Studie ekonomického hodnocení projektu 001

Komentáře

Transkript

Studie ekonomického hodnocení projektu 001
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Studie ekonomického hodnocení
Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách
a přilehlého areálu
předkládaný do
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
Prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí
Oblast podpory: 2.3. Rozvoj venkova
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
538 25 Nasavrky
-1-
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Osnova typu B:
1. Obsah ………………………………………………………………………………….
2. Úvodní informace……………………………………………………………………...
2.1 Zadavatel ……………………………………………………………………………...
2.2 Zpracovatel studie …………………………………………………………………….
3. Analýza trhu-prostředí, odhad poptávky a potřeb, marketingová strategie………
3.1 Současná situace ………………………………………………………………………
3.2 Místo realizace záměru ………………………………………………………………..
3.3 Popis cílových skupin a jejich potřeb …………………………………………………
3.4 Analýza trhu – prostředí ………………………………………………………………
3.5 Síť služeb v kraji ……………………………………………………………………..
3.6 Nabídka služeb v místě realizace projektu a jeho nejbližšího okolí …………………
3.7 Marketingová strategie a marketingový mix ………………………………………...
3.8 Zhodnocení projektu z hlediska veřejné podpory…………………………………….
4. Technické a technologické řešení projektu………………………………………….
4.1 Výchozí situace ………………………………………………………………………
4.2 Navrhované řešení ……………………………………………………………………
4.3 Předpokládané investiční náklady ……………………………………………………
4.4 Životnost projektu a plánované opravy a výměny majetku ………………………….
4.5 Pracovní místa, která budou vytvořena v rámci projektu ……………………………
4.6 Možnost alternativních řešení ………………………………………………………..
5. Potřeba zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku)…………
5.1 Potřeba a zajištění investičního majetku ……………………………………………..
5.1.1 Rozpočet akce ………………………………………………………………………
5.1.2 Financování investičního majetku…………………………………………………..
5.1.3 Organizační zajištění a způsob zajištění investic …………………………………...
5.2 Potřeba a zajištění oběžného majetku ………………………………………………...
5.2.1 Potřeba oběžného majetku v investiční fázi ………………………………………..
5.2.2 Potřeba oběžného majetku v provozní fázi …………………………………………
5.3 Řízení oběhu účetních dokladů ……………………………………………………….
6. Finanční plán…………………………………………………………………………..
6.1. Popis a přehled nákladů a výnosů…………………………………………………….
6.1.1 Plán průběhu nákladů v investiční fázi …………………………………………….
6.1.2 Průběh výnosů v investiční fázi ……………………………………………………
6.1.3 Plán průběhu nákladů v provozní fázi ……………………………………………..
6.1.4 Plán průběhu výnosů v provozní fázi ……………………………………………..
6.2. Plánované stavy majetku a zajištění zdrojů………………………………………….
6.3. Popis a přehled výdajů a příjmů (cash-flow)…………………………………………
7. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu ………
8. Řízení rizik…………………………………………………………………………….
9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu……………………………………………
9.1 Stručný popis projektu ………………………………………………………………
9.2 Přínosy projektu a monitorovací indikátory …………………………………………
9.3 Vliv na horizontální témata ………………………………………………………….
9.4 Vyhodnocování analýzy rizik ………………………………………………………..
9.5 Závěry a doporučení …………………………………………………………………
10. Seznam příloh……………………………………………………………………….
-2-
2
3
3
3
4
4
5
7
8
11
11
12
14
15
15
16
22
23
23
23
23
23
23
24
25
28
28
28
29
29
29
29
29
30
31
31
32
33
33
36
36
37
37
37
38
38
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
2. Úvodní informace
Účelem zpracování tohoto ekonomického hodnocení projektu je žádost o dotaci z Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod, prioritní osa: 2. Rozvoj městských a venkovských
oblastí, oblast podpory: 2.3. Rozvoj venkova.
Pro vypracování studie byla použita metodika vycházející z doporučované metodiky zpracování
ekonomických studií v rámci ROP NUTS II Severovýchod.
Studie je zpracována k datu 30. 1. 2009, žadatel tento projekt předloží v termínu do 30.1.2009.
Studie ekonomického hodnocení je vypracována pro projekt Rekonstrukce objektu sokolovny
v Nasavrkách a přilehlého areálu podle Metodiky zpracování ekonomických studií – typ osnovy B.
Cílem projektu je:
rekonstrukce tělocvičny a výstavba dětského hřiště
zajištění sportovních činností a kulturních akcí pro cvičence všech věkových kategorií
vybudovat areál pro kolektivní sporty a volnočasové aktivity s co nejširší nabídkou využití
posílení a udržení společenského rozvoje města
podnítit lidi každého věku věnovat se pravidelné fyzické aktivitě, a uplatnit sport jako
faktor sociálního rozvoje
zvýšení atraktivity života obyvatel malého města
Realizace projektu bude mít pozitivní dopad pro všechny obyvatele města Nasavrky.
2.1 Zadavatel
Název:
Právní forma:
Sídlo:
Datum vzniku:
IČO:
Předmět podnikání dle CZ-NACE
Kontaktní osoba:
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
731 – Organizační jednotka sdružení
538 25 Nasavrky
21. 5. 1990
00653586
93.11 – provozování sportovních zařízení
Radek Bureš – starosta jednoty
Tel.: 605 206 432
e-mail: [email protected]
2.2 Zpracovatel studie
Název:
Právní forma:
Sídlo:
IČO / DIČ:
Kontaktní osoba:
First International Company s.r.o.
Společnost s ručením omezeným
Luční 296/II, 566 01 Vysoké Mýto
25294547 / CZ25294547
Richard Andrle – jednatel společnosti
tel: 608 883 407, 465 422 819
e-mail: [email protected], www.dotace.org
-3-
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Tato společnost se zavazuje k těmto činnostem:
poradenský projektový servis v souvislosti s činností poradce,
vypracování žádosti představující zejména vypracování kompletní dokumentace včetně
podkladů, příloh, studie ekonomického hodnocení a samotné žádosti,
poradenství při podkladech k žádosti představující zejména zajištění a zkompletování věcných
a podpůrných dokumentů potřebných ke splnění formálních náležitostí, předkládání žádostí
o finanční příspěvek v závislosti na konkrétní výzvě.
3. Analýza trhu-prostředí a odhad poptávky a potřeb, marketingová
strategie
3.1 Současná situace
Předkladatelem projektu a investorem je Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky, jejíž hlavní činností je
zajištění sportovních činností a akcí pro cvičence všech věkových kategorií. Tato jednota je
vlastníkem nemovitostí č. p. 53 a 129 v Nasavrkách. Tyto nemovitosti - sokolovna slouží
v současnosti především k činnosti T.J. Sokol.
Sokolovna je členěna na suterén, 1. patro a 2. patro. V suterénní části se nachází archiv T.J., šatny pro
venkovní hřiště, společenská místnost, posilovna, kotelna a sklady. V 1. patře je sál s přísálím a
balkonem, 2 x šatna, hospoda (3 místnosti). Ve 2. patře se nachází správcovský byt a bývalá promítací
místnost. K sokolovně patří oplocený pozemek, na kterém se nacházejí 2 antuková volejbalová hřiště a
hřiště na beach-volejbal. Přibližně polovina pozemku je zatravněná a v současnosti nevyužitá.
Sál a přísálí využívá ke své pravidelné činnosti 6 skupin sokolské všestrannosti (od rodičů s dětmi až
po muže), jóga, aerobik a zdravotní cvičení. Pravidelné tréninky mají na sále také družstva
volejbalového oddílu a hráči stolního tenisu. Během jednoho týdne se v sokolovně vystřídá přibližně
100 cvičících. Nad rámec pravidelné sokolské činnosti se v sokolovně pořádají společenské akce pro
děti (karneval – cca 150 účastníků, mikulášské cvičení – cca 80 účastníků), případně pro dospělé (cca
6 plesů ročně – průměrná účast 100 – 250 tanečníků, přátelská posezení – cca 50 lidí) apod. Sál a
přísálí využívají pro větší shromáždění i ostatní nasavrcké organizace či spolky (je jediným prostorem
v Nasavrkách pro 100 a více lidí). Pro svá vystoupení je využívá místní pobočka ZUŠ. Sokolovna je
též využívána jako zázemí pro velké sportovní akce – např. Velká cena Nasavrk (přespolní běh – účast
cca 150 závodníků). Ostatní prostory sokolovny (společenská místnost či posilovna) jsou vzhledem
k nevyhovujícímu stavu využívány jen sporadicky.
Antuková hřiště a hřiště na plážový volejbal využívá od konce dubna do začátku října oddíl volejbalu
na tréninky a zápasy. Každoročně se na hřištích hraje letní volejbalový turnaj. V letních měsících se
na plážovém hřišti pořádá turnaj v beach-volejbalu. Vzhledem k nevyhovujícímu zázemí – chybí
šatny, nedostačující sociální zařízení, neosvětlené hřiště, je další využití omezené.
Objekt sokolovny je zastaralý a neodpovídá současným potřebám, svým charakterem, prostředím a
atmosférou nemotivuje obyvatele města Nasavrky k aktivnímu sportování.
Tento stav, při současné konkurenci atraktivních nepohybových aktivit /hrací automaty, počítačové
hry, reprotechnika, virtuální realita/, přispívá k všeobecnému poklesu zájmu (především mládeže a
dětí) o sport s často vážnými důsledky rostoucí kriminality, drogové závislosti a nárůstu civilizačních
chorob.
-4-
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
3.2 Místo realizace záměru
Ulice, číslo popisné/or.
PSČ, obec, část obce
Obec s rozšířenou působností
Okres – NUTS IV
Kraj – NUTS III
Region – NUTS II
Slatiňanská č.p. 53, č.p. 129
538 25 Nasavrky
Chrudim
Chrudim
Pardubický
Severovýchod
Statistické údaje místa realizace – Nasavrky
ZUJ
ID obce
Statut
Počet částí
Katastrální výměra
Počet obyvatel
Z toho v produkt. věku
Průměrný věk
Pošta
Škola
Zdravotnické zařízení
Policie
Kanalizace(ČOV)
Vodovod
Plynofikace
571911
10163
Město
8
1256 ha
1614
844
39,6
ano
ano
ano
ne
ne
ano
ano
Zdroj: www.mool.cz, ČSÚ
Zdroj: www.mapy.cz
-5-
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Charakteristika místa realizace a okolí
Město Nasavrky leží v severovýchodní části Železných hor v Pardubickém kraji, 13 km jižně od
Chrudimě a 25 km jižně od Pardubic. Město leží v nadmořské výšce 475 metrů. Město Nasavrky má
bohatou minulost a přitažlivou současnost.
Panorama města tvoří kostel, nová budova fary, rekonstruovaná budova bývalé věznice,
budova městského úřadu a zámek, který je obklopen téměř dvousetletými stromy. Na svahu pod
zámeckou zahradou je vysázen park jedlých kaštanů - přírodní rezervace Kaštanka. Naproti zámku
stojí římsko-katolický kostel sv. Jiljí. Škola stála původně proti kostelu v budově, kde dnes najdeme
sídlo firmy, která se stala pokračovatelkou tradiční nasavrcké výroby čepic a klobouků. Na náměstí se
nachází síť obchodů se zbožím základní potřeby. V ulici Slatiňanské se nachází komplex budov Domu
s pečovatelskou službou. V dolní části Nasavrk se rozkládá park s pomníkem T. G. Masaryka. Naproti
parku se rozkládá komplex budov základní školy, místní zdravotní středisko a vzdělávací středisko
Středního odborného učiliště včelařského.
Na konci města se rozprostírá travnaté fotbalové hřiště, které je využíváno místním fotbalovým
klubem. Místní spolek Sokol nabízí cvičební kurzy a další kulturní vyžití, které uskutečňuje v budově
sokolovny nedaleko náměstí. Ve městě funguje Sbor dobrovolných hasičů, jehož hasičská zbrojnice je
v západní části města. V Nasavrkách má sídlo Správa chráněné krajinné oblasti Železné hory.
Nejblíže města se nachází přírodní památka V Koutech s porostem ďáblíku bahenního.
Od roku 1992 jsou Nasavrky pověřenou obcí pro okolní obce: Bojanov, Horní Bradlo, Libkov, České
Lhotice, Krásné, Hodonín, Ctětín a Nasavrky, včetně všech místních částí těchto obcí.Nasavrky spolu
s místními částmi jsou střediskem včelařů a sportovců.
Malebné městečko spolu se svým okolím na svazích Železných hor poskytuje výborné podmínky pro
pěší turistiku, cykloturistiku, jezdectví i zimní sporty. Naučné stezky "Krajem Chrudimky" a "Keltská
stezka" vedou kaňonovitým údolím řeky Chrudimky, přírodní rezervací Krkanka a Strádovské Peklo,
na valy keltského oppida, k nově postavené rozhledně Boiika u obce České Lhotice.
Včelařské vzdělávací centrum působí ve městě více než půl století a vzdělává zájemce o chov včel z
celé republiky.
Nasavrcko a Železné hory jsou krajem přitažlivým nejen pro turisty, ale také pro výtvarníky. Jeho
chudou, ale jedinečnou krásu objevili velcí mistři 19. století. Proto také od roku 1970 stojí v popředí
kulturních akcí Nasavrcká paleta, každoroční výstava výtvarných děl předních českých umělců.
Výstava probíhá v letních měsících a je doplněna koncerty z cyklu Nasavrckého kulturního léta. Nově
založenou tradicí jsou oslavy keltských svátků navazujících na historii pradávného keltského osídlení
v nedalekém oppidu Hradiště u Českých Lhotic.
Mezi tradiční sportovní události ve městě patří Velká cena Nasavrk, mezinárodní závod v běhu na 15
km jako akce Českého běžeckého poháru, která bývá spojena s lidovým během pro zájemce.
Nejmladším sportovcům patří závod v přespolním běhu Malá cena Nasavrk, který se tradičně
odehrává v sadě jedlých kaštanů - v Kaštance. Pravidelně městem probíhá štafetový běh Ležáky Lidice. Od roku 1997 je tradiční sportovní akcí celostátní turnaj v minikopané 10letých fotbalových
nadějí s účastí předních ligových týmů.
Informační centrum města se nachází v přízemí zdejšího zámku a poskytuje informace o službách,
ubytování, stravování, o kulturních a sportovních akcích v Nasavrkách a přilehlém okolí.
Zdroj: www.nasavrky.cz
-6-
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Mikroregion Centrum Železných hor
Mikroregion byl založen v roce 1999, jeho
cílem je spolupráce, rozvoj a efektivní
