1 JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT

Komentáře

Transkript

1 JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT
JEFF JENKINS
DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT
Děkuji za ty krásné chvály, děkuji našim mladým, cením si jejich
lásky k Bohu a touhy sloužit Mu.
Jsme Božím mistrovským dílem, On nás tak stvořil. Dnes bych chtěl,
abyste dávali pozor až po poslední řadu a dovolme Duchu Svatému, aby
tu měl Své místo.
Dnes ráno bych rád vyprávěl příběh. Šel jsem do svého archívu a
vytáhl odtamtud kázání, které jsem kázal již před mnoha a mnoha lety.
Věnoval jsem toto kázání mladým našeho shromáždění. Pokud máte s
sebou Bibli, otevřete si, prosím, epištolu Efezským 6 a můžeme začít.
Dávejte dobrý pozor na to, co tu budeme číst. Otevřte si Bibli a začneme
u verše 10. Budu číst z Amplified (Rozšířené) Bible, takže to může být
jiné, než ve vaší Bibli.
Pavel tu říká: „Závěrem (čili na závěr chce shrnout všechny své
myšlenky), buďte silní v Pánu (čili bez Jeho síli žádnou sílu nemáte a
čím starší v Pánu jste, tím více si to uvědomíte. Je to Jeho pomazání,
Jeho Duch Svatý, který vás pronáší každým dnem vašeho života) posilněte se svou jednotou s Ním; nabírejte svou sílu od Něho – tu
sílu, která Jeho neomezená moc poskytuje.“ V tomto verši moc
znamená schopnost, takže nabírejte z Jeho schopností, nikoli ze svých.
Verš 11: „Oblečte si celou Boží zbroj – zbroj těžkooděnce, kterou
dává Bůh (jdeme do bitvy, neseme si 30 kilový batoh a jsme v předních
liniích), - abyste byli schopni úspěšně se postavit všem ďáblovým
strategiím a svodům.“ Slovo strategie znamená podvody. Satan
neuvěřitelně klame. Bible říká, že je moudřejší než Daniel. Byl roven
Bohu s tím rozdílem, že nemohl nic stvořit a Bůh ho tak učinil –
neuvěřitelně mocným andělem. Když Satan padl, o svou moc nepřišel.
Stále ještě je neuvěřitelně mocný, jen nedokáže nic tvořit, on může jen
převracet to, co Bůh již stvořil. Podívejte se na dnešní lidstvo. Satan
bere Boží obraz (víte, že jste obrazem Božím?) a převrací ho. Včera
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
1
jsem listoval časopisem NASA Geographic Magazine a byl tam člověk,
kterého archeologové vykopali. Říkají, že je asi 6 000 let starý. Odkryli
jeho hrob a on měl na sobě 30 náramků, na prstech rukou 30 prstenů a
mnoho prstenů i na nohou a kolem pasu 4 pásky. V ušních lalůčcích měl
obrovské naušnice, které visely hluboko dolů (samozřejmě ty lalůčky už
tam nebyly, ale ten bronz tam zůstal). Říkal jsem si, co že to našli?
Našli neuvěřitelně pohanského člověka! Pak jsem si řekl: „Dejte
Americe tak 20 let, pak nastane naprostá zkáza, nechte uběhnout 4 000
let, pak ať přijdou archeologové a vykopají těla na Americkém
kontinentu a co najdou? 4 pásky okolo těla, 30 náramků, naušnice v
uších, v nose, v pupku. Je to znak pohanského národa. Satan zvrátil
plémě, které mělo být Božím lidem. Satan nemůže tvořit, ale může
převracet to, co stvořil Bůh. Vezme dobrou hudbu a udělá z ní
zvrácenou hudbu.
Verš 12: „Neboť nevedeme svůj zápas proti tělu a krvi (zápas
znamená utkání). Neutkáváme se tedy s tělem a krví, nýbrž se Satanem.
Satan jde po vaší duši. Říká: ,Já vyhraji’. Ježíš říká: ,Já vyhraji.’ Oběma
jde o vaši duši. Nevedeme svůj zápas proti lidem, proti matce, otci,
bratru, sestře, proti lidem. Musíme dorůst a pochopit, že se zde jedná o
duchovní boj. Pokud stále bojujete s lidmi, pak vám uniká smysl celé
bitvy. Satan sice lidi používá, ale my musíme zaměřit svou energii na
něho, nikoli na ty lidi. Pokud chcete něco říci, neříkejte to těm lidem,
řekněte to ďáblu. Když se Ježíš díval na Petra, řekl: ,Odejdi ode mě,
satane!.’ (Prosím, nezkoušejte to na své ženě!) On však oslovil ten
problém. Problémem nebyl Petr, který měl jistou slabost, kdy se jeho
lidská láska k Ježíši dostávala do cesty Božímu plánu, že Kristus musí
jít na kříž. Petr řekl: ,Jsem dalek toho, abych ti dovolil jít na kříž!’ A
Ježíš se podívá na Petra, na toho človíčka a řekne: ,Odejdi ode mě,
satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské.’ Nezápasíme pouze s
fyzickými soupeři – nýbrž proti tyranii (to je dosti silné slovo, je
použito v Amlified Bible a znamená ty, kteří padli, kteří se snaží
ovládat.) Jednáme tu tedy s anděly, kteří byli kdysi v Boží přítomnosti a
kteří padli. Jednáme s tyrany, anděly, kteří padli a již Boha nenásledují.
Padlý anděl se stává démonem. Proti vládnoucím duchům, (vyhledal
jsem si toto slovo, abych věděl, o čem se tu mluví a tito andělé jsou v
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
2
NBK nazýváni vládami, mocnostmi – lze použít slovo archa, od slova
archandělé, čili velmi mocní andělé. Satan oklamal třetinu nebe, dvě
třetiny zůstaly s Bohem. Víme, že ta třetina jsou milióny a milióny
démonů.), kteří jsou vládci světa (Arafat není vládcem národa, Clinton
není vládcem národa, vládcem národů je Satan. On je bohem tohoto
věku zla, je knížetem této přítomné temnoty), proti duchovním silám
bezbožnosti v nebeských (nadpřirozených) oblastech.“ Když konám
dobro, zlo je přítomné. Jsou tu andělé a jsou to i démoni. Mám pravdu?
Někdo řekne: ,Démoni se přece nemohou dostat do církve!’ Co prosím?
Vidím nečisté duchy nad tebou, nad tebou i nad tebou. To vše jsou
démoni. Většinou to jsou lživí duchové, duchové nemoci a slabosti, a to
vše je lež. Přesto jsou v této budově démoni, i když je tento sbor
