HS 1100 HS 1400 - LUMAG CZ s.r.o.

Komentáře

Transkript

HS 1100 HS 1400 - LUMAG CZ s.r.o.
/ WIS80
určen
n, který je lický
o
h
o
p
ý
k
rau
ulic
lejohydra
tavte hyd
stroj na o ických důvodů s ečištění půdy.
ří
!
p
R
je
O
Z
a
v
zn
PO
dře
olog
zabránilo
livového mé použití. Z ek
d, aby se
Štípač pa
ro
la
k
k
u
d
o
o
s
p
ý
pro
stn
zařízení!
převážně na pevný nepropu
raulické
d
y
h
te
ě
y
d
šn
štípač vž
u odvzdu
o provoz
d
ím
n
e
d
ve
aždým u
> Před k
HS 1100
HS 1400
L.V.G. Hartham GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf am Inn
Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556 - 0
Fax:
+49 (0)85 71 / 92 556 - 19
CZ
Návod k provozu
Hydraulický štípač palivového dřeva
www.lumag-maschinen.com
CZ
Pozor!
Před montáží a uvedením do provozu si přečtěte celý text návodu k
obsluze. Na základě tohoto návodu se seznamte s přístrojem, s jeho
správným používáním a s bezpečnostními pokyny.
POKYN
Podle platného zákona o ručení výrobce za výrobek neručí výrobce
tohoto přístroje za škody, které vzniknou na tomto přístroji nebo
prostřednictvím tohoto přístroje při:
- neodborném zacházení,
- nedodržení návodu k provozu,
- opravě třetí osobou, neautorizovaným specialistou,
- montáži a výměně neoriginálních náhradních dílů,
- použití k jinému než určenému účelu,
- výpadcích elektrického zařízení při nedodržení elektrických předpisů
a ustanovení VDE.
Riziko nese sám uživatel.
Grafiky, obrázky, texty a dispozice vytvořené společností L.V.G. Hartham GmbH
podléhají autorskému právu a zákonům na ochranu duševního vlastnictví.
Rozmnožování nebo použití grafik, obrázků, textů a dispozic v jiných elektronických
nebo tištěných publikacích není dovoleno bez výslovného souhlasu společnosti
L.V.G. Hartham GmbH.
Právo na změnu typu a designu vyhrazeno.
2
35
CZ
HS 1100, HS 1400
PŘÍSLUŠENSTVÍ
15. PŘÍSLUŠENSTVÍ
1
K našim štípačům můžete jako příslušenství obdržet štípací kříž, rozšíření štípacího
klínu a prodloužení štípacího klínu.
Model HS 1100
Číslo
objednávky:
1
2
Označení produktu
Popis
Štípací kříž, nasaditelný
V jednom pracovním chodu rozštípe
palivové dřevo na čtyři díly.
5HS1100SP
Rozšíření štípacího klínu,
nasaditelné
Umožňuje lepší rozštípání dřeva.
5HS1100KVB
Prodloužení štípacího
klínu, nasaditelné
Pomocí prodloužení štípacího klínu a
otočného stolu se dá rozštípat metrové
dřevo.
5HS1100SPV
Označení produktu
Popis
Číslo
objednávky:
5
Štípací kříž, nasaditelný
V jednom pracovním chodu rozštípe
palivové dřevo na čtyři díly.
5HS1400SP
6
Rozšíření štípacího klínu,
nasaditelné
Umožňuje lepší rozštípání dřeva.
5HS1400KVB
7
Pomocí prodloužení štípacího klínu a
otočného stolu se dá rozštípat metrové
dřevo.
5HS1400SPV
13
14
15
3
4
Model HS 1400
Prodloužení štípacího
klínu, nasaditelné
12
16
8
9
POKYN
Dbejte na to, aby byl použitý díl příslušenství nasazen zcela na štípací nůž a sevřen
šroubem. Šikmá strana příčně řezajícího nože štípacího klínu musí ukazovat směrem k
obsluze. Prodloužení štípacího klínu se nesmí používat v kombinaci s pracovním
stolem v nejvyšší pozici stolu (Model HS 1100 / 500 mm, HS 1400 / 510 mm)
17
10
11
VAROVÁNÍ
Jestliže se štípací kříž, rozšíření štípacího klínu nebo prodloužení štípacího klínu
nenasune zcela na štípací klín, může se během provozu smeknout dopředu a způsobit
zranění obsluhující osobě. Navíc může dojít k poškození na stroji.
34
3
CZ
HS 1100, HS 1400
SOUČÁSTI STROJE
2
3
4
X
X
5
A
6
5
B
4
33
CZ
HS 1100, HS 1400
SOUČÁSTI STROJE
14. SOUČÁSTI STROJE
7
8
C
Vor Inbet
lüften
ent
nahme
rieb
Abdeckung
einige
Umdrehungen
lösen
HS 1100
32
HS 1400
510 mm
690 mm
950 mm
1270 mm
10
500 mm
680 mm
940 mm
1270 mm
9
5
CZ
HS 1100, HS 1400
11
12
E
CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
13.
CE – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle ustanovení směrnic ES
- elektromagnetická snesitelnost 2004/108/EG
- směrnice pro nízké napětí 2006/95/EWG
- strojní směrnice 98/37/EG
D
prohlašuje firma
L.V.G. Hartham GmbH
Robert-Bosch-Ring 3
D-84375 Kirchdorf/Inn
Telefon: 0049 / (0)8571 / 92 556-0
Fax:
0049 / (0)8571 / 92 556-19
13
F
že produkt
Druh přístroje:: Štípač palivového dřeva
Typ přístroje:
HS 1100, HS 1400
14
odpovídá hlavním požadavkům na ochranu dle výše jmenovaných směrnic ES.
Kirchdorf, den 05.10.2009
____________________________
Manfred Weißenhorner, jednatel
15
H
Stav: 10/2009
Změny vyhrazeny.
G
6
31
CZ
OBSAH
ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS
12. ZÁRUKA / ZÁKAZNICKÝ SERVIS
Záruka
Zákonná záruční lhůta činí 2 roky po datu nákupu. V případě eventuálních závad
na produktu se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis. Za tímto účelem vám
doporučujeme, abyste si pečlivě uschovali doklad o zaplacení.
Záruka se realizuje takovým způsobem, že se podle našeho rozhodnutí závadné
díly buď bezplatně opraví nebo se nahradí za nové díly. Vyměněné díly přecházejí
do našeho vlastnictví. Opravou nebo výměnou jednotlivých dílů se doba záruky buď
prodlouží nebo se pro přístroj zavede nová záruční lhůta. Pro vestavěné náhradní díly
neplatí žádná vlastní záruční lhůta.
