gsm ultimate

Komentáře

Transkript

gsm ultimate
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
GSM ULTIMATE
Instalační a uživatelský manuál
Pro modul verze 1.4x
TM servis – the technical motion s.r.o.
Obsah:
1. Technické údaje
2. Základní charakteristiky zařízení
3. Instalace desky
3.1. Zapojení vstupů pro detektory
IN 1
GND
3.2 Zapojení ovládacích vstupů
3.2.1. Zapojení 1 (ovládání pomocí spínače nebo relé)
A
GND
3.2.2. Zapojení 2 (pulsní ovládání dvěma kontakty)
A
GND
3.2.3. Zapojení 3 (pulsní ovládání jedním kontaktem)
3.3 Zapojení výstupů
3.4. Instalace klávesnice
3.5. Připojení pomocí sériového portu
3.6. GSM anténa, SIM karta
3.7. Připojení síťového napájení
3.8. Připojení dobíjecí baterie
3.9 Zapojení napájení pro požární detektory
4. Význam LED signálů
5. Informace zobrazené na klávesnici
6. Jak programovat ústřednu pomocí klávesnice
7. Nastavení ústředny na tovární hodnoty ( RESET)
8. Nahrávání hlasových poplachových zpráv
9. Funkce přístupné přes telefon
10. Struktura menu klávesnice
11. Používání klávesnice
M1. - M11. Popis klávesnice menu
12. Programování pomocí PC software
12.1. Požadavky na programování přes PC
12.2. Používání programovacího softwaru
12.3. Nastavení parametrů
12.3.1. Oblast nastavení
12.3.2. Uživatelské nastavení
12.3.3. Nastavení události
12.3.4. Nastavení reléových výstupů
12.3.5. Telefonní čísla a další nastavení
12.3.6. Radio nastavení přístroje
12.3.7. LCD nastavení klávesnice
12.4. Dokončení nastavení parametrů
12.5. Zobraz krátký seznam událostí
12.6. Modul verze query (získání verze progamu)
12.7. Modul pro sledování stavu
12.8. Kontrola / nastavení vnitřních hodin
12.9. Učení bezdrátových zařízení
Obecné schéma zapojení
GSM Ultimate
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
1. Technické údaje
Napájení:
Průměrná spotřeba energie:
Doporučená operační teplota:
Rozměry desky:
Příslušenství:
Vyvažovací odpory
Doporučené příslušenství:
Vstupy:
Výstupy:
Programovací konektor
GSM modul
Dobíjení akumulátoru/baterií
16V-18V / 50Hz AC
200mA
0-60 °C
202x124 mm
GSM anténa (900/1800 MHZ) + kabel
Montážní plastové držáky (4 ks)
Kabel k akumulátoru
1k Ohm (40 ks)
Transformátor: 16V / 40 VA
Akumulátor: 12V / 7Ah
Klávesnice /programátor: CA 64 LCD
(maximum 8 ks)
12 zón, maximum 24 detektorů
zapojení(volitelné pro jednotlivé zóny)
• normálně otevřený kontakt (NO)
• normálně uzavřený kontakt (NC)
• dvojitě vyvážený vstup (DEOL)
• 1 nebo 2 detektory na 1 vstupu
2 vstupy (A,B) pro ovládání systému s DEOL
zapojením
1 analogový napěťový vstup (rezervováno)
Napájení klávesnice (+KPD): 12Vss 0.5A DC
Napájení detektorů (+12 V): 12Vss 0.5A DC
OUT1 (vnitřní signalizace): 12Vss1A DC
OUT2 (venkovní signalizace): 12Vss 1A DC
RELAY1 (programovatelné, NO/NC)
RELAY2 (programovatelné, NO/NC)
RELAY3 (programovatelné , NO/NC)
RS–232 (DB9) sériový konektor pro
programování přes PC
SONY – ERICSSON GM47-R5 industrial GSM
module
Cyklické, dobíjení kontrolovaným napětím,
max.800 mA dobíjecí proud
2. Základní charakteristiky zařízení
TM servis – the technical motion s.r.o.
←•
←•
0
←•
←•
←•
m
•
←•
←•
←•
←•
←•
←•
←
GSM Ultimate
12/24 zónový multifunkční alarm se zabudovaným GSM komunikátorem
2 nezávislé podsystémy, mohou být také ovládány ze 2 externích
ovládacích zařízení (např.kódový zámek)
deník s 576 událostmi s datem a časem
LCD klávesnice s jednoduchým a lehce programovatelným menu
Hlasové volání s možností nahrání 12 poplachových zpráv po 5 sekundách
Zasílání SMS s identifikací podsystémů, smyček a uživatelů
Zasílání zpráv na PCO (formát Contact ID)
Rozlišení 45 událostí
4 telefonní čísla pro uživatelská hlášení hlasových zpráv a SMS
2 telefonní čísla pro PCO (Contact ID)
Nastavení 12 ti čtyř až šestimístných uživatelských kódů
Dálkové ovládání systému pomocí telefonu (zapínání/vypínání, zjišťování
stavu, ovládání relé a nahrávání hlasových zpráv)
Ultimate Remoter
•s
•k
software pro programování systému pomocí RS 232 nebo vzdáleného
připojení
kompletní diagnostika systému : napájení, stav akumulátoru, přetížení,
stavy vstupů a výstupů, stavy hlášení o volání a prohlížení deníku událostí
3. Instalace desky
3.1. Zapojení vstupů pro detektory
Mohou být libovolně použity tři typy zapojení: (viz. M11.1.2)
←•
←•
←•
zapojení se spínacím kontaktem (NO)
zapojení s rozpínacím kontaktem (NC)
zapojení se dvěma odpory (DEOL)
Pro zapojení se dvěma odpory (DEOL) použijte zapojení dle následujícího obrázku:
1 kΩ
IN 1
1 kΩ
GND
rozpínací NC
sabotážní kontakt
V následující tabulce jsou popsány jednotlivé DEOL stavy:
1k Ohm
= klidový stav
rozpínací NC
poplachový kontakt
TM servis – the technical motion s.r.o.
2k Ohm
otevřen
o
zkrat
GSM Ultimate
= poplach
= sabotáž
= sabotáž
V případě, že 12 zón nepostačuje, je možno počet detektorů zdvojit dle následujícího
schématu:
Takto zapojené vstupy jsou také vyhodnocovány jako DEOL. (viz. M11. 1. 2)
1 kΩ
IN 1
1 kΩ
GND
rozpínací
NC
poplachový
kontakt
1 kΩ
rozpínací
NC
poplachový
kontakt
rozpínací NC
sabotážní kontakt
V následující tabulce jsou popsány jednotlivé DEOL stavy při zapojení se 2 detektory:
1k Ohm
2k Ohm
3k Ohm
otevřen
o
zkrat
= klidový stav
= poplach
= poplach
= sabotáž
= sabotáž
3.2 Zapojení ovládacích vstupů
Modul lze aktivovat a deaktivovat pomocí klíčenky, externího zařízení (zámek, dálkový
ovladač, apod.) nebo telefonem. K aktivaci a deaktivaci alarmu pomocí externího
zařízení můžete použít dva vstupy, vstup A a B rozlišené pro podsystémy (A pro
1.podsystém, B pro 2.podsystém. Jejich zapojení může být provedeno třemi způsoby
3.2.1. Zapojení 1 (ovládání pomocí spínače nebo relé)
Aktivace a deaktivace může být provedena spínačem nebo prostřednictvím relé, např.
přepínacím reléovým kontaktem z kódového zámku viz. následující schéma
1 kΩ
A
1 kΩ
GND
Popis jednotlivých stavů:
1k Ohm
= Zapnuto (střeženo)
Přepínací
kontakt relé
TM servis – the technical motion s.r.o.
2k Ohm
zkrat nebo otevřená
smyčka
GSM Ultimate
= Vypnuto (odstřeženo)
= Sabotáž
3.2.2. Zapojení 2 (pulsní ovládání dvěma kontakty)
V některých případech může být vyžadováno ovládání pomocí dvou nezávislých
mžikových kontaktů (například dvěma výstupy ovládanými pomocí dvou tlačítek
vícekanálového radiového ovladače k ovládání garážových vrat) viz. následující schéma
A
1 kΩ
1 kΩ
vypnutí
zapnutí
GND
Popis jednotlivých stavů:
1k Ohm impuls
zkrat impuls
2k Ohm
otevřeno
= Vypnuto (odstřeženo)
= Zapnuto (střeženo)
= klidový stav
= Sabotáž
3.2.3. Zapojení 3 (pulsní ovládání jedním kontaktem
Tento způsob zapojení se shodný jako předchozí, pouze s rozdílem že pro zapnutí i
vypnutí systému je použitý pouze jeden kontakt – první impuls pro zapnutí, druhý impuls
pro vypnutí.
Popis jednotlivých stavů:
1k Ohm impuls
zkrat nebo otevřená
smyčka
2k Ohm
= Zapnuto/Vypnuto
= Sabotáž
= klidový stav
3.3 Zapojení výstupů
Systém má k dispozici 4 napájené výstupy, dva jsou pevné, a dva programovatelné.
TM servis – the technical motion s.r.o.
Napájení klávesnice
+KPD 12Vss 0.5A
Napájení senzorů
+12 V 12Vss 0.5A
Interní signalizační zařízení OUT1 12Vss1.0A
Externí signaližační zařízení OUT2 12Vss1.0A
GSM Ultimate
fix
fix
programovatelný
programovatelný
V případě použití naprogramovaných výstupů OUT1 nebo Out2, může dojít k
tomu, že úroveň napětí, nepřepne není-li vnitřní odpor připojeného zařízení příliš
vysoký. Pokud je takové situace dosaženo,odpor o hodnotě 1kOhms musí být
připojen paralelně se zařízením na konkrétním výstupu!
Ujistěte se, že žádný z uvedených výstupů není ve zkratu nebo přetížen. Stavy
jednotlivých výstupů jsou signalizovány pomocí LED diod na základní desce. Jednotlivé
výstupy jsou jištěny proti přetížení. V případě jejich přetížení dojde k odpojení napětí a
tento stav je signalizován blikáním LED diody pro příslušný výstup.
Ústředna také obsahuje 3 nezávislá programovatelná přepínací relé RELAY1, RELAY 2
a RELAY 3.
Maximální zatížení kontaktů relé: 12Vss 5.0A
Tyto reléové výstupy jsou volně programovatelné.
(viz. M11.6.2.1 – M11.6.2.4)
3.3.1 Zapojení programovatelných napájeních výstupů
Napěťové výstupy OUT1 a OUT2 mohou být naprogramovány následujícím způsobem
zapojení 1: 0V v klidovém stavu a 12V v případě poplachu
zapojení 2: 12V(např.nabíjení baterie v siréně) v klidovém stavu a 0V v případě
poplachu
zapojení 3: trvalý 12V napájecí výstup
(příklad: OUT1 zajišťuje trvalé napájení sirény a OUT2 ovládá sirénu)
3.4. Instalace klávesnice
GSM-UTLIMATE používá pro programování případně ovládání klávesnici CA-64 LCD.
Klávesnici připojte k modulu následujícím způsobem:
ULTIMATE CA-64 LCD
CKM -> CKM
DTM -> DTM
+KPD -> KPD
┴
-> COM
K zařízení je možno připojit nejvýše 8 klávesnic.
V případě použití více než 1 klávesnice je nutné provést volbu adresy u každé
klávesnice samostatně následujícím způsobem:
-
odpojte klávesnici od napájení a propojte na ní svorky CKM a DTM (v tu chvíli
TM servis – the technical motion s.r.o.
-