zasvěcený Bohu. Satan však nemá žádnou bázeň, ani jeho démoni ji
nemají.
Verš 13: „Proto si vezměte celou Boží zbroj, abyste mohli odolat a
neustoupit ve zlý den [den nebezpečí] (čili pokušení) a vykonajíce
vše [co krize vyžaduje], zůstat stát [pevně na svém místě].“
Verš 14: „Stůjte tedy – neustupujte – přepásáni na bedrech pásem
pravdy a oblečeni pancířem bezúhonnosti, morální čestnosti a
spravedlnosti.“ Takže první je pás pravdy. Dále je tu pancíř Jeho
spravedlnosti, čestnosti a bezúhonnosti.
Verš 15: „Obujte své nohy připraveností [postavit se nepříteli
skálopevně, s pohotovostí a připraveností pocházející z dobré
zprávy] kázání Evangelia pokoje.“ Musíte mít tedy na nohách boty.
Říkali jsme vám, že válku o nezávislost jsme málem prohráli ne kvůli
nedostatku střeliva, ale kvůli nedostatku bot.
Verš 16: „Nade vše pak pozdvihněte štít zachraňující víry,“ Mně
to přijde jako bitva, jako skutečná bitva. Musíte být ozbrojeni pásem
pravdy, pancířem spravedlnosti, štítem víry. Něco vám řeknu: Satan
nenávidí víru. Miluje nedůvěru, přímo v ní žije, koupe se v ní, plave si v
ní, ale nenávidí víru. Když vidí víru, musí utéci. Neobstojí před nikým,
kdo má víru. I když ten nejslabší svatý padne na kolena a začne se
modlit, satan musí utéci. Takový je nebeský zákon. Má určitá práva,
když pochybujete, ale když věříte, nemá na vás naprosto žádné právo.
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
3
„kterým můžete uhasit ohnivé střely toho zlého.“ Jak často se můžete
setkat s ohnivými střelami? Řeknu vám, že třeba právě teď. Bitva totiž
nikdy nekončí.
Verš 17: „Vezměte také přilbu spasení (čili vědomí, zjevení toho,
že vás Bůh spasil. To vezměte a dejte na svou hlavu) a meč, který
třímá Duch, jímž je Boží Slovo - všechny zbraně tedy nejsou pouze
obranné, máme i zbraně útočné. Až dosud jsme četli o obranných
zbraních. Ve skutečnosti máme dvě útočné zbraně. Jedním z nich je meč
Ducha, což je Slovo Boží. To je vaší zbraní proti satanu – ne možná, ne
doufejme, ne síla vůle! Já žasnu nad tím, jak zvláště mladí bojují určitou
bitvu a ptají se mě: „Proč nemůžu zvítězit?“ A já se jich ptám: „Čteš
denně Boží Slovo a modlíš se?“ „No, vlastně ne.“ „Nemůžeš zvítězit z
vlastní síly, k tomu je zapotřebí Boží moc.“ Říkají: „Já chci Boží moc,
chci Boží moc!“ „Čti Boží Slovo!“ „Chci dosáhnout vítězství!“ „Čti
Boží Slovo, modli se, máš to na dosah, je to prostě ve čtení Božího
Slova a modlitbě!“ Meč, který třímá Duch – to se mi moc líbí. Slovo
totiž ovládá Duch, je pomazané. Ježíš řekl: „Má slova jsou Duch, jsou
život.“ Slovo naplněné, přetékající životem.
Verš 18: „a v každý čas se modlete – při každé příležitosti, v každé
době – teď mluvím k vám veteránům, kteří nosíte tuto zbroj už dlouho a
máte na náramenících pár prýmků. Vy víte, co je to modlit se bez ustání,
víte, co je to vysílat neustálé modlitby, nemusí to být vždy slovní
modlitby, ale i třeba v myšlenkách. Myslím na všechny své sousedy,
kteří vidí, jak chodím každé ráno na procházku, když vynáším smetí,
dělám to či ono. Já je sice nevidím, ale oni vidí mě a pro ně to je jen
žvatlání, ale já zažívám ten nejlepší modlitební čas s Pánem. Když jedu
autem, povídám rychlostí 100 mil/h a v autě se mnou kromě Ducha
Svatého není živá duše a On a já míváme skvělé rozhovory. Nebo jsem
v supermarketu, něco mě rmoutí, tak vyšlu myšlenkovou modlitbu.
Něco vidím a prostě se za toho člověka modlím. Začnete se modlit bez
ustání, je to téměř podvědomé, stane se to prostě způsobem života
veterána. - v Duchu, všemi způsoby modlitby, proseb. Až do konce
buďte bdělí a na stráži s jasným cílem a vytrvalostí - (jiným slovem
pro modlitbu bez ustání je napříč celou Biblí být na stráži. Pokud se
nemodlíte, nejste bdělí. Satan chodí tajně, nepostaví se před vás jako
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
4
Goliáš, to on nedělá. On přichází v tajnosti, klamu a podvodu) přimlouvajíce se za všechny svaté (Bohu zasvěcené lidi).
Toto kázání chci věnovat zvláště mladým a jedné sestře v Pánu, u
které jsem byl minulý týden a ona mi řekla: „Jeffe, tohle kázání jsi
nekázal už hodně dlouho a já bych ho hrozně ráda slyšela znovu.“ Řekl
jsem si, že v našem sboru jsou mladí, kterým je kolem 14-ti nebo 15-ti,
kteří toto poselství ještě neslyšeli. Šel jsem proto do archívu a chvíli mi
trvalo, než jsem to kázání našel. Je to spíše příběh a jmenuje se:
DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT.
Jednou jsem šel na svoji obvyklou procházku a jako vždy jsem šel
cestou podél jednoho příkopu a na druhé straně toho příkopu byla
taková obyčejná stodola. Tu stodolu jsem vídal už celá léta, byla to stará
stodola a mě vždycky zajímaly staré mosty, zvláště ty kryté, a stodoly.
Přímo mě přitahovala, jednou jsem chtěl sebrat odvahu, jít dovnitř a
pořádně si ji prohlédnout, podívat se na ty její staré trámy.
Jednoho dne jsem se rozhodl, že to udělám. Ráno jsem vstal, oblékl
se, přeskočil jsem příkop a přelezl plot. Šel jsem k té stodole (dům, ke
které patřila, byl už nějakou dobu opuštěný) a když jsem k ní došel,
zamířil jsem ke vratům, k takovým velikým pojízdným vratům, které
měly dole i nahoře kolejničku, po které jezdila kolečka připevněná k
veřejím. Vrata byla zamčená, tak jsem to zkusil u bočních dveří, ale i ty
byly zamčené. Opravdu jsem se chtěl dostat dovnitř, tak jsem se podíval
