R-OZHODNUTI q4

Komentáře

Transkript

R-OZHODNUTI q4
Městský úřad Duchcov
odbor výstavby a ZP
Duchcov, nám. Republiky č.5, P.O.BOX ZtR, PSČ +tS Ot
,lť;,Ý Uii.AD
č,.i,: MD/3985/l2-V
Vyřizuje
:
o§ťrny
L,Puschová
4l7 514 41
Fax: 4l7 835 118
Telefon:
1
?qšlo 2 0, CI§
E mail :[email protected],cz
http.//www.duchcov,cz
Duchcov. dne l9.9.20l2
.
R-OZHODNUTI
?0l?
_4p!s_l:ptz
, , _6o,
q4/
žádost Jana
Městský úřad Duchcov, odbor výstavby ažp, obdtžel dne 26,7.20Iz
spojeného
vydání
o
143,
Na
Hampuši
Sedlmajera ) narozen.30.5.1979,býtem Střelná,
a
stavebního
územního íízenio změně stavby azméně vlivu stavby na využitítuemí
íízenínastavbu : ,,Přístavba garáže a technického zázemí k domu č,p. 143, ul, Na
na st-P,Č. 147, k.Ú.
Hampuši, Košt'any - Střelná vč. zateplení stávajícího domu" umístěná
Sířel ná.
Na základě projednání žádosti ve spojeném stavebním ÍÍzenis řízením o umístění
stavby a o,m!rrě ulivu stavby navyužitituemípodle § 78, odst. l zákonač.18312006
l40 zákona č. 500/2004
Sb., ; územnímplánování a siau"bní- řádu (stavební zákon) a §
úřad Duchcov, odbor
Šu.,,prauní_řád, v platném znění (dále jen ,,správní řád"), Městský
posoudil návrh
zákona,
13
stavebního
podle
§
uyrtuuuy ažp,iako stavební úřad příslušný
páOt" 55 90 a 1 l l stavebního zákona a rozhodl takto :
o podrobnější
1) Podle §§ 79 a 92 stavebního zákonaa § 9 vyhlášky č.50312006,,
vydává
úpravě územ"Ňho íizení,veřejnoprávnísmlouvy a územniho opatření
územnírozhodnutí o změně stavby a změně vlivu stavby na lyužitíúzemí
_
č_p. 143, ul. Na Hampuši, Košt,any
,,Přístavba gardže a technického zózemí k domu
Střetnd vč. zateplení stdvajícího domu" umístěná na st.p.č. ]47, k.Ú. Střelná,
l)
Pro umístěnístavby se stanoví §to podmínky :
je stavebník), na
Stavba bude umístěna na st.p.č , I47, k.ú. Střelná (vlastníkem
je
Kuklík TomáŠ), na hranici
hranici se st.p.č. l04, k.ú. Střelná (vlastníkem
je Město Košťany)ave vzdálenosti 3,05
s p.p.č. z26ňz,k,ú. Střelná (vlastníkem
jak je
,t.p.e . 103, k.ú. Střelná (vlastníkem je Pavlína Bagiová), tak
od
zakresleno na situaci v měř. 1 : 200, která je grafickou přílohou územního
rozhodnutí o změně stavby, ověřenou stavebním úřadem,
l11
'
účastníciúzemníhoíizení,
l) Stavebník _ Sedlmajer Jan, narozen30.5.1979,Na Hampuši l43, Košťany_Střelná
2) Město Košťany, tČoozoo+oo
:j ealogov ápaviina, naíozena 15.3.|g77,Na Hampuši 96, Košťany-Střelná
+j r<*Ř Tomáš, naroz,n 29.9.197 l,Na Hampuši 106, Košťany_Střelná
Strana l. č.j. : MD/3985/1
2
-vŽp t tgsolpu
i,i.
gúil!l
}lz
/
řizení
Rozhodnutí o námitkách účastníků,
Námitky účastníkůřízení nebyly vzneseny.
Stavební úřad zároveňnazákladě projednání žádosti rozhodl takto
2) Stavba
:
:
,,Přístavbu gardže a technického zózemí k domu Č,p, 143, ul. Na HampuŠi,
Košt'any _ Střelntí vč. zateplení stúvajícíhodomu" umístěná na st.p.č. 147, k.Ú. Střelná,
se podle § l l5 stavebního zákonaa §§ 5 a 6 vyhlášky č.52612006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení stavebního zákonave věcech stavebního řádu
povoluje
v tomto rozsahu : Přístavba garáže a technického zázemí bude obdélníkovéhotvaru
rozměrů 8,7 5 - 7 ,55 m o zastavěné ploše 66 m2. Výška od terénu po hřeben střechy bude
6,3 m, střecha bude sedlová,
Stručný popis stavby :
Přístavba garáže a technického zázemí bude zděnájednopodlažní stavba, napojená na
stávajícírodinný dům. Stavba bude napojena na elektro rozvody v domě.
Záklaďní prováděné stavební práce
:
Základové pasy budou z prostého betonu B 20 na štěrkopískovélože. Obvodové zdivo
bude z tvárnic YTONG. Zdivo bude ukončeno železobetonovým obvodovým ztlŽujícim
věncem. Překlady nad okny, dveřmi a vraty budou z ocelových I nosičů.Střecha bude
sedlová s taškovou krytinou. Krovy ze sbíjiných dřevěných vazníkůkotvené UŽrg
pozednímu věnci. Stropní podhled z protipožárního sádrokartonu s tepelnou izolací.
Oplechován í s TiZn plechu. Podlaha bude betonová vyztužená KARI sítís izolací proti
zemnivlhkosti a ukončena samonivelačnímpotěrem. Vnitřní omítka tenkovrstvá
yToNG, vnějšívápenná štuková s fasádním nátěrem, Fasáda stávajícího rodinného domu
vč. přístavby bude zatep|ena fasádním polystyrenem BACHL EPS F tl. 10 cm. GaráŽová
vrata budou sekčnírozm.300 x 250 InHORMANN, okna a dveře plastové. Dveře do
prostoru skladu paliva z ulice budou posuvná plastová. Odvětrání garáže bude
v protilehlých stěnách průvětrníky. Odvětrání místnosti na kotel bude nad střechu.
Komínovétěleso a kotel na tuhá paliva je stávající.Rozvody elektro budou napojeny ze
stávajícího rozvodu v domě, Dešťovévody budou svedeny na pozemek stavebníka.
Vjezd do garáže a přístup ke skladu paliv bude z místníkomunikace. Garážový box bude
současně přístupný zbočni strany, vstup do místnosti s kotlem ze zádveííRD.
Podrobněj i viz projektová dokumentace.
Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky
