Řečanský zpravodaj č. 2/2013

Komentáře

Transkript

Řečanský zpravodaj č. 2/2013
ÚVODNÍK
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hezké letní dny, milí spoluobčané,
máme tu konečně tak dlouho očekávané léto. Doufejme, že
prázdninové teploty nám dovolí trošku toho lenošení a odpočinku a
pomohou nám zapomenout na dlouhou zimu.
Na obecním úřadě nás čeká spousta práce, a tak doufejme, že
se nám vše podaří časově zvládnout. Během prázdnin bude vyhlášeno
poptávkové řízení na zhotovitele chodníku mezi Řečanami a Labětínem.
Bohužel se nám realizace časově dost zpozdila oproti plánovanému
časovému harmonogramu, ale bohužel byrokratický šiml zařehtal a my
jsme museli projektovou dokumentaci vícekrát měnit tak, aby díky několika předpisům, které ve
vztahu k realizaci z prvého pohledu tak banální věci jako je chodník, vyhovovala. Doufejme, že celé
povolovací řízení bude brzo za námi a my se konečně pustíme do tak dlouho očekávané stavby.
V celém procesu je nám velice nápomocen pan Milan Žák, který od samého počátku zajišťuje
projektovou a technickou dokumentaci. Všechny tyto práce provádí pan Žák pro obec zdarma. Díky
němu ušetří obec nemalé finanční prostředky, které by byla nucena vydat na tvorbu projektové
dokumentace, takto uspořené prostředky můžeme investovat jinde. Za toto patří panu Žákovi velké
díky.
O letních prázdninách nás čeká hned několik stavebních úprav. Jakmile nám začnou
prázdniny v mateřské škole, pustíme se do oprav sociálního zařízení pro děti a pedagogický personál.
Obec obdržela dotaci 100 000 Kč od Krajského úřadu Pardubického kraje a zbylé finance schválilo
Obecní zastupitelstvo Řečan nad Labem z rozpočtu obce, jak se dočtete v usneseních zastupitelstva.
V červenci začneme také s rekonstrukcí školní jídelny, kde budou vyměněna okna, dveře,
nová střecha a provedeme zateplení celé budovy, abychom docílili energetických úspor. Na tuto akci
nám taktéž byla poskytnuta dotace, tentokrát z Operačního programu životní prostředí.
V souběhu s jídelnou budou probíhat energetické úspory budovy Obecního úřadu Řečany
nad Labem, které jsou z části taktéž financovány z dotace Evropské unie. Zde se vymění střešní
krytina, okna a dveře a zateplí se celá budova. Opravy obecního úřadu budou probíhat za provozu.
Pokud by bylo nutné přece jen omezit na krátkou dobu provoz úřadu, budete o tom informováni
rozhlasem a webovými zprávami. Žádné velké omezení provozu by ale nemělo nastat, jen bychom
rádi upozornili snoubence, kteří by se rozhodli uzavřít sňatek, že v prostorách úřadu by to bylo v této
době nevhodné. Stále tu ale zůstává možnost oddat vás na jiném vhodném místě  .
V průběhu června proběhlo výběrové řízení na dodavatele komunálního čistícího stroje.
Nabídku podali pouze 4 zájemci a všichni museli být z výběrového řízení vyloučeni pro porušení
zadávací dokumentace. Bohužel budeme muset výběrové řízení v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek znovu zopakovat v průběhu prázdnin.
Vám všem přeji ničím nerušené léto, hodně odpočinku a zábavy, krásné dovolené a hlavně
šťastné návraty z nich. Dětem pěkné prázdniny a spoustu zábavy.
Michaela Matoušková, starostka obce
1
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zasedání zastupitelstva jsou ve zpravodaji publikována jako výběr podstatných
projednávaných bodů. Celistvý a přesný záznam zápisů jednotlivých zasedání můžete najít na
webových stránkách obce www.recanynadlabem.cz.
Zápis z veřejného zasedání OZ č. 03/2013 ze dne 27. 3. 2013
1) Pronájem obecního bytu v MŠ
Předsedající seznámila přítomné se situací kolem obecního bytu, která byla projednávána již na
předchozích zasedáních obecního zastupitelstva. O pronájem bytu za 4.500 Kč / měsíc neprojevil
nikdo zájem. Navrhla tedy vyvěsit záměr obce pronajmout služební byt v areálu MŠ
zaměstnancům Obce Řečany nad Labem nebo jí zřízené organizace Základní a mateřské školy v
Řečanech nad Labem a jejich rodinným příslušníkům. Celková pronajatá plocha 64 m2 + přilehlý
pozemek patřící k bytové jednotce č.p. 284 včetně nájemného za kotel za cenu 3.000 Kč / měsíc.
Nájemní smlouva bude vázána na dobu trvání služebního poměru nejdéle však na 2 roky od
podpisu smlouvy. Žádosti o pronájem budou podávány obálkovou metodou. Případné žádosti
budou otevírány na veřejném zasedání OZ.
2) Prodej akcií ČSAD Bus Chrudim
Předsedající doporučila prodat akcie společnosti ČSAD Bus Chrudim za cenu 1.000 Kč / ks,
které se v současné době vykupují za pořizovací hodnotu. V současné době obec vlastní 25 kusů.
Cena akcií podle prognóz v budoucnu zcela jistě vyšší nebude.
3) Nákup pozemku p.č. 253/1 k.ú. Řečany nad Labem
Předsedající předložila zastupitelům návrh na nákup pozemku p.č. 253/1 k.ú. Řečany nad Labem
v blízkosti čističky odpadních vod. Jedná se o pruh o rozloze 335 m2 před pozemkem, který
bude v budoucnosti využíván jako sběrný dvůr. Předsedající požádala o hlasování o nákupu
pozemku od pana K. za 10 Kč/m2.
4) Zpracování územního plánu
Předsedající informovala zastupitele o nutnosti aktualizace územního plánu. Paní starostka i za
stavební komisi navrhuje zpracovat pouze změnu stávajícího územního plánu. Týká se to jak
změn již provedených, tak i plánovaných. Zpracování nového územního plánu je naceněno v
hodnotě 291.000 Kč, změna územního plánu v hodnotě 100.800 Kč. Časová náročnost je u obou
variant stejná, nové vydání územního plánu na rozdíl od změny podléhá novému znění
příslušných zákonů.
5) Diskuze
- Paní starostka uvedla, že v novém vydání Řečanského zpravodaje bude nabídnuta občanům
možnost využít elektronické aukce na dodávky elektrické energie a zemního plynu. Akce bude
organizována pod záštitou obce. Do 10.4.2013 mohou občané na obecním úřadě podávat
2
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
žádosti o přihlášení do této soutěže.
- Pan K. požádal o kontrolu stavu komunikace Na Račanech v Labětíně. Paní starostka uvedla, že
za vhodného počasí pozve firmu, která se zabývá opravou silnic, aby stav vozovky zhodnotila a
navrhla vhodné řešení.
- Pan D. upozornil, že místo určené na pálení čarodějnic v Labětíně je zavezené odpadky, které
tam rozhodně nepatří. Paní starostka slíbila, že upozorní občany v místním rozhlase a v
Řečanském zpravodaji a požádá pana B., aby shrnul uložené křoví na jednu hromadu.
Zápis z veřejného zasedání OZ č. 04/2013 ze dne 24. 4. 2013
1) Schválení celoročního hospodaření obce bez výhrad
Předsedající informovala, že proběhla pravidelná kontrola hospodaření obce ze strany krajského
úřadu, která se týkala roku 2012, zpráva je vyvěšena na webových stránkách obce a na úřední
desce. Nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
2) Schválení účetní závěrky obce za rok 2012
Předsedající seznámila zastupitele s výsledky účetní závěrky obce za rok 2012.
3) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2012
Předsedající seznámila zastupitele s výsledky účetní závěrky ZŠ a MŠ Řečany n. L. za rok 2012.
4) Nákup spořících státních dluhopisů
Předsedající informovala o nevýhodnosti výše úroků dosavadních termínovaných vkladů,
nakterých má obec uloženy 3 miliony Kč. Navrhuje zakoupit za 2 miliony státní dluhopisy, pokud
bude jejich úroková sazba dosahovat 3%, zbylý 1 milion by se měl uložit na běžný účet, který má
již teď vyšší úrokovou sazbu než termínované vklady.
5) Stanovení penále poplatku za odpady zaplaceného po splatnosti dle vyhlášky č. 1/2013
Předsedající seznámila přítomné se situací ohledně neplatičů poplatku za odpady. Přečetla dvě
žádosti o prominutí penále ze závažných důvodů, informovala o dalších pozdních platbách a
nezaplacených poplatcích. Navrhuje prominout penále všem, kteří zaplatili do této doby, a
ostatním vyměřit penále.
6) Otevírání obálek na nájem bytu v MŠ
Předsedající seznámila zastupitele, že na obec byla podána jedna obálka se žádostí o pronájem
obecního bytu u MŠ. Před zastupiteli obálku otevřela a seznámila zastupitele se žádostí paní P. o
pronájem bytu za cenu 3 000 Kč měsíčně od 6. měsíce r. 2013.
3
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7) Žádost o odkoupení pozemku p. č. 662/1 v k. ú. Řečany nad Labem
Předsedající seznámila přítomné se žádostí firmy Lesoškolky Řečany n. L. s. r. o. o odkoupení
pozemku p. č. 662/1, na kterém by měly zájem vybudovat zpevněnou plochu a postavit
demontovatelné buňky. Paní starostka požádala o vyjádření stanoviska stavebního výboru. Pan
Tuček seznámil zastupitele s nesouhlasným postojem stavebního výboru, neboť přes zmiňovaný
pozemek jsou vedeny dráty vysokého napětí. Lesoškolky by k žádosti musely doložit stanovisko
ČEZ, případně dohodu o přeložce vysokého napětí. Navíc bylo připomenuto, že minulé
zastupitelstvo slíbilo tento pozemek poskytnout jako náhradní místo pro majitele zahrádek, které
jsou v současné době na obecním pozemku určeném územním plánem k zastavění bytovými
domy. Zastupitelé souhlasí se stanoviskem stavebního výboru.
8) Oprava části příjezdové cesty v lokalitě „Za Borkem“
Předsedající seznámila přítomné s tím, že byly osloveny 3 firmy k případné opravě komunikací
Za Borkem. Nejpřijatelnější a nejlevnější je nabídka pana Bartáka. Za cenu 175 000 Kč s DPH by
komunikace po zarovnání podkladu zavezl zeminovou prosívkou, vyspádoval ji a poté by
pronajatým válcem tento materiál zhutnili zaměstnanci obce. Dalším nákladem obce bude
výměna stávajících poklopů s otvory za poklopy plné.
9) Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu VAK Pardubice, a.s
Předsedající informovala zastupitele o nutnosti delegovat zástupce na valnou hromadu VAK
Pardubice a. s. Zastupitelstvo obce deleguje zástupce na řádnou valnou hromadu starostku obce.
10) Revokace usnesení a návrh na nákup pozemku p. č. PK 253 v k. ú. Řečany n. L.
Předsedající připomněla zastupitelům, že na minulé schůzi zastupitelé schválili nákup pozemku
od pana K. Pan Tuček zjistil, že v katastru není tato parcela zapsána jako 253/1, ale jako původní
pozemková parcela 253. Původně k odkoupení schválená parcela má výměru 335 m2, tato
pozemková parcela měří 318 m2. V původním rozsahu bychom museli vynaložit další finanční
prostředky na vypracování geometrického plánu. Pan Tuček dodal, že rozdílná výměra by možná
musela být zakoupena z jiné parcely.