skloubení požadavků všech členů
mikroregionu.
Jeho součástí jsou tyto obce - Bojanov, Ctětín,
České Lhotice, Hodonín, Horní Bradlo,
Krásné, Křižanovice, Libkov, Liboměřice,
Lukavice, Nasavrky, Seč. Sídlem
mikroregionu je Krásné. Rozloha území je
140 km² a žije zde asi 6000 obyvatel.
Mikroregion leží v CHKO Železné hory. Celá
oblast je vhodná pro letní i zimní turistiku,
agroturistiku a hipoturistiku. Je zde celá řada
turistických stezek, cyklostezek, naučných a vlastivědných stezek a zimních lyžařských tras.
Hipostezky
jsou
vedeny
přírodou
a
spojují
jednotlivé
koňské
ranče.
V roce 2005 se mikroregion stal členem MAS Železnohorský region, jenž má za cíl obnovit
pospolitost oblasti řešením projektů pomocí metody LEADER, tj. spoluprací všech obyvatel a
právních subjektů v regionu.
Zdroj: www.czh.oblast.cz
3.3 Popis cílových skupin a jejich potřeb
Smyslem a celým záměrem tohoto projektu je nabídnout občanům Nasavrk co nejširší možnosti
aktivního trávení volného času.
Volný čas bývá sociology chápán jako doba, která zbude člověku po odečtení pracovní doby včetně
přesčasů, tj. času pracovního, a dále času využitého na dopravení se z a do zaměstnání, času
věnovaného domácnosti a rodině a času potřebného pro obstarání vlastních fyziologických potřeb.
Hlavními charakteristikami volného času jsou:
nností, kterými člověk svůj volný čas naplní, je svobodný;
má hédonistickou povahu, tzn. činnosti jsou v jeho průběhu prováděny pouze
pro samotné potěšení z nich, požitek a blaho jimi způsobené jsou jejich jedinými účely;
ik je i různorodost aktivit naplňující volný čas, člověk pestrost
potřebuje mj. proto, aby vyhověl svým různým potřebám;
k rozvoji lidských schopností a vědomostí, je
prostorem pro rozkvět přirozené touhy po vzdělání a objevování;
vyjádření individuality jedince, tím, jak své volno tráví, vyjadřuje
člověk sebe.
Významným znakem volného času je, že umožňuje prevenci sociální exkluze a výskytu sociálně
patologických jevů.
Cílové skupiny - volnočasové aktivity jsou primárně zaměřeny na všechny obyvatele Nasavrk a
nejbližších obcí
Ø děti a mládež
Ø rodiče s dětmi
Ø ostatní občané v produktivním věku
Ø senioři
-7-
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně heterogenní skupiny osob, nelze přesně kvantifikovat
velikost těchto cílových skupin.
Z pohledu cílové skupiny potřeba smysluplného a aktivního trávení volného času plní funkce:
– spočívající v aktivním trávení volného času zejména prostřednictvím:
o vlastního sportovního vyžití,
o odvázání se od všedního života pomocí komunity se společnými zájmy a
chápáním a přirozeného prostředí pro danou aktivitu (např. výsadba malých stromků
v lese může být pro člověka „postiženého“ městských ruchem též relaxační volnočasovou
aktivitou).
– potřeba nabrat nové síly a energii (odpočinek od školy a dalších povinností
prostřednictvím aktivního trávení volného času);
– děti a mládež hledají takový způsob trávení volného času, který je bude bavit.
Z pohledu poskytovatelů služeb pro tuto cílovou skupinu jsou potřeby této cílové skupiny
následující:
potřeba prevence společensky nežádoucích jevů.
Z uvedených funkcí, zejména poslední - sociálně preventivní, představuje společenský požadavek na
funkci volného času. Společensky nežádoucí jevy tvoří širokou škálu problémů, které zejména u dětí a
mládeže ohrožených sociální exkluzí představují výrazné riziko zdravotní, společenské i ekonomické.
Nejčastěji se jedná o problémy v následujících oblastech:
;
em násilného chování;
ráčství (gambling);
ích drog apod.
Zdroj: Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji, kapitola č. 8 – Volný čas, sport a tělovýchova (http://www.prr.cz/studiesektoru-nno)
3.4 Analýza trhu - prostředí
Poptávka po volnočasových aktivitách je různorodá, nedá se odhadnout vývoj v následujících letech,
to skutečně záleží na jednotlivcích, v čem se budou chtít angažovat ve volném čase.
Součástí zdravého životního stylu je mimo jiné i aktivní trávení volného času, které působí mj. také
jako prevence sociálně patologických jevů zejména u dětí a mladistvých. Základními podmínkami pro
smysluplné trávení volného času je dostatek volného času a vhodná nabídka a dostupnost
volnočasových aktivit.
-8-
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Významnou součástí aktivit volnočasového vyžití tvoří aktivity založené na nekomerční bázi, zejména
sportovní aktivity a příbuzné činnosti, které jsou přístupné široké veřejnosti, zejména dětem a mládeži.
Význam těchto aktivit spočívá zejména v nabídnutí aktivního a zdravého využití volného času.
Podle studie Sport Equipnemt & Fashion, kterou vypracovala společnost Incoma Research, pravidelně
sportuje polovina Čechů. Několikrát týdně sportuje třetina lidí, jednou za týden 12 procent, dvakrát do
měsíce vyráží za sportem tři procenta a jednou měsíčně dvě procenta Čechů. Sportující veřejnost se
většinou intenzivně věnuje dvěma sportům nebo alespoň příležitostně šesti aktivitám.
Zdroj: http://www.e15.cz/byznys
Nejširšími uživateli volnočasových aktivit jsou děti a mládež, přesto zhruba desetina dětí denně zažívá
nudu – ve svém volném čase se nemají čím zabývat, nebo se ničím zabývat ani nechtějí – prostě jsou
doma a nedělají nic. Dalších téměř 30 % se v takové situaci ocitá několikrát za týden. Nadpoloviční
většina školáků (56%) hraje hry na PC nebo surfuje na webových stránkách několikrát týdně, celá
čtvrtina dokonce denně. Čtení knih je málo oblíbené - 63 % oslovených školáků přečte nanejvýš jednu
knihu (nikoli učebnici) měsíčně.
Současný vývoj volnočasových aktivit dětí a mládeže není příliš pozitivní. Prohlubuje se spíše
pasivita, konzumnost a nenáročnost aktivit. Snižuje se frekvence aktivit. Pouze jedna aktivita má
každodenní frekvenci. Jedná se o sledování televize. Mezi týdenní aktivity patří poslech hudby, četba
časopisů, schůzky s přáteli a nicnedělání. Měsíční frekvenci většinou mají návštěvy restaurací a
kaváren, aktivní sportování, návštěva diskoték, kina, večírky, turistika, studium a mimoškolní
vzdělávání.
U dětí a mládeže trvale klesá míra spontánního sportování, vztah ke sportu se u dětí a mládeže stále
více polarizuje. Na jedné straně poměrně malá část dětí a mládeže intenzivně sportuje několikrát v
týdnu, někdy i každodenně, na druhé straně velká část dětí i mládeže postrádá jakoukoliv fyzickou
aktivitu během svého volného času. Soustavně se zvyšují počty zdravotně oslabených dětí, nárůst
civilizačních chorob se projevuje i v počtech občanů s částečným invalidním důchodem (144 tis.) a
plně invalidních (390 tis.).
V současné době trpí 41% dětí a mládeže v důsledku sedavého způsobu života a nedostatečné
pohybové aktivity nějakým typem zdravotního oslabení. V této situaci 2 hodiny povinné tělesné
výchovy týdně pro mladý organismus rozhodně nestačí. Odborníci považují za optimální zajistit pro
veškerou mládež 8 - 10 hodin intenzívní pohybové aktivity týdně.
Děti a mládež představují nejvíce rizikovou skupinu z hlediska ohrožení sociálně patologickými jevy.
Neziskové nestátní organizace (dále jen NNO) působící v oblasti volnočasových aktivit se pomocí
nabídky svých služeb snaží tyto negativní projevy soudobého životního stylu dětí a mládeže
minimalizovat. Pod pojmem volný čas mládeže chápou NNO nejčastěji:
a zkušeností a zdokonalení získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních
společenských postojů, s výjimkou činnosti škol a školských zařízení upravené zvláštními předpisy
nebo učebními dokumenty;
Dalšími uživateli volnočasových aktivit jsou rodiče – zejména těch nejmladších, které se účastní
aktivit dané NNO. Především nejmenší děti se účastní volnočasových aktivit v doprovodu rodičů. I u
dětí starších, které již nejsou doprovázeny, je daná NNO s jejich rodiči v kontaktu (je to dáno také tím,
že do 18 let nemají děti plnou právní způsobilost).
Základními potřebami této cílové skupiny jsou:
-9-
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
orozumění a shoda s vrstevníky;
zaměstnání, práci s dalšími dětmi, domácí práce apod.)
Dalšími přínosy volnočasových aktivit pro cílovou skupinu (zejména pro dospělé a seniory) je
možnost trávit volný čas aktivním způsobem, scházet se a navazovat přátelství a rozvíjet tak svou
osobnost.
Přiměřená pohybová aktivita patří k intervenujícím činitelům zdraví a délky lidského života, kterou
není možno jiným způsobem kompenzovat. Vzhledem ke stálému snižování přirozené fyzické zátěže u
všech věkových skupin občanů je proto funkce tělovýchovy a sportu v současné době v jejich životě
nezastupitelná.
Významná je též úloha tělovýchovy a sportu pro usměrnění agresivity, rozvoj sociálního vědomí a
etického kodexu člověka, zejména v jeho dětství a mládí. Jako nejrozšířenější ze všech sociálních
aktivit přispívá tělovýchova a sport ke vzniku demokratických sdružení občanů, vede je k aktivitě,
toleranci, respektu a spolupráci. Aktivní způsob života patří mezi nejdůležitější a nejefektivnější
součásti prevence drogové závislosti, alkoholismu, kriminality a dalších negativních sociálních jevů.
Mnohým občanům se zdravotním postižením napomáhá v jejich snaze úspěšně se vyrovnat s jejich
handicapem a v integraci do společnosti.
Služby NNO v oblasti volnočasových aktivit reflektují především základní strukturu potřeb z hlediska
poskytovatelů (viz kap. 3.3). Cílové skupině jsou tudíž poskytovány:
řené na sportovní aktivity;
Uvedená struktura služeb poskytovaných organizacemi nestátního neziskového sektoru vyplývá také z
jejich četnosti – pravidelné činnosti a nahodilé (jednorázové) činnosti.
Služby výchovného charakteru jsou zejména kroužky uměleckého zaměření (téměř třetina školních
dětí navštěvuje nějaký umělecký kroužek). O oblast volného času se dále stará řada celostátních
sdružení typu Junák, Pionýr, Asociace turistických oddílů mládeže, Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska apod., ale také stovky organizací s místní působností (kluby, mateřská centra, atd.). Tyto
organizace se snaží o rozvoj osobnosti, její zdatnost, toleranci, sebepoznání či porozumění. Většina
těchto organizací působí kontinuálně a činnost se zpravidla opakuje 1x týdně a jsou ve velké míře
soustředěny do větších obcí.
Další okruh služeb je zaměřen na sportovní aktivity z nejrůznějších oblastí na neprofesionální
(neplacené) úrovni rozšířené po celém území kraje, včetně malých obcí. NNO nabízejí řadu aktivit pro
trávení volného času – nejrozšířenějšími jsou: fotbal, volejbal, hokej, basketbal a řada dalších. Velká
část organizací je sdružena v Českém svazu tělesné výchovy, Sokolu či Orli a jejich aktivity mají
charakter přísně pravidelné opakující se činnosti (někdy i 2-3x týdně).
Do služeb zaměřených na rekreaci lze zařadit jak sportovní, tak výchovné volnočasové aktivity a
jejich uživatelům se dostává stejných služeb s tím rozdílem, že se jedná o akce nepravidelné a většinou
jednorázové. NNO, které tyto služby poskytují, jsou v mnoha případech výchovnými či sportovními
organizacemi a rekreační volný čas využívají k rozšíření své členské základny nebo k vedlejší
výdělečné činnosti sloužící k pokrytí hlavní činnosti sdružení (např. spolufinancování grantů).
- 10 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Nízkoprahová centra (kluby, otevřené kluby) zpravidla poskytují dětem a mládeži ohroženým
sociální exkluzí možnost rozvoje jejich osobnosti, prostřednictvím konkrétního zařízení
nízkoprahového charakteru. V těchto zařízeních mohou aktivně trávit svůj volný čas, aniž by na ně
byly kladeny příliš vysoké nároky na striktní dodržování pravidel (např. v oblasti docházky apod.).
Provoz těchto center je zpravidla celotýdenní, nejčastěji v odpoledních hodinách. Děti a mládež
mohou v centrech např.:
Zdroj: Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji, kapitola č. 8 – Volný čas, sport a tělovýchova (http://www.prr.cz/studiesektoru-nno)
3.5 Síť služeb v kraji
Organizací nestátního neziskového sektoru působících v oblasti volnočasových aktivit je v
Pardubickém kraji značné množství. Jedná se o organizace nejrůznějšího zaměření – od zájmových
klubů či kroužků, přes kulturně a společensky zaměřená zařízení po organizace umožňující uživatelům
svých služeb provozovat sportovní aktivity. Jejich působnost může být čistě lokální či regionální,
celokrajská, ale také celorepubliková (NNO s celostátní působností fungující prostřednictvím husté
sítě poboček – např. Junák, Pionýr apod.) S uvedenými cílovými skupinami pracují v podstatě všechny
volnočasové NNO v kraji, avšak vzhledem k jejich značnému množství a neexistující centrální
evidenci všech těchto zařízení na území kraje není možné provést bližší popis struktury sítě služeb.
Nelze uvést ani tzv. nejvýznamnější organizace působící na území kraje, protože není k dispozici
žádný objektivní ukazatel, který by umožnil význam jednotlivých organizací porovnat.
Poskytovatelé služeb z řad NNO spatřují základní problém v oblasti volného času, sportu a
tělovýchovy v nerovnoměrném pokrytí území kraje. Největší množství volnočasových aktivit je
obyvatelům kraje dostupné ve větších městech a naopak v řadě malých vesnic možnosti
organizovaného trávení volného času prostřednictvím NNO chybí.
Zdroj: Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji, kapitola č. 8 – Volný čas, sport a tělovýchova (http://www.prr.cz/studiesektoru-nno)