t)
2)
:
Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené u. ,tuu.bnÍřízeni, která je nedílnou součástítohoto rozhodnutí. Případné zmény nesmí být
provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
Stavební a nepoužitý materiál nesmí být skladován na veřejném prostranstvÍ. Pro
zařízení staveniště bude využit pouze pozemek ve vlastnictví navrhovatele,
Strana 2,
č-1.: MDl3985l
l2-vŽpt tzzolpu
3)
Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně
zaznamenávají údaje týkajici se provádění stavby.
4) Stavebník oznámi stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby anázev,IČ a
sídlo stavebního podnikatele, ktery bude stavbu provádět,
5) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek,,Stavba povolena", ktelry obdrži stavebníci po nabytí právní moci stavebního
povolení. Stítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě
do dokončenístavby.
6) Stavebník zajisti, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená
projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkajícíse prováděné stavby,
popřípadě jejich kopie.
7) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu ýto féae výstavby za:účelem
provedení kontrolní prohlídky stavby a pokud tomu nebráni vážné důvody, těchto
prohlídek se zúčastnit.
8) Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění
závady na stavbě, které ohrožujíživoty azdravi osob, nebo bezpečnost stavby.
9) Veškerévzniklé škody na veřejném a soukromém majetku vlivem stavby budou
odstraněny nákladem stavebníka.
l0) Podmínky, které vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí
k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich ochranných pásmech musí být
respektovány a dodrženy při provádění stavby.
l l ) Stavebník zajistí, aby byly před započetim uživánístavby provedeny a
vyhodnoceny zkoušky předepsané zv láštním právními předpisy.
12) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu záměr započíts užívánímstavby nejméně 30
dnů předem spolu s dokumentací skutečnéhoprovedení stavby, pokud při jejím
provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení
nebo ověřené projektové dokumentaci.
l3) S užívánímstavby pro účel,k němuž byla stavba povolena, můžebýt započato,
pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívánístavby nezakáže.
účastnícistavebního Ťízeni :
1) Stavebník - Sedlmajer Jan, narozen 30.5.í979, Na Hampuši l43, Košťany-Střelná
2) Město Košťany, IČ 00266400
3) BalogováPavlína, narozena 15,3.1977, Na Hampuši 96, Košťany-Střelná
4) Kuklík Tomáš, narozen29.9,197I, Na Hampuši l06, Košťany-Střelná
Rozhodnutí o námitkách účastníků
řizeni
Námitky účastníkůřízení nebyly vzneseny.
odůvodnění
Stavebník Jan Sedlmajer, narozen. 30.5.1979, bytem Střelná, Na Hampuši l43, podal
dne 26,7.2012 u zdejšíhostavebního úřadu žádost o vydání spojeného územníhořizeni o
změně stavby azměně vlivu stavby navyužitiúzemia stavebníhořízení na stavbu :
,,Přístavba garáže a technického zázemí k domu č.p. l43, ul. Na Hampuši, Košt'any
-
Střelná vč. zateplení stávajícího domu" umístěnó na st.p.č. 147, k.ú. Střelná.
Na základě podání stavební úřad opatřením ze dne 15.8.2012 oznámil zahájení
spojeného územníhoa stavebníhoíízenív souladu s ustanovením §§ 87 a 1l2 stavebního
Strana 3,
č.1. :
MD
13985 l
l}-v Žp t t llo tpu
řizeni. Současně na den l8.9,20IZ
zákonadotčeným orgánům aznámým účastníkům
nařídil veřejné ústníjednání, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Dle § 87 odst. 2 stavebního zákonažadatel zajistil, aby informace o jeho záměru a o tom,
že podal žádost o vydání územníhorozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno
veřejné ústníjednání, vyvěšena na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo
pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústníhojednání.
Ve lhůtě určenék uplatnění námitek a stanovisek - do 18.9.20l2 neobdržel stavební úřad
žádnénámitky.
V průběhu spojeného řízenístavební úřad
:
1) přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákonaa
projednalji s účastníkyřízenía dotčenými orgány. Zjistil, že projektová dokumentace
stavby splňuje požadavky vyhlášky č. I37 l1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu
a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či
řízeni. Stavba nemá nové požadavky na
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků
technickou infrastrukturu a bude napojena na stávajícírozvody v budově. Záměr žadatelů
je v souladu s předloženými závaznými stanovisky dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštnímipředpisy a s právem chráněných zájmú účastníkůíizení.
Veřejnost neměla připomínky k výše uvedené stavbě. Učastníciřizení se k podkladům
rozhodnutí nevyjádřil i.
Protože stavební úřad v průběhu íizeníneshledal důvody bránícívydání rozhodnutí o