škvírou, počkal jsem, až si oči přivyknou na šero a najednou jsem řekl:
„Moment, tohle není normální stodola. Není tam žádný nepořádek,
nejsou tam pavučiny ani ptačí hnízda, není tam vůbec nic. Vždyť ta
stodola je úplně čistá. Nevypadá jako stodola mého souseda.“ Obešel
jsem ji dokola a našel jsem odchlýpnuté prkno, které se dalo zvednout.
Rozhlédl jsem se kolem dokola a něco mi říkalo: „Vážně bys tohle
neměl dělat, tohle je přestupek.“ Převážila však moje zvědavost, tak
jsem prolezl dovnitř, postavil se, oprášil si kalhoty, počkal chvíli, až si
oči přivyknou a vidím – betonová podlaha. Celá stodola byla
vybetonovaná. Nahoře stejné staré nádherné trámy jako všude jinde, i
zvenčí vypadá stejně (potřebovala by trochu natřít), ale dole nádherný
beton. A na úplném konci stál psací stůl a na něm něco, co jsem
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
5
nerozeznal. Tak jsem vykročil směrem k němu a když jsem se přiblížil,
viděl jsem, že na stole byl jediný list papíru a Bible. Stará, potrhaná,
hodně používaná, umazaná Bible. Hrany všech stran byly potrhané, jak
jimi někdo znovu a znovu a znovu listoval a studoval je. A já si říkal:
„To je milé, ten, kdo tu žil, tu po sobě nechal svoji Bibli. To je
zajímavé.“ Otevřel jsem ji, abych se podíval, čí je tam jméno. Byla to
hodně stará Bible, možná ze 17. nebo 18. století. Žádné jméno tam však
nebylo, jen dvě iniciály S. J. a já nevěděl, co znamenají (to jsem zjistil
později).
Položil jsem tedy Bibli zpět na stůl a podíval jsem se na ten list
papíru. Zvedl jsem ho a řekl si: „Tak moment. Tady je napsáno: DESET
SATANOVÝCH PŘIKÁZÁNÍ. Co se to tu děje? Vždyť je tady Bible a
teď tohle!!“ A když začal jsem číst, co tam bylo napsáno, dostal jsem
strach, začal jsem se uvnitř třást. Říkal jsem si: „To snad není možné,
tady se scházejí nějací okultisti, možná nějaký kruh čarodějnic. Tohle je
fakt divný, radši odsud vypadnu, mám z toho husí kůži. Ale než půjdu,
musím si to opsat, protože lidi ve sboru mi to nebudou věřit. Chci si to
všechno napsat a říct o tom.“ Protože vše, co bylo na tom papíře, na mě
satan použil a já byl v šoku. Myslel jsem si totiž, že většinu toho, co
jsem z toho seznamu udělal, jsem udělal já sám a vůbec mi nedošlo, že
to bylo Satanovo „pomazání“ na mně!
Rychle jsem si to všechno zapsal, protože s sebou vždy nosím bloček
a tužku, pak jsem ten papír dal úhledné přesně tam, kde byl předtím a
vypadnul jsem. Hnal jsem se k tomu prknu, pod kterým jsem prolezl
ven a běžel ke keřům, které byly u toho domu a tam si sednul. Chtěl
jsem si znovu projít ten seznam, protože jsem byl v šoku, ale jak jsem
ho začal číst, něco jsem uslyšel. Bylo to čím dál hlasitější a hlasitější,
trochu strašidelné, znělo to trošku jako divná hudba, ale hudba to
nebyla. Já jsem ztuhnul, dal jsem si blok na klín a podíval jsem se
pomalinku, i když jsem se bál podívat, doprava a uviděl jsem takový
šedozelený kouř, mířící v pruzích k té stodole. A já si říkal: „Co se to
tady děje?“ Ty pruhy kouře vnikly dovnitř různými škvírami a otvory,
jeden dokonce právě tou škvírou, kterou jsem předtím koukal já,
dokonce i pod tím prknem, kudy jsem vlezl dovnitř.
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
6
Vstal jsem a pádil pryč, jak nejrychleji jsem uměl. Ale najednou, jak
jsem tak utíkal, jsem uslyšel nějaký hlas: „Prosím o vaši pozornost!
Prosím o vaši pozornost!“ Zastavil jsem: „Kdo to na mě mluví?“ Otočil
jsem se a tam nikdo! „Všichni podle hodností do řad! Pozornost,
prosím!“ Vycházelo to z té stodoly!! Počkat, ale tam přece nikdo nebyl!
Ten kouř, ten zelený kouř! Teda, co se to tu děje!
Pomalu jsem se vrátil k té stodole, stále jsem se díval všude okolo
sebe a říkal si: „Bůh mi dovolil, abych viděl ten kouř, možná budu v
pořádku.“ Došel jsem ke stodole a podíval se tou škvírou. Bylo to
neuvěřitelné. Celá stodola byla plná a tam, kde stál ten stůl, byl vysoký,
dobře vypadající chlap se silným hlasem a ten začal mluvit, aby se
všichni postavili na své místo. V první řadě bylo 8 vysokých, velmi
dobře vypadajících, silných mužů v oblecích s vestičkou a kravatou, s
upravenými vlasy. Ti, co však stáli za nimi, vypadali s každou další
řadou hrozivěji, nechutněji, morbidněji, až ti na úplném konci vypadali
jako chlupaté zelené žáby. Všiml jsem si, že asi od prostřední řady byli
méně ovladatelní a ti vpředu, ti silnější, se snažili ty zadní utišit a
donutit je poslouchat. Ale ti se pořád otáčeli, dali se snadno rozptýlit a
vyrušit. Ti v přední řadě byli neuvěřitelně skvělí, vypadali velmi
moudře a zvláště jeden z nich, který byl, jak jsem později zjistil, sám
Lucifer – mocný anděl, který kdysi stál před Bohem, který vedl mocnou
bitvu s Michaelem. Bylo tam s ním jen pár jeho démonů.
Já ten papír četl, bylo na něm napsáno: DESET SATANOVÝCH
PŘIKÁZÁNÍ – Deset způsobů, jak udržet křesťana nešťastným, v
depresi a jak dosáhnou toho, aby sešel z cesty. Teď se podíváme do
Bible, do Ezechiela 28,12: „Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plný
moudrosti a dokonale krásný (ve verši 3 je napsáno: Hle, jsi
moudřejší než Daniel, nic tajného se před tebou neutají). Lucifer je
neuvěřitelně moudrý démon, je Synem Jitra – S. J. - najednou jsem si
uvědomil, že to byla jeho Bible! Lucifer měl Bibli a četl ji, četl a
studoval a četl. A já si pomyslel: „On se snaží, aby ji ostatní nečetli, v
