prioritní osa 1 - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad

Komentáře

Transkript

prioritní osa 1 - Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
ROP SEVEROZÁPAD
PODPOŘENÉ PROJEKTY
2007 – 2013
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad • Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj • „Vize přestane být snem”
1
OBSAH
Slovo úvodem
4
Regionální operační program Severozápad
6
PRIORITNÍ OSA 1 – Regenerace a rozvoj měst
8
PRIORITNÍ OSA 2 – Integrovaná podpora místního rozvoje
14
PRIORITNÍ OSA 3 – Dostupnost a dopravní obslužnost
18
PRIORITNÍ OSA 4 – Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
22
PRIORITNÍ OSA 5 – Technická asistence
28
REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD
PŘEHLED PRIORITNÍCH OS, OBLASTÍ PODPORY A SPECIFICKÝCH CÍLŮ PROGRAMU
PRIORITNÍ OSA
Regionál
Regionální
áln
ní operační
opera
erační program Severozápad (dále jen ROP SZ) rozděluje prostředky mezi žadatele
v Ústec
ecké
kém a Karlovarském
Karlov
rlovarském kraji od roku 2007. Pro období realizace 2007–2013 byla z EU
Ústeckém
alokována do ROP SZ částka 745 911 021€. Jde o přibližně 19 mld. Kč, přičemž toto číslo
je ovlivněno pohybem kurzu. Z těchto finančních prostředků bylo již příjemcům proplaceno
přibližně 13,2 mld. Kč (po obnovení činnosti ROP SZ proplatil již přibližně 3 mld. Kč).
Zasmluvněno a dosud neproplaceno (probíhá realizace projektů nebo kontrola žádostí o platbu)
je přibližně 1,3 mld. Kč. K certifikaci bylo již předloženo 6,7 mld. Kč (včetně prostředků předložených k certifikaci v listopadu 2013).
Řídícím orgánem ROP SZ je Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad. Jejím úkolem
je dohlížet na efektivní rozdělování dotací, které jsou prostřednictvím tohoto operačního
programu rozdělovány z fondů Evropské unie.
Realizace ROP na území regionu Severozápad, který je tvořen Ústeckým a Karlovarským krajem,
je důležitým stimulem pro další rozvoj tohoto regionu. Pro ROP SZ byl definován globální cíl
a cíle specifické, které jsou realizovány prostřednictvím pěti prioritních os. Globálním cílem ROP
SZ je zvýšení kvality fyzického prostředí regionu a přeměna ekonomických a sociálních struktur
regionu jako předpoklad pro zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život
obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci
k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje ČR/EU. Specifické cíle jsou uvedeny v tabulce
prioritních os.
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad věnuje velkou pozornost průběžnému vývoji
ROP SZ a informuje o něm širokou veřejnost prostřednictvím celé řady komunikačních nástrojů,
např. prostřednictvím internetových stránek, výročních zpráv a vydávaných publikací.
V této aktualizované publikaci můžete najít přehled všech podpořených projektů od roku 2008
až do listopadu 2013. Najdete zde také souhrnné tabulky za jednotlivé oblasti podpory
s procentuálním vyčíslením čerpání alokace. Pro porovnání zájmu o podporu z ROP SZ
a toho, kolik již bylo podepsáno smluv – tedy kolik projektů bylo podpořeno.
Počet projektů
Příspěvek EU (v mil. Kč)
Dotace RR (v mil. Kč)
Předložené projekty
1,008
32,784.25
3,084.79
Projekty se smlouvou*
339
14,598.61
1,316.61
Ukončené projekty
277
11,451.83
999.71
Proplacená částka
x
12,469.98
1,098.64
Výše alokace EU na oblast podpory
19,635.12
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
100.00
Zasmluvněno (v %)
74.35
Proplaceno (v %)
63.51
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
3
SOUVISEJÍCÍ OBLASTI PODPORY
1.1
1
1 Podpora rozvojových pólů regionu
1 – Regenerace
a rozvoj měst
Moderní a atraktivní města představující
hlavní hybnou sílu rozvoje regionu
1.2 Podpora revitalizace a regenerace
1.3 Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů
2 – Integrovaná
podpora místního
rozvoje
Venkovské oblasti využívající místní
a regionální potenciál pro zajištění
plnohodnotného života obyvatel
Venkovské oblasti využívající místní
a regionální potenciál pro zajištění
plnohodnotného života obyvatel
3 – Dostupnost
a dopravní
obslužnost
4 – Udržitelný rozvoj
cestovního ruchu
2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj,
informovanost a osvěta veřejnosti
2.2 Investice pro zlepšení fyzické
infrastruktury
3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury
regionálního a nadregionálního významu
Moderní a atraktivní města představující
hlavní hybnou sílu rozvoje regionu
Dostupný region umožňující efektivní
mobilitu svých obyvatel
3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Moderní a atraktivní města představující
hlavní hybnou sílu rozvoje regionu
4.1 Budování a rozvoj atraktivit
a infrastruktury cestovního ruchu
Venkovské oblasti využívající místní
a regionální potenciál pro zajištění
plnohodnotného života obyvatel
4.2 Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích
a stravovacích zařízení
4.3 Podpora marketingu tvorby a rozvoje
cestovního ruchu
5.1 Podpora implementace ROP SZ
5 – Technická
asistence
Stav projektu
SPECIFICKÝ CÍL
5.2 Podpora rozvoje absorpční kapacity
a publicity
Graf č. 1
21
272
POČTY PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ DO PROGRAMU
ROP SZ V ČLENĚNÍ DLE PRIORITNÍCH OS
270
Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst
Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje
Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost
Prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Prioritní osa 5 - Technická asistence
402
15
272
270
43
402
21
2.64%
Graf č. 4
POČTY PROJEKTŮ S UZAVŘENOU SMLOUVOU O POSKYTNUTÍ
DOTACE PROSTŘEDKŮ DLE PRIORITNÍCH OS
Graf č. 2
39.56%
34.84%
4.26%
PROCENTNÍ ROZLOŽENÍ NÁROKOVANÝCH DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Z EU U REGISTROVANÝCH PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ
Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst
Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje
Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost
Prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Prioritní osa 5 - Technická asistence
Prioritní osa 1
Regenerace a rozvoj měst
Prioritní osa 2
Integrovaná podpora místního rozvoje
Prioritní osa 3
Dostupnost a dopravní obslužnost
Prioritní osa 4
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
39.56 %
4.26 %
34.84 %
18.70 %
2.64 %
107
60
25
132
15
60
4.31%
32%
18.70%
PROJEKTY S UZAVŘENOU SMLOUVOU O POSKYTNUTÍ DOTACE
Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst
Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje
Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost
Prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Prioritní osa 5 - Technická asistence
132
25
43
Prioritní osa 5
Technická asistence
Graf č. 3
107
21.91%
38.49%
29.79%
5.50%
Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst
Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje
Prioritní osa 3 - Dostupnost a dopravní obslužnost
Prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Prioritní osa 5 - Technická asistence
38.49 %
5.50 %
29.79 %
21.91 %
4.31 %
prioritní osa 1/ REGENERACE A ROZVOJ MĚST
Oblast podpory 1.1
Podpora rozvojových pólů regionu
Stav projektu
Předložené projekty
Projekty se smlouvou*
Ukončené projekty
Proplacená částka
Počet projektů
50
31
28
x
Příspěvek EU
(v mil. Kč)
3 264,58
2 458,35
2 221,77
2 297,27
Dotace RR (v mil. Kč)
272,93
151,12
135,16
137,11
Výše alokace EU na oblast podpory
Statutární město Děčín; Modernizace
sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického
a ZŠ Komenského náměstí
3 044,50
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
15,51
Zasmluvněno (v %)
80,75
Proplaceno (v %)
75,46
Město Karlovy Vary:
Meandr Ohře v Karlových Varech
a Víceúčelová stezka
Rybáře - Stará Role
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Město Karlovy Vary: Výstavba
krytého plaveckého bazénu,
lávky a parkoviště
Město Karlovy vary:
Volnočasový areál Rolava
Karlovarský kraj žadatel
Město Karlovy Vary
Město Karlovy Vary
Město Karlovy Vary
Karlovarský kraj
5
Název projektu
Meandr Ohře v Karlových Varech a Víceúčelová stezka Rybáře - Stará Role
Volnočasový areál Rolava
Výstavba krytého plaveckého bazénu, lávky a parkoviště
Dotace celkem (RR + EU)
31 611 720,06
51 585 977,45
193 509 654,86
276 707 352,37
Ústecký kraj žadatel
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Statutární město Ústí nad Labem
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Statutární město Ústí nad Labem
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Statutární město Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Statutární město Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Statutární město Ústí nad Labem
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Statutární město Ústí nad Labem
Statutární město Děčín:
Revitalizace parku
na Mariánské louce
v Děčíně a zámeckých
zahrad
Ústecký kraj
2 135 884 030,18
Celkem
2 412 591 382,55
Statutární město Ústí nad Labem:
Lanová dráha na Větruši
Statutární město Děčín;
Modernizace učeben ZŠ
pro potřeby dalšího
vzdělávání
Název projektu
Dotace celkem (RR + EU)
Centrum sportu a volného času - Tréninková hala a šatnovací blok
127 480 844,82
Centrum sportu a volného času - Zimní stadion
232 211 165,71
Domov pro seniory Bukov
74 980 657,00
Efektivní řízení IPRM I
7 296 657,54
Efektivní řízení IPRM II
15 708 712,51
Management IPRM I.
9 418 084,52
Zámek Děčín - kulturně společenské centrum
146 757 526,33
Lanová dráha na Větruši
61 460 630,60
Revitalizace městského centra II.etapa, 2.stavba
139 916 788,90
Sektorové centrum - demolice
78 903 938,00
Revitalizace Domu kultury - část C,D
159 538 749,04
Revitalizace a regenerace prostředí v zóně
29 136 301,80
Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání
46 708 151,91
Kulturně společenské centrum
72 672 099,31
Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí
25 340 225,24
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - atrium
32 745 086,90
Modernizace Magistrátu města Ústí nad Labem - zasedací místnost
31 022 564,90
Budova magistrátu B2 - Centrální archiv a správní agendy
35 377 799,42
Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity
42 781 122,00
Kamerový a bezpečnostní systém
38 184 186,80
Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)
119 934 020,85
Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad
55 661 702,36
Letní stadion s tréninkovým zázemím
208 498 548,39
Oddychové a relaxační centrum
252 332 338,34
Doplnění parkovacích ploch a technické infrastruktury
44 625 000,00
Sektorové centrum - výstavba sportovní infrastruktury
47 191 126,99
prioritní osa 1/ REGENERACE A ROZVOJ MĚST
Karlovarský kraj žadatel
město Cheb
Oblast podpory 1.2
Podpora revitalizace a regenerace
Stav projektu
Počet projektů
Předložené projekty
172
Projekty se smlouvou*
51
Ukončené projekty
51
Proplacená částka
x
Výše alokace EU na oblast podpory
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
Zasmluvněno (v %)
Proplaceno (v %)
Příspěvek EU (v mil. Kč)
Dotace RR (v mil. Kč)
6 724,84
593,85
1 791,22
134,86
1 791,22
134,86
1 735,56
131,62
2 663,09
13,56
67,26
65,17
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Město Litvínov; Komunitní knihovna Litvínov
Město Roudnice nad Labem; Rekonstrukce a dostavba
I.Základní Školy v Roudnici nad Labem, ulice Karla Jeřábka 941
Městská nemocnice
v Litoměřicích:
Modernizace RTG
a ženského oddělení
Městské nemocnice
v Litoměřicích
Název projektu
Dotace celkem (RR + EU)
Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb
117 053 416,39
Stavební úpravy budovy školy na centrální
Muzeum Cheb, příspěvková organizace depozitář Krajského muzea Karlovar. kraje, p.o. v
Karlovarského kraje
Chebu
28 558 743,64
Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas Město Ostrov
Ostrov
46 791 936,21
Město Sokolov
Rekonstrukce haly zimního stadionu v Sokolově
129 937 208,00
Město Ostrov
Historický Ostrov II
82 553 731,04
Multifunkční hřiště pro dospívající mládež U
Město Františkovy Lázně
Jezírka ve Františkových Lázních
37 776 227,01
Město Cheb
Revitalizace zahrad mateřských škol v Chebu - I.
27 895 277,43
Město Cheb
Revitalizace vnitrobloku Krátká a okolí v Chebu
46 353 194,54
Město Kraslice
Kraslice - Rekonstrukce chodníků II. a III. etapa
13 674 596,00
Město Kraslice
Veřejně přístupné sportoviště - Kraslice
8 544 052,95
Revitalizace a regenerace brownfields - kasárna
Město Mariánské Lázně
Hamrníky
25 000 000,00
Město Mariánské Lázně
Vybudování zóny klidu
25 000 000,00
Město Sokolov
Rekonstrukce budovy městského úřadu - 2. etapa
18 212 973,95
Střední škola živnostenská Sokolov,
Moderní střední školy - moderní sportovní areály
příspěvková organizace
Střední školy živnostenské Sokolov
6 031 654,16
Multifunkční, informační, vzdělávací a společenské
Město Aš
centrum - Městská knihovna v Aši
19 321 986,63
OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.
Modernizace centrálních operačních sálů
24 999 999,99
Revitalizace centra města Aš - rekonstrukce
Město Aš
Masarykova náměstí
14 742 873,24
Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek
Město Nejdek
Stavba zázemí zimního stadionu
20 824 500,59
Zastřešení a opláštění zimního stadionu Nejdek
Město Nejdek
Stavba zastřešení ledové plochy
24 623 464,59
Město Chodov
Sportovní centrum Chodov SO.05
7 605 131,70
Město Chodov
Chodov - obnova parku u evangelického kostela
5 727 050,50
Město Chodov
Rekonstrukce a vybavení DDM Bludiště Chodov
9 149 130,55
Národní rada osob se zdravotním
postižením České republiky o.s.
Toa Point
23 113 527,09
Město Sokolov
Rekonstrukce bazénu 6. ZŠ a sadové úpravy
7 354 154,78
Rekonstrukce sportovního areálu Viktoria
Město Mariánské Lázně