Záruku nepřebíráme za škody a závady na přístroji nebo na jeho dílech, které se
vyskytnou na základě přílišného namáhání, neodborného zacházení a údržby. To platí
také při nedodržení návodu k provozu a při montáži náhradních dílů a příslušenství,
které nejsou v našem programu uvedeny. Jestliže na přístroji provedou zásah nebo
změny osoby, které jsme k tomu nezmocnili, zanikne nárok na záruku.
Zákaznický servis
Vaše technické dotazy vám zodpoví a informace o našich produktech a objednávkách
náhradních dílů vám podá náš servisní tým:
Pracovní doba servisu:
Telefon: Fax:
E-mail: pondělí až čtvrtek od 8 - 12 hodin a od 13 - 17 hodin
pátek od 8 - 14:30 hodin
0049 / (0)8571 / 92 556-0
0049 / (0)8571 / 92 556-19
[email protected]
Asi 90 % všech reklamací se týká chyb při manipulaci. Tyto závady se dají odstranit,
jestliže se spojíte s naší servisní horkou linkou. Prosíme vás proto, abyste této linky
využili dříve, než vrátíte přístroj prodejci. Na této lince vám neprodleně a rychle
pomohou
Důležité upozornění: Prosím, nezasílejte svůj přístroj na naši adresu bez vyzváni
naším servisním týmem. Nebezpečí ztráty a náklady za nevyžádané zásilky se přičítají
na vrub odesílatele. Vyhrazujeme si právo odmítnout přijetí nevyžádané zásilky nebo
odeslat příslušné zboží zpět odesílateli na jeho náklady.
30
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Použití k danému účelu
Bezpečnostní pokyny
Použité symboly
Ovládací prvky
Montáž a instalace
Rozsah dodávky
Výběr místa instalace
Montáž transportních kol
Montáž ovládací páky
Montáž pracovního stolu
Transport do pracovního úseku
Uvedení do provozu
K
ontrola před každým uvedením do provozu
Transportní uzávěr
Odvzdušnění před každým uvedením do provozu
Pozor! Připojení k síti
Zapnout / vypnout
Hydraulika
Obsluha
Doporučená velikost štípaných kmenů
Příprava
Nastavení směru otáčení motoru (fázový reverzní přepínač)
Obsluha / obouruční provoz
Omezení zdvihu u krátkého dřeva
Údržba a péče
Údržba stroje
Kontrola hladiny oleje
Výměna hydraulického oleje
Doporučený hydraulický olej
Čištění stroje
Podmínky skladování
Transport
Elektrické zařízení
Odstranění závad
Pokyny k ochraně životního prostředí
Technické údaje
Záruční podmínky/služba zákazníkům
CE Prohlášení o shodě
Součásti stroje
7
CZ
POUŽITÍ K DANÉMU ÚČEL
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1.
11. TECHNICKÉ ÚDAJE
POUŽITÍ K DANÉMU ÚČEL
Hydraulický štípač palivového dřeva je pojízdný přístroj a je třeba jej používat pouze
v provozu nastojato. Přístroj je vhodný ke štípání dřeva nastojato po směru vlákna.
Během štípání dávejte pozor, aby štípané dřevo leželo pouze na rýhovaném plechu
štípacího stolu. Štípat se může pouze dřevo s minimálním průměrem 120 mm a
maximálním průměrem 400 mm. Každé jiné použití je nepřípustné. Jestliže se přístroj
použije na něco jiného, než je určen nebo dojde ke změnám na přístroji nebo se použijí
díly, které výrobce neprověřil a neschválil, může dojít k nepředvídatelným škodám!
Stroj je dimenzován jako pracoviště pro jednu osobu a může jej
tedy obsluhovat pouze jeden člověk.
Na stroji nesmí nikdy pracovat dva nebo více lidí.
Dřevo nikdy neštípejte naležato nebo proti směru vláken!
2.
TECHNICKÉ ÚDAJE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POZOR! Při použití elektrického nářadí a obráběcích strojů je třeba dodržovat
následující zásadní bezpečnostní opatření, abyste se ochránili před úrazem elektrickým
proudem, zraněním a požárem.
Přečtěte si všechny tyto pokyny dříve, než začnete přístroj používat. Bezpečnostní
pokyny dobře uschovejte.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
1. Udržujte na svém pracovišti pořádek
- Nepořádek na pracovišti může vést k úrazům.
2. Sledujte vnější vlivy
- Nevystavujte elektrické nářadí dešti.
- Nepoužívejte elektrické nářadí ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
- Postarejte se o dobré osvětlení na pracovišti.
- Nepoužívejte elektrické nářadí tam, kde hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu.
3. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem
- Zabraňte fyzickému dotyku s uzemněnými díly (např. potrubí, radiátory, elektrické
sporáky, chladicí jednotky).
8
Název modelu:
Provozní napětí:
Příkon (P1):
Odevzdaný výkon (P2):
Způsob provozu:
HS 1100
400 V ~ 50 Hz
4,0 kW
3,2 kW
S6
HS 1400
400 V ~ 50 Hz
4,6 kW
4,0 kW
S6
Počet otáček motoru:
1400 min-1
1400 min-1
Jmenovitý proud:
Motorový jistič:
Reverzátor:
Třída ochrany:
Druh ochrany:
Rozměry:
Max. zatížení / štípací síla:
Kapacita štípání
7,2 A
ano
ano
I
IP54
400x800x1060 / 1470 mm
10t (± 10%)
9A
ano
ano
I
IP54
430x820x1150 / 1550 mm
12t (± 10%)
Štípaný materiál - Ø:
120 - 400 mm
120 - 400 mm
max. délka štípanéh
s pracovním stolem:
Hydraulický tlak:
Kapacita oleje:
max. zdvih:
Rychlost chodu vpřed:
Rychlost chodu vzad:
Hmotnost:
Emisní hodnoty chodu
naprázdno:
Hladina akustického tlaku
LpA:
Hladina akustického výkonu LwA:
Emisní hodnoty zatížení:
Hladina akustického tlaku
LpA:
Hladina akustického výkonu LwA:
1270 mm
500 - 680 - 940 mm
9,2 MPa
ca. 7 litrů
390 mm
4,5 cm/s
9,2 cm/s
ca. 170 kg
1270 mm
510 - 690 - 950 mm
12,25 MPa
ca. 10 litrů
400 mm
3,4 cm/s
6 cm/s
ca. 182 kg
71,4 dB(A)
71,4 dB(A)
86,9 dB(A)
86,9 dB(A)
87,6 dB(A)
87,6 dB(A)
95,9 dB(A)
95,9 dB(A)
Udané hodnoty jsou emisní hodnoty a nemusejí tak zároveň znázorňovat spolehlivé hodnoty na
pracovišti.
