Zápis ze 4. společného jednání Zastupitelstva obce

Komentáře

Transkript

Zápis ze 4. společného jednání Zastupitelstva obce
Pozvánka
na 4. společné zasedání Zastupitelstva obce Rataje konané dne 29. ledna 2015 v 17,00
hodin s místem jednání v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ratajích
Program
Zahájení – volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu,
1/ Informace z jednání rady obce ze dne 19. 1. 2015, a plnění úkolů z usnesení zastupitelstva
obce ze dne 18.12.2015
2/Smlouvy
 Smlouva pachtovní k obecním pozemkům
-stanovení ceny pachtovného
 Příkazní smlouva ( péče o opuštěná zvířata)
 Smlouva o dílo IWW 308 2014 zateplení nájemního domu
 Smlouva o dílo uzavření a panem Šedivým Pavlem Popovice 105
 Kupní smlouva prodej pozemků p.č. 2412/1 ,, 29/7,,2295/6 v k.u. Popovice
3/Převod bytové jednotky 124/3 a 124/5
4/Finanční urovnání se SPU parcela 242 v k.ú. Rataje
5/Komplexní pozemkové úpravy Rataje – zahájeny
6/Ukončení registračního listu Čov
7/Převod bytové jednotky 124/1 Popovice – Smlouvy
8/Různé
-žádost o vybudování chodníku v Popovicích
-žádost o udržování polní cesty
-Stav 1. Změny Územního plánu Rataje
-slavnostní prapor SDH Rataje ( oslava 120 let SDH Rataje )
-veřejná vyhláška ze psů
-Informace k uzavření Veřejnoprávní smlouvy s předmětem stanovení činnosti Měst.policie
|Kroměříž v obci
-Žádost o dotaci MŠMT ( rekonstrukce hřiště)
-Smlouva o dílo – dětské hřiště
-Vyhláška místní poplatek ze psů
-Plán práce kontrolní výboru ZO
-Interpelace občanů na zastupitele
1
Zápis
ze 4. společného zasedání Zastupitelstva obce Rataje konaného dne
29. ledna 2015 v 17,00 hodin s místem jednání v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Ratajích
Starosta přivítal přítomné zastupitele a občany. V úvodu prohlásil, že jednání bylo
řádně svoláno, na jednání je přítomna těsná nadpoloviční většina zastupitelů a je
tedy jednání ZO usnášení schopné.
Přítomni: dle presenční listiny
Omluveni: PhDr. Pavel Opatrný
Starostou podán návrh na členy návrhové komise ke zpracování usnesení z jednání:
Ing. Bakalíková Věra, Gaťaříková Marie, Horák Vojtěch
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
Starosta navrhl ověřovatele zápisu z jednání ZO: Skipala Radek, Zezula Marek
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
Starosta přednesl body programu ke schválením 4. společného zasedání
zastupitelstva obce, program rozšířen o bod Různé.
2
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
Zapisovatelkou zápisu 4. zasedání ZO určena starostou obce Bc. Jančová Vladimíra
Zpráva
1/ Informace z jednání Rady obce ze dne 19. 1. 2015, a plnění úkolů z usnesení
zastupitelstva obce ze dne 18. 12.2014
Provede kontrolní výbor jmenovitě předseda kontrolního výboru. Předsedovi předáno
usnesení ZO a zápis z jednání rady.
Diskuse
Zrušit usnesení rady ze dne 19. ledna 2015 bod 17/2 – Smlouva o dílo p. Šedivý Pavel,
Popovice 105, předmět smlouvy ,,Položení keramické dlažby dům č.p. 22 Rataje”
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání ruší
Usnesení Rady obce ze dne 19.ledna 2015 bod 17/2 smlouva o dílo p.Šedivý Pavel
Popovice 105, předmět smlouvy Položení dlažby dům č. 22 Rataje
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
Činnost OÚ:
OÚ organizoval občany s úklidem v obci
OÚ zajistil revizi komínových těles v obecních objektech nákladem 6 613,- Kč. Cena jedné
revize 140 Kč – 180 Kč
Obec zakoupila pro pracovníky obce 2 telefonní karty cena 150,- Kč 100 volných minut
Příprava dotačních žádostí.
Byla uhrazena dílčí faktura pro spol. Axiom administrace zateplení sokolovny ve výši 1 % ze
smluvně sjednaných 3 % z celkové ceny projektu - cca faktury 15 000 Kč
Starosta vyzval předsedu kulturní komise, aby informoval o připravenosti zabezpečení
ostatků v obci. Bod zajištění ostatků v obci bude projednán po ukončení jednání ZO.
3
