text - Odkazy na některé práce žáků naší školy

Komentáře

Transkript

text - Odkazy na některé práce žáků naší školy
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV
Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov
ABSOLVENTSKÁ PRÁCE
NERVOVÁ SOUSTAVA OD ZAČÁTKU DO KONCE
Autor práce:
Daniela Kaňková, IX.A
Vedoucí práce: Mgr. Radim Novotný
Školní rok:
2009–2010
©2010 Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov
[email protected]
Obsah:
ÚVOD ..................................................................................................................................................................... 3
1.
JAK FUNGUJI ANEB JÁ JSEM SOUSTAVA NERVOVÁ.................................................................... 3
1.1.
1.2.
2.
DOKÁŽU POČÍTAT A MYSLET ............................................................................................................. 4
2.1.
2.2.
3.
VÝZKUM ............................................................................................................................................... 5
PAMĚŤ................................................................................................................................................... 6
POTŘEBUJI ODPOČINEK ....................................................................................................................... 6
4.1.
4.2.
5.
UČENÍ ................................................................................................................................................... 4
VÝZKUM ............................................................................................................................................... 5
PAMATUJI SI, JAK JSEM SE ZRODIL?................................................................................................ 5
3.1.
3.2.
4.
NERVY .................................................................................................................................................. 3
MOZEK .................................................................................................................................................. 3
SPÁNEK ................................................................................................................................................. 6
SNY ....................................................................................................................................................... 7
KDYŽ DOSLOUŽÍM, NĚKDY FALEŠNĚ .............................................................................................. 7
5.1.
KLINICKÁ SMRT .................................................................................................................................... 7
LITERATURA ...................................................................................................................................................... 8
ANOTACE ............................................................................................................................................................. 9
PŘÍLOHY ............................................................................................................................................................ 10
11
2
Úvod
Má práce obsahuje bližší informace o nervové soustavě, která je základním řídicím
systémem každého lidského života. Obsahuje mnoho ustálených podob, ale některé
činnosti jsou dosud neobjevené, a proto nikdo nezná dokonalou strukturu lidského
nitra – myšlení. Dozvíte se, jak například funguje centrum spánku, nebo jak se taková
složitost, mozkové záhyby, vytvoří.
Téma je pečlivě vybrané, věřím, že bude užitečné jak mně, tak vám.
1. Jak funguji aneb Já jsem soustava nervová
Asi každý z nás ví, k čemu taková soustava slouží, ale aby každý pochopil její fungování,