11) Revokace usnesení a nový návrh přerozdělení hospod. výsledku ZŚ a MŠ
Předsedající informovala, že schůze zastupitelstva 02/2013 schválila přerozdělení hospodářského
výsledku ZŠ a MŠ, ve kterém nebyl započítán hospodářský výsledek z vlastní činnosti školy. Proto
navrhuje revokovat toto usnesení a rozhodnout o novém přerozdělení.
12) Diskuse, různé
Zastupitelé pověřili paní starostku, aby obeslala úřední cestou občany, kteří v obci parkují na
chodnících, a vyzvala je tak k respektování obecních pravidel a udržování obecního majetku v
nepoškozeném stavu. Podklady k obeslání jí předloží předsedkyně pořádkového výboru paní Iva
Blažková.
4
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zápis z veřejného zasedání OZ č. 05/2013 ze dne 22. 5. 2013
1) Rozhodnutí o výběru zhotovitele na „Energetické úspory budovy Obecního úřadu
v Řečanech nad Labem“
Předsedající informovala zastupitele, že do soutěže se přihlásilo 8 uchazečů, 5 z nich
bylovyloučeno pro nesplnění podmínek soutěže. Výsledné pořadí hodnocených nabídek dle výše
nabídkových cen stanovila komise takto: 1. Rudolf Kmoch, s.r.o. – 2 395 657,92 Kč, 2. Haneva
s.r.o. 2 410 230,32 Kč, 3. VIKTORSTAV s.r.o. 2 561 714,15 Kč. Zastupitelstvo obce Řečany n. L.
schválilo v souladu s ustanovením § 81, odst. (1), písm. b) zákona výběr nejvhodnější nabídky
zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí podlimitní
veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „Energetické úspory budovy Obecního úřadu v
Řečanech nad Labem“ ze dne 13.5.2013 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět
plnění výše uvedené veřejné zakázky s uchazečem Rudolf Kmoch spol. s r.o., U Kamenné vily
513, 530 03 Pardubice IČ: 455 37 585 za cenu 2 395 657,92 Kč včetně
DPH.
2) Rozhodnutí o výběru zhotovitele na „Energetické úspory školní jídelny v Řečanech nad
Labem“
Předsedající seznámila zastupitele s výsledkem rozhodnutí komise. Nabídku podalo 9 uchazečů,
3 uchazeči byli vyloučeni pro nesplnění zadávacích podmínek soutěže. Výsledné pořadí firem na
prvních třech místech je následující: 1. Rudolf Kmoch s.r.o. – 1 475 593,00 Kč, 2. VIKTORSTAV
s.r.o. – 1 599 667,17 Kč, 3. Stavební firma Ječmínek s.r.o. – 1 630 475,73 Kč. Zastupitelstvo
obce Řečany n. L. schválilo v souladu s ustanovením Pokynů OPŽP výběr nejvhodnější nabídky
zadavatele na základě výsledku posouzení a hodnocení nabídek hodnotící komisí veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Energetické úspory školní jídelny v Řečanech nad
Labem“ ze dne 13.5.2013 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na předmět plnění výše
uvedené veřejné zakázky s uchazečem Rudolf Kmoch spol. s r.o., U Kamenné vily 513, 530 03
Pardubice IČ: 455 37 585 za cenu 1 475 593,00 Kč včetně DPH.
3) Zahrádky na obecním pozemku p. č. 662/1 v k. ú. Řečany n. L.
Na předchozím zastupitelstvu byl vznesen návrh projednat pronájem zahrádek pro 15-ti bytovku.
Předsedající ji proto znovu zařadila na program jednání a sdělila zastupitelům svůj názor, že by
měla být aktuální situace zachována, neboť změnou by se otevřely i další podobné případy.
Uživatelé obecní pozemky udržují, a nevyvstává tak potřeba o tyto pozemky pečovat ze strany
obce. Pan Tuček souhlasí s názorem paní starostky a navíc navrhuje, aby při případném záměru
využít pozemky ke stavebním účelům byli dosavadní uživatelé informováni rok dopředu, aby se
stačili na změnu připravit a pozemky uvolnit. Ze strany ostatních zastupitelů nebyla vznesena
proti těmto návrhům žádná námitka.
5
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4) Zrušení předpisu poplatku za komunální odpadu poplatníků hlášených na obecním úřadě,
kteří se na adrese 1. Máje 66, Řečany n. L. nezdržují a není možné zjistit místo jejích pobytu
Předsedající navrhuje zrušit povinnost platit poplatek za odpady osobám přihlášeným na
ohlašovně obecního úřadu, kteří se na adrese OÚ nezdržují. Není známé místo jejich skutečného
pobytu a v obci odpad nevytváří. Nelze je proto ani obeslat a případně poplatek vymáhat.
5) Zpracování územního plánu
Předsedající seznámila přítomné se situací týkající se změn a vytváření nových územních plánů
obcí. Z jednání s panem Ing. Haklem z Městského úřadu Přelouč vyplynulo, že v současnosti se
krajské úřady staví ke změnám odmítavě vzhledem k přípravě nových předpisů v problematice
územního plánování a doporučuje nové projednání v zastupitelstvu. Výhodnější je vytvořit nový
územní plán, což sice bude dražší, ale zároveň je možné získat dotaci. Jedná se o investici nad
200 tisíc, takže budou muset být osloveni alespoň 3 zájemci o vytvoření územního plánu.
Maximální částka dotace je 150 000 Kč na nový územní plán. Její skutečně poskytnutá výše je
stanovena dle počtu přijatých žádostí o dotaci. Paní starostka navrhuje zrušit původní
rozhodnutí o provedení změny územního plánu a pověřit pana Tučka a paní starostku pro další
jednání s příslušnými úřady, které by mělo vést k vytvoření nového územního plánu. Pan Tuček
informoval o svém jednání s panem Haklem a potvrdil slova paní starostky.
6) Zakoupení dětské skluzavky na hřiště v Labětíně
Předsedající informovala zastupitele, že obci nebyla schválena dotace na dětská hřiště. Proto
navrhuje zakoupení dětské skluzavky do Labětína, což bylo na zastupitelstvu předběžně
v případě neobdržení dotace dohodnuto. Paní starostka osloví firmu MOOZ, která provádí revize
současného zařízení, aby obci poskytla nabídku, a tu pak předá paní Šandové a panu Horálkovi,
kteří na příštím zastupitelstvu předloží návrh konkrétního výrobku a jeho ceny ke schválení.
Všichni zastupitelé souhlasí.
7) Stanovení hodnotící komise, která plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje
kvalifikaci dodavatelů na projekt „Obec Řečany nad Labem – nákup komunální techniky“
Předsedající seznámila přítomné s nutností sestavit komisi k výběru dodavatele komunální
techniky. Bylo obesláno šest firem, z nichž se jedna nabídka vrátila jako nedoručená. Zájemci o
účast ve výběrovém řízení mohou podávat nabídky do 3. 6. 2013 v 10.00 hodin. V ten samý den
v 16.00 hodin komise provede otevírání obálek a vyhodnocení. Hodnotící komise je navržena v
následujícím složení: Miloš Švejk (náhradník Tomáš Zemánek), Josef Tuček (náhradník Iva
Blažková), Josef Blažej (náhradník Miloslav Fořt), Iveta Urválková (náhradník Ivan Kalousek),
Zdeněk Horálek (náhradník Anna Šandová).
6
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8) Výběr společnosti, která pro obec vypracuje projektovou dokumentaci na místní
komunikace v ul. Polní a Úzká v Řečanech nad Labem - Labětín
Předsedající seznámila zastupitele s nabídkami na vypracování projektové dokumentace. První
část je projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, druhá část je realizační dokumentace.
Nejlevnější nabídku podala firma Jiří Stránský – 1. část 39 200 Kč (všechny ceny uváděny bez
DPH), 2. část 41 500 Kč. S firmou společně s paní starostkou jednal také pan Tuček. Návrh
smlouvy bude doplněn o požadavek, že případné chyby v projektové dokumentaci budou mít za
následek úhradu navýšených financí autorem projektové dokumentace. Ulice Polní bude
projektována jako obousměrná a pochozí (bez chodníku), ulice Úzká jednosměrná a pochozí.
Veškeré sítě musí být uloženy v chráničkách, komunikace budou asfaltové. 1. část projektové
dokumentace (povolovací) by měla být hotova do 8. měsíce letošního roku, zbytek do 20.
prosince. Stavební povolení je plánováno do března 2014, realizace na květen a červen 2014.
9) Žádost o odprodej pozemků u bytového domu č. p. 281, ul. Lesnická, p. č. 662/4 v k. ú.
Řečany n. L.
Předsedající informovala zastupitele o přijetí žádosti paní V. za sdružení vlastníků bytů o
odprodej výše uvedeného pozemku Vedlejší pozemek, o který toto sdružení také bude žádat, je
dosud ve vlastnictví státu a zastupitelé budou teprve v následujícím bodě schvalovat souhlas s
bezplatným převodem tohoto pozemku do vlastnictví obce, proto paní starostka navrhuje odložit
jednání o odprodeji až po případném získání pozemku p. č. 662/3 do vlastnictví obce, tedy po
zapsání do katastru nemovitostí. Všichni zastupitelé s odložením rozhodnutí souhlasí.
10) Bezúplatný převod pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
Obec Řečany nad Labem p. č. 90/14, 402/3, 662/3, 695/7 a pozemků ve zjednodušené
evidenci p. č. 543/1, 597/1, 613 a 615/1 v k. ú. Řečany n. L.
Předsedající informovala zastupitele, že obec podala žádost o bezplatný převod výše uvedených
pozemků na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obci bylo vyhověno.
11) Nákup bubnové sekačky
Předsedající seznámila zastupitele s prosbou zaměstnanců obce zakoupit bubnovou sekačku,
která by se uplatnila na místech s vysokou trávou a zjednodušila a urychlila by zaměstnancům
práci. Představila přítomným několik nabídek, z nichž nejvýhodnější se jeví nabídka firmy
Mountfield, která nabízí stroj se slevou 47% a parametry vyhovuje požadavkům.
12) Pořízení software na zákonné normy
Předsedající seznámila zastupitele s nabídkou firmy AtlasColsunting prodat obci licenci na 3 roky
na software s názvem CODEXIS, který OÚ umožňuje pracovat s veškerými zákonnými normami a
jejich změnami. Cena se po vypovězení současných papírových sbírek zákonů nezvýší a zároveň
se zlepší možnosti práce se změnami a aktualizacemi zákonných norem.
7
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13) Diskuse, různé
Pan Horálek se zeptal na termín, kdy bude protažena a urovnána ulice Polní, jak bylo slíbeno.
Paní starostka odpověděla, že se čeká na příznivé počasí. Slíbila připomenout tuto skutečnost
panu Bartákovi. Pan Tuček připomněl potřebu vyměnit 7 kanalizačních poklopů s větracími
otvory Za Borkem za plné. Paní starostka informovala o nebezpečí v místech, kde zůstaly skruže
s jámami po bývalých závlahách. Zjistí majitele a zařídí přikrytí těchto skruží nebo jejich
odstranění.
Zápis z veřejného zasedání OZ č. 06/2013 ze dne 17.06. 2013
1) Nařízení obce o zákazu podomního prodeje zboží a služeb
Předsedající vyzvala přítomné zastupitele k projednání návrhu zakázat podomní prodej v obci.
