České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.

Komentáře

Transkript

České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.
České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.
Mezinárodní vědecká konference mladší generace historiků
Harmonogram:
STŘEDA 30. BŘEZNA
8:00-9:00
Prezence účastníků
9:00-9:40
9:40-11:00
ČTVRTEK 31. BŘEZNA
8:30-9:00
Dodatečná prezence
Slavnostní zahájení B9
9:00-10:40
Pátý konferenční blok
První konferenční blok
10:40-11:00
Přestávka na kávu
11:00-11:20
Přestávka na kávu
11:00-12:20
Šestý konferenční blok
11:20-13:00
Druhý konferenční blok
12:20-12:30
Zhodnocení druhého dne
13:00-13:40
Přestávka na občerstvení
13:40-15:00
Třetí konferenční blok
15:00-15:20
Přestávka na kávu
15:20-16:40
Čtvrtý konferenční blok
16:40-17:00
Zhodnocení prvního dne
od 18:30
Společenský večer
od 13:00
Oběd v restauraci Primátorka
PROGRAM:
První konferenční blok, středa 30. března, 9:40-11:00
B9
Vzpomínky, vzpomínání a zapomínání
Komentátor: Miroslav Michela
9:40
Eliška KOZARCOVÁ (FF KU), Janko Jesenský v historickej pamäti Slovákov
10:00 Václav SIXTA (FF UK), „Druhý život“ aneb proč a jak psát životopisy historiků?
10:20 Petra ŠVARDOVÁ (HÚ SAV & INALCO Paris), „V máji sa zrodila naša sloboda!“ Oslavy
a spomienkové akty konca druhej svetovej vojny.
10:40 Kritický komentář a diskuse
B13
Ve zdravém těle - zdravý duch
Komentátor: Dalibor Státník
9:40
Martin BRYCHTA (FF OSU), Lední hokej v Ostravě v letech 1945-1970 ve vzpomínkách
tehdejších aktivních hokejistů
10:00 Vojtěch HÁJEK (MÚVS ČVUT), Vrtulník HC-102 a liberecké sportovní letectví
10:20 Daniela KUŠNIEROVÁ (FF UCM Trnava), Formovanie skupiny futbalových priaznivcov Spartaka
Trnava na podklade historických a spoločensko-politických udalostí
10:40 Kritický komentář a diskuse
B14
I cesta může být cíl
Komentátor: Richard Pavlovič
9:40
Pavel DVOŘÁK (FF MU), Domácí zájezdy prezidenta Edvarda Beneše a fotografie
10:00 Michal ĎURČO (HÚ SAV), Plán ministerstva verejných prác na prestavbu cestnej siete na
Slovensku z rokov 1919-1920
10:20 Klára KOHOUTOVÁ (CSPV SAV), Vzpomínky Slováků na cestování v 80. letech prostřednictvím
orální historie
10:40 Kritický komentář a diskuse
Druhý konferenční blok, středa 30. března, 11:20-13:00
B9
Národy a národnosti
Komentátor: Jaroslav Pažout
11:20 Pavol LUKÁČ (FF KU Ružomberok), Volebná kampaň v publikačných materiáloch slovenskej
iredenty (1923–1929)
11:40 Veronika MICHVOCÍKOVÁ (FF UCM Trnava), Historická (kolektívna) pamäť a formovanie
národného povedomia slovenského národa
12:00 Lucia POLÁKOVÁ (CSPV SAV), K niektorým otázkam postavenia maďarskej menšiny v Rožňave
v rokoch 1918–1925
12:20 Zbyněk STURZ (FF UHK), Osvobození jižní Moravy Mezi válkou a mírem – k současnému stavu
historického výzkumu Německé jižní Moravy
12:40 Kritický komentář a diskuse
B13
Československo v mezinárodních souvislostech
Komentátor: Zdeněk Doskočil
11:20 Michaela BOĎOVÁ (FF TU Trnava), Juraj Slávik a československé vyslanectvo vo Varšave
v roku 1939
11:40 Barbora CÍSAŘOVÁ (FF UHK), Československo-izraelské kulturní vztahy v době nepřátelství,
1949–1967
12:00 Timur KASHAPOV (FF UK), Vliv rozpadu Sovětského bloku na československo-sovětské
hospodářské vztahy v letech 1989–1992
12:20 Kateřina ŠIMOVÁ (FSV UK), Dilemata puškinských oslav v Československu roku 1937
12:40 Kritický komentář a diskuse
B14
Průmysl jako zrcadlo minulosti
Komentátor: Ľudovít Hallon
11:20 Marianna BOBKOVÁ (CSPV SAV), Východoslovenské železiarne a migrácia obyvateľstva
v Košiciach v období socialistického režimu.
11:40 David BOHDÁLEK (FF JČU), Josef Follpracht – centrální ředitel národního podniku Koh-i-noor
v období třetí republiky
12:00
Jiří CHMELENSKÝ (MÚVS ČVUT), Elektrotechnická továrna v Doudlevcích v čele republikového
elektrotechnického vývoje
12:20 Tomáš GECKO (FF UK), Státní intervencionistická politika v meziválečném průmyslu stavebních
hmot na příkladu Československé republiky
12:40 Kritický komentář a diskuse
B7
Organizace masové i elitní
Komentátor: Veronika Středová
11:20 Maren HACHMEISTER (Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien München),
Sebeorganizace v socialismu. Červený kříž v Československu a v Polsku (1945–1989)
11:40 Zuzana HASÁKOVÁ (ÚA SAV), Umelecká a vedecká rada – jej úloha po II. svetovej vojne
12:00 Zuzana HASAROVÁ (FF UKF), Zväz československo-sovietskeho priateľstva – počiatky,
formovanie a hlavné aktivity zväzu
12:20 Pavel VAŠKO (FF UK), Výzkumný ústav místního hospodářství – instituce mezi vědou, uměním
a manažerským ústředím
12:40 Kritický komentář a diskuse
Třetí konferenční blok, středa 30. března, 13:40-15:00
B9
Zákon a pořádek
Komentátor: Libor Svoboda
13:40 Jan KOPAL (PedF UK), Události roku 1938 pohledem Ústavy 1920
14:00 Jiří LOUDA (FF UHK), Retribuční soudnictví v poválečném Československu zaměřené na
postavení žen a horizontální kolaboraci ve vybraném okresu
14:20 Markéta TĚTHALOVÁ (FF UHK), Politický proces s Janem Šolcem
14:40 Kritický komentář a diskuse
B13
Ženy v dějinách a dějiny žen
Komentátor: Denisa Nečasová
