S kopce do kopce - Svatý Jan nad Malší

Komentáře

Transkript

S kopce do kopce - Svatý Jan nad Malší
Obecní úøad a Sbor dobrovolných hasièù ve Svatém Janu nad Malší
poøádá dne 23. 6. 2012
18. roèník mezinárodního závodu historických vozidel
“S KOPCE DO KOPCE”
Klasifikace
V každé kategorii budou vyhodnoceni a odmìnìni jezdci na prvních pìti
místech podlle dosažených èasù. Dále budou vyhodnoceni: absolutní vítìz
do roku 1945, nejlepší dobové obleèení úèastníkù, ženská posádka,
úèastník z nejvzdálenìjšího místa,nejvìtší smolaø závodu.
Protest je možné podat do 30 min. po vyhlášení výsledkù a složení 1000,- Kè!
Poøadatelský sbor:
øeditel soutìže
hlavní poøadatel
ekonom
vedoucí tratì
pøejímka
èasomíra
Antonín Michal
Tomáš Michal
Miroslav Skláø
Václav Štindl
Marie Michalová
Anna Leštinová
Václav Tácha
Pavel Tvaroh
František Jaroš
Místo a pravidla soutìže
Sraz úèastníkù je na námìstí ve Svatém Janu nad Malší. Závod se jede
dvoukolovì. Pøi pøihlášení do závodu si úèastník zvolí prùmìrnou
rychlost do 40 km/hod. Tomuto zvolenému prùmìru se závodník snaží
pøiblížit. Za každou vteøinu odchylky od zvoleného prùmìru je udìlen
jeden trestný bod. Odchylky v èase z obou kol se sèítají. Platí pøísný
zákaz èasomìrných zaøízení - bude kontrolováno. Penalizace 100 bodù.
V pøípadì shodného èasu dvou závodníkù rozhoduje - 1) stáøí vozu,
2)obsah motoru.
Úèast v soutìži
Zúèastnit se mohou jezdci s øádnì otestovanými vozidly, kteøí vèas podali
pøihlášku. Øidiè pøedloží pøi pøejímce malý OTP nebo
prùkaz historického vozidla + doklad o zaplacení zákonného pojištìní.
Startovné
Vklad jezdce èiní 250,- Kè
Majitelé vozidel do roku výroby 1930 platí 100,- Kè
Pøespání je zajištìno v tìlocviènì místní školy (spací pytle s sebou)!
Omezený poèet úèastníkù je možné ubytovat v soukromí.
Èasový program
9
00
12
13
18
19
- 12
30
00
00
00
00
pøíjezd a pøejímka vozidel
rozprava s jezdci
START soutìže
vyhlášení výsledkù
zábava
Øádnì vyplnìné pøihlášky zasílejte na adresu:
SDH Svatý Jan nad Malší
Antonín Michal
373 23 Svatý Jan nad Malší 108
nebo e-mail: [email protected]
Startovné se platí pøi pøejímce. Uzávìrka pøihlášek je 11. 6. 2012
Kategorie
Vozidla budou zaøazena dle roku výroby do kategorií A+B, C, D -auto,
moto do roku výroby 31. 12. 1945. Do kategorie E+F budou zaøazena
vozidla z roku výroby 1946 - 1960. Zvláštní kategorie -øemenový
motocykl.
Bližší informace: +420 602 132 812; +420 387 962 175
Propozice a pøihlášky je možné stáhnout na:
www.svjan.cz; www.veterancarclubcb.cz