Ačkoliv existuje korelace mezi hladinou emisí a imisí, nedá se z toho spolehlivě odvodit, zda budou
zapotřebí dodatečná bezpečnostní opatření nebo ne. Faktory, které ovlivňují aktuální hladinu imisí
na pracovišti, obsahují osobitý ráz pracoviště, další zdroje hluku, např. různé množství strojů a další
sousedící pracoviště.
Přípustné hodnoty na pracovišti se mohou rovněž v každé zemi různit. Tato informace však má
uživatele opravňovat k tomu, aby provedl lepší odhad nebezpečí a rizik.
29
CZ
ODSTRANĚNÍ PORUCH
POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
9.
ODSTRANĚNÍ PORUCH
Před každým odstraněním poruchy:
- Vypněte přístroj.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
Motor se nespustil:
Motor se vypíná během
práce:
Přerušen přívod proudu.
Zajistěte přívod proudu.
Spínač popř. zástrčka je defektní.
Vyměňte spínač popř. zástrčku.
Motor se vypíná kvůli přetížení.
Počkejte, dokud motor nevychladne
(5-10 minut), potom znovu nastartujte.
Příčiny:
Přívod je příliš dlouhý nebo s příliš
malým průřezem
(< 2,5 mm2).
Štípací klín nevyjíždí
popř. nezajíždí:
Prodlužovací kabel musí mít správný
rozměr
(≥ 2,5 mm2).
Chybný směr otáčení motoru (400V).
Změňte reverzátor fází v přívodu.
Jedna z ovládacích pák není
připojena nebo je namontována příliš
volně.
Zkontrolujte upevnění ovládacích
pák.
V kolejnicích je nečistota.
Vyčistěte sloupek.
Příliš málo hydraulického oleje.
Doplňte hydraulický olej.
Příliš málo hydraulického oleje.
Doplňte hydraulický olej.
Čerpadlo je opotřebováno.
Nechejte vyměnit.
Sada těsnění válce je poškozena.
Nechejte vyměnit.
Štípací klín se při práci
zastavuje:
Štípaný kus je příliš velký nebo má
příliš mnoho větví.
Štípaný kus otočte popř. zmenšete.
Štípač pracuje, avšak
s netypickými zvuky/
vibracemi:
Příliš málo hydraulického oleje.
Doplňte hydraulický olej.
Štípací klín nemá sílu:
Jestliže tato opatření závadu neodstraní nebo se vyskytnou závady, které zde nejsou
uvedeny, nechejte přístroj zkontrolovat odborníkem.
10. POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Staré elektropřístroje jsou druhotnou surovinou, nepatří proto do
domovního odpadu! Chtěli bychom vás tímto poprosit, abyste nás
podpořili svým aktivním přístupem při šetření přírodních zdrojů a
ochraně životního prostředí. Odevzdejte tento přístroj – pokud je to
možné – do recyklačních skladů k tomu určených.
28
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
4. Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti
- Dejte pozor, aby se ostatní osoby, zejména děti, nedotkly elektrického nářadí nebo
kabelu. Udržujte je v bezpečné vzdálenosti od svého pracoviště.
5. Ukládejte nepoužívané elektrické nářadí na bezpečném místě
- Nepoužívané elektrické nářadí byste měli ukládat na suchém, vysoko položeném
nebo uzavřeném místě, mimo dosah dětí.
6. Nepřetěžujte elektrické nářadí
- Budete pracovat lépe a bezpečněji v udaném rozsahu výkonu.
7. Používejte správné elektrické nářadí
- Nepoužívejte stroje o malém výkonu na těžké práce.
- Nepoužívejte elektrické nářadí pro účel, pro který není určeno.
8. Noste vhodné oblečení
- Nenoste volný oděv nebo ozdoby, mohly by být zachyceny pohyblivými částmi.
- Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme nosit obuv s protiskluzovou
podrážkou.
- Máte-li dlouhé vlasy, noste vlasovou síťku.
9. Používejte ochranné prostředky
- Noste ochranné brýle a ochranu sluchu.
- Během práce, při které se vytváří prach, noste dýchací masku.
10. Nepoužívejte kabel pro účel, pro který není určen.
- Nepoužívejte kabel k vytahování zástrčky ze zásuvky.
- Chraňte kabel před žárem, olejem a ostrými hranami.
11. Zajistěte zpracovávaný kus
- Používejte upínací zařízení nebo svěrák, abyste zpracovávaný kus upevnili. Takto
je upevněn bezpečněji než ve vaší ruce.
12. Držení těla při práci musí být přirozené
- Dbejte na správný postoj a v každém okamžiku udržujte rovnováhu.
13. Starejte se pečlivě o nářadí
- Řiďte se pokyny pro mazání a výměnu nářadí.
- Kontrolujte pravidelně přípojku elektrického nářadí, a pokud je poškozena, nechte
ji opravit odborníkem.
- Kontrolujte pravidelně prodlužovací vedení a vyměňte je, pokud je poškozené.
- Udržujte madla suchá, čistá a zbavte je oleje a mastnoty.
14. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- Pokud elektrické nářadí nepoužíváte, před údržbou popř. při seřizování.
15. Nenechávejte klíče zasunuty v nářadí
- Před zapnutím zkontrolujte, zda byly klíče a seřizovací nářadí odstraněny.
16. Zabraňte neúmyslnému spuštění
- Ujistěte se, že je spínač při zasunování zástrčky do zásuvky vypnut.
9
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
17. Pro venkovní prostory používejte prodlužovací kabel
- Venku používejte pouze pro tento účel schválené a odpovídajícím způsobem
označené prodlužovací kabely.
18. Buďte pozorní
- Sledujte, co děláte. K práci přistupujte s rozmyslem. Nepoužívejte elektrické
nářadí,
- jestliže se nesoustředíte.
- jestliže jste unaveni.
- jestliže jste pod vlivem drog, alkoholu a léků, které mohou ovlivnit vaše
rozlišovací schopnosti.
19. Překontrolujte elektrické nářadí
- Před dalším použitím elektrického nářadí se musejí zkontrolovat ochranná zařízení
nebo lehce poškozené části stroje, zda je jejich funkce bezporuchová a nářadí
bude bezchybně sloužit danému účelu.
