Pěstování konopí pro

Komentáře

Transkript

Pěstování konopí pro
Parlament České republiky
Kancelář Poslanecké sněmovny
Sněmovní 3
118 26 Praha 1
tel.: (00420) 257 17 22 25
Parlamentní institut
fax: (00420) 257 17 22 23
e-mail: [email protected]
Odpověď na dotaz:
Pěstování konopí pro léčebné účely
Odpověď zpracoval:
Parlamentní institut
březen 2010
Mgr. Michal Pohl
OBSAH:
USA............................................................................................................................................ 2
Aljaška.................................................................................................................................... 2
Kalifornie ............................................................................................................................... 2
Michigan................................................................................................................................. 3
Rhode Island........................................................................................................................... 3
Evropská unie ........................................................................................................................... 3
Nizozemí ................................................................................................................................ 4
Německo................................................................................................................................. 4
Španělsko ............................................................................................................................... 4
Slovensko ............................................................................................................................... 5
Polsko ..................................................................................................................................... 5
Itálie........................................................................................................................................ 5
Velká Británie ........................................................................................................................ 5
Irsko........................................................................................................................................ 6
USA
Ačkoliv federální právo USA považuje jakoukoliv formu využívání konopí za nelegální, níže
vyjmenované státy zavedly do svých právních řádů předpisy, které umožňují užívání a
pěstování konopí pro lékařské účely a uživatele chrání před neoprávněnými zásahy. Z ústavně
právního hlediska nemusí jednotlivé federální státy, resp. jejich orgány, zajišťovat vynucování
federálních předpisů. 1 Ve Spojených státech bylo postupem doby legalizováno užívání konopí
pro léčebné účely ve čtrnácti federálních státech. Jedná se o Aljašku, Kalifornii, Colorado,
Havaj, Maine, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Rhode Island,
Vermont a stát Washington.
Aljaška
Užívání a pěstování konopí pro pacienty trpící určitým typem nemoci (virus HIV, rakovina,
závratě apod.) a po splnění zákonem stanovených podmínek není trestné. Užívání a pěstování
konopí těmito pacienty bylo dekriminalizováno na základě výsledků referenda v roce 1998
zvláštním zákonem o medicínském využití marihuany 2 . Podle tohoto předpisu musí mít
pacient, který užívá či pěstuje konopí pro léčebné účely, lékařské povolení. Pacient je na
základě tohoto povolení oprávněn pěstovat nejvýše šest rostlin konopí, přičemž pouze tři
mohou být dospělé.
Kalifornie
Podmínky pro pěstování a užívání konopí za účelem léčby upravuje kalifornský zákoník o
zdraví a bezpečnosti 3 . Pacient, který má ústní či písemné doporučení lékaře o tom, že je pro
pacienta z lékařského hlediska konopí prospěšné, může pěstovat či držet konopí, aniž by se
vystavoval riziku trestního postihu. Právní předpis obsahuje výčet nemocí, které opravňují
pacienta žádat o lékařské potvrzení (AIDS, anorexie, rakovina apod.). Oprávnění pacienti či
jejich zákonní zástupci mohou pěstovat maximálně 12 rostlin konopí, z toho pouze 6 v
dospělém stavu. Podobně jako na Aljašce byl dodatek o užívání konopí pro léčebné účely
vpraven do kalifornského právního řádu prostřednictvím referenda z roku 1996. Předpisy
týkající se této oblasti byly následně novelizovány a zpřesněny. 4 Novelizace umožňující
pěstování a užívání marihuany pro léčebné účely byla následně 21.1. 2010 zrušena
Kalifornským nejvyšším soudem.
1
Viz. důvodová zpráva k The Edward O. Hawkins and Thomas C. Slater Medical Marijuana Act.", dostupné na
(www) : http://www.rilin.state.ri.us/PublicLaws/law05/law05443.htm
2
"An Act relating to the medical use of marijuana.“. Dostupné na (www) :
http://www.legis.state.ak.us/basis/get_fulltext.asp?session=21&bill=SB94
3
California health and safety code, dostupné na (www) : http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=hsc&codebody=&hits=20
4
An act to add Article 2.5 (commencing with Section 11362.7) to Chapter 6 of Division 10 of the Health and
Safety Code, relating to controlled substances.