Zastupitel ing.Sedláček navrhuje zavedení bezdrátového připojení k internetu (lepší
vybavenost pro zastupitele na zasedání)
Zastupitel Motal navrhuje Finanční odměnu -vypořádání se zastupiteli (tisk dokumentů na
zasedání zastupitelstva.
Starosta nelze provést vypořádání formou odměny – Zastupitel Motal připraví usnesení
zastupitelstva o navrhovaném způsobu vypořádaní – o uvedeném návrhu jednat na příštím
jednání ZO .
Starosta konstatoval, že jednotlivé body usnesení ZO ze dne 18.12.2014 byly splněny.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2014 a zprávu
z kontroly zápisu Rady obce ze dne 19. 1. 2015
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
2/ Smlouvy
2/1 Smlouva pachtovní k obecním pozemkům
-stanovení ceny pachtovného za pozemky
Starosta předložil k projednání text pachtovní smlouvy z důvodu oprav, doplnění ustanovení
v souladu s novým Občanským zákoníkem. Stávající smlouvy pronájmu přepracovány do
smluv pachtovních u pozemků ve vlastnictví v obce.
Zajistí místostarostka p. Gaťaříková
Současně zastupitelstvu obce předložen návrh cen pachtovného za pozemky podle druhu
pozemků
Ostatní plochy , zahrada cena za nájem m2
0,10 Kč
Louka pastvina m2
0,10Kč
Orná půda m2
0,30Kč
Cena za ovocný strom ks
Švestka 20,-Kč, ostatní ovocné stromy 10,Kč
4
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
ceny pachtovného za pozemky ve vlastnictví obce Rataje v k.u. Rataje , Popovice ,
Sobělice
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
Starosta – Pachtovní smlouvy jsou předepsány a pachtovné bude podle pachtovních smluv
vybíráno za rok 2014 v březnu 2015 podle stávajících nájemních smluv, za rok pachtu roku
2015 podle nově uzavřených pachtovních smluv v říjnu 2015.
U opravených pachtovních smluv nebude o pachtu jednáno dle § 39 zákona o obcích
a to zveřejněním záměru pachtu. Jde o úpravu stávajících nájemních smluv. Součástí
pachtovní smlouvy bude, že je smlouva schválena ve smyslu § 41 zákona o obcích
Diskuse
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Pachtovní smlouvy uzavřené podle stávajících nájemních smluv včetně ceny
pachtovného podle druhu pozemků v obci s účinností od 1. ledna 2015 pro stávající
pachtýře.
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
2/2 Příkazní smlouva (péče o opuštěná zvířata)
Smlouva opakovaně předložená k doprojednání byla schválena usnesením na 3. jednání ZO.
Zjištěné skutečnosti péči o opuštěná zvířata v okolních obcích:
Diskuse
Zastupitelé vedli diskusi o volně pobíhajících psech podle vlastního zjištění. Starosta navrhuje
jednat o možnosti výpomoci činnosti strážníky Městské policie Kroměříž s plněním
zabezpečení pořádku v obci na základě veřejnoprávní smlouvy.
5
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat o veřejnoprávní smlouvě mezi Obcí
Rataje a městem Kroměříž o výpomoci činnosti v obci strážníky Městské policie
Kroměříž na území Obce Rataje.
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
2/3 Smlouva o dílo IWWA 308 2014 zateplení nájemních domů č. 124 a 125 v Popovicích
Starosta předkládá návrh Smlouvy o dílo k zpracování žádosti o dotaci k zateplení nájemních
bytů v bytových domech č.124 a 125 v Popovicích bez průzkumu trhu se společností IWWA
s.r.o., Na Sádkách 1335, Kroměříž zastoupená Mgr. Jaroslavem Fránkem. Předpokládaná
cena35 tis. Kč + DPH.
Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci, platné stavební povolení do června 2015
(jednat o prodloužení se stavebním úřadem), v měsíci únoru bude dokončeno zpracování
rozpočtu stavby.
Společnost IWWA na základě smlouvy provede kontrolu připravenosti dokladů k žádosti
o dotaci v programu “Zelená úsporám”
Diskuse
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo 308/ 2014 mezi obcí Rataje a společností IWWA s.r.o., Na Sádkách
1935, Kroměříž s předmětem smlouvy zpracování žádosti projektu zateplení