- Zkontrolujte, zda pohyblivé části fungují bezporuchově a nejsou zablokovány,
nebo zda nejsou některé části stroje poškozeny. Všechny části se musejí správně
namontovat a musí se splnit všechny podmínky, aby se zaručil nezávadný provoz
elektrického nářadí.
- Poškozená ochranná zařízení a části stroje musí náležitě opravit nebo vyměnit
uznávaný odborný servis, pokud není v návodu k použití uvedeno jinak.
- Poškozené spínače se musí vyměnit v servisu pro zákazníky.
- Nepoužívejte elektrické nářadí, u kterého se nedá spínač zapnout a vypnout.
20. POZOR !
Používání jiných nástavců a dalšího příslušenství pro vás může být nebezpečné.
21. Nechejte přístroj opravit odborníkem na elektrické přístroje
- Tento stroj odpovídá příslušným bezpečnostním ustanovením. Opravy smí provádět
pouze odborník na elektrické přístroje nebo náš servisní tým, přičemž se používají
pouze originální náhradní díly; v opačném případě může dojít u uživatele k úrazu.
Speciální bezpečnostní pokyny pro štípač palivového dřeva
• Dbejte výstražných nálepek na stroji, nesmíte je odstranit.
• Bezpečnostní zařízení na stroji se nesmí demontovat nebo uvést mimo provoz.
• Před začátkem práce překontrolujte funkčnost bezpečnostních systémů a správnou
funkci obouruční obsluhy.
• Stroj je zkonstruován tak, aby jej obsluhovala pouze jedna osoba. Nenechávejte
opracovávaný kus držet jinou osobou.
• Před použitím postavte štípač palivového dřeva na rovnou a neklouzavou pracovní
10
ÚDRŽBA A PÉČE
Elektrické zařízení
Práce na elektrickém vybavení stroje smí provádět pouze odborník
v oboru elektro.
Schéma zapojení
Schéma hydrauliky
Trojfázový motor 400V/50 Hz
Síťové napětí 400 Volt / 50 Hz – síťovým napětím a prodlužovacím vedením musí vést
pět žil = 3P+N+SL (3/N/PE).
Prodlužovací vedení musí mít minimální průřez 2,5 mm² .
Síťová přípojka je zajištěna maximálně 16 A.
POKYN
Prodlužovací kabely delší než 10 metrů způsobují pokles napětí. Motor již nedosahuje
svého maximálního výkonu, funkce stroje je omezena.
Prodlužovací kabely vždy zcela odviňte, aby se nepřehřály a nezpůsobily zkrat.
27
CZ
ÚDRŽBA A PÉČE
Čištění stroje
• Udržujte štípač palivového dřeva vždy v čistém stavu.
• Vyčistěte otvor pro chladicí vzduch v motoru pomocí tlakového vzduchu. Podle
stupně znečištění vyčistěte tlakovým vzduchem rovněž skříň motoru a elektrický
spínač. Při čisticích pracích noste ochranné brýle a obličejovou masku s prachovým
filtrem.
• Před každým použitím mažte povrch zdvihu (13), zvýšíte životnost kluznic.
(obrázek 12)
Skladovací podmínky
Nebude-li se stroj delší dobu používat (více než tři měsíce), měl by se důkladně
vyčistit, promazat a odstavit pod plachtou na zastřešeném a suchém místě.
Transport
Dříve než stroj budete přepravovat, je třeba učinit některá opatření:
NIKDY nepřepravujte štípač naležato.
VŽDY sjeďte se štípacím klínem úplně dolů.
VŽDY uzavřete kryt nádrže na olej/odvzdušňovací šroub.
•
•
•
•
Překontrolujte hmotnost stroje na typovém štítku stroje.
Zajistěte, aby zdvihací zařízení disponovalo dostatečnou nosností.
Stroj bezpečně zabalte.
Naložte stroj na dopravní prostředek a ukotvěte jej tak, aby nemohl vyklouznout.
Jestliže dopravujete štípač prostřednictvím jeřábu, je třeba celý
přístroj převázat vhodným lanem. Poté stroj opatrně zvedejte.
Nikdy nezavěšujte hák jeřábu za držák pro přepravu (13/15)!
26
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
plochu. Zajistěte si dostatečnou volnost pohybu.
POZOR! Z ekologických důvodů stavte štípač vždy na pevnou nepropustnou
podložku, aby se zabránilo znečištění půdy.
• Při práci se strojem se vždy postarejte o dostatečné osvětlení.
• Štípač dřeva používejte pouze v suchém prostředí a nikdy ne za deště.
• Při pracích v uzavřených prostorách je třeba zajistit, aby v nich nebyly žádné plyny,
spaliny nebo zápalné páry.
• Před začátkem práce překontrolujte přístroj a síťový kabel, zda nejsou poškozeny.
• Dávejte pozor na směr chodu motoru, motor se nesmí otáčet opačným směrem.
• Zkontrolujte, zda pohyblivé části přístroje fungují nezávadně a nejsou zablokovány a
zda nejsou žádné části poškozeny.
• Síťové napětí musí souhlasit s údaji na typovém štítku stroje.
• Venku používejte pouze prodlužovací kabely schválené pro tento účel.
• Při použití navíjecího bubnu je třeba kabel zcela odvinout, aby se zabránilo zahřátí
kabelu.
• Dbejte na to, aby byl pracovní stůl na obou stranách pevně nasazen ke stroji.
• Dávejte pozor, aby před štípáním ležel celý kmen na pracovním stole.
• Zpracovávaný kus pokládejte vždy vertikálně na pracovní stůl. NIKDY se nepokoušejte
štípat dřevo napříč.
• Neštípejte promočené dřevo, nikdy nepracujte za deště.
• Štípejte vždy pouze jeden kus.
• Neštípejte dřevo, ve kterém se nacházejí cizí předměty.
• Při odstraňování poruch nebo uvázlých kusů stroj vždy vypněte a vytáhněte síťovou
zástrčku. Teprve potom odstraňte zaklíněný kus.
• Nikdy se nepokoušejte nakládat do štípače dřevo, zatímco je štípací klín v pohybu.
• Nikdy se nesklánějte nad pracovní oblastí, pokud se štípací klín pohybuje.
• Nikdy nedávejte ruku nebo nohu mezi dřevo a štípací klín popř. mezi dřevo a pracovní
stůl.
