Svolání zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 02.11.2015

Komentáře

Transkript

Svolání zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 02.11.2015
Qldfich BubeniEek
hejtman
14.10.201s
!a!grn:
Evidendnt dfsto:
JtD lg6oidleots/|(UUK
VdZend pani, vdZenf pane,
;"?JJirt#rtof6otfluTtt't
E.12snoo0 sb.,
o krajrch ( krajsk6
zfrzenr),
svol6v6m
25. zaseddni Zaetupitelstva
0steck6ho krqje
ve lV. volebnim obdobi 2012_ 2016
na pondClt 2. listopadu 2015
od
do konhrendnfho s6ru Krajsk6ho
i0.00 hodin
usteck6ho kraje,
Vefk6 Hradebnl gl1g,,?f',Osfl'fadu
nad Labem
Pffloha
Program 25. zased'nt Zastupiterstva
trfsteck6ho kraje
gtena
1
/I
ve zn6ni
Program 25' zased{ni Zasfupitelstva f,Tsteckdho
kraje, rv. volebnf obdobi 2012 - 2016
dne 02'11'2015 od 10 m hod., konferenEnf
srf,l Krajskdho liiadu tlsteck6ho kraje
(nfvrh)
1. Tahdjerri,
2.
rudenl zapisovatefti
Schvdleni nfvrhovd a volebn{ komise
3. Volba ovdiovatel0
4.
Schvrilenl programu
5'
Ptojednrini ndmitek k zfpisu a usnesenl z minuldho
Zastupitelstva Usteck6ho haje
6.
Kontrolaplndnf usnesenf
7.
Zprilvao dinnosti Rady Usteckdho kraje
8-
zprhvaieditele o dinnosti Krajskdho riiadu tisteckdho
kra.le
9.
Regionrflni operadn{ program _ akmAlnf infomrace
10'
N6vrh 6dmEn dlentm komisf Rady (Isteckcho kraje a
dlenrlm vfbort Zastupilelstva
0steckcho laaje, ftreff nejsou dleny Zastupitelstva
osteck6ho laa3e
I 1- vzorovd smlouva o poslgrtnuti finandnJ
dotace z ptijatfr;h darfl
12. Posbarrutf finandnlch dotaci z
piijatfch rihnl
13' Projekt ,,Pieshraniinf komunikadni syst6m
pro integraci
a podporu krizovcho rlzeni
zichrannfch sluieb,.
a
14. ujedndni o pteshranicnl spoluprdci zdravotnickfch
z{chrannfch sluzeb
l5'Vfkon dizovuelslcfch funkci
pffspcvkovych orga:nizac{ U$eck6ho kraje volblasti
zdravotnicM
16' zmtny dizovac{ch listin pffsp€vkovich organ
izacl *iz-ovanfch usteckfm krajem v oblasti
zdravofirictvi
17'
vfkon zakladatelskfch funkcf usteckdho kraje ke spolet,nosti
Krajsk6 zdravotnf,
a.s.
18. ZHdosti o frnandnf pfispcvek z Fondu
ustockeho krale
19' Informace
kraje
o uzavienych dodatcfch ke smlouvdm o poslq4nuti dotace
z Fondu Usteckdho
20' 7'mEna usnesen{
d' 67lr3zJ20l4
spolufinancovdnf projektrl IPRM podpofenfch
z Regiondlnlho operadniho programu
NUTS
frzvy
II
Severozdpad pro obdobf 2007-2013 v r6urci
d' 3 - IPRM s rizemlm rcalizacev tisteckern
kn1ii, ve andni usnesenf
t.35/z3zt20ls
21' Poskymtrtf dotace na spolufinancovi{nf
projektt. IpItM Doprava, schv6lenich v;fiborem
regionrllnf tady regionu soudrZnosti Severozdpad
- schi,dlenl rzorov6 smlouly
22' spolufinancovrinl projektfi IPRM Doprav4
schvdlenfoh vyborem Regiondlni rady regionu
soudrfrrosti severozdpad schvdlen I ifudostto
-
B.ZAdostto prominutl odvodu
dotrrce
a peni{Ie za poruSenl rozpc,Ctovd
k6zr|
24' souhlas se dlzenim ,,Regiondlnlho podprlrndho
.fondu usteckgho kraje.. a se
,,Zdsadami
Regiondhiho podprlmiho fondu Usteckiho kraje..
25' zmilny dizovacich listin pfispEvkovfch
organizacf Ostectdho kraje
-
oblast
ftolsM
26.DotaEnI progam,,Sport 2016* _ ryhldsenl
27 . DotzEnl
progam,,Volnf
Cas 20 I 6,.
