pokračováni - Informační servis OA

Komentáře

Transkript

pokračováni - Informační servis OA
FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ
www.architekt.cz
[email protected]
SALON
l i s t o p a d 2 0 1 2
SALON SLAVÍ 15. JUBILEUM
Také v letošním roce zveme všechny členy Obce architektů k účasti na již 15. Salonu architektů
a inženýrů 2012. Salon je pořádán každým rokem Obcí architektů již od roku 1998 jako otevřená
nesoutěžní přehlídka myšlenek a názorů architektonických návrhů, projektů i realizací a výtvarných děl
z oblasti architektury i stavitelství.
Staňte se i vy součástí této nesoutěžní přehlídky, k jejíž účasti se hlásí ti, kteří chtějí veřejnosti přiblížit
architekturu obecnému povědomí. Máte možnost svoji osobu, či práci ateliéru přihlásit do 16.11. 2012 na
NOVÉ ADRESE sekretariátu Obce architektů (Bělohorská 10, Praha 6) a tím podpořit ideu Salonu, která
je založena na svobodném a individuálním výběru vystavujících autorů. Vaše prezentace bude výhradně
ponechána na vás samotných. Závazným prvkem zůstává pouze formát panelů (viz. přihláška).
Registrační poplatek pro členy Obce architektů a členy ČKAIT je 1 000 Kč za jeden panel, pro ostatní
účastníky 1 500 Kč za jeden panel, studenti zaplatí 500 Kč za jeden panel.
Spolu s členy Obce architektů, ČKAIT a ČKA se zde představují také výtvarníci různých oborů, jejichž
tvorba se v architektuře uplatňuje. Své zástupce zde mají i pobočky Obec architektů Ostrava a Obec
architektů Plzeň.
Velký prostor zde opět naleznou studenti vysokých škol, jakými jsou Fakulta multimediálních komunikací
University Tomáše Bati ve Zlíně, či Fakulta architektury ČVUT v Praze, Slovensko zastupuje Katedra
architektury STU Bratislava. Tradičně je součástí přehlídky i Salon AIA ČR - Asociace interiérových
architektů a výstavářů České republiky, i Blok architektů a výtvarníků. Milými hosty Salonu jsou architekti
z okolních států střední Evropy, či zahraniční architektonické spolky, z nichž jmenujme Spolok
architektov Slovenska, Srbské sdružení sv. Sáva, architekti ze Srbska, architekti z Polska, či Německa.
2. STRANA
SALON OA
Doufáme, že i vaší zásluhou letošní Salon přispěje ke
zvýšení společenské prestiže architektury jako svébytné
tvůrčí disciplíny, která tolik ovlivňuje svět kolem nás
i prostředí, ve kterém žijeme.
Výstavu pořádá Obec architektů s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Celá přehlídka je putovní a po dobu jednoho roku navštíví
několik měst v České republice, ale zamíří i do zahraničí.
O pohybu výstavy budete informováni na
www.architekt.cz, či v časopise Architekt.
Nesmíme zapomenout ani na okolnost, že u příležitosti
Salonu je vždy vydáván barevný katalog.
Během výstavy jsou plánována autorská setkání,
přednášky, setkání s našimi hosty, zejména ze Slovenska,
a v rámci Smlouvy o radostné spolupráci s PEN KLUBEM
a ČKAIT večer autorského čtení.
Zároveň si dovolujeme pozvat
všechny členy Obce architektů,
aby se spolu s námi sešli u příležitosti
slavnostní vernisáže jubilejního
15. Salonu architektů a inženýrů 2012,
která se uskuteční
5. prosince 2012 v 18 hodin
v prostorách Ministerstva kultury,
Nostický palác, Maltézské nám 1, Praha 1.
Jistě budete mít příležitost nejen zhlédnout
kvalitní výstavu,
ale i pozdravit své kolegy a známé.
Mimo vernisáž bude výstava přístupna od 6. prosince
a potrvá až do konce ledna 2013.
Nostický palác
Tato raně barokní stavba ležící v Praze 1 na Malé Straně
na Maltézském náměstí vznikla na místě dřívější zahrady
a dvou zbořených domů U zelené růže a U zlatého
medvěda. Pro jeho stavbu se rozhodl nejvyšší komoří
hrabě Jan Hartvík Nostic Rieneck, člen rodu, jemuž
šťastná hvězda začala zářit v krušné pobělohorské době,
v letech 1662 až 1675. Autor návrhu není přesně znám,
IN SALON/ 2012
předpokládá se, že šlo o Francesca Carattiho, protože
budova připomíná jiné jeho stavby jako je například
Černínský palác. Následně stavbu Nostického paláce
obohatila ještě štuková výzdoba a také sochy od Michala
Jana Brokofa. V roce 1736 zde vznikla Nostická
obrazárna a knihovna, která obsahovala patnáct tisíc
svazků. K větší opravě došlo v polovině osmnáctého
století, budova tehdy získala vznešený portál a velké