Mariánské Lázně, II. etapa
12 193 492,53
Město Kraslice
Stavební úpravy náměstí 28. října
16 600 500,33
Město Chodov
Sportovní hala Chodov
71 961 982,48
Revitalizace komunikací včetně víceúčelových
Město Cheb
stezek pro pěší a cyklisty v Chebu
19 481 276,61
Dům kultury Ostrov - Centrum pro kulturu,
Město Ostrov
vzdělávání a volný čas
18 946 944,83
Karlovarský kraj
7
910 029 027,76
Město Ostrov; Dům
kultury Ostrov - Centrum
pro kulturu, vzdělávání a
volný čas
Město Cheb; Pěší zóna - ulice Svobody - Cheb
Ústecký kraj žadatel
Město Litoměřice
MĚSTO KADAŇ
Město Jirkov
MĚSTO KADAŇ
Město Louny
MĚSTO LITVÍNOV
Město Roudnice nad Labem
Město Roudnice nad Labem
Město Jirkov
Město Jílové
MĚSTO LITVÍNOV
Město Žatec
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
MĚSTO KADAŇ
MĚSTO DUCHCOV
Město Lovosice
MĚSTO LITVÍNOV
Městská nemocnice v Litoměřicích
MĚSTO DUCHCOV
Město Jirkov
Město Štětí
MĚSTO KADAŇ
Ústecký kraj
Město Chodov; Chodov
- obnova parku u evangelického kostela Celkem
Název projektu
Dotace celkem (RR + EU)
Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice
208 125 000,00
Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani
121 526 944,00
Rekonstrukce Kludského vily v ul. Vinařická 363, Jirkov pro účely městské knihovny
31 543 418,97
Sportovní víceúčelová hala Kadaň 2
42 020 497,99
Informační a vzdělávací centrum - městská knihovna
37 677 067,44
Přestavba části objektu Citadela v Litvínově pro potřeby ZUŠ
58 891 726,52
Revitalizace centra města v památkové zóně Roudnice nad Labem
51 713 568,00
Rekonstrukce a dostavba I.Základní Školy v Roudnici nad Labem, ulice Karla Jeřábka 941. 46 654 493,00
Školní hřiště pro ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská
26 706 005,21
Revitalizace a regenerace centra města Jílové
66 781 377,33
KOMUNITNÍ KNIHOVNA LITVÍNOV
39 771 744,88
Revitalizace víceúčelového sportovního areálu Mládí
24 841 073,42
Modernizace, obnova a rozvoj centra České Kamenice
19 195 584,41
Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek III. Podhradí
24 702 016,60
Revitalizace volnočasového a sportovního areálu Bažantnice v Duchcově - I. fáze.
24 201 498,93
Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostředí místní části města Lovosice
24 839 963,65
Rekonstrukce multifunkčního hřiště ul. Šafaříkova - Litvínov
7 624 337,33
Modernizace RTG a ženského oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
24 895 151,65
Revitalizace víceúčelového sportovního areálu v Duchcově - I.fáze
16 521 200,39
Rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v historickém centru města Jirkova
57 078 726,55
Modernizace městského koupaliště Štětí - I. část
17 838 258,95
Multifunkční hřiště pro volnočasové aktivity Kadaň
42 899 045,14
1 016 048 700,36
1 926 077 728,12
prioritní osa 1/ REGENERACE A ROZVOJ MĚST
Oblast podpory 1.3
Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů
Stav projektu
Předložené projekty
Projekty se smlouvou*
Ukončené projekty
Proplacená částka
Výše alokace EU na oblast podpory
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
Zasmluvněno (v %)
Proplaceno (v %)
Počet projektů
50
25
19
x
Příspěvek EU (v mil. Kč)
3 555,51
2 110,25
1 411,71
1 584,70
Dotace RR (v mil. Kč)
288,62
175,54
116,15
132,20
2 060,35
10,49
102,42
76,91
Ústecký kraj; Integrovaná SŠ energetická,
Chomutov, výstavba vzdělávacího centra
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Ústecký kraj; SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L.,
Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP
Karlovarský kraj žadatel
Střední průmyslová škola Ostrov
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Integrovaná střední škola Cheb
Karlovarský kraj
9
Dotace celkem (RR
Název projektu
+ EU)
Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov
370 981 165,32
Projekt revitalizace Centra vzdělávání ISŠTE Sokolov
355 852 116,24
Modernizace vybavení a zařízení Karlovarské krajské nemocnice a.s. 102 099 631,90
Centrum odborného a praktického vzdělávání ISŠ Cheb
31 376 987,99
860 309 901,45
Střední průmyslová škola Ostrov; Centrum technického vzdělávání (CTV) Ostrov
Ústecký kraj žadatel
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská zdravotní, a.s.
Fokus Labe
Dotace celkem
Název projektu
(RR + EU)
Gymnázium, Rumburk - REKO hlavní budovy
53 464 338,48
Integrovaná SŠ energetická, Chomutov, výstavba vzdělávacího centra
51 619 551,00
Evropská obchodní akademie Děčín - rekonstrukce budovy
41 931 419,29
Domov důchodců Šluknov, p.o.,Rekonstrukce ubytovacího pavilonu
32 400 098,26
,,Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů- o.z. Teplice"
82 947 322,82
Optimalizace logistických a obslužných procesů
54 737 856,63
Centrum robotické chirurgie
71 753 590,00
Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Nemocnice Most, o.z.
85 664 664,98
Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 91 590 210,79
Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Nemocnice Děčín, o. z.
84 322 317,85
Doplnění zdravotnického zařízení a přístrojů - Nemocnice Chomutov, o. z.
36 347 946,12
Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4.etapa
137 555 965,71
Evropská obchodní akademie Děčín - přístavba tělocvičny včetně zázemí
46 856 635,17
Konzervatoř Teplice, REKO zadního traktu budovy, dostavba zázemí, úprava dvora
94 785 798,56
SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L., Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP
147 149 270,42
Zvýšení bezpečnosti pacienta při operačních výkonech
49 195 343,09
Rekonstrukce stravovacího provozu
31 712 514,42
Výstavba chráněného bydlení pro duševně nemocné v Ústí nad Labem
7 891 044,75
Ústecký kraj
1 201 925 888,34
Celkem
2 062 235 789,79
Ústecký kraj; Gymnázium Jateční ul., Ústí nad Labem, dostavba areálu 4.etapa
prioritní osa 2/ INTEGROVANÁ PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE
Oblast podpory 2.1
Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti
Stav projektu
Počet projektů
Předložené projekty
53
Projekty se smlouvou*
27
Ukončené projekty
22
Proplacená částka
x
Výše alokace EU na oblast podpory
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
Zasmluvněno (v %)
Proplaceno (v %)
Příspěvek EU (v mil. Kč)
153,96
68,53
52,86
56,89
Dotace RR (v mil. Kč)
13,76
2,32
2,32
2,14
53,18
0,27
128,87
106,98
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Město Loket
Karlovarský kraj žadatel
Obec Královské Poříčí
Mariánskolázeňsko
Město Loket
Mikroregion Sokolov - východ
Mikroregion Sokolov - východ
Obec Velká Hleďsebe
"Mikroregion Pod Chlumem"
Město Jáchymov
Obec Libá
Sdružení Krušné hory - západ
Město Luby
Město Březová
MAS Sokolovsko o.p.s.
MAS Sokolovsko o.p.s.
Svazek obcí Kamenné Vrchy
MAS 21, o.p.s.
Karlovarský kraj
11
Město Mariánské Lázně
Název projektu
Studie: "Rozvojové území Královské Poříčí - západ"