GSM Ultimate
musí být odpojeny z těchto svorek vodiče vedoucí do ústředny)
připojte zpět napájení a na displeji se objeví nabídka adres (0-7)
zvolte příslušnou adresu a odpojte znovu napájení
rozpojte propojku mezi DTM a CKM a připojte klávesnici zpět k ústředně
3.5. Připojení pomocí sériového portu
Modul je možno programovat pomocí PC jehož prostřednictvím můžete nastavovat
parametry (s programovacím software Ultimate Remoter) a měnit firmware.
3.6. GSM anténa, SIM karta
Přiložená anténa musí být vytažena prostupem Ǿ14mm vyvrtaným do vrchu montážního
boxu.
Do modulu je možno vložit jakoukoliv SIM kartu, která má povolené telefonování a SMS.
POZOR ! ! ! : Před instalací SIM karty do modulu musíte zakázat požadavek na PIN
kód a aktivovat službu pro datové hovory s DATOVÝM ČÍSLEM!
Poznámka: Pomocí programovacího software (Ultimate Remoter) je možné také
vzdálené připojení k ústředně pomocí GSM datového volání (CSD). Pomocí tohoto
připojení je možný plnohodnotný přístup k ústředně stejně jako v případě přímého
připojení přes RS-232. Pro tuto možnost musí být na SIM kartě aktivovány datové
služby. Pro informace zda jsou tyto služby k dispozici kontaktujte prosím vašeho
mobilního operátora.
3.7. Připojení síťového napájení
Primární zdroj napájení: transformátor 16-18V střídavých, 40VA
Před připojením napájení se přesvědčte že jsou všechny kabely správně zapojeny a
nejsou nikde ve zkratu.
Při připojeném napájení je zakázána jakákoliv manipulace v zapojení !!!
Při připojování napájení k ústředně připojte nejprve akumulátor a teprve poté síťové
napájení.
3.8. Připojení dobíjecí baterie
Záložní zdroj je 12V 7Ah dobíjecí baterie, které, pokud je třeba, zajistí minimálně 24
hodin provozu. Systém cyklicky nabíjí a testuje baterie. Pokud napětí klesne pod 11 V,
zasílá na klávesnici a PCO zprávu. Ovládací panel vypne, pokud stav pod 11V trvá déle
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
než 2 minuty. Dokonce i když jsou výstupy vypnuty, pouze kontrolka LED napájení je
zapnuta a ovládací panel není schopen komunikace. V tomto případě může být kontrolní
panel obnoven pouze úplným restartem. Systém nabíjí baterii 800 mA, s jejichž pomocí
je úplně prázdný akumulátor nabit za 10 hod.
3.9 Zapojení napájení pro požární detektory
Instalace kouřových detektorů je stejná jako instalace ostatních čidel. Je tu rozdíl v tom,
že jako zdroj napájení nemůžete použít fixních 12V ale musíte použít napájení z OUT2.
v tomto případě bude nastavení OUT2 stálých12V.
(viz. M11. 6. 1.1 reference pouze k OUT2)
Po signálu můžete resetovat kouřový detektor v menu “DELETING SMOKE
DETECTOR”
(viz. M10)
4. Význam LED signálů
POWER: systém je pod proudem
GSM NET: GSM spojení je v pořádku, síla signálu je dostatečná
GPRS NET: připojeno k GPRS
ALARM: probíhá alarm
ARMED: systém je aktivován (podsystém 1 nebo 2 nebo oba)
ERROR: chyba v komunikaci
LED příslušící výstupům a relé nepřetržitě svítí pokud je zapnuto. Pokud
LED bliká, značí přetížení příslušného výstupu.
5. Informace zobrazené na klávesnici
Stav systému zobrazuje LCD display, který obsahuje následující základní informace:
Aktivováno / deaktivováno (“Armed” LED bliká nebo nebliká)
Blikání LED chybového hlášení pokud nastane nějaká chyba v systému
(např. chyba baterie, ztráta GSM signálu, narušení střežené zóny, apod.)
ALARM: probíhá poplach
ARMED: systém je zapnutý (střeženo) – podsystém 1 nebo 2 nebo oba
1-32: podsystém1 je zapnutý (střeženo)
33-64: podsystém1 je zapnutý (střeženo)
ERROR: signalizace poruchy systému – popis poruchy můžete nalézt v menu ERROR
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
LIST
6. Jak programovat ústřednu pomocí klávesnice
Programování zahájíte zadáním kódu administrátora (viz. 11. použití klávesnice)
Základní nastavení administrátora je 1111 Po vstupu změňte!
Potom podle systémového menu popsaného v kapitole 10, volte možnosti nastavení a
zadávejte vhodné parametry.
7. Nastavení ústředny na tovární hodnoty ( RESET)
Pokud administrátor zapomněl nově zadaný kód, je možno vstoupit do systému pouze
vymazáním centrální paměti zařízení.:
←•
Vypněte modul
←•
Odpojte vše z veškerých vstupních terminálů
←•
Připojte 1k Ohm odpor mezi vstup B a GND
←•
Držte zmačknuté tlačítko na desce a připojte napájení
0•
Po 10 sec začne střídavé blikání. Jakmile deska začne blikat, uvolněte do
0
4 sec tlačítko.
←•
Modul se resetoval a je v základním nastavení, kód administrátora je 1111
8. Nahrávání hlasových poplachových zpráv
GSM Ultimate modul je schopen uložit 12 pětisekundových hlasových zpráv.
Tyto zprávy mohou být přiřazeny k poplašným nebo systémovým hlášením. (viz.
M11.2.4) tak že při poplachovém telefonátu bude přehrána hlasová zpráva, přiřazená
danému typu poplachu.
V další kapitole bude popsáno jak zaznamenávat a přehrávat hlasové zprávy.
9. Funkce přístupné přes telefon
Ke vstupu do zařízení prostřednictvím telefonu musíte provést následující kroky:
←•
Vytočit číslo SIM v modulu
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
←•
Modul se ohlásí pípnutím, to znamená, že je připraven přijímat povely
←•
Zadejte identifikační heslo uživatele ve formátu *9heslo# . (např.. pokud je heslo
1234, musíte zadat *91234#
←•
Modul odpoví 3 pípnutími pokud je heslo správně, pokud ne, ozve se hluboký tón.
←•
Nyní můžete nastavit požadované povely (ke kterým máte přístupové právo)
podle níže uvedené tabulky. (viz. M4. 3)
←•
Na konec zavěste.
Povel
Vstupní heslo
Kód
*9heslo#
Aktivuj alarm ( Arm )
*1#
Odblokuj
*0#
Je zakódováno?
*2#
Relé 1 OFF
*310#
Relé 1 ON
*311#
Test stavu relé 1
*319#
Relé 2 OFF
*320#
Relé 2 ON
*321#
Test stavu relé 2
*329#
Relé 3 OFF
*330#
Relé 3 ON
*331#
Test stavu relé 3
*339#
Záznam hlasové zprávy 1
*8901#
Záznam hlasové zprávy 2
*8902#
….
Záznam hlasové zprávy 12
Přehrání zaznamenané zprávy
*8001# (zpráva 1)
….
*8012# (zpráva 12)
Odezva
3 píp = ok
1 hluboký tón = špatné heslo
6 píp = ok
bzučení = neautorizovaný uživatel
3 píp = ok
bzučení = neautorizovaný uživatel
6 píp = zakódováno
3 píp = nezakódováno
Tato funkce monitoruje stav
podsystému/podsystémů kterým je
použitý kód přiřazen
3 píp = ok
bzučení = neautorizovaný uživatel
3 píp = ok
bzučení = neautorizovaný uživatel
6 píp = relé je ON
3 píp = relé je OFF
3 píp = ok
bzučení = neautorizovaný uživatel
3 píp = ok
bzučení = neautorizovaný uživatel
6 píp = relé je ON
3 píp = relé je OFF
3 píp = ok
bzučení = neautorizovaný uživatel
3 píp = ok
bzučení = neautorizovaný uživatel
6 píp = relé je ON
3 píp = relé je OFF
Modul po pípnutí provádí 5 sec
záznam zprávy č.1
Modul po pípnutí provádí 5 sec
záznam zprávy č.2
….
Modul po pípnutí provádí 5 sec
záznam zprávy č.12
Modul přehraje zprávu č.1
….
Modul přehraje zprávu č.12
Pokud je povel chybný modul se ozývá hlubokým tónem
10. Struktura menu klávesnice
Zastřežení
(M1)
TM servis – the technical motion s.r.o.
Odstřežení
Změna kódu
Uživ. nastavení
U01.
Kód
Jméno
Oprávnění
U02.
...
U12.
Poruchy
Nastavení času
Deník událostí
Paměť popl.
Přemostění smyč.
Reset požáru
Menu technika
Zóny
Z01.
GSM Ultimate
(M2)
(M3)
(M4)
(M4.1)
(M4.2)
(M4.3)
(M5)
(M6)
(M7)
(M8)
(M9)
(M10)
(M11)
(M11.1)
Název smyčky
Typ zapojení
Nastav. podsystému
Citlivost smyč.
Vstupní zpoždění
Odchod. zpoždění
Smyč. s čítačem
Tichá/hlasitá
Následná/normál
Čas neakt. sm.
(M11.1.1)
(M11.1.2)
(M11.1.3)
(M11.1.4)
(M11.1.5)
(M11.1.6)
(M11.1.7)
(M11.1.8)
(M11.1.9)
(M11.1.10)
Z02.
...
Z12.
Přenosy
CONTACT-ID kód
Hlášení
SMS texty
Hlasové zprávy
Tel. čísla
CTID kód objekt
A-B vstupy
Výstupy
Výstup OUT1
Zapojení OUT 1
Zpoždění sirény
Max. doba sirény
Výstup OUT2
Výstup RELE1
(M11.2)
(M11.2.1)
(M11.2.2)
(M11.2.3)
(M11.2.4)
(M11.3)
(M11.4)
(M11.5)
(M11.6)
(M11.6.1.1)
(M11.6.1.2)
(M11.6.1.3)
TM servis – the technical motion s.r.o.
Aktiv. událost
Deaktiv. událost
Start zpoždění
Max. čas
Výstup RELE2
Výstup RELE3
Max. čas poplach
Max. čít.popl.
Auto zastřežení
Čas autotestu
Int. autotest
Noční zpoždění
Testy
Test smyčky
Test výstupu
Kontrola napájení
Analog. vstup
Paměť poplachu
Kontrola GSM
Programová verz
Radiové prvky
Vym. všech popl.
GSM Ultimate
(M11.6.2.1)
(M11.6.2.2)
(M11.6.2.3)
(M11.6.2.4)
(M11.7)
(M11.8)
(M11.9)
(M11.10)
(M11.11)
(M11.12)
(M11.12.1)
(M11.12.2)
(M11.12.3)
(M11.12.4)
(M11.12.5)
(M11.12.6)
(M11.13)
(M11.14)
11. Používání klávesnice
Na klávesnici je zobrazen aktuální čas a datum. Zadáním uživatelského kódu odsud
můžete vstoupit do menu. Pro vstup do menu zadejte na klávesnici váš čtyř až
šestimístný kód, potom zmáčkněte #. Tlačítky nahoru/dolů se pohybujete v menu.
Stisknutím pravé šipky nebo # vstoupíte do zvolené položky v menu (případně
podmenu), stiskem levé šipky nebo # se vrátíte zpět (vyskočíte ve struktuře menu o
jednu úroveň výš). Jsou určitá podmenu ve kterých je třeba pravé a levé šipky
k ukládání parametrů, např. při zapisování SMS s nimi posunujete kurzor doprava a