3.6 Nabídka služeb v místě realizace projektu a jeho nejbližším okolí
V Nasavrkách a v blízkém okolí působí řada organizací zaměřených na volnočasové aktivity:
Organizace zaměřené zejména na děti a mládež:
- ŠSK při ZŠ Nasavrky (sportovní kroužek – florbal)
- Pobočka ZUŠ Slatiňany – zpěv, hra na hudební nástroje, tanec
- FK Nasavrky (fotbal)
- SDH (požární sport)
- Junák (středisko Kelt)
Ostatní:
- o.s. Boii zaměřené na keltskou kulturu (přednášky, výstavy, vzdělávací programy, keltský
archeopark)
- ČSOP (ochrana přírody, přednášková činnost)
- Senior klub (přednášky, zájezdy)
- MO ČRS Bojanov (rybáři)
- 11 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Většina výše jmenovaných organizací je však jen úzce profilovaná a nenabízí tak široký záběr
volnočasových aktivit jako T.J. Sokol. Žádná z těchto organizací nemá také k dispozici prostory
podobné sokolovně. Většina z nich proto využívá k větším akcím prostory, které nabízí T.J. Sokol. Je
tedy zřejmé, že pro tento záměr tyto organizace nepředstavují konkurenci, ale naopak sami mají zájem
na zkvalitnění využívaného zařízení.
Pro sportovní trávení volného času je v Nasavrkách, kromě areálu sokolovny, k dispozici tělocvična a
víceúčelová hřiště při ZŠ, 2 menší dětská hřiště a fotbalové hřiště.
3.7 Marketingová strategie a marketingový mix
Cílem žadatele je maximálně uspokojit potřeby všech obyvatel Nasavrk, nabídnout jim široké
spektrum služeb (volnočasových aktivit), které bude neustále zlepšovat a rozšiřovat. Prostředí
sokolovny bude upraveno tak, aby vyhovovalo různým skupinám obyvatel a to jak rodinám s dětmi,
tak seniorům, i tělesně a zdravotně postiženým. Toto všechno by mělo klienty motivovat k opakované
návštěvě a maximálnímu využívání všech služeb.
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky má v současnosti 161 členů:
29 mužů
82 žen
2 dorostenci
7 dorostenek
11 žáků
30 žákyň
Nový územní plán města počítá pro další období se 150 novými stavebními parcelami a přírůstkem
cca 500 lidí. Z tohoto důvodu Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky předpokládá i nárůst členů. Po
rekonstrukci a modernizaci sokolovny dojde ke zkvalitnění a rozšíření nabídky služeb a k možnosti
efektivnějšího využití sokolovny.
Produkt (výsledná služba):
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Tělovýchovná jednota SOKOL Nasavrky nabízí tyto sportovní volnočasové aktivity:
1. Cvičení pro - Rodiče s dětmi
- Předškoláci a nejmladší žactvo
- Mladší žáci (1. – 5. třída)
- Žákyně
- Starší ženy
- Muži
- Aerobic – dorostenky, ženy
- Jóga
- Zdravotní cvičení
2. Volejbal - ženy
- muži
- 12 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
DALŠÍ SPORTOVNÍ AKCE pořádané Tělocvičnou jednotou SOKOL Nasavrky:
- V současné době T.J. SOKOL pořádá tyto akce: Silvestrovský turnaj ve volejbale, Malá
cena Nasavrk (běh pro děti), Manatrman (malý nasavrcký triatlon), beach volejbalová liga,
letní turnaj svobodní, ženatí, turnaj ve stolním tenise.
Komplexní rekonstrukce areálu sokolovny umožní paralelní provoz více skupin. Moderně vybavený
prostor v suterénu nabídne zázemí pro fitnes aktivity menších skupin (cca do 15 cvičících).
Rekonstruovaný sál a přísálí se zázemím nabídne prostory větším skupinám registrovaných i
amatérských sportovců. Bezbariérový přístup umožní přístup do sokolovny také zdravotně
znevýhodněným a špatně se pohybujícím občanům – integrace, dojde k rozšíření nabídky zdravotního
cvičení a pohybových aktivit pro seniory. Ve zrekonstruované sokolovně bude možné pořádat závody,
turnaje či soutěže pro širokou veřejnost. Zlepší se také zázemí pro venkovní aktivity – turnaje
(volejbal, tenis, nohejbal, beach volejbal), soustředění volejbalových týmů apod. Osvětlení hřišť
umožní zmiňované aktivity provozovat i ve večerních hodinách. Nové dětské hřiště, ve kterém budou
hrát hlavní roli „aktivní“ prvky (např.: nízké lanové překážky, hrazdičky) nabídne smysluplné trávení
volného času pro mládež a děti.
SPOLEČENSKÉ AKCE pořádané Tělocvičnou jednotou SOKOL Nasavrky:
- V současné době TJ. SOKOl pořádá: Mikulášské cvičení s čerty, Sokolský ples, Dětský karneval,
Tajné výlety, Pyžamový ples, letní tábor pro mládež, přednášky.
Stav po rekonstrukci (kultivované prostředí, kvalitní technické vybavení) umožní pořádat v sokolovně
nejen plesy, ale také divadelní představení, projekce, semináře, atp. V rekonstruované sokolovně
budou probíhat vystoupení žáků ZŠ, ZUŠ, případně MŠ (cca 4x ročně). Minimálně 3 x za sezonu
divadelní představení, pravidelné přednášky a projekce pro širokou veřejnost, výstavy či taneční
večery pro dospělé. Moderně zrekonstruovaná sokolovna umožní pořádat semináře a srazy pro
sokolské cvičitele. Další plánovanou aktivitou je vznik mateřského klubu (2 – 3 x týdně aktivity pro
matky s dětmi).
Nově zrekonstruovanou sokolovnu budou pro své aktivity využívat také ostatní spolky a organizace
z Nasavrk a mikroregionu – o.s.Boii, Sbor dobrovolných hasičů, Junák, Senior klub, myslivecká
sdružení, zahrádkáři, Sidecar-club, MO ČSOP, včelaři a další.
Venkovní areál bude možné po rekonstrukci využívat na letní sokolské akademie, místní slety,
městské slavnosti apod.
Všechny nabízené sportovní aktivity, kulturní a společenské akce umožňují zajímavé
možnosti trávení volného času všech obyvatel města Nasavrky a uspokojování jejich potřeb,
které jsou blíže popsány v kap. 3.3.
- 13 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Price (Cena a cenová politika):
Pronájem sokolovny pro zábavy, plesy, přednášky, svatby, sportovní a další kulturní akce:
Sál s přísálím (cca 8 hod, na kratší dobu
dohodou)
5500,- Kč
+ galerie
+ vlastní občerstvení
+ občerstvení z jiné restaurace než
Sokolovna
+ zasedačka v suterénu
Samostatně přísálí
Samostatně zasedačka v suterénu
100,- Kč
700,- Kč
900,- Kč
500,- Kč
700,- Kč
500,- Kč
Zdroj: žadatel
Promotion (propagace) a place (místo):
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky využívá ke své propagaci několik informačních kanálů:
Prezentace na vlastních webových stránkách - www.sokol-nasavrky.wz.cz
Prezentace na webových stránkách města Nasavrky – www.nasavrky.cz
Prezentace na info centrum Nasavrky
Celorepublikový časopis SOKOL
Billboard u stavby při realizaci
Billboard u stavby s vyhodnocením po dalších 5 let
Místní rozhlas ve fázi udržitelnosti
Městský zpravodaj
Župní zpravodaj
Regionální rozhlas při ukončení výstavby a zahájení provozu
Regionální televize při ukončení výstavby a zahájení provozu
Plakáty při ukončení výstavby a ve fázi udržitelnosti
3.8 Zhodnocení projektu z hlediska veřejné podpory
Projekt zakládá veřejnou podporu, jestliže naplňuje současně 4 znaky veřejné podpory neslučitelné se
společným trhem: 1. poskytování veřejných prostředků,
2. zvýhodňování podnikání či odvětví výroby,
3. narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže,
4. ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU.
1. Poskytování veřejných prostředků:
Tento znak veřejné podpory bude naplněn případným vybráním projektu ke spolufinancování
z prostědků EU.
2. Zvýhodňování podnikání či odvětví výroby:
Záměrem předkládaného projektu je rekonstrukce sokolovny a přilehlého areálu. Protože příjmy
získané provozem nepokryjí provozní náklady, nejedná se o komerční činnost, ze které by měl žadatel
zisk. Tento znak není naplněn.
- 14 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
3. Narušení nebo hrozba narušení hospodářské soutěže:
Realizací projektu nedojde k narušení ani k hrozbě narušení hospodářské soutěže. Neexistuje tržní
prostředí pro dané služby. Tento znak není naplněn.
4. Ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU:
Jedná se o projekt pouze místního významu, realizací projektu nedojde k ovlivnění obchodu mezi
členskými státy EU. Tento znak není naplněn.
Shrnutí posouzení:
- nejedná se o ekonomickou činnost tj. nabídku zboží a služeb na trhu (komerční
činnost),
- jde o služby obecného hospodářského zájmu,
- neexistuje tržní prostředí pro dané služby,
- realizace projektu neohrozí konkurenční soutěžitele (služby nabízené po realizaci
projektu v daném místě nejsou nabízeny jinými poskytovateli) a nehrozí narušení
hospodářské soutěže,
- neexistuje a není dostupná alternativní nabídka služeb v daném rozsahu a kvalitě
v místě realizace projektu,
- jedná se o projekt místního významu (tj. nabídka služeb je zaměřena na místní
obyvatele) a cílem není přilákat či oslovit spotřebitele mimo dané místo podpory
ani z jiných členských států EU,
- podporou projektu nebude dotčen zahraniční soutěžitel.
Zvýše uvedeného vyplývá, že tento projekt nezakládá veřejnou podporu dle čl.87 odst.1 Smlouvy
o založení ES.
4. Technické a technologické řešení projektu
4.1 Výchozí situace
Sokolovna byla postavena v roce 1923 na suterénu stávající budovy. Budova je neodizolována,
v suterénu je vlhkost do výšky cca 200 cm. Střecha je z osinkocementových šablon a z části
z falcovaného pozinkovaného plechu, z roku 1971. Obě krytiny vyžadují každoroční opravy. Část
střechy objektu nad restaurací a bytovými prostory je již po rekonstrukci. Elektroinstalace je z roku
1973 vedena v hliníku. V budově jsou nevyhovující svítidla, chybí nouzové osvětlení. Nezbytná je
výměna zdravotní techniky a nevyhovujících sociálních zařízení. Septiky jsou jednokomorové
s přepadem do městské kanalizace. Budova byla vytápěna do roku 1978 parním ústředním topením,
v roce 1978 předěláno na vodní a v roce 1995 vyměněny kotle za plynové. V suterénní části se přitápí
kamny na tuhá paliva, šatny v suterénu nemají vytápění žádné. V roce 2008 provedena částečná
výměna stávajících oken a dveří za plastová. Ostatní okna jsou dřevěná z roku 1923.
Sokolovna je členěna na suterén, 1. patro a 2. patro. V suterénní části se nachází archiv T.J., šatny pro
venkovní hřiště, společenská místnost, posilovna, kotelna a sklady. V 1. patře je sál s přísálím a
balkonem, 2 x šatna, hospoda (3 místnosti). Ve 2. patře se nachází správcovský byt a bývalá promítací
místnost. K sokolovně patří oplocený pozemek, na kterém se nacházejí 2 antuková volejbalová hřiště a
hřiště na beach-volejbal. Přibližně polovina pozemku je zatravněná a v současnosti nevyužitá.
- 15 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
4.2 Navrhované řešení
Tento projekt je pouze jednoetapový, lze ho však rozdělit na tři fáze:
předinvestiční (žádost, výběrové řízení)
investiční (rekonstrukce a veškeré investice před uvedením do provozu)
provozní – provoz sokolovny
Předinvestiční (přípravná) fáze je podrobněji popsány v Žádosti o dotaci v aplikaci BENEFIT 7.
Realizace výběrového řízení a podpis smluv s dodavateli
Na stavební práce bude vyhlášeno výběrové řízení dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek ROP
NUTS II Severovýchod a zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů. Výběrové řízení bude vedeno jako zjednodušené podlimitní řízení. Podrobněji popsáno
v žádosti o dotaci v systému BENEFIT 7 v záložce výběrové řízení.
Realizace stavebních prací
Zahájení stavebních prací se předpokládá v červnu roku 2009 a to je také uvedeno jako zahájení
fyzických prací projektu.
Technické řešení
Technické řešení projektu je podrobně popsáno v projektové dokumentaci zpracované ke stavebnímu
povolení Ing. Radkou Netolickou (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace
0071011). Pro tento projekt je vydáno Stavební povolení č.j. V-535/2008-1/2009-6 Městským úřadem
Nasavrky, odborem výstavby. Toto Stavební povolení nabylo právní moci dne 29.1.2009.
Projekt řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu objektu Sokolovny, stávající objekt je čtyřpodlažní
(suterén, přízemí, podkroví a půdní prostor), střecha sedlová v kombinaci s pultovými střechami.
Maximální půdorysné rozměry objektu jsou 30,36 x 27,33m.
V I.NP je hlavní cvičební sál s menším přísálím. Pro sál je v současné době využívána místnost
šatny, sociální zařízení ( 2x WC pro ženy, 1 x WC + 3 x pisoárové stání pro muže) a sklad nářadí.
V hlavním sále je galerie přístupná ze II. NP. V místě sociálního zařízení a skladu nářadí
v severozápadní části dojde ke kompletní stavební úpravě a přístavbě vnitřního schodiště pro přístup
do nově vzniklého prostoru v podkroví. Uvolnění prostoru bude dosaženo provedením nové stropní
konstrukce a odstraněním nefunkčního komínu. Vznikne tak nová vyhovující šatna se sprchou pro cca
40 osob, dojde zde k oddělení špinavého provozu od čistého. Přes šatnu bude vstup pro cvičící jednak
do hlavního sálu a přísálí a dále do nového cvičebního sálu v podkroví severozápadní části. Stávající
šatna tak bude moci být uzavřena pro veřejnost, bude nově sloužit pouze pro potřeby cvičitelů a jako
sklad cvičebního nářadí. Sociální zařízení bude upraveno na WC pro ženy, WC pro muže a WC pro
tělesně postižené. Pro bezbariérový přístup bude vyrovnána úroveň podlahy v nynějším zádveří, ze
západní strany objektu – ulice Sokolská - bude provedena stavební úprava stávajícího přístupového
schodiště tak, aby mohla být provedena přístavba rampy o sklonu 8%. Novou šatnu lze v budoucnu
využít i jako zázemí pro účinkující na kulturních akcích.
Součástí I. NP je dále prostor pronajímaný pro restaurační činnost ve východní části objektu,