_ vyhldseni
28' Dotadni program ,,Prevence rizikovdho chovdni
v tlsteckdnr kraji v roce 201d..
- vyhlcr5enf
29.Hry vrl. zimnf olyrr.piddy ddti amlddeze dnzoto
- stavpffprav
30. Sloudenl specidlnich Skol
3l'
IGajsk6 a okresnf kola soutEZf vyhldienych Ministerstvem
skolsM , rnTkaer,ea t6iovfcirovy
CR - rozaUlenl rezervy
32. Projedndnl investidnich z6mEru s investiEnlmi
rydaji na<l50 mil. Kd
33. Nakldddnl s majefkem
34' smlouva o spolupnici pli zajiStbv6n{ doprarmi
obsl,rtnosti velejnou linkovou dopravou
vefujnou &{h,fosobnl dopravou se Statut{mIm
mEstem 0stim nad Labern
a
35' zmbnafrzovaci listiny sprdvy a ridrzby
silnic lJsteck€ho haje, pfisp€vkov6 organizace:
36' Rdrncovii smlouva na zhotoviteie souvisifch
opmv Zividnfch po'rchrl silnic v majetku
t'isteckeho haje pro rok 2016l2an
-odrlvodnEnl ridelnosri vefejnc z*azl<y
37'zmlna v
ddsti usnesen{ Rady usteckdho lcaje d.2o'7/7qufz015
a Zastupitelstva (istecl6ho
liraje d' 83/22a2015
38' Dodatek d'
I
-
sniieni % spoluridasti
a prodlouzerol
ternrinu rcalizaceprojeLtu
ke smlouv€ o poskyurutf neinvestidni dotrrce d. I5/SML
I29g zedne
2015
39' Dodatek d'
I
ke smlouvE o poskytruti neinvestidni dotace
d.
l4lsMl t47l
zedne 1.
3'.
7.
g.2014
*'il:*k
d' I ke smlouvd o poskvhruti neinve$idrr
dotace d. lslsMl,
41. Dotadni program
,"podpora UsteckCho
-"ffL;gra'"Podpora
43' DotatnJ progam
vyhl6senf
ze dne 26. 6.
kaje na soci sluZby 2016 _maly
program.,_ vyhldseni
*
1297
usteckcho kraje na socidilnt
'Podpora usteckeho kraje
v
sl
protidrogovd
dotaCni
politiky 20t6*
o'blasti prorodinnych aktivit
2,016*
--
44' Informace o projektech
realizovanfch usteckfm l<rajem
v oblasti zamcstrranosti
45'Yfnakpiedklddrinl zddosfi
o podporu
regron NUTS II Sweroz6pad
laaje
- Iniciati'va nn podporu zamEshanosti
46'Yfwa kpfedkr'dtuir zddosti
o podporu
mrdd,eze pro
- prfibdin6
vj,waoro kraje - podpora rybranfch
socidln{ch sltrie! v n6va'atosti
na krajskd strednddobc pr{ny
roaoje soci'lnlch srureb
47
'
zmwrT;J""h listin pfrspEvkovfch organizac{
ztizovanlch usteckim raajem
48. Fond vodniho hospodftstvf
Utr(
49' Aktuatizace d,.27 pr'aurozvoje
vodovodt a kanalirzacf .uK
50' schvdlenf Dodatku
6'l
kProvdddcl smlouvd kRdmcovd
smlouvd o poskyhutl dotace
Regiondln{ rad6 regionu soudrZnosti
Severozdpad
51' Program obnory venkova
osteck6ho lcraje
-
Zddosti o
vfiimku
52' Dotadnf program hogram
obnorry venkova usteckcho
kraje 2016
53. Blok Wbort
53'l
zprfivao dinnosti Kontuolnlho
viboru Zastupitelstva Llsteckdho
kraje pro vorebni
2012-2016 zaobdoblleden tijen 2015
54. Dislarse dlenrl Zasfupitelstva
Usteck6ho kraje
55. Z6vb
l/-z
,
Oldtich BubenfCek
hejtman Usteck€ho knlje
obrdobf
Ndvrh progranru schvd.len
Radou Osteckdlro larfe
dne 14.10.2015, dfslo
usnesenf
186t94U20rs,
nf Zastrpitelstva listeckdho
kraie
u se zdkonem d. 106/1999
Sl.],o
NahlCdnout do po
volebn{m
rGajsk6ho riiadu
obdo[f
elstva llsteckcho kraje
ve rV.
zaseddrrf u tooi"ri"ard'*il
IJ
Podkladov6 maten6lyry9
?5' zaseddn{
2ol2 -2016 budou zvefejn€nv
""
}pt+it"rrtva usteck.ho-kaje ve IV. vorebrrlm obdobl
*frw.h
ffi;lffi fr, *u konerrirn
,"rtupit
trtuu.