doleva. V tomto případě použijete k opuštění menu * nebo # . Další význam tlačítka # je
“potvrzení vložených dat”, zmačknutí * znamená zrušení, (např. v menu “Změna
uživatelského kódu”.)
Pokud po delší dobu nezmačknete na klávesnici tlačítko, vrátí se za čas do polohy
hodiny/datum. K zařízení může být připojeno až 8 klávesnic. Zadávat data lze v daný
okamžik pouze na jedné z nich.
Automatické opuštění menu je prevencí proti blokování ostatních klávesnic v případě, že
zapomenete menu opustit.
V některých podmenu je funkce automatického návratu klávesnice blokována – např. při
monitorování vstupů.
M1. – M11. Popis menu klávesnice
M1. Aktivace (zastřežení)
Tato položka se objeví po vstupu do menu užitím kódu který je oprávněn aktivovat
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
systém nebo jeho části pokud nejsou již aktivní. (viz. Práva, sekce M4.1.3)
Uživatel může v menu aktivovat povolenou oblast nebo oblasti tlačítkem #.
M2. Deaktivace (odstřežení)
Tato položka se objeví po vstupu do menu užitím kódu který je oprávněn deaktivovat
systém nebo jeho části pokud nejsou již deaktivovány. (viz. Práva, sekce M4.1.3)
Uživatel může v menu deaktivovat povolenou oblast nebo oblasti tlačítkem #.
M3 Změna uživatelského kódu (Změna kódu)
V této položce může vlastník uživatelského kód svůj kód změnit. Můžete zadat nový 4
nebo 6 místný identifikační kód a potvrdit jej stisknutín #.
(Můžete opustit menu pomocí * a starý kód se nezmění.)
Poznámka: Systém neakceptuje 000000. (tento kód je rezervován pro mazaní, viz.
sekce M4.2)
M4 Nastavení uživatelů (Uživ. nastavení)
Tato sekce je povolena administrátorovi (zadáním administrátorského kódu) nebo
uživatelům jimž administrátor udělil vstupní právo. V tomto menu je možno upravovat
uživatelská práva.
Nejdříve musíte zvolit uživatele jehož práva chcete upravovat F01. …F12.
Pokud jste zadali a uložili uživatelské jméno, objeví se vedle čísla uživatele.
Individuálně můžete upravovat tyto parametry:
M4.1 Jméno
Můžete zadat jméno obsahující maximálně 10 znaků. Znaky zadáváte na klávesnici jako
kdybyste psali SMS na mobilním telefonu. Jediný rozdíl je v tom, že se kurzor
neposouvá sám dopředu ale musíte jej posouvat šipkami vpřed a vzad. Toto jméno se
poté objeví i v SMS zasílaných uživateli (např. otevírání, zavírání apod.). (viz . sekce
M11.2.3)
M4.2. Kód
Zde zadáte uživatelský kód. Zadáním 000000 uživatelský kód vymažete.
M4.3. Oprávnění
Zde můžete uživateli povolit nebo zakázat následující práva. Mezi právy se můžete
pohybovat tlačítky nahoru/dolů a tlačítky s čísly můžete volit povolit/zakázat zobrazené
jako Y (povoleno) nebo N (zakázáno).
1. Podsystém 1.
Je uživatel oprávněn k podsystému 1?
2. Podsystém 2.
Je uživatel oprávněn k podsystému 2?
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
3. Aktivace (armování)
Je uživatel oprávněn aktivovat podsystém/podsystémy ?
4. Deaktivace (odblokování)
Je uživatel oprávněn odblokovat podsystém/podsystémy ?
5. Změna uživatelského kódu
Je uživatel oprávněn změnit svůj kód? Pokud bude toto právo zakázáno, “Změna
kódu” menu se po zadání tohoto kódu nezobrazí..
6. Zadávání uživatelů
Je uživatel oprávněn měnit všechny uživatelské údaje, práva a zadávat nové
uživatele? Toto právo byste měli umožnit nejlépe jedné osobě, která bude mít na
starosti správu uživatelů. Pokud toto právo nebude uděleno, uživatel neuvidí
v nabídce položku “Uživ. nastavení”.
7. Seznam poruch
Je uživatel oprávněn prohlížet seznam poruch?
Pokud bude toto právo odepřeno, uživatel neuvidí položku “Poruchy”.
8. Nastavení času
Je uživatel oprávněn nastavovat čas na klávesnici?
Pokud nebude povoleno, uživatel neotevře položku “Nastavení času”.
9. Deník událostí
Je uživatel oprávněn prohlížet deník událostí ?
Pokud nebude povoleno, uživatel neotevře položku “Deník událostí”.
10. Paměť zón
Je uživatel oprávněn prohlížet změny stavu zón ?
Pokud nebude povoleno, uživatel neotevře položku “Paměť popl.”.
11. Přemostění zón
Je uživatel oprávněn přemosťovat určité zóny?
Pokud nebude povoleno, uživatel neotevře položku “Přemostění smyč.”.
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
12. Resetovat kouřové detektory
Je uživatel oprávněn resetovat kouřové detektory?
Pokud nebude povoleno, uživatel neotevře položku “Reset požáru”.
13. Aktivace z telefonu
Je uživatel oprávněn aktivovat podsystém/podsystémy (které jsou pro něj
povoleny) svým uživatelským kódem prostřednictvím telefonu?
14. Deaktivace z telefonu
Je uživatel oprávněn deaktivovat podsystém/podsystémy (které jsou pro něj
povoleny) svým uživatelským kódem prostřednictvím telefonu?
15. Ovládání relé z telefonu
Je uživatel oprávněn ovládat relé svým uživatelským kódem prostřednictvím
telefonu?
16. Záznam hlasových zpráv
Je uživatel oprávněn zaznamenávat 12 hlasových zpráv a přehrávat je zpět?
M5. Seznam poruch (Poruchy)
V této část menu můžete prohlížet všechny poruchy např. sabotáže zón, sabotáž
klávesnice, porucha akumulátoru, apod.
Seznam se mění dynamicky – pokud je chyba odstraněna, zmizí ze seznamu. Tak může
administrátor sledovat změny během odstraňování chyb.Vedle seznamu chyb uvidíte
v závorce jejich počet.
Po odstranění některých chyb jejich hlášení nezmizí okamžitě. např.. pokud chybí
baterie “Accumulator missing”, připojíte ji hlášení bude zobrazeno možná dalších deset
minut. To je způsobeno nabíjením a kontrolou napětí.
Ostatní hlášení – např. narušení zóny zmizí okamžitě po jejich opravě..
(Vstup do tohoto menu je povolen pouze oprávněným uživatelům viz. sekce M4).
M6. Nastavení času
Zde múžete nastavit aktuální datum a čas..
Po vstupu do menu - “yy/hh/dd – hh:mm”. Zadaná data uložíte stiskem #.
Během zadávání nových hodnot můžete volbu opustit stiskem * čas a datum zůstanou
nezměněny.
(Vstup do tohoto menu je povolen pouze oprávněným uživatelům viz. sekce M4).
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
M7. Deník událostí
Můžete prohlížet posledních 576 událostí ve skupinách po 16. Nejdříve je třeba zvolit,
kterých 16 chcete zobrazit. 001 – 016 nejaktuálnější, 001 je nejaktuálnější hlášení.
(Vstup do tohoto menu je povolen pouze oprávněným uživatelům viz. sekce M4).
M8. Paměť zón – Paměť popl.
V tomto menu můžete sledovat změny zón od poslední aktivace.
Znaky vedle každé zóny signalizují její stav.
Význam následujících znaků:
“ – “ zóna nebyla narušena od začátku do konce
“ * “ zóna byla narušena ale nevyvolala alarm (např. během prodlevy po zakódování
nebo v nezakódovaném stavu)
“ A“ zóna vyvolala alarm
“ b “ zóna je přemostěna (Přemostění zón: viz. sekce M9)
(Vstup do tohoto menu je povolen pouze oprávněným uživatelům viz. sekce M4).
M9 Přemostění zón – Přemostění smyč.
Oprávnění uřivatelé mohou v tomto menu přemostit jednotlivé zóny. Znaky vedle každé
zóny označují její stav.
“ – “ zóna je aktivní
“ b “ zóna je přemostěna
šipkami vpravo/vlevo se volíte zóny, jakýmkoliv číslem měníte stav “ – “ nebo “ b “.
(Vstup do tohoto menu je povolen pouze oprávněným uživatelům viz. sekce M4).
M10. Resetovat detektory kouře – Reset požáru
Toto menu na několik sekund odpojuje napájení z výstupu OUT2 pro kouřové detektory
a tím je resetuje. (viz. sekce Připojení kouřových detektorů)
M11. Administrátorské menu – Menu technika
Toto menu může být otevřeno pouze zadáním kódu administrátora. Zde nastavíte
všechny položky potřebné k instalaci modulu.
M11.1 Nastavení zón - Zóny
Nejdříve musí být zvolena zóna jejíž nastavení chcete měnit. Z01. … Z12.
Pokud jste již zónu pojmenovali, její jméno se objeví vedle pořadí. Můžete upravovat
následující údaje:
M11.1.1 Název zóny – Název smyčky
Jméno můžete zadat maximálně 10 znaky. Text zadáte stejným způsobem jako SMS na
mobilním telefonu. Jediný rozdíl je, že se kurzor neposouvá sám dopředu, musíte použít
šipky vpravo/vlevo. Jméno zóny se objeví v SMS zasílaných při poplachu. (viz. sekce
M11.2.3)
M11.1.2 Druh zapojení – Typ zapojení
Mohou být zvoleny tři různé způsoby zapojení senzorů:
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
- v klidu rozepnutý (NO)
- v klidu sepnutý (NC)
- dvojitě vyvážený (DEOL)
M11.1.3 Nastavení podsystému
Máte možnost volby ke kterému podsystému zónu přiřadíte.:
Partition 1&2 ( zóna patří do obou podsystémů )
Partition 1. (zóna patří do podsystému 1.)
Partition 2. (zóna patří do podsystému 2.)
24-hour-zone (zóna je stále aktivní nezávisle na aktivitě podsystému 1 a podsystému 2.)
V základu není systém rozdělen do podsystémů – všechny zóny jsou v obou
podsystémech.
M11.1.4 Odezva zón – Citlivost smyč.
Můžete nastavit dobu odezvy, po kterou nebude zóna po narušení reagovat. Tento
interval může být nastaven v desetinách sekundy v rozmezí 0-25,5 sec. Každá zóna
může být nastavena samostatně.
M11.1.5 Vstupní prodleva – Vstupní zpoždění
Může být nastavena u každé zóny v rozmezí 0-255 sec. Uživatel má tento čas
k deaktivaci systému, jinak se vyhlásí poplach.