temném středověku se Bible pálily, ani dnes nemá každý člověk svou
Bibli a když ji má, tak ji nečte a on jí přímo hltá.“ Něco vám řeknu Satan věří Bibli, démoni říkali Ježíši, když je vyháněl z lidí: „Proč jsi
přišel poslat nás do propasti před určeným časem?“ A Ježíš musel ty
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
7
démony umlčovat, zakazoval jim mluvit, protože ti démoni věděli, kým
Ježíš byl! Farizeové ani saduceové to nevěděli, náboženští vedoucí to
nevěděli, ale démoni věděli, kým byl. Bible říká, že démoni vědí, že je
jen jediný Bůh a třesou se.
Ezechiel 28,13: „Byl jsi v Edenu, zahradě Boží (znamená to, že
Lucifer byl v Edenu? Ano, byl tam, byl tam jako had zvaný ďábel)
ozdoben všemi drahokamy: rubínem, topasem, jaspisem,
chrysolitem, karneolem, onyxem, safírem, malachitem a
smaragdem. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata; byly
připraveny v den, kdy jsi byl stvořen. (Bubínky, flétny – to znamená,
že Lucifer, jeden z archandělů, byl velmi horlivý a kvalifikovaný v
oblasti hudby, znal ji velmi dobře. Z toho můžeme vidět, že hudba bude
jeho největším médiem, protože on je teď padlým andělem, bude stejná
i jeho hudba a skrze ní bude kázat svoje „evangelium“.)
Verš 14: „Jsi pomazaný cherub, který přikrývá, tak jsem tě
ustanovil (podle KJV) (Lucifer byl tedy jedním z andělů příkrovu
slitovnice na truhle úmluvy. Druhým byl Michael. Nemáme teď čas jít
do tohoto tématu hlouběji, ale týká se to svatyně svatých, truhly
smlouvy a jejího příkrovu.) Pobýval jsi na svaté hoře Boží, procházel
ses uprostřed ohnivých kamenů, na svých cestách jsi byl bezúhonný
ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro
množství svých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil.
I skolím tě, srazím z hory Boží, cherube ochránce, vyhladím tě
zprostředka ohnivých kamenů. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce
domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k
zemi, dám tě za podívanou králům.“
Satan byl jedním z archandělů, stál v Boží přítomnosti a jednoho dne
se na sebe podíval a řekl si: „Já jsem skoro úplně jako Bůh, jsem téměř
dokonalý.“ Bible říká, že byl dokonalý v moudrosti a kráse a jeho
skvělost ho pohltila. Jeho krása a nádhera ho přemohla, uchvátila.
Satanovým rysem je krása, zatímco Božím rysem je charakter a pokora.
Satan přichází s osobním kouzlem, krásou, pompézností a následují ho
tisíce celebrit na celém světě. Bůh však chodí úplně sám, pokorný,
jemný, bez vnější krásy, která by přitahovala lidi, aby Ho následovali,
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
8
stěží zvolá Své jméno na ulici. Není na Něm nic, po čem byste toužili.
Božím rysem je naprostá pokora, nikoli vnější vzhled.
Srdce mi začalo zběsile bušit. Uvědomil jsem si, že jsem svědkem
shromáždění démonů, kteří se sešli do Lima v Ohiu, aby se pak se
rozešli do sborů a církví. Nebudou ztrácet čas s hříšníky, opilci, s
odpadlíky, ale úmyslně zaútočí na Boží služebníky, kteří chtějí sloužit
Bohu. Jdou po těch, kdo jsou spravedliví, kdo čtou Bibli, kdo hledají
Boha a slouží Mu. Úmyslně se snaží stáhnout dolů svaté, což znamená
mě, tebe, nás všechny. A proto chci kázat toto kázání o Satanových
deseti přikázáních.
Chtěl bych vám přiblížit, jak Lucifer vypadal, chci, abyste ho poznali,
abyste si představili, co jsem tam tehdy viděl. Byl nádherný, modrooký
fešák, vypadal jako Leonardo DiCaprio nebo jako Brad Pitt. Měl
charisma hollywoodského kazatele, upravené nehty, nakadeřené vlasy,
jako by právě vyšel ze salónu krásy. Měl velitelský hlas jako generál a
zároveň zbožnost papeže. To vše v jediné osobě, neuvěřitelně mocný,
neuvěřitelně nábožný, zbožný a velmi dobře vypadající. Má vše, co
potřebuje ke svádění. Ezechiel 28,17 říká: „Pro tvou krásu se stalo tvé
srdce domýšlivým, pro svou skvělost jsi zkazil svoji moudrost;
svrhnu tě k zemi.“
Potom Satan zvedl papír, na kterém bylo napsáno: DESET KROKŮ,
JAK UDRŽET KŘESŤANA NEŠŤASTNÝM A NAKONEC
ZTRACENÝM a řekl: „Tento seznam vám ukáže naše metody
podvracení. Těchto deset kroků nikdy nezklamalo, ačkoli existuje pár
křesťanů, velmi malá menšina, která prohlédne a překoná moudrost a
logiku těchto kroků. Jsou však v menšině a my na ně budeme tlačit tak
dlouho, až zmizí z našeho středu, protože se nemohou postavit našim
metodám podvracení. Vždy bude pár těch, kteří se nenechají polapit do
léčky, ale zástupy budou svedeny a většina světa se obrátí na naši víru,
k našemu náboženství.“ Něco vám řeknu – Satan má své náboženství,
má víru!
A pak řekl jako kazatel: „Za chvíli vám přečtu něco z Bible.“ Řekl to
tak, jak bych to řekl já sám. Bylo jasné, že čtení z Bible pro něho bylo
běžnou věcí. Bylo to něco, co dělal denně. A jistým zvráceným
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
9
způsobem si jí vážil.
Když jsem se podíval na ty řady démonů, viděl jsem, že je Lucifer
měl seřazené podle hodností. V každé řadě byli jiní démoni, kteří dělali
různé věci a v každé řadě byly prapory, kde bylo napsáno, co ti kteří
démoni dělali. Po chvíli se dalo docela dobře určit, co to bylo za
démony. Někteří byli krásní, velmi výřeční, pyšně vypadající, jiní byli
nechutní, hnusní, vypadali téměř jako zvířata.
Úplně vpředu stáli vysoce postavení démoni v oblecích, trochu při
těle, jako vysoko postavení úředníci, obchodníci nebo kongresmani.