nájemních domů č. 124 a 125 v Popovicích v ceně 35 tis. bez DPH.
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
6
2/4 Smlouva o dílo
Starosta informoval zastupitele o pokračování ve stavebních činnostech spojených s
dokončením obchodní jednotky v domě č. 22 Rataje. Zastupitelstvu předložena Smlouva o
dílo k zajištění položení keramické dlažby v provozní a skladové místnosti. Zajištěn nákup
dlažby v ceně 25 tis. Kč Smlouva o dílo uzavřena a panem Šedivým Pavlem, Popovice 105
zrušit : Smlouva zrušena v bodě 1/ZO
Dlažbu pokládá živnostník pan Ivo Jouza, Záříčí 241, PSČ 768 11 Chropyně
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Rataje a
panem Ivo Jouzou, Záříčí 241, PSČ 76811 Chropyně s předmětem smlouvy položení
dlažby v domě Rataje č. 22 v ceně 25 tis. Kč
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Rataje a Pavlem Šedivým, Popovice č. 105
s předmětem smlouvy položení keramických obkladů v domě č. 22 Ratajích v ceně 6 tis. Kč
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
2/5 Kupní smlouva prodej pozemků p.č. 2412/1 ,, 29/7,,2295/6 v k.u. Popovice.
Starosta podal informaci o záměru prodeje obecních pozemků přináležejících k stavbě
rodinného domu v Popovicích pana Ondřeje Ševců bytem Velehradská Kroměříž (jedná se o
novostavbu v Popovicích ve směru od Kroměříže). Žádost byla podána dne 31. 10. 2014 k
prodeji části pozemku p.č. 2412.
K žádosti odsouhlasen záměr se zveřejněním ve dnech 18. 11. 2014 až 4. 12. 2014 schválená
Radou dne 12. listopadu bodem č. 6. Následně doručen obecnímu úřadu návrh kupní
smlouvy včetně geometrického plánu. Kupní smlouva navrhuje odkoupení pozemku ve
vlastnictví obce
7
pozemky 29/7 zahrada o výměře 7 m2
pozemek 2412/1 zahrada o výměře 8 m2
pozemek 2295/6 trvalý travní porost o výměře 4 m2
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání ruší usnesení Rady obce ze dne 12. listopadu
2014 číslo bodu 6 o záměru prodeje části pozemku 2412 v k.u. Popovice ..
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Záměr prodej pozemku v k.ú. Popovice do vlastnictví fyzické osoby za cenu 70,- Kč/
m2.
pozemky 29/7 zahrada o výměře 7 m2
pozemek 2412/1 zahrada o výměře 8 m2
pozemek 2295/6 trvalý travní porost o výměře 4 m2
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
3/
Pronájem s budoucím prodejem bytové jednotky v nájemním domě 124/3
a 124/5
Obecní úřad eviduje žádosti o převod bytů 124/3 a bytů 124/5 v Popovicích. Novým
zájemcům vznikají těžkosti se zajištěním hypotečního úvěru a to ve spojení se zajištěním
zástavy úvěru. Byt je již zastaven obcí ve prospěch přijetí úvěru obcí a ten současní nájemci
měsíčně splácí podle smlouvy o budoucím převodu bytu. Úvěr má 5ti letou fixaci.
Možností pro nové zájemce je prodloužení doby splátek o 5 - 10 let, dojde ke snížení jak
splátky KC za byt tak i splátky úvěru. Tímto se posune termín převodu bytu do vlastnictví
z roku 2022.
8
Obec rozdíl snížené částky splátky úvěru pokryje do roku 2022 z vlastního rozpočtu. Rozdíl
splátky úvěru bude následně splácen v prodloužené kupní době. Banka posuzuje při žádosti
o úvěr u klienta současnou výši splátek, ta ovlivňuje rozhodnutí s přiznáním hypotečního
úvěru.
Zastupitelstvo projednává každou kupní smlouvu samostatně a stanovuje podmínky
s budoucím kupujícím o splácení kupní ceny.
Pronájmy s následným prodejem bytu projednány v Radě obce s podaným návrhem
prodloužení splátek za prodej bytu a splátku úvěru. Diskuse
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce odkládá převody bytovým jednotek 124/3 a 124/5
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
4/ Finanční urovnání se SPÚ parcela 242 v k.ú. Rataje
Zastupitelstvo obce starostou seznámeno s Výzvou Státního pozemkového úřadu k úhradě
pronájmu, bezesmluvního užívání parcely st.č, 242 v Ratajích (parcela stavební pod budovou
moštárny). Vlastník budovy moštárny ZO sdružení zahrádkářů.