M11.1.6 Odchozí prodleva – Odchod. zpoždění
Může být nastavena u každé zóny v rozmezí 0-255 sec. Uživatel má tento čas
k opuštění střeženého prostoru po aktivaci systému.
M11.1.7 Inteligentní zóna – Smyč. s čítačem
V případě inteligentní zóny se nesepne poplach pokud nedojde minimálně ke dvěma
narušením v nastaveném časovém intervalu. Limit může být nastaven v rozmezí 1 – 25
minut. Pokud je tento parametr 0 není tato funkce aktivována a každé narušení vyvolá
poplach.
M11.1.8 Tiché/hlasité zóny – Tichá/hlasitá
Všechny zóny jsou v základním nastavení hlasité, což znamená že jejich narušení
spustí sirénu. V případě tiché zóny – pokud je narušena – siréna se nespustí
.
M11.1.9 Funkce Následná/Normal
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
Pokud je zóna nastavena do funkce „Následná“ a je narušena, může
reagovat dvěma způsoby podle toho odkud narušitel přichází:
- pokud narušitel přichází ze zóny se vstupní prodlevou, převezme i zóna ve
funkci „Následná“ tuto prodlevu
- pokud narušitel vnikne do prostoru odjinud než ze zóny s časovou
prodlevou, spustí se poplach okamžitě v závislosti na nastavené citlivosti.
Příklad: prodleva v chodbě je 30 sec. Klávesnice je v obývacím pokoji;obývací pokoj je
nastaven jako „Následná“ a jeho citlivost je 0. V tomto případě převezme obývací pokoj
při vstupu z chodby prodlevu 30 sec. Při vstupu odjinud než z chodby vyvolá obývací
pokoj poplach okamžitě.
M11.1.10 Funkce detekce „neaktivní“zóny – Čas neakt. sm.
Pokud je nastaven čas v rozmezí 1 až 25 hodin pro „Zone cover time“ , ústředna je
v deaktivovaném stavu a na dané zóně nedojde v průběhu tohoto času k její aktivaci je
vygenerována událost „zakrytí zóny“. Když je nastaven čas na 0 tato funkce je vypnuta.
M11.2 Nastavení parametrů pro události - Přenosy
U jednotlivých zón lze nastavit níže uvedené parametry pro zasílané události.
M11.2.1 CONTACT ID kódy událostí – Contact ID kód
Zde se nastavuje 3-místný kód události pro formát Contact ID. Tyto kódy jsou
standardně předprogramovány, avšak mohou být změněny dle požadavků PCO.
Události můžete měnit pomocí kláves nahoru/dolů. Kód pro zvolenou událost volíte
pomocí numerických kláves. Hexadecimální číslice A,B,C,D,E,F se zobrazí při
opakovaném stisku kláves 2 a 3. Kurzorem můžete pohybovat pomocí šipek
vpravo/vlevo.
M11.2.2 Hlášení
Podobně jako v předchozím menu volby událostí mohou být i tyto charakteristiky
měněny pomocí kláves nahoru/dolů. Na displeji je zobrazena následující struktura ve
druhém řádku na displeji: P- - - - S - - - - C – nebo např. P**- -S* - - - C*. Znak P se
čtyřmi následujícími pozicemi znázorňuje povolení (*) nebo zakázání (-) telefonních
hlášení na čísla 1 – 4. Znak S se čtyřmi následujícími pozicemi znázorňuje povolení (*)
nebo zakázání (-) zasílání SMS na čísla 1 – 4. Znak C se dvěma následujícími pozicemi
znázorňuje povolení (*) nebo zakázání (-) přenosu na PCO na definovaná čísla. Mezi
jednotlivými pozicemi se můžete pohybovat pomocí kláves vpravo/vlevo a hodnoty (*) a
(-) měníte libovolnou numerickou klávesou.
M11.2.3 Texty SMS - SMS texty
Ke každé události lze přiřadit SMS s maximálním počtem 20 znaků. Modul zašle SMS
vždy, když dojde k definované události. Pomocí šipek nahoru/dolů zvolte událost a
doplňte do spodní řádky požadovanou zprávu. Kurzor se na rozdíl od psaní SMS
neposouvá sám dopředu, je nutno použít šipky vpravo/vlevo. Opakovaným stiskem čísel
volíte znaky viz. Následující. ( jako na mobilním telefonu )
TM servis – the technical motion s.r.o.
Tlačítko:
GSM Ultimate
0: 0.,:!?+-*/\\%\
1: 1#[email protected]&'()<>=_ (při prvním zmačknutí tlačítka je znak „ mezera „)
2: 2AaBbCcÁá
3: 3DdEeFfÉé
4: 4GgHhIiÍí
5: 5JjKkLl
6: 6MmNnOoÓóÖö
7: 7PpQqRrSs
8: 8TtUuVvÚúÜü
9: 9WwXxYyZz
Jak bylo popsáno dříve, je možno přiřadit ke každému uživateli a střežené zóně jméno.
K určitým událostem patří určití uživatelé. Např.: při zakódování a dekódování je dobré
vědět kdo aktivoval a kdo deaktivoval systém.Stejně v případě poplachu je třeba najít,
která zóna jej spustila. Pokud do textu SMS vložíte znak $, modul jej při zasílání SMS
automaticky nahradí jménem uživatele nebo jménem zóny. Např.:zadaný text: Otevírání
obchodu: $ = např. Otevírání obchodu: Tomáš
Délku jména nezapočítáváme do povolených 20 znaků, počítá se pouze $. To znamená,
že zasílané SMS, kam je vloženo jméno mohou mít více než 20 znaků. Modul sám
rozezná zda má znak $ nahradit jménem zóny nebo jménem uživatele. Další znak, který
může být nahrazován je #. Tento znak je automaticky nahrazován číslem zóny nebo
číslem uživatele.
Uživatel číslo 13 znamená ADMINISTRÁTOR , zóna číslo 0 znamená klávesnice
(např.při sabotáži klávesnice).
Příklad:
SMS zapsaná: Odemknuto: uživatel #.
SMS odeslaná: Odemknuto: uživatel 3.
Pokud místo pro text SMS zůstane prázdné (mezery do konce), modul zašle svou
vlastní krátkou SMS v angličtině. (Systémové nastavení SMS je shodné s názvem
události, který lze přečíst na horním řádku LCD.)
M11.2.4 Hlasové zprávy
Vyberte událost pomocí šipek nahoru/dolů. Zadejte číslo hlasové zprávy ( 01 – 12 ),
kterou má modul přehrát v případě zvolené události. ( stejnou zprávu můžete přiřadit
více událostem ). V případě, že zadáte 0 modul bude při volání pouze pípat.
M11.3 Telefonní čísla – Tel. čísla
Pro poplachová hlášení můžete přiřadit až 4 telefonní čísla. Ke každému z nich lze
nastavit způsob hlášení. Zároveň lze zvolit 2 telefonní čísla pro PCO.
Můžete zde nalézt následující menu:
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
1. Telephone number (1.telefonní číslo)
Acknowledgement of 1. telephone number (potvrzení pro 1.telefonní číslo)
2. Telephone number
Acknowledgement of 2. telephone number
3. telephone number
Acknowledgement of 3. telephone number
4. telephone number
Acknowledgement of 4. telephone number
1. telephone number of monitoring station
2. telephone number of monitoring station
Telefonní čísla by měla být zadána vcelku a mohou obsahovat pouze číselné znaky.
Pro potvrzení mohou být použity následující volby:
- bez potvrzení
- * = s potvrzením
- * = s potvrzením, # = Stop
V prvním případě, kdy nebude požadováno potvrzení – při poplachovém volání modul
dvakrát po krátké siréně přehraje hlasovou zprávu a pak ukončí hovor. Pokud byl hovor
přijat, považuje jej za úspěšný. V druhém případě (* = acknowledgement) modul nejdřív
houká jako siréna a pak čeká až volaný zmáčkne * na svém telefonu. Pokud volaný
nestiskne *, znamená, že hovor nebyl potvrzen, modul zavěsí a v dalším cyklu volá
znovu. Pokud volaný během sirény zmačkne *, siréna je zastavena a dvakrát za sebou
se přehraje hlasová zpráva, potom je za několik sekund hovor ukončen.
Hovor je považován za úspěšný a modul již volání nebude opakovat.
Třetí případ (* = acknowledgement, # = Stop) je shodný s předchozím s tím rozdílem, že
stisknete-li během nebo po ukončení hlasové zprávy # , modul zastaví veškerá další
hlášení týkající se této události.
Tento modul nepřeposílá žádné obdržené SMS zprávy na telefonní číslo, stanovené v
"SMS Forward number". Je to potřebné k zabránění vyčerpání kreditu v případě, že modul využívá předplacené karty SIM (většina telefonních společností, automaticky informuje jejich zákazníky o jejich stavu kreditu pomocí SMS).
Upozornění: Nikdy zde nastavujte telefonní číslo SIM karty umístěné v ovládacím
panelu alarmu. nebo modul odstartuje nekonečnou smyčku SMS zpráv posílaných
sám sobě, ihned po obdržení první, což způsobuje významné náklady!
M11.4 Kód události pro Contact ID - CTID kód objekt
Zde se nastavuje čtyřmístný kód objektu pro přenosový formát Contact ID. Tento kód
může obsahovat číselné i hexadecimální znaky A,B,C,D, E a F. Nastavení tohoto kódu
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
je možné provést stejně jako v případě “Contact-ID event code” (see section M11.2.1)
M11.5 Vstupy A-B - A-B vstupy
Vstupy A a B mohou být využity k připojení externího ovládacího zařízení, dálkového
ovládání nebo jiného zařízení určeného k aktivaci a deaktivaci systému.
Vstup A pro blok 1, vstup B pro blok 2.
Můžete si vybrat z níže popsaných způsobů
-
pouze klávesnicí – v tomto případě nejsu monitorovány vstupy A a B
-
přepínacím kontaktem – trvale 1Kohm=aktivováno, trvale 2 Kohm=deaktivováno,
zkrat nebo přerušení=sabotáž
-
dvěma různými impulsy – trvale 2Kohm=klidový stav, impuls zkrat=aktivace,
impuls 1Kohm=deaktivace, rozpojení=sabotáž
-
impulsem – trvale 2Kohm=klidový stav, impuls 1Kohm=aktivace/deaktivace, zkrat
nebo rozpojení=sabotáž
M11.6 Výstupy
Modul disponuje dvěma výstupními terminály 12V OUT1 a OUT2 pro připojení
signalizačních zařízení, kouřových čidel apod. Dále jsou k dispozici tři nezávislé reléové
výstupy (RELE1, RELE2, RELE3), které slouží k ovládání externích zařízení. Parametry
těchto výstupů mohou být nastaveny dle níže popsaných položek menu.
M11.6.1.1 Připojení OUT 1 – Zapojení OUT1