obsahující restaurační místnost, salónek a kuchyň se skladem, součástí je i sociální zařízení ( 1 x WC
pro muže a 1 x pro ženy). Tento prostor je zároveň i samostatně přístupný vchodem, který byl
původně hlavní a dominantní. Jedná se o vchod z ulice Slatiňanská. Tomuto vchodu bude opět vrácena
jeho funkce navrženou rekonstrukcí. Obsluha restaurace nyní nemá samostatné sociální zařízení.
Stavebními úpravami dojde k přesunu celého prostoru pro restauraci o podlaží níž. Prostor vzniklý po
restauraci tak bude upraven pro klubovnu členů Sokola, případně jako schůzovní místnost dalších
spolků v obci s odpovídající kuchyňkou pro přípravu příležitostního občerstvení (podávání horkých a
- 16 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
studených nápojů, ohřev hotových jídel). Součástí této části bude i sklad, který bude sloužit pro
uložení věšákových stojanů na využití klubovny jako šatny pro větší kulturní a sportovní akce a zpětně
úschovu židlí a stolů z klubovny, příp. naopak. Taktéž kuchyňka bude sloužit pro přípravu drobného
občerstvení při kulturních a sportovních akcích. Pro zateplení chodby, která bude komunikačně
propojovat sál a přísálí s kuchyňkou a klubovnou budou v chodbě provedeny další vstupní dveře a
obnoveny původní dveře do hlavního sálu. Sociální zařízení bude nově dispozičně rozčleněno tak, aby
vyhovovalo normovým hodnotám. V případě větší společenské či sportovní akce budou využívána
všechna sociální zařízení v I.NP a část sociálních zařízení v I.PP. Max. osob při akci je uvažováno
160. Běžně lze např. hlavní sál využívat pro 20 - 25 cvičících.
V I.PP ( suterén) je nyní nevyhovující sociální zařízení pro venkovní sportoviště ( 1x sprcha, 2xWC),
klubovna pro potřeby Sokola s malou opět nevyhovující kuchyňkou, sklady zahradního a cvičebního
nářadí, archiv, kotelna a posilovna. Pro sklad pivních sudů je využíváno část původního podsklepení
s klenutými stropy.
Stavební úpravy suterénu spočívají v úpravě východní části pro potřeby restaurace, která bude
přístupná samostatným stávajícím bočním vstupem – východní obvodová stěna, další vstup bude
novými dvoukřídlými dveřmi z dvorní části v místě po odstraněném venkovním komínu. Restaurace
bude obsahovat vstupní chodbu pro přístup do restaurace, prostor restaurace, kuchyň, salonek,
sociální zařízení pro hosty, sociální zařízení pro obsluhu, úklidovou komoru a stávající sklady pivních
sudů. Přesun restaurace do suterénu umožní ideální propojení s venkovním posezením ve dvorní části
objektu, využití stávajícího altánu s výhledem do kraje. Koncepce restaurace je navržena tak, aby při
větší společenské či sportovní akci uvnitř budovy bylo možno služby restaurace využít přístupem přes
hlavní schodiště uvnitř objektu. Kuchyň pro restauraci nebude sloužit jako vývařovna, pouze zde bude
probíhat příprava a ohřev hotových jídel. Kapacita restaurace je cca 35 osob ( 20 osob v restauraci, 12
v salonku).
Prostor nynější klubovny s kuchyňkou v suterénu je navržen k využití pro posilovnu pro cca 5-8 osob.
U posilovny je navržena samostatná šatna se sprchou a WC. Prostor posilovny bude přístupný
samostatně z venkovního prostoru zřízením nového vstupu, možno i přes hlavní schodiště objektu.
Zázemí pro venkovní sportoviště – severozápadní část objektu – bude dispozičně upraveno tak, že
vzniknou 2 samostatně přístupné šatny, každá s vlastní sprchou a záchody. Kapacitně bude každá
z šaten pro cca 16 osob, při 2 kurtech na volejbal, tj. 4 družstva po min. 6 hráčích, zvlášť ženy, zvlášť
muži. Záchody jsou dispozičně navrženy tak, že při menší venkovní akci bude 1 WC fungovat pro
veřejnost přímo z venkovního prostoru. V šatnách vznikne i prostor na úschovu míčů a jiného
sportovního náčiní, atd. Přístavbou schodiště vznikne pod schody sklad zahradního nářadí a dřeva.
Původní sklepy pod hlavním sálem nebudou stavebně upravovány, pouze v rámci možností
odizolovány, provedena oprava omítek, nátěry dveří, atd.
Podkroví nad východní částí objektu je využíváno pro bydlení – byt původně pro správce objektu.
Tento zůstane zachován ve složení 2+1 se sociálním zařízením, bude pouze zrušen vstup do skladu,
který bude nově přístupný z galerie a využit pro umístění kotlů pro vytápění hlavní části.
Půdní prostor je přístupný po skládacích schodech přes galerii nad hlavním sálem.
Nově vzniklý prostor podkroví nad severozápadní částí objektu přístupný po nově přistaveném
vnitřním schodišti bude využit jako cvičební sál v menším počtu cvičících, cca 10- 14 osob, např. na
cvičení jógy, cvičení na balónech, s overbally, cvičení nejmenších dětí, atd.
Navržené stavební úpravy s přístavbou rampy, přístavbou vnitřního schodiště a nástavbou sedlové
střechy vylepší jednak celkový technický stav objektu a dále umožní mnohem výhodnější využití
objektu ať již pro sportovní tak i kulturní či společenské akce. Zajistí též vhodné zázemí pro venkovní
aktivity na pozemcích přilehlých k objektu Sokolovny. Prostory pro restauraci se přesunou do
suterénu, což umožní zřídit i venkovní posezení na přilehlém dvoře a v přilehlém altánu, odkud je
krásný výhled do kraje. Přímý vstup na dvůr z nových prostor restaurace bude dveřmi z prostoru
restaurace, což bude umožněno demolicí masivního nyní nefunkčního komína .
Okolí Sokolovny bude využito jednak pro sportoviště, nově pro dětské hřiště a venkovní posezení s
relaxací pro restauraci. Přístupová cesta od sjezdu z pozemku č.parcelní 624/2 bude upravena pro
bezprašný příjezd a přístup. Přilehlé pozemky objektu budou osvětleny pro využití i ve večerních
hodinách.
- 17 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Rekonstrukcí Sokolovny vznikne objekt s venkovními plochami, kde můžou příjemně strávit čas
všichni bez ohledu na generační rozdíly.
Bytové prostory nejsou předmětem rekonstrukce, taktéž střecha nad bytovými prostory i nad
restaurací. Tato část střechy je již po rekonstrukci.
Náklady na rekonstrukci prostorů restaurace v rámci tohoto projektu jsou vyčleněny (viz rozpočet
na SO 02 – restaurace) a zařazeny do nezpůsobilých výdajů. Restaurace má samostatný vchod.
Do nezpůsobilých výdajů je také zařazena část nákladů na ČOV a venkovní kanalizace, projektovou
dokumentaci a stavební dozor.
V rámci projektu budou realizovány tyto práce:
Rekonstrukce sokolovny:
Výkopy a zemní práce
Výkopy budou prováděny ručně v souladu s vytyčením. Přebytečná zemina a navážka bude použita
na vyrovnání nerovného terénu, příp. odvezena na skládku.
Pro základové pasy budou vyhloubeny výkopové rýhy do hloubky od 0,8 – 1,3m od – 0,8 ( dle
svažitosti terénu v š. 400mm).
V části suterénu budou odebrány podlahy s částí zeminy do hl. cca 300mm. Kolem objektu, zejména
ve dvorní části se v šíři cca 500mm terén odkope pro podřezání objektu a uložení hydroizolace a dále
z důvodu úpravy terénu a zřízení okapového chodníku.
Základy
Základové pasy pro rampu a venkovní schodiště u bočního vstupu jsou navrženy z betonu
proloženého kamenem ( z 1/3) B10 (I) do nezámrzné hloubky, budou provedeny přímo do výkopu.
Horní část základových pasů bude provedena do bednění. Mezi základovými pasy pod rampu a
venkovní podestu bude proveden zásyp, vrstva zhutněného štěrkopískového podsypu a vrstva
podkladního betonu. Na pasy bude provedena deska rampy a deska podesty s výztuží Kari sítí – oka
100/100, d6mm/ ocel 10505 a 10216/.
Stavba nesmí být založena na navážce, lze předpokládat , že v základové spáře budou obsaženy
rozdílné zeminy, proto bude pro základ zahutněna sanační vrstva drceného kameniva v tl. 100mm
(zrna nad 63mm).
Při navrhování základů bylo postupováno dle ČSN 7310001 – Základová půda po plošnými základy.
Pod nově prováděné podlahy v suterénu bude provedena vrstva 150mm zhutněného štěrkopískového
podsypu, na tuto vrstvu bude provedena vrstva 100 mm podkladního betonu, do kterého bude pod
příčky vložen pás síťoviny 100/100/6,3 v šířce 400 mm.
Svislé konstrukce nosné a nenosné
Hlavní obvodové a nosné konstrukce stavby zůstanou z větší části zachovány, pouze v případě
uvolnění dispozice budou vnitřní nosné zdi částečně odstraněny a jejich funkce nahrazena průvlakem.
Veškeré svislé konstrukce stavby jsou zděné z plných cihel. Bude provedena úprava dispozice
zejména v suterénu a v přízemí. Část vnitřních nenosných zdí bude odstraněna, největší zásahy budou
v místech sociálního zařízení.
Příčky o tl. 100mm budou vyzděny z cihel zn. POROTHERM PTH 6,5 (65/372/238mm) na maltu
vápenocementovou 2,5.
- 18 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Nad novou stropní konstrukcí severozápadní části objektu budou provedeny nově nadezdívky o výšce
1,0m. Pro provedení nadezdívek, příp. vnitřních nosných stěn bude použito cihel zn. POROTHERM
PTH 40 (44) P+D ( 400/247/238), POROTHERM PTH 30 P+D (300/247/238mm) a PTH 25 na maltu
tepelně izolační Porotherm TM a na maltu vápenocementovou MVC 2,5. Tepelný odpor těchto
výrobků je R= 2,92 m2K/W.
Schodiště
Stávající schodiště uvnitř budovy zůstanou zachovány. Zrušeno bude vnitřní schodiště u bočního
vstupu ze Sokolské ulice a upraveno venkovní schodiště u téhož vstupu z důvodu zajištění
bezbariérovosti objektu. Vnitřní schodiště bude zrušeno dorovnáním podlahy do jedné úrovně ±0,00
až k vstupním dveřím, na úroveň vnitřní podlahy bude navazovat nově provedená venkovní podesta,
která bude z jedné strany ukončovat venkovní rampu a z druhé strany venkovní schodiště. Venkovní
schodiště a rampa jsou navrženy monolitické železobetonové, rampa bude mít sklon 8%, povrch
rampy bude mazanina, schodiště kamenné, zábradlí bude ocelové trubkové.
Vodorovné konstrukce a konstrukce spojující různé úrovně
Stropní konstrukce zůstanou z větší části zachovány, nově bude provedena stropní nevyhovující
konstrukce nad šatnou a sociálním zařízením pro cvičence v severozápadní přístavbě.
Po obvodu objektu v místech nových nadezdívek je pod pozednicí navrženo provedení
železobetonového věnce.
Překlady nad nově navrženými otvory budou provedeny z prefabrikátů POROTHERM s vložením
vrstvy tepelné izolace tl. 120mm.
Komíny
Součástí úprav bude demolice hlavního venkovního komínového tělesa o půdorysných rozměrech
1700/1700, v současné době již nefunkčního, čímž dojde k uvolnění části severní obvodové stěny.
Demontován bude i komín v severozápadní přístavbě stavby. Ostatní stávající komíny budou
opraveny.
Konstrukce krovu
Zastřešení objektu je tvořeno kombinací střech sedlových a pultových. Stávající dřevěný krov nad
hlavním sálem a nad východní přístavbu je v dobrém stavu, bude provedena pouze výměna
vytypovaných částí a nově impregnace celého krovu. Krov nad přísálím bude kompletně vyměněn.
Nad severozápadní přístavbou bude proveden nový krov sedlové střechy. Krov je navržen
z klasických tesařských prvků, tak aby byla vytvořena sedlová střecha.
Střešní krytina
Stávající sedlové střechy nad hlavním sálem a nad východní přístavbou jsou se střešní krytinou
z azbestocementových šablon. Pultové střechy jsou s krytinou tvořenou falcovaným pozinkovaným
plechem. Střešní krytina nad hlavním sálem, přísálím bude vyměněna, nad novou sedlovou střechou
nad severozápadní přístavbou je navržena krytina nová, krytina bude jednotná.
Izolace
- proti zemní vlhkosti
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena v souladu s ČSN. Bude provedeno kompletní podřezání
stávajícího zdiva s vložením hydroizolačních pásů, které budou napojeny na celoplošně natavený
asfaltový pás RADONELAST s přesahy min. 100mm. Pásy budou celoplošně nataveny na
napenetrovanou čistou a suchou podkladní vrstvu betonu, vloženy postupně do podřezaných zdí. Pro
zaizolování prostupů, rohů a hran bude použita jednostranně samolepící bitumenová páska Ekobit 101.
Okolo i uvnitř objektu budou položeny drenážní trubky, izolace kamenných sklepů bude provedena
bez stavebních úprav. Prostor pod podlahou v hlavním sále bude odvětrán do fasády.
- 19 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
V prostoru sociálních zařízení (sprchy, WC) bude provedena vodotěsná izolace podlah a stěn,
vodotěsná izolace podlahy musí být vyvedena do výšky min. 200mm nad podlahu.
- tepelná izolace
Izolace podhledu podkroví z desek – rohoží typu ORSIL s nízkou objemovou hmotností a nízkým
součinitelem vodivosti. Tl. izolace bude 300mm. Paropropustná fólie je umístěna nejblíže vnitřní
povrchové úpravě před izolací. Ochranná fólie TYVEK bude položena na krovech nahoře, příp.
použitím kontralatí nad vzduchovou odvětrávanou mezerou, která začíná nad horním povrchem
tepelné izolace.
Část severní a část východní strany objektu bude zateplena v min. tl. 120mm.
Podlahy
Podlahy jsou navrženy v prostorách šaten, na WC, ve sprchách, v chodbách v suterénu, části chodeb v
přízemí, v restauraci v suterénu (kuchyň , restaurace, salonek, chodba), v úklidové komoře, v předsíni,
v kuchyňce a skladu v přízemí z keramické dlažby. V posilovně bude položen zátěžový koberec.
V klubovně v přízemí je navržena plovoucí laminátová podlaha. Stávající dřevěné podlahy v sále,
přísálí a skladu nářadí budou nově z dubových vlysů.
Výplně otvoru
Okna a venkovní dveře, která dosud nejsou vyměněna, jsou navržena plastová zdvojená. Obdobně
budou provedeny i hlavní vstupní dveře.
Vnitřní dveře – do dřevěné obložkové zárubně, příp. ocelové zárubně budou dřevěné dýhované, příp.