Návrh na řešení
Poskytnout MO ČZS příspěvek zálohu na koupi nemovitosti moštárny ve výši 31 718,- Kč,
tímto uhradit bezesmluvní užívání do data s následným uzavřením nájemní smlouvy mezi
MO ČZS Rataje a SPÚ. MO ČZS podá žádost o převod pozemku do vlastnictví ZO ČZS Rataje.
Obec by od zahrádkářů budovu moštárny a pozemek koupila, nebo zahrádkáři prodej
moštárny zrealizují s jiným právním subjektem a vrátí obci zálohu.
Zahrádkáři budou současně jednat se snížením výše nájmu nebo prominutím nájmu za
období 1996 -2014.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje odkoupení budovy Moštárny bez č. p.
na stavební parcele 242 v k. u. Rataje
9
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
5/ Komplexní pozemkové úpravy Rataje
Komplexní pozemkové úpravy v Ratajích pokračují pod vedením Státního pozemkového
úřadu Zlín, pracoviště Kroměříž paní Ježáková. Dne 26. ledna se uskutečnilo výběrové řízení
na dodavatele PÚ Rataje. Jako nejlepší nabídku s nejnižší cenou podala společnost
Geocentrum, tř. Kosmonautů, Olomouc. Nabídnuta cena 1 640 180,- Kč. Jde o katastrální
území Rataje s rozlohou 474 ha náklad na ha 3 460,- Kč.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání vzalo na vědomí
Zprávu starosty obce o probíhajících pozemkových úpravách v k. ú. Rataje zahájené
v roce 2014
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
6/ Ukončení registračního listu ČOV
Obec obdržela 14. 11. 2014 dopis ze SFŽP s oznámením, že projekt Kanalizace a ČOV byl
uložen do zvláštního zásobníku projektu s možností, pokud obec doručí do 15. ledna 2015
dokladovou část tj. obnovení zrušených smluvních ujednání k projektu z měsíce srpna a září
2014 bude o financování projektu jednáno. V platnosti zůstává ukončení stavby nejpozději
30. listopadu 2015. Tato skutečnost je pro obec nepřijatelná z pohledu nereálnosti
dokončení stavby v požadovaném termínu. Starosta sdělil, že SFŽP není odpovězeno na dopis
obce ze dne 5. srpna 2014 s dotazem na snížení korekce a prodloužení termínu dokončení
stavby do roku 2016.
Obec na urgenci SFŽP k dopisu ze dne 14. 11. 2014 odpověděla dopisem projednaným v radě
ze dne 17. ledna 2015, že obec vypověděla smlouvy s dodavateli z důvodu nereakcí SFŽP na
dopis z 5. srpna 2014. SFŽP bylo sděleno, že Radou obce bude zastupitelstvu obce navrženo
ukončit registraci projektu č. 115 D 112000531. O tomto usnesení bude SFŽP informován.
10
Dne 18. 1. 2015 obdržela obec dopis ze SFŽP o ukončení registrace.
Obec vyzve SFŽP o vrácení projektové dokumentace, která byla na SFŽP doručena.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Ukončení registračního listu č. 115 D 112000531 vydaného SFŽP dne 15. 6. 2010
k poskytnutí podpory na projekt stavby „ Kanalizace a ČOV Rataje“
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
Diskuse
Zastupitel Motal upozornil na platné usnesení ZO o – právním přezkumu smlouvy Gordion
administrátora výběrového řízení na dodavatele Kanalizace a ČOV Rataje .
Starosta požádal o sdělení, kterou právní firmu, či právníka special. na výběrová řízení
oslovit. Zastupitelstvem ponecháno rozhodnutí na starostovi.
Skipala doporučuje provést právní analýzu, zda firma Gordion konala úkony podle smlouvy
nebo zda či se nedopustila v administraci pochybení. Jde do budoucna o ujasnění
odpovědnosti postupu administrátora VŘ či samotné komise VŘ při projednávání nabídek ve
vztahu k zamítnutí podpory SFŽP.
7/ Převod bytové jednotky 124/1 Popovice – Návrh Smlouva
Starosta seznámil zastupitele s budoucí kupní smlouvou a nájemní smlouvou prodeje, nájmu
bytu 124/1 v Popovicích. Smlouvy jsou navrženy: kupující bude hradit stávající měsíční
splátky tj. kupní cenu + splátky úvěru. Kupní cenu bytu 124/1 a úvěr za období srpen 2002
do 1. ledna 2015 uhradí při převodu bytu jednorázově v roce 2023 při převodu bytu. Návrh
nájmu a převodu nemovitosti zveřejněn.
