Plán práce školy pro šk. rok 2015/2016

Komentáře

Transkript

Plán práce školy pro šk. rok 2015/2016
Základní škola Horní Kruty, okres Kolín
Horní Kruty 29, PSČ: 281 46
Tel: 321 796 926, 728 603 443
E-mail: [email protected]
Plán práce školy
pro šk. rok 2015/2016
I. Organizace provozu školy ve školním roce 2015/2016
II. Hlavní úkoly školy pro školní rok 2015/2016
Příloha:
Plán školní družiny pro školní rok 2015/2016
I. Organizace provozu školy ve školním roce 2015/2016
1. Charakteristika školy
Základní škola Horní Kruty je málotřídní škola, organizovaná jako dvoutřídní
s pěti ročníky prvního stupně základní školy. Oproti minulému školnímu roku se
počet žáků zvýšil o 10 (z 21 na 31), takže výjimka z minimálního počtu žáků již není
zapotřebí. Všichni žáci jsou vyučováni podle Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání – viz Učební plán.
Žáci docházejí nebo dojíždějí z osmi okolních vesnic. Ze spádového obvodu školy je to
20 žáků (Horní Kruty 11, Dolní Kruty 2, Bohouňovice II 5, Březinka 2), mimo spádový
obvod 11 žáků (Radlice 3, Lhotky 4, Barchovice 1, Skvrňov 3).
Škola má školní družinu, kterou navštěvují téměř všichni žáci školy. U budovy je
hřiště, volně přístupné veřejnosti. Stravování žáků je společné s mateřskou školou –
naši žáci užívají v budově mateřské školy jídelnu se samostatným vchodem.
2. Organizace školního roku
Období školního vyučování začne
První pololetí bude ukončeno
Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v úterý 1. září 2015.
ve čtvrtek 28. ledna 2016.
ve čtvrtek 30. června 2016.
Prázdniny ve školním roce 2015/2016
Podzimní prázdniny připadají na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2015 a skončí v neděli 3. ledna,
vyučování tedy začne v pondělí 4. ledna 2016.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016.
Jarní prázdniny jsou pro nás stanoveny v termínu od 8. do 14. února 2016.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. a pátek 25. března 2016.
3. Přehled tříd a úvazků
I. třída
II. třída
třídní učitelky
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
8 žáků
4 žáci
6 žáků
5 žáků
8 žáků
Celkem
31 žák
I. Divišová,
22 hod.
H. Kotoučová, 14 hod.
Další učitelé:
D. Oplová, ŘŠ
V. Diviš
13 hod.
14 hod.
Vychovatelé ŠD:
H. Kotoučová
V. Diviš
10 hod.
5,5 hod.
4. Rozdělení dohledů nad žáky
Z důvodu střídání většího počtu vyučujících v průběhu týdne i během
jednotlivých dnů, považujeme z hlediska žáků za nejbezpečnější, aby vyučující
zodpovídali za bezpečnost žáků pouze ve třídách, kde vyučují.
Dohledy nad žáky se tedy řídí hodinami rozvrhu vyučování.
Platí, že vyučující drží dohled před a mezi svými vyučovacími hodinami.
5. Pedagogické rady
1. Zahajovací pedagogická rada
2. Čtvrtletní hodnocení
3. Klasifikační porada
4. Čtvrtletní hodnocení
5. Závěrečná klasifikační porada
srpen 2015
listopad 2015
leden 2016
duben 2016
červen 2016
Mimořádná pedagogická rada může být svolána kdykoliv podle potřeby.
6. Schůzky s rodiči
1. Schůze rodičů
spojená s třídními schůzkami
2. Informace o prospěchu a chování
3. Informace o prospěchu a chování
říjen 2015
leden 2016
duben 2016
Rodiče se mohou informovat o prospěchu a chování svých dětí ve škole a ve školní
družině v průběhu celého školního roku kdykoliv podle potřeby, nejlépe po předběžné
(např. telefonické) dohodě.
V případě výrazného zhoršení prospěchu či mimořádného porušení školního řádu
apod. jsou rodiče zváni do školy podle aktuální potřeby.
II. Hlavní úkoly ZŠ Horní Kruty pro školní rok 2015/2016
1. Výchova a vzdělávání
 Ověřovat účinnost školního vzdělávacího programu, orientovat se na výstupy
(standardy), popř. navrhnout úpravy ŠVP na základě získaných podkladů.
 Zvyšovat úroveň výchovně vzdělávacího procesu – soustředit se především
na účinnou motivaci a vzbuzování zájmu o školní práci, na rozvoj klíčových
kompetencí důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého žáka na nejvyšší
možné úrovni, která je pro něj dosažitelná.