schodiště. Také interiéry paláce byly vyzdobeny. Autorem
maleb inspirovaných antickými bájemi byl Václav Bernard
Ambrož Ambruzzi. Nostický palác odehrál velmi
významnou roli i v našem národním obrození. Jednak
František Antonín Nostic byl později stavitelem
Stavovského (či možná přesněji tehdy Nostického)
divadla. Ale také zde působil, jakožto vychovatel
zmíněného, Josef Dobrovský, jezuita, kterému možná
vděčíme za to, že dnes mluvíme česky a ne německy.
A do třetice všeho dobrého, působil zde, také v roli
vychovatele, František Martin Pelcl neboli další
jazykovědec a historik. Nostický palác byl ale spojen
nejen s obrozením ale i dalšími osobnostmi, které výrazně
ovlivňovaly umění na našem území. Jednak zde krátce na
začátku osmnáctého století pobýval Kryštof
Dienzenhofer, kterému Praha vděčí za spoustu ze své
barokní krásy a také se zde nacházel v přístavku byt
rodiny Antonína Mánese. Šlechtický rod Nosticů palác
vlastnil až do roku 1945 (ale již v meziválečném období
byla jeho část majiteli pronajata k různým úředním
účelům). Nyní své velmi důstojné sídlo po uvolnění
Valdštejnského paláce pro Senát našlo Ministerstvo
kultury.
Rekonstrukce a rehabilitace Nostického paláce v Praze 1
získala titul v soutěži Stavba roku 2003 a byla také mezi
nominacemi na titul v soutěži Pražské stavby 2000-2009.
Jejími autory byli ing.arch. Pavel Kupka, Bohumil Blažek
a ing.arch. Jana Hrdličková. Rekonstrukce vycházela
především z toho, že bylo potřeba zrehabilitovat cenný
palác v jeho celé kráse, na druhém místě byla potřeba
sloužit úřadu. Proto má Nostický palác mnoho prostor
vstřícných k veřejnosti: nečekaně velkorysé gotické
a renesanční sklepní sály s valenými klenbami, rozsáhlé
přízemí s malými i většími sály a salonky, k nimž
rekonstrukce citlivě přičlenila také původní nostické stáje
proměněné na výstavní, koncertní či kongresové sály
a také jídelnu. Do sálů prvního patra byl umístěn
kancelářský provoz, ale tak, jako by tam kanceláře byly
jen na návštěvě. Znovu byly obnoveny prostory
s hedvábnými tapetami, s bohatou výzdobou stropů
a dveřních nadpraží. Zůstalo zachováno anfiládové
uspořádání místností s působivými průhledy, péče byla
věnována i okenicím a dřevěnému obložení (jsou v něm
skryté síťové rozvody pro potřeby kanceláří). Procházet
palácem znamená vrátit se do doby, kdy se na kulturnost
prostředí dbalo automaticky, bez zvláštních příkazů, kdy
vysoká kulturní, estetická a v potřebných místech
umělecká úroveň patřily k architektuře zcela
neodmyslitelně. Konstrukce: poškozené a napadené
konstrukce, především stropní, byly vyměněny za použití
původní technologie.
IN SALON/ 2012
ZPRÁVY Z OA
3. STRANA
P O Z O R, Z M Ě N A A D R E S Y
Vážení členové Obce architektů,
na základě usnesení 14. Valné hromady Obce architektů ze dne 13.12.2011 jsme byli nuceni snížit v dalším volebním období
provozní náklady sekretariátu především v oblasti nájmu, služeb, oprav kancelářské techniky a provozu www stránek.
Dále jsme dostali za úkol zajistit ekonomičtější pronájem pro sekretariát a z finančních důvodů hledat levnější prostory.
Tyto prostory jsme nalezli na Praze 6, v ulici Bělohorská číslo 10, kousek od Hotelu Pyramida. Jezdí sem tramvaje číslo 22 a 25
a autobus číslo 143 (stanice Malovanka).
Tento prostor je určen především vám, členům OA. Po dohodě se sekretariátem zde můžete nalézt prostor pro vaše
neformální schůzky, můžete ale jen tak posedět a přečíst si poslední čísla časopisu Architekt, informačního servisu IN, či
katalogy GPA a Salonu OA.
Dále se velice omlouváme, že ze stejných důvodů již pravidelně nevydáváme Informační servis OA. I zde jsme dostali za úkol
14. VH OA snížit provozní náklady při vydávání informačního zpravodaje. Navrhovali jsme zavedením systému rozesílání IN
elektronickou poštou těm členům, kteří si to budou přát, ale mnoho členů OA se k internetovému odběru IN nepřihlásilo.
Zato jsme stále zavaleni telefonáty, proč IN nevychází. Jak již bylo řečeno na VH OA, za poslední roky se neúměrně zvýšila
cena papíru a především poštovného a my nejsme schopni vše financovat z vlastních zdrojů. Protože jsme chtěli zachovat
dosavadní výši členských příspěvků, nebylo možné se bez „inzertních vkládek“ pustit do dalších čísel tištěného periodika.