Byli to autority a mocnosti na vysokých místech. V dalších řadách stáli
hnusnější a morbidnější démoni a na konci byli démoni podobní
chlupatým žábám. Na těch praporech byly nápisy, že to jsou např.
démoni hudby a na podnadpisech stálo Rock’n’roll nebo Country
Music. Tito démoni ovládali hudebníky na zemi, vlastně mi došlo, že ti
démoni inspirovali ty hudebníky. Démoni Rock’n’rollu nebyli až
vpředu, stáli někde uprostřed, vypadali jako baculaté, vzpurné příšerky.
Pak jsem začal číst další nápisy na praporech, nemohl jsem si je
všechny zapsat, protože jich bylo moc, ale byli tam lživí démoni, kteří
sváděli lidi ke lži, až lhali tolik, že jejich lež zněla lépe než pravda a lži
zahltily jejich život, létaly kolem nich jako mouchy a oni nevěděli, jak
se jich zbavit. Další démoni vypadali pohodově, byli v klídku, ale
přitom byli temní. Pak tam byli démoni Hollywoodu, přitažliví, kteří
navenek vypadali nablýskaně a zářivě, ale byli průhlední, dali se
prohlédnout skrz naskrz. Byli bez podstaty, prázdní a povrchní.
K mému překvapení tam byli trucovití démoni s protáhlými,
smutnými tvářemi jako ten pejsek Čau Čau. Zajímavé na nich ale bylo,
že když trucovali, tak se vždy rozhlíželi, jestli si jich všímáte. Byli tam i
démoni válek, bojů a hádek a bylo zajímavé, že patřili do stejné
kategorie. Démoni válek a hádek byli jedni a ti samí. Nebyli to bojoví
démoni, generálové, nýbrž démoni hádek, roztržek a neshod, krveprolití,
byli to původci prchlivosti, hraničící se šílenstvím, kerá vede lidi až k
vraždě.
Dále tam byli démoni závisti a žárlivosti, démoni sebenedůvěry a
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
10
strachu (překvapilo mě, kolik jich tam v té řadě bylo), kteří zastrašují
lidi a mučí je strachem. Vypadali jako pavouci, jako opice chápáni, s
široce otevřenýma očima. Byli tam i démoni kritiky, kteří vypadali
velmi zbožně a nábožensky, ale byli to duchové kritiky. Byli
samospravedliví a náboženští, a přesto vychytralí a kultivovaní . Jsem
moc rád, že my se žádnému z těch démonů nepodobáme. Co je však
zajímavé, že naprosto všichni démoni měli jednu věc společnou – už
jsem to viděl i na lidech – měli prázdné oči. Ti démoni věděli, že jsou
ztracení. Oni si pamatovali to vyšší postavení, místo, kde kdysi byli a
věděli, že padli a jsou ztracení. Jejich oči byly temné a prázdné,
vypadali, že se dívají skrz vás. Víte, lidé nejsou jedinými ztracenými, i
démoni jsou ztracení.
Lucifer pak měl tu odvahu zvednout Bibli a číst z ní. Začal z ní číst a
už ten samotný fakt, že z ní četl on, že se jí vůbec dotýkal jako něčeho,
co je svaté, mě znervózňoval. Pro něho však je Bible svatá z jiného
důvodu a to mi hodně vadilo. Vzal ji do ruky a bylo jasné, že je mu
důvěrně známá.
Začal číst svých 10 přikázání, která vám teď přečtu. Zde je
Satanových 10 kroků, jak udržet křesťana ve stavu, kdy je mu mizerně,
kdy je slabý a frustrovaný a nakonec – doufejme – ztracený.
1. Nenechte lidi naslouchat tomu malému hlasu, který jim říká, aby
denně četli Bibli a modlili se. Snažte se, aby tento hlas téměř
zmizel z jejich vědomí, ALE (což je zajímavé) nedovolte, aby ten
hlas zmizel úplně, protože jinak si všimnou, že odpadli a budou
se chtít znovu k Bohu vrátit. Ať si čtou občas, ležérně, jen jim
nedovolte být vytrvalými křesťany. Potlačte ten hlas, který jim
říká, aby se denně modlili a četli Bibli. To nás přivádí ke kroku
číslo 2.
2. Jakmile budou takto hladovět v duši, postarejte se, aby
nevyhladověli úplně. Cíl: Ať jsou slabí, ale ne docela mrtví.
Jakmile totiž zjistí, že úplně odpadli, budou znovu hledat Boha a
tu strašlivou Knihu života. Může se dokonce stát, že budou mít s
Bohem opravdovou zkušenost a to nikdy nesmíme připustit! Ať
jsou laxní, ale ne srdeční a také ne zoufalí. Nedovolte jim dojít
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
11
ke znovuzrození. Držte je daleko od Božího Slova a modlitby.
Toto jsou způsoby, jak toho dosáhnete:
3. Snažte se naplnit jejich hlad po Bohu přirozenými, tělesnými,
hmotnými věcmi. Cíl: Ať jsou duchovní věci nahrazeny těmi
přirozenými. Nechte je, ať běhají, běhají, běhají, dělají, dělají,
dělají, chodí, chodí, chodí a kupují, kupují, kupují. Pečlivě
nahraďte duchovní věci těmi přirozenými, jako jsou např.
sborové akce typu Bingo, prodej koláčků (aby se zaplatil
kazatel), či dalších „společenských“ akcí. Ať dělají věci ve
sborech, ale ať se ve sboru nikdo neobrátí, neznovuzrodí. Ať
inklinují k náboženství, ale nenechte je zpomalit příliš,
zaměstnávejte je. Kdyby se zastavili, mohli by se na sebe
pořádně podívat a obrátit se k Bohu. Naplňte jim život
pozemskými věcmi, ať jsou povrchní a náboženští.
Satan řekl: „Toto bude Matouš 6,31-33 obráceně.“ On převrátil Boží
Slovo, to si musím přečíst. Když jsem přišel domů, tak jsem si otevřel
Bibli a přečetl si to. Mt 6,31: „Nemějte tedy starosti. Neříkejte: `Co
budeme jíst?´ nebo `Co budeme pít?´ anebo `Co si oblečeme?´“
Ujistěte se, aby velmi přemýšleli o tom, co a kde budou jíst, co budou
pít, upoutejte jejich pozornost materiálními věcmi: jídlo, nápoje,
oblečení... Ať se jejich mysl zabývá těmito hmotnými věcmi. Mt 6,32:
„Všechny tyto věci totiž vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec
ví, že to všechno potřebujete.“ Opak toho je: přemýšlejte o tom, co
potřebujete, lámejte si s tím hlavu, dělejte si starosti a nehledejte Boží
království. „Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a