 Poskytovat kvalitní výuku vycházející ze spojení tradičních a moderních metod,
zaměřenou na aktivní dovednosti žáků a jejich týmovou spolupráci (skupinová
práce, projektové vyučování, aj.).
 Rozvíjet v souladu se ŠVP komunikační dovednosti žáků v mateřském jazyce,
v cizím (anglickém) jazyce, v informačních a komunikačních technologiích
a v sociálních vztazích.
 Efektivně využívat zázemí vytvořené projektem AUROIA v rámci programu
EU - peníze školám, výukových materiálů DUM a dalších výukových programů.
 Zvyšovat náročnost na nadané a talentované žáky, vytvářet podmínky pro jejich
individuální rozvoj a uplatnění jejich osobitých schopností a zájmů.
 Zařazovat do výuky regionální prvky, formou přiměřenou věku žáků seznamovat
s významnými přírodními lokalitami a s pamětihodnostmi v našem nejbližším okolí,
pěstovat hrdost na historii a tradice kraje, ve kterém žijeme – „uprostřed“ mezi
Kouřimí a Sázavou – výlety, exkurze, vycházky do přírody.
 Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních
sportovních aktivitách, zachovat plavecký výcvik pro žáky všech ročníků a podle
finančních možností i nadále hradit kurzovné žákům druhého a třetího ročníku.
 Začleňovat do výuky a výchovné práce ŠD otázky lidských práv a práv dítěte,
bezpečí a ochrany člověka za mimořádných událostí, finanční gramotnosti, apod.
 Výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových
dovedností a tělesné zdatnosti, v rámci prevence rizikového chování pak především
na problematiku šikany a kyberšikany.
 Zajišťovat pro žáky nové školní projekty (Zdravý člověk, Žákovská samospráva)
a doprovodné akce v souladu se ŠVP.
 Neustále věnovat pozornost problematice etické výchovy – cílevědomě usilovat
o navrácení tradičního obsahu základním mravním pojmům.
 V oblasti DVPP se zaměřit na vzdělávání pro využití prezentační techniky,
výukových materiálů DUM a dalších výukových programů, na čtenářskou
a jazykovou gramotnost (viz projekt a dotace EU) a na efektivní výuku ve třídách
se spojenými ročníky.
 Podporovat získávání předepsané kvalifikace pro výkon pedagogické činnosti
(V. Diviš pokračuje ve studiu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze).
2. Klima a prostředí školy
 V souladu se základní filozofií školy nabízet přívětivé a bezpečné prostředí
venkovské málotřídní školy s přátelskou atmosférou, založenou na vzájemné úctě,
důvěře a pocitu sounáležitosti.
 Vytvářet podmínky pro individuální přístup a osobnostní rozvoj žáků – citlivé
vedení k rozvoji individuálního talentu, tvořivosti a samostatnosti, formování
morálních hodnot a etických principů.
 Podporovat přirozený kontakt, vzájemnou spolupráci a pomoc mezi dětmi různého
věku nejen při činnosti ŠD, ale i při výuce ve třídách se spojenými ročníky.
 Za aktivního přispění žáků zlepšovat kvalitu a estetický vzhled prostředí školy –
zapojit žáky do vnitřní i vnější výzdoby budovy školy, vést k pořádku a hygieně.
 Zlepšovat vnější prostředí školy a jeho využití nejen pro činnost školní družiny,
ale v rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat v co největší míře
přírodu v okolí školy také k výuce, k projektům a rovněž k mimoškolní činnosti
(kroužky, sportovní utkání, turnaje, aj. akce).
3. Mimotřídní a zájmová činnost
 Mimotřídní a zájmovou činnost chápat a nabízet jako důležitou a přirozenou součást
výchovně vzdělávacího procesu se specifickými úkoly.
 Zachovat bezplatnou docházku do školní družiny pro žáky všech pěti ročníků.
 Pokračovat v práci zájmového útvaru Anglický jazyk pro žáky prvního a druhého
ročníku jako hravé formy přípravy na povinnou výuku od třetího ročníku.
 Vytvořit pestrou nabídku zájmových kroužků – kroužek počítačové kreativity
pro žáky všech ročníků (prvňáčkové od druhého pololetí), kroužek mladých hasičů,
hudební kroužek - hra na kytaru, keramika, výtvarný kroužek, cvičení pro děti, aj.