Dostupné na (www) : http://info.sen.ca.gov/cgibin/postquery?bill_number=sb_420&sess=0304&house=B&site=sen
2
Michigan
Podmínky pro pěstování a užívání konopí pro lékařské účely upravuje Michigan Medical
Marihuana Act 5 , který byl schválen referendem v roce 2008. Podle tohoto právního předpisu
se užívání konopí pro léčebné účely nepovažuje za trestné ani protiprávní, pokud pacient
splňuje zákonné požadavky – musí trpět jednou či více z taxativně vyjmenovaných chorob
(HIV, AIDS, Crohnova nemoc, epilepsie, rakovina, apod.). Pacient může pěstovat maximálně
dvanáct rostlin konopí (do tohoto počtu se nezapočítávají kořeny rostlin, listy, odumřelé
části), v zajištěných a uzamčených prostorách. Úprava také zavádí institut pečovatele
(caregiver), což je osoba starší 21, která se uvolí pomáhat pacientovi, jenž užívá konopí pro
léčebné účely. Pečovatel má podobně jako pacient právo pěstovat či držet konopí, avšak
pouze pro potřeby pacienta.
Rhode Island
Legalizaci užívání konopí pro lékařské účely ve státě Rhode Island zavedl Edward O.
Hawkins and Thomas C. Slater Medical Marijuana Act 6 . Úprava je velmi podobná
michiganské úpravě. Stejně jako michiganská úprava zavádí tento předpis institut pečovatele
(primary caregiver), což je osoba starší dvaceti let, bezúhonná, která se uvolí asistovat
pacientovi při léčebném užívání konopí. Pečovatel může asistovat maximálně pěti osobám
oprávněným k užívání lékařského konopí. Osoba, která trpí jednou či více v zákoně
vyjmenovaných nemocí, může zažádat o povolení k využívání lékařského konopí. Pacient
může mít v držbě maximálně 12 rostlin konopí. Tento předpis také obsahuje antidiskriminační
ustanovení, které zajišťují ochranu pacientům před diskriminací na základě užívání
lékařského konopí.
Evropská unie
Ve většině evropských zemí je pěstování konopí pro léčebné účely pokládáno za protiprávní.
Jedinou výjimku tvoří Nizozemí, kde pěstování konopí pro lékařské účely (dodávání do
lékáren) není po splnění zákonných podmínek považováno za přestupek či trestný čin. Ale i
v Nizozemí je pěstování pro osobní potřebu považováno za protiprávní (viz. níže).
Společným znakem legislativního přístupu zemí EU je dekriminalizace držení konopných
produktů pro osobní potřebu 7 . Dekriminalizace probíhá jak na legislativní úrovni 8 (např.
v ČR), tak i na úrovni faktické, kdy orgány činné v trestním řízení využívají procesně právní
prostředky vyplývající ze zásady oportunity v trestním řízení 9 nebo hmotně právní korektivy
trestnosti jednání 10 . To však neznamená, že držení, užívání či pěstování konopí nebo
konopných produktů není právem považováno za protiprávní. Subjekty jsou stále odpovědny
5
Dostupné na (www):
http://www.legislature.mi.gov/(S(k2ny4v554tk0mq455ffywkvg))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl
-Initiated-Law-1-of-2008
6
Dostupné na (www): http://www.rilin.state.ri.us/PublicLaws/law05/law05443.htm
7
EMCDDA thematic papers, Illicit drug use in the EU: legislative approaches, dostupné na (www) :
http://eldd.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_10080_EN_EMCDDATP_01.pdf
8
EMCDDA (2008), A cannabis reader: global issues and local experiences, Monograph
series 8, Volume 1, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon., dostupné na (www) :
http://eldd.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_60586_EN_Monograph-ch7-web.pdf
9
Např. odklony v trestním řízení.
10
Např. společenská nebezpečnost či škodlivost jednání.
3
za protiprávní jednání ve formě přestupků a mohou jim být uděleny sankce vyplývající ze
správních předpisů.