• Mějte ruce co nejdále od stroje, když se klín pohybuje zpět.
• Přístroj nezatěžujte, pokud se zastavuje.
• Nenoste volný oděv - ten by se mohl během obsluhy stroje nebo při údržbě
zachytit.
• Noste vhodné osobní ochranné vybavení.
- Noste ochranu sluchu ke zmírnění rizika nedoslýchavosti.
Pozor! Hluk může být zdraví škodlivý. Pokud se překročí přípustná hladina
hluku 85 dB (A), musí se nosit ochrana sluchu.
- Noste ochranu dýchacích orgánů kvůli snížení rizika vdechnutí nebezpečného
prachu.
- Noste ochranu zraku kvůli snížení rizika poškození zraku.
11
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
- Při manipulaci s drsným dřevem noste rukavice a bezpečnostní obuv.
• Osoby mladší 18 let smějí tento přístroj obsluhovat pouze v rámci přípravy k povolání
pod dohledem školitele. Osoby mladší 16 let nesmějí s přístrojem v žádném případě
manipulovat.
• Závady na stroji, včetně všech krytů a ochranných zařízení, je třeba, jakmile jsou
objeveny, ihned ohlásit osobě odpovědné za bezpečnost práce.
• Veškerá ochranná a bezpečnostní zařízení se musejí po ukončení servisních a
údržbářských prací ihned znovu namontovat.
• Nenechávejte stroj běžet bez dozoru popř. nenechávejte jej příliš dlouho běžet
naprázdno.
• Pokud opouštíte pracoviště, vypněte motor a vytáhněte zástrčku.
Zbývající rizika
I pří správném použití se mohou vyskytnout ještě následující zbývající rizika:
- Nebezpečí zranění prstů a rukou štípacím nástrojem při neodborném vedení nebo
položení štípaného materiálu.
- Zranění kvůli odmrštěnému kusu při neodborném držení nebo vedení.
- Zranění při dotyku částí pod napětím u otevřených nebo defektních elektrických
součástí.
- Riziko rány elektrickým proudem při používání neodborně připojené elektrické instalace.
- Nebezpečí požáru a uklouznutí na vytečené tekutině z hydrauliky.
- Poškození sluchu při déle trvající práci bez ochrany.
Zbývající rizika se mohou zmírnit, pokud budete respektovat „Použití k danému účelu“
a „Bezpečnostní pokyny“ a zejména návod k obsluze.
VAROVÁNÍ
Zrušení, změny, blokace, demontáž, úpravy nebo dodatečná montáž některých
dílů na bezpečnostním a ochranném zařízení stroje se co nejpřísněji zakazuje,
nedodržení může přivodit těžká popř. životu nebezpečná zranění.
12
ÚDRŽBA A PÉČE
→
Je-li hladina oleje na spodní značce, musí se hydraulický olej doplnit. (Použijte čistý trychtýř)
7. Zkontrolujte těsnění, zda není poškozené a podle potřeby vyměňte.
8. Kryt s měrkou opět řádně našroubujte.
Výměna hydraulického oleje
První výměna oleje po 50 provozních hodinách a potom každých 350 hodin.
1. Zdvih (13) musí být ve stavu najetí a stroj musí stát rovně. Odpojte stroj ze sítě.
2. Vyšroubujte kryt olejové nádrže (8) s měrkou. Při vyjímání dávejte pozor na
těsnění.
3. Postavte vhodnou nádobu pod štípač (objem cca 12 litrů).
4. Odšroubujte šroub na vypouštění oleje (17), aby mohl hydraulický olej vytéct. Při
sejmutí šroubu dávejte pozor na těsnění.
5. Opět nasaďte těsnění a šroub.
6. Doplňte čerstvý hydraulický olej (Model HS 1100 - 7 litrů, Model HS 1400 - 10 litrů).
(Použijte čistý trychtýř)
7. Měrku a těsnění očistěte.
8. Zkontrolujte těsnění, zda není poškozené a podle potřeby vyměňte.
9. Kryt (8) s měrkou opět řádně našroubujte.
IL
O
Použitý hydraulický olej je třeba ekologicky zlikvidovat. Použitý
olej odevzdejte do veřejného sběrného skladu nebo dodržujte
příslušná ustanovení země, ve které je štípač palivového dřeva
používán. Nelikvidujte olej ve výpustích, nelijte jej na zem nebo do
vodních zdrojů všeho druhu.
Doporučený hydraulický olej
Pro štípač palivového dřeva je vhodný standardní hydraulický olej jako např. SHELL
Tellus 10-46, Esso Nuto H46, DEA HD B46. Jako alternativa se hodí každý jiný stejně
kvalitní hydraulický olej o třídě viskozity HLP 46. Tento olej je k dostání u prodejců
zemědělských strojů.
POKYN
Nepoužívejte jiné druhy oleje! Použití jiných druhů oleje ovlivní funkci hydraulického
válce.
25
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
POUŽITÉ SYMBOLY
ÚDRŽBA A PÉČE
8.
ÚDRŽBA A PÉČE
3.
POUŽITÉ SYMBOLY
Před všemi údržbářskými pracemi a čištěním:
- Vypněte stroj.
- Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- Počkejte, až se stroj zastaví.
Před uvedením do provozu si přečtěte manuál
Noste ochranné brýle nebo průhledný štít
Noste ochranu sluchu
POZOR! Noste ochranné rukavice, abyste zabránili zranění rukou.
Noste bezpečnostní obuv
Údržba stroje
• Před každým pracovním cyklem zkontrolujte, zda hadice a přípojky dobře těsní.
Popřípadě dotáhněte šroubové spoje.
• Zkontrolujte styčné plochy vodicích čelistí, zda nejsou opotřebované, popř. je nutné,
aby je specialista vyměnil nebo seřídil.
• Zkontrolujte kombinované zařízení držáku a ovládání, musí běžet lehce. Příležitostně
lehce namažte několika kapkami oleje.
• Sledujte ostří štípacího klínu, dle potřeby kontaktujte specialistu.
• POZOR, hydraulický olej doplňujte vždy, když je štípací sloupek ve stavu
najetí
Opravy smějí provádět pouze specialisté nebo náš servisní tým tak, že se použijí
originální náhradní díly. Vyučení řemeslnicí mohou na stroji provádět sami malé
opravy.
Noste ochranné rukavice
Přerušte dodávku elektrického proudu, pokud stroj není v provozu.
NNIKDY neodstraňuje vzpříčený kus dřeva rukama.