Diskuse
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí
kupní smlouvě k bytu 124/1 v k. u. Popovice pro Markétu Zikmundovou, bytem
Rataje 35.
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
11
8/ Různé
8/1 žádost o vybudování chodníku v Popovicích
Obecní úřad obdržel žádost občanů z Popovic o vybudování chodníku v Popovicích. Záměr
výstavby chodníku od místa „Vrchňák“ ve směru na Zlobice. Z pohledu bezpečnosti
silničního provozu jde o místo pro chodce velmi nebezpečné. Zastupitelstvem doporučeno
starostovi obce zpracovat studii k posouzení umístění chodníkového tělesa s následným
zadáním vypracování projektové dokumentace.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Žádost občanů Popovice k výstavbě chodníkového tělesa Popovice ve směru na
Zlobice
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi objednat projekční studii chodníku Popovice
ve směru na Zlobice
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
8/2 žádost o udržování polní cesty
Obecní úřad obdržel žádost o udržování přístupové polní cesty 2350 v k.u Popovice k
pozemku parcela 2080 a 2079 zahrady .
Obec v těch místech pozemky neudržuje, z pohledu zákonu o půdě je pozemek přístupný.
V minulosti bylo provedeno vyspravení propustku položením betonových trub.
Zemědělská komise posoudí zlepšení přístupových podmínek k pozemkům 2280 a 2079 v
k. u. Popovice.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání ukládá
Předsedovi zemědělské komise podat návrh na zlepšení přístupových podmínek
k pozemkům 2280 a 2079 v k. u. Popovice.
Hlasování:
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
12
8/3-Stav 1. Změny Územního plánu Rataje
Starosta podal informaci o stavu projektových prací na 1. změně územního plánu obce
Rataje, ke zpoždění termínu dokončení dochází změnami metodik zpracování ÚP návrhy
Zlínského kraje.
8/4-slavnostní prapor SDH Rataje (oslava 120 let SDH Rataje)
Starosta informoval zastupitele o přípravě oslav Sboru dobrovolných hasičů a předkládá
zastupitelstvu obce návrh slavnostního praporu SDH Rataje. Prapor by měl být předán u
příležitosti oslavy 120 let založení sboru v květnu 2015.
Návrh byl dopracován, byla vypsána výzva na zhotovitele praporu. Ukončení výzvy 5. 2. 2015.
Náklad za zhotovení se bude pohybovat v částce 50 tis. Kč a bude kryt z rozpočtu obce
kapitoly SDH Rataje.
Diskuse
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Zprávu o přípravě slavnostního praporu SDH Rataje.
Hlasování
Pro
7
Zezula Marek, Motal Antonín, Skipala Radek, Ing. Sedláček
Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín, Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
Gaťaříková Marie - vzdálila se ve chvíli hlasování, před projednáváním dalšího bodu byla
zpět.
8/5 Návrh OZV poplatek ze psů
Je předkládán návrh Vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku ze psů. V současné době je
v platnosti vyhláška 2/2010. Nový návrh předkládá zastupitelstvu zastupitel Motal Antonín s
odůvodněním označení psů známkou.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání odkládá návrh OZV o místním poplatku ze psů
1/2015
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
13
8/6 Informace k uzavření Veřejnoprávní smlouvy s předmětem stanovení činnosti Měst.
Policie Kroměříž v obci
Starosta navrhuje k diskusi uzavření Veřejnoprávní smlouvy s předmětem stanovení činnosti
Měst. policie Kroměříž v obci za úhradu.
Řešení: - volně pobíhající psy
- dopravní situace zaparkovaných aut
Městská policie by v obci pracovala na zavolání, určitý počet hodin.
8/7-Žádost o dotaci MŠMT (rekonstrukce hřiště)
Obec ve spolupráci s TJ Sokol Rataje připravila žádost na MŠ MT k rekonstrukci fotbalového
hřiště.
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Zprávu starosty o zpracování žádosti na MŠMT v programu 133150 oprava
fotbalového hřiště
Hlasování
Pro