13:40 Milan HANZL (FF UHK), Vliv válečné zkušenosti na politické postoje poslankyň Národního
shromáždění v letech 1945 – 1946.
14:00 Lenka NEMRAVOVÁ (ABS ČR, FF UK), Karolína Sternbergová. Život na jemnišťském zámku i
v hájovně v Podlesí
14:20 Lucie VELKOVÁ (UJEP), Kult mateřství v Říšské župě Sudety
14:40 Kritický komentář a diskuse
B14
Proměny měst, venkova a krajiny
Komentátor: Tomáš Hradecký
13:40 Jaromír KARPÍŠEK (FF UHK), Proměna vlastnické struktury zemědělské půdy v důsledku
kolektivizačního procesu v okrese Broumov v letech 1949–1959 – poměrová analýza mezi
soukromým a socialistickým sektorem
14:00 Kristýna KAUCKÁ (FF UK), Ze zbytkového statku velkostatkem – příklad usedlosti Petrovice
14:20 Michal KURZ (FF UK), Budujeme novou Prahu! Pokus o ohledání prostorové a vizuální dimenze
stalinismu v kontextu historických měst
14:40 Kritický komentář a diskuse
Čtvrtý konferenční blok, středa 30. března, 15:20-16:40
B9
Církevní dějiny
Komentátor: Jan Mervart
15:20 Ester PUČÁLKOVÁ (FF MU), „Proč jsi evangelík? – Protože jsem Čech!“ Nacionalismus v ČCE
v prvních letech Československé republiky
15:40 Stanisľaw TOKARZ (Uniersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), The Catholic Church in
Czechoslovak part of Cieszyn Silesia in the 20 century - Coexistence of Czechs and Poles
16:00 Lukáš VACULÍK (FF OSU), Činnost tajné církve na Ostravsku v období normalizace
16:20 Kritický komentář a diskuse
B13
Tisk a média
Komentátor: Jaroslava Roguľová
15:20 Matej MARUNIAK (FF KU Ružomberk), Denník Čech ako opozícia voči politike Jana Šrámka
15:40 Lucia OSVALDOVÁ (FSV UK), Historický výskum médii
16:00 Petr Jan VINŠ (HTF UK), Minoritní německojazyčné církevní struktury a jejich eliminace po roce
1945
16:20 Kritický komentář a diskuse
B14
Věda a výzkum
Komentátor: Adam Hudek
15:20 Jana SIVIČEKOVÁ (ÚPV SAV),Vývoj myslenia Andreja Siráckeho v kontexte společenského
diania v 50. – 60. rokoch 20. storočí
15:40 Mariana STONIŠOVÁ (VŠB-TUO), Úloha vysokoškolských profesorů při formování
elektrotechnických oborů na VŠB v Příbrami (Ostravě)
16:00 Vít ŠMERHA (ČVUT), Vývoj telekomunikační techniky a radiotechniky na ČVUT. Intermezzo
Fakulty radiotechniky či slaboproudé elektrotechniky
16:20 Kritický komentář a diskuse
Pátý konferenční blok, čtvrtek 31. března, 9:00-10:40
B9
Muži v uniformách
Komentátor: Miroslav Čaplovič
9:00
Adam HÁJEK (FF UJEP), Představitelé Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
s vojenskou minulostí - Eduard Chalupa a Karel Mihaliček
9:20
Ivana KOLÁŘOVÁ (FPF SLU), Profesní dráha generála československého četnictva Karla
Vyčítala
9:40
Jiří NEMINÁŘ (FF OSU), Češi ve Wehrmachtu?
10:00 Martin POSCH (HÚ SAV), Životný príbeh poručíka pechoty a člena výsadku Manganese
Františka Bíroša
10:20 Kritický komentář a diskuse
B13
Dějiny kultury a umění
Komentátor: Ondřej Vojtěchovský
9:00
Jan BÁRTA (FF UK), Jan Procházka jako reprezentant pozdního socialistického realismu
novotnovské éry
9:20
Helena CHALUPOVÁ (FF a PedF UK), Byl Sulla gentleman? Starověký Řím v pozapomenuté hře
Ferdinanda Peroutky
9:40
Filip PAVČÍK (HÚ SAV), Slovenskí spisovatelia v konfrontácii s politickou mocou v rokoch 1945 1948
10:00 Čeněk PÝCHA (FF UK), Světlá minulost? Vztah světla a historie na fotografiích
10:20 Kritický komentář a diskuse
B14
Škola základ života
Komentátor: Karol Hollý
9:00
Klára ANDRESOVÁ (1. LF UK, FF UK), Odraz vzdělání, osobních zájmů a kulturního života
šlechty první poloviny 20. století ve fondech zámeckých knihoven
9:20
Lukáš LISNÍK (FF OSU), Vybrané problémy při rozboru studentů prvorepublikového období na
příkladu středních škol s českým vyučovacím jazykem v Moravské Ostravě
9:40
Hana PRYMUSOVÁ (FF MU), Vzdělávání žen a konstituování dívčího školství jako nosný prvek
emancipačních snah měšťanských žen na pomezí severomoravského a slezského prostoru
10:00 Zdeňka ŽÁČKOVÁ (FF UPOL), Počátky právnického studia žen na Karlově univerzitě v Praze
10:20 Kritický komentář a diskuse
Šestý konferenční blok, čtvrtek 31. března, 11:00-12:20
B9
Československý exil
Komentátor: Milan Sovilj
11:00 Ondřej HAVÁČ (FF MU), Národní identita v exilu
11:20 Jaroslav KŘÍŽ (FF UK), Havárie parníku Eastland – černý den v dějinách českého Chicaga
11:40 Miroslav LACKO (ABS ČR, FF UK), Úloha ministerstva vnútra v repatriácii a reemigrácii do
Československa po prvej svetovej vojne
12:00 Kritický komentář a diskuse
B13
Od sociálních bouří k sociální demokracii
Komentátor: Kateřina Lozoviuková
11:00 Dominika BORBÉLYOVÁ (FF UK), Osobnosť Ivana Markoviča v kontexte prvej Československej
republiky
11:20
Jan BROŽ (FF UK), Boj o sociální demokracii na podzim 1947
11:40 Martin FURMANIK (CSPV SAV), Výbuchy sociálnej nespokojnosti ako dôsledky vojnovej
kataklizmy. Rabovačky na Spiši tesne po skončení prvej svetovej vojny
12:00 Kritický komentář a diskuse
B14
Sex, drogy a Československo
Komentátor: Tomáš Kavka
11:00 Jan KOLÁŘ (FF UK), Dvě tváře drogové závislosti v socialistickém Československu
11:20 Lenka PROCHÁZKOVÁ (HÚ AV ČR), Sexualita verbalizovaná a vizualizovaná
11:40 Kritický komentář a diskuse