V pracovním prostoru byste měli mít dostačenou volnost pohybu. Je
zde nebezpečí uklouznutí a zakopnutí! Nepořádek má za následek
nehody.
Stroj musí být v bezpečné vzdálenosti od horka, jisker a plamenů.
Nebezpečí výbuchu!
IL
O
Nenechejte vytéct hydraulický olej na zem.
Ochranná a bezpečnostní zařízení se nesmějí odstranit nebo měnit.
Kontrola oleje
Před každým zahájením prací a minimálně každých 5 pracovních hodin zkontrolujte
stav oleje.
1. Zdvih (13) musí být ve stavu najetí a stroj musí stát rovně. Odpojte stroj ze sítě..
2. Vyšroubujte kryt olejové nádrže (8) s měrkou. Při vyjímání dávejte pozor na
těsnění.
3. Měrku a těsnění očistěte..
4. Zastrčte měrku opět do otvoru až na doraz. .
5. Měrku opět vytáhněte,
→
Je-li hladina oleje mezi oběma značkami, je v nádrži dostatečné množství ole je.
24
Stroj je dimenzován jako pracoviště pro jednoho zaměstnance. V
pracovním úseku stroje smí stát pouze obsluha. Nezúčastněné osoby a
domácí i jiná zvířata musí být v bezpečné vzdálenosti (odstup minimálně
5 m).
Pokud se k transportu používá jeřáb, obtočte přístroj zdvižným lanem.
NIKDY štípač nezvedejte za madlo. .
Nebezpečí pořezání a pohmoždění! NIKDY nesahejte během provozu
do pracovního prostoru!
13
CZ
POUŽITÉ SYMBOLY
Svoji veškerou pozornost věnujte pohybu štípacího klínu.
Vysoké napětí, smrtelné nebezpečí!
400V
Před uvedením do provozu si procvičte ovládání oběma
rukama!
(Pozorně si přečtěte manuál.)
Oil
Entlüften!
Venting!
GEFAHR
Oil
DANGER
SPALTEN / WORK
OFFEN / OPEN
TRANSPORT
GESCHLOSSEN / CLOSE
NEBEZPEČÍ
Hydraulické zařízení odvzdušněte před a během uvedení do
provozu! Při transportu uzavřete odvzdušňovací šroub.
VESZÉLY
- Halten Sie sich von beweglichen Teilen fern!
- Keep clear of moving parts!
- Nepřibližovat se k pohybujícím se částem!
- Tartózkodjon távol a mozgó alkatrészektől!
Udržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí.
OBSLUHA
Omezení zdvihu u krátkého dřeva (obrázek 15)
1. Postavte kmen na štípací stůl a stlačením obou ovládacích pák najeďte se štípacím
klínem až cca 2 cm ke kmeni.
2. Pusťte jednu ovládací páku a vypněte štípač.
3. Pusťte druhou ovládací páku.
4. Uvolněte zajišťovací šroub G (2) a veďte nastavovací tyč zdvihu H nahoru, dokud
se tyč nezastaví o pružinu.
5. Opět utáhněte zajišťovací šroub G.
6. Zapněte motor a zkontrolujte horní pozici.
• Dřevěné kmeny mají rozdílné tvary. Hrozí-li, že kmen během práce vyklouzne,
okamžitě přestaňte tlačit na ovládací páky. Vyčkejte, než se štípací klín opět vrátí do
své výchozí polohy. Teprve potom uveďte kmen do správné polohy.
• Pokud štípací klín uvázne v suku z větve, je třeba stroj okamžitě zastavit. Dřevo
odstraňte ze štípacího klínu a kmen znovu polohujte. Štípací klín se nesmí setkat se
sukem z větve.
• Stroj příliš nezatěžujte (tlak by neměl trvat více než 3 - 4 sekundy), jinak poškodíte
hydraulický systém popř. přístrojovou jednotku.
• K obsluze pák používejte pouze SVÉ ruce.
• K obsluze pák nikdy nepoužívejte nohy, kolena, lano nebo jiné podobné pomocné
prostředky.
• Nikdy nedávejte ruce do blízkosti rozevírajícího se štípaného dřeva, štěrbina se
může v sekundě uzavřít a může Vám rozdrtit nebo uříznout ruce. Uvíznuté části
dřev neodstraňujte rukama.
Nenechávejte stroj během provozu nikdy bez dohledu!
14
23
CZ
OVLÁDACÍ PRVKY
MONTÁŽ A INSTALACE
OBSLUHA
- Štípací klín se pohybuje směrem dolů.
- Pusťte jednu ovládací páku, v tu chvíli zůstane štípací klín stát v pozici, ve které
se právě nachází.
- Pokud pustíte obě ovládací páky, vyjede štípací klín automaticky nahoru.
5. Postavte dřevo určené ke štípání svisle na pracovní stůl pod štípací klín. Dávejte
pozor, aby dřevo stálo
rovně a samo na pracovním stole. Nikdy se nepokoušejte štípat ležící dřevo
nebo na šikmo!
4.
(obrázek 1)
POZOR!
Jakmile štípací kříž vnikne do dřeva, trošku povolte ovládací páky – za
současného tlaku směrem dolů. Tímto způsobem se zabrání, aby byl vytvářen
tlak na plechové držáky.
Pokud pustíte jednu z obou ovládacích pák, štípací klín se zastaví. Pokud pustíte
obě ovládací páky, bude se štípací klín automaticky pohybovat do nejvyšší
pozice.
8. Naštípané části dřeva neprodleně odstraňte z pracovní oblasti
POZOR
Nakupená dřevěná polena jsou zdrojem nebezpečí. Udržujte okolí
neustále čisté, abyste nezakopli, příp. neuklouzli.
22
1. Transportní madlo, nahoře
11. Patka
2. Nastavovací tyč pro dráhu zdvihu
12. Štípací klín
3. Ovládací páka
13. Zdvih
4. Transportní madlo, dole
14. Držák kmene
5. Aretace pracovního stolu
15. Ochrana ovládací páky
6. Zástrčka přístroje / spínač / vypínač
Dřevo štípejte vždy ve směru vláken dřeva. Nikdy nevkládejte
dřevo proti směru vláken, může to vést k poškození mechaniky a
hydraulického systému
6. Nastavte obě ovládací ramena držáku kmene vždy podle průměru kmene.
7. Držte pomocí obou ovládacích pák dřevěné poleno tak, aby se zaručilo stabilní
postavení. (obrázek 14) Následně pohybujte oběma ovládacími pákami směrem
dolů, aby se dřevo začalo štípat
OVLÁDACÍ PRVKY
16. Pracovní stůl / štípací stůl
8. Kryt olejové nádrže / odvzdušnění
17. Šroub na vypouštění oleje
9. Olejová nádrž
(nachází se na spodní straně
10. Transportní kolo
5.