Můžete zvolit z několika níže popsaných funkcí výstupu OUT1:
Siréna 12V - V neaktivním stavu není na výstupní svorce žádné napětí. Při poplachu
sepne 12V k ovládání signalizačního zařízení
Siréna 0V - V neaktivním stavu je na výstupní svorce 12V ( může např. dobíjet záložní
zdroj sirény). Při poplachu spustí sirénu odpojením napětí.
Trvale 12V - Na výstupní svorce je stále 12V nezávisle na vyvolaném poplachu.
Stejným způsobem můžete nastavit i OUT2
M11.6.1.2 Prodleva sirény – Zpoždění sirény
Mezi vyvoláním poplachu a rozhoukání sirény připojené k OUT1 můžete nastavit
časovou prodlevu v rozmezí 0 – 225 sec.
M11.6.1.3 Maximální délka houkání – Max doba sirény
Délka houkání sirény může být nastavena v rozmezí 1 – 25 minut
.
M11.6.2.1 Událost pro aktivaci RELE1 – Aktiv. událost
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
Různé události mohou nebo nemusí ovládat relé výstupních terminálů. Procházením
seznamu událostí v menu pomocí šipek nahoru/dolů můžete volit pomocí tlačítek s čísly
mezi Y ( sepnout relé ) a N ( nesepnout relé ) v případě poplacu.
Označení 0 znamená „ ovládání telefonem „. Máte možnost rozhodnout, zda relé může
být ovládáno telefonem či nikoli.
M11.6.2.2 Událost pro deaktivaci - RELE1 – Deaktiv. událost
Různé události mohou nebo nemusí ovládat relé výstupních terminálů. Procházením
seznamu událostí v menu pomocí šipek nahoru/dolů můžete volit pomocí tlačítek s čísly
mezi Y (vypnout relé) a N (nevypnout relé) v případě poplachu.
Označení 0 znamená „ ovládání telefonem „. Máte možnost rozhodnout, zda relé může
být ovládáno telefonem či nikoli.
M11.6.2.3 Prodleva v sepnutí -RELE1 – start zpoždění
Je možné nastavit časový interval v rozmezí 0 – 255 sekund za jak dlouho po vyvolání
poplachu se má relé sepnout. Nastavené zpoždění nemá nic společného s ovládáním
telefonem. Pokud je relé sepnuto telefonem, sepne okamžitě.
M11.6.2.4 Doba sepnutí - RELE1 – Max. čas.
Doba sepnutí znamená časový interval, po který má zůstat relé sepnuto. Po uplynutí
této doby se atomaticky vypne, i když nebude vypnuto jiným povelem.
Tento interval může být nastaven od 0 – 254 sekund.
Hodnota 255 znamená, že relé zůstane sepnuto dokud nebude vypnuto jiným povelem (
po telefonu nebo jinou událostí ). Parametry pro RELE2 a RELE3 nastavíte stejným
způsobem.
M11.7 Maximální doba poplachu – Max. čas poplach..
Může být nastaveno v rozmezí 5 – 25 minut. Když tento čas vyprší, modul zastaví
poplach vyvolaný danou událostí společně s hlášením poplachových zpráv dokud
nebude vyvolána další událost.
M11.8 Maximální počet poplachů vyvolaných zónou – Max. čít. Popl..
Počet poplachů vyvolaných jednou zónou může být nastaven na hodnotu 1 až 25.
Tímto způsobem můžeme zamezit např. falešným poplachům vyvolaným porouchaným
čidlem, kdy se až do deaktivace poplach spustí při další aktivaci poplach znovu. Po
dekódování a znovu zakódování je zóna opět povolena. Hodnota nula znamená, že
počet není omezen.
M11.9Automatické zakódování - Auto zastřežení
Touto volbou může být nastaveno, pokud jsou všechny zóny po určitou dobu bez
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
pohybu, zakóduje se systém automaticky sám. Tato doba může být nastavena
v rozmezí 1 – 255 hodin.
M11.10 Čas pro zasílání testovacích zpráv – Čas autotestu
Je možno nastavit čas ( hodiny, minuty ), kdy zasílat zprávy o testu zařízení.
M11.11 Intervaly testů – Int. autotest
Nastavení v kolikadenních intervalech má být prováděn test zařízení. Hodnota nula
znamená, že modul nezasílá zprávy o testech.
M11.12 Testy
Uvedené položky v menu umožňují testování systému dle následujících možností:
M11.12.1 Test zón – Test smyčky
Toto menu zobrazuje aktuální stavy jednotlivých zón 1-12 a vstupů A a B a to
následovně:
0 = zkrat
1 = hodnota odpovídající 1Kohm
2 = hodnota odpovídající 2kOhm
- = otevřená smyčka
M11.12.2 Testy výstupů – Test výstupu
Výstupy mohou být zapnuty nebo vypnuty, takže zařízení na nich mohou být testovány
pomocí následujících tlačítek:
“1”: RELE1 zap/vyp
“2”: RELE2 zap/vyp
“3”: RELE3 zap/vyp
“4”: OUT1 zap/vyp
“5”: OUT2 zap/vyp
“0” znamená vypnuto, “1” znamená zapnuto.
Pokud je u výstupů OUT1 a OUT2 signalizován vykřičník !, znamená to že je na
výstupním terminálu přepětí. Při opuštění tohoto menu se výstupy uvedou do výchozího
stavu.
M11.12.3 Kontrola napájení
Může být nastavena kontrola akumulátoru a napájení. Pokud je akumulátor ve stavu
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
nabíjení v době, kdy vstoupíte do menu, je potřeba asi 1 minutu aby bylo zobrazeno
aktuální napětí akumulátoru.
M11.12.4Analogový vstup - Analog. vstup
(rezerva pro budoucí rozvoj)
M11.12.5 Paměť poslední události – Paměť poplachu
Zde je zobrazena poslední událost. Tato položka je automaticky přepisována každou
novou událostí.
M11.12.6 Kontrola síly GSM signálu – Kontrola GSM
Zde se zobrazí aktuální síla signálu GSM (s několikavteřinovým zpožděním). Hodnota je
uvedena v rozmezí 0 až 31.
M11.13 Programová verze – Programová verz
Označení aktuální verze firmware ústředny.
M11.14 Vymazání paměti poplachu – Vym. všech popl.
V tomto menu může ADMINISTRATOR vymazat všechny paměti poplachu.
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
12. Programování pomocí PC software
12.1. Požadavky na programování přes PC
Požadavky na programování prostřednictvím přímého sériového portu:
- PC nebo notebooku s Windows 2000 nebo XP operačním systémem (je doporučeno
použití počítače s portem RS-232, využití USB/RS232 adaptérů může způsobit chyby při
přenosu dat).
− GSM Ultimate remoter software (používání nejaktuálnější verze je doporučeno)
− RS232 propojovací kabel
Požadavky na programování prostřednictvím datové komunikace GSM:
- PC nebo notebooku s Windows 2000 nebo XP operačním systémem (je doporučeno
použití počítače s portem RS-232, využití USB/RS232 adaptérů může způsobit chyby při
přenosu dat).
− GSM Ultimate remoter software (používání nejaktuálnější verze je doporučeno)
− RS232 propojovací kabel
− GSM modem + SIM karta (Doporučujeme T.E.L.L. GT-64). Pro vzdálené
programování musí být aktivovány služby GSM datové volání na obou SIM
kartách (v modemu i Ultimate GSM modulu) pro oba způsoby (iniciovat a
přijímat hovory)!
Požadavky na programování přes TCP / IP spojení:
- PC nebo notebooku s Windows 2000 nebo XP operačním systémem (je doporučeno
použití počítače s portem RS-232, využití USB/RS232 adaptérů může způsobit chyby při
přenosu dat).
- GSM Ultimate remoter software (používání nejaktuálnější verze je doporučeno)
- T.E.L.L. IP-Bridge interface module připojen k GSM Ultimate panelu pomocí
null-modem Link kabelu a připojen k internetu.
TM servis – the technical motion s.r.o.
12.2. Používání programovacího softwaru
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Instalujte softwaru z dodaného CD
Start GSM Ultimate remoter software
Po stisku tlačítka "Select seriál port" (Zvolte seriový
port), zvolte fyzický sériový port, kde máte připojen
GSM Ultimate modul nebo GSM modem
Zadejte installer master code pr GSM Ultimate modulu
do příslušného pole (výchozí nastavení: 1111)
V případě programování pomocí internetu, zadejte IP
adresu, na níž je GSM modul Ultimate (IP Bridge
modulu) a TCP / IP heslo do příslušných polí (výchozí
heslo: 1111)
V případě programování prostřednictvím GSM
datových služeb (datové komunikace), zadejte
telefonní číslo GSM Ultimate modulu do odpovídající
oblasti (telefonní číslo SIM karty umístěny v GSM
modul Ultimate) s využitím formátu který zajišťuje
zahájení volání pomocí GSM)
Stiskněte "Open seriál port" (Otevřít sériový port)
V případě programování pomocí internetu, tiskněte
tlačítko "Connect" (spojení) pro vytvoření připojení.
V případě programování pomocí GSM datového
volání (datových služeb), stiskněte "Dial" (vytočit), pro
vytvoření připojení
Připojení může být přerušeno stiskem tlačítka
"Disconnect" (odpojit), respektive "Hangup" (položit)
12. 3. Nastavení parametrů
Po navázání spojení je možné nastavení parametrů GSM
Ultimate modulu. Stisknutím "Set module
parametry" (nastavení parametrů modulu) se otevře v
novém okně nastavení, kde lze stáhnout z modulu
nastavení, nahrání do modulu, importovat ze souboru,
uložit do souboru, nebo porovnat s využitím příslušného
tlačítka.
Okno nastavení parametrů, se objeví po stisknutí tlačítka
"Edit parameters" (editovat pamatery), kde lze následující
parametry upravovat na různých stránkách:
- Zóny
- Uživatelé
- Události
- Reléové výstupy
- Telefonní čísla
- Rádiové zařízení
- LCD klávesnice
GSM Ultimate
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
12.3.1. Oblast nastavení
- Bypass (vynechány): zóny zde povoleny jsou vynechány, i když je zastřeženo (armed), signály z těchto
zón jsou ignorovány kontrolním panelem alarmu. Vypnutí funkce bypass není automatické, vynechané