je potřeba pochopit celou strukturu. Nervová soustava se dělí na dvě základní části:
centrální nervovou soustavu, do které patří mozek a mícha, a obvodovou nervovou
soustavu, která pomocí nervů spojuje centrální nervovou soustavu s dalšími částmi těla.
Tělo díky tomu vzájemně propojeno.
1.1.
Nervy
Neuron neboli nervová buňka je základní částí tohoto systému [obr. 1] . Spojům mezi
jednotlivými buňkami se říká synapse, mezi kterými proudí elektrické vzruchy. Vidíme,
že elektrické signály se neobjevují pouze ve fyzice. Propojením neuronů vznikají
tzv. dráhy, kterými elektrické vzruchy proudí rychlostí až 130 metrů za sekundu. Jsou
jako měděné drátky, které se vyskytují v elektrických obvodech. Myslíte si, že vynálezci
elektřiny se inspirovali lidským tělem? Já myslím, že možná ano.
1.2.
Mozek
Mozek [obr. 2] , jakožto základ celého těla, se skládá ze třech hlavních částí. První jsou
dvě hemisféry, jejich schopnosti nejsou zcela známé, neexistuje přesné umístění center
zraku, řeči nebo paměti. Hemisféry především uchovávají naše vzpomínky, které jsou
roztroušeny v jakýchsi knihovnách. Proto nám může chvíli trvat, než si vzpomeneme
na nějakou dávnou událost. Vzpomeňte si například, jak jste šli poprvé do školy,
3
někteří z nás si nevybaví ani kousek, ačkoliv jsou ještě mladí. Druhou hlavní částí je
mozeček. Kontroluje rovnováhu a pohyb, je to náš soukromý kompas. A třetí hlavní částí
je mozkový kmen, který je asi nejdůležitější ze všech tří. Řídí a kontroluje naše reflexy
a všechny životní funkce. Bez něj bychom byli doslova ztraceni.
Ptáte se, jak funguje například takové vědomé jednání? Proces je zdánlivě složitý,
ale ve skutečnosti je velmi jednoduchý. Mozek svou vůlí vyšle vzkazy, mícha je přenese
a motorické nervy přizpůsobí činnost svalů. Prosté a jednoduché.
2. Dokážu počítat a myslet
To, že jsou lidé považováni za krále savců, má na svědomí zejména naše schopnost
myslet. Činnost, jako je myšlení, pramení z činností mozkové kůry, šedé hmoty
na povrchu mozku. Aby mozek správně fungoval a myslel efektivněji, musí být vyživován
dostatečným množstvím krve. Například ráno po probuzení si většina z nás zívne,
ve společnosti je tato akce považována za nevhodnou, avšak její účinky jsou velmi
užitečné. Zíváním se totiž nahrne větší množství krve do mozku, ten tak začne správně
fungovat. Naše hlava je připravena začít se učit.
2.1.
Učení
Učení je však u každého jedince rozdílné, zejména mezi pravorukými a levorukými
osobami. Pravoruké osoby mají levou hemisféru přizpůsobenou pro abstraktní
a matematické myšlení, pravou hemisféru mají přizpůsobenou k rozeznávání prostou
a vnímání vlastního těla. U levorukých osob je to naopak.
Tajemství všech myšlenkových pojmů spočívá ve vzájemné spolupráci celého mozku,
všechny informace, které jsou v naší hlavě nalezeny, se seskupí v mozkové kůře a tam
vytvoří jeden celek, který může být řešením. Avšak dovednosti našeho mozku také závisí
na inteligenci, je to schopnost pohotově rozumět a myslet. Čím inteligentnější bude
člověk, tím rychleji bude řešit složité úlohy.
4
2.2.
Výzkum
Několika osobám jsem rozdala jednoduše vypadající IQ test, následně byly tázány
na přístup k přírodovědným předmětům, tady jsou výsledky:
IQ testů se celkem zúčastnilo pět dobrovolníků. Z toho u třech z nich byla zjištěna
podprůměrná inteligence a u ostatních dvou nadprůměrná inteligence. Avšak po dalším
pátrání se objevil fakt, že nesoustředěné osoby měly velmi nízké IQ, to zdůvodňuje
situaci, která nastala, dvě osoby sahaly až ke stupni debility a slabomyslnosti. Následně
byl vyhodnocen jejich vztah k logice, nadprůměrní mají rádi matematiku a přírodní
vědy, také jim jdou velmi dobře, ti druzí naopak preferují jazyk, při kterém nepotřebují
logicky myslet.
