
Marhoul, zakladatel básnické Mobelovy
ceny, a Lubomír Brožek, vítěz 1. ročníku této
přehlídky současné české poezie, představí díla
řady soudobých českých básníků a literátů.
“POUTNÍKU, ZDE MÁLO STŮJ, MOJE
RÁNY ROZVAZUJ”
Boží muka, kříže, sochy světců a zdejší kraj
5. listopadu 2011 – 15. ledna 2012
V sobotu 5. listopadu v 15.00 hodin bude
vernisáží zahájena výstava představující
a mapující drobné sakrální památky na
Mladoboleslavsku. Tyto památky jsou
nedílnou součástí zdejší krajiny a citlivě
spoluvytvářejí charakter českého venkova
i větších či menších měst.
Drobné sakrální památky můžeme
považovat za specifický projev touhy člověka
spolupodílet se na vlastním osudu, osudu
svého okolí. Hlubším poznáním a citlivým
pochopením těchto památek můžeme
alespoň z části poodhalit myšlenkový, citový
a náboženský svět minulých generací. Když
se zamyslíme nad použitou ikonografií,
umístěním památky či jejím stavem, otevře
se nám pestrý kaleidoskop pro nás již
anonymních životních osudů či míst.
DROBNÉ SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
14. listopadu 2011 od 17.00 hodin,
vstupné: 20 Kč
V pondělí 14. listopadu se uskuteční beseda
v rámci pravidelného přednáškového cyklu
Muzeum v pondělí, která bude tentokrát
věnována drobným sakrálním památkám,
jako jsou Boží muka, kříže či sochy světců.
Slova se ujme bělský farář Mgr. Jan Nepomuk
Jiřiště.
Výstava bude přístupná každý všední den do
poloviny ledna 2012 v době od 9 do 14 hodin,
nejlépe po předchozí domluvě.
MŠE SVATÁ V KAPLI SV. JOSEFA
11. listopadu 2011 od 16.30 hodin
Pravidelná mše svatá se uskuteční v pátek
11. listopadu od 16.30 v zámecké kapli
sv. Josefa.
SEMIRAMIS o.s. INFORMUJE
Terénní pracovníci Semiramis o. s. likvidují
rekordní počet použitých stříkaček, jejich
množství odhozené v ulicích měst, kde pracují, se rapidně snižuje
Úspěšná práce s klienty stojí podle Rejškové
i za stále se snižujícím množstvím odhozených použitých stříkaček v ulicích měst, kde
centrum pracuje.
Rekordní počet injekčních stříkaček vyměněných uživatelům drog v rámci výměnného
programu spojeného s bezpečnou likvidací
použitého injekčního materiálu zaznamenává v posledních měsících Centrum terénních programů (CTP) občanského sdružení
Semiramis, které pracuje s uživateli drog
přímo v ulicích 14 měst na Mladoboleslavsku, Mělnicku, Nymbursku a Praze-východ.
Jen v srpnu vybrali jeho pracovníci od uživatelů drog takřka 5 a půl tisíce stříkaček. Od
začátku roku jich odborně zlikvidovali už
bezmála 35 tisíc.
„V praxi to funguje tak, že když začneme ve
městě s terénním programem, posbíráme
hodně stříkaček, protože se tomu před námi
systematicky nikdo nevěnoval. Potom se začne počet odhozeného injekčního materiálu
snižovat a zároveň se začnou snižovat počty
prodeje stříkaček v lékárnách, protože uživatelé drog využívají možnost výměny. A pokud
tam terénní program funguje dlouho a dobře
a nám se daří navazovat lidi do služeb, tak se
odhozený materiál sníží na minimum, což se
po letech konečně podařilo de facto ve všech
našich městech,“ vysvětluje vedoucí Centra
terénních programů Semiramis o. s.
Zároveň terénní pracovníci hovoří o výrazném úbytku odhozených použitých stříkaček na sledovaných rizikových místech, a to
ve všech městech, kam dojíždějí. Na Mladoboleslavsku je to Mladá Boleslav, Mnichovo
Hradiště, Bakov nad Jizerou, Benátky nad
Jizerou, Bělá pod Bezdězem, na Mělnicku
Mělník, Neratovice a Kralupy nad Vltavou.