Společnosti nabízející své produkty touto formou využívají nepřípustných taktik prodeje a
občané obce jsou většinou prodejci obtěžováni. Po konzultaci s Krajským úřadem Pardubického
kraje paní starostka navrhla předložit k odsouhlasení Nařízení obce o zákazu podomního prodeje
podle zákona č. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.
2) Návrh na ukončení nájmu pí K. v zahradnictví
Předsedající informovala přítomné o výši dluhu vztahujícího se k nájemním smlouvám s paní
K. za pozemky a nebytové prostory v zahradnictví. Tento stav je v zájmu obce z dlouhodobého
hlediska neudržitelný. I přes zhodnocení tíživé situace paní K. byl ke hlasování předložen návrh
na ukončení nájmu.
3) Oprava sociálního zařízení v přízemí a 1.NP v MŠ – výběr zhotovitele
Předsedající informovala zastupitele o schválení dotace 100 tis. Kč radou Pardubického kraje
z dotačního programu obnovy venkova pro r. 2013 na opravy sociálního zařízení v přízemí a 1.
NP v MŠ. O dotaci bylo zažádáno v loňském roce. Práce by měly probíhat v období letních
prázdnin. Nabídky předložili 3 zájemci s předloženými návrhy na 437 254 Kč, 554 479 Kč +
DPH, 530 335 Kč. Předsedající navrhla schválit nejlevnější nabídku pana Urválka Petra v částce
437 254 Kč, za předpokladu, že Zastupitelstvo Pardubického kraje dotaci na svém červnovém
zasedání schválí.
4) Nákup skluzavky na dětské hřiště v Labětíně
Pan Horálek předložil návrh optimální varianty skluzavky, kterou vybral při porovnávání
parametrů bezpečnost versus kvalita. Skluzavku nabízí český výrobce se sídlem v Kutné Hoře.
Skluzavka je variabilní, lze ji v budoucnu doplnit různými herními prvky. Montáž je naceněná v
nabídce samostatně, v případě, že by obec zajistila montáž svépomocí podmínky záruky na
skluzavku zůstávají beze změny. Předsedající upozornila, že bude nutné zajistit služby revizního
technika na všechny herní prvky na hřišti v Labětíně. Požádala pana Horálka a paní Šandovou o
spolupráci a vyhledání vhodného revizního technika
8
VEŘEJNÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
– zjistit podmínky, rozsah prací a cenu za
služby a vystavení revizních zpráv. Předsedající navrhla hlasovat o schválení nákupu skluzavky
HEROLD VARIANT 150C v hodnotě do 25 tis. Kč včetně DPH.
5) Diskuze
Paní starostka informovala přítomné o přípravě projektu výstavby komunikace v Labětíně – ulice
Polní a Úzká.
Ulice Polní: šířka 4,5 m, obousměrná bez chodníků, pro smíšený provoz, včetně vjezdů, zvýšení
obruby cca o 5 cm v celé délce i před vjezdy. Pokud to dovolí podloží, je prozatím počítáno s
jednostranným sklonem komunikace, aby mohly být využity připravené přípojky na dešťovou
kanalizaci.
Ulice Úzká: šířka 3 m, jednosměrná od ulice Polní k ulici K Labi.
9
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Povinná výměna řidičských průkazů
Kterých ŘP se výměna týká?
Držitelé řidičských průkazů vydaných v rozmezí od 1.1.2001 do 30.4.2004 jsou povinni
je vyměnit nejpozději do 31.12.2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské
průkazy pozbývají platnosti.
Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na pracovišti registru řidičů Městského úřadu Přelouč, ul. Československé armády č.p.
1665 (1.patro).
Co musím mít s sebou?
„Žádost o vydání ŘP“ – obdržíte na pracovišti Městského úřadu v Přelouči
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
- ŘP, který podléhá povinné výměně
Kdy mi bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti, příp. do 5 pracovních dnů od podání
žádosti po úhradě správního poplatku 500 Kč.
Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku, vyjma vydání ŘP ve lhůtě
kratší, tj. do 5 pracovních dnů od podání žádosti (viz výše – správní poplatek 500 Kč).
Úřední hodiny:
Pondělí, středa
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
Úterý, čtvrtek, pátek
8:30 – 11:30
12:30 – 13:30
10
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
.
Nařízení obce o zákazu podomního prodeje zboží a služeb
Obecní zastupitelstvo schválilo na svém jednání dne 17.6.2013 Nařízení obce o zákazu
podomního prodeje zboží a služeb. Vedlo nás k tomu vaše rozhořčení plynoucí z návštěvy
podomních prodejců elektřiny a plynu a jejich obtěžování a nepravdivé informování o
nabízených službách. Někteří občané se změnou dodavatele, který jim byl tímto způsobem
nabídnut, dostali do tíživé finanční situace. Mnohdy se stávalo, že dodavatelé poskytli menší
měsíční zálohy, ale doplatek na konci zúčtovacího období byl nemilým překvapením.
Z tohoto důvodu jsme se také rozhodli pro vás uspořádat aukci energie a plynu.
V průběhu května jste dodávali na Obecní úřad podklady k vaší fakturaci. Analytici zhodnotili
vaše odběry a v případě, že by bylo reálné dosažení úspory, zmocnili jste je k dalšímu konání při
organizaci elektronické aukce. Samotná elektronická aukce proběhne koncem července až srpna
a poté budete informování o jejím výsledku. O datu konání elektronické aukce budete
upozorněni mailem a pomocí webových zpráv.
Smlouvy na odběr energie se budou uzavírat na dobu jednoho roku, na plyn pak na dobu 2 let.
V příštím roce bude opět probíhat elektronická aukce, kde si budete moci své odběry znovu
vysoutěžit. To bude platit pro ty, jež soutěžili i pro ty, kteří se budou chtít aukce nově zúčastnit.
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce
11
OÚ
INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Souboj ulic o pohár starostky obce
V sobotu 15. června se konal druhý ročník zábavné soutěže „Souboj ulic o pohár
starostky obce“.Tentokrát byla soutěž rozdělena na 2 kategorie: junioři 6 – 12 let a dospělí 13 –
99 let. Juniorskou kategorii zastupovaly týmy z ulice K Tišině, Lesnická a Polní Řečany. Dospělí
soutěžili za ulice Hornická, Karla Čapka, K. H. Máchy, Obránců míru Labětín a Polní Řečany. Ani
letos nechyběla Střelba ze vzduchovky, kuličkového samopalu a flusačky. Některé soutěže měli
jak junioři, tak dospěláci společné, jen bodování měli ve své kategorii samostatné. Prvním
úkolem byla soutěž na fyzičku Stonožka, kde se postupně do zdolávání překážek a štafety
zapojovalo celé šestičlenné družstvo. Ač vypadal úkol velice jednoduše, záleželo na souhře celého
týmu. Následoval odpočinkový Kvíz a každá kategorie měla jiné otázky. První kolo bylo
zakončeno juniorskou soutěží Pytlovaná – skákání v pytlích a dospělí dostali obdobu loňské
soutěže s navlékáním toaletního papíru – Tyčovaná. Nápady soutěžících, jak nejlépe zvládnout
úkol byly originální. Přestávku mezi soutěžemi vyplnil druhý vstup vystoupení „poutníka Hrocha“
s pohádkami. Děti měly k dispozici po celou soutěž zdarma skákání v hradu, malování na obličej
a jízdu na koni.
Druhé kolo soutěží zahájili junioři opylováním kytiček Čmeláčkem. Dospěláci si v tomto
horkém odpoledni navlékli šály, rukavice, beranice a lyže, aby se jim lépe sjížděl slalom
v tandemu Lyžované. Nutno dodat, že soutěžící týmy byly skvělé a pochvalu zaslouží i fanoušci,
kteří je v cíli vítali s připraveným občerstvením pro zvednutí sil a dobré nálady. Aby si soutěžící
stihli oddechnout, čekali na ně intelektuální úkoly. Junioři v časovém limitu Hledali rozdíly a ve
Skládačce z puzzle skládali obrázek řečankého kostela. U dospěláků jsme si ověřili, jak dobře
znají naši obec, kde v Orienťáku zapisovali názvy ulic do slepé mapy. Tato soutěž padla doslova
na míru soutěžícím za ulici Obránců míru Labětín, které z velké části zastupovaly pošťačky
působící v naší obci a bodovaly i v druhé soutěži Doplňovačka, kde se do prázdného erbu
vykresloval obecní znak. Body se získávaly nejen za správně zakreslené atributy, ale i barevná
pole. Některé vytvořené znaky, které soutěžící vykreslili, byly zcela novými originály a výsledky
vyvolaly pousmání. Zcela bezchybně vykreslili znak z ulice Obránců míru Labětín, až to v nás
vzbudilo podezření, že znali dopředu zadání. Později jsme se dozvěděli, že vzorem jim byl obecní
znak, který byl umístěn na stravenkách, které obdržela všechna soutěžní družstva. V první chvíli
jsme váhali, zda tuto nápovědu můžeme uznat, ale nakonec ano a ocenila se všímavost týmu,
navíc správně rozpoznali odlišnost na stravenkách, kde voda měla žlutou barvu, protože
stravenky byly vytištěné na žlutém papíru. Koneckonců všichni měli stejnou možnost situace
využít. Závěrečný úkol myslím přivítaly v horkém odpoledni všechny týmy, protože v Brčkované
se pilo na čas. Někteří účastníci kromě sání stihli zároveň vytvářet různé pohybové kreace.
Před vyhlášením výsledků zazpíval přítomným místní klub důchodců a proběhla ukázka
z americké občanské války v dobových uniformách.
Perfektní výkon podal v sobotu i moderátor pan František Rambousek a znovu bychom
chtěli zopakovat jeho slova, že nezáleží na pořadí, ve kterém se družstva umístila, protože pro
nás byli všichni jedničky, vytvořili skvělou atmosféru a zároveň pobavili i diváky, kteří jim celé
odpoledne fandili navzdory velkému vedru, které spíše vybízelo být u vody než na hřišti.
13
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
V kategorii junior se na 3.místě umístil tým z ulice Polní Řečany, 2. místo Lesnická a 1.místo
K Tišině.
V kategorii dospělých obsadilo 5. místo družstvo Polní Řečany, doslova bramborovou medaili
si odnášela Karla Čapka, pohár za 3. místo získala ulice K. H. Máchy. V letošním ročníku si
polepšila „až na bednu“ a zároveň 2. místo Hornická a vítězný pohár převzala Obránců míru
Labětín.
Poděkování sponzorům: Josef Klymčiw, Pavel Dostálek, JAMAJKA CLUB BOWLING Přelouč,
řeznictví Jana Vančurová, Lukáš Sobotka, Jaroslav Pecka, M+M drogerie Řečany, Lesoškolky s.r.o.,
Alma – Aleš Petrů, Vokál – Střecha s.r.o., Barták Vlastimil, Nedbal Zbyněk, Beneš Petr, Bureš
Pavel, Richter Miroslav a spolupořadatelům: KVHT , Sokolu, SK Řečany 1920, Davidovi Jeřábkovi
a skupině Americké války.
Fotografie a videa ze soutěžního odpoledne si můžete prohlédnout na adrese:
http://recanynadlabem.rajce.idnes.cz/2013_06_Souboj_ulic_o_pohar_starostky_obce_15.06.20
13/
Lenka Vaňková
Milí spoluobčané,
jsem velice ráda, že se nám podařilo tuto akci znovu uspořádat a že nám tentokrát
přálo i počasí. Jak soutěž probíhala, již popsáno bylo. Já bych ještě chtěla poděkovat hlavním
organizátorům, mezi něž patřila naše paní matrikářka Lenka Vaňková, která s obdivuhodným
vtipem nejen vymyslela, ale také připravila všechny sportovní soutěže, které měly velký úspěch
nejen u obecenstva, ale také u soutěžících. Děkuji také našim technickým zaměstnancům, kteří
se podíleli na přípravě zázemí pro soutěže a všem výše jmenovaným spolkům, díky nimž se
podařilo celou akci zorganizovat.