(ovládací rameno)
7. Motor
nádrže na olej)
MONTÁŽ A INSTALACE
Vybalte stroj a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během transportu. Jestliže by se
nějaké poškození vyskytlo, musí se reklamovat ihned při expedici. Překontrolujte, zda
je vaše dodávka zboží kompletní. Informujte ihned prodejce, které části chybějí.
Rozsah dodávky
Přemontovaná přístrojová jednotka
2 ovládací páky s ochranným zařízením a držákem kmene
odnímatelný pracovní stůl / mezistůl
2 transportní kola
náprava
Zvolte místo instalace
Stroj se musí postavit stabilně a musí se zajistit proti posunutí.
Z ekologických důvodů stavte hydraulický štípač vždy na pevný nepropustný podklad,
aby se zabránilo znečištění půdy.
Postarejte se o dostatečně velký prostor, aby se dal stroj bezpečně používat.
15
CZ
MONTÁŽ A INSTALACE
Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny (viz Bezpečnostní pokyny).
Úpravy na stroji nebo použití dílů, které nejsou výrobcem
zkontrolovány a schváleny, mohou vést během provozu k
nepředvídatelným škodám!
• Používejte pouze díly, které jsou obsaženy v rozsahu dodávky.
• Na dílech neprovádějte žádné změny.
Montáž transportních kol (obrázek 2)
Štípač palivového dřeva je vybaven dvěma transportními koly (10).
1. Namontujte obě kola společně s nápravou na zadní stranu štípače.
2. Pro montáž každého jednotlivého kola používejte vždy jednu podložku a jeden
vzpěrný kroužek (montážní sada A je obsahem dodávky).
3. Obě kola zafixujte tak, že vlevo a vpravo na nápravu našroubujete jeden inbusový
šroub (A je obsahem dodávky).
Montáž ovládací páky (obrázek 3 / 4 / 5)
Ovládací páku (3) je třeba namontovat ve spojení s ochranným zařízením/ovládacím
ramenem (15). Montážní sada B s oběma závěsnými svorníky, velkými podložkami a
pojistným šroubem je přiložena zvlášť.
1. Namažte tenkou vrstvou maziva nahoře a dole plechové spojky (X) ovládacích
ramen (15). (obrázek 3)
2. Nasaďte ovládací rameno (15) a veďte trubku do drážky příčného spoje.
3. (obrázek 4)
POKYN
Dodržujte správnou montáž ovládacích ramen. Držák kmene (14) musí směřovat
nahoru. (L / R)
3. Umístěte podložku, jak je zobrazeno na obrázku 5.
4. Prostrčte závěsný svorník před příčné spojení.
5. Zajistěte závěsný svorník na spodní straně ovládacího ramene pojistným šroubem.
(obrázek 5)
6. Namontujte druhou ovládací páku.
Montáž pracovního stolu (obrázek 6)
Štípač palivového dřeva je vybaven odnímatelným pracovním stolem (16).
16
OBSLUHA
• Instalovaný elektromotor je zapojen pro provoz a odpovídá příslušným ustanovením
VDE a DIN.
• Síťová přípojka zákazníka a použitý prodlužovací kabel musí odpovídat těmto
předpisům, příp. místním předpisům dodavatele elektrické energie.
Nastavení směru otáčení motoru (reverzní přepínač fáze) (obrázek 13)
U strojů s vybavením trojfázovým proudem je třeba zkontrolovat směr otáčení motoru
krátkodobým zapnutím. U chybného směru otáčení (štípací klín se nepohybuje)
vytáhněte spojku opět ze zástrčky stroje. V zástrčce se nachází reverzátor, s jehož
pomocí se dá nejjednodušším způsobem změnit směr otáčení. Reverzátor se
stiskne pomocí vhodného šroubováku tak, že se bílá kulatá destička F, na které jsou
namontovány dva kolíky konektoru, otočí o 180°.
Nikdy nenechávejte motor běžet nesprávným směrem. To
nevyhnutelně vede ke zničení systému čerpadla, a tak zaniká nárok
na záruku.
Obsluha
OBOURUČNÍ PROVOZ
Štípač nesmí nikdy obsluhovat dvě osoby.
Nikdy neblokujte obslužná ramena / držák kmene.
1. Několikerým otáčením povolte kryt olejové nádrže/odvzdušňovací šroub (8). Šroub
nechejte během provozu otevřený. Úplně jej zavřete až po ukončeném provozu.
2. Stiskněte zelené spínací tlačítko. Vyčkejte několik sekund, aby motor dosáhl
konečného počtu otáček a zvýšil se tlak v hydraulickém čerpadle.
3. Zkontrolujte směr chodu motoru.
POKYN
Při teplotách pod 0°C zatáhněte v provozu na sucho vícekrát za ovládací páky, aby se
olej před započetím prací trochu nahřál.
4. Zkontrolujte funkčnost štípače tak, že současně oběma rukama stlačíte dolů obě
ovládací páky
21
CZ
MONTÁŽ A INSTALACE
UVEDENÍ DO PROVOZU
OBSLUHA
7.
OBSLUHA
Pokyn:
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny (viz Bezpečnostní pokyny).
Doporučená velikost štípaných kmenů
Model
HS 1100 / HS1400
Štípací kapacita (délka) max.:
1200 mm*
Max.Ø štípaného kusu :
120 - 400 mm
* Při použití štípacího kříže se zmenší rozestup o cca 3 cm.
POKYN
Prostřednictvím této regulovatelné polohy stolu můžete pohodlně štípat různé délky
dřeva.
1. Zasuňte stůl (16) do připraveného držáku B.
2. Na obou stranách zajistěte pracovní stůl pomocí aretace (5). Aretace zapadne do
otvoru pracovního stolu.
Transport do pracovního úseku (obrázek 7)
1. Štípací klín je úplně dole.
2. Dávejte pozor, aby byl kryt olejové nádrže/odvzdušnění (8) uzavřen.
3. Nejprve upevněte obě ovládací ramena (C), aby se během transportu nekývala
na stranu.
4. Pro pojíždění po zemi sklopte stroj opatrně pomocí transportního madla (1/4) lehce
k sobě. V této pozici se dá se štípačem lehce pojíždět.