Z těchto důvodů jsme také poslední květnové číslo IN, které bylo věnováno GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2012, nebyli schopni
více než půl roku odeslat všem členům OA. Protože nám ho ale bylo líto vyhodit, zasíláme ho opožděně spolu s tímto
posledním IN v tomto roce.
Jistě víte, že ekonomická krize zasahuje do všech oborů a především do činnosti stavební, potažmo architektonické. Čím dále
tím hůře se nám daří sehnat spřízněné „sponzory“, kteří by se podíleli na normálním chodu našeho spolku. Proto si můžeme
dovolit IN vydávat pouze omezeně. Veškeré informace o dění v Obci architektů, zápisy z ROA, či aktuality z oboru získáte
každý den v aktualitách na www.architekt.cz
4. STRANA
ROA + DROA
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ROA A DROA
DNE 11.10.2012
ROA: M.G.Parma, J.K.Melichar, J.Mojžíš, V.Mastný,
Z.Krejčí, K.Vojáčková.
Jednání ROA je přítomen nadpoloviční počet členů.
DROA: J.Kopečný
Úkoly z minulých zápisů:
12/08/01 - Časopis ARCHITEKT
Urgenci návrhu nové Smlouvy o vydávání časopisu
mezi OA a KABINET bez DPH provedl J.Melichar.
Návrh bude zaslán KABINETEM v nejbližších dnech.
Úkol trvá
12/08/03 - ARCHITEKT OA, s.r.o. odstoupení
jednatelů
Je nutno postupovat ve smyslu právních předpisů.
Konzultace M.Parmy s právníkem provedena. Ve
smyslu Zakládací listiny společnosti, čl.8/3 je nutno do 3
měsíců jmenovat nového jednatele Valnou hromadou
společnosti.
Úkol trvá.
12/08/04 - Post sekretáře. OA
Viz jednání 11. 10.2012.
Úkol trvá.
12/08/05 - Dopis na UIA
Koncept dopisu zpracovaný J.Melicharem projednán,
úpravy dle projednání ROA provede sekretář , překlad
zajistí V. Mastný a zašle předsedovi k odeslání...
Úkol trvá.
12/08/07 - GPA 2013
Obsah Zakládací listiny o.p.s. musí odpovídat usnesení
z VH OA. Doposud nedošlo ke shodě s ČKA. Vzhledem
k pokročilému času pro zajištění konání GPA-NCA v
jarních měsících 2013, rozhodla ROA tento ročník
pořádat ve své režii.
Pro příští zasedání členové ROA+DROA předloží
návrhy porotců. Zasedání poroty 03/2013.
Úkol trvá.
12/08/08 - Dluh JUDr. Patenidisová
Kompenzace reklamou nebylo písemně provedeno.
Předseda požádá O.Hamana o přeložení návrhu této
dohody vč. projednání s JuDR. Patenidisovou.
Úkol trvá.
12/08/09 - Vyúčtování GPA 2012
Výsledek je kladný a je pouze pro informaci členů
ROA+DROA..
Písemná forma je k dispozici na sekretariátě.
Vypouští se ze sledování.
12/09/02 panely NTM
Předseda M.Parma přednesl osobní e-mail. R.
Sedlákové k darování panelů předcházejících GPA
Technickému muzeu Praha.
Odpověď e-mail odeslal předseda M.G.Parma
Vypouští se ze sledování.
12/09/03 - SALON 2012
ROA pověřuje J.Vranu a I.Brunclíkou k návštěvě min.
kultury k projednání bezplatného zapůjčení místností v
prostorách MK. Termín výstavy 12/2012.
Dle dohody návštěva bude uskutečněna 12.10.2012.
Úkol trvá.
12/09/04 - Nájem sekretariátu Břevnov
Trvalý příkaz u ČS k úhradě provedl sekretariát.
Vypouští se ze sledování.
IN SALON/ 2012
12/09/05 - Sekretariát Břevnov
ROA rozhodla na dveře uvést
- Název
- Prac.dobu
- Tel.+e-mail
- Konzultační hodiny
Zajistí I.Brunclíková.
Úkol trvá.
12/09/07 - Nahlížení do stavu účtů
Dne 10.10.2012 sepsána dohoda s ČS o možnosti
nahlížení do stavu účtů OA, o.s. a ARCHITEKT
OA,s.r.o.pro M.Parma, Zz.Krejčí, J.Melichar a to formou
elektronickou i přímou na pobočce ČS.
Vypouští se ze sledování.
Nové úkoly:
12/10/01 - Bankovnictví./pokr. 12/09/07/
ROA diskutovala o likvidaci úvěru ARCHITEKT OA,s.r.o.
ve výši 208.728,16Kč ke dni 30.09.2012. Vzhledem k
tomu, že úrok z tohoto úvěru činí 14,5%, doporučuje se
jeho likvidace novou půjčkou s menší úrokovou sazbou,
event..formou bezúročné půjčky.od partnerů.
12/10/02 - Dopis předsedy Nadace ABF
na předsedu OA ze dne 11.10.2012
ROA vyslovuje podporu Nadaci ABF, písemnou
odpověďprovede M.G.Parma.
Úkol trvá.
12/10/03 - GPA NCA / Obecně prospěšná společnost
Předseda M.G.Parma sestavil opravenou verzi
Zakládací listiny o.p.s., která byla zaslána ČKA. Další
jednání se uskuteční na výzvu ČKA.
12/10/04 - GPA-NCA 2013/pokr.bodu 12/08/07
Je uzavřen Dodatek ku Smlouvě o spolupráci s
termínem vernisáže 24.04.2013.
Od tohoto data se odvozuje:
- odevzdání panelů do 01.03.2013