Velký dík patří všem sponzorům, kteří svými věcnými a finančními dary přispěli na
zajímavé ceny pro soutěžící a my jsme je tak mohli odměnit za jejich celodenní snažení.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem soutěžícím, kteří pro nás připravili
nezapomenutelnou show a i v tak teplém počasí byli ochotni převléci se do teplého oblečení a jít
si zalyžovat. Velmi jsme oceňovali jejich soutěživost a sportovní nasazení.
Pokud bude ze strany občanů zájem, což můžete vyjádřit pomocí diskuse na webových
stránkách obce, příští rok bychom připravili souboj s okolními obcemi.
Doufáme, že se vám celá akce také líbila a navštívíte ji i příští rok.
Ing. Michaela Matoušková, starostka obce
14
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stonožka
Kvíz
15
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kvíz
Pytlovaná
16
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Lyžovaná
Orienťák
17
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Brčkovaná
Souboj ulic
18
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Junioři
3. místo Polní Řečany: Matoušková Aneta, Kukrál Hynek, Petrová Marie, Petrová Anna, Žižková Karolína,
Nagy Nikkia
2. místo Lesnická: Vávra David, Třasáková Gábina, Hrobař David, Navrátil Jakub, Kubík Matěj, Beranová
Andrea
1. místo K. H. Máchy: Eisner Patrik, Křováková Štěpánka, Marešová Štěpánka, Horálek Josef, Krejčíková
Barbora, Křováková Anežka
19
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dospělí
5. místo Polní Řečany: Popková Hana, Kukrál Hynek, Kukrálová Hana, Nagy Cecilie, Nagy Ištván, Kukrálová
Anna
4. místo Karla Čapka: Šandová Ludmila, Landsmannová Tereza, Landsmannová Dana, Landsmann Martin,
Kejdová Lenka, Soukup Petr
20
OÚ INFORMUJE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. místo K. H. Máchy: Vitera Erik, Hájková Tereza, Majerčinová Eliška, Hájek Roman, Ruml Tomáš,
Grubr Petr
2. místo Hornická: Pyskatý Marek, Žampach Petr, Bank Jan, Smetana Radim, Kalousek Petr, Kalousek
Lukáš
1. místo Obránců míru: Labětín: Hájková Olga, Kutheilová Eliška, Šoltová Jana, Šolta Jan, Bažantová Petra,
Apltauerová Jana
21
TJ SOKOL
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hodnocení sportovní činnosti Sportovního klubu Řečany nad Labem 1920
Letošní fotbalová sezona ročníku 2012-13 se dá považovat za poměrně úspěšnou.
Všechna naše mužstva, která hrají své soutěže, je důstojně dokončila, snad jen s výjimkou B
mužstva mužů, které se v soutěži na poslední chvíli zachránilo. To jsme však předpokládali,
neboť mužstvo hraje teprve druhým rokem a do nové sezony postoupilo do III. třídy.
Naší největší radostí je však práce s mládeží. Od září jsme založili pro úplně nejmenší,
což jsou pěti a šestiletí, tzv. předpřípravku, která pod vedením pana Dostálka začala pomalinku
přivykat fotbalovému řemeslu a od nové sezony se začlení do mužstva mladší přípravky. To pod
vedením trenérů Ládi Novotného a Renči Vaňurové odehrálo soutěž se střídavými výsledky.
Soutěže nejmenších se podle nových pravidel hrají bez zveřejňování výsledků a tabulek, aby
nebyl vyvíjen tlak na umístění. To ovšem v některých klubech funkcionáři a hlavně rodiče stále
nemohou pochopit.
O něco lépe, co se týká předváděné hry, si vedla starší přípravka pod vedením p. Aleše
Petrů. Mužstvo mladších žáků, které vede dvojice trenérů p. Radil a Forman, absolvovalo
poměrně těžkou sezonu, neboť účastníků v okresním přeboru bylo 16. S úzkým kádrem, který
doplňovali chlapci ze starší přípravky, vše nakonec zvládli a skončili ve středu tabulky.
Největší radost máme z našich starších žáků. Ti pod vedením Oty Zahradníka suverénně svou
soutěž vyhráli a získali titul přeborníka okresu. Pohár přebrali z rukou předsedy okresního
fotbalového svazu pana Drahoslava Drábka. Silný ročník 98, z kterého bylo mužstvo složeno,
však končí a hráči přecházejí do kategorie dorostu. Přejeme jim, aby na dobré výsledky navázali.
Dorost, který hraje krajskou soutěž, absolvoval pod vedením p. Martina Hrubeše sezonu
o dost lépe než tu předešlou a vyrovnal se tak s odchodem starších hráčů. Stále je však co
zlepšovat, hlavně přístup některých jedinců.
Naše béčko, jak již bylo zmíněno, se nakonec zachránilo. Trenéra Petra Křivku však čeká
nelehký úkol se stabilizací kádru.
Ačko jako vždy mělo vydařený začátek soutěže a po podzimu vládla naprostá spokojenost. Trenér
Jaroslav Křivka však varoval před pověstným řečanským jarem. To se také potvrdilo a hráči jako
by si z loňské sezony nevzali ponaučení. Dostatečný počet bodů z podzimní části však nakonec
zaručil klidný střed tabulky.
Všechna naše mužstva
čeká krátká letní přestávka.
Mládežnická mužstva zajíždějí
v měsíci srpnu na tradiční týdenní
soustředění. Přejeme všem našim
příznivcům krásné léto a budeme
se na Vás těšit v nové sezoně 201314.
Aleš Petrů
22
TJ SOKOL
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tělocvičná jednota Sokol
V lidové tradici bývá počátek května spojen se stavěním májek. Obyčej stavění májek je
velmi starý a znají ho v celé Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy
strom představoval strážného ducha obce.
Stromy vybrané na máje musely být silné, rovné a někdy tak vysoké, že bylo obtížné je
porazit a dopravit na místo. Druh stromu býval různý, hodně se používaly smrky, jedle nebo
borovice, protože déle vydržely zelené. Kmen máje byl většinou hladký, oloupaný od kůry. Zelený
vršek koruny se zdobil barevnými stuhami a fábory z pestrého papíru. Pod ozdobeným vrškem
visí věnec zhotovený ze zeleného chvojí. Dával máji charakteristickou siluetu, která se objevuje
na mnohých obrazech a starých fotografiích. Postavení máje vysoké 20 m není snadné a musí se
na ní podílet více lidí.
Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale i lásky. Bývá zvykem stavět kolem
ústředního stromu také menší májky, stejně upravené a ozdobené. Chlapci je také stavěli
v nočních hodinách před 1. květnem u domů svých dívek.
Stavění máje v Řečanech nad Labem obnovil Sokol v 90. letech. A jak vše probíhalo
letos? Pomáhají nám mládežníci ze škol, ti mají v dopoledních hodinách omluvené volno. A
zapojují se také dospělí příznivci Sokola, kteří obětují i vlastní dovolenou. Nejprve asi dva dny
předem ozdobili paní Milada Čapková, Eva Kalousková a Jura Karvánek věnec. Nejdůležitější akce
nastala 30. dubna, kdy se skupina několika mužů a chlapců vydala do kladrubského lesa pro
smrk, který jim skáceli zaměstnanci Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Smrk museli
přiblížit (ručně) k silnici, kde již čekal autodopravce pan Kůrka, který na návěsu dopravil smrk do
Řečan.
Mezitím další skupina připravuje na vyznačeném místě hlubokou jámu, do které se máj
zapustí. V Řečanech v místě, kde stavíme máj, nemůžeme hodně hloubit do země, protože
spodní voda je již v hloubce 150 cm a nedovolí větší výkop. K vlastnímu stavění máje je potřeba
asi 15 až 20 lidí, kteří ručně pomocí provazů a ženkrutů májku postaví.
Celou stavbu máje řídí Jaroslav Kalousek st. Bez jeho zkušeností by asi máj nestála. Na
závěr se postaví kolem parketu ozdobené mladé břízky a vše je připraveno na večerní klání
čarodějnic a čarodějů. Ve všední pracovní den se lidé těžko uvolňují ze zaměstnání, a tak je na
celou akci nedostatek pomocníků – stavitelů máje.
Další akcí členů Sokola bylo tradiční odemykání řeky Doubravy, které se konalo 6.
dubna. Místo plánovaných dvou raftů jel jenom jeden, a to z důvodu velmi nepříznivého počasí –
teplota byla pouze kolem +2°C a poletoval sníh. Obsazení raftu: Jiří Karvánek st., Ivan Kalousek
ml., Libor Gerišer, Miloš Čapek, Milada Čapková a Jana Jolinská. Ani letos nechybělo nechtěné
koupání, které bylo v tomto počasí velmi nepříjemné. Do cíle dopluli, i když pořádně promrzlí.
Ivan a Eva Kalouskovi
23
TJ
SOKOL
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aktéři stavby máje
A takhle stavba máje probíhá.
24
TJ SOKOL
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zálesácký závod zdatnosti
Tělocvičná jednota Sokol Řečany nad Labem byla pořadatelem zálesáckého závodu
zdatnosti, který se konal 13. 4. 2013. Trať závodu byla přibližně dlouhá 5,8 km a vedla
přírodním terénem mezi obcí Řečany nad Labem a řekou Labe. Na trati bylo připraveno 19
disciplín – např. morseovka, šošonský běh, uzlování, poznávání přírodnin, souhvězdí.
Závodníci
závodili ve čtyřech
kategoriích – mladší
žactvo, starší žactvo,
dorost a mimo hlavní
závod i jedna hlídka
žen. Hlavního závodu
se zúčastnilo 64
závodníků z TJ Sokol
Litomyšl, Horní Jelení,
Letohrad,
Radčice,
Pardubice,
Choceň,
Řečany nad Labem.
Po
prezentaci a nástupu
všech hlídek se běžel
hlavní závod. Počasí celkem přálo, a tak vše proběhlo v pohodě. Následovalo sečtení časů a
vyhodnocení výsledků závodu a nakonec jeho slavnostní vyhlášení. Všichni účastníci obdrželi
pamětní listy, drobné sladké odměny a občerstvení. Vítězové na 1. až 3. místě pak získali
medaile, diplom a velkou sladkou odměnu. Z prvních míst v kategorii starší žactvo a dorost se
postupuje do celostátního kola. V letošním roce v kategorii starší žactvo postupuje TJ Sokol
Radčice a v kategorii dorost TJ Sokol Litomyšl.
Po závodě si mohli všichni vyzkoušet plavbu na kánoi na blízkém rybníce Pastouška,
opékaly se párky, zpívalo se u ohně. Konala se dřevorubecká soutěž, hrál se Špaček, večer se pak
opékala kýta, zpívalo se a tancovalo se u ohýnku a také proběhla noční hra. Kolem 40 účastníků
přespalo v místní tělocvičně přes noc.
Všichni závodníci zaslouží pochvalu za snahu a všem, kteří se aktivně podíleli na
organizaci závodu, přípravách a na jeho hladkém průběhu i ukončení, patří velký dík.