Budování kapacity pro místní rozvoj Mariánskolázeňska
Příprava integrovaného projektu rozvoje občanské vybavenosti města Loket
Studie projektu Antonínské arboretum
Projektová dokumentace napojení páteřní cyklostezky na Slavkovský les v Březové, část Tisová
Budování kapacity pro místní rozvoj Velké Hleďsebe
Projektová příprava - cyklostezky a cyklotrasy v okolí jezera Medard
Projektová příprava rozvojových projektů ve městě Jáchymov
Revitalizace parku v Libé - projektová příprava
Budování kapacity pro místní rozvoj regionu Krušné hory - západ
Budování kapacity pro místní rozvoj města Luby
Dokumentace pro kulturně společenské zařízení v Březové
Obnova reliktů zaniklých obcí Slavkovského lesa
Cyklostezky po zaniklých obcích Slavkovského lesa a napojení na systémy v sokolovské kotlině
Projektová příprava pro rozvoj mikroregionu Kamenné Vrchy
Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí
Dotace celkem (RR
+ EU)
1 548 967,06
4 603 633,06
3 265 925,00
1 780 406,70
1 455 711,35
4 459 641,77
2 697 771,93
2 620 311,78
935 000,00
4 014 754,00
1 445 000,00
1 199 078,00
1 922 393,45
3 208 240,49
3 791 824,27
1 635 899,80
40 584 558,66
České Švýcarsko; Pravčická brána
České Švýcarsko; Hřensko
Ústecký kraj žadatel
OBEC BYSTŘANY
Obec Staňkovice
Město Budyně nad Ohří
Obec Velké Březno
OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU
České Švýcarsko o.p.s.
Obec Vědomice
Svazek obcí INTEGRO - Západ Českého středohoří - Poohří
Název projektu
Společně pro rozvoj Bystřan
Aktivizace rozvojového potenciálu obce Staňkovice
Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009 - 2015
Projekty rozvoje infrastruktury - Velké Březno
Revitalizace historického centra obce Kostomlaty pod Milešovkou - zpracování projektové dokumentace
Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu České Švýcarsko
Příprava rozvojových projektů obce Vědomice
Kvalitní projektová dokumentace - prostředek ke zvýšení rozvojové kapacity území
Dotace celkem (RR
+ EU)
1 727 872,00
1 059 495,00
1 816 237,50
1 530 877,87
997 421,45
3 485 000,00
1 876 800,00
9 903 112,11
Ústecký kraj
22 396 815,93
Celkem
62 981 374,59
prioritní osa 2/ INTEGROVANÁ PODPORA MÍSTNÍHO ROZVOJE
Oblast podpory 2.2
Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Stav projektu
Počet projektů
Předložené projekty
217
Projekty se smlouvou*
33
Ukončené projekty
32
Proplacená částka
x
Výše alokace EU na oblast podpory
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
Zasmluvněno (v %)
Proplaceno (v %)
Příspěvek EU (v mil. Kč)
4 243,65
677,62
660,37
654,93
Dotace RR (v mil. Kč)
383,06
46,50
46,50
46,11
783,99
3,99
86,43
83,54
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Obec Pernink; Výstavba a vybavení objektu
pro kulturní a komunitní život v Perninku
Karlovarský kraj žadatel
Město Skalná
Město Chyše
Město Březová
Město Nové Sedlo
Obec Tři Sekery
Obec Pernink
Obec Lipová
Město Toužim
Město Abertamy
Město Hranice
Karlovarský kraj
13
Obec Tři Sekery; Rekonstrukce
kostela "čtrnácti svatých
pomocníků v nouzi" Tři Sekery a
rekonstrukce místní komunikace
Ústecký kraj; Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie
Dotace celkem (RR
Název projektu
+ EU)
Průtah silnice II/213, Skalná
47 255 343,65
Rekonstrukce a dostavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě Chyše
16 697 288,00
Multifunkční centrum Březová - 1. etapa
41 258 105,01
Silnice II/209 N. Sedlo Chranišov, průtah a přeložka II. etapa a revit.zast. ploch náměstí v N.Sedle
21 797 238,29
Rekonstrukce kostela "Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi" Tři Sekery a rekonstrukce místní komunikace
7 002 182,63
Výstavba a vybavení objektu pro kulturní a komunitní život v Perninku.
35 224 000,00
REVITALIZACE A REGENERACE CENTRA OBCE LIPOVÁ
14 236 407,00
Rekonstrukce veřejných prostranství města Toužim
5 958 526,19
Abertamy - rekonstrukce veřejných prostranství
47 409 582,17
Revitalizace Masarykova náměstí
6 245 083,39
243 083 756,33
Ústecký kraj; Psychiatrická léčebna
Petrohrad - ergoterapie
Ústecký kraj; Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B
Ústecký kraj žadatel
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
MĚSTO KRÁSNÁ LÍPA
Město Dolní poustevna
Ústecký kraj
Ústecký kraj
OBEC OBRNICE
Městská správa sociálních služeb Vejprty
OBEC KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU
Obec Velké Březno
OBEC STRUPČICE
MĚSTO VEJPRTY
MĚSTO VEJPRTY
OBEC OBRNICE
Město Bohušovice nad Ohří
Obec Hřivice
Obec Povrly
OBEC Údlice
Městys Brozany nad Ohří
MĚSTO VEJPRTY
OBEC OBRNICE
Město Vejprty; Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech
Název projektu
Dětský domov Vysoká Pec Reko hlavní budovy a příjezdové cesty
VOŠ a SOŠ, Roudnice n.L.,REKO a zkapacitnění vzdělávacího zařízení VOŠ a SOŠ Roudnice n.L.-Vědomice
Psychiatrická léčebna Petrohrad - ergoterapie
Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě- Centrum Českého Švýcarska II
Centrum setkávání v Dolní Poustevně
Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o., Krásná Lípa, Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B
Ústav sociální péče Háj u Duchcova, p. o. REKO stávajícího půdního prostoru budovy č. 2
Integrované centrum volnočasových aktivit v Obrnicích
Rozvoj venkova revitalizací nevyužívaných objektů pro komplexní sociální služby
Multifunkční kulturní centrum a regenerace centra obce Kostomlaty pod Milešovkou
Revitalizace staré pískovny na sportovně relaxační areál s naučnou stezkou - Valtířov
Úpravy náměstí v obci Strupčice
Revitalizace ulice Myslbekova ve Vejprtech
Revitalizace ulice Boženy Němcové ve Vejprtech
Revitalizace středu obce Obrnice
Revitalizace veřejného prostranství v Bohušovicích nad Ohří
Realizace rozvojové strategie Obce Hřivice, I. etapa
"Rozvoj Obce Povrly"
Revitalizace centra obce Údlice
Sportovně volnočasový areál - Brozany nad Ohří
Revitalizace Kostelního náměstí ve Vejprtech
Stavební úpravy budovy č.p.111
Dotace celkem (RR
+ EU)
29 694 374,74
21 737 705,25
26 312 969,00
31 265 472,09
12 733 277,98
46 643 549,85
22 603 290,75
27 454 032,00
22 969 007,23
5 655 619,24
11 383 879,89
15 151 626,20
9 881 685,95
12 888 673,13
40 297 451,34
14 066 625,30
11 159 621,55
16 950 360,00
18 607 759,99
34 900 292,46
21 679 523,66
9 755 280,00
Ústecký kraj
463 792 077,60
Celkem
706 875 833,93
prioritní osa 3/ DOSTUPNOST A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Oblast podpory 3.1
Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu
Stav projektu
Předložené projekty
Projekty se smlouvou*
Ukončené projekty
Proplacená částka
Výše alokace EU na oblast podpory
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
Zasmluvněno (v %)
Proplaceno (v %)
Počet projektů
16
12
12
x
Příspěvek EU (v mil. Kč) Dotace RR (v mil. Kč)
3 920,87
316,51
2 730,28
240,91
2 730,28
240,91
2 665,91
235,23
4 685,18
23,86
58,27