Nizozemí
Oblast nakládání s drogami a psychotropními látkami upravuje Opiový zákon 11 (Opium act)
(obsahuje také trestně právní úpravu) a jeho prováděcí nařízení 12 (Opium Act. Decree). Ten
připouští pěstování konopí, resp. nestanoví jeho protiprávnost při splnění určitých podmínek.
Opiový zákon považuje dovoz, vývoz, pěstování, prodej apod. za nelegální. Konopí jako
rostlina, která obsahuje delta-9-tetrahydrocanabinol, může být v souladu s Opiovým zákonem
a jeho prováděcím nařízením, předepsáno jako lék. Nařízení stanoví podmínky pro vydávání
tohoto lékařského předpisu. Vydávání drog na lékařský předpis v lékárnách je rovněž
upraveno tímto prováděcím nařízením.
Pro pěstování konopí, které je podle Opiového zákona nelegální, je možno udělit výjimku,
kterou uděluje úřad pro lékařské konopí (Bureau voor Medicinale Cannabis - BMC). O
výjimku pro pěstování konopí lze požádat ze dvou důvodů – pěstování konopí pro vědecké
účely, či pěstování konopí za účelem zásobování lékáren. Úřad udělí výjimku ze zákazu
pěstování pouze pokud bude uzavřena mezi žadatelem a úřadem smlouva o pěstování a
prodeji konopí. Prodejcům konopí, kteří by dodávali konopné produkty přímo, by nemohla
být tato výjimka udělena. Z bezpečnostních důvodů může být prováděna bezpečnostní
prověrka, zda žadatel o výjimku není ve spojení s osobami, které vykonávají nelegální
činnost. Žadatelé o výjimku musí splňovat přísná kritéria týkající se kvality konopných
produktů.
Německo
Vzhledem ke skutečnosti, že látka THC, která je v konopí obsažena, je zařazena do přílohy č.
I. k drogovému zákonu (Betäubungsmittelgesetz) 13 , je užití konopí zákonem omezeno pouze
na vědecký výzkum či za účelem veřejného zájmu. Pěstování konopí , byť za účelem léčby, je
podle německého práva nelegální. Případy souvisejícími s pěstováním a užíváním konopí pro
léčebné účely se zabývaly v rámci své rozhodovací činnosti také německé soudy. Vrchní
zemský soud v Karlsruhe (sp. zn. 3 Ss 187/03) ve svém rozhodnutí ze dne 24. června 2003
seznal jako legální použití konopí, jinak protiprávní, v případě krajní nouze, pokud jsou
splněny následující podmínky – uživatel trpí závažnou nemocí, nemoc nemůže být léčena
dostupnými léky a zároveň užití konopí opravdu potlačuje její projevy. Toto rozhodnutí
nebylo přezkoumáno soudy vyšší instance.
Španělsko
Podle § 371 Španělského trestního zákoníku 14 je výroba či pěstování zákonem určených drog
(mezi něž patří i konopí s obsahem THC) považována za trestný čin. Pěstování menšího počtu
rostlin pro osobní potřebu je fakticky dekriminalizováno, byť se stále jedná o protiprávní
jednání.
11
Dostupné na (www) : http://www.cannabis-med.org/dutch/Regulations/Opium_Act.pdf
Dostupné na (www) : http://www.cannabis-med.org/dutch/Regulations/Opium_Act_Decree.pdf
13
Dostupný na : (www): http://bundesrecht.juris.de/btmg_1981/index.html
14
Codigo penal, dostupné na (www): http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t17.html#c3
12
4
Slovensko
Pěstování konopí je zakázáno v § 15 zákona o omamných látkách, psychotropních látkách a
přípravcích. 15 Pěstování konopí, byť pro osobní potřebu, je také považováno z hlediska
trestního práva za trestný čin. Znaky trestného činu jsou definovány v § 135, §172, § 173
Trestního zákona. 16
Polsko
Pěstování konopí je upravováno zákonem proti drogám č. 179/2005, 17 . Tento zákon obsahuje
i trestněprávní úpravu, která tak není obsažena v polském trestním zákoníku. Článek 45
tohoto zákona výslovně zakazuje pěstování konopí pro účely jiné, než stanovené v zákoně,
přičemž pěstování konopí pro lékařské účely není připuštěno. Trestnost pěstování konopí
v Polsku je v tomto zákoně stanovena čl. 53 a následujícími.