bílé, částečně prosklené (dle účelu místnosti).
Konstrukce klempířské
Bude provedeno nové oplechování všech stavebních prvků – okenních parapetů, střešních rovin a
okapů.
Hromosvody
Stávající hromosvody budou demontovány a budou provedeny nově.
Úpravy povrchů
Vnitřní omítky jsou navrženy klasické vápenocementové štukové. Sádrokartonové konstrukce budou
ve spojích desek zabandážovány a budou zbroušeny a natřeny. V prostorách šaten budou provedeny
omyvatelné povrchy do výšky 1800mm, v prostorách sprch, záchodů, pisoárů a kabin pro osobní
hygienu budou provedeny keramické obklady do výšky 1800mm, v úklidových místnostech je nutno
provést omyvatelný povrch do výšky 1500mm, použitý sádrokarton bude s impregnací do vlhkých
prostor. Podhledy ze sádrokartonu Knauf, tl. 12,5mm budou provedeny dle technických listů typ D
111 nebo D 112. Kompletně celý objekt bude nově vymalován.
Konstrukce krovu bude napuštěna 2 násobným ekologickým nátěrem proti plísni a hnilobě. Viditelné
prvky, které zasahují do podkroví budou obloženy sádrokartonem v tl. 12,5mm nebo natřeny
protipožárním nátěrem, provedeným odbornou firmou a doloženým prohlášením o shodě. Veškeré
betonové konstrukce budou před omítnutím přetáhnuty rabicovým PE pletivem. Na vyzrálou a suchou
omítku bude proveden akrylátový nátěr s penetrací. Konstrukce krovu bude napuštěna 2 násobným
ekologickým nátěrem proti plísni a hnilobě. Truhlářské prvky budou opatřeny finálním nátěrem.
Venkovní fasáda vápenná štuková s nátěrem silikátovou nebo paropropustnou fasádní barvou
v odstínu dle pozdějšího výběru stavebníka je navržena na zateplovací systém. Venkovní sokl je
navržen do výšky max. 500mm od rostlého terénu z obkladových pásků Klinker, příp. dle pozdějšího
výběru stavebníka.
- 20 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Výstavba dětského hřiště:
Stavební práce – vyměření a srovnání terénu
- výkopové práce a zapravení plochy
- zhutnění dna, obrubník, položení geotextilie
- zásyp kačírkem
Nákup a montáž herních prvků. Podrobnější popis je uveden v příloze Žádosti o dotaci č.9 Projektová
stavební dokumentace – „Dětské hřiště – TJ SOKOL NASAVRKY“ zpracované společností DIRECT
MEDIA, s.r.o.,Brno.
Předání díla - kolaudace
Předání díla a kolaudace sokolovny bude provedena ihned po dokončení stavebních prací. Předpoklad
v červnu roku 2011.
Vybavení sokolovny:
- pořizované vnitřní vybavení včetně sportovního náčiní a audiovizuální techniky je popsáno v příloze
č. 3 k Žádosti o dotaci - Podrobný položkový rozpočet projektu
Vybavení restaurace:
- pořizované vnitřní vybavení je popsáno v příloze č. 3 k Žádosti o dotaci - Podrobný položkový
rozpočet projektu
- toto vybavení je zařazeno mezi nezpůsobilé výdaje
Venkovní vybavení:
- je podrobněji popsáno v příloze č. 3 k Žádosti o dotaci – Podrobný položkový rozpočet projektu a
vybavení dětského hřiště v příloze č. 9 – Projektová stavební dokumentace
Závěrečné zhodnocení
Tato aktivita zahrnuje vypracování Závěrečné zprávy a Žádosti o proplacení, zajištění publicity
projektu.
Uvedení do provozu
Sokolovna bude uvedena do provozu ihned po vybavení 30.6.2011. Před zahájením provozu bude o
otevření sokolovny informováno:
Prezentace na vlastních webových stránkách - www.sokol-nasavrky.wz.cz
Prezentace na webových stránkách obce Nasavrky
Prezentace na info centrum Nasavrky
Celorepublikový časopis SOKOL
Billboard u stavby s vyhodnocením po dalších 5 let
Místní rozhlas
Městský zpravodaj
- 21 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Župní zpravodaj
Regionální rozhlas při ukončení výstavby a zahájení provozu
Regionální televize při ukončení výstavby a zahájení provozu
Plakáty při ukončení výstavby a udržitelnosti
Dále bude zajištěno systémové řešení (rozpis poskytovaných služeb).
Udržitelnost projektu bude zajištěna formou kvalitní propagace a zajištění projektového týmu, kde
budou členy zástupci žadatele (žadatel a jeho spolupracovníci) a externí poradenská společnost pro
zajištění objektivního přístupu.Tento tým se bude scházet každých 6 měsíců, po dobu udržitelnosti
projektu (5 let) s tím, že bude kontrolovat ekonomiku projektu, podmínky programu ROP, dodržování
indikátorů a publicity projektu, bude také zajištěn tzv. dotační audit - externí spolupráce. Výstupem
tohoto týmu budou hlášení s doporučením a s dalším závazným postupem pro udržení projektu.
Veškeré náklady vzniklé v provozní části projektu budou hrazeny žadatelem z jeho rozpočtu. Mezi
tyto náklady patří zejména náklady na energii, plyn, vodné, mzdy, náklady na údržbu a případné
drobné úpravy.
4.3 Předpokládané investiční náklady
Vzhledem k tomu, že nejsou uzavřená výběrová řízení dle podmínek ROP a dle zákona 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, může žadatel tyto náklady pouze odhadovat a to na základě předběžných
kalkulací a vyjádření odborníků.
Přesné ceny a položky budou upřesněny po uzavření výběrových řízení, kdy budou ujasněny veškeré
vstupy projektu.
Výběrová řízení jsou podrobněji popsána v Žádosti v aplikaci Benefit7 v záložce Výběrová řízení.
Rozpočet je k datu podání žádosti o dotaci orientační.
Výdaje projektu
Stavební část – sokolovna + vybavení
Stavební část - restaurace
ČOV a venkovní kanalizace
Zpevněné plochy a oplocení
Sportovní a dětské hřiště
Poradenské služby a zpracování výběrových řízení
Projektové práce
Stavební dozor
Publicita projektu
DPH 19 %
Celkové výdaje projektu
Zdroj: žadatel
- 22 -
Kč
18 340 247,-3 045 568,-202 573,-2 037 416,-1 020 136,-490 000,-195 000,-195 000,-25 000,-4 854 678,60
30 405 618,60
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
4.4 Životnost projektu a plánované opravy a výměny majetku
Fyzická životnost projektu, resp. pořizovaných investic je 60 let.
Fakticky nutná reinvestice z technického hlediska bude za
20 let.
Vlivem opotřebení majetku začne narůstat provozní náročnost:
10 let ….. 5%
15 let …7,5 %
25 let … 12%
4.5 Pracovní místa, které budou vytvořeny v rámci projektu
Pro realizaci projektu budou veškeré profese zajištěny dodavatelem, který vzejde z výběrového řízení
vyhlášeného pro tento projekt. Pro provoz sokolovny se nepočítá s příjmem nových pracovníků.
4.6 Možnost alternativních řešení
Nejsou vypracována žádná alternativní řešení.
5. Potřeba zajištění oběžného majetku a investic (dlouhodobého majetku)
5.1. Potřeba a zajištění investičního majetku
5.1.1. Rozpočet akce
Částka bez DPH v Kč
Rok 2009
Rok 2010
Způsobilé náklady
stavební část – sokolovna
5.000.000
9.549.382
Vybavení – sokolovna
0
0
ČOV a venkovní kanalizace
0
0
Zpevněné plochy a oplocení
0
0
Sportovní a dětské hřiště
0
0
Výběrové řízení a služby
200.000
200.000
Publicita projektu
10.000
10.000
Projektové práce
156.000
0
Stavební dozor
50.000
80.000
DPH
1.029.040
1.869.482,50
Způsobilé náklady celkem v jedn. letech 6.445.040,11.708.864,50
Způsobilé náklady celkem
26.658.439,50
Nezpůsobilé náklady
Stavební část - restaurace
0
3.045.568
ČOV a venkovní kanalizace
0
0
Projektové práce
39.000
0
Stavební dozor
0
39.000
DPH
7.410
586.067,90
Nezpůsobilé náklady v jednotl. letech
46.410
3.670.635,90
Nezpůsobilé náklady celkem
3.747.179,10
Celkové investiční náklady vč. DPH
6.491.450,15.379.500,40
Položka investice
Zdroj: žadatel, upraveno zpracovatelem
- 23 -
Rok 2011
1.000.000
2.790.865
177.251
2.037.416
1.020.136
90.000
5.000
0
26.000
1.357.867
8.504.535
25.322
0
0
4.811,20
30.133,20
8.534.668,20
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Komentář:
Do nezpůsobilých výdajů byly vyčleněny náklady na rekonstrukci restaurace (včetně výměny oken a
vnitřního vybavení restaurace).
Střecha nad restaurací není předmětem tohoto projektu a je již zrekonstruovaná.
Bytové prostory, které se nacházejí v objektu sokolovny, nebudou rekonstruovány a nákladové
položky výše uvedeného rozpočtu se těchto prostor nijak netýkají.
Do nezpůsobilých výdajů byla zařazena 1/8 nákladů na ČOV a venkovní kanalizaci, nákladů na
projektové práce a na stavební dozor. Tyto náklady jsou společné jak pro sokolovnu tak pro restauraci.
Zdůvodnění: náklady na rekonstrukci a vybavení restaurace tvoří 1/8 z celkových nákladů na
rekonstrukci .
Všechny náklady, uvedené výše v tabulce jsou nezbytně nutné pro úspěšnou realizaci předpokládané
akce a byly naplánovány na základě poptávkového řízení. Ceny uvedené pro příslušné investice proto
představují odborné odhady a mohou se tedy od skutečných cen mírně lišit po provedení výběrových
řízeních. Veškeré investice budou realizovány v období 2009-2011.
Podrobný rozpočet investic je součástí povinných příloh k Žádosti.
5.1.2. Financování investičního majetku
Finanční krytí projektu včetně DPH bude doloženo v souladu s podmínkami v programu ROP.
Financování akce bude zajištěno úvěrem.
Druh investice
Celkové způsobilé náklady
projektu
Nezpůsobilé náklady projektu
Kč
26.658.439,50
3.747.179,10
30.405.618,60
Výdaje projektu celkem
Požadovaná dotace
% ze způsobilých výdajů
24.659.056,- Kč
92,5%
Druh financování
Cizí zdroje - úvěr
Vlastní zdroje
Celkem
Druh investice
Celkové způsobilé výdaje
Nezpůsobilé náklady
Nezpůsobilé náklady
Kč
26.658.439,50
3.341.560,50
405.618,60
30.405.618.60
Se započtením dotace bude financování následující:
Druh financování
Cizí zdroje - úvěr
Vlastní zdroje
Veřejné zdroje - dotace
Celkem
Druh investice
Způsobilé výdaje
Nezpůsobilé náklady
Nezpůsobilé náklady
Způsobilé výdaje
Kč
1.999.383,50
3.341.560,50
405.618,60
24.659.056,00
30.405.618.60
Zdroj: žadatel, upraveno zpracovatelem
Bankovní úvěr bude činit 30 mil. Kč a bude na pokrytí realizace záměru ( stavba, vybavení, služby ,
DPH ). Po obdržení dotace bude úvěr touto částkou umořen.
- 24 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Parametry úvěru:
Výše úvěru
Úroková míra
Splatnost
Čerpání
1. splátka
30.000.000,- Kč
8% p.a.
15 let
06/2009
01/2010
Zdroj: žadatel, upraveno zpracovatelem
5.1.3. Organizační zajištění a způsob zajištění investic
Za organizační zajištění projektu je zodpovědný vedoucí realizačního týmu. Zapojení jednotlivých
členů v projektu je popsáno v Žádosti (záložka Personální zajištění projektu). Realizační tým tvoří
členové Tělocvičné jednoty SOKOL Nasavrky a 1 pracovník poradenské agentury First International
Company s.r.o. – zpracovatele projektu. Celý realizační tým má dostatek zkušeností, které zaručují
bezproblémové vedení akce.
Projektový tým:
Radek Bureš
Vedoucí projektového týmu
Zdeněk Žemlička
Mgr. Ondřej Pavlík
Ing. Jan Jelínek
Ing. Radka Netolická
Richard Andrle
(externí spolupráce)
Člen projektového týmu
Člen projektového týmu
Člen projektového týmu
Stavební poradce
Ekonomický a grantový poradce - společnost First
International Company s.r.o.
Zdroj: žadatel, doplněno zpracovatelem
Zapojení členů projektového týmu v jednotlivých fázích projektu je podrobněji popsáno v Žádosti v
aplikaci Benefit7 v záložce Personální zajištění projektu.
Strukturované životopisy jednotlivých členů projektového týmu:
Člen č. 1 - vedoucí projektového týmu
Jméno a příjmení
Radek Bureš
Narozen
15.2.1969
Bydliště
Náměstí 45, 538 25, Nasavrky
Kontakt
605 206 432
E-mail: [email protected]
Funkce ve
společnosti
Profesní životopis
starosta T.J. Sokol Nasavrky (od II/2007)
- Střední průmyslová škola strojní
- základní vojenská služba (1988-1989)
Praxe:
Podíl na realizaci
obdobných projektů
1989-1990
zaměstnanec TRANSPORTA n.p.
1990-1994
vedoucí stavebnin Chrudim
1995- dosud podnikatel ve stavebnictví. Stavebniny, realizace staveb
a výroba stavebních prvků. V r.2007 dosažen obrat 54mil bez
DPH, 24 zaměstnanců a 50 subdodavatelů.
od1999-zajišťování pomoci se státní dotací při sanaci panelové výstavby
jak v přípravné, realizační tak kontrolní fázi.Úspěšně zrealizováno
z MMR:
- 25 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
2000 panelový dům Chrudim
2005 panelový dům Trhová Kamenice
2005-6 čtyři panelové domy v Třemošnici
2007 tři panelové domy v Prachovicích
z SFRŽP:
2007-8 dva panelové domy v Týniště nad Orlicí
3 mil
2 mil
12 mil
11 mil
17 mil
Zdroj : žadatel
Člen č. 2 - člen projektového týmu
Jméno a příjmení
Ondřej Pavlík
Narozen
15. 4. 1977
Bydliště
Náměstí 92, 538 25, Nasavrky
Kontakt
605405740
E-mail: [email protected]
Funkce ve
aktivní cvičitel v T. J. Sokol Nasavrky
společnosti
odbornost: cvičitel všestrannosti I. třídy
cvičitel pobytu v přírodě III.třídy
jednatel T.J. Sokol Nasavrky (od II/2007)
Profesní životopis
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, studium (1996 – 2001)
(ukončeno státní závěrečnou zkouškou – VI/2001)
Učitelství pro II. stupeň ZŠ (Př – TV – Pč)
Praxe:
3/2003
Podíl na realizaci
obdobných projektů
doposud Základní škola, Nasavrky, okres Chrudim
učitel na II. stupeň ZŠ
zástupce ředitele (od VIII/2005)
zakládající člen o.s. ZÁBOJ Chrudim – práce s dětmi a mládeží (tábory,
volnočasové aktivity)
vedení florbalového kroužku při ŠSK ZŠ Nasavrky (od IX/2003)
Akce Vytápění ZŠ Nasavrky pomocí tepelných čerpadel (spolufinancováno
EU – OP Infrastruktura pro ŽP a Státním fondem ŽP ČR) – člen výběrové
komise na dodavatele, udržitelnost projektu
Zdroj : žadatel
Člen č. 3 - člen projektového týmu
Jméno a Příjmení
Zdeněk Žemlička
Narozen
10.7.1938
Bydliště
Čáslavská 259, 538 25 , Nasavrky
Kontakt
737937664
Funkce ve
hospodář TJ Sokol Nasavrky
společnosti
Profesní životopis
- vyučen v oboru truhlář v Kladně (1955)