Milada Čapková
25
TJ SOKOL
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Slet čarodějů a čerodějnic
A tak se sešel rok s rokem a máme tu 30. dubna, velký čarodějnický rej. I u nás se
čarodějnic slétlo dost, aby spolu mohly oslavit svůj velký den. Soutěžily v různých disciplínách a
tancovaly pod májkou. Za své výkony si odnesli malé sladké odměny, lampionky a nad ohněm si
opékaly buřty. Na závěr čarodějnických oslav byl připraven malý ohňostroj.
Milada Čapková
Autobusový zájezd do Říma
Ve dnech 8. - 12. 5. 2013 se
uskutečnil zájezd do Říma. Během pěti dnů
jsme navštívili nejvýznamnější historické
památky
tohoto
„věčného
města“.
Nezapomenutelné dojmy máme i z Vatikánu,
sídla papeže, kde jsme navštívili chrám sv.
Petra i s jeho vatikánskými muzei. Krásné
zážitky jsme si odnesli také z nedalekého
města Tivoli, kde jsme si prohlédli Villu d Este
– letní sídlo římských císařů s terasovitou
zahradou s velkolepými vodotrysky a
kaskádami. Celkově se zájezd vydařil a během
cesty zpět už jsme plánovali, kam se vydáme v příštím roce, zda do Holandska, nebo do
Londýna.
26
LABĚTIN
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Grilování
Sbor dobrovolných hasičů se Sdružením
žen Labětína uspořádal dne 1.6.2013 v hostinci
v Labětíně
společné
grilování
s přátelským
posezením. Spolky tak utužily vzájemné dobré
vztahy.
Zájezd do Rakouska
Do rakouských zahrad u městečka
Tullnu nedaleko Vídně jsme podnikli zájezd dne
22.6.2013. Zahrady se nacházejí na 50 ha
výstavních a lesních ploch. Prohlédli jsme si
vzorové zahrady, zeleninová aranžmá, rozmanité
druhy rostlin a vše co ocení nejen zahrádkáři.
Pozvánka na další akce
6. 7. 2013 - tradiční posezení s harmonikou v hostinci v Labětíně od 19,00 hodin
27. 7. 2013 – jednodenní autobusový zájezd na česnekové slavnosti na zámku v Buchlovicích,
kde se můžete nejen dobře pobavit, ale také si můžete zakoupit kvalitní česnek od českých
pěstitelů na sadbu i spotřebu. Slavnosti jsou doprovázeny hudebními vystoupeními,
ochutnávkami výrobků z česneku i ochutnávkami vína. Přihlášky přijímá p. Fligrová v Labětíně.
Anna Šandová
27
LABĚTÍN
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Soutěž o nejlepší „koláč“
V sobotu 14.9.2013
se na novém hřišti v Labětíně
bude konat soutěž o nejlepší „koláč“.
Soutěžit může jednotlivec i skupinka max. 3 osob jakékoliv věkové kategorie. Během
srpna budou pro soutěžící stanoveny základní ingredience, které musí váš výrobek obsahovat.
Mimo to, že musí být jedlý , může být pojat na sladko i na slano. Neváhejte tedy a podávejte
prostřednictvím mailu: [email protected] nebo na podatelně OÚ do 31.8.2013 svoje
přihlášky do soutěže. Stačí do mailu napsat Vaše jméno, příjmení a kontakt na vás. V případě, že
bude soutěžit skupinka osob, prosíme o zaslání všech jmen účastníků.
Soutěž bude hodnotit pětičlenná porota, která není nijak spjata se soutěžícími. Hlas
vám ale budou moci dát i návštěvníci soutěže. Porotcem se tedy může stát každý z vás.
Pro snadné zapamatování jsme zvolili v názvu soutěže slovo „koláč“, ale není tak
podmínkou. Váš výrobek může mít podobu koláče, buchty, dortu, závinu nebo jakéhokoliv jiného
tvaru. Fantazii se meze nekladou . Originální řešení budou náležitě ohodnocena.
Akce se bude konat v odpoledních hodinách a bude se v ní volně prolínat pár drobných
úkolů z gastronomie pro naše soutěžící. Pro děti bude připraveno loutkové představení Téměř
divadelní společnosti, které jste mohli zhlédnout vloni na „Souboji ulic Řečan a Labětína“ a
zdarma malování na obličej. Dospělí budou moci ochutnat oblíbenou medovinku. Program bude
volně navazovat na diskotéku, kterou nás bude doprovázet profesionální DJ Plocca.
Těšíme se na vaši účast v soutěži!
Zastupitelstvo obce Řečany nad Labem
Akce v knihovně
Na začátku dubna proběhlo v knihovně setkání s osmnácti nejmladšími žáky ZŠ. Akce
byla součástí projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, v rámci kterého děti postupně
plnily úkoly zadané Rytířem všech písmenek. Na besedě 3. dubna bylo prvním úkolem nakreslit
obrázek z oblíbené knížky. Na besedě se děti seznámily se základními pravidly zacházení
s knížkami, společně s p. knihovnicí si zahrály hru, jejímž výsledkem bylo ponaučení, že jednou
z nejdůležitějších věcí je přátelství, a dále děti prozkoumaly oddělení pro dětské čtenáře. Po
splnění prvního úkolu následoval druhý, a to napsat oblíbenou básničku a namalovat k ní to, co
28
OÚ INFORMUJE
KNIHOVNA
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
si děti při jejích slovech představí.
Důkazem, že první dva úkoly děti splnily
na výbornou, je výstava jejich děl
v knihovně a na chodbě obecního úřadu.
Třetí a poslední úkol naplánovaný na 19.
června 2013 bylo hlasité čtení dětmi
vybraných úryvků z oblíbených knížek. I
tuto překážku školáci splnili naprosto
skvěle, a tak mohli být následně za
účasti některých rodičů, mladších
sourozenců, paní Vaňkové z obecního
úřadu a paní starostky Matouškové,
pasováni na Rytíře a Rytířky řádu čtenářského. Pasování bylo zorganizováno s pomocí paní
Hývlové a paní Fundové z Městské knihovny v Přelouči. Děti pasovala Paní Kniha, královna všech
knih z říše Fantazie. Každý z prvňáků dostal, jako odměnu za své úsilí, knížku vytvořenou
speciálně pro žáky prvních tříd, s názvem Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky, dále pexeso, blok
a tužku.
Další akcí, která
v knihovně proběhla, byla
návštěva dětí z mateřské
školy, která byla založená na
prvním
kontaktu
dětí
s knihovnou. S pomocí paní
knihovnice si děti mohly
osvojit, jak se s knížkou
zachází a co se s ní naopak
dělat nemá. Poté paní
knihovnice dětem četla
z oblíbených dětských knih.
Na závěr si děti prohlédly
knížky, které se jim
v knihovně líbily.
Na poslední červnovou středu byla naplánovaná beseda s členy Klubu důchodců
Řečany n. L.. Vyprávěli jsme si o knížkách a potom o hradech, zámcích a životu na nich.
Mgr. Kateřina Šandová,
knihovnice
29
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. a 5. třída na škole v přírodě
V letošním školním roce jsme se vydali se 34 žáky 4. a 5. třídy na školu v přírodě do
Harrachova. Ubytováni jsme byli v pensionu Bílá voda od 29. dubna do 3. května.
Městečko, které je známé díky skokanským můstkům a Mumlavským vodopádům, nám
nabízelo nespočet možností, jak prožít dny, které děti nemusely trávit ve školních lavicích.
Za pět dnů jsme stihli navštívit sklárny, muzeum skla, lesnictví a hornictví. Krásná
procházka nás zavedla Liščí stezkou k Mumlavským vodopádům, prošli jsme se také Anenským
údolím a vystoupali ke skokanským můstkům.
Harrachovské oslavy čarodějnic jsme zpestřili tanečním rejem, na děti pak dále čekal
např. orientační závod, celopobytová soutěž skupinek, cirkusový karneval, táborák s opékáním
buřtů, stavění domečků z přírodnin, malé vyrábění, cirkusová olympiáda a dovádění na obří
trampolíně. Samozřejmostí bylo i večerní čtení a soutěž o nejlépe uklizený pokojíček.
Jsme rádi, že nás nezklamalo počasí a všichni se vrátili zpět domů spokojeni a se
spoustou zážitků.
Veronika Danielová,
Andrea Pušová
30
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Škola v přírodě – Trhová Kamenice
V pondělí 6. 5. 2013 odjíždělo celkem 65 dětí z 1. a 2. tříd na školu v přírodě do
rekreačního střediska Sluníčko nedaleko městečka Trhová Kamenice, které se nachází v malebné
přírodě Českomoravské vrchoviny. Ozdravný program, který byl pro děti připraven, byl motivován
pohádkami a pohádkovými bytostmi. Na jeho realizaci jsme se podíleli společně s animátory
společnosti Sluníčko. Každý den tak děti, které byly rozděleny do soutěžních týmů, měřily své síly
v poznávacích, vědomostních i sportovních soutěžích a hrách. Počasí nám bylo po celou dobu
pobytu příznivě nakloněno, takže děti mohly trávit celé dny na čerstvém vzduchu.
Pro většinu dětí to byla také první zkouška samostatnosti, děti se dostaly do jiného
prostředí, než na jaké jsou z domova zvyklé, učily se žít v kolektivu vrstevníků, dodržovat určitá
pravidla, pořádek na pokoji, starat se o své věci. Vše nakonec zvládly na jedničku a pro nás bylo
největší odměnou hlavně to, že se dětem škola v přírodě líbila.
Kateřina Vohralíková, Marcela Banková, Jana Vohralíková, Michaela Nováková
31
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Atletika pro děti
Ve středu 22. 5.
2013 se ve Chvaleticích
konaly atletické závody pro
žáky třetích, čtvrtých a
pátých tříd základních škol.
Soutěžilo
se
v těchto
disciplínách: běh na 50m,
skok daleký, hod kriketovým
míčkem, štafeta na 8 X
150m. Letošního ročníku se
zúčastnili chlapci a dívky
z pěti základních škol: ZŠ
Chvaletice, ZŠ Řečany nad
Labem, ZŠ Hradec Králové,
ZŠ Kolín a ZŠ Týnec nad
Labem. V této velké konkurenci si naše děti vedly velice dobře. Domů jsme přivezli 10 medailí!
3.třída – chlapci:
Jakub Mazač – běh na 50 m
Jakub Mazač – skok daleký
Václav Hamr – hod kriket. míčkem
3. třída – dívky:
Marika Vančurová – hod kriket .míčkem
Helena Erbanová – hod kriket. míčkem
4. třída – chlapci:
David Bořánek – hod kriket míčkem
4.třída – dívky:
Dominika Banková – běh na 50m
Dominika Banková – skok daleký
5.třída – chlapci:
Jiří Hnídek – hod kriket. míčkem
5.třída – dívky:
Zuzana Lupínková – skok daleký
1. místo
1. místo
3.místo
1. místo
3.místo
1.místo
2.místo
2.místo
3.místo
3.místo
Marcela Banková
32
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Vybíjená školních družin
Sportovní utkání
školních družin ze Řečan a
Chvaletic se stala pěknou
každoroční
tradicí.
V letošním školním roce
jsme domluvili souboj ve
vybíjené.
Asi měsíc dopředu
jsme se začali důkladně
připravovat. Pokud to počasí
dovolovalo, trénovali jsme
téměř každé odpoledne. Pro
reprezentaci naší družiny
jsme vybrali 10 sportovců. Ze
3. třídy: Mariku Vančurovou
a Helču Erbanovou, ze 2. tř.: Jakuba Nováka, Marka Čefelína, Anežku Křovákovou, Elenku
Sadilovou, Ondru Novotného, Adama Petráně, Honzíka Posejpala a Patrika Skohoutila.