toto vše vám bude přidáno.“ Bůh neříká, že vám to nedá, ale musíte
Ho nejdříve hledat. Satan ale říká: „Dejte jim to všechno a oni hledat
Boha nebudou!“ Mt 6,34 : „Nemějte tedy starost o zítřek, neboť
zítřek se bude starat o své věci. Den má dost svého trápení." Dobře
mě teď poslouchejte, hlavně vy, kteří jste teď v boji: Nemějte starost o
zítřek. Bůh vám dává víru pro dnešek. Zítra budete mít víru pro zítřek.
Je hříchem předpovídat něco v budoucnosti, zvláště vyslovovat
negativní předpovědi typu: „Já vím, že to tak dopadne. Nevím, jak jinak
by to mohlo dopadnout!“ Nepředpovídejte věci dopředu, předejte
budoucnost Tomu, kdo ji nařídil - Bohu.
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
12
4. Postarejte se, aby měli v životě alespoň jednoho člověka, vůči
kterému mají špatný postoj nebo o kterém si myslí, že má špatný
postoj vůči nim. Ať je aspoň jeden, ale ať jich není víc než 5.
Když jich bude více, mohou si uvědomit, že problém mají oni a
dělat z toho pokání. Dejte jim jednoho nebo dva, ale ne více než
5, protože jakmile si uvědomí, že mají 5 lidí, vůči kterým mají
hořkost v srdci, dojde jim, že mají problém. Takže jim dejte
jednoho či dva.
5. V žádném případě nenechte křesťany svědčit. Satan řekl:
„Poslouchejte mě pozorně! Jakmile začnou svými ústy
promlouvat Boží Slovo, začne to budovat víru. Nedovolte jim
tedy opakovat Boží Slovo. Protože když budou někomu svědčit o
Božím Slově, vybuduje to v nich víru a stanou se z nich vítězové a to nesmíme připustit! Takže než otevřou ústa ke svědectví,
připomeňte jim krok číslo 4 – že mají vůči někomu špatný postoj
v srdci. Připomeňte jim jejich hříchy, ať se cítí provinile,
nehodně, a proto jako nepoužitelní pro Boha. Jakmile totiž
promluví Boží Slovo, pak Bible říká, že když se nám postaví,
musíme utéci. Pokud je tu nejmenší náznak toho, že budou
svědčit, existuje několik věcí, které můžete udělat: a) připomeňte
jim, že jsou nehodní, že nedávno řekli lež, že se rozčílili; b) ať se
cítí prohnile, pak svoje ústa neotevřou. Většina lidí je hloupá a
neuvědomuje si, že jim ty myšlenky dáváme my. Myslí si, že to
jsou jejich vlastní myšlenky, tak je v tom podporujte, ať si myslí,
že je to jejich vina. Jen pár lidí si uvědomuje, že největší bitva se
odehrává v mysli. Satan vede obrovskou válku mezi sebou,
Bohem a lidmi a tato bitva se odehrává v lidské mysli. Většina
lidí na světě si ale myslí, že to pochází z jejich hlavy.
6. Zaměřte jejich pozornost na ně samé (to funguje hlavně u
dospívajících). Šeptejte jim do mysli: „Nejsi krásný/á, nejsi
oblíbený/á. Nejsi k ničemu. Jsi hloupý/á. V podstatě jsi ošklivý/á.
Co bys mohl komukoliv nabídnout?“ Když se podívají do
zrcadla, ať tam nevidí charakter nebo duševní kvality, nýbrž
svoje uhráky, rovnátka na zubech, přeskakující hlas. Ať nevidí
charakter duše, touhu sloužit Bohu, Hospodinův oheň ve svém
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
13
srdci. Ať jsou zaměřeni na svůj zevnějšek, na sebe samé.
Opakujte jim: „Nikdo tě nemá rád!“ Ať se necítí dobře ohledně
svého já a to vám pomůže s krokem č. 7.
7. Kažte doktrínu fatalismu. Nedovolte jim, aby se jejich mysl a
srdce zaměřilo na zaslíbení, udržujte jejich pohled na
problémech. Kažte doktrínu fatalismu: „Všechno je špatně, nic
není v pořádku!“ Učiňte to konceptem jejich života. Pokud to
řeknou nahlas - a teď mě dobře poslouchejte, démoni - jestli to
někdy vysloví nahlas, tak dostanete za odměnu několik dní volna.
Protože jestli někdy řeknou: „Všechno je špatné! Proč to
nemůže být v pohodě?“, tak se chytí do pasti svých vlastních úst.
Přimějte je říci nahlas: „Cokoli se může pokazit, se také pokazí.
Zdá se, že tak to v mém životě chodí a věci se nikdy nezmění.
Ona se nikdy nezmění. On se nikdy nezmění. Já se nikdy nemůžu
změnit.“ Ať stále opakují: „Já nemůzu, já nemůzu, já nemůžu.“
Jakmile to udělají, máte dovolenou.
8. Zajistěte, aby srovnávali svůj život s ostatními. Ať se rozhlížejí a
věří, že na druhé straně plotu je tráva vždycky zelenější. (Jeden
bratr mi jednou řekl, že když je tráva na druhé straně plotu
zelenější, je to proto, že tam je něčí pohnojený trávník [jedná se
o zvláštní způsob odvádění odpadu z WC, kdy drenážní trubky
vedou těsně pod povrchem země – pozn. překl.]) Postarejte se,
aby se srovnávali s ostatními. To se nám mnohokrát vrátí: a)
začnou závidět – pokud mají peníze, řekněte jim, že nemají
přátele. Pokud mají přátele, řekněte jim, že nemají peníze. Ať se
cítí méně úspěšní, ať se dívají a srovnávají, dívají a srovnávají,
dívají a srovnávají. Nenechte je vidět to, co Bůh udělal v jejich
životě, co stále dělá a co pro ně má připravené, ale ať vidí jen
to, že někdo jiný má něco lepšího. Víte, jako pastor sloužím
poradenstvím mnoha lidem a i když to neberou jako srovnávání,
často přijdou s něčím v životě někoho jiného, co prostě
nedokážou pochopit. Já ale přesně vím, čím ten dotyčný právě
prochází, ale prostě jim to nemůžu říct. Mohu říci jen toto, co
vám uleví, co vám sundá to břemeno z beder: každý má svůj díl
zkoušek. Není nikdo, kdo by zkoušky neměl. Všichni synové a
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
14
dcery Boží budou procházet zkouškami. Je to prostě součástí
života. Nemyslete si, že na vás přicházejí nějaké divné zkoušky
ohněm. Je to Bůh, který ve vás něco dělá. Ať se srovnávají a