- ukončena maturitou Střední průmyslová škola v Praze (1966)
Praxe:
1955 - 1997
Podíl na realizaci
obdobných projektů
zaměstnán u Okresního stavebního podniku Chrudim jako
truhlář, stavební mistr, provozní plánovač, stavbyvedoucí,
vedoucí střediska PSV.
Od 1997
důchodce
Podílel se na realizaci staveb v částce 5-10 mil. Kč bez dotačních řízeních.
Zdroj : žadatel
- 26 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Člen č. 4 - člen projektového týmu
Jméno a Příjmení
Ing. Jan Jelínek
Bydliště
Čáslavská 90, 538 25 Nasavrky
Kontakt
Tel. 775 572 509
e-mail: [email protected]
Funkce ve
Člen
společnosti
Profesní životopis
ČVUT Praha, fakulta strojní (1961-1966)
Podíl na realizaci
obdobných projektů
Praxe:
1968-1988 statik ocelových konstrukcí – technologické ocel konstrukce pro
průmyslové stavby a povrchové doly
1988-1998 projektování skladů, manipulačních zařízení a parkovacích
systémů (APS), výpočty OK, pozice – samostatný projektant, vedoucí
projektant
1998-2004 projektování a výpočty automatických parkovacích systémů (APS)
- OSVČ
Má zkušenosti s organizací spol., kultur. a sportovních akcí, organizací a
řízením lidí - bývalý starosta Tělocvičné jednoty SOKOL Nasavrky.
Zdroj : žadatel
Člen č. 5 - člen projektového týmu
Jméno a Příjmení
Ing. Radka Netolická
Narozen
19.5.1965
Bydliště
Čáclavská 259, 538 25 Nasavrky
Kontakt
Tel. 739 230 517
e-mail: [email protected]
Funkce ve
Stavební poradce
společnosti
- 1980 – 1984 Střední průmyslová škola stavební v Havlíčkově Brodě,
Profesní životopis
ukončeno maturitou
- 1986 – 1991 ČVUT Praha, fakulta stavební, ukončeno státní zkouškou
Praxe:
1984 – 1986 První stavební Chrudim (stavební technik)
1994 – 2006 MěÚ Heřmanův Městec, odbor ÚPaSŘ (vedoucí odboru)
2006 – dosud MěÚ Chrudim, Stavební odbor (vedoucí oddělení
stavebněsprávního)
Další vzdělávání:
- Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby v souladu se zák. č. 360/1992
Sb. v platném znění
- ZOZ na úseku územního plánování
- ZOZ ve vodním hospodářství
- Osvědčení o absolvování Vzdělávání vedoucí pracovníků
Podíl na realizaci
obdobných projektů
Sportovní hala Heřmanův Městec 48 mil. Kč, Stavební úprava Sokolovna
Heřmanův Městec 8 mil. Kč, stavební dohled nad městským sportovním
stadionem Chrudim, dohled na stavbách z pozice stavebního úřadu Chrudim
Zdroj : žadatel
- 27 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Člen č. 6 – člen realizačního týmu
Jméno a Příjmení
Richard Andrle
Narozen
2.2.1974
Bydliště
Luční 296, 566 01 Vysoké Mýto
Kontakt
608 883 407, [email protected]
Funkce ve
Ekonom, grantový poradce
společnosti
Profesní životopis
- Střední průmyslová škola strojírenská ( Choceň – Chrudim )
- Studium Brno International Bussines School a.s ( 2007 –08 )
Podíl na realizaci
obdobných projektů
Praxe:
1995 – 1999
Zástupce ředitele Plavecké školy, učitel
1999 – 2000
Česká spořitelna a.s – Václ. Náměstí. – poradce VIP klientů
2000 - 2006 First International Company s.r.o. – ekonom, grantový poradce
Zkušenosti s dotacemi z EU od roku 2003 ( Phare, Ispra atd. ) Později od roku
2004 i z tzv. Strukturálních fondů EU.
Zkušenosti s dotacemi a grantovým řízením:
- Společný regionální operační program ( cca 20 projektů )
- Operační program průmysl a podnikání ( cca 50 projektů )
- OPRLZ
- Program rozvoje venkova ( chváleno 17 projektů )
- Operační program podnikání a inovace ( podáno 25 projektů )
- ROP NUTS II ( podáno cca 10 projektů )
Pochopitelně jsou zde i zkušenosti s řízením projektů, s monitorovacím
systémem, auditem a výběrovými řízeními ať dle zákona 40/2004 Sb. /
137/2006 Sb. či dle metodiky jednotlivých operačních programů.
Zdroj: zpracovatel
Přehled realizovaných investičních projektů Tělovýchovné jednoty SOKOL Nasavrky v posledních
5-ti letech:
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky v posledních 5-ti letech nerealizovala žádné obdobné projekty.
Popis výběrových řízení:
Podrobněji jsou výběrová řízení popsána a v Žádosti o dotaci v aplikaci Benefit7 – záložka Výběrová
řízení.
5.2. Potřeba a zajištění oběžného majetku
5.2.1. Potřeba oběžného majetku v investiční fázi
Potřeba oběžného majetku v investiční fázi akce, stejně jako výše pohledávek a závazků bude
vzhledem k charakteru akce nulová. Vnitřní zařízení bude zaúčtováno vzhledem k hodnotě jako celek
na účet dlouhodobého majetku. Závazky budou hrazeny ve standardní době splatnosti, vznik
pohledávek ani zásob se nepředpokládá.
5.2.2. Potřeba oběžného majetku v provozní fázi
Vzhledem k povaze činnosti společnosti a charakteru projektu se v její provozní části nevyskytuje
potřeba oběžného majetku.
- 28 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
5.3. Řízení oběhu účetních dokladů
Žadatel povede odděleně mimo své účetnictví přesné záznamy a účty týkající se realizace akce
v souladu s účetními principy stanovenými zákonem č. 563/1991, Sb. v platném znění a s požadavky
vykazování finančních zpráv stanovené principy dotačního titulu.
6. Finanční plán
Cílem kapitoly je detailní určení nákladů a výnosů, příjmů a výdajů (cash flow) v investiční fázi
(realizace projektu) a provozní fázi (doba životnosti projektu). Dle podmínek osnovy pro ekonomické
hodnocení projektů bude finanční plán rozpracován na dobu 5 let provozu.
6.1. Popis a přehled nákladů a výnosů
6.1.1.
Plán průběhu nákladů v investiční fázi
Investiční fáze je časově vymezena následovně:
Začátek investiční fáze
Konec investiční fáze
měsíc
6
6
rok
2009
2011
Během investiční fáze se předpokládá vznik následujících nákladů v druhovém členění:
V tis. Kč
Nákladová položka
Odpisy dlouhodobého majetku
Neinvestiční náklady projektu
- publicita
- služby
- DPH z výše uvedeného
Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Mimořádné náklady celkem
Náklady v investiční fázi celkem
2009
2010
2011
0*
0*
0*
10
200
40
20
1590
0
1860
10
200
40
40
2240
0
2490
5
90
18
20
1000
0
1133
Zdroj.: žadatel, upraveno zpracovatelem
* Investiční fáze končí v ½ roku tj.. odpisy se zúčtují až 12/2011. Náklady budou účtovány jako nedokončený majetek, do dlouhodobého
majetku budou zaúčtovány až po dokončení všech prací tj. k 31.12.2011
Uvedené údaje představují náklady za období od 06/2009 do 06/2011 .
6.1.2.
Průběh výnosů v investiční fázi
V investiční fázi nebude projekt generovat žádné výnosy.
- 29 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
6.1.3.
Plán průběhu nákladů v provozní fázi
měsíc
7
6
Začátek provozní fáze
Konec provozní fáze
rok
2011
2026
Zdroj : žadatel, upraveno zpracovatelem
Provozní fáze je vymezena dobou životnosti investice, která byla stanovena na 15 let.
Náklady pro provozní fázi jsou zachyceny v druhovém členění obdobném struktuře výkazu zisku a
ztrát s tím, že jsou vynechány nepotřebné položky.
Provozní náklady vyjadřují nároky na budoucí provoz a údržbu zařízení. Provozní náklady byly
stanoveny kvalifikovaným odhadem na základě předpokládaného provozu sokolovny.
Bez realizace projektu by již technický stav nemovitosti nedovoloval její další využívání ke
sportovním a dalším účelům a tak z tohoto důvodu byly náklady a výnosy v provozní části
kalkulovány celkově za provoz celé sokolovny, nebyla tedy použita přírůstková metoda oproti
současnému stavu.
V tis. Kč
Nákladová položka
Náklady vynaložené na prodané zboží
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Mzdové náklady
Náklady na soc.zab. a zdrav.poj.
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní provozní náklady
Nákladové úroky
Náklady celkem
2011
2012
0
40
40
10
3
388
20
1000
1501
2013
0
70
60
25
8
794
20
245
1222
2014
0
70
60
25
8
794
20
222
1199
2015
0
70
60
25
8
794
30
200
1187
0
70
60
25
8
794
40
178
1175
2016
0
70
60
25
8
55
50
156
424
Zdroj: žadatel, upraveno zpracovatelem
Tabulka odpisů :
V tis. Kč
Nákladová položka
Odpisy nemovitost 5. odpisová řada
Odpisy vybavení 2 odpis. řada
Celkem
2011
2012
23
365
388
2013
55
739
794
2014
55
739
794
2015
2016
55
55
55
739
739
0
794
794
55
Zdroj: žadatel, upraveno zpracovatelem
Investice do nemovitosti bude zařazena do užívání v roce 2011. Na konci tohoto roku se také
předpokládá přijetí dotace, která sníží hodnotu a tím i výši odpisů. Zařízení bude také odepisováno od
roku 2011.
Tabulka úvěrů a úroků :
V tis. Kč
Nákladová položka
Splátka úvěru
Zůstatek
úroky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
0
2000
24659
111
111
111
111
111
30000
28000
3341
3063
2785
2507
2229
1951
1590
2240
2000
245
222
200
178
156
Zdroj : žadatel, upraveno zpracovatelem
- 30 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Komentář:
Čerpání úvěru 06/2009. Na konci roku 2011 se předpokládá přijetí dotace. Tato částka bude celá
použita na umoření úvěru.
6.1.4.
Plán průběhu výnosů v provozní fázi
Následující tabulka uvádí předpokládané výnosy z projektu v druhovém členění obdobném struktuře
výkazu zisku a ztrát s tím, že jsou vynechány nepotřebné položky.
Projekt bude v provozní fázi vytvářet minimální příjmy, které nebudou stačit k plnému pokrytí
provozních nákladů. Z tohoto důvodu se nejedná o projekt generující příjmy podle článku 55
Obecného nařízení č. 1083/2006. Žadatel doloží výši příjmů a výdajů prostřednictvím tabulky č.
9a – Tabulka pro výpočet maximální dotace jako přílohu k žádosti.
Při kalkulacích provozních výnosů byly použity údaje podle odhadu poptávky, ceny stávajících služeb.
V tis. Kč
Výnosová položka
Tržby – pronájem restaurace
Tržby – pronájem sálů a tělocvičen, ost.
Ostatní provozní výnosy
Výnosy celkem
2011
20
60
0
80
2012
40
135
2
177
2013
40
135
2
177
2014
40
135
2
177
2015
40
135
2
177
2016
40
135
2
177
Zdroj : žadatel, upraveno zpracovatelem
Do tržeb jsou započteny tržby z pronájem restaurace, tržby z pronájmu sálů při pořádání plesů,
karnevalů, zábav apod. a dále tržby za využití tělocvičny mimo členské příspěvky.
6.2. Plánované stavy majetku a zajištění zdrojů
V důsledku realizace projektu dojde ke změně stavu aktiv a pasiv společnosti.
V případě aktiv se realizace projektu (ve fázi investiční i provozní) dotkne zejména stavu
dlouhodobého hmotného majetku a stavu oběžných aktiv, zejména zásob, pohledávek a finančního
majetku. Stav majetku v jednotlivých letech je závislý na době a způsobu odepisování investice, tzn.
zařazení do příslušné odpisové skupiny. V důsledku zaúčtování dotace ROP v roce 2011 dojde
k poklesu hodnoty stavby. Během provozu se nepředpokládá vznik zásob ani pohledávek.
Plánovaný stav aktiv projektu v průběhu investiční a provozní fáze :
V tis. Kč
Aktiva projektu
Stavby
Nedokončený majetek
Samostatné věci a soubor
mov.věcí
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Aktiva celkem
2009
2010
2011 2012
2013
2014 2015
2016
1.598
1.543
1.488 1.433
1378
1323
6.741
21.870
0
0
2.956
2.217
1.478
739
0
0
0
0
21.400
28.141
0
0
3.642
25.512
0
0
55
4.609
0
0
16
3776
0
0
9
2.975
0
0
27
2.199
0
0
55
1388
0
0
383
1343
Zdroj : žadatel, upraveno zpracovatelem
Mezi plánované pasiva projektu byly zahrnuty jakékoliv zdroje, z nichž je majetek kryt, tzn. vlastní
zdroje žadatele, bankovní úvěr, zisk generovaný projektem, závazky z obchodního styku vzniklé
- 31 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
provozem investice a příslušná dotace. Co se týče bankovního úvěru předpokládá se standardní doba
splatnosti 15 let.
Dotace bude zaúčtována jako snížení hodnoty aktiv, tzn.neprojeví se v pasivech
Projekt negeneruje zisk.
Plánovaný stav pasiv projektu v průběhu investiční a provozní fáze:
V tis. Kč
Pasiva projektu
Vlastní zdroje
Bankovní úvěr
Závazky z obchodních vztahů
Zisk /ztráta
Pasiva celkem
2009
0
30.000
1
- 1.860
28.141
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016
0
3.900
2.110
1.210
700
200
0
28.000 3.341
3.063
2.785
2.507 2.229
1.951
2
2
2
2
2
2
2
-2.490 -2.634
-1.399
-1.022
-1.010 -998
-247
25.512 4.609
3.776
2.975
2.199 1.433
1706
Zdroj : žadatel, upraveno zpracovatelem
Vlastní zdroje – do vlastních zdrojů jsou zahrnuty členské příspěvky, dále pak příspěvky a dotace ze
Župy, České obce sokolské, krajského úřadu a obce Nasavrky.
6.3 Popis a přehled výdajů a příjmů (cash flow)
Přehled cash-flow představuje projekci nákladů a výnosů do podoby příjmů a výdajů a jejich úpravu o
ty položky, které sice náklady jsou, ale nepředstavují výdaj a naopak o ty, které jsou výnosem, ale
současně nejsou příjmem.
Projekt jako takový generuje velmi malé příjmy, které pokryjí výdaje pouze minimálně. Charakter
projektu, tj. rekonstrukce sokolovny a sportovního a dětského hřiště není primárně zaměřen na tvorbu
zisku, ale na zvýšení možností využití volného času jak pro děti, tak dospělé obyvatele obce. Při
stanovování cash-flow, bylo kalkulováno s výdaji a příjmy plynoucích provozu sokolovny a hřišť a
další činnosti tělovýchovné jednoty jako celku. Dlouhodobý propad cash flow bude pokryt
z rozpočtu obce , příspěvků a dotací ze Župy a České obce sokolské.
Příjmy – do této položky byly zahrnuty příjmy za poskytované služby (pronájem), příjem dotace
z ROP, bankovní úvěr.
Výdaje – vydané peněžní prostředky v souvislosti s provozem sokolovny a hřišt a dalšími aktivitami
tělovýchovné jednoty. Do této položky jsou rovněž zahrnuty výdaje za realizaci projektu (investiční
výdaje), výdaje v souvislosti s poskytnutým úvěrem, výdaje na mzdy apod.
V tis. Kč
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Příjmy
30.000*
0
24.739**