Nárůst počtu vyměněného injekčního materiálu je podle vedoucí Centra terénních programů Michaely Rejšakové způsobený úspěšným navazováním dalších uživatelů drog do
terénních služeb. A to především z řad takzvané skryté populace, což se tradičně daří
právě v letních měsících, kdy je drogová
scéna méně uzavřená. Skrytou populací je
myšlena skupina uživatelů drog, kteří z nějakého důvodu služby CTP dosud nevyužívali.
Terénní pracovníci se navíc snaží klienty motivovat k zodpovědnosti, například právě
k bezpečné likvidaci použitého injekčního materiálu v případě, že ho nepřinesou k výměně.
„Důležitou součástí naší práce je působení na
uživatele drog směrem k bezpečnějšímu životnímu stylu. A to nejen kvůli nim samotným, ale i kvůli jejich okolí. My jsme často
vlastně první, kdo je konfrontuje s tím, že
ve městě nejsou sami a že může nastat velký
problém, když stříkačku jen tak odhodí.
A že mají také nějakou trestní odpovědnost,
zvláště pokud jsou nakažení nějakou nemocí.
Snažíme se o komplexní působení. Není to
zdaleka jen o tom, že nám můžou nosit stříkačky,“ uzavírá Michaela Rejšková.
8
Cílem práce Centra terénních programů je
přispívat k ochraně veřejného zdraví. A to
jednak přímou prací s problémovými uživateli drog (výměna použitého injekčního
materiálu za sterilní, testování na nebezpečnou virovou hepatitidu typu C, zdravotní
a sociálně-právní poradenství, motivace
k léčbě apod.), tak sběrem odhozených stříkaček v ulicích měst, od nichž hrozí nebezpečí
i běžné populaci.
Projekt Centra terénních programů na
Mladoboleslavsku a Mělnicku je financován z ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a ze státního rozpočtu České republiky.
Další informace, drogovou on-line poradnu
a výroční zprávy Semiramis o. s. najdete na
www.os-semiramis.cz
Kontakty na zařízení Semiramis o.s.:
Centrum terénních programů
tel.: +420 326 329 155,
terénní mobil: +420 724 087 925
+420 728 245 196,
e-mail: [email protected]
K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav,
tel.: +420 326 303 467,
mobil: +420 724 290 697,
poradenská linka: +420 326 303 468,
e-mail: [email protected]
Ondřej Urbanec
tiskový mluvčí Semiramis o.s.
725 857 800
[email protected]
www.os-semiramis.cz
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
VZPOMÍNKA
Před rokem nás náhle opustil bratr
Jaroslav Šeda. Tragicky zahynul 23. 10. 2010.
Dne 3. listopadu uplyne 9 let od úmrtí
Aloise Šedy a 29. listopadu již 15 let od
úmrtí paní Jarmily Šedové.
Vzpomínají Karel, Pavel, Petr a Jana s rodinou.
Dne 7. listopadu 2011 uplyne dlouhých
deset let od úmrtí našeho drahého
manžela, tatínka a dědečka, pana Jiřího
Kácovského.
Stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.
PODĚKOVÁNÍ
Sbor Bratrské jednoty baptistů děkuje
všem, kteří podpořili nadaci Krmte
hladové – projekt „Denně plné bříško“
(bližší info na www.krmtehladove.cz). Ve
dnech 17. 9. – 18. 9. 2011 se uskutečnil
prodej oblečení spojený s finanční
sbírkou organizovaný za účelem podpory
zmíněného projektu. Výtažek z akce je
7889 Kč, dalších 5000 Kč přidal Sbor
Bratrské jednoty baptistů, celková
získaná částka tedy tvoří 12 889 Kč.
Nadace podporuje křesťanské sirotčince
v Mozambiku, Thajsku, Etiopii a Ugandě.
Náklady na stravu pro jedno dítě na
jeden měsíc činí 480 Kč, společně se nám
tedy podařilo nakrmit 28 dětí.
Děkujeme.
Dne 10. listopadu 2011 uplyne 5 let od
úmrtí pana Vratislava Hanče. Kdo jste ho
znal a měl rád, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami
Dne 17. listopadu uplyne 6 let, co nás
opustila Ludmila Huková.