- zasedání poroty 07.-10.03.2013
- sekretářem poroty jmenuje ROA H. Kačírkovou, které
bude předán pracovní podklad.
Českého zástupce v porotě ROA doporučuje V.
Kolíbala.
O jmenování slovenského zástupce bude písemně
požádán SAS.
J. Mojžíš prostředkuje kontakt na porotce ze Švýcarska,
J. Melichar na porotce z Italie.
Dopisy se žádostí o návrh porotce budou zaslány na
architektonické spolky Německa, Rakouska, Polska,
event. Maďarska.
12/10/05 - Sekretář OA
ROA schvaluje kompenzaci pracovní činnosti sekretáře
bezplatným využíváním atelieru na Žižkově / měsíční
nájem + služby = 4.938Kč/ a finanční odměnou
5.000Kč/měs.
Podmínky pro nakládání s účty viz 12/09/07
12/10/06 - Úklid sekretariátu
ROA schvaluje výdaje na úklid sekretariátu 1000Kč
měsíčně úklid 1x14 dní.
Zajistí sekretariát.
12/10/07 měsíční výdaje
Sekretariát sestaví orientační přehled stálých měsíčních
trvalých výdajů
Příští zasedání ROA+DROA bude 8.11.2012 v 10 hod. v
sekretariátě v Břevnově.
Zapsal: J. Melichar
IN SALON/ 2012
AKTUÁLNĚ
V Y H L Á Š E N Í
NOVÉHO ROČNÍKU
GPA 2013
Na první říjnové pondělí
každoročně připadá Světový den architektury, vyhlašovaný Mezinárodním
svazem architektů (UIA).
Obec architektů již tradičně k tomuto dni vyhlašuje
soutěžní přehlídku Grand
Prix Architektů - Národní cena za architekturu 2013.
Bude se jednat o jubilejní 20. ročník.
Soutěžní přehlídka je otevřená, zúčastnit se jí mohou
čeští i zahraniční architekti, projektanti a výtvarníci,
podmínkou je, že dílo je realizováno na území České
republiky.
Díla českých architektů realizovaná mimo území České
republiky se mohou přehlídky zúčastnit mimo soutěž.
Do přehlídky mohou být přihlášeny práce realizované
v posledním roce.
Přehlídka Grand Prix architektů Národní cena za architekturu má několik kategorií Novostavbu, Rekonstrukci,
Rodinný dům, Interiér, Krajinářskou a zahradní tvorbu,
Urbanismus, Architektonický design - drobná architektura - výtvarné dílo v architektuře. Mimo kategorie je
udělována cena za architekturu v oblasti bydlení. Práce
posuzuje nezávislá odborná mezinárodní porota. Porota
pracuje každý rok v jiném složení, ale vždy v ní zasedají
čtyři zahraniční architekti, z nichž jeden je ze Slovenské
republiky a český kritik, teoretik nebo historik architektury nebo výtvarný umělec.
Pro účast v porotě bylo již osloveno několik význačných
zahraničních architektů. O podrobnostech budeme
informovat na našich webových stránkách
www.architekt.cz
V jednotlivých kategoriích se udělují ceny a čestná
uznání, hlavní cenou je Grand Prix, kterou získává
vítězná práce celé přehlídky. Při slavnostním vyhlašování vítězů se předává také cena českému architektovi
za významné celoživotní dílo. Laureáta navrhuje Rada
Obce architektů. Ceny jsou čestné.
Posláním soutěžní přehlídky Grand Prix architektů
Národní cena za architekturu je prezentace současné
kvalitní architektury, vznikající v České republice, široké
veřejnosti.
VÝSTAVY
GRAND PRIX ARCHITEKTŮ VE ZLÍNĚ
Výstava aktuálního ročníku soutěžní přehlídky
významných realizací dokončených v ČR do ledna
tohoto roku Grand Prix architektů Národní cena za
architekturu 2012 doputovala stejně jako každý rok do
Zlína. Do letošního ročníku soutěže bylo přihlášeno
celkem 71 projektů v šesti kategoriích: Novostavba:
13 realizací; Rekonstrukce: 12 realizací; Rodinný dům:
18 realizací; Krajinářská architektura a zahradní tvorba:
3 realizace; Architektonický design, drobná architektura
a výtvarné dílo v architektuře: 11 realizací; Interiér: 14
realizací. Připomeňme složení odborné poroty, která
pracovala ve složení: Andrea Klimko (předsedkyně
poroty), Slovensko; Petr Kratochvíl, Česká republika;
Maciej Hawrylak, Polsko; Paul Katzberger, Rakousko;
Ian Bogle, Velká Británie. Hlavní cenu GRAND PRIX
ARCHITEKTŮ 2012 získala Revitalizace Bastionu
5. STRANA
u Božích muk na Praze 2, autorů: Ing.arch. Miroslav
Cikán, Ing. arch. Pavla Melková / MCA atelier s.r.o. Na
výstavě budete moci zhlédnout i další oceněné stavby
jednotlivých kategorií. Na závěr poděkujme ochotě ing.
arch. Ivana Havlíčka, který výstavu pravidelně ve Zlíně
připravuje.
Místo konání: Hvězdárna Zlín, Lesní čtvrť III / 5443
Termín výstavy: do 30.11.2012
Vstupné: zdarma
FROM ARCHITECTURE