zóny mohou být přepnuty nazpět do normální operační pozice pouze stejným způsobem, nebo pomocí
LCD klávesnice..
- Silent zone (tiché zóny): povolené zóny provádějící tichý poplach
- Tracker zone (sledující zóny): zóny zde povolené převezmou vlastnosti první narušené zóny
- Short activated (krátké aktivování): zóna spustí poplach na základě krátkého sepnutí okruhu na jejím
vstupu
- Open activated (otevřít aktivován): zóna spustí poplach na základě krátkého přerušení okruhu na jejím
vstupu
- DEOL: zóny používají loop resistors (smyčky rezistorů) (1K)
- Radio senzor: zóny používají bezdrátový detektor
- Partition 1 & 2 (oblasti 1 a 2): zóna je společná a patří do obou oddílů
- Partition 1 (oblast 1): Oblast patří do oddílu 1
- Partition 2 (oblast 2): Oblast patří do oddílu 2
- 24 hodin zone: zóna, je vždy zastřežena, i když je systém nestřežen (disarmed)
- Zone sensitivity (zóna citlivosti): nejkratší čas, kdy musí být zóna aktivována pro iniciaci alarmu (deset
sekund)
- Entry delay (vstupní zpoždění): zpoždění vstupu zóny (sekund)
- Leave delay (ponechat zpoždění): zpoždění výstupu zóny (sekund)
- Intelligent zone (inteligentní zóny): zóny nespustí alarm na základě první signalizace, pouze tehdy,
jestliže existují alespoň dvě signalizace v z konkrétní zóny ve stanovené době (minuty)
- Zone cover time (pokrytí zón časem): "zone cover" událost je generována, pokud není signalizace
zahájena z konkrétní zóny ve stanovené lhůtě (minuty)
- Night walk duration (trvání noční procházky): maximální čas pro noční procházku, po kterou jsou
ignorovány nastavení zón controlním panelem alarmu
- Night Arm setting (nastavení noční střežení): - Starter Zone: první zóna, která bude narušena v průběhu
noční vycházky
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
- Armed, Tracker: další zóny, které mají být přerušovány po startovní zóně
- Always Armed: působí podle nastavení na den i noc
- Disarmed: není původcem poplachu v nočním režimu
- Zone name (Jméno oblasti): pojmenování zón podle potřeby
12.3.2. Uživatelské nastavení
Nastavení uživatelských práv:
- Partition 1 (oddíl 1.): uživatel má právo operovat s oddílem 1
- Partition 2 (oddíl 2.): uživatel má právo operovat s oddílem 2
- Arm (zastřežit): uživatel má právo na zastřežit
- Disarm (odstřežit): uživatel má právo odstřežit
- Code change (změna kódu): uživatel má právo měnit vlastní uživatelské kód
- Edit user (upravit uživatele): uživatel má právo měnit ostatní uživatelské nastavení
- Error list (seznam chyb): uživatel má právo zobrazit seznam chyb
- Clock adjust (nastavení hodin): uživatel má právo nastavit systémové hodiny
- Event list (seznam událostí): uživatel má právo zobrazit seznam událostí
- Zone memory (oblast paměti): uživatel má právo zobrazit paměť alarmu
- Zone bypass (oblast vynechání): uživatel má právo na vynechání zóny
- Clr Smokedet. (vymazání detekce kouře): uživatel má právo na vymazání detekce
kouřové signalizace
- Phone Arm (zastřežení telefonem): uživatel má právo zastřežení prostřednictvím
telefonu
- Phone Disarm (odstřežení telefonem): uživatel má právo odstřežit prostřednictvím
telefonu
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
- Phone Rel.set (telefon Rel. nastavení): uživatel má právo nakládat s reléovýmy
výstupy prostřednictvím telefonu
- Voice record (hlasový záznam): uživatel má právo na záznam hlasových zpráv pro
události prostřednictvím telefonu
- Change Master Code (změna ovládacího kódu): zde se provádí změny instalačních
přístupových kódů a jejich modifikace
- Username (uživatel): uživatelé mohou být pojmenovány podle přání
- User code (uživatelský kód): uživatelův přístupový kód
12.3.3. Nastavení události
Nastavení akcí a směrů volání:
Krajní levý sloupec obsahuje události vnímané GSM Ultimate.
− Contact-ID code: očekávaný Contact-ID hlásící kód může být přiřazen ke každé
události, pro kterou je kód nezbytný pro ohlašování do monitorovací stanice.
−
C1-C4: umožňuje hlášení do 1-4. uživatelských telefonních čísel pomocí hlasového
volání GSM. Je možné je nastavit pro každou událost, pro které ze čtyř uživatelských
telefonních čísel mají být oznámeny události pomocí GSM hlasového hovor.
Zaškrtávací políčko události musí být povoleno.
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
−
S1-S4: umožňuje hlášení do 1-4. uživatelských telefonních čísla SMS zprávou. Je
možné nastavit pro každou událost, na které ze čtyř uživatelských telefonních čísel
mají být oznámeny události SMS zprávou. Zaškrtávací políčko události musí být
povoleno.
−
Střední: umožňuje podávání zpráv na monitorovací stanici. Je možné nastavit pro
každou událost, zda má být hlášen výskyt událostí na monitorovací stanici, či nikoliv
za využití Contact-ID hlášení prostřednictvím GSM hlasového volání. Zaškrtávací
políčko události musí být povoleno.
−
SMS zprávy: požadovaný text SMS je možné přiřadit ke každé události (max. 20
znaků), která bude bude odeslána na konkrétní případ výskytu v SMS na povolená
uživatelská čísla ve sloupcích S1-S4. Při odesílání modulu zastoupí znak "$"
napsaný v textu SMS název zóny nebo uživatele, a znak "#" jejich pořadové číslo.
−
Hlasové číslo: zaznamenatelná hlasová zpráva, může být přiřazena ke každé
události výběrem její paměťové adresy. Zvolená hlasová zpráva bude přehrána, když
GSM Ultimate zavolá čísla povolená ve sloupci C1-C4 při výskytu konkrétní události.
Hlasové zprávy mohou být zaznamenány prostřednictvím telefonického hovoru s
maximálně 12 paměťových adres, zadáním příslušných příkazů. Více v kapitole 7. a
kapitola 9..
12.3.4. Nastavení reléových výstupů
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
Na této stránce mohou být konfigurovány tři reléové výstupy (Relay1-Relay3).
− 00. Control via phone call (Ovládání pomocí telefonního hovoru): V tomto řádku
může být povolena / zakázána kontola prostřednictvím telefonu na reléové výstupy.
V následujících reléové výstupní operaci mohou být přiřazeny k událostem, které relé
zapnout nebo vypnout na základě specifické události.
−
Start Delay: zpoždění na aktivaci konkrétního relé na základě výskytu události
operující s relé - možnost nastavení 0-255 sekund.
−
Maximal ON time: Dobu aktivace specifických relé lze nastavit mezi 0-254 sekund.
Podle nastavené hodnoty 255, bude relé funkční jako bistabilní.
12.3.5. Telefonní čísla a další nastavení
−
1-4. Phone number (telefonní čísla): uživatelská telefonní čísla, na které alarm
panel iniciuje GSM hlasové volání a odesílání SMS zprávy v závislosti na nastavení
na "Events" stránce.
Acknowledgement (povolení): je možné nastavit pro každé uživatelské telefonní
číslo, jak má být GSM hlasový hovor alarmu povolen. Možnosti výběru:
---0 No ack.
: událost potvrzena zvednutím telefonu
---1 *= ack.
: událost musí být potvrzena stisknutím tlačítka *, na
telefonu, jinak alarm bude stále volat do stisknutím tlačítka * nebo vypršení času alarmu.
--- 2 *= ack., # = stop
: událost musí být potvrzena stisknutím tlačítka * na
−
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
telefonu, jinak alarm bude stále volat do stisknutí tlačítka *, nebo vypršení tlačítka
alarmu. Hlášení specifické akce na další uživatelská telefonní čísla, může být zastavena
stisknutím tlačítka # na telefonu.
−
1.2. Central Ph. Nr.: monitorovací stanice telefonních čísel, na které se alarm panel
posílá Contact-ID hlášení prostřednictvím GSM hlasového hovoru v závislosti na
nastavení "Events" stránky.
−
User ID: uživatelské identifikační číslo, které monitorovací stanice poskytuje k
identifikaci systému alarmu při reportech.
−
SMS forward (SMS směrování): SMS zprávy přijaté prostřednictvím SIM karty
umístěné v GSM Ultimate jsou směrovány na telefonní číslo zde nastavené.
Upozornění: Nikdy zde nastavujte telefonní číslo SIM karty umístěné v ovládacím
panelu alarmu. nebo modul odstartuje nekonečnou smyčku SMS zpráv posílaných
sám sobě, ihned po obdržení první, což způsobuje významné náklady!
- Arm / Disarm method A, B inputs: arming / disarming (aktivující / deaktivující)
metody mohou být vybrány ze čtyř druhů po stisknutí tlačítka "Select":
- 0 Arm / Disarm on Keypad only: poplašný systém může být aktivován /
deaktivován pouze pomocí LCD klávesnice
- 1 Switch
- tyto režimy závisejí na vedení (wiring), viz kapitola 3.2
- 2 Impulse 2 kind - tyto režimy závisejí na vedení (wiring), viz kapitola 3.2
- 3 Impulse 1 kind - tyto režimy závisejí na vedení (wiring), viz kapitola 3.2
−
Maximal Alarming time (maximální čas výstrahy): může být nastaveno v rozmezí
5-25 minut, po jak dlouhou dobu by měl panel alarmu provádět všechny pokusy
hlášení o jedné události. Pokud tento čas vyprší, a ne všechny hlášení jsou splněna
(hlasové volání, SMS, Contact-ID), alarm zastaví proces hlášení a konkrétní událost
již nebude hlášena. Vykazování dalších událostí bude pokračovat, ale stále až do
chvíle, kdy zde nastavený čas nevyprší.