Dne 27. listopadu to budou 3 roky, co nás
navždy opustil pan František Kastner.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Dne 19. listopadu uplyne 11 let, co
odešel náš tatínek, dědeček a kamarád,
pan Zdeněk Čermák. Kdo jste ho znal,
vzpomeňte s námi.
Dne 6. listopadu uplyne
již pět let od úmrtí
mé manželky, naší
maminky a babičky,
paní Jany Kudláčkové.
Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte,
prosím, s námi.
Stále vzpomínají děti s rodinami.
Vzpomínají manžel Miloslav a děti s rodinami.
Děkuji Základní organizaci svazu
postižených civilizačními chorobami v Bělé
pod Bezdězem za projevené blahopřání
a dárek k mým narozeninám.
Alena Urbanová
Děkuji touto cestou paní místostarostce
Tošovské a paní tajemnici Galetkové
za návštěvu, milé blahopřání a dárek
k mému životnímu jubileu.
Anna Třísková
Stále vzpomínají manžel a syn.
Děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit dne 3. října 2011 s paní
Martou Ulmanovou a tím projevili naší
rodině upřímnou soustrast. Děkujeme také
panu faráři a panu Dubcovi za důstojné
rozloučení.
Dcery a syn s rodinami
Děkuji za srdečné přání k mým
80. narozeninám a za věcné dary
Městskému úřadu v Bělé, zastoupeného
místostarostkou paní Tošovskou
a tajemnicí paní Galetkovou. Dále děkuji
zdravotní pojišťovně Škoda, Klubu
důchodců a Svazu tělesně postižených.
Břetislav Prokop
Děkuji zástupcům města Bělá pod
Bezdězem a paní Bělonožníkové za
milou návštěvu a blahopřání k mým
85. narozeninám.
Milena Tomanová
VZPOMÍNKA NA POSLEDNÍHO BĚLSKÉHO POLICAJTA
V uniformě městského
policisty, policejní praporčík
Jindřich Dušek.
Jindřicha Duška (1902–1945)
Ve starobě si člověk rád zalistuje
v čase minulém, anebo ještě dále v čase
plusquamperfektum (předminulý čas,
používaný v některých cizích jazycích).
Někdy stačí jen volný průběh myšlenek,
jindy si vezme na pomoc krabici plnou
starých fotografií, nebo si jen prohlíží
v rodinném albu. Není to tak dlouho, co
jsem se zastavil u tří fotografií, abych si
je opět ve vzpomínkách obnovil, protože
i fotografie policejního praporčíka Jindřicha
Duška za to stojí.
Život naší rodiny a Duškových měl určitou
paralelu. Pan Dušek se narodil ve stejném
roce jako můj tatínek. Paní Dušková zase
měla stejný rok narození s mojí maminkou.
Obě rodiny bydlely v bělském zámku
hraběte Waldsteina, č. p. 1. Naši otcové měli
své kanceláře v budově dnešní radnice, kde
sídlil jak okresní soud, tak i městská posádka
policie, a když na radnici visel bílý prapor,
který znamenal, že místní věznice nemá
žádného delikventa, byla to dobrá vizitka
pro oba, protože můj tatínek soud řídil
a městská policie byla prodlouženou
rukou zákona. Oba ve městě představovali
autoritu, kterou každý respektoval. Doma
9
se z nich ale stávaly vstřícné a láskyplné
osoby. Měli dokonce stejného koníčka,
byli filatelisté. V tomto oboru měl však
pan Dušek velký náskok. Vzpomínám
si, jak pyšně uměl ukázat svou unikátní
nejdražší známku v hodnotě okolo
20TKč, aršík KDE DOMOV MŮJ. Měli
jsme i sousední zahrádku jako celá řada
nájemníků, podobný altánek a nesmírné
prostory nepronajaté (neprobádané?),
které bývaly pro nás kluky, Jindru
a mě, nevyčerpatelnou studnicí těch
nejrozličnějších dobrodružství. Nebylo
snad měsíce, aby se u nás nezastavil
zámecký kastelán, pan Čupík, stěžující si,
kde zase oba kluky nachytal! Zámecké půdy
a sklepy se všemi kouty dodnes nemůže
nikdo znát lépe než Jindra a já v čase našeho
dospívání.