JIŘÍ HAVRAN / PHOTOGRAPHY 2009 - 2012
První ucelenější pohled na tvorbu českého fotografa
architektury žijícího v Norsku Jiřího Havrana nabízí do
9. prosince výstavní prostory Galerie Jaroslava Fragnera v Praze. Přehlídka s názvem from architecture
představuje devětapadesátiletého rodáka z Teplic, jenž
emigroval v roce 1974 do norského Osla, aby se později
vypracoval na jednoho z předních evropských fotografů
architektury. Expozice představí snímky zachycující
československé a norské stavby ve stylu brutalismu
z 60. a 70. let. Doplňují je další dva fotografické cykly
z pozdějšího období, které zobrazují kontrast mezi
architekturou a krajinou, což je ostatně rovněž obecný
brutalistický leitmotiv.
Snímky návštěvníky zavedou do interiérů i exteriérů
architektonických realizací, přiblíží často i jen jejich
fragmenty. Jiří Havran zaujme mimo jiné poutavým
spojením staveb s panenskou a přitom drsnou norskou
přírodou. Fotografie nepostrádají ani zajímavé kontextuální vizuální efekty a hru se světlem a v neposlední
řadě pohled na fotografované objekty z pozice ČechoNora. Podle znalců jeho díla nejde o dokumentaci či
vizuální interpretaci kvalitních architektonických kreací.
6. STRANA
AKTUÁLNĚ
IN SALON/ 2012
Ve výstavním sále stálé expozice Architektury, stavitelství a designu je představeno 29 ukázek z tohoto kompletního náhrdelníku „perel“. Cílem autorů je přiblížit
a podpořit skvosty na okraji zájmu, popularizovat architekturu a podpořit její fanoušky v hledání, jak jí porozumět v širších souvislostech jak se na ni dívat a chápat
její historické poselství i současné snahy o jinakost.
Místo konání: Národní technické muzeum, Kostelní 42,
Praha 7
Termín výstavy: do 31. března 2013
Autor sleduje spíše „neviditelný život“ realizací, jejich
abstraktní architektonické hodnoty spojené s materiály,
světlem a prostorem.
Přehlídka je rovněž doplněna vydáním obsáhlé českoanglické publikace, která dokumentuje tvorbu fotografa
a jeho profesní dráhu v Oslu. Zde mimo jiné s
architektem Martinem Roubíkem spoluzaložil kulturní
instituce jako nakladatelství ARFO a galerii ROM a zde
spolupracuje s předními architektonickými studii.
Návštěvníci budou mít také možnost na pražské
výstavě nahlédnout do několika knih, které fotograf
vydal. Další informace o Jiřím Havranovi a jeho výstavě
jsou k dispozici na www.gjf.cz.
Místo konání: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské
náměstí 5a, Praha 1
Termín výstavy: do 9. 12. 2012
Otevřeno denně mimo pondělí 11 - 19 hodin
http://www.gjf.cz
Tvůrci výstavy jsou dlouholetí přátelé, jež je před lety
spojila práce na knize Obrazy z dějin české architektury.
Publikace v posledních šesti letech pokračovala při
přípravě nového titulu s názvem Drobné perly české
architektury s podtitulem Veletucet (144) typologických
příkladů a vychází v nakladatelství TITANIC u příležitosti
otevření výstavy v Národním technickém muzeu. Mimo
jiné v této publikaci naleznete také unikátní Letenský
kolotoč, který patří do sbírek Národního technického
muzea.Tvůrci doufají, že se výstava i kniha stanou
nejen zdro-jem poučení a potěšení pro osamělé čtenáře
i celé rodiny, které milují výlety po naší zemi, ale i
inspirací, jak kolem sebe pátrat po neokoukaných
pokladech a sestavit si vlastní šňůru perel.
Knihu distribuuje Kosmas, případně žádejte u svého
knihkupce. Rozsah 312 stran, formát 22 x 20 cm,
obvyklá cena 597 Kč.
DROBNÉ PERLY ČESKÉ ARCHITEKTURY
DAVID VÁVRA - JIŘÍ T. KOTALÍK - PAVEL FRIČ
Národní technické muzeum ve spolupráci s nakladatelstvím TITANIC pořádá výstavu s názvem Drobné
perly české architektury, která je pro veřejnost otevřena
až do 31. března 2013.
Kaple Boží muka, náves, kašna, krematorium, včelín,
ale také středověká obranná věž, větrným mlýnem či
malá vodní elektrárna jsou stavby, které jsou sice svým
typem nebo rozsahem „drobné“, ale přesto představují
skutečné umělecké perly se zvláštním příběhem.
Výtvarně výrazná výstava je postavená na barevných
fotografiích Pavla Friče a doplněna verši Davida Vávry
s krátkými medailonky Jiřího T. Kotalíka, nabitých fakt
a zajímavými odkazy. Výstava tvoří průnik opomíjených
míst s těmi, které jsou v učebnicích pevně ukotvené.
SLAVNÉ STAVBY FRANTIŠKA BÍLKA