změně stavby a o změně vlivu stavby navyužitiúzemí,rozhodl, zapoužitíustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených, způsobem uvedeným ve výrokové části 1).
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je umisťována zastavěném územía v souladu
s Územním plánem Města Košťany schváleného usnesením zastupitelstva ě,97l20l0 ze
dne l6,8.20l2 s nabytím účinnostiod 1.9.20l0 a podmínky v územíjsou jednoznačné,
spojil stavební úřad územní a stavební řizení.
stavební úřad
:
2) přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § l l l stavebního zákona a
projednal ji s účastníkyíizeni a dotčenými orgány. Zjistil, že projektová dokumentace je
zpracována v souladu s vyhláškou č. l37l1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu.
Projektová dokumentaceje úplná, přehledná, bylazpracována oprávněnou osobu a
v odpovídajícímíře jsou v ní řešeny obecné požadavky na výstavbu, Stavební úřad zajistil
vzájemný soulad předloženýchzávazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných
zvláštními předpisy a zahrnulje do podmínek tohoto rozhodnutí. Účastníci řízeníse
k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Protože stavební úřad v průběhu íízeníneshledal důvody bránicí povolení stavby,
rozhodl, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených, způsobem
uvedeným ve výrokové části 2).
K žádosti stavebník předložil ]
- projektovou dokumentaci zpracovanou Vladimírem Znojemským,
stavby
o
AT pro pozemní
- požárně bezpečnostní řešenízpracov ané Ladislavem Baxou, AT pro požární bezpečnost
staveb a pozemní stavby a dodatek požární zprávy zpracovaný Ing, Milanem Klímou, AI
pro pozemní stavby
Strana 4. č.i., MDl3985 l I2-v Žp l
llzolpu
- dopravní řešení zpracované Karlem Kotyzou,
AT pro dopravní stavby spec. nekolejová
doprava
- informace o parcelách
- vyjádření Města
Košťanyze
dne 27 .6.2012
ODŽP ze dne 2I.6.2012 čj. MgMT ODŽP
a6253ll20I2N-090lMě
- stanovisko HZS Ústeckého kraje, územni odbor Teplice ze dne 24.7 .2012 čj. HSUL- stanovisko Magistrátu města Teplice,
4292-2lTP-2012
- souhlasy vlastníků sousedních nemovitosti
- plán kontrolních prohlídek
Součástí dokladů stavby je i rozhodnutí Městského úřadu Košťany, hospodářsko
správního odboru ze dne 24.8,Z0I2 čj. Rozh.SZ-0512012/280.1llSch - povolení
připojení.
Tímto rozhodnutím byly stanoveny dalšípodmínky, které je investor povinen
respektovat. Plnění těchto podmínek z uvedeného rozhodnutí jiného správního orgánu si
tento orgán prověří.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí - výrok 1) o umístěnístavby a výrok 2) o přípustnosti stavby,
se lze odvolat do l5 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ustí nad Labem
podáním učiněným u Městského úřadu Duchcov.
Lhůta pro podání odvolání se počítáode dne následujícího po doručenípísemného
vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo
nedoručenéa uloženérozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvoláníjen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního
řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu
ho napadá a v čemje spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zŮstal
správnímu orgánu a aby každý účastníkdostaljeden stejnopis, Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Duchcov. Náklady
se stanoví dle zákona č.63412004 Sb,, o správních poplatcích, stanovený v položce č. 3
písm. a) sazebníku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavení povolení nenabude právní moci.
Stavební povolení pozbýváplatnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní
moci, nebude stavba zahájena.
květušekvasničková
Vedoucí odboru výstavby aŽP
Toto rozhodnutí musí být ryvěšeno po dobu 15 dnů
Vyvěšeno dne :
Podpis, razítko
I
2
0. 09 20t?
a...........
He
Strana 5, č.j.. MD 13985 l l2-v ŽP l l 330
€?oun'
lPv
Sejmuto dne
0
:
5
10
2012
Obdrží:
Dotčenéorgány
:
si zaslání rozhodnutí nevyhradily
HZS Usteckého kraje, územni odbor Teplice
Magistrát města Teplice, odbor dopravy aŽP
Magistrát města Teplice, odbor územníhoplánování a stavebního řádu
Městský úřad Duchcov, hospodářskosprávní odbor
účastníciúzemníhořizeni
(na dodejky)
Stavebník
-
:
Sedlmajer Jan, Na Hampuši l43,4I7 23 Košťany-Střelná
Město Košt'any
(veřejnou vyhláškou)
účastníciřízení uvedení v § 85 odst. 2 stavebního zákon:a
účastnícistavebního íízení:
Stavebník - Sedlmajer Jan, Na Hampuši l43,4I7 23 Košťany-Střelná
Město Košťany
Balogová Pavlína, Na Hampuši96,4l7 23 4l7 23 Košťany-Střelná
Kuklík Tomáš, Na Hampuši 106,4I7 23 Košťany-Střelná
Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek,,Stavba povolena" budou stavebníkovi
předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 63412004 Sb., ve zněni pozdějších předpisů,
položky č. l7 odst. l písm. f) sazebníku ve výši 300,- Kč byl zaplacen
Strana 6,
č, i, ;
MD/3985/ l2 -yŽp l
lzlolpu