−
Maximal number of alarms from one zone (maximální počet poplachů z jedné
zóny): může být nastaveno v rozmezí 0-25, kolik poplašných signálů bude přijato
panelem alarmu z jedné zóny v rámci jedné aktivovací / deaktivovací periody. Alarmy
z jedné zóny které přesahují toto nastavení nebudou hlášeny. Pokud je nastavena
hodnota 0, počet hlášení není limitován.
−
Auto Arming, if no movement for given time (automatická aktivace, pokud není
zaznamenán pohyb po stanovenou dobu): zpoždění, po které bude systém
aktivován automaticky může být nastaveno v rozmezí 1-255 hodin, začátek prodlevy
je vypočítáván ze stavu, kdy není detekován žádný pohyb na čidlech. Tato funkce je
zakázána pokud je nastavena hodnota 0.
Siren output settings (výstupní nastavení sirény): nastavení OUT1 a OUT2 na
výstupu sirény zde lze provést.
Výběr možností:
−
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
- 0 - Siren 12V: výstupní napětí je původně 0V, přepnetí na 12VDC poplach
- 1 - Siren 0V: výstupní napětí je původně 12VDC, přepnutí na 0V poplach
- 2 - Fix 12V výstup: výstupní napětí je kontinuálně 12VDC
−
Start Delay: zpoždění od aktivace alarmu na výstupu lze nastavit mezi 0-255 sekund
−
Maximal ON time: výstupní čas aktivace může být v rozmezí 1-25 minut
−
Start OUT1, Out2 on sabotage, even if the module is disarmed: je-li aktivováno,
OUT1 a OUT2 výstupy budou při aktivovány sabotáží, i když je systém deaktivován.
−
Time of testevent (čas testovací události): nastavení času pro odeslání
testovacího hlášení (hodiny: minuty).
−
Frequency of testevent (frekvence testování): může být nastaveno jak často, v
rozmezí 0-255 dní, se mají testovací poplachové zprávy odesílat. Pokud je
nastavena hodnota 0, alarm zprávy neposílá.
12.3.6. Radio nastavení přístroje
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
GSM Ultimate typ RF alarm ovládací panel přijímá 2 a 4 kanálové dálkové ovládání z
produkce společnosti ELMES - jeden na uživatele, s kterým může být systém aktivován /
deaktivován stejně jako Relay1 - Relay3 výstupy mohou být ovládány v závislosti na
nastavení.
Může být nastaveno jednotlivě pro každého uživatele, která operace má být provedena
po stisknutí konkrétního tlačítka, na dálkovém ovladači.
Výběr možností:
- Arm Part1 & 2: aktivní oddíl 1 a oddíl 2 současně
- Arm Part1: aktivní oddíl 1
- Arm Part2: aktivní oddíl 2
- Night Arm: aktivovat noční zóny
- Deaktivace: celý systém deaktivovat
- Relay1: aktivovat Relay1 podle nastavení výstupního relé
- Relay2: aktivovat Relay2 podle nastavení výstupního relé
- Relay3: aktivovat Relay3 podle nastavení výstupního relé
12.3.7. LCD nastavení klávesnice
- LCD-podsvícení:
- 0-LCD backlight AUTO (Off / Full): podsvícení LCD a klávesnice se zapne plnou
intenzitou při stisknutí tlačítka, a po použití vypne.
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
- 1-LCD backlight AUTO (Half / Full): podsvícení LCD a klávesnice se zapne
plnou intenzitou při stisknutí tlačítka, pak se přepne na poloviční intenzitu po použití.
- 2-LCD backlight ON / Keyboard light AUTO: podsvícení LCD displeje je
nepřetržitě plně podsvíceno a podsvícení klávesnice se zapne, když je tlačítko stlačeno,
následně se po použití vypne.
- 3-LCD backlight ON / Keyboard light ON: LCD podsvícení displeje a klávesnice
je stále zapnuté
- 4-LCD backlight OFF / Keyboard light OFF: podsvícení LCD a klávesnice je
stále vypnuto
- Mute keypad if night armed: pokud je povoleno, zvuk klávesnice je deaktivován v
nočním režimu.
- Keypad beep signal on alarm: pokud je povoleno, klávesnice vyzařuje nepřetržitý
signál po dobu 20 sekund, pokud nastane alarm.
- Enable Quick Arm: pokud je povoleno, je možné pomocí odpovídajících funkčních
kláves aktivovat alarm rozdílnými způsoby bez zadávání uživatelského kódu. Viz
kapitola M11.13.3.3.
- Enable zone display: pokud je povoleno, na displeji LCD klávesnice s číslem zóny
nebo jmény zón posledních aktivních zón, může být povoleno / nepovoleno použitím
příslušných funkčních kláves. Viz kapitolu
M11.13.3.4.
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
12.4. Dokončení nastavení parametrů
Pokud je nastavení parametru hotové, stiskněte tlačítko "Store Changes" (uložit změny)
pro potvrzení změn. Pokud nechcete aplikovat nastavení, stiskněte tlačítko "Cancel
changes" zrušit nastavení. V tomto případě se okno programu zavře bez uložení změn.
Poté, co byly provedeny úpravy a uloženy mohou být nová nastavení nahrána do panelu
alarmu, a také mohou být uloženy do souboru stiskem příslušného tlačítka.
Nové nastavení nabývá účinnosti pouze tehdy, jsou-li nahrána do panelu alarmu
pomocí tlačítka "--> Write parameters to module"!
12.5. Zobraz krátký seznam událostí - View short event list
Po stisknutí "Short eventlist" tlačítka, objeví se nové okno, kde mohou být z modulu
staženo posledních 90 událostí. Chcete-li zahájit stahování stiskněte tlačítko "Read
eventlist".
Sloupce v zobrazení seznamu událostí:
- Nr.: Pořadové číslo události v seznamu
- Date / Time: datum výskytu události (měsíc / den) a času (hodiny / minuty)
- Event: Popis události
- Zone / User: pořadové číslo zóny / uživatele, nebo název (názvy přiřazené k
pořadovým číslům mohou být mohou být nahrány stisknutím tlačítka "Read User / Zone
name".
- T1-T4: zprávy zaslané na 1-4. uživatelské telefonní čísla prostřednictvím GSM
hlasového hovoru
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
- S1-S4:
zprávy zaslané na 1-4. uživatelské telefonní čísla prostřednictvím SMS
- Centr:
zprávy zaslané na monitorovací stanici
- Status:
stav událostí při / po stahování:
- OK: zpráva byla dokončena
- Active: zpráva probíhá
- STOP: zpráva byla zastavena
Znaky sloupců T1-T4, S1-S4 a Centr:
"X" : hlášení je nezbytné na konkrétní telefonní číslo
"-"
: hlášení se není požadováno na konkrétní telefonní číslo, nebo hlášení již
bylo splněno.
12.6. Modul verze query (získání verze progamu)
Stisknutím tlačítka "Get module version" ,
jsou zobrazeny informace týkající se verze
softwaru panelu alarmu, jeho jazyka a
datumu.
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
12.7. Modul pro sledování stavu
Tlačítkem "Show module status" zobrazíte nové okno, kde mohou být sledovány vstupy,
výstupy, stavy oddílů a GSM zprávy, úrovně napětí, GSM signálu a vnitřní teploty
modulárního telefonu panelu alarm.
Funkce tlačítek:
- Load zone names: načte názvy přiřazené pořadovým číslům
- Clear message window: vymaže obsah okna o zprávě stavu
- Stop all alarm: zastaví všechny běžící hovory a stejně tak procesy alarmu
- Part1, 2 Disarm: deaktivuje oddíly 1 a 2
- Part1, 2 Arm: aktivuje oddíly 1 a 2
− Close windows: zavře okno monitoring
Hodnota na levé straně okna akumulátoru představuje poslední měřené napětí baterie
, zatímco jeden na pravé straně představuje nedávné napětí na baterii terminálu.
Sloupce a označení tabulky událostí jsou stejné jako ty, které jsou v případě seznamu
událostí. Viz kapitola 12.5.
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
12.8. Kontrola / nastavení vnitřních hodin
Tato možnost poskytuje kontrolu a
synchronizaci modulu vnitřních hodin s
hodinami v PC použitém pro
programování. Pro otevření okna s
nastavením hodin stiskněte tlačítko
"Modul clock adjust".
12.9. Učení bezdrátových zařízení
Okno, které slouží k učení bezdrátových detektorů a dálkových ovladačů se objeví po
stisknutí tlačítka "Teach Radio devices".
Radio Senzory:
V případě GSM Ultimate typu "RF" ovládacího panelu alarmu, mohou být učením
přiřazeny maximálně 2 kusy (A a B) bezdrátových detektorů od společnosti ELMES, do
jednotlivých vstupů zón.
Výukový postup:
- Stiskněte tlačítko "Teach" tlačítko požadované zóny vstupu (červenou LED,
blikající 30 vteřin, naleznete na panelu RF modulu - to je čas dostupný pro učení).
- Vygenerujte 2 po sobě jdoucí signály během doby, která je k dispozici pro učení
na bezdrátových detektorech, které si přejete mít přiřazené do konkrétní oblasti.
Rádiové dálkové ovladače:
Ovládací panel alarmu GSM Ultimate typu "RF" přijímá signál z 2 a 4 kanálového
TM servis – the technical motion s.r.o.
GSM Ultimate
dálkového ovladače od společnosti ELMES, od jednotlivých uživatelů, kteří mohou jeho
prostřednictvím aktivovat / deaktivovat, stejně jako jako Relay1-Relay3 výstupy mohou
být ovládány, v závislosti na nastavení.
Pro informace o dálkovém ovládání nalistujte kapitolu 12.3.6..
Učící postup:
- Stiskněte tlačítko "Teach" tlačítko požadovaného uživatele (červenou LED, blikající 30
vteřin, naleznete na panelu RF modulu - to je čas dostupný pro učení).
- V době, která dostupné pro učení, stiskněte dvakrát libovolné tlačítko na dálkovém
ovládání, které si přejete přiřadit konkrétnímu uživateli.
Delete all Radio device: toto tlačítko vymaže všechny bezdrátové přístroje z paměti.
TM servis – the technical motion s.r.o.
13. Schéma zapojení
GSM Ultimate