A MANŽELŮ PETŘÍKOVÝCH
Výstava pořádaná v rámci projektu "Se slavnými
architekty po Jihočeském kraji" se koná k 140. výročí
narození Františka Bílka, resp. 130. výročí narození
Theodora Petříka. Slavnostní zahájení za účasti
potomků manželů Petříkových proběhne 12. listopadu v
Trmalově vile a jeho součástí bude také video projekce
dokumentů ze soukromého archívu rodiny Petříkových.
Místo konání: Trmalova vila: Centrum architektury
individuálního bydlení, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice
Termín výstavy: do 9. prosince 2012.
Vstup: výstava - snížené: 20 Kč; plné: 40 Kč.
IN SALON/ 2012
AKTUÁLNĚ
MIES VAN DER ROHE AWARD 2011
Evropská cena za současnou architekturu, Národní
galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění
a nakladatelství Zlatý řez si Vás dovolují pozvat na nejucelenější přehlídku současné evropské architektury.
Výstava představuje v plánech, fotografiích a textech
45 nejlepších evropských staveb, vybraných mezinárodní
porotou, jmenovanou Nadací Miese van der Rohe v Barceloně. Stavby, které splňují podmínky nominace byly
dokončeny v posledních dvou letech, byly navrženy evropským architektem a postaveny v jedné ze 31 evropských
zemí - nominuje do soutěže početná skupina nezávislých
expertů a národní architektonické komory a instituce,
sdružené v Evropské radě architektů.
V letošním roce získal nejvyšší ocenění projekt rekonstrukce berlínského Nového muzea od britského architekta
Davida Chipperfielda. Ani jedna z deseti českých staveb
nominovaných na cenu se do finále neprobojovala.
Smyslem ceny a celé soutěže je ukázat tvůrčí potenciál,
podpořit inovativní řešení a upozornit veřejnost na to, jak
významnou roli hraje moderní architektura ve společnosti
a jak ovlivňuje kvalitu života v evropském prostředí.
Cena Evropské unie za současnou architekturu a zvláštní
cena pro začínající architekty jsou Nadací Mies van der
Rohe a Evropskou komisí udělovány každé dva roky a její
vítěz získává 60.000 Eur.
Z 343 nominovaných špičkových evropských realizací,
které navrhli nezávislí experti specializující se na současnou architekturu, ale také profesní instituce a další vyzvané organizace ze všech států Evropské unie, vybrala
mezinárodní odborná porota šest staveb, které považuje
za nejkvalitnější:
Neues Museum, Berlín, Německo (autor: David Chipperfield / David Chipperfield Architects, spolupráce Julian
Harrap)
Bronks Youth Theatre, Brusel, Belgie (Martine De Maeseneer, Dirk Van den Brande / MDMA Martine De Maeseneer Architecten)
MAXXI Museum of XXI Century Arts, Řím, Itálie (Zaha
Hadid, Patrick Schumacher, Gianluca Racana / Zaha
Hadid Architects)
Concert House Danish Radio, Kodaň, Dánsko (Jean
Nouvel / Ateliers Jean Nouvel)
Acropolis Museum, Atény, Řecko (Bernard Tschumi /
Bernard Tschumi Architects)
Groot Klimmendaal Rehabilitation Centre, Arnhem, Nizozemí (Koen van Velsen / Architectenbureau Koen van
Velsen)
Nakonec odborná porota zvolila za nejlepší evropskou
stavbu Nové muzeum v Berlíně od Davida Chipperfielda.
Jedná se o rekonstrukci stavby zdevastované bombardováním během druhé světové války. Budova byla sice
rekonstruována již několikrát, ale ne právě úspěšně a stále chátrala. David Chipperfield (ve spolupráci s Julianem
Harrapem) získal zakázku na její rekonstrukci vítězstvím
v mezinárodní architektonické soutěži v roce 1997.
Úkolem byla jak dostavba chybějících částí budovy, tak
7. STRANA
renovace stávajícího objektu. Autor ke svému projektu
řekl: „Rekonstrukce muzea je svědectvím o procesu spolupráce, která probíhala v ná-ročném klimatu ovlivňovaném různými názory veřejno-sti. Výsledek je nejen důkazem úsilí profesionálního týmu, ale také vyvrcholením
vztahů klienta a městského úřadu a jejich společného
zapojení do procesu.“ Předseda poroty k projektu dodal:
„Jen zřídkakdy archi-tekt a objednavatel zakázky vytvoří
společně dílo sku-tečného historického významu takové,
které kombinuje obnovu památkově chráněného objektu
s novostavbou. Staré a nové prvky nezůstávají skryty, ale
vidíme, že se minulost spojuje se současností a vzniká
jedinečná mnohovrstevná stavba.“
Zvláštní cena pro mladé architekty, která je pokaždé udělována za výrazný počin začínajícím tvůrcům, byla přisouzena Ramnou Boschovi a Betu Capdeferrovi za Casa