Vybíjená se uskutečnila 12. června ve Chvaleticích. Všechny děti hrály s obrovským
nasazením. Vítězství si nakonec vybojovali řečanští sportovci. Z úspěchu jsme měli velkou
radost. Děti obdržely medaile, diplomy a odměny. Novým kamarádům z Chvaletic předaly na
památku dárečky z keramické hlíny, které samy vyrobily.
Po vyhodnocení zápasu a malém občerstvení jsme se společně vypravili do lesoparku
na kynologické cvičiště, kde nás čekal zajímavý program. Mohli jsme vidět ukázku z výcviku psů.
Byl to hezký zážitek.
Sportovní dopoledne jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně. Myslím si, že děti byly
spokojené. Prožily příjemný a úspěšný den.
Jiřina Andrlová
33
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLIČKY
Ve školním roce 2012 – 13 bylo v naší mateřské škole zapsáno 56 dětí, kapacita byla zcela
naplněna. Školní vzdělávací program „Rok v mateřské škole“ dětem pomáhal objevovat a
poznávat svět a život.
Během jara se nám podařilo uskutečnit tyto pěkné akce pro děti:
„Řemeslo má zlaté dno“
Snažili jsme se dětem přiblížit toto lidové rčení, a tak se prostředí třídy proměnilo
v řemeslnickou dílnu, děti v truhláře. Navštívil nás Marek Pilnáček s naučně zábavným
programem „Dřevíčkova dílnička“ a pobavil děti výrobou dřevěných hraček, poutavým
vyprávěním a ukázkami opracování dřeva. Všechny děti si malou hračku mohly samy vyrobit a
odnést si ji domů.
„ Divadélko Kůzle“
Stalo se již tradicí, že za námi do školky přijíždí divadlo anebo my jedeme za ním. Poslední
pohádka se jmenovala Putování žáka Nezbedy. Zpestřila dětem závěr školního roku a humorným
způsobem připomněla budoucím školákům jejich velký úkol – nástup do základní školy.
„Den otevřených dveří pro malé školáky v ZŠ“
Naši předškoláci už mají za sebou 1. školní den. Navštívili ve škole všechny třídy na nižším
stupni, kde jim paní učitelky a starší kamarádi školáci připravili pěkný program. Ukázali dětem,
co už se ve škole naučili a pomohli jim také se ve škole něco naučit. Třeba veselou písničku,
namalovat ptáčka, zasportovat si v tělocvičně, nasvačit se ve školní družině, ale také sedět ve
školní lavici a psát na tabuli. Některým předškoláčkům se ani nechtělo zpátky do školky.
„Interhaf“
K základním znalostem předškoláka patří i vědomosti, jak dbát na svoji bezpečnost. A to nejen
v dopravních situacích či v kontaktu s cizími lidmi, ale i v kontaktu se zvířaty. Proto jsme uvítali
nabídku interaktivního programu paní Žváčkové „Pejsek není plyšový medvídek“. Přijela k nám se
třemi pejsky a velmi poutavou a zábavnou formou dětem vysvětlila, jak se správně chovat ke
psům, aby se předcházelo zraněním, předvedla dětem, jak se mají zachovat v případě útoku psa
či se psem správně manipulovat. Lektorka dětem předvedla chování při různých situacích se
psem a pak s nimi chování nacvičovala. Děti se učily, jak správně psovi podat pamlsek, jak se
mají zachovat, pokud k nim přibíhá neznámý pes. A co se našim dětem nejvíce líbilo? Když si
mohly samy prakticky vyzkoušet, jak správně vodit psa na vodítku, podávat fence Barče pamlsky
a taky ji pohladit po srsti. Barča dětem rovněž v psí rozcvičce předvedla, jak je poslušná a na
jaké povely svého pána umí reagovat. Tento program jsme dětem nabídli v rámci plnění školního
programu Máme rádi zvířata. Pes je pro lidi opravdu kamarád a děti se poučily, že při správném
zacházení lidem dokáže velmi pomáhat. A co nás čeká příště? Výlet za koníčky a hříbátky.
34
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
„ Poznej svou vesnici a její okolí“ bylo naším mottem, když jsme se vydávali poznávat
Řečany. Podnikali jsme s dětmi kratší i delší vycházky, na kterých jsme je seznamovali
s významnými budovami obce, hovořili s dětmi o jejich významu. Také jsme si ukazovali, kde
který kamarád bydlí, s předškoláky hledali cestičku do školy, pozorovali starobylý kostelík v
parku a poslouchali pověst O zvonu Janu. Starší děti pěkně a výstižně kostelík namalovaly.
V rámci projektu jsme navštívili místní knihovnu, kde děti besedovaly s knihovnicí a poslechly si
pohádku. Jako budoucí čtenáři jsme si v knihovně zařídili průkazku a vypůjčili si několik knížek
do školky. Na toto téma jsme pak navázali exkurzí v Tiskárně Řečany n.L. Zde si děti prohlédly
tiskařské stroje v akci, viděly řezání papíru, skládání papíru, řízení strojů počítači a další zajímavé
techniky. Dozvěděly se, jak a z čeho jejich pohádková knížka vzniká. Do školky jsme si z tiskárny
donesli spoustu papíru na kreslení a drobné dárky a omalovánky pro všechny děti.
„ Sláva nazdar výletu“
Začátkem června jsme s dětmi vyrazili na již tradiční celodenní výlet. Tentokrát bylo cílem naší
cesty Obří akvárium v Hradci Králové. Autobus nás dovezl před vstupní bránu a odtud jsme se
vydali poznávat ryby, které žijí ve vodách tropických zemí Jižní Ameriky. A že to stálo za to! Ryby
pluly všude kolem nás i nad našimi hlavami, překvapily nás svou rozmanitou barevností a
velikostí. Některé byly skutečně obrovské a dětem se dařilo je pozorovat z bezprostřední
blízkosti. Když se děti zbavily počátečního ostychu, dávaly naší průvodkyni dosti všetečné otázky
( proč má sumec vousy, kdy ryby spí….). V teráriu se dětem líbila i stará želva Boženka, která
dokáže být velmi nebezpečná, není radno ji hladit. Na závěr prohlídky jsme navštívili i zdejší
kino, kde jsme zhlédli krátký film o životě mořských živočichů. Unaveni z teplého počasí, které
nám přálo až moc, jsme nastoupili do autobusu a odcestovali do Pardubic, kde nás čekal výstup
na hrad Kunětická hora. Všichni ho docela dobře zvládli, nejsme přece žádné bábovky. Na
hradním nádvoří jsme si odpočinuli a osvěžili se, prohlédli si obydlí princů a princezen
z pohádky, kterou si čteme ve školce, a pomalu se vrátili na louku pod hradem. Tam jsme měli
oběd. „Nezmokli jsme, už jsme tu, už jsme doma z výletu,“ zpívali v autobuse všichni, kdo
neusnuli na zpáteční cestě domů.
„Hasiči ve školce“
Přišlo léto a ve školce bylo 20. června zase
pěkně živo a veselo. Přijeli k nám na
návštěvu hasiči! Celý týden před jejich
příjezdem
se
děti
seznamovaly
s nebezpečím ohně, s prací hasičů,
zlepšovaly si svou fyzickou kondici,
prohlížely si knihy a obrázky s požární
tematikou. Příjezd hasičského auta byl pro
děti velkým zážitkem. Hasiči se na nás také
dobře připravili. Na veliké cvičné louce děti
35
ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
čekala rozmanitá hasičská technika – různě velké ruční stříkačky a velká cisterna s vodním
dělem. Každý měl možnost si zastříkat. Sluníčko svítilo a tak se tvořila krásná duha – dětské oči
jen zářily. Děti se seznámily i s další technikou, s vybavením hasičského vozu, mohly si do auta i
nasednout, zkusit použít vysílačku. Hasiči dětem trpělivě odpovídali na jejich dotazy, vše
vysvětlovali a předváděli praktické ukázky.
Moc děkujeme panu Petru Vaňkovi, veliteli jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Řečany n.L.
a jeho spolupracovníkovi panu Markovi Suchánkovi za pěknou besedu a ukázku hasičské výstroje
a výzbroje. Zajímavé a poučné dopoledne skončilo a děti se opět vracely do školky obohaceny o
nové zážitky. Na oplátku hasičům děti nakreslily pěkné obrázky.
„Slavnost pro předškoláky“
Ještě než naposledy zamkneme dveře
mateřské školy, nastane čas loučení
s nejstaršími dětmi – předškoláky,
kteří půjdou po prázdninách do školy.
Zvykem bývá, že předškoláci v
„malých zkouškách“ předvedou, co už
všechno dokáží, a paní učitelky je
odmění pochvalným listem, ve kterém
se chválí i takové dovednosti, jako je
pěkné chování či spaní nebo čištění
zoubků, ale hlavně dovednost být
dobrými kamarády.
Děti, hurá na prázdniny
Jana Rosenbergrová
36
CHARITA PŘELOUČ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Co si počít s náročnou péčí o seniora v domácím prostředí
Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje České
republiky. Zatímco v současné době žije v ČR 1,7 mil. osob ve věku nad 65 let, v roce 2030 by
měli tito lidé tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což představuje přibližně 3 miliony
osob. Relativně nejrychleji se přitom bude zvyšovat počet osob nejstarších. Podle demografické
prognózy bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více
let Naděje dožití při narození bude v roce 2050 činit 78,9 let pro muže a 84,5 pro ženy.
Důsledky demografického stárnutí se dotýkají všech sfér sociálního a ekonomického
vývoje. Promítají se též do postavení seniorů ve společnosti i do sféry soukromé, do
mezigeneračních vztahů a vztahů uvnitř rodiny.
Mezigenerační soužití je dnes minulostí. Většina rodičů současných čtyřicátníků a
padesátníků žije samostatně ve svých domácnostech. Jen 13 procent Čechů žije v tomto věku se
svými rodiči a pouze 7 procent uvažuje, že se v důchodovém věku nastěhuje ke svým dětem.
Soužití více generací je v dnešní době překonané a z naší společnosti se bohužel začíná vytrácet
i mezigenerační solidarita.
Situace, kdy stárnoucí rodič není schopen se sám o sebe postarat, je nesoběstačný, je
zátěžovou skutečností pro rodinu a zkouškou kvality vztahu potomek a senior. Senioři nechtějí
své potomky obtěžovat a komplikovat jim život.
Přesto senioři jednoznačně preferují pobyt v domácím prostředí, ale u rodinných
příslušníků už to tak jednoznačné není. Domácnosti, kde žije více generací je daleko více na
vesnicích v rodinných domech a je tady i větší mezigenerační solidarita.
I když by ale rodina chtěla zabezpečit péči o nesoběstačného seniora v domácím
prostředí, není na tuto situaci připravena a přináší to problémy. Chybí často finance i zkušenosti
s péčí v takové míře, aby byla kvalitní. Chybou také je, že se o situaci v rodině nemluví a
problémy se řeší, až nastanou.
Péče o seniora se tak stává pro rodinu přítěží a společně s problémy, kterými jsou např.
časová náročnost péče, nezvládnutí potřebné odborné péče a omezení zaměstnání, případně
ztráta zaměstnání má za následek umístění seniora v pobytovém zařízení.
To není ale nutné. Zkušenosti ukazují, že i náročnou péči lze zvládat doma, a to při
dobré vůli a spolupráci. Podstatnou roli v pomoci hrají především služby sociální péče, které
seniorům napomáhají zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost. Mezi tyto služby, které
se mohou podílet na uspokojování jejich potřeb, řadíme i pečovatelské a odlehčovací služby,
které naše organizace nabízí.