3. Pamatuji si, jak jsem se zrodil?
Ve stadiu embrya se formovala neurální trubice, základ mozku a míchy. Celý vývoj řídilo
množství genů a proteinů, které jako první vytvořilo strunu hřbetní a neurální ploténku.
Následně se dělily buňky, které splynuly a vytvořily dutou neurální trubici, v níž
se vyvinul nervový kanálek. Později se neurální trubice formovala do složitých struktur
mozku a míchy a byly vytvořeny jednotlivé mozkové oddíly. Náš mozek byl stvořen.
3.1.
Výzkum
Ale proč si nepamatujeme svou pozici v matčině břiše? Je dokázáno, že myšlenky
se ukládají již po čtyřech měsících po početí. Týmy vědců zjistily, že paměť je schopná
efektivně fungovat až od tří let našeho života. Je tomu tak? Výsledky mého testování
odpovídají studiím. Nejstarší situaci si pamatujeme opravdu od tří let našeho života.
Rozmezí paměti testovaných bylo od tří do šesti let a museli opravdu dlouho hledat ve
své paměti [obr. 3]. Dělalo jim také problém uvědomit si svůj tehdejší věk, to zřejmě
závisí na pravdě, že tak malé dítě ještě většinou neumí počítat a nevnímá sebe samo jako
osobu. Další otázka se týkala silných zážitků, které se nejbarvitěji uchovávají v paměti.
Ti, co jistě nezažili žádnou hrůzu, uvedli radostnou vzpomínku. Naopak ti, co zažili
například bolest, uvedli nehezkou vzpomínku. Mezi ony nehezké vzpomínky také patří
smrt blízkých, ti byli většinou uvedeni jako postavy ve svých snech. Mně osobně se také
ve snech zjevují zesnulí příbuzní. To všechno má na svědomí paměť.
5
3.2.
Paměť
Paměť je totiž schopnost mozku ukládat a vybavovat si určité informace nebo situace.
Procesy zapamatování probíhají téměř v celém mozku a ještě dnes nejsou zcela známé.
Nejhlavnější částí jsou však interaktivní dráhy neuronů, ty vyhodnocují vjemy z okolí
a následně je roztřiďují na složité a jednoduché. Složité informace se ukládají jako
dlouhodobá paměť, jednoduché jako krátkodobá paměť. Ano, tento proces je vskutku
zajímavý. Dlouhodobá paměť se dále větví na dvě další části, explicitní paměť, která má
schopnost vybavit si přesné informace (čísla, symboly, obrazy), implicitní paměť,
ta vyvolává automatické dovednosti (taneční kroky, cesta domů). Jen si představte,
jaké by to bylo muset si neustále vybavovat cestu domů, náš mozek má automaticky
nadefinované obrazy každodenní cesty, které automaticky aplikují naše kroky. Jen se
zamyslete, kolikrát jste se již omylem dostali výtahem do jiného patra a se snahou jste
chtěli odemykat cizí dveře. Mozek nás ale včas upozorní, vždyť přece sousedé nemají
stejnou rohož jako vy. Poděkujme nervům a mozku, vždy nás včas upozorní i na věci,
které bychom jen těžko rozpoznali.
4. Potřebuji odpočinek
Naše tělo neustále pracuje, a proto si musí občas odpočinout. Avšak i během odpočinku
musí stále pracovat, víte, jak to dělá mozek? Odpočívá během našeho spánku, který
sám stvořil.
4.1.
Spánek
Spánek mění činnost našeho těla, je to relaxační fáze našeho organismu. Několik skupin
neuronů uvolňuje neuropřenašeče, které navozují nebo potlačují spánek. Když člověk
usne, mozková kůra tlumí činnost orgánů. Dále se během spánku střídají dvě fáze, fáze
REM (rapid eye movement), která se objevuje každých 90 minut, dostává tělo
do klidového režimu a odhaluje sny, a fáze NREM (non-rapid eye movement), která tvoří
většinu klidového odpočinku a činnost svalstva utlumuje pouze jemně. Jsou
pojmenovány podle pohybů očí, zatímco během REM fáze se oční bulvy rychle otáčí,
během NREM fáze se oči téměř nehnou.
6
4.2.
Sny
Náš spánek ovlivňuje především okolní prostředí a paměť. Tyto dvě věci se většinou
spojují dohromady a vzniká sen se zvuky a předměty z naší paměti a představivosti. Dalo
by se říci, že ze všech vzpomínek a myšlenek vznikne jedna velká. Za noc se nám zdá
průměrně 8 snů, každý jiný, avšak další noc se mohou opakovat. Ti, co říkají, že se jim
