TAKANA NAPAPIIRI

Komentáře

Transkript

TAKANA NAPAPIIRI
Vážení rodièe
a pøíznivci oddílu,
dva mìsíce ubìhly jako voda a nová KRA se narodila
i se všemi zajímavými informacemi o akcích minulých
i budoucích. Nechybí ani výsledky oddílového bodování za uplynulé období a další zprávy.
Ohlédnutí za listopadem a prosincem
­ Na Tøi krále jsme ctili tradice a trochu jsme si
zakoledovali. Pomáhali jsme Charitì pøi její dobroèinné akci. Lidé byli štìdøí a pro dobrou vìc se podaøilo
díky všem zúèastnìným vybrat nemálo penìz. Akcí
pro tvrïáky byla zimní stopovaèka Yettiho stopou.
Není nad to jednou za èas poøádnì vymrznout.
Kuželkový turnaj pro rodièe a instuktory se povedl
a co nevidìt se chystá další. Oddílová akce Pan VŠ
pøichází nám všem zamotala hlavu. Tolik zašifrovaných zpráv už dlouho nikdo nevidìl. Ale pan Vendelín Šifry je už takový. Také jsme si v dostateèné míøe
užili Malé a Velké Fatry pøi prázdninové akci Hory.
A nakonec již zbývá jen pøipomenout poslední akci
tìchto dvou mìsícù a to Promítání v zámku Kinských.
Premiéru filmu z posledního tábora Kubik 2001 a dokumentu o Asociaci turistických oddílù mládeže Les
Dnes shlédla více než stovka divákù.
­ Koncem ledna probìhl 19. roèník Uzlaøské regaty v Ostravì. Na této tradièní akci, kde se schází
až 600 nadšencù, aby mezi sebou zmìøili své síly ve vázání šesti základních uzlù jsme se ani letos neztratili.
Posuïte sami, jak dopadli naši vyslanci ve svých
kategoriích: Jana 2.místo, Hop 3.místo, Jarèa 8.místo,
Verèa 9.místo, Gabèa 9.místo, Pája 16.místo, Ivan
36.místo, Pavla 47.místo. Nìkterým se i pøes dobré
tréninkové èasy v závodì nedaøilo. Ale pøíští rok se
tøeba na nì štìstí usmìje a to budeme koukat.
­ Tradièní akcí se stal také Festival Harryho Mouèky
poøádaným oddíle BVÚ z Ostravy. Na den plný divadel a písnièek se kytaristi a flétnisti pøipravili výteènì
- obsadili 1.místo, divadelní pøedstavení bylo ohodnoceno 2.místem. Po souètu obou kategorií jsme
obsadili 1.místo.
­ Letos poprvé jsme se zúèastnili filmového festivalu
dìtské tvorby - Juniorfilm ve Dvoøe Králové. Obeslali
jsme ho nejúspìšnìjšími filmy z posledního Filmového
festivalu Ledový Leoš a dokumentem Les Dnes. A jak
jsme dopadli? Les Dnes - 1.místo dìtské poroty a Zvláštní cena filmaøù amatérù Východoèeské oblasti, Ursus
Arktus Horabilis vs.FBI (Medvìdi) - 3.místo, Zachraòte
X-íka (Vlèice) - zvláštní cena ZOO Dvùr Králové.
­ Vyšlo 26.èíslo lokálnì estetického obèasníku
šípákù - LEOŠe. Jestli ještì nevlastníte tento zábavný
plátek plný vìdecko-filozofického i humornì odlehèeného ètení, neváhejte a pokuste se ho získat ještì teï.
Takana napapiiri
Pøituhuje. Další dva mìsíce prozradili nìco málo
o vývoji bodování. Jsou tu nové výsledky a tudíž také
nové obsazení autobusu smìøujícího za polární kruh.
Mezi sedícími v autobuse po tøech bodovacích obdobích si velebí Pája, Domèa, Pifka, Kaski, Pavla, Uanka,
Romèa, Sopa, Katka, Bodlák a družina Vlaštovek.
Výsledky bodování jednotlivcù leden – únor
(èíslo za jménem oznaèuje úèast na akcích a symbol
naznaèuje zlepšení èi zhoršení oproti minulému
bodovacímu období).
1. Pavla (Vlèice)
2. Romèa (Vlèice)
3. Háèek (Vlaštovky)
4. Koala (Srnky)
5. Bodlák (Vlèice)
6. Kaski (Netopýøi)
Ui (Vlaštovky)
8. Gabèa (Srnky)
Pavla (Srnky)
Domèa (Vlaštovky)
11. Pifka (Vlaštovky)
12. Milka (Srnky)
Tom (Netopýøi)
14. Králík (Netopýøi)
15. Akas (Medvìdi)
16. Song (Kamzíci)
100%
100%
90%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
82%
90%
82%
100%
90%
90%
72%
¡
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Þ
Ý
Þ
Þ
Þ
Ý
Ý
Ý
Ý
Ý
Jeskyòa (Kamzíci)
Pišky (Medvìdi)
Irèan (Netopýøi)
20. Sopa (Medvìdi)
21. Katka (Vlaštovky)
22. Kyška (Srnky)
Klon (Netopýøi)
24. Kája (Medvìdi)
25. Kessy (Vlèice)
26. Tibor (Kamzíci)
27. Verèa (Vlaštovky)
28. Kimi (Vlèice)
29. Michal (Kamzíci)
30. Lucka (Vlèice)
31. Aneta (Vlaštovky)
32. Dalík (Kamzíci)
33. Kožuch (Medvìdi)
34. Kikina (Srnky)
82%
82%
90%
82%
90%
75%
90%
72%
66%
72%
72%
58%
54%
50%
71%
54%
45%
75%
Ý
Ý
Ý
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ
Ý
Ý
Þ
Þ
Þ
Výsledky bodování družin:
1. Srnky
2. Kamzíci
3. Vlaštovky
4. Netopýøi
5. Vlèice
6. Medvìdi
Oddílové akce
bøezen
­ ZLATÉ TRENKY (sobota 9.3.) – Cena cen se tento
rok bude udìlovat v turnajové høe Ringo.
­ POLÁRNÍ NOC (pátek – sobota 22.–23.3.)
– Opak polárního dne.
duben
­ TÁHNI (pátek – sobota 5.-6.4) – Turnaj v deskové høe Sídža. Již dnes této akci pøedchází výroba
hlinìných kamenù a hracích plánù.
­ KUŽELKY (nedìle 7.4. od 16:00) – Pro velký zájem
a naléhání rodièù další díl kuželkáøského klání.
­ TØINÁCTKA (sobota 20.4.) – Tradièní soutìž
v tábornických znalostech a dovednostech tentokrát v uzlech, lasování, topografii, dorozumívání,
rostlinách, zvíøatech, 1.pomoci, ohních, výrobì
fakule, odlívání stop, postøehu, finské stezce a tajném úkolu.
­ TØINÁCTKA PRO ÍÈKA (nedìle 21.4) – Tentokrát se role obrátí - dìcka organizují, instruktoøi soutìží.
Bìhem tìchto dvou mìsícù budou samozøejmì probíhat další doprovodné akce: støeda - hudební školy,
ètvrtek - odborníèky a Korálky, pátek - tìlocvièny.
Další informace
­ Vznikly nové oddílové filmy a vy máte možnost si
je poøídit. Mùžete si objednat film Les Dnes i Kubik
2001 a to na kazetì (á 200 Kè) i na CD pro poèítaèe
PC (á 150 Kè). Pøipraveny pro vás budou zaèátkem
dubna. Ze starších snímkù máme ještì k dispozici filmy Palouèek (1999), Tábor s obrem (2000), Filmový
festival Ledový Leoš - CD verze (2001) a Fotoalbum
CD verze (2000-2001).
­ Oddílové www stránky v tìchto dnech procházejí
mohutnou rekonstrukcí. Od poèátku pøíštího týdne,
tj. 18.3., je naleznete na adrese www.zlatesipy.cz.
K pøeètení tam mimo jiné bude i tato KRA.
­ Nakonec dùležité oznámení pro rodièe a pøíznivce
oddílu. Srpnová cesta do Finska je lákavá a možnost
zúèastnit se jí se naskýtá i Vám. V autobuse, který
vypravujeme, je ještì nìkolik volných míst a tak jestli
máte zájem ozvìte se do konce bøezna Ivo Skoèkovi
(0737373033).