Podobné dokumenty

Návod k použití

Návod k použití a analogové linky a místně z PC připojením USB kabelu. Indikace stavu volání připojením LED (bez dalšího napájení a bez sériového rezistoru). Tlačítka lze použít spínací (NO) nebo rozpínací (NC) Př...

Více

Seznam podporovaných služeb v protokolu P4 fy. Elvis

Seznam podporovaných služeb v protokolu P4 fy. Elvis Nastaví dobu sepnutí relé pro povolený identifikátor v desetinách sekundy od 00 do FF. 00 znamená vůbec nesepnout. Nastaví dobu sepnutí relé pro nepovolený identidikátor v desetinách sekundy od 00 ...

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný 1. klidné prostředí parametry 71,72,73 jsou nastaveny na 7 2. prostředí kde je silný okolní hluk v místě komunikátoru a klidné prostředí v místě telefonu. Zde je jednak nutno zeslabit zesílení mikr...

Více

Tipp! - Kathrein

Tipp! - Kathrein Základní funkce .............................................. 10

Více

CLIMATIC™ 50 Příručka pro uživatele

CLIMATIC™ 50 Příručka pro uživatele Veškerá externí zapojení jednotky pomocí napětí 24Vac nesmí překročit délku 30 metrů. Toto pravidlo se týká externích kontaktů připojených k logickým vstupům Climatic™50 nebo zapojení řízení zvlhčo...

Více