Plnění rozpočtu k 31.12.2011

Komentáře

Transkript

Plnění rozpočtu k 31.12.2011
PLNĚNÍ
ROZPOČTU
MĚSTA
K U T N Á
H O R A
k 31.12.2011
Stránka 1 z 12
Komentář k plnění rozpočtu k 31. 12. 2011
Město Kutná Hora hospodařilo od 1. 1. 2011 podle schváleného rozpočtu. K 31. 12. 2011
byly do příjmové a výdajové části rozpočtu promítnuty rozpočtové změny, které schválila
rada města a zastupitelstvo města.
Upravený rozpočet s příjmy ve výši 559 949,05 tis. Kč a výdaji 582 142,17 tis. Kč byl
schodkový a to v celkové výši 22 193,12 tis. Kč. Tento schodek byl krytý přijatými
krátkodobými a dlouhodobými úvěry ve výši 72 231,30 tis. Kč, proti působí uhrazené
splátky krátkodobých a dlouhodobých úvěrů ve výši 50 069,75 tis. Kč a rozpočtovaná
změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ve výši 31,57 tis. Kč.
Skutečně dosažené příjmy k 31. 12. 2011 činily 536 255,11 tis. Kč, což představuje
plnění upraveného rozpočtu na 95,8 %. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši
555 679,42 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,5 %. Schodek rozpočtového
hospodaření - převaha výdajů nad příjmy ve skutečné výši 19 424,31 tis. Kč představuje
přijaté dlouhodobé a krátkodobé úvěry, proti působí změna krátkodobých prostředků na
bankovních účtech, uhrazené splátky dlouhodobých a krátkodobých úvěrů.
Příjmy
V celkovém objemu příjmy ve srovnání s upraveným rozpočtem byly plněny na 95,8 %.
Plnění příjmů z daní (96,7 %, správce 209x) bylo ovlivněno jednorázovým proúčtováním
daně z příjmu za obec ve výši 15 586,60 tis. Kč (plnění 100%) v příjmech (spr. 209x,
sesk. pol.11) i ve výdajích (spr.209x, oddíl 63), nižší plnění daňových příjmů
zaznamenala daň z příjmů, DPH a daň z nemovitosti (spr. 209x). Propad zaznamenaly
především kapitálové příjmy z prodeje pozemků (13,9 % UR, správce 2097, seskupení
položek 31), příjmy z prodeje bytů (73,41 %, spr. 2950) a příjmy z prodeje
nekapitálového majetku (spr. 2960). Naopak vyššího plnění příjmů oproti upravenému
rozpočtu dosáhly např. příjmy z místních a správních poplatků (spr. 209x), příjmy
z pokut odboru dopravy a životního prostředí (spr. 2300, 2500), příjmy z poplatků a
soudních nákladů (spr. 2950) a příjmy z vlastní činnosti odd. technického (spr.2960).
Výdaje
V celkovém objemu zaznamenaly výdaje k 31. 12. 2011 nižší čerpání (95,5 % UR). U
provozních výdajů (95.87 % UR) se toto nižší čerpání projevilo především ve výdajích
vnitřní správy (spr. 2059), výdajích na úhradu daně z převodu nemovitostí (spr. 2097),
územního plánování (spr. 2400), obnově památek (spr.2870), výdajích na opravy a
revize bytů a nebytů odboru správy majetku (spr. 2956, sesk.pol. 36), oprav a revizí
sportovních zařízení (spr. 295x, sesk.pol.34) a výdajích na provoz veřejného osvětlení a
pohřebnictví (spr.2960, sesk.pol.36).
Výdaje na investice byly čerpány na 94,08 % upr. rozpočtu. Do 31. 12. 2011 proběhlo
výběrové řízení na dodavatele akce „Využití odpadního tepla ze zimního stadionu“, byl
připraven projekt na rekonstrukci kulturního zařízení v Malíně (správce 2490). Z větších
investičních akcí pokračovaly práce na rekonstrukci Spolkového domu. Koncem listopadu
byla ukončena V. etapa zádlažby HJ města a zateplení ZŠ Jana Palacha, kde ještě
proběhnou drobné dokončovací práce, až to dovolí klimatické podmínky. Byly zahájeny
projektové práce na novém útulku pro psy a práce na akci „Využití odpadního tepla ze
zimního stadionu“. Na ulici Na Valech bylo vybudováno bezpečnostní osvětlení čtyř
přechodů. Byla zrekonstruována Benešova ulice.
Financování
Oblast financování k 31. 12. 2011 tvoří úhrady splátek dlouhodobých úvěrů ve výši
20