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
8
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
8/8dětské hřiště Popovice
Obec připravila ve spolupráci s panem Kubelkou žádost o dotaci na dětské hřiště
v Popovicích s jejím podáním do 15. února 2015 na MMR ČR
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí
Zprávu starosty obce o podání žádosti o dotaci k výstavbě dětského hřiště v
Popovicích
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
14
8/9-Smlouva o dílo – dětské hřiště
Návrh smlouvy předložen zastupitelstvu obce
Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje
Smlouvu o dílo mezi obcí Rataje a společností Grantech, Pražská 105, Moravské Budějovice
s předmětem smlouvy žádost o dotaci a administraci projektu „Dětské hřiště Popovice“
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
8/10-Plán práce kontrolní výboru ZO
Zastupitelstvu obce předložen předsedou kontrolní komise návrh plánu kontrol OÚ, výborů.
Plán práce kontrol předkládá předseda kontrolní komise pan Motal Antonín
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh kontroly kontrolního výboru pro rok 2015
Hlasování
Pro
8
Zezula Marek, Gaťaříková Marie, Motal Antonín, Skipala
Radek, Ing. Sedláček Josef, Horák Vojtěch, Říkovský Antonín,
Ing. Bakalíková Věra
Proti
Zdržel se
-Interpelace občanů na zastupitele
Paní Nejedlá z bytového domu v Popovicích 125 připomínkovala s žádostí o nápravu řešení
hlučnosti v panelových domech Popovice 124 a 125. Největší problém je hluk z chodby.
Navrhuje snížení hlučnosti z chodby nájemního domu obložení materiálem snižujícím,
zamezujícím prostupnost hluku zdivem.
Současně s panem BC. Frkalem upozornila na závady spojené s bydlením v nájemním domě
124 a 125.
-okny táhne
- někde se objevuje i plíseň
-okapy doznávají času obměny
- opadává venkovní keramické obložení a s tím i větrací mřížky do sklepů
15
- Sokl v chodbě nájemního domu nejvíc trpí otěrem a zašpiněním.
Navrhuje opatřit zdivo olejovým omyvatelným nátěrem.
Vyjádření starosty – v březnu dojde k odstranění keramického obkladu a vyspravení omítek
soklu. Nátěr by mohl být řešen.
Nejzásadnější je ale problém snížení hlučnosti v bytech.
Starosta informoval, že je připraven projekt na zateplení obou nájemních domů. K realizaci
dojde jen na základě vypsání dotační výzvy. Ke snížení hlučnosti přijat opatření – posouzení
stavu stavebních úpravy odborníkem do 30 dnů – úkolu se ujme starosta.
Provést fyzické posouzení závad v bytovém domě zastupiteli obce do 30 dnů.
Bc. Frkal – při výjezdu auta z parkoviště od bytovky č. 124 osvícením čidla veřejného
osvětlení zhasnou světla v celé obci.
Starosta – problém by se mohl řešit případným odstíněním – posoudit panem Majdou F.
Bc. Frkal – je možné, aby bytovka byla SVJ? Mohly by si závady řešit uživatelé bytů sami.
Odpověď – starosta - do roku 2022 musí být nájemním domem.
Jednání skončeno ve 20:25 hodin.
Zapsala: Bc.Jančová Vladimíra
Ověřovatel: Zezula Marek
Ověřovatel: Skipala Radek
Starosta: Říkovský Antonín
16

Podobné dokumenty

Zápis Z 42. společného jednání Zastupitelstva obce

Zápis Z 42. společného jednání Zastupitelstva obce Zápis Z 42. společného jednání Zastupitelstva obce Rataje konaného dne 20. ledna 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ratajích Starosta přivítal přítomné zastupitele a ředitelku ZŠ a MŠ Rataj...

Více

Obsah 2007

Obsah 2007 Zrušení Hamrnických kasáren ............................................................................................. 5/2007 S.88 Ruiny Hamrnických kasáren a demolice roku 2007 ...................

Více

Dokument ve formátu PDF

Dokument ve formátu PDF 13) Změna č. 1 územního plánu obce Chocerady B. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva - bez připomínek, úkoly splněny C. K bodům programu 1. Schválení Výroční zprávy základní školy a mateřské š...

Více