56,90
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Ústecký kraj: Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec - Hradiště - Rusová, silnice II/224
Ilustrační fotografie
Karlovarský kraj žadatel
Karlovarský kraj
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Karlovarský kraj
15
Název projektu
Modernizace letiště Karlovy Vary - III. etapa, 2. část
Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I. etapa
Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - II. etapa
Dotace celkem
(RR + EU)
87 190 825,00
326 090 700,74
380 000 843,14
793 282 368,88
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace; Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji
Ústecký kraj; Ústecký kraj, Chomutov,Louny,
Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany-Petrohrad,
silnice II/224 (I. etapa)
Ústecký kraj žadatel
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Ústecký kraj
Ústecký kraj
Dotace celkem (RR
Název projektu
+ EU)
Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce v ús. I/7-Údlice-Kadaň-Klášterec n. O.,silnice II/224, II/568
267 350 874,02
Ústecký kraj, Teplice, Rekonstrukce v úseku I/13 - Bílina - Kozly - kř.I/15,silnice II/257
101 414 618,76
Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13 - Jirkov - Otvice - Havraň, silnice II/251
141 008 853,76
Ústecký kraj, Chomutov, REKONSTRUKCE V ÚSEKU I/13 - PERŠTEJN - VEJPRTY, SILNICEII/219, III/22310 154 353 832,20
Ústecký kraj, Chomutov, Rekonstrukce úseku I/13 - Klášterec - Hradiště - Rusová, silnice II/224
132 862 704,91
ÚK, TP, Rekonstrukce v ús. I/13 - Duchcov - Teplice - II/254, I/13 - Hostomice - Kostomlaty - II/258
170 268 771,50
Rekonstrukce silnice II/263 Česká Kamenice - Rumburk - Jiříkov
351 179 783,10
Ústecký kraj,Chomutov,Louny,Rekonstrukce úseku I/13 - Podbořany-Petrohrad, silnice II/224 (I. etapa) 594 649 431,98
Ústecký kraj, Louny, Rekonstrukce úseku I/7 - Louny - Ročov - hranice kraje, silnice II/229
264 812 430,45
Ústecký kraj
2 177 901 300,68
Celkem
2 971 183 669,56
prioritní osa 3/ DOSTUPNOST A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Oblast podpory 3.2
Rozvoj dopravní obslužnosti regionu
Stav projektu
Předložené projekty
Projekty se smlouvou*
Ukončené projekty
Proplacená částka
Výše alokace EU na oblast podpory
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
Zasmluvněno (v %)
Proplaceno (v %)
Počet projektů
27
13
8
x
Příspěvek EU (v mil. Kč)
2 459,40
1 141,25
596,17
846,74
Dotace RR (v mil. Kč)
124,06
86,56
51,41
71,73
2 155,12
10,98
52,96
39,29
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Ústecký kraj; Labská stezka
České dráhy, a.s.;
Moderní železniční vozidla
pro Karlovarský a Ústecký kraj
17
Karlovarský kraj žadatel
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
České dráhy, a.s.
České dráhy, a.s.
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
České dráhy, a.s.
Karlovarský kraj
Dotace celkem (RR
Název projektu
+ EU)
Cyklostezka Ohře
119 281 264,40
Dopravní terminál Sokolov
91 753 285,32
MODERNÍ SPOJENÍ KARLOVARSKÉHO A ÚSTECKÉHO KRAJE
51 309 434,88
MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ
128 277 647,22
Karlovarská karta
78 585 040,00
Dopravní terminál Cheb
100 938 698,12
Dopravní terminál Mariánské Lázně
62 259 798,61
Cyklostezka Ohře II
38 122 500,00
MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ II
47 690 405,62
718 218 074,17
Karlovarský kraj; Dopravní terminál Cheb
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.; Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého kraje
Ústecký kraj žadatel
Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.
Ústecký kraj
České dráhy, a.s.
Ústecký kraj
Celkem
Název projektu
Integrovaný odbavovací systém MHD a LD propojitelný s IDS Ústeckého kraje
Labská stezka č. 2 - I. etapa
MODERNÍ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA PRO ÚSTECKÝ KRAJ
Dotace celkem (RR
+ EU)
28 717 169,54
65 045 382,10
383 660 256,00
477 422 807,64
1 195 640 881,81
prioritní osa 4/ UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Oblast podpory 4.1
Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
Stav projektu
Počet projektů
Předložené projekty
146
Projekty se smlouvou*
39
Ukončené projekty
21
Proplacená částka
x
Výše alokace EU na oblast podpory
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
Zasmluvněno (v %)
Proplaceno (v %)
Příspěvek EU (v mil. Kč)
4 646,17
1 923,05
616,64
1 337,20
Dotace RR (v mil. Kč)
463,37
201,11
41,97
123,04
2 294,92
11,69
83,80
58,27
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7
(Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Město Žatec;
Chrám Chmele a Piva
Město Litoměřice; Svatostánek českého vinařství
Statutární město Ústí nad Labem; Rekonstrukce Muzea města Ústí n.L.
s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum
Ústecký kraj žadatel
Město Litoměřice
Ústecký kraj
Obec Travčice
Město Žatec
Statutární město Ústí nad Labem
Obec Krabčice
MĚSTO KADAŇ
Polesí Střekov, a.s.
MĚSTO DUBÍ
MĚSTO KADAŇ
SC Production s.r.o.
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
19
Název projektu
Svatostánek českého vinařství
Oblastní muzeum v Lounech, p.o., Revitalizace Nového Hradu v Jimlíně
Propojení páteřních cyklostezek Labe - Ohře cyklotrasou a přívozem
Chrám Chmele a Piva
Rekonstrukce Muzea města Ústí n.L. s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum
ZÁCHYTNÉ PARKOVIŠTĚ POD PAMÁTNOU HOROU ŘÍP - obec KRABČICE
Revitalizace kulturní památky č.p.7 v Kadani na informační centrum.
Vybudování muzea vývoje a tradic české myslivosti v rámci dostavby východního křídla zámku Libouchec
Dům porcelánu s modrou krví
Nábřeží Maxipsa Fíka - Celek II. Vodní sporty, 1.etapa
Zkvalitnění a rozšíření turistických služeb v Krušných horách
Regenerace městské památkové zóny - infocentrum Chomutov
Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec - etapa sever
Dotace celkem (RR
+ EU)
137 842 602,54
43 856 274,50
9 980 661,18
211 165 748,35
337 557 444,45
12 033 204,42
12 507 744,81
17 621 941,57
14 388 604,20
40 796 288,19
19 648 554,00
12 370 579,47
173 060 609,38
Ústecký kraj
1 042 830 257,06
Celkem
1 962 568 224,06
Ostrov Zdraví, o.p.s; Modernizace parku Ostrov
Město Kynšperk nad Ohří; Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře
Grandhotel Pupp Karlovy Vary, akciová společnost; Balneo a wellness
- rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp Karlovy Vary
Karlovarský kraj žadatel
Karlovarský kraj
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
Město Františkovy Lázně
Město Aš
Město Habartov
Město Loket
Město Sokolov
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
Město Kynšperk nad Ohří
Město Cheb
Město Habartov
OSTROV ZDRAVÍ o.p.s.
Soukromá obchodní akademie Sokolov, s.r.o.
Sárová s.r.o.
NO LIMIT GROUP s.r.o.
Česká hotelová, a.s.
Město Mariánské Lázně