Tak trochu jsem Duškovým záviděl, měli
doma tři jízdní kola, na kterých všichni
podnikali výlety třeba až do Prahy. My
měli „jen“ osobní auto ŠKODA Rapid,
se kterým jsme zajeli nejdále do Mladé
Boleslavi a trochu do okolí. Při tom jsem
se ale jen poslušně vezl, zatímco Jindra
mohl sám své kolo řídit a šlapat! Oba
jsme měli stejného učitele hudby, pana
Machače z Podolí. U něj Jindra dostal
základy hry na housle, já navíc ještě na
piano a později i na trubku. Co ještě
měly hlavy rodin společné? Oba byli
náruživými houbaři v bělských lesích.
Pan Dušek se zde narodil a znal místa,
takže jeho plné košíky hřibů bývaly větší
než naše rodinné.
V roce 1938 po zrušení mobilizace, kdy
byl pan Dušek na hranicích jako ženista,
opět oblékal černou policejní uniformu
městského policajta. Vzpomínám, že
s nástupem fašismu se nebál při sčítání
zbraní v r. 1939 mého tatínka přesvědčit,
nezvěstného. A pak již přichází tolik
toužebně očekávaný konec druhé světové
války, kdy bohužel celá paralela končí!
Policejní praporčík Jindřich Dušek
Městská rada včetně hosta, pana Miloslava Dismana (třetí zprava).
Při mobilizaci r. 1938 v plné polní.
že belgickou pistoli ráže 7,65 by byl
veliký hřích odevzdat. Ta zbraň potom
u nás ilegálně přečkala další dva totalitní
režimy!
K mé malé radosti ztrácím v roce 1942
velkého, o dva roky staršího kamaráda.
Duškova rodina se stěhuje do Mladé
Boleslavi. Druhá světová válka dostává
dramatickou podobu: německá porážka
u Stalingradu a Hitler z nedostatku
„kanonenfutr“ sáhl i na to, co každý
národ má nejdražší – povolává do
zbraně 15–16leté děti. To postihlo
i rodinu Duškových, protože maminka
byla sudetoněmecké národnosti
z Hlínoviště, jako desítky dalších zde
žijících. Jindra, syn českého policajta,
narukuje na západní frontu, kde
záhy utrpěl vážné zranění kolena
a s postupující frontou byl prohlášen za
přichází o život při leteckém útoku dne
9. 5. 1945 v Mladé Boleslavi u kasáren
na Jičínské ul. S velkým otazníkem, kdo
tento barbarský nálet nařídil? Když jsem
navštívil svého bratrance pplk. Josefa
Brzobohatého a došla na toto téma řeč,
také nevěděl. Říkal ale, že když se šli
podívat, kde byl leteckým kulometem
u zdi Křikavova pivovaru zastřelený
pan Josef Soustružník, který šel svému
prvorozenému synovi pro mléko, našel
na zemi nejen zbytky jeho kravaty, ale
i hilznu (= nábojnici) leteckého
kulometu!
Můj tatínek zemřel o 2 měsíce dříve.
Tenkrát ještě nebyla ani dialýza, ani
lékaři neznali transplantace, a tak musel
i on ve svých nedožitých 42 letech zemřít.
Doc. MVDr. Lubomír ITZE, CSc.
SPORTOVNÍ A SPOLKOVÁ ČINNOST
FOTBAL – DALŠÍ UTKÁNÍ
SEZONY 2011/2012
Mužstvo žáků, krajská I. A tř. skupina B,
pod vedením trenérů Milana Pišty,
Kamila Maričáka a Davida Smejkala
– domácí utkání
Bělá Semice 12. 11. 10.00 hod SO
HÁZENÁ V MĚSTSKÉ SPORTOVNÍ HALE
So 5. 11. kvalifikační turnaj ml. žáků
So 19. 11. muži SKP Pardubice
So 3. 12. muži Chemička Ústí
„A“ mužstvo dospělých – domácí utkání:
Bělá Rejšice 6. 11. 14.00 hod
NE
Bělá Pěčice 13. 11. 14.00 hod
NE
Srdečně vás zveme na městský stadion v Bělé.
