U S N E S E N Í č. 5 zastupitelstva obce Velká Dobrá z jednání

Komentáře

Transkript

U S N E S E N Í č. 5 zastupitelstva obce Velká Dobrá z jednání
Zastupitelé: Přítomni: 7
U S N E S E N Í č. 5
zastupitelstva obce Velká Dobrá z jednání konaného dne 8.6.2015
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve
znění pozdějších změn a doplnění:
I.
SCHVALUJE:
-
Zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velká Dobrá.
Dle ustanovení § 84 odst.2 písm. b) zákona o obcích účetní závěrku roku 2014 včetně
výsledku hospodaření.
-
Ve smyslu § 6 odst. (5) písm. a), § 44 písm. d) a § 55 odst. (2) zákona č.183/2006
Sb. v platném znění (stavební zákon) o pořízení změny č.1 územního plánu Velká
Dobrá.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá v souladu s § 6 odst. (6) písm.b) zákona č.
183/2006 Sb. (stavební zákon) schvaluje způsob pořizování změny č.1 územního
plánu Velká Dobrá postupem podle § 6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb. (stavební
zákon).
Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na základě smlouvy s fyzickou
osobou Ing.Petrem Topinkou, Nám.T.G.Masaryka 28, 273 05 Smečno, IČ
46431276 (§ 24 stavebního zákona).
Projektantem změny bude Ing.arch.Dana Pokojová, Ateliér: Štefánikova 52, 150
00 Praha 5 – Smíchov, člen České komory architektů, č.autorizace 00734, IČ 679
25 006
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá rozhodlo, že určeným zastupitelem pro
zpracování a pořízení změny č.1 územního plánu Velká Dobrá je pan Ing.Pavel
Hajný - § 6 odst. (5) písm. f) ve spojení s § 47 odst. (1) zákona č.183/2006 Sb.
v platném znění (stavební zákon).
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá schvaluje smlouvu o dílo č. 3/2015 s Ing.Petrem
Topinkou na zajištění územně plánovací činnosti.
Zastupitelstvo obce Velká Dobrá schvaluje smlouvu o spolupráci při pořizování
změny územního plánu a úhradě nákladů mezi obcí Velká Dobrá a firmou Bontaz
Centre CZ, s.r.o.
Vzhledem k tomu, že pořízení změny je vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele
(BONTAZ CENTRE CZ, s.r.o., Lesní 401, Velká Dobrá, IČ: 25659707),
zastupitelstvo obce Velká Dobrá, ve smyslu § 45 odst. (4) zákona č.183/2006 Sb.
v platném znění rozhodlo, že pořízení změny podmiňuje úplnou úhradou nákladů
na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na mapové
podklady navrhovatelem.
-
Doplnění komisí a výborů o nově zvolené členy.
Pravidla pro poskytování dotací doberským spolkům a Žádost o dotaci z rozpočtu obce
Velká Dobrá.
Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFŽP a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zateplení
MŠ ve Velké Dobré.
-
II.
ODLOŽILO:
- Výběrové řízení na ulice Krátká a U křížku
- Plán strategie na roky 2015-2018
USNESENÍ BYLO VŠEMI PŘÍTOMNÝMI ČLENY OZ SCHVÁLENO
………………………………………….
Ing. Zdeněk Nosek , starosta
………………………………………
Zdeněk Zahrádka, místostarosta

Podobné dokumenty

Staffspiritský parkur VI. a VII. Díl neoficiálních závodů Psí školy Staff

Staffspiritský parkur VI. a VII. Díl neoficiálních závodů Psí školy Staff jméno psa/psů a své příjmení, variabilní symbol uvádějte podle termínu závodu, na který se hlásíte, pro 14.6. 2015 je VS 14062015, pro 19.7. 2015 je VS 19072015, pokud platíte oba termíny najednou ...

Více