Průměr štípaného kusu je pouze orientační ukazatel/upozornění. Možný výkon
štípání závisí na druhu dřeva, jeho délce, růstu a počtu obsažených větví.
Příprava
1. Vyhledejte pracoviště podle bezpečnostních předpisů.
2. Kmeny určené ke štípání skladujte v dosahu.
3. Kmeny si vytřiďte podle délky (max. délka/110 cm). Velmi silné kmeny (max. 40
cm) by neměly překročit délku 30 cm.
4. Zvolte vhodnou výšku stolu pro příslušnou délku polena. (HS 1100 - obrázek 9,
HS 1400 - obrázek 10)
5. Použijte pozici stolu, která odpovídá nejlépe vašemu kmeni a zajistěte pracovní
stůl blokovacím zařízením.
6. Povrch zdvihu (13) namažte tenkou mazací vrstvou (standardní tuk do valivých
ložisek). (obrázek 12). Zdvih nikdy nesmí pracovat nasucho!
7. Udělejte si mimo pracovní prostor místo na rozštípaná polena.
Nikdy neštípejte čerstvé příp. vlhké dřevo. Během štípání by se
zaklínilo.
Štípejte pouze suché dřevo. Lze je štípat mnohem snadněji.
Nejdříve dávejte pozor - po zapnutí štípače palivového dřeva - na pohyb štípacího
klínu. Štípací klín vyjede automaticky do nejvyšší polohy. Jakmile se štípací klín objeví
v nejvyšší poloze, aktivujte štípací mechanismus pohybem obou ovládacích pák
směrem dolů. Tímto způsobem se bude štípací klín pohybovat směrem dolů.
20
6.
UVEDENÍ DO PROVOZU
Před uvedením do provozu se musejí řádně namontovat všechny kryty a bezpečnostní
zařízení.
Před každým zahájením prací zkontrolujte
• přípojná vedení, zda se na nich nevyskytují defektní místa (trhliny, řezy apod.);
• zda jsou všechny šrouby, čepy, hydraulické spojky a hadicové spony řádně
přitaženy;
• hydrauliku, zda se na ní nevyskytují netěsná místa;
• je-li stav oleje správný;
• zdali lze bez obtíží pohybovat ovládacími pákami;
• zdali se štípací klín řádně pohybuje takovým způsobem, že se obě ovládací páky
oběma rukama současně stlačí dolů a pak pustí;
• všechny elektrické prvky - musejí být zcela suché;
• zda je síťový kabel v pořádku a je vhodný pro příkon motoru;
• zda se na právě opracovávaném materiálu nenacházejí cizí předměty.
17
CZ
UVEDENÍ DO PROVOZU
Před každým uvedením do provozu odvzdušněte hydraulické zařízení
(obrázek 8)
Vypusťte vzduch z hydraulického systému tak, že několika pootočeními uvolníte kryt
(8) na nádrži hydraulického oleje, aby mohl vzduch proudit ven a dovnitř. Během
pracovního procesu nechejte kryt olejové nádrže/odvzdušňovací šroub otevřený. Kryt
uzavřete teprve tehdy, až ukončíte štípání, abyste zabránili zbytečné ztrátě oleje při
transportu.
Před uvedením do provozu nikdy nezapomeňte uvolnit
odvzdušňovací šroub (8)! V opačném případě se bude vzduch
přítomný v systému opětovně stlačovat a uvolňovat. Tak by se
zničilo těsnění hydraulického okruhu a štípač palivového dřeva by
se už nedal dále používat. V takovém případě se prodejce i výrobce
distancují od jakéhokoliv poskytnutí záruk.
POZOR! Připojení k síti
Nepřipojujte stroj do zdroje dříve, než provedete všechny zkušební kroky.
Motor je dimenzován na napájecí napětí a frekvenci, které jsou stanoveny v technických
údajích.
Běžné práce se mohou provádět bezpečně při napětí, které neklesne pod vykázané
napětí nebo jej nepřekročí o více než 10 %.
Provoz při napětí mimo tuto oblast může vést k přehřátí nebo spálení motoru.
Velké zatížení vyžaduje napětí, které neleží pod vykázaným napětím.
Provozujte stroj pouze na zdroji proudu, který splňuje následující požadavky:
• zajištění spínačem FI s chybným proudem 30 mA;
• zásuvky se musejí dle předpisů nainstalovat, uzemnit a zkontrolovat
UVEDENÍ DO PROVOZU
Zapnout / vypnout (11)
Zapnout
• Stiskněte zelený spínač I (D). Motor se spustí.
Vypnout
• Stiskněte červený spínač O (E). Motor zůstane stát.
Pojistka opětovného spuštění při přerušení dodávky proudu (spouštěč nulové
ochrany)
• Při výpadku proudu, neúmyslném zatáhnutí za zástrčku nebo defektní pojistce se
přístroj automaticky vypne. Jestliže je opět napětí k dispozici, stiskněte zelený spínač
EIN (ZAP)
Hydraulika
Hydraulické zařízení je uzavřený systém a skládá se z nádrže na olej, olejového
čerpadla a regulačních ventilů. Příliš nízká hladina oleje může čerpadlo poškodit.
• Pravidelně kontrolujte přípojky a šroubové spoje, zda těsní, dle potřeby dotáhnout.
• Zajistěte, aby byl stroj a pracovní prostor čistý a nebyly na něm olejové skvrny.
Nebezpečí uklouznutí a požáru!
• Nikdy přístroj neprovozujte, pokud hrozí nebezpečí na základě tekutiny z
hydrauliky.
• Před každým uvedením do provozu zkontrolujte, zda se v nádrži nachází dostatečné
množství hydraulického oleje. (viz oddíl Údržba a péče).
→ Kapacita oleje:
Model HS 1100 - 7 litrů
Model HS 1400 - 10 litrů
Pokládejte síťový kabel takovým způsobem, aby se při práci nemohl poškodit.
Chraňte síťový kabel před horkem, agresivními tekutinami a ostrými hranami.
Používejte pouze prodlužovací kabel s dostatečným průřezem (2,5 mm2).
Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za kabel.
Ochranný spínač proti chybnému proudu, který během velmi krátkého intervalu přeruší napájení proudem
při
nízkém jmenovitém chybném proudu
18
19

Podobné dokumenty

návod - Lumag.cz

návod - Lumag.cz • Štípač dřeva používejte pouze v suchém prostředí a nikdy ne za deště. • Při pracích v uzavřených prostorách je třeba zajistit, aby v nich nebyly žádné plyny, spaliny nebo zápalné páry. • Před ...

Více