Podobné dokumenty

Hospodářské dějiny Československa 1918-1992

Hospodářské dějiny Československa 1918-1992 zda je spojení těchto dvou specializací v rámci historiografie vůbec žádoucí a jaké jsou jiné možné alternativy tohoto oboru v Evropě a v České republice. Výchozí stav „instalace“ hospodářských a s...

Více

ZDE - Katedra společenských věd

ZDE - Katedra společenských věd Martin Štuller........................................................................................ 206 Vliv názorových vůdců na volební chování v České Republice The Influence of Opinion-leader...

Více

ix. česko-slovenské dialógy o bolesti vysoké tatry 11.

ix. česko-slovenské dialógy o bolesti vysoké tatry 11. PREDSEDNÍCTVO: Fabuš,S., Križanová,K. PSYCHOTERAPIE A ZVLÁDÁNÍ STRACHU Z BOLESTI A SMRTI U NÁDOROVÉHO ONEMOCNĚNÍ Raudenská,J., Kozák,J., Hilliová,I. Oddělení klinické psychologie, Centrum pro léčen...

Více

Benecko výsledky sobota

Benecko výsledky sobota 851 Kapal Václav 828 Šrajer Jiří

Více

Slovíčka – Module 3A/B/C/D

Slovíčka – Module 3A/B/C/D (úspěšně) složit (zkoušku) výplata platit za něco 1. povýšení (v práci) 2. propagace (výrobku) rekvalifikační kurs plat (měsíční) zajištění, jistota, záruka nemocenská (peníze) předpokládat veterin...

Více

DP 2008.xlsx

DP 2008.xlsx Janků Jelínek Jindra Jindrák Juhász Kejvalová Kleinová Klempa Klimszová Kocián Kolajková Konečný Kořínek Košťál Kozák Kozáková Krejčí Krsičková Kubala Kučera Kučerová Kučerová Kunhartová Kuťáková L...

Více