Ing. Anton Jurica
RENOVUM s.r.o.
SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o.
HR Agency s.r.o.
GOLF RESORT Karlovy Vary a.s.
Karlovarský kraj
Město Cheb; Turistické využití levého břehu Ohře
Dotace celkem
Název projektu
(RR + EU)
Interaktivní galerie Karlovy Vary - Becherova vila
75 943 876,27
Přestavba a dobudování Lázeňského centra Agricola
26 673 516,40
Naučná stezka s expozicí zvířat v lesoparku Amerika ve Františkových Lázních
25 973 060,99
Revitalizace vrchu Háj
113 153 159,03
Přestavba objektu ZŠ na muzeum, infocentrum a knihovnu, Habartov - Kluč, Národní č. p. 400
11 781 438,00
Infrastruktura amfiteátru města Loket
37 420 576,10
Sokolov - Revitalizace areálu Bohemia - II. etapa
11 198 760,17
Balneo a wellness - rekonstrukce a dostavba Grandhotelu Pupp Karlovy Vary
47 353 386,95
Splavnění levobřežního ramene řeky Ohře
2 890 251,66
České Švýcarsko;
Hřensko
Turistické využití levého břehu Ohře
120 045 473,87
Habartov - Rekreační zóna jezera BODEN
9 632 984,72
Modernizace parku Ostrov
24 475 637,99
Sportovní a relaxační areál - Sokolov
4 547 151,00
Hydroterapeutické centrum Harfa
26 453 011,60
Stavební úpravy a nástavba objektu č.p. 698, Chodov
12 592 744,30
LH Smetana - Vyšehrad II
6 898 103,84
Rekonstrukce parků centrální části města Mariánské Lázně - část II.A
15 678 183,25
Lyžařský areál Boží Dar - Neklid: Novostavba lyžařského vleku a technické zasněžování - Část 3
9 860 473,99
Expozice Běh času - hrad Libá
11 488 819,80
Modernizace a rozšíření Skiareálu Klínovec - etapa jih
118 289 721,60
Lyžařský areál Plešivec
202 128 270,04
Výstavba technického zázemí pro celoroční golfové aktivity
5 259 366,33
919 737 967,90
prioritní osa 4/ UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Oblast podpory 4.2
Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení
Stav projektu
Počet projektů
Příspěvek EU (v mil. Kč)
Dotace RR (v mil. Kč)
Předložené projekty
116
2 745,47
484,50
Projekty se smlouvou*
40
981,58
173,22
Ukončené projekty
30
800,33
141,23
Proplacená částka
x
803,89
141,86
Výše alokace EU na oblast podpory
1 220,61
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
6,22
Zasmluvněno (v %)
80,42
Proplaceno (v %)
65,86
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
GARNI spol. s.r.o.; GARNI - Penzion HVĚZDA
Léčebné lázně Jáchymov a.s.; Rekonstrukce a modernizace sanatoria
Akademika Běhounka na standard hotelu ***+
Dotace celkem (RR
Karlovarský kraj žadatel
Název projektu
+ EU)
Imperial nemovitostní, uzavřený investiční fond a.s.
Modernizace, rekonstrukce a zvýšení standardu služeb Spa Resortu Sanssouci
57 205 636,79
Správa sportovních zařízení Sokolov, spol. s r.o.
Výstavba nové ubytovny Baník v Sokolově
6 327 869,00
IPM stars, s.r.o.
Rekonstrukce ubytovacích zařízení v Nových Hamrech
18 913 192,39
Léčebné lázně Jáchymov
a. s.
Rekonstrukce
a modernizace sanatoria Akademika Běhounka na standard hotelu ***+
21 955 833,60
Ústecký
kraj; SPŠ strojní a elektrotechnická,
Ústí n. L.,
"FIBRO, spol. s r.o." Revitalizace areálu školy 4. - 6. etapa + CEDOP
Zvýšení kapacity a nabídky služeb hotelu Romance - Puškin Karlovy Vary
11 270 474,40
CHEPO plus s.r.o.
Výstavba penzionu Harmonie
37 256 220,00
Moyo holding, a.s.
Památkový objekt využívaný pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou
6 605 302,00
Martin Mikeš
Rodinný hotel na ranči pod Třebouňským kopcem
12 043 801,51
VESK,s.r.o.
Dostavba lázeňského domu Čajkovskij
100 441 386,03
ADAX, spol. s r.o.
Úpravy interiéru, zkvalitnění služeb a zvýšení standardu v hotelu Alice
32 975 043,42
CHEPO plus s.r.o.
Bungalovy Harmonie II.
17 956 511,40
Sárová s.r.o.
Dostavba Hotelu Prezident
19 500 000,00
Karlovarský kraj
21
342 451 270,54
ADAX, spol. s.r.o.; Úpravy interiéru, zkvalitnění služeb a zvýšení standardu v hotelu Alice
FIBRO, spol. s r.o.; Zvýšení kapacity a nabídky služeb hotelu Romance - Puškin Karlovy Vary
Ústecký kraj žadatel
ECON C & S s.r.o.
TRIDENT GROUP 007 s.r.o.
PF - TAXES, s.r.o.
Jindřich Hudeček HUDY SPORT
Sylva Kotíková
FRK s.r.o.
PRESIDENT SECURITIES a.s.
GARNI spol. s r.o.
První krušnohorská realitní kancelář, s.r.o.
Vladislav Malhaus
TRADE FINANCE, s.r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
O.K.POOL spol. s r.o.
J plus S s.r.o.
TEPGASTRO s.r.o.
Kontos, s.r.o.
TOONAN s.r.o.
PRESIDENT SECURITIES a.s.
E K O F I N P C spol. s r.o.
Raeder & Falge s.r.o.
Czech Republic Investment, a.s.
Antonín Herzán
TOONAN, s.r.o.;
Lípa Centrum - Aparthotel
Ústecký kraj
Celkem
TRIDENT GROUP 007 s.r.o.; Wellness hotel Beethoven****
Název projektu
Penzion Českého Švýcarska
Wellness hotel Beethoven****
Rekonstrukce objektu č.p. 19 v Chudoslavicích na celoroční ubytovací zařízení
Hotel Výpřež
Hotel V Údolí Zlatého potoka
Rozšíření ubytovací kapacity hotelu Split
Hotel 99 Chomutov
GARNI - Penzion HVĚZDA
Hotel INGE
Penzion MOVA
PIVOVAR HOTEL NA RYCHTĚ
Turistické centrum Bezručova - "Hřebíkárna"
Výstavba hotelu na Lázeňském vrchu v Litvínově
Vybudování areálu Hospůdka u Fořta s nabídkou ubytovacích a stravovacích služeb
Modernizace hotelu Panorama Teplice
Penzion U Karla IV.
Lípa Centrum - Aparthotel
Apartmány 99 Chomutov
Dostavba hotelového komplexu Větruše.
Rozšíření Hotelu Lev v Lovosicích
Rekonstrukce vojenské ubytovny - Hotel Vinohrady
Rekonstrukce, modernizace - Hotel Lesná
Dotace celkem (RR
+ EU)
27 403 006,17
23 929 409,40
7 313 578,20
11 663 286,72
6 324 028,63
26 612 905,99
57 995 136,42
14 911 475,04
38 688 354,09
18 747 004,99
25 736 674,29
39 853 609,50
35 326 697,84
18 097 104,90
34 021 860,91
22 194 204,80
65 554 240,45
55 863 786,15
80 123 160,00
18 991 761,51
55 253 815,18
20 662 291,22
705 267 392,40
1 047 718 662,94
prioritní osa 4/ UDRŽITELNÝ ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
Oblast podpory 4.3
Podpora marketingu tvorby a rozvoje cestovního ruchu
Stav projektu
Počet projektů
Příspěvek EU (v mil. Kč)
Dotace RR (v mil. Kč) *Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7
(Projekt nedokončen/stažen) a N8
Předložené projekty
140
474,43
40,03
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Projekty se smlouvou*
53
204,09
14,06
Ukončené projekty
41
128,30
11,18
Proplacená částka
x
103,64
9,96
Výše alokace EU na oblast podpory
155,76
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
0,79
Info Expres s.r.o.; Poznej
Zasmluvněno (v %)
131,03
Ježíškův svět na Božím Daru
Proplaceno (v %)
66,54
Obec Zubrnice; Zubrnice-poznejte život
našich předků
Karlovarský kraj žadatel
Info Expres s.r.o.
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Město Sokolov
Město Horní Slavkov
Město Cheb
Mikroregion Sokolov - východ
CZECH INFOLINE s.r.o.
MAS Sokolovsko o.p.s.
Karlovarský kraj
Karlovarský kraj
Město Sokolov
Město Františkovy Lázně
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
Mikroregion Chebsko
Město Březová