Itálie
V Itálii je pěstování konopí považováno za protiprávní. Znaky skutkové podstaty
protiprávního jednání, do kterých lze zahrnout pěstování konopí, jsou uvedeny v zák. o
omamných látkách 18 v čl. 72. a následujících. Trestnost pěstování konopí ve zralém stavu,
byť pro vlastní potřeby, potvrdil i nejvyšší kasační soud Itálie ve svém rozsudku č. 28606 ze
dne 10. července 2008.
Velká Británie
Základním právním předpisem je Zákon o zneužívání návykových látek (The Misuse of
Drugs Act) z roku 1971. 19 Přijetím tohoto zákona došlo ke splnění závazku vyplývajícího
z konvencí OSN. Zákon byl v roce 1985 doplněn nařízením o zneužívání návykových látek
(The Misuse of Drugs Regulations). 20 Dokument člení regulované látky do tří skupin (A, B,
C); v roce 2004 došlo k převedení konopí do nejméně závažné skupiny C, nicméně v roce
2009 bylo překlasifikováno zpět pod písmeno B. 21 Klíčový význam má především
Ministerstvo vnitra (Home secretary), které má pravomoc udělovat licence a povolení užívání
různých skupin návykových látek. Nicméně žádná generální výjimka konopí udělena není,
ačkoliv se zpočátku nového tisíciletí o jejím přijetí i z oficiálních míst hovořilo. 22 Držení
konopí je ve Velké Británii protiprávní a tamní právní řád nezná termín pěstování konopí pro
léčebné účely (Medical cannabis).
Co se týká praktického uplatňování předpisů, pak je-li osoba ve Velké Británii zadržena pro
držení konopí, zjišťuje se existence polehčujících okolností této držby. Ačkoliv není
upřesněno, zda se jedná o pouhou formalitu, či zda okolnost, že konopí bylo drženo jako
15
Zákon č. 139/1998 Z.z., dostupné na (www) : http://www.sukl.sk/buxus/docs/Inspekcia/Legislativa/Z_139.pdf
Zákon č. 300/2005 Z.z., dostupné na (www) : http://rastos.org/laws/trestnyzakon.html
17
Dostupný na : (www): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051791485
18
D.P.R. 309/1990 - Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza., dostupné na (www) :
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33849#titolo8
19
Dostupné na (www) : http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1971/cukpga_19710038_en_1
20
Dostupné na (www) : http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html#
21
Dostupné na (www) : http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabis_reclassification_in_the_United_Kingdom
22
Dostupné na (www) : http://eldd.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html#
16
5
prostředek léčby, může vést ke snížení sankce, držení malého množství nevede automaticky
k zadržení nebo soudnímu přelíčení; namísto toho se často uplatní napomenutí nebo pokuta. 23
Irsko
V Irsku zkoumanou oblast regulují především Zákony o zneužívání návykových látek (The
Misuse of Drugs Act) 24 z let 1977 a 1984. Tyto dokumenty řadí marihuanu do skupiny do
první z pěti skupin 25 (Schedule 1) – látek bez jakéhokoliv lékařského nebo vědeckého
významu. Vzhledem k tomu je produkce, příprava, prodej, distribuce a držení této látky pro
jakékoliv účely protiprávní, vyjma licence udělované Ministerstvem zdravotnictví pro účely
výzkumu. 26
23
Dostupné na (www) : http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_cannabis
Dostupné na (www) : http://www.irishstatutebook.ie/1977/en/act/pub/0012/index.html#zza12y1977
25
Dostupné na (www) : http://en.wikipedia.org/wiki/Misuse_of_Drugs_Act_%28Ireland%29
26
Dostupné na (www) : http://en.wikipedia.org/wiki/Legal_and_medical_status_of_cannabis
24
6

Podobné dokumenty