177
177
177
177
177
Výdaje
8.101***
19.659***
35.213****
706
683
671
659
647
Zdroj : žadatel, upraveno zpracovatelem
*přijatý úvěr
** přijaté dotace
- 32 -
čisté CF
21.899
-19.659
-14.265
-529
-506
-494
-482
-470
kumulované CF
21.899
2.240
-12.120
-12.649
-13.155
-13.649
-14.131
-14.601
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
*** investice v daném roce
**** investice v daném roce + část výdajů na provoz od 07/2011 do 12/2011
Ukončení projektu je plánováno k 06/2011. Doba udržitelnosti je 5 let po finančním ukončení projektu
tedy od roku 2012 do roku 2016
Daně se dle Zákona o dani z příjmu u spol. , které nejsou založeny za účelem tvoření zisků neplatí.
7. Popis očekávaného společenského (socioekonomického) přínosu projektu
Realizace projektu bude mít významný vliv v místě uskutečnění projektu. Daný projekt svou náplní
odpovídá podmínkám Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2
Rozvoj městských a venkovských oblastí, 2.3 Rozvoj venkova.
Nabídka služeb je přizpůsobena požadavkům a zájmům obyvatel Nasavrk.
Očekávané socioekonomické přínosy
Přínos (benefit)
Újmy – náklady (costs)
Žadatel
Možnost rozšířit nabídku služeb
Vysoké náklady spojené s realizací
(volnočasových aktivit) a zvýšení jejich
projektu.
kvality. Vytvoření odpovídajícího prostředí
pro pořádané aktivity a akce. Rozšíření
členské základny.
Cílové skupiny Navýšení aktivit (služeb) k využití volného
Nejsou známy.
času. Zlepšení prostředí, ve kterém budou
trávit volný čas. Vytvoření bezbariérového
přístupu umožní zdravotně znevýhodněným
a špatně se pohybujícím občanům účastnit
se nabízených volnočasových aktivit a akcí a
k opětovnému začlenění do společnosti.
Obec Nasavrky Přilákání nových obyvatel, zlepšení kvality
Zvýšení počtu obyvatel v obci zvýší
množství odpadu a zvýší lokální
života v malém městě, zlepšení vzhledu
města. Snížení výskytu sociálně
poškozování životního prostředí.
patologických jevů.
Vytvoření dostatečné a dostupné nabídky
možností trávení volného času.
Region
Snížení výskytu sociálně patologických jevů. Nejsou známy.
Rozvoj venkovské oblasti v regionu.
Stát - ČR
Snížení výskytu sociálně patologických jevů. Nejsou známy.
Zdroj: Zpracovatel
8. Řízení rizik
V průběhu celého životního cyklu projektu objektivně existují tendence k ovlivnění, resp. narušení
jeho plánovaného průběhu. Náplní této části studie je vypracování přehledu možných rizik, jejich
členění a analýza z pohledu předpokládané četnosti jejich výskytu a závažnosti následků.
Rizika lze definovat jako součin pravděpodobností výskytu určitého nebezpečí a dopadu škod, k nimž
může dojít během celého životního cyklu projektu tzn. během investiční i provozní fáze projektu. Tyto
výsledky mohou ovlivnit očekávané výsledky projektu. Řízení rizik má za úkol vymezit možná rizika,
pravděpodobnost jejich výskytu a určit kroky k eliminaci nežádoucích dopadů na projekt.
- 33 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Možná rizika byla rozdělena do čtyřech skupin podle oblasti jejich vzniku na:
Ø technická
Ø finanční
Ø právní
Ø provozní
Základní cestou k minimalizaci rizik je pečlivé vypracování projektové dokumentace, stanovení
kvalifikovaného projektového týmu a vypracování finanční analýzy včetně zajištění dostatečného
množství fin. prostředků během investiční i provozní fáze.
Tabulka analýzy rizik
Druh rizika
Závažnost
rizika
Pravděpodobnost
/četnost výskytu
Předcházení/eliminace rizika
Technická rizika
Nedostatky
v projektové
dokumentaci
Dodatečné změny
požadavků investora
Nedostatečná
koordinace stavebních
prací
významná
nevýznamná
významná
Výběr nekvalitního
dodavatele
kritická
Nedodržení termínu
výstavby
významná
Pro zpracování projektové
dokumentace byla vybrána
renomovaná společnost, která má
dostatečné reference a je zde vysoký
předpoklad kvalitního zpracování
malá
projektové dokumentace. V případě, že
během realizace vyplynou nedostatky
v projektové dokumentaci, které by
mohly narušit vývoj projektu, budou
hned po zjištění řešeny se
zpracovatelem
malá
Technická část projektu byla pečlivě
projednána všemi stranami, které se
podílely na zpracování projektu a je
malá pravděpodobnost že by tato
situace nastala. Pokud nastane bude
situace ihned operativně řešena.
občasná
Toto riziko bude eliminováno
pečlivým výběrem dodavatele
stavebních prací, který má dostatečné
zkušenosti a je zde předpoklad že
všechny práce budou pečlivě
plánovány a koordinovány, bude
zajištěn kvalitní stavební dohled,
průběh realizace projektu bude
sledován členem realizačního týmu a
případné vzniklé problémy budou
okamžitě řešeny.
nepravděpodobná Nepředpokládá se že tato situace
nastane, pokud však nastane může mít
kritické následky pro projekt. Toto
riziko bude eliminováno výběrovým
řízením na dodavatele, při kterém bude
vybrán dodavatel, který bude mít
dostatečné zkušenosti a kvalitní
reference.
malá
Harmonogram stavebních prací bude
sledován členy realizačního týmu.
- 34 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Živelné pohromy
katastrofické
malá
Navýšení cen vstupů
významná
občasná
Nekvalitní projektový
tým
významná
malá
významná
malá
Finanční rizika
Neobdržení dotace
Nedostatek finančních
prostředků na
předfinancování a
v průběhu realizace
projektu
Právní rizika
Nedodržení Pokynů pro
zadávání zakázek
Nedodržení podmínek
programu ROP
katastrofická
Významná
významná
Pokud dojde k posunu harmonogramu,
který nebude možné operativně řešit,
bude o posunu v harmonogramu
informováno dle pravidel programu.
Pravděpodobnost výskytu je mála.
Pokud by však k živelné pohromě
došlo, může mít katastrofické
následky. Toto riziko však nelze
ovlivnit.
S dodavateli bude sepsána smlouva,
která nebude umožňovat navyšování
ceny – bude sjednána pevná cena.
Některé vstupy, jako elektrická,
energie, voda, nemůže žadatel ovlivnit
a v provozní fázi je s tímto rizikem
počítáno.
Riziko bude eliminováno pečlivým
výběrem pracovníků, kteří mají
dostatečné zkušenosti
Projekt bude realizován i v případě
neobdržení dotace, projekt však bude
rozprostřen do delšího časového
horizontu. Riziko neobdržení dotace
bude eliminováno kvalitní přípravou a
zpracováním projektu a žádosti.
nepravděpodobná Tělocvičná jednota SOKOL má
předjednán bankovní úvěr.
nepravděpodobná Toto riziko má vliv na obdržení dotace,
realizaci projektu však neovlivní
(vyjma možného prodloužení doby
realizace). Členové realizačního týmu
řádně prostudovali Pokyny pro
zadávání zakázek a při výběru
dodavatele bude podle nich striktně
postupováno. Toto riziko je
eliminováno výběrem poradenské
firmy (člen realizačního týmu), která
již realizovala mnoho výběrových
řízení jak podle zákona 137/2007 Sb.
tak podle metodik jednotlivých
dotačních programů.
nepravděpodobná Toto riziko má opět vliv pouze na
obdržení dotace, ne na realizaci
projektu (vyjma možného prodloužení
doby realizace). Toto riziko je opět
eliminováno výběrem kvalitní
poradenské firmy, která má dostatečné
- 35 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
Nedodržení právních
norem ČR, EU
významná
Nevyřešené vlastnické
vztahy
významná
Provozní rizika
Nedostatek poptávky
po službách
významná
Nedodržení
monitorovacích
ukazatelů projektu
významné
Nedostatek finančních
prostředků v provozní
fázi projektu
významné
zkušenosti a bude se podílet na
monitorování průběhu akce a na
dodržování všech podmínek ROP.
nepravděpodobná Soulad veškerých činností s právními
normami ČR a EU sleduje vedoucí
realizačního týmu.
nepravděpodobná Společnost je majitelem jak
nemovitosti, tak pozemku a neváznou
na nich žádné zástavy vůči třetím
osobám.
nepravděpodobná Žadatel zařízení vyvíjí dostatečnou
marketingovou aktivitu, má vlastní
www. stránky.
malé
Po celou dobu realizace a provozu
projektu budou monitorovací ukazatele
a jejich plnění sledovány realizačním
týmem a budou vytvářeny podmínky
pro jejich splnění.
nepravděpodobné Byla zpracována reálná finanční
analýza a případný propad cash flow
bude pokryt z prostředků společnosti,
města, Župy a sponzorů.
Zdroj: Zpracovatel
9. Podrobné závěrečné hodnocení projektu
9.1 Stručný popis projektu
Předmětem projektu „Rekonstrukce objektu Sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu“ je
kompletní rekonstrukce sokolovny a přilehlého hřiště a sportoviště. Realizací projektu dojde k
vytvoření odpovídajícího zázemí pro sportovní, kulturní a společenské aktivity v malém městě. Nově
zrekonstruovaná sokolovna bude především využívána Tělocvičnou jednotou SOKOL Nasavrky.
Vzhledem k novému dispozičnímu řešení dojde k efektivnějšímu využití. TJ. SOKOL bude moci
rozšířit nabídku sportovních aktivit a spol. a kulturních akcí. Objekt sokolovny bude řešen
bezbariérově. Pro své aktivity ji budou moci využívat i ostatní spolky a organizace z Nasavrk – o.s.
Boii, Sbor dobrovolných hasičů, Junák, Senior klub, myslivecké sdružení, zahrádkáři, Sidecar-club,
MO ČSOP, včelaři, základní škola, základní umělecká škola a mateřská škola.
Charakter projektu je investiční a jeho celková hodnota je cca 30.405.618,60 Kč vč DPH. Výsledná
cena vyplyne až z výběrových řízení. Výběrová řízení budou vedena v souladu s Pokyny pro zadávání
veřejných zakázek ROP NUTS II Severovýchod a dle zákona č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších pokynů. Zahájení stavebních prací se předpokládá po vyhlášení výběrového řízení
v měsíci červnu 2009. Ukončení celého projektu a uvedení do provozu je předpokládáno v červnu
2011. K podání závěrečné zprávy a žádosti o proplacení dotace dojde dle plánu k 31.7.2011.
Daný projekt je v souladu s cíli Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a
s rozvojovými strategiemi ČR a Pardubického kraje i v souladu s Programem rozvoje obce Nasavrky.
Vše je podrobněji popsáno v povinné příloze k Žádosti – Soulad s rozvojovými strategiemi.
- 36 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
9.2 Přínosy projektu a monitorovací indikátory
Projekt řeší možnost doplnění funkční náplně, odstranění estetické a provozní závady stávajícího
objektu.
Po realizaci projektu bude moci žadatel rozšířit nabídku volnočasových aktivit.
Projekt celkově přispěje ke zvýšení možností sportovního, kulturního a společenského vyžití v malém
městě a to pro občany všech věkových kategorií. Realizací projektu se zlepší vzhled a zvýší prestiž
města. Projekt také přispěje k eliminaci sociálně patologických jevů.
Monitorovací indikátory (povinné i doplňkové)
Indikátor
Plocha regenerovaných nebo
revitalizovaných objektů ve venkovských
oblastech (obcích) celkem
Plocha regenerovaných a revitalizovaných
objektů zájmové a volnočasové povahy
(venkov)
Počet zapojených partnerů
Plocha regenerovaného a revitalizovaného
území celkem
měrná
jednotka
Počáteční
hodnota
Plánovaná
hodnota
m2
684,18
839,20
m2
684,18
839,20
počet
0
1
ha
0
0,26
9.3 Vliv na horizontální témata
ps komise definovala pro plánovací období 2007 – 2013 dvě horizontální témata:
Evropská
Rovné příležitosti a zákaz diskriminace
Udržitelný rozvoj
Udržitelný rozvoj:
Realizace projektu nepoškozuje životní prostředí.
V rámci projektu budou instalovány venkovní power inverter kondenzační jednotky včetně
zimní regulace pro topení, což přinese značnou úsporu energie při vytápění objektu.
Z nevyužité zatravněné plochy vedle sokolovny vznikne sportovní a dětské hřiště.
Podrobněji popsáno v Projektové stavební dokumentaci.
Projekt má pozitivní vliv na rovné příležitosti:
Jsou navrženy bezbariérové přístupy, bezbariérové WC.
Po realizaci projektu dojde k rozšíření nabídky zdravotního cvičení a pohybových aktivit pro
seniory, aktivit pro matky s dětmi (vznik mateřského klubu).
Projekt přispěje k začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti.
Projekt přispěje ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.
Podrobněji popsáno v Žádosti v aplikaci Benefit7 v záložce Rovné příležitosti.
9.4 Vyhodnocení analýzy rizik
Výsledky provedené analýzy rizik ukázaly, že projekt je schopen eliminovat nebo minimalizovat
případná rizika. Byla identifikována rizika, která by mohla ovlivnit realizaci akce a její provoz. Pro
všechna rizika byly navrženy návrhy na jejich eliminaci nebo minimalizaci vlivu.
- 37 -
ROP NUTS II Severovýchod
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky
2.3 Rozvoj venkova
___________________________________________________________________________
9.5 Závěry a doporučení
Vyhlášení 10. výzvy ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.3. Rozvoj venkova považuje
Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky za příležitost k využití evropských zdrojů pro spolufinancování
záměru.
Výsledky studie prokázaly schopnost žadatele k realizaci investice a udržení jejího chodu i v letech
provozu.
Zpracovatel studie doporučuje projekt ke spolufinancování, neboť byla prokázána jeho
realizovatelnost, přínos a soulad s rozvojovými strategiemi ČR, Pardubického kraje i města Nasavrky.
10. Seznam příloh
- bez příloh
Ve Vysokém Mýtě dne 29.1.2009
…………………………………..
Richard Andrle
First International Company
Žadatel, tj. Tělocvičná jednota SOKOL Nasavrky, dne 29.1.2009, v zastoupení starosty, odsouhlasil
tuto studii ekonomického hodnocení a zároveň prohlašuje, že veškerá data uvedená ve studii
odpovídají skutečnosti a výhledu.
………………………………………
Radek Bureš
Starosta jednoty
- 38 -