Za SK Bělá p. Bez., oddíl kopané,
Ing. Luděk Řehořek
10
Na své fanoušky se těší
Sokol Bělá – házená.
PODBEZDĚZSKÝ KORD 2011
O víkendu 1. a 2. 10. se v Městské
sportovní hale v Bělé pod Bezdězem konal
druhý ročník celostátního žebříčkového
turnaje v šermu kordem Podbezdězský
kord 2011. Turnaj pořádal oddíl šermu
1. FC Bělá pod Bezdězem za podpory
města a pod záštitou jeho starosty
Ing. Jaroslava Vernera.
Turnaje se zúčastnilo 117 šermířů z celé
ČR, 9 šermířů z Německa a 2 šermíři ze
Slovenska – celkem tedy 128 šermířů, kteří
šermovali ve čtyřech kategoriích. V sobotu
proběhly soutěže ml. žáků a ml. žaček,
v neděli pak šermovali žáci a žačky.
První den turnaje Bělou pod Bezdězem
reprezentovaly Adéla Carsková a Anna
Coufalová v soutěži mladších žaček. Obě
s přehledem postoupily ze svých skupin
a do eliminace byly nasazeny Coufalová
jako 5. a Carsková jako 11. V eliminaci
se pak obě probojovaly do osmičlenného
finále. Zde Carsková narazila na pozdější
vítězku turnaje Sehnalovou z Dukly
Olomouc, která momentálně byla nad
její síly, a po prohře 6:15 obsadila hezké
8. místo. Coufalová se přes Potočkovou
z SC Praha a Špatenkovou z Dukly
Olomouc probojovala až do závěrečného
finále, kde po napínavém boji prohrála
nejtěsnějším rozdílem 14:15, a obsadila
tak 2. místo. Krásné umístění! Poprvé měl
náš oddíl dvojnásobné zastoupení v elitní
finálové osmičce.
Druhý den nastoupili naši chlapci
v nejsilněji obsazené soutěži turnaje
– v kategorii žáků. Na startu se registrovalo
51 šermířů vč. šesti z Německa a jednoho
ze Slovenska. V prvním kole se nedařilo
Štěpánu Adamovi a Ondrovi Řepkovi –
oba zůstali za branami eliminace. Jirka
Valc těsně proklouzl, ale první eliminační
zápas znamenal stop i pro něj. Naopak
velmi slušně měli soutěž rozjetou Roman
Borecký s Vojtou Hercíkem – po prvním
kole skončili na 8., resp. 12. místě. Mezi
nejlepších 16 se však ani jednomu z nich
tentokrát v silné konkurenci probojovat
nepodařilo. Borecký skončil celkově na
17. a Hercík na 18. místě. Na začátek
sezony solidní výkon! Vítězem se stal Tim
Gassan z FSC Cottbus, který ve strhujícím
závěru porazil těsně 15:14 Kristiana
D’Amico z SC Praha.
Kompletní výsledky, fotogalerie a videa
z turnaje lze zhlédnout na:
www.serm-bela.webnode.cz
Tato akce by se jen těžko mohla uskutečnit
bez podpory našich partnerů: města Bělá
pod Bezdězem, firem MS Polygrafie s.r.o.,
Trigon MB s.r.o., DinoToys s.r.o., SRPDŠ
v Bělé pod Bezdězem, Českého
šermířského svazu a oddílu šermu TJ
Lokomotivy Liberec. Srdečné díky všem!
Martin Coufal – 1. FC Bělá pod Bezdězem
BĚLÁ POD BEZDĚZEM MÁ VICEMISTRA ČR
VE SPORTOVNÍ KYNOLOGII
obrana, za kterou byli ohodnoceni 72 body
a celkově získali stříbrnou příčku a to ve
velké konkurenci zkušených psovodů.
Z tohoto úspěchu se radoval nejen Honza,
ale i jeho kamarádi z bělského klubu, kteří
ho přijeli do Volenice podpořit.