Podobné dokumenty

Leden 2002

Leden 2002 do nového roku pøejeme Vám rodièùm, èlenùm a pøíznivcùm našeho oddílu. V této KØE naleznete pøehled akcí minulých i budoucích, informace o táboøe a samozøejmì i výsledky oddílového bodování za uply...

Více

Listopad 2001

Listopad 2001 jednotlivcù a družin. Prvních deset jednotlivcù a nejlepší družina nastoupila do symbolického autobusu chystajícího se na cestu za polární kruh. Ovšem mnoho snažení je ještì pøed námi a tak nikdo n...

Více

TAKANA nAPAPIIRI

TAKANA nAPAPIIRI období. Poøadí jednotlivcù i družin se utváøí, svou pílí je možno ještì ledaco ovlivnit. V souèasné dobì sedí v autobuse Pája, Domèa, Pifka, Kaski, Romèa, Uanka, Pavla, Bodlák, Sopa, Háèek a druži...

Více

Ohlédnutí za oddílovým rokem 2000-2001

Ohlédnutí za oddílovým rokem 2000-2001 celkem 286 akcí (po seètení všech družinovek, družinových a oddílových akcí). Níže je uveden seznam všech oddílových a tìch významnìjších, které v tomto období probìhly.

Více

TAKANA NAPAPIIRI

TAKANA NAPAPIIRI ­ Probìhly èetné opravy a úpravy v klubovnì (natírání skladù, položení nového linolea …), na kterých se podíleli všichni instruktoøi. ­ Vyšlo Ohlédnutí za oddílovým rokem 2000-2001, pøehled zachycu...

Více

Mahjong Connect 2 In the Kitchen Mahjong Connect 2 In the Kitchen

Mahjong Connect 2 In the Kitchen Mahjong Connect 2 In the Kitchen Vážení hráèi, peèlivì jsem tuto hru prozkoumala a sama ji hraji velmi èasto, ale bohužel musím Vás zklamat. Tato hra je závislá na Vámi rychlém postøehu a rychlosti odklikávání vùbec. Pokud tuto hr...

Více

2013_Profil nadaného žáka

2013_Profil nadaného žáka životu“ místo přejídání v kombinaci s nedostatkem pohybu, kterým trpí stále více školních dětí. Tento rok máme k dispozici u všech dětí data, takže BMI ověříme a najdete ho v naší studii. Testové v...

Více

Farní občasník - Farnost Otrokovice

Farní občasník - Farnost Otrokovice sňatek stojí jen jedna strana a ten druhý může plně projevit jedině v propojení nehodlá za tím účelem podstoupit s dalšími svátostmi. Nejlépe totiž může v kostele žádný obřad? I v takovém přípaposl...

Více