Pečovatelská služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech seniorů a
zahrnuje např. pomoc s hygienou, pomoc při jídle, zajištění nákupů a drobných pochůzek,
úklidy, doprovody k lékaři.
37
CHARITA
PŘELOUČ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Odlehčovací služba umožňuje odpočinek pečující osobě, kdy po tuto dobu se o seniora
v jeho přirozeném domácím prostředí, kvalitně postará pečovatelka.
Takže pokud je péče o seniora náročnější, není třeba hned zoufat, jak to rodina zvládne
nebo uvažovat o umístění do domova pro seniory. Obraťte se na nás a my vám rádi poradíme,
pomůžeme nebo vás v době zaslouženého odpočinku zastoupíme.
Domov má totiž mnohdy uzdravující moc!
Bc. Monika Krejčíková
vedoucí seniorských služeb
Charita Přelouč
tel. 731 593 916
Nebojte se odjet na dovolenou
a dopřát si zasloužený odpočinek.
Nabízíme Vám odbornou, empatickou a laskavou
péči o Vaše blízké v jejich domácím prostředí.
Informace : CHARITA PŘELOUČ
Tel.731 593 916 Bc.Monika Krejčíková
Farní úřad Přelouč oznamuje, že 27. července bude
v místním kostele sloužena mše od 16 hod.
Dále od srpna bude pravidelně mše každou druhou sobotu v měsíci
od 16 hod. až do konce roku.
38
CHARITA PŘELOUČ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
39
ZAJÍMAVOSTI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Také rádi čokoládu?
Přes šest kilo čokolády a dalších kakaových výrobků. A
třicet sedm kilo cukru. Zhruba takové množství sladkého
spořádá ročně každý člověk v naší zemi.
Co máme nejraději?
Po dlouhá léta se znovu a znovu prokazuje česká obliba
v pistáciové příchuti, to dle vyjádření největšího výrobce
cukrovinek u nás, firmy Nestlé, nemá v Evropě obdoby.
Další odlišností je lpění na tradičních „značkách“
cukrovinek, na které jsme byli zvyklí od dětství a nehodláme se jich vzdát. Tuto zkušenost získala
společnost Nestlé v 90. letech, kdy se snažila uvést na český trh své „globální“ čokolády,
například celoevropsky velmi oblíbený Kit-Kat. Ovšem ani šestiletá marketingová masáž nebyla
účinná, zatímco spotřeba osvědčených výrobků jako Kofila, Milena, Margot i Ledových kaštanů i
bez reklamy stále stoupala. Některé z nich se začaly vyrábět už za první republiky i dříve - Kofila
1923, hašlerky 1920, lentilky 1902, banány v čokoládě ve 30. letech 20. století.
Ryze české továrny na cukroviny už v Česku neexistují, skoupili je dva světoví potravinářští
giganti Kraft Foods (Figaro, Opavia) a Nestlé (Zora, Sfinx, Orion). Oba výrobci nastavili ostatním
výrobcům dost vysokou laťku cenové politiky i slušnou laťku kvality a respektují specifika
českých chutí. Navíc Nestlé není v naší zemi porevolučním nováčkem, v 90. 19 století se u nás
prodávala mléčná moučka jurčená jako dětská výživa a za první republiky tu měla společnost
také své zastoupení. Vrátila se v roce 1992.
Čokoláda bez přezdívek
Pokud si chcete pochutnat na čokoládě, hledejte prostě na obalu slovo ČOKOLÁDA. Evropské a
české zákony garantují, že se v našich obchodech nesmí prodávat nic pod názvem „čokoláda“, co
by nesplňovalo zákonem stanovený minimální obsah kakaa (kakaové sušiny nebo kakaového
másla). Na obalu hořké čokolády hledejte minimálně 32% kakaové sušiny, u mléčné naopak
nejméně 25%. Kvalita nemusí být nutně svázaná s cenou - kromě úplně laciných „čokoládových
pochoutek a polev“, kde jde výrobcům jen o to stlačit náklady na minimum. Od už zmíněné
hranice kakaového obsahu se dá mluvit o čokoládě kvalitní.
Češi a čokoláda, výsledky průzkumu z roku 2010
Nejoblíbenější čokolády: 1. Studentská pečeť, 2. Milka, 3. Orion mléčná
Nejoblíbenější čokoládové tyčinky: 1. Margot, 2. Ledové kaštany, 3. Banány v čokoládě, 4. Deli, 5.
Kofila
40
ZAJÍMAVOSTI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pojďme si připomenout výročí
150 let od otevření nejstarší podzemní dráhy světa (1863)
Londýn, britská metropole, která byla
v letech 1830-1925 největším městem
světa, si připsala vítězství ve zprovoznění
první podzemní dráhy na světě. 10. ledna
1863 mělo město asi tři miliony obyvatel,
podzemní dráha měřila 6 kilometrů a
denně svezla na 26 000 cestujících.
První reálné návrhy na vznik podzemní
dráhy v Londýně padly v roce 1854, o
několik let později zahájila firma
Metropolitain stavbu a v roce 1863 se na
trati z Paddingtonu do Farringdonu (šestikilometrová Metropolitan Line) konala premiérová jízda.
Tehdejší vlaky byly poháněny párou, což vyžadovalo důkladný odvětrávací systém. Větrací šachty
různých místech dovolovaly strojům vypouštět páru a vedly čerstvý vzduch do tunelů. Jeden z
nich, postavený ve výstavní čtvrti, byl vybudován i s fasádou normálního domu, aby "nerušil."
Než se londýnská "The Tube" rozrostla do dnešní velikosti, zažila řadu zlomových událostí. Šest
let po otevření jel první vagon pod Temží tunelem, v roce 1905 byly první tratě elektrifikovány, o
tři roky později se objevilo kruhové červenomodrobílé logo i první elektronické strojky na
jízdenky. A třeba v říjnu 1911 se na Earl's Court objevil první dřevěný eskalátor, z něhož jedni
měli panickou hrůzu a jiní sem naopak jezdívali za mnohahodinovou zábavou. V roce 1948 bylo
metro, kde pracuje na 19 000 lidí, znárodněno.
Vedle řady stávek se metru nevyhnuly ani tragédie. V roce 1975 zemřelo v tunelu u Moorgate 43
osob, v listopadu 1987 uhořelo na King's Cross 31 lidí a 7. července 2005 zahynulo při sérii čtyř
bombových útoků (tři v metru a jeden v autobusu) 56 lidí.
Nebývale roste počet cestujících: koncem 90. let přepravovalo metro kolem 800 milionů lidí
ročně, miliardu přepravených překonala podzemka v roce 2007 a loni "The Tube" přepravilo na
1,2 miliardy lidí.
Má 11 linek s 270 stanicemi a se 402 kilometry drah je třetím nejdelším metrem světa po
Pekingu a Šanghaji.
41
ZAJÍMAVOSTI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nejrušnější trasou metra je District Line se 60 stanicemi.

Nejvytíženější stanicí je Waterloo s 82 miliony cestujících za rok.

Nejhlouběji pod povrchem je zastávka Hampstead (58,5 metru).

Nejvýše nad úrovní země se tyčí viadukt Dollis Brook (18 metrů).

Nejdéle bez přestupu můžete jet na Central Line o délce 59,4 kilometru. Trvá to hodinu a 28
minut.

Nejdelší vzdálenost mezi sousedními stanicemi (6,26 kilometru) je mezi Chalfont&Latimer a
Chesham na Metropolitan Line

Vagony v "The Tube" jezdí vlevo a denně služby metra využije na 3,2 milionu lidí
Světové NEJ… podzemních drah
Metro patří k nejefektivnějším druhům dopravy ve velkých městech. Počet měst s metrem
výrazně narůstá: před půl stoletím bylo metro jen ve 30 městech, začátkem roku 1983 již v 82
městech a nyní je metro ve 187 městech. Celkem je po světě 590 tratí s délkou 11.086 kilometrů
a s 9755 stanicemi, metro celosvětově užívá 112 milionů lidí denně.
První úsek pražského metra byl otevřen v květnu 1974 a Praha se stala 28. městem Evropy s
tímto druhem městské hromadné dopravy. Z měst tzv. východního bloku měla tehdy metro jen
Budapešť, které ale bylo otevřeno již v 19. století, a pět sovětských měst (kromě Moskvy ještě
Petrohrad, Kyjev, Tbilisi a Baku).
NEJSTARŠÍ V KONTINENTÁLNÍ EVROPĚ
Třetím nejstarším metrem po Londýnu a Chicagu bylo metro v Budapešti, které bylo otevřeno 2.
května 1896. Měřilo 3,7 kilometru a mělo 11 stanic. Tato linka M1 je od roku 2002 zařazena do
Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
NEJSTARŠÍ PO SVĚTADÍLECH
Jako druhé na světě bylo 6. června 1892 otevřeno metro v Chicagu, první latinskoamerické
metro bylo zprovozněno 1. prosince 1913 v argentinské metropoli Buenos Aires, první metro v
Austrálii a Oceánii zahájilo provoz 31. prosince 1926 v australském Sydney, první asijské metro
má od 30. prosince 1927 Tokio a první metro v Africe funguje od 27. září 1987 v egyptské
Káhiře.
42
ZAJÍMAVOSTI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NEJNOVĚJŠÍ NA SVĚTĚ
Podzemní dráhy se rozšiřují, vznikají nové trasy v mnoha městech světa a budují se i metra
zbrusu nová, nejvíce v Asii. Loni bylo zprovozněno také metro v peruánské Limě a italské Brescii.
NEJROZSÁHLEJŠÍ SÍŤ TRATÍ
Celkovou největší délkou 442 kilometrů tratí má metro v Pekingu, do konce loňského roku se
tímto primátem s 423 kilometry tratí pyšnila Šanghaj, londýnské metro má 402 kilometrů tratí.
NEJMENŠÍ SÍŤ TRATÍ
Jen 1,7 kilometru měří jediná linka metra v izraelské Haifě.
NEJVĚTŠÍ POČET STANIC
Pokud jde o počet stanic, nemá konkurenci metro v New Yorku; má celkem 468 zastávek na 27
linkách. Více než 300 stanic má i pařížské metro (381) a podzemní dráha v jihokorejském Soulu
(302).
NEJMENŠÍ POČET STANIC
Pouhé dvě stanice na jedné trase má nové metro ve městě Kchun-ming v jihozápadní Číně.
NEJVÍCE LINEK
Newyorské metro má nejvíce zastávek, ale i linek - 27. Za ním následuje Paříž a Peking (16) a
Kolín nad Rýnem (15 linek).
NEJVYTÍŽENĚJŠÍ SYSTÉM
Nejvytíženějším metrem světa je tokijská podzemní dráha, která ročně přepraví 3,1 miliardy lidí,
přes dvě miliardy ročně jezdí metrem v Moskvě (2,4 miliardy) a v Pekingu (2,2 miliardy).
NEJDRAŽŠÍ
Podle světové databáze metra je nejdražší jízdenka ve Stockholmu (3,7 eur), následuje Sydney
(2,9 eur) a Kodaň (2,8 eur).
43
ZAJÍMAVOSTI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
90 let od smrti A.G. Eiffella, francouzského konstruktéra (1832-1923)
Alexandre Gustave Eiffel původně vystudoval chemii, avšak brzy se
rozhodl zcela se věnovat architektuře. Velmi brzy se vzhledem k
svému výjimečnému nadání stal proslulým a vyhledávaným
stavitelem.