Městský dům kultury Sokolov
IPM stars, s.r.o.
Karlovarský kraj
23
Název projektu
Poznej Ježíškův svět na Božím Daru
Soubor propagačních materiálů Karlovarského kraje
Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2009
Vizuální prezentace Karlovarského kraje
Prezentace kulturního dědictví kraje
Cizojazyčná verze webových stránek Karlovarského kraje
Studie rozvoje cestovního ruchu pro město Sokolov
Turistický informační a orientační systém v Horním Slavkově
AUDIOVIZUÁLNÍ PRŮVODCE MĚSTEM CHEB
Dovolená na Sokolovsku - produktové balíčky
CZECHTIP
Propagační kampaň - Za krásami MAS Sokolovsko
Konference cestovního ruchu a lázeňství
Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010
Sokolov - město příjemné pro pobyt
Propagace města Františkovy Lázně
Vytvoření propagačních materiálů a oživení komplexní nabídky služeb
Podpora marketingu a rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Chebsko
Využití fenoménu zaniklých obcí pro rozvoj CR - 1. etapa
Informační systém a propagace města Sokolov
Marketingová propagace obce Nové Hamry a okolí
Dotace celkem
(RR + EU)
4 750 200,00
985 401,57
2 769 172,66
1 223 787,95
975 281,15
1 016 538,00
779 898,95
1 789 990,09
1 158 739,17
1 737 982,50
3 618 000,00
2 022 552,13
1 931 816,25
2 968 114,02
3 981 718,00
4 584 485,34
3 642 305,10
8 293 999,89
1 742 228,25
1 463 459,28
2 610 350,00
54 046 020,30
Statutární město Chomutov; Elektronické turistické informační
centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu
Ústecký kraj; Brána do Čech
Ústecký kraj žadatel
Město Litoměřice
MĚSTO VARNSDORF
Ústecký kraj
MĚSTO ŠLUKNOV
České Švýcarsko o.p.s.
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Obec Řehlovice
Ústecký kraj
Ústecký kraj
MĚSTO LITVÍNOV
OBEC BYSTŘANY
Město Štětí
Ústecký kraj
MĚSTO ČESKÁ KAMENICE
Jezero Milada
GORAM spol. s r.o.
MĚSTO DUBÍ
Město Rumburk
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
SASME s.r.o.
MĚSTO DUBÍ
Obec Zubrnice
Ústecký kraj
Město Cheb;
Ústecký kraj
Audiovizuální
průvodce městem Cheb Celkem
Město Dubí; Město Dubí - město lázeňství a porcelánu - centrum východního Krušnohoří
Název projektu
Litoměřice známé před i za svými hradbami
Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu
Po stopách Praotce Čecha
Rozšíření nabídky služeb regionálního IC ve Šluknově
Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku
Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu ve městě Děčíně
Marketingová studie pro oblast cestovního ruchu v mikroregionu Milada
Propagační a mediální kampaň Ústeckého kraje v oblasti cestovního ruchu
Kulturně turistické značení na dálnici a silnicích Ústeckého kraje
Litvínov - město v pohybu
Komplexní systém marketingových aktivit obce Bystřany pro posílení cestovního ruchu a informovanosti
Zvýšení atraktivity Štětska pro cestovní ruch
Aktualizace strategie rozvoje cestovního ruchu v Ústeckém kraji
Podpora rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Českokamenicko
Možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada
Ústecko na dlani
Podpora rozvoje cestovního ruchu v příhraničním městě Dubí a jeho okolí,rozvoj partnerství se Saskem
Podpora rozvoje cestovního ruchu v Rumburku
Elektronické turistické informační centrum, jeho propagace a marketing cestovního ruchu
Rockový festival VYSMÁTÉ LÉTO Kadaň.
Město Dubí - město lázeňství a porcelánu - centrum východního Krušnohoří
Zubrnice-poznejte život našich předků
Brána do Čech
Dotace celkem (RR
+ EU)
4 525 182,99
2 729 926,58
1 810 343,49
3 242 414,62
8 546 534,07
2 609 804,24
1 583 378,00
9 250 000,00
6 487 266,00
1 295 728,02
1 322 731,14
3 820 323,26
2 960 000,00
1 207 956,96
2 034 186,00
2 203 165,80
3 671 918,38
3 610 172,28
12 305 071,12
3 943 908,00
6 786 519,00
2 819 926,00
5 717 768,10
94 484 224,05
1 962 568 224,96
prioritní osa 5/ TECHNICKÁ ASISTENCE
Oblast podpory 5.1
Podpora implementace ROP SZ
Stav projektu
Počet projektů
Předložené projekty
10
Projekty se smlouvou*
9
Ukončené projekty
8
Proplacená částka
x
Výše alokace EU na oblast podpory
Podíl z celkové alokace EU na oblast podpory (v %)
Zasmluvněno (v %)
Proplaceno (v %)
Příspěvek EU (v mil. Kč)
Dotace RR (v mil. Kč)
537,65
94,88
468,93
82,75
402,81
71,08
355,86
62,80
482,60
2,46
97,17
73,74
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7
(Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Ústecký kraj žadatel
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
2525
Název projektu
Monitoring a evaluace v roce 2008
Rozvoj lidských zdrojů ÚRR v roce 2008
Zajištění činnosti odborných útvarů Úřadu regionální rady
Úřad 2008
Zajištění činnosti úřadu Regionální rady 2009
Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2010
Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2011
Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2012
Zajištění činnosti Úřadu Regionální rady 2013
Dotace celkem (RR
+ EU)
11 974 000,00
44 393 000,00
30 561 200,00
32 723 800,00
92 119 000,00
88 668 000,00
87 328 500,00
86 129 000,00
77 791 000,00
Ústecký kraj
551 687 500,00
Celkem
551 687 500,00
prioritní osa 5/ TECHNICKÁ ASISTENCE
Oblast podpory 5.2
Podpora rozvoje absorpční kapacity a publicity
Ústecký kraj žadatel
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
Název projektu
Publicita a absorpční kapacita v roce 2008
Publicita a absorpční kapacita v roce 2009
Publicita a absorpční kapacita v roce 2010
Publicita a absorpční kapacita v roce 2011
Publicita a absorpční kapacita v roce 2012
Publicita a absorpční kapacita v roce 2013
Dotace celkem
(RR + EU)
15 418 000,00
8 160 000,00
8 743 000,00
6 691 000,00
7 295 000,00
4 805 000,00
Ústecký kraj
51 112 000,00
Celkem
51 112 000,00
*Zde jsou zahrnuty také projekty ve fázích N7 (Projekt nedokončen/stažen) a N8
(Rozhodnutí/smlouva ukončena ze strany ŘO/ZS)
Stav projektu
Počet projektů Příspěvek EU (v mil. Kč)
Dotace RR (v mil. Kč)
Předložené projekty
11
57,72
9,22
Projekty se smlouvou*
6
43,45
7,67
Ukončené projekty
5
39,36
6,95
Proplacená částka
x
27,41
4,84
Ústeckýpodpory
kraj; SPŠ strojní a elektrotechnická, Ústí n. L.,
Výše alokace EU na oblast
35,84
Revitalizace
areálu školy
4. - 6. (v
etapa
Podíl z celkové alokace
EU na oblast
podpory
%) + CEDOP
0,18
Zasmluvněno (v %)
121,23
Proplaceno (v %)
76,47
27
Vydal: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, prosinec 2013
Foto: archiv Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, město Cheb, město Kynšperk nad Ohří,
SPŠ Ústí nad Labem, město Vejprty, ZŠ Dr. Miroslava Tyrše v Děčíně, Muzeum města Ústí nad Labem
Texty: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Produkce a konzultace: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
Grafický návrh, DTP: ART DRIVE, s.r.o.
Neprodejné
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
„Vize přestane být snem”
www.europa.eu
www.nuts2severozapad.cz