doslova zezelenají závistí, říkal Satan. Zelená je totiž moje druhá
nejoblíbenější barva. b) Ať nejsou nikdy s ničím spokojeni. Ať si
myslí, že někdo má lepší manželství, lepší finanční situaci, lepší
domov, ať sní o tomto: ,Kdybych se dostal na tuto úroveň v
životě, byl bych šťastný.‘ A když se tam dostanou, ať si myslí:
,Ne, kdybych se dostal na tuto úroveň, byl bych šťastný.‘ A když
se tam dostanou, ať si myslí: ,Ne, kdybych se dostal na tuto
úroveň, byl bych šťastný.‘ Namluvte jim, že v životě existují
různé úrovně, které je mohou učinit šťastnými. Přitom my
všichni víme, že štěstí přichází jedině od Hospodina. Naplňte jim
mysl fantaziemi, ať si udělají kilometr dlouhý seznam přání. To
je duševně vyhladoví a budou duchovně poraženi. A právě to
chceme – duchovní trpaslíky. Nedovolte jim být spokojeni se
svým pozemským majetkem, ať hledají štěstí materiálními a
emocionálními způsoby.
9. Nechte je chodit do sborů, zpívat písně, které mají rádi, tleskat
rukama, ať se cítí dobře a náboženky. Opravdoví křesťané
samozřejmě znají rozdíl mezi náboženským duchem a (nerad to
říkám) Duchem Svatým. Ti však, kteří jsou jen náboženští, ten
rozdíl neznají. Nechte je, ať jsou spokojení, tleskají, chválí, ale
ať jsou náboženští a postarejte se o to, aby se ani na krok
nepřiblížili a nikdy se nedostali do kontaktu s Duchem Svatým.
Satan řekl: „Za žádných okolností nedovolte, aby při kázání
Božího Slova u nich došlo ke změně myšlení či srdce. Ať se o to
ani nepokusí. Poslouchejte mě, démoni, církev je ďáblovo peklo.
Nedávno jsem seděl s Danem v restauraci a já říkám: „Právě
jsem přišel na to, kde jsou Satanovy církve.“ „Kde?“ „Zrovna v
jedné sedíme.“ Restaurace jsou Satanovy církve, kde mají celou
hodinu na to, aby se tam skrze hudbu kázalo. To jsou Satanovy
církve. Ale Satanovým peklem je Církev živého Boha. Satan
řekl svým démonům: „Tato církev je naším horkým místem, zde
musíme být nejaktivnější, dělat všechno možné, abychom je
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
15
udrželi buď unuděné nebo ospalé, poražené, provinilé, prostě
udělejte vše, co bude potřeba, třeba štípněte jejich malé dítě, aby
začalo brečet, jen aby neslyšeli Boží Slovo. Obraťte jejich mysl k
jejich problémům, aby se nemohli zaměřit na zaslíbení. Ať dělají
opičky na to roztomilé dítě, které je v lavici před nimi, ať se
zabývají svým žaludkem a tím, co je doma na plotně. Nenechte je
však poslouchat to, co říká kazatel. Církev je naše horké místo,
ďáblovým peklem. Ať se to nikdy nedozvědí, zaměstnejte je
něčím jiným. Teď mě poslouchejte: Nechceme hluboké
usvědčení, chceme jen pasivní přijetí toho, že je to pravda.
Pokud by to přijali hluboko do svého srdce, změní je to, budou
proměněni. Takže ať jsou povrchní, nenucení. Při kázání ať spí,
baví se, jsou nevraživí, pyšní, kritičtí, v depresi, prostě cokoliv,
co jim zabrání naslouchat tomu, co kazatel říká. A to nás vede ke
kroku číslo 10. K mému překvapení řekl Satan svým démonům,
aby si otevřeli Jakuba 1,22 a přečetli ho s opačným významem.
Jk 1,22: „Buďte však vykonavatelé slova a nejen jeho
posluchači, kteří klamou sami sebe.“ Satan však říká:
10. Buďte pouze posluchači Slova, nikoli jeho vykonavatelé. Pokud
začnete praktikovat to, co kazatel říká, změní to váš život. Pouhé
slyšení Slova váš život nezmění, musíte ho také vykonávat. My
jsme nevěsta, my jsme Slovo učiněné tělem, nejsme jen slovem.
Slovo se stává tělem, když ho necháme projít námi. Jk 1,23-25 :
„Vždyť je-li někdo posluchačem slova a ne jeho
vykonavatelem, podobá se muži, který se dívá na svůj
přirozený obličej v zrcadle; podíval se totiž na sebe a odešel
a hned zapomněl, jaký byl. Kdo však nahlédl do dokonalého
zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý
posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom,
co dělá.“
Člověk, který je pouhým posluchačem, se dívá do zrcadla, ale ne dost
dlouho na to, aby viděl, jaký je. Jaké zrcadlo nám říká, jací skutečně
jsme? Nintendo? Ne! Video hry? Filmy? Ani ty nám neřeknou, kdo
jsme. Když se díváte na film, díváte se na filmové hvězdy, na obrazy a
nemyslíte si, že vás nějak ovlivňují, ale přitom se přizpůsobujete.
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
16
Přizpůsobujete se tomu, s čím trávíte nejvíce času. Říkáš: „Ne, já ne.“
Ale ano. Je mi jedno, jak odlehlý kout světa navštívím, vidím tam kluka
a říkám si: „Kde vzal takovéhle kalhoty a košili?“ A pak zjistím, že má
televizi, kterou musel připojit na baterii ve svém autě, aby se na ni mohl
dívat, a prostě musel mít to určité oblečení, které tam viděl.
Stáváš se tím, čím se sytíš. Co sleduješ, co nasáváš, čím se sytíš, tím
se stáváš. Začneš se tak chovat, začneš mít stejné postoje, atd.
Důvodem, proč máme tolik násilí, vražd, masových vražd, střílení, je
ten, že se lidé sytí násilím a smrtí a pak jednají podle toho, co viděli.
Jsou zralí na Velké soužení. Jk 1,23-25: „Vždyť je-li někdo
posluchačem slova a ne jeho vykonavatelem, podobá se muži, který
se dívá na svůj přirozený obličej v zrcadle; podíval se totiž na sebe a
odešel a hned zapomněl, jaký byl. Kdo však nahlédl do dokonalého
zákona svobody a zůstává v něm - kdo není zapomnětlivý
posluchač, ale vykonavatel skutku - ten bude blažený v tom, co
dělá.“ Máme být tedy vykonavateli Božího Slova, nejen jeho
posluchači.
Římanům 12,1-2 nám říká: „Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží
milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a
příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu. A nepřizpůsobujte se
tomuto světu, ale proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli
rozeznat, co je dobrá, příjemná a dokonalá Boží vůle.“ Můžete se
buď přizpůsobit nebo můžete být proměněni. „Jak mohu být proměněn,
bratře Jeffe?“ Obleč plnou Boží zbroj, opásej svá bedra pravdou, obuj
své nohy k pohotové službě evangelia pokoje, nasaď si přilbu spasení,
pancíř spravedlnosti, pozvedni štít víry a meč Ducha, což je Slovo Boží
a modli se horlivě a neustále všemi modlitbami a přímluvami za svaté.
Oblec plnou Boží zbroj, abys byl schopen obstát ve zlý den, protože
nevedeme svůj boj proti tělu a krvi, ne proti bratrům a sestrám, otci či
matce, ale proti mocnostem na vysokých místech. Jaký démon tě
ovlivňuje? Svár? Závist? Přitažlivost? Móda? Jaký démon se tě chopil?
„Ó, to není démon, to jsou mé myšlenky.“ Nikoli, to nejsou tvé
myšlenky. Buď tě inspiruje Bůh nebo Satan a jeho démoni. Ty jsi
chrámem živého Boha a On v tobě přebývá. Byl jsi draze vykoupen,
proto oslavuj Boha svým tělem a svou myslí, které patří Jemu. Každé
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
17
ráno vstávám a říkám stejnou modlitbu: „Pane, tyto ruce jsou Tvýma
rukama, tato ústa jsou Tvými ústy, tyto oči jsou Tvýma očima a ať je
moje mysl myslí Kristovou. Čiň se mnou to, co dnes uznáš za vhodné.
Toto není moje tělo, je to Tvoje tělo.“
Popros Pána, aby teď přišel a ukázal ti, jestli je v duchu něco, co tě
ovlivňovalo, co k tobě mluvilo, nějaký chlupatý, zelený, hnusný nečistý
duch, možná duch žádostivosti, perverze, lživý duch, který svádí lidi,
navenek velmi sofistikovaný, ale uvnitř temný. Nebo duch závisti, který
ti namlouval, že jinde je tráva zelenější. Ale jak nám říká apoštol Pavel:
„Naučte se být spokojeni s tím stavem, ve kterém se právě nacházíte.“
Přijmi to, že tělo, ve kterém přebýváš, bylo Bohem speciálně vytvořeno,
tvoje oči, vlasy, nos, uši, tvoje rysy Bůh stvořil právě takové. Nepohrdej
tím, neposmívej se tomu, jsi Božím výtvorem. Buď vděčný, buď rád,
děkuj Pánu za to, že jsi přesně takovým: „Děkuji Ti, Bože, za to, kým
jsem, že jsem stvořen tak nádherně, ale zároveň toužím po tom, abych
byl více jako Ty. Změň mě z člověka, jakým jsem teď, ať jsem více
naplněný Tvojí moudrostí a charakterem. Odpust mi, že jsem se
přizpůsoboval tomuto světu. Odpusť mi, že jsem se nechal ohromit
vším, co mi Satan nabízel. Ať se nenechám znovu ohromit, protože vše,
co nabízí on, znamená na konci smrt.“
Vezmi nás, Pane, a přitáhni nás blíž k Sobě skrze jednoduchost toho
příběhu. Vezmi každého mladého člověka, který slyšel toto poselství –
Den, kdy jsem našel Satanův úkryt – ať se na sebe podívá. Běhal jsi,
dělal, chodil, kupoval? Byl jsi zaměstnaný něčím jiným, že jsi neměl čas
myslet na svoje chození s Bohem? Ponoř do Božího Slova! Čas se
nachýlil! Satan stravuje tento věk kupováním, prodáváním, běháním,
chozením. Každý den je časem bitvy a existuje tolik lákadel, tolik věcí,
které lze dělat a které strhnou tvůj zájem a zabaví tě. Odlož video, odlož
televizi, raději žádnou neměj, odlož všechny tyto věci a nauč se modlit a
hledat Pána. Nedovol ďáblu, aby ti říkal, že to nedokážeš. Začni teď
hned, tam, kde právě sedíš. Řekni: „Pane, chci být mužem/ženou
modlitby, chci být mužem/ženou Boží. Nechci být jen dospívající, který
prostě jen tak roste a teprve jako dospělý nakonec vydá své srdce Tobě.
Chci být upřímný, opravdový Boží syn/dcera, právě teď, v tuto chvíli.
Nechci se snažit udělat dojem na ostatní, nechci se nechat ovlivňovat
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
18
světem a dělat dojem na lidi. Chci být prostě křesťan, chci stát pro Tebe,
sloužit Ti. Pomoz mi, Otče, nevěnovat pozornost tomu, co si myslí
ostatní, nenechat se tlačit svými vrstevníky, ale nechat se pozitivně
ovlivňovat svými sourozenci v Kristu. Budeme se společně modlit,
společně uctívat, společně mluvit o dobrých věcech. Ptáš se: „Jak mohu
někomu svědčit, jak mohu reagovat na to, když mi někdo řekne, že něco
četl v Bibli a já nevím, co na to říct?“ Je to proto, že sám Bibli nečteš.
Ponoř se do Božího Slova. Připravenost srdce a odpověď jazyka je od
Pána. Připrav své srdce a jazyk bude mluvit správně. Amen.
Výtah z kázání ve sboru Believers' Christian Fellowship
19

Podobné dokumenty

Broumovské noviny

Broumovské noviny pěti druhů. Těžká práce se vyplatila a město bude mít materiál k dalším úpravám dlažby. Pracovníkům patří naše poděkování. - padající listí přináší ve větší míře připomínky občanů, že tu a tam není...

Více

Studijní materiály GLE – podnikání

Studijní materiály GLE – podnikání Náš operační systém vám umožní být kreativní a produktivnější.

Více

ZzF 2014-06 - Římskokatolická farnost Děčín - Podmokly

ZzF 2014-06 - Římskokatolická farnost Děčín - Podmokly stýkal s hříšníky a nevěstkami! Proto dopadl špatně. Odsoudili ho ti „spravedliví“. Znáte evangelium? Ježíš přišel, aby hledal a zachránil, co už ZAHYNULO! Tohle je Jeho slovo! Ale je tu i známé pr...

Více

Inbound marketing

Inbound marketing „Změňte návštěvníka v klienta“. Jakmile dostanete uživatele na své stránky, snažte se ho co nejlépe navést ke správnému cíli, tedy objednávce, registraci či jiné konverzi. 3. Analyse „Analyzujte“. ...

Více