Při stavbách mostů se zabýval možnostmi využití železné
konstrukce i dalšími technickými stavebními problémy, při stavbě
železničních mostů používal nové metody stlačeného vzduchu.
Technicky dokonalý je především viadukt u Garabitu přes řeku
Truyčre (1880 – 84, rozpětí 162 m, výška 120 m nad údolím).
V roce 1865 založil v Levallois-Perretu továrnu na stroje ke stavbě
mostů a vedl ji přes 20 let až do roku 1890, kdy ji předal akciové
společnosti. Podílel se na mnoha významných stavbách, mimo jiné na nádraží státní dráhy
v Pešti, pavilonu města Paříže na výstavě r. 1878, zkonstruoval otáčivou kupoli na hvězdárně v
Nizze, kterou, ač váží přes 100.000 kg, může snadno pohybovat jediná osoba.
Zatímco ostatní konstruktéři stavěli většinou jen podle odhadů a pokusů, Eiffelovy práce byly
založeny na precizních výpočtech, což mu umožňovalo ušetřit značné množství materiálu, aniž
by tím jakkoli snížil pevnost konstrukce a tím
bezpečnost. Na svých stavbách navíc používal svářkovou
ocel, která je levnější než ocel, což dále umožnilo snížit
náklady.
Nejproslulejším jeho dílem je jistě věž v Paříži, která nese
jeho jméno. Vznikla při příležitosti výstavy v roce 1889,
konané na počest stoletého výročí francouzské revoluce.
Bylo předloženo více návrhů, nakonec však zvítězil návrh
Ing.
Alexandra
Gustava
Eiffela.
Stavba se neobešla bez značných problémů. Byly proti
ní sepisovány petice, negativně se k ní postavila i vláda
a významní umělci. Eiffel do ní proto investoval vlastní
peníze a po dokončení mu 20 let patřila, poté přešla do
majetku města Paříže. Protesty proti stavbě se
vyskytovaly i po dokončení. V roce 1910 byly dokonce
vypracovány návrhy na její demontáž.
Eiffel se snažil, aby věž nebyla jen atrakcí, ale sloužila například i meteorologickým pozorováním
i jiným prospěšným účelům. Umístil na ní meteorologická zařízení a provozoval zde
aerodynamické experimenty. U základny za tím účelem zkonstruoval větrný kanál. Ve věži se také
44
ZAJÍMAVOSTI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
podnikaly výzkumy týkající se rádiového přenosu. Byla zde také první rozhlasová a televizní
stanice. Televizní antény byly na vrcholu umístěny v roce 1949. Právě odtud se konalo první
vysílání pro Francii.
Avšak až do dnešní doby zůstala tato 300 m vysoká věž z drtivé většiny turistickým lákadlem a
slouží komerčním účelům. Jednalo se o stavbu tehdy velmi neobvyklé konstrukce. Základna má
průměr 130 m, půdorys je čtverec o rozloze 1,6 ha. Včetně antény je věž dnes vysoká 321 m a
má hmotnost 8600 tun. Údajně bylo použito 2,5 miliónů nýtů. Věž sestává z 12000
prefabrikovaných součástí. Stojí na 16 pilířích, v každém rohu 4. Základy jsou 14 m hluboké. Na
stavbě pracovalo jen 250 dělníků a byla hotova za 26 měsíců. Náklady na stavbu dosáhly 6,5
miliónů franků. Nahoru vede 1710 schodů, jsou zde však i výtahy. Během výstavy vidělo věž asi 2
milióny lidí. Ve své době se jednalo o nejvyšší stavbu světa. Tento rekord byl překonán až v roce
1930.
Věž má 3 poschodí.
První je ve výši 57 m, kde byla postavena restaurace, kavárna, bufet, kino, kde se promítají filmy
o historii věže.
Druhé poschodí je ve výšce 116 m. Zde se nachází obchody, galerie a luxusní restaurace Julese
Verna. Třetí patro je ve výšce 276 m a je odtud vidět většina Paříže. Zde měl A. G. Eiffel kancelář.
Nahoře je nyní meteorologické pracoviště a zařízení pro leteckou navigaci.
Údržba - nátěr věže se provádí každých 7 let, přičemž se pokaždé spotřebuje přes 50 tun barvy.
V roce 1964 byla Eiffelova věž vyhlášena za historickou památku. Každý rok ji navštíví asi 3
milióny lidí. Její proslulost také přitahuje v negativním smyslu - je zde zaznamenáno více než
400 sebevražd.
Kateřina Teplá
45
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
TISKOVÁ ZPRÁVA
Žížaly – správné odpadové hospodářky
Pardubice, 29. května 2013 - Jednou z možností ekologicky šetrného zpracovávání odpadů,
přesněji řečeno biologicky rozložitelných odpadů, je kompostování. Základem procesu
kompostování je biodegradace (neboli biologický rozpad) organické hmoty vlivem působení
aerobních mikroorganismů v kombinaci s některými dalšími chemickými reakcemi. Zastoupení
mikroorganismů není stálé a je závislé na složení kompostu a stupni humifikace (tj. rozkladu
látek v půdě spojeného s tvorbou humusu). Nespornou výhodou kompostování je získání
kvalitního materiálu oživeného užitečnou mikroflórou – kompostu, který zlepšuje vlastnosti
půdy.
„Tříděním bioodpadu se můžeme podílet na snížení množství
odpadu ukládaného na skládky a podílet se tak svým dílem na
ekologicky šetrnějším nakládání s odpady ve městě,“ vybízí
občany Ing. Ladislav Valtr, MBA, místostarosta Chocně.
Kompostování může být organizováno na třech úrovních. Průběh
procesu kompostování je téměř stejný u všech variant, liší se
pouze v rychlosti probíhajících dějů.
Domácí kompostování přímo v místě vzniku odpadu je velmi
snadné a finančně nenáročné. Zejména v posledních letech je
tento způsob zužitkování odpadů ulehčován pestrou nabídkou
klasických domácích kompostérů nebo vermikompostérů, kde
Vermikompostér
s rozkladem biohmoty ochotně pomáhají žížaly (klasické hnojní
Zdroj: www.kompostuj.cz
nebo speciálně vyšlechtěné tzv. kalifornské hybridy). Čeští výrobci
dokonce nabízí dřevěné „žížalové" kompostéry vhodné pro bezpečné kompostování v bytech či
jiných interiérech bez nežádoucího zápachu. O oblibě domácího kompostování také svědčí již
osmý ročník soutěže „Miss kompost“.
Druhou úroveň kompostování lze označit jako komunitní, která je organizována v uzavřeném
okruhu několika subjektů (chat, zahrad, obytných domů apod.). Pro komunitní kompostování je
třeba zvolit vhodný typ a velikost kompostéru a zejména najít bezpečné, optimálně
uzamykatelné, místo pro jeho umístění. Výhodou komunitního kompostování je rozpočítání
pořizovacích, příp. provozních nákladů mezi jeho účastníky, ale nevýhodou někdy může být
komplikovaná dohoda mezi jednotlivými subjekty.
46
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Třetím způsobem kompostování je centrální kompostování v kompostovištích či průmyslových
kompostárnách, které obvykle provozují obce nebo zemědělské či odpadářské subjekty.
V kompostárnách dochází ke zpracování nejen odpadů z domácností, ale také např.
průmyslových a zemědělských odpadů či kalů z čistíren odpadních vod, proto je nutné vždy dbát
zvýšené opatrnosti ve vztahu k možnému výskytu obsahu těžkých kovů. „V současné době
disponuje celkem 16 oprávněných osob platným souhlasem Krajského úřadu Pardubického
kraje k provozování zařízení ke kompostování odpadu dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech,“ doplňuje Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní
prostředí, zemědělství a venkov.
Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!
Ing. Jarmila Krejčí, RRA PK
Kontakt pro novináře: Mgr. Jana Pašťalková, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje,
[email protected], 724 220 606
Barva pro třídění nápojových kartonů je oranžová
Pardubice, 4. 6. 2013 - Nápojové kartony jsou obaly na potraviny, které známe pod pojmem
„tetrapak“. V České republice se dají bez problémů recyklovat od roku 2002. Z čeho se vlastně
skládají a jak je správně vytřídit?
V nápojových kartonech kupujeme džusy, mléko, víno, rajský protlak a další nápoje. Nápojové
obaly patří mezi tzv. kombinované obaly, které jsou složeny z více materiálů. Ze sedmdesáti
procent jsou tvořeny vysoce kvalitním papírem, který obalu dodává potřebnou tuhost, a dalšími
vrstvami, jako jsou polyetylenové fólie, případně hliníkové fólie, které zajišťují nepropustnost
obalu vůči kapalinám, plynům, mikroorganismům nebo UV záření.
„Systém sběru nápojových kartonů si organizuje každé město či obec sama v návaznosti na
další dotřídění. V některých městech a obcích mají systém sběru nastaven prostřednictvím
pytlového svozu. Jinde se nápojové kartony sbírají do
samostatných oranžových kontejnerů nebo častěji do
kontejnerů s jiným tříděným odpadem (plastem nebo
papírem), které jsou označeny speciální oranžovou
samolepkou,“ říká Martin Lochovský, manažer pro
druhotné suroviny společnosti EKO-KOM, a.s.
Například v Pardubickém kraji tak mohou občané vhazovat
nápojové kartony společně s plastem do žlutých
kontejnerů. Ty jsou poté vyseparovány na dotřiďovacích
linkách, kde se ručně vytřídí ze směsi plastů, samostatně se
Desky z nápojového kartonu
Zdroj: www.jaktridit.cz
skladují a následně jsou v podobě slisovaných balíků
dopravovány k finálnímu zpracování.
47
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nápojové kartony představují velmi kvalitní surovinu a nabízí se hned několik možností jejich
dalšího využití. „Vytříděné nápojové kartony putují většinou do papíren, kde jsou rozvlákněny.
V rozvlákňovači jsou oddělena papírová vlákna od ostatních vrstev a dále se použijí k výrobě
papíru či lepenky. Zbylý polyetylén a hliník se použije například jako palivo do cementáren
nebo se zpracovává na další výrobky. Další možností recyklace je rozdrcení nápojových
kartonů a jejich následné tepelné lisování na desky používané ve stavebnictví k využití
podobnému jako u sádrokartonových desek nebo jako součást stavebních sendvičů,“ vysvětluje
zpracování nápojových kartonů Martin Lochovský.
A jak s kartony správně zacházet? Před vytříděním je lepší nápojový karton nejprve vypláchnout
malým množstvím vody, aby v něm nezůstávaly zbytky potravin, a poté řádně sešlápnout (víčka
lze na obalu ponechat). Vytříděné kartony je pak možné bez obav odložit do kontejnerů
označených oranžovou samolepkou, případně do speciálních pytlů, podle toho, jaký systém
sběru vaše obec využívá.
Nezapomeňte, „REDUCE, REUSE, RECYCLE“ není jenom heslo!
Petra Smuts, RRA PK
Tématem odpadového hospodářství se zabývá Regionální rozvojová agentura Pardubického
kraje v rámci „Partnerského projektu dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti
ekologie a odpadového hospodářství“ (CZ.1.07/3.1.00/37.0156), který získal podporu z OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Financování projektu je zajištěno Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací o projektu naleznete na webových
stránkách www.rrapk.cz.
Kontakt pro novináře:
Jméno:
Společnost:
E-mail:
Petra Smuts
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
[email protected], Telefon: 773 126 628
Partnerský projekt dalšího vzdělávání občanů Pardubického kraje v oblasti ekologie a
odpadového hospodářství
CZ.1.07/3.1.00/37.0156
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České
republiky.
48

Podobné dokumenty