sny nezdají, nemají pravdu. Každému se zdají sny, jen si je někdo nepamatuje nebo je
vzápětí zapomene.
5. Když dosloužím, někdy falešně
Smrt čeká každého jedince, je to nevyhnutelná součást života. Smrt je pokládána
za poslední etapu vývoje člověka, člověk zaniká a již se nikdy nevrátí. Mozek jednoduše
ukončí život, důvodem může být jeho špatná výživa (bez kyslíku), nebo stáří. Neděsme
se však, někteří lidé vědí, jak to po smrti vypadá.
5.1.
Klinická smrt
Ti lidé zažili takzvanou klinickou smrt. Ve svých výpovědích vyprávějí zážitky, ty rozdělil
Dr. Raymond A. Moody do několika skupin, lidé se totiž někdy neshodují, je snad něco
pravdy na posmrtném životě, nebo jsou to pouhé výmysly našeho mozku?
Nejčastější zážitek je cesta tunelem, přes most, louku nebo les. Označuje to nový život.
Někdy duše opouští vlastní tělo, člověk sám sebe vidí např. na operačním sále, stává
se divákem své smrti. Fenomén světla patří k nejsilnějším zážitkům, bílé světlo je
schopno komunikovat s umírajícím. A nejděsivější ze všech je panoramatický přehled
dosavadního života, své paměti. Člověk je v úzkých, ví, že umírá. Avšak neumírá, vrací
se zpátky do svého těla, stejnou cestou, kterou přišel.
I já patřím mezi ty z jiného světa, věřím v převtělování. A až některý vědec tento fakt
potvrdí, budu patřit k těm, kteří byli u jeho zrodu. Co myslíte vy? Zanikne naše duše bez
jediné stopy? Kdo ví, třeba nám to náš mozek jednou sdělí.
7
Literatura
Knihy:
Juan, Stephen: Lidský mozek podivuhodný a záhadný, 1. vydání, Praha, nakladatelství
Angus & Robertson 1998, ISBN 80-240-1524-2
Rosypal, Stanislav: Přehled biologie, 1. vydání, Praha, Státní pedagogické nakladatelství
1987, ISBN 14-170-87
Dowswell, Paul: Velká encyklopedie vědy, 2. vydání, Havlíčkův Brod, nakladatelství
Fragment 2003, ISBN 80-7200-809-9
Jaugeyová, Isabelle: Lidské tělo, 1. vydání, Praha, nakladatelství Albatros 2005, ISBN
13-764-KMČ-005
Novinové články:
Život po životě, 21. století Extra č. 4, podzim 2009, str. 86
Internetové zdroje:
Použitý IQ test: http://www.celysvet.cz/iq-test-zdarma-i-s-vysledky
8
Anotace
In the course of reading this text is using a few melion nervous joins, especially those in
our brain. I have some information for you about nervous system which you can work
up by the help of sensorium, base of human thinking. But it isn’t only boring explication,
it is especially funny reading with a lot of interests.
Leiendo este texto usamos tambien algunos millones nervios; ante todo los nervos en
nuestro cerebro. Tengo aquí para ustedes las informaciones básicos de la sistema de
nervios, que pueden tratar con la madre dura gris; la base del pensamiento humano. No
es solamente una explicación aburrida, es ante todo una lectura divertida con muchas
curiosidades.
9
Přílohy
Příloha 1 – Nervové buňky
http://www.markus-hofmann.de/download/pr/mh_modell_der_nervenzelle.jpg
Příloha 2 – Mozek
http://camelot.lf2.cuni.cz/tomasekm/FE/Img/Mozek%20later.bmp
10
Příloha 3 – Graf
Příloha 4 – Dotazník
Věk………
Jakou nejstarší situaci ze svého dětství si pamatujete?
Jakou věc ze svého dosavadního života máte nejbarvitěji v paměti?
Máte někdy sen, ve kterém se zjevuje něco, co si pamatujete? Jestli ano, tak jaký?
11

Podobné dokumenty

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV pomáhají někdy překonat i strach. Například když jdu domů v noci sama, pustím si je do sluchátek a připadám si, že bych přeprala každého. Také bych si dovolila říct, že o nich skoro všechno vím, je...

Více

Absolventská práce_Kalkušová

Absolventská práce_Kalkušová ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

Více

Tropické lesy - Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov

Tropické lesy - Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov

Více