Podobné dokumenty

Jelenia Góra, 11 stycznia 2010r

Jelenia Góra, 11 stycznia 2010r termín ukončení spolupráce (alespoň přibližně), aby událost určující konec pracovního poměru byla jistá a objektivně snadná k časovému určení. Smlouvu na dobu určitou lze, v rozsahu stanoveném v zá...

Více

Research and Innovation centre

Research and Innovation centre Dnešní trend v navrhování dřevostaveb a jejich design je již zcela odlišný oproti minulým stoletím; návrh a design současných dřevěných domů je vysoce inovační, technologicky progresivní a bydlení ...

Více

Výroční zpráva za rok 2013 - Západočeská galerie v Plzni

Výroční zpráva za rok 2013 - Západočeská galerie v Plzni proslulý architekt Adolf Loos a jeho návrh dále rozpracoval Heinrich Kulka. Rekonstrukci provedla firma Avers, s.r.o. podle návrhu projektového ateliéru Ing. arch. Tomáše Šantavého. V rekonstrukční...

Více

Marek Zelenka - Ondřej Smeykal

Marek Zelenka - Ondřej Smeykal nejstarším dědictvím přírodních lidí, vám nakonec samo o sobě nic nedá. Záležet bude daleko víc na tom, jestli se při něm budete trápit, nebo bavit. VI.

Více

odůvodnění ( 543KB)

odůvodnění ( 543KB) k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině – návrh regionálního biokoridoru RBK 1580 Na Skále – Lipina I (plochy K 87, 88, 3, 6), návrh lokálních biokoridorů (plochy K 13, 29...

Více

Výroční zpráva za rok 2015 - Západočeská galerie v Plzni

Výroční zpráva za rok 2015 - Západočeská galerie v Plzni V rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 připravila ZČG ještě jeden významný projekt, který byl veřejností dlouho očekáván. V závěru roku jsme představili první část nově zrekons...

Více

podlahové systémy 2012

podlahové systémy 2012 Samonivelační stěrky Cemix představují širokou paletu výrobků s různými aplikačními a funkčními vlastnostmi, pro které jsou společnými znaky vysoká rychlost pokládky, vysoká rovinatost, objemová st...

Více

NVS 29 – 80 Potrubní vzduchoechnické jednotky

NVS 29 – 80 Potrubní vzduchoechnické jednotky důležitých norem, dokumentů a průmyslových bezpečnostních předpisů, jsou oprávněny provádět nezbytné práce a jsou schopni rozpoznat a vyvarovat se potenciální hrozby. Tento manuál obsluhy a údržby ...

Více