Podobné dokumenty

úznnnNí nozrroDNuTí a srnvEBNí povoLENí

úznnnNí nozrroDNuTí a srnvEBNí povoLENí odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Učastníciřízenídle § 85 odst. 2 stavebního zákona a veřejnost byli řádně seznámeni s navrhovanou stavbou, a to doručenímopatření veřejnou vyhláškou, ne...

Více

o b e c n í ÚY a d Průhonice

o b e c n í ÚY a d Průhonice Ředitelswísilnic a dálnic ČR. Na Pankráci 56,145 05 Praha Rozhodnutí o námitkách : Námitkám účastníka řízeníFrantiškaToulce, zast. Jakubem Andrlem, se vyhovuje částečně Námitkám Domo Development a....

Více

oBECNÍ ÚŘAD LUTÍN,okres

oBECNÍ ÚŘAD LUTÍN,okres Stavba bude provedena dle příslušných státních norem (ČSN) a revizní Zpráw budou předloŽenykŽádosti rydání kolaudačníhosouhlasu.

Více

Ročník I. č. 0 prosinec 2002

Ročník I. č. 0 prosinec 2002 obce. Zvolili jsme formát A4, tedy velikost, kterorr jste dnes obdrželi. Toto č. |l2o02je vlastně jen jakési ,,propagační..,pouze o dvou stránkách. Dalšíýisky budou mít vždy nejméně 4 strrárrky. Kr...

Více

gÁŇsrÝ URAD - Český báňský úřad

gÁŇsrÝ URAD - Český báňský úřad stránkách českéinformačníagentury Životního prostředí www.cenia'cz. Dále oBÚ informu.ie, Že veřejnost můŽe v navazujícim řizení uplatňovat připomínky k výŠe uvedenému záměru. Připomínl Více

Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení

Oznámení o spojení územ. a staveb. řízení obecní úřad Lutín, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle $ 13 odst. 1 písm. g) zákona ě, 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zéů Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD sUŠICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD sUŠICE platí po dobu trv}ní stavby či zaÍízení,nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí bý zahájenadokud rozhodnutí nenabuáe právnímoci. Stavební povolenipozbyváplatnosti,jestliže stavba ...

Více