Collage ve Španělsku. V historickém městě Girone došlo
k obnově několika původně chátrajících kamenných budov, které byly přeměněny na bydlení.
Všechny stavby naleznete na www.miesarch.com.
Evropská cena za současnou architekturu byla poprvé
udělena v roce 1988 a je považována za nejprestižnější
ocenění pro evropského architekta současnosti. Po
slavnostním vyhlášení výsledků putuje výstava finalistů
Ceny po evropských hlavních městech.
Zlatý řez jako partner Evropské ceny za současnou
architekturu v České republice přiváží výstavu do Prahy
od roku 2004, nyní již podruhé ve spolupráci s Národní
galerií přímo do Veletržního paláce.
Místo konání: Veletržní palác respirium 5. Patra,
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Termín výstavy: do 6. ledna 2013
PEXESO - OSTRAVSKÉ INTERIÉRY
Pexeso vydalo občanské sdružení Fiducia v nákladu
5000 ks. Jde o u unikátní soubor, který mapuje vybrané
ostravské veřejné stavby a to formou dvojic - všeobecně
známých exteriérů a k tomu přiřazených záběrů z interiérů
jednotlivých staveb. Pro pexeso byla vybrána jak řada
známých objektů, tak také stavby, které zatím nejsou
obecně veřejností reflektovány jako mimořádná architektonická díla, přestože jde o významné ukázky například
bruselského stylu na pexeso se tak kromě kostelů a radnic dostalo i vítkovické nádraží, stavba, o jejímž osudu
8. STRANA
AKTUÁLNĚ
se nyní diskutuje v souvislosti se záměrem Českých drah
budovu prodat, a Dům kultury města Ostravy, kde v minulosti hrozila necitlivá rekonstrukce, nerespektující kvality
tohoto cenného objektu. Z novostaveb jsme vybrali např.
dostavbu Divadla loutek, interiér Komorní scény Aréna či
kostel sv. Ducha v Zábřehu.
Pexeso je k dostání nejen v Antikvariátu a klubu Fiducia, ale
i a na všech pobočkách Ostravského informačního centra.
Cena pexesa bude 30 Kč.
Autorem koncepce je historik architektury Martin Strakoš,
autorem fotografií Roman Polášek. Graficky pexeso upravil
konceptuální umělec Jiří Šigut.
ARCHITEKTONICKÉ PROCHÁZKY Z ČR
AŽ DO JAPONSKA
Další ze série přednášek studentů (nejen) doktorandských
programů proběhne v Trmalově vile ve čtvrtek 29. listopadu
od 17h. Tentokrát se vrátíme k oblasti architektury a zazní
příspěvky například na téma "Sakrální prostor jako místo pro
současné umění v Ústeckém kraji", "Kostel sv. Petra a Pavla
v Kralovicích a Mariánská Týnice", "Kotěra Loos" či "Evropská moderní architektura a její vztah k Japonsku".
Místo konání: Trmalova vila, Centrum architektury
individuálního bydlení, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice
Termín výstavy: 29. listopadu, 17h - Cyklus doktorandských přednášek
DEN ARCHITEKTURY SE TENTOKRÁT SLAVIL
PO CELÉ REPUBLICE
Bohatou sklizeň zážitku nabídl festival DEN ARCHITEKTURY, který proběhl poslední zářijový víkend. Obyvatelé a návštěvníci více než čtyřiceti českých a moravských měst mohli objevovat architektonické zajímavosti a neznámá zákoutí
svých měst v doprovodu mladých architektů a teoretiků.
V celkem 45 městech, z nichž jmenujme alespoň Beroun,
Brno, České Budějovice, Havířov, Jablonec nad Nisou,
Karlovy Vary, Klatovy, Kutná Hora, Lanškroun, Liberec, Litoměřice, Litomyšl, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Pardubice,
Plzeň, Písek, Poděbrady, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Strakonice, Teplice, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Velká Bystřice, Zlín, Zruč nad Sázavou, či Žatec, proběhlo 29. a 30. září sedm desítek akcí, které osobitým způsobem přiblížili architektonické, krajinné a urbanistické
souvislosti daného místa.
Součástí Dne architektury byly letos také procházky po slovenských městech, jako jsou Bratislava, či Piešťany a exkurze do Berlína. Ve Vídni připravili prohlídky a dílny pro mládež rakouští a čeští architekti a umělci.
Občanské sdružení Kruh navíc poprvé nabídlo Den architektury formou nevšedních vzdělávacích workshopů určených dětem a studentům vybraných škol, které vedli lektoři
spolu s architekty.
V hlavním městě proběhlo rekordních osmnáct procházek,
které provedli krom architektů i umělci a patrioti svých čtvrtí.
Návštěvníci pražského programu mohli podniknout exkurzi