TURISTIKA - LISTOPAD
BESEDA V MKZ
Místní organizace turistů Vás zve na
besedu s panem Davidem Svárovským
“Na Pemonské stezce”
7. listopadu v Komorním sále MKZ
od 17 hodin, vstupné dobrovolné
Další fotografie na www.zkobela.cz
Velkého úspěchu dosáhnul člen bělského
kynologického klubu Jan Karel Nešpor
se svojí fenkou belgického ovčáka Krone
De Alphaville Bohemia, alias Mílou. Dne
24. září 2011 se zúčastnili ve Volenici
u Rožmitálu pod Třemšínem mistrovství
České republiky ve sportovní kynologii
a to podle nejvyššího stupně národního
zkušebního řádu ZVV3 a obsadili
krásné druhé místo. Na tento šampionát
se museli kvalifikovat na výběrových
závodech. Na samotném závodě ve
Volenici nastoupila naše dvojice nejdřív
na vypracování tři hodiny staré stopy, kde
rozhodčí hodnotil přesnost práce psa,
označení položených předmětů, apod.
Z možných 100 bodů získali 97 a v této
části závodu byli nejlepší. Dalším oddílem
byla velmi obtížná poslušnost, kde získali
88 bodů a pochvalu rozhodčího za líbivou
ovladatelnost psa. Poslední částí byla
Pojďte zhlédnout příběh z krajiny
savan, stolových hor a častých dešťů,
z venezuelské Gran Sabany, kde jako
kamenné pařezy tyčí se k nebesům stolové
hory nazývané Tepuys.
Spaghetti western o dvou okázalých
bledých tvářích, které bez povolení putují
územím indiánů Pémonů.
Cesta z roku 2007.
11
INZERCE
DOMOVEM
ČESKÉ
HUDBY
ADVENTNÍ KONCERT
„pocta Václavu Efflerovi“
RYBÍ
3. prosince 17:00
v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem
HODY
ve skladbách
J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, A. Vivaldiho,
A. Michny z Otradovic
2011
vystoupí
Jiřina Dvořáková Marešová
varhany
Jiří Bachtík
trubka
Martin Havelík
violoncello
1.11.-30.11.2011
otevřeno denně
tel.: 487 872 410, 777 193 187
e-mail: [email protected]
www.hotelbezdezdoksy.cz, www.hotel-doksy.cz
Reastaurace & Hotel Bezděz, Komenského 54, 472 01 Doksy
www.reklamapropagace.cz
ALOJZ PLAVECKÝ
PLASTOVÁ OKNA
REHAU
STŘEŠNÍ OKNA
PARAPETY
ŽALUZIE
KOMPLETNÍ
DODÁVKA
U masokombinátu 699
Kosmonosy
TEL/FAX
326 717 528
736 602 883
e-mail
[email protected]
VŠE MOŽNÉ NA SPLÁTKY
Vydává Město Bělá pod Bezdězem, Masarykovo nám. 90, Bělá pod Bezdězem, 294 21; IČ: 237434 Registr: MK ČR E 10915,
redakční rada: Ing. Jaroslav Verner, Jitka Tošovská, Mgr. K. Galetková, P. Matoušek, S. Grosová; e-mail: [email protected], uzávěrka vždy 15. v měsíci,
náklad: 2000 ks, tisk: Perfecta print, s.r.o. Ml. Boleslav. Zpravodaj na internetu: www.mubela.cz, www.mkzbela.cz
12

Podobné dokumenty

Listopad 2013 - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Listopad 2013 - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem zodpovědně a s ohledem na potřeby občanů. S úctou Mgr. Kamila Galetková

Více

Březen 2014 - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

Březen 2014 - Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem realizace tohoto projektu, konkrétně v červenci 2013, přišla informace o tom, že na přístavbu školky byla v režimu náhradních projektů přiznána z ROPu dotace. V tu chvíli musel být upraven probíhaj...

Více

Dotace pro sport a spolkovou činnost - Ze základní školy

Dotace pro sport a spolkovou činnost - Ze základní školy Oprava střechy hasičské zbrojnice Rada města na základě provedeného výběrového řízení na dodavatele prací vybrala nejvhodnější nabídku firmy FAST, s. r. o., Náchod, s nabídnutou cenou 730 244,- Kč ...

Více