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení ve rysi 6.58i,- Kd za piibliZov6nidievav obecnimlese . t. 321 ze dne 1.10.2009ve v]iii 14.000,-Ka za kanenick6prace- opravavedlejsiho schodist6na hibitovd v Tochovicich . d.403zedrle11.12.2009 derp...

Více

Neprodiueite truastitry u pyfli

Neprodiueite truastitry u pyfli d i.Dr r.. o,b.d.d ,.i r., o tom,proaa jak€viroblgpouzlvaji. Tlto aut€nticke videodiskuzeovliv nuji pozitivna ndvStai,rfkyvice nez sebelepsi renamnispoty. AMERICKY TRPASLiK JE STEJNV Kultovni inter...

Více

Informace o svolání 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje

Informace o svolání 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje v platnem Sb.,o krajfch, e. 12gtz}O0 s $ 40 odst'1 zAkona V souladu svol6v6m 15, zasedSniZastupitelstvaJiho6esk6hofraje na dWrtek5. 0nora2015od 10:00hodin'

Více

Verejna vyhlaska

Verejna vyhlaska k \VIL~i!lcll1l1 naldcril1l1li po dobu 30 dl1ll ode dne dorllceni vei'ejne vyhlasky u pofizovatele .... t'Jjezdni llhld

Více

assets/media/Uredni-deska/usnesení 5_2012

assets/media/Uredni-deska/usnesení 5_2012 II. Zastupitelstvo bere na v6domi P22 o zahfiieni fzemnfto fizeni veiejnou vyhl65kou Rekonstrukce dSOV NedvEzf na pozemcich parc.d. 157 a 153/7 v k.f . Nedvdzf u Ridan, n6hrada za dosluhujicf e SO...

Více

e.i.: svsl zor

e.i.: svsl zor Za nesplndnfnebo poru5eni povinnosti vypllvajicich z tdchto mimoiridnfch veterini{rnichopatieni mtZe spri{vniorgdnpodleustanoveni$ 71 nebo$ 72 veteriniirniho z6konauloZitpokutuaZdo vi5e: a) 50 000 ...

Více

Predběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce Střelice

Predběžné výsledky voleb do zastupitelstva obce Střelice Poaer listrl piilohy a,l: ,tn6na. piljneni a podpisy :

Více