 Zajišťovat pro žáky tradiční i nové školní projekty a doprovodné akce v souladu
se ŠVP (např. dramatické a „bojové“ hry, přespání ve škole, aj.).
 Rozšířit sportovní a rekreační aktivity v rámci tématu výchovy ke zdraví (rekreační
pobyt v přírodě, sportovní dny, relaxační techniky, jóga pro děti, apod.).
4. Materiální a organizační zajištění
 Zachovat stávající organizaci školy jako dvoutřídní s pěti ročníky prvního stupně
základní školy.
 Udržet si podporu zřizovatele, zejména v otázkách finančních a organizačních,
využívat možností školské rady pro jednání se zřizovatelem – komplexní informace
o potřebách školy, apod.
 Úspěšně dokončit čerpání dotace č. 42/56/7.1.1./2015 Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na úhradu výdajů souvisejících
s realizací projektu Čtenářská a jazyková gramotnost, reg.č. CZ.1.07/1.1.00/56.0692
- zahájení projektu 1.7.2015, ukončení 31.12.2015 – rozpočet celkem: 304 069,- Kč.
 Usilovat ve spolupráci se zřizovatelem o získání dalších finančních prostředků,
např. pomocí projektů z fondů EU a Středočeského kraje, projektů MŠMT,
sponzorských darů a jiných zdrojů – zejména na rekonstrukci sociálního zařízení
a na úpravu školního hřiště, zahrady a venkovní učebny.
5. Informační systém a prezentace školy
 Informačnímu systému, prezentaci a propagaci školy věnovat více pozornosti.
 Rozvíjet komunikaci s rodiči prostřednictvím moderních forem – e-mailový kontakt,
webové stránky, facebook, apod.
 Uspořádat přednášku pro rodiče (popř. i pro veřejnost) na téma bezpečný internet,
nebezpečí spojená s užíváním informačních a komunikačních technologií,
zaměřenou zejména na bezpečnost při práci s počítačem a internetem, na výběr
vhodných počítačových her pro děti, apod.
 Otevřít školu širší veřejnosti, poskytnout větší prostor rodičovské iniciativě,
např. aktivní zapojování rodičů do školních akcí, spolupráce na projektech, apod.
 Poskytovat prostory školy a prezentační techniku k dalšímu využití, např. pro
přednáškovou činnost (Sbor dobrovolných hasičů, apod.), tělocvičnu pro zdravotní
cvičení, jógu, aj. aktivity.
 Spolupracovat s místními neziskovými organizacemi a spolky, např. Sborem
dobrovolných hasičů (osvětová činnost, spolupráce na projektech – prevence rizik
a krizové situace, účast na akcích pro děti, aj.), či Hornokrutským okrašlovacím
spolkem – podíl na akcích, např. Drakiáda, Lampionový průvod, Rozsvěcení
vánočního stromku, Masopust, Vítání jara, Noc kostelů, aj.
 Zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy – při propagaci
práce školy se cíleně zaměřit zejména na skupinu rodičů dětí předškolního věku
z okolních obcí.
 Uspořádat Dny otevřených dveří s výstavou historických fotografií školy (původní
dvoutřídní škola – základ současné budovy z roku 1849, ke kterému pak bylo roku
1885 na severní straně přistavěno nové křídlo a budova získala současnou podobu).
 Uspořádat tradiční akce pro žáky ve škole, výstavy žákovských prací a besídky
(zvláště vánoční), pro veřejnost pak Dětský karneval v sokolovně, Dětský den
a vítání prázdnin se zpěvem při kytaře v areálu koupaliště v Bohouňovicích II,
turnaj v pozemním hokeji, aktualizovat vývěsku v obci a nástěnku s výtvarnými
pracemi žáků v jídelně (v budově MŠ), internetové a facebookové stránky školy, aj.
 Zvýšit účinnou propagaci školy dalšími formami – např. v regionálním tisku,
ve spolupráci s MAS Podlipansko, apod., která by vedla k udržení či zvýšení
naplněnosti školy a zachování stávající podoby dvoutřídní školy s pěti ročníky
prvního stupně základní školy.
6. Plnění dalších specifických úkolů




školní metodik prevence: Hana Kotoučová
zdravotník: Ivana Divišová
správce počítačové sítě: Václav Diviš
sklad učebnic a školních potřeb: Hana Kotoučová, Václav Diviš
Konkrétní úkoly a akce s uvedením přesných termínů budou podle aktuální potřeby
rozpracovávány do měsíčních plánů.
Vypracovala: PaedDr. Dana Oplová
ředitelka školy
Projednáno na pedagogické radě dne 27.8.2015