na tři pražská sídliště - Solidarita, Prosek, Jižní město,
absolvovat cyklovyjížďku za moderní architekturou Prahy 6
a okolí s Milanem Mikuláštíkem, či se vydat na dobrodružnou výpravu řekou Rokytkou s architektem Janem Šépkou.
ARCHITECTURE WEEK PRAHA 2012
Ve dnech 1. - 28. 10. 2012 se uskutečnil mezinárodní festival architektury a urbanismu s podtitulem Svět v pohybu,
lidé v pohybu - doprava, dopravní stavby, infrastruktura
a územní rozvoj. Již šestým rokem přinesla společnost
Czech Architecture Week do ulic Prahy a vybraných měst
České republiky ukázky světové architektury. Architektury,
která v sobě spojuje užitnou i uměleckou hodnotu a obklopuje nás v každodenním životě. Svět se vyvíjí ve velmi
rychlém tempu a k tomuto zrychlování přispívají jak moderní
technologie v komunikaci, tak i stále svižnější a modernější
formy dopravy. Součástí výstav v Letohrádku královny Anny
IN SALON/ 2012
na Pražském hradě byla časová osa vývoje dopravy od
jejích počátků, až po současnost. Expozice byla obohacena
o historické exponáty, filmy a fotografie. Pražský hrad oživila
architektura hned na dvou místech, a to v Letohrádku královny Anny a v Tereziánském křídle Starého královského
paláce (výstava Boris Podrecca Architekt). Pro přímá setkání s architekty sloužily prostory NTK, kde proběhly mnohé
přednášky světových osobností, jako jsou architekti Tristán
Dieguez z Argentiny, Ricardo Bofill ze Španělska, Boris
Podrecca z Rakouska, Javier Artadi z Peru, Javier Sordo
Madaleno z Mexika, Sefan Antoni z Jihoafrické republiky,
Gokhan Avcioglu z Turecka, Albert Wimmer z Rakouska, či
italský světoznámý architekt Massimiliano Fuksas.
Se skutečně hlubokou lítostí oznamujeme,
že zemřel zakladatel a zároveň ředitel Design centra ČR
pan Karel Kobosil.
22. prosince by oslavil 68 let.
Karel Kobosil, skvělý průmyslový designér, neústupný,
ale šarmantní bývalý ředitel
zlikvidovaného Design centra
ČR se sídlem v Brně tuto
instituci „vydupal“ ve vládě
a státní správě v roce 1991.
V roce 2007 Design centrum
ČR bez ohledu na jeho poslání, úspěchy a fungování
a i přes protesty domácí i zahraniční odborné veřejnosti
zrušil bývalý ministr průmyslu
a obchodu Ing. Martin Říman.
Roční těžká, bezvýchodná
a beznadějná jednání o dalším osudu centra se odrazila
na jeho podlomeném zdraví.
Absolvoval řadu operací, procházel kontinuálně složitým
dlouhodobým léčením… I přes všechny strasti, kterými musel procházet, si však zachoval svůj nadhled, noblesu a humor. A svůj obdiv ke krásným ženám, autům, umění, designu i radost pozorovat tep života a ruch ulic skrz cigaretový
kouř oken kaváren, které tak miloval. Alespoň jsme si to
mysleli.
Velmi mne mrzí, a navždy si budu pamatovat, jakým způsobem se k němu v koncích Design centra ČR zachovali někteří domácí designéři a odborné instituce. Ještě před pár
dny jsem s ním telefonovala a vtipkovali jsme na naše oblíbená témata. I když podle hlasu nešlo nevnímat, že se necítí
dobře, nenapadlo mě, že to je náš poslední hovor.
Lenka Žižková
Fotografie ze soukromého archivu autorky
I přes tyto smutné chvíle přejeme všem členům Obce
architektů poklidné prožití Vánočních svátků a především
hodně zdraví, pohody a pracovních úspěchů do roku 2013.
IN
formační servis
Členský bulletin Obce architektů. Neprodejné.
Redaktor: A. M. Videmannová,
e-mail: [email protected]
www.architekt.cz
Adresa sekretariátu OA: Bělohorská 10, Praha 6 - Břevnov

Podobné dokumenty

Pruvodce AW 2012.qxd

Pruvodce AW 2012.qxd VSTUPNÉ: jízdenka MHD REZERVACE NUTNÁ! Obecně o historii výstavby pražského metra s prohlídkou některých stanic linky C a linky A. Z Florence na Vyšehrad – významná stavba mostu přes Nuselské údolí...

Více

Výroční zpráva sdružení Čtyři dny 2012

Výroční zpráva sdružení Čtyři dny 2012 známého, ryze mužského seskupení Wariot Ideal (Vojta Švejda, Tomáš Procházka, Jan Kalivoda) a ve Studiu Alta jsme uvedli komiksový scénický náčrt a loutkovou činohru Slovenky Zuzy Ferenczové Problé...

Více

newsletter 4/2011

newsletter 4/2011 proběhne 12. května od 17.00 na rektorátu VUT v Brně na Antonínské ulici. Více informací naleznete na adrese www.cka.cc.

Více

Meziboří (Mezibori)

Meziboří (Mezibori) Bohuslavová Lucie

Více