poradni_sbor_ 18 11 2014

Komentáře

Transkript

poradni_sbor_ 18 11 2014
Poradní sbor správní rady Společnosti přátel
Gymnázia Dr. Josefa Pekaře (SPG)
Zápis z jednání z 18.11. 2014
Účast: Adam Tomáš, Mgr. Balounová Dana, PaedDr. Budínová Alena, Mgr. Dostál Petr, Ederová Eva, Dr. Ing.
Fořt Petr, Mgr. Horváthová Václava, Chumlenová Liana, Kopuletá Jana, Ing. Kratochvílová Jitka,
Luftová Gabriela, Mareš Milan, Mgr. Martínková Lenka, Niedermertlová Jaroslava, Papež Vladimír,
Skála Milan, Mgr. Šťastná Jitka, Vildová Helena, Vlk Tomáš, Volf Vlastimil, Mgr. Zejbrlichová Delia
Omluveni: Ing. Hrdlička Martin, Sedláčková Iveta
Program:


Seznámení s hospodařením SPG
Seznámení s návrhem čerpání finančních prostředků SPG na školní rok 2014/15
o Otázka příspěvku do Společnosti – pro příští školní rok zůstává příspěvek ve výši 350,-kč
o Otázka vstupného na maturitní ples – Poradní sbor odsouhlasil cenu vstupného na maturitní ples ve
výši 250,- kč
o Poplatky za kroužky – nezměněny proti předchozímu období:
 tříhodinový
750,- Kč
 dvouhodinový
500,- Kč
 jednohodinový
250,- Kč
 kroužek (60 minut)
300,- Kč
 kroužek tenisu (méně studentů)
500,-kč
o 200,- za každý další kroužek, tato sleva se uplatňuje u levnějšího kroužku
o Z placení vyjmuty: dramatický kroužek, hudební kroužek, Lyra, Školní
časopis



Mezinárodní spolupráce
o Spolupráce s Gymnáziem Pezinok (SK) – nové vedení partnerské školy, hledání další spolupráce –
kulturní, sportovní, studijní
o Střední školou Rakovice Wielkie (PL) – v současnosti není domluvena žádná akce
o V letošním roce se opět uskuteční výměnný pobyt našich studentů se studenty z německého
Mannheimu
o Spolupráce s Lyceem Davida z Angers – v současnosti je v jednání pobyt orchestru v MB v dubnu
2015 (navazuje na zájezd souboru LYRA do Francie v roce 2012)
Zahraniční zájezdy
o Uskutečnily se zájezdy do Paříže a Berlína
o Připravuje se „výběrový“ zájezd pro studenty, kteří budou navrženi jednotlivými předmětovými
komisemi a třídními učiteli za „odměnu“ s tím, že na zájezd přispěje Společnost SPG – v návrhu
Slovinsko (24.- 30.4. 2015)
o LVVZ v Alpách – pro studenty II.ročníku (9. 13.3. 2015)
o Pro příští školní rok se plánuje zájezdy do Anglie (Londýn) a Španělska (Barcelona)
Personální otázky
o Od září na škole působí kolegyně, která se vrátila z mateřské dovolené – Mgr. Petra Bíglová (Hv,
Nj)
o Od II.pololetí bude na mateřskou dovolenou odcházet – Mgr. Z. Šeráková (Čj, Sv, Hv) – bude
zajištěno z vlastních zdrojů, počítano s tím bylo již při sestavování rozvrhů




Maturity ve školním roce 2014-2015
o Neúspěch studentů u maturit 2013-2014
 Statistika žáků konající maturitní zkoušku v opravném termínu – 5 žáků u společné části (3
v písemné a 2 u ústní části) a 10 žáků v profilové části maturitní zkoušky (9 u ústních
zkoušek a 1 u obhajoby maturitní práce);
 PK Ma navrhla opatření k předcházení neúspěchu – ročníkové testy (seznámení se se
strukturou testů)
 maturitní práce se budou odevzdávat do konce února (SOČ)
 úprava rozvrhu v posledních dnech před vysvědčením za 2. pololetí - konzultace
v maturitních předmětech
o Podoba maturitní zkoušky vychází z loňského modelu:
 2 zkoušky ve společné části (Čj a cizí jazyk, nebo matematika) a 3 v profilové (2 tradiční
ústní zkoušky a maturitní práce s obhajobou)
* alespoň jedna ze zkoušek musí být z cizího jazyka
Projekty
o Pekaredu – šablony – dokončeno
o Investování hrou – projekt určen žákům 3. a 4.O (Finanční gramotnost) – probíhá
o projekt „Dotkněte se budoucnosti“: připravovaný projekt pro školní rok 2014/15; 3 základní směry
školení – proškolení pro využívání techniky na škole, dotykové technologie, oborové zaměření –
humanitní předměty, přírodovědné předměty, Ma + Fy
Různé
o Volitelné předměty v cizím jazyce – v letošním školním roce je ve III..ročníku a 7.O seminář
v cizím jazyce (People and Events) a ve IV..ročníku a 8.O seminář v cizím jazyce (Regions of the
USA - angličtina), zkušenost z loňského roku, kdy byly vyučovány jiné dva semináře v Aj –
nabídka pro příští rok bude zachována
o ISIC karty – postupně řešeno navázání dalších služeb na kartu – kopírování – realizováno
v listopadu 2014. Studentům bude nabídnuto prodloužení pro rok 2015 za zvýhodněnou cenu 150,kč.
Pozvání:
o Život před námi je nepopsaný… - 19.11.2014 od 19:00 v MD MB (Malá scéna) Pořad nastudovaný k
výročí Dne studentstva
o Vánoční akademie – 18.12. 2014 od 16:30 v aule školy

Příští schůzka:
o Schůzka plánovaná na rodičovské schůzky na jaro 2015
o V případě potřeby bude operativně schůzka svolána ať už na podnět vedení školy, nebo na podnět
členů Poradního sboru SPG