Podobné dokumenty

průvodce - ROP Severozápad

průvodce - ROP Severozápad Lípa Resort – nedotčená příroda na dosah Rok od roku stoupá počet turistů, kteří míří do našeho nejmladšího národního parku – Českého Švýcarska. Spolu s tím se pochopitelně zvyšují i jejich nároky ...

Více

REFERENČNÍ LIST www.koma-modular.cz tel.:+420 577 007 711

REFERENČNÍ LIST www.koma-modular.cz tel.:+420 577 007 711 126 CZ - Mladá Boleslav; pronájem zázemí pro stavěniště firmě PSK Group 127 PL - Zabrze; kont. do pron. parku fy WC Serwis 128 CH - Unterengstringen; škola Commune Unterengstringen 129 CZ - Praha; ...

Více

výroční zpráva 2011

výroční zpráva 2011 velmi atraktivní tučňáky a  tuleně. Do  té doby byl prostor upraven jako aktivně-odpočinková zóna s  dětským hřištěm a tzv. seniorparkem čili jakousi posilovnou pod širým nebem. Na podzim loňského ...

Více

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Projekt zahájen 1.12.2009 na Technické Univerzitě v Liberci, ukončen 31.12.2013. Oficiální otevření budovy 10.10.2012. Jeden z prvních proj...

Více

Seznam dárců TOP 09 za rok 2010

Seznam dárců TOP 09 za rok 2010 Přehled o přijatých darech a dárcích pro TOP 09 za rok 2010 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Výše Příjmení a jméno dárce

Více

Podíl 1/2 RD Louchov

Podíl 1/2 RD Louchov ENI CONSULT spol. s r.o. - znalecký ústav, Chomutovská 2233, 434 01 Most, IČ 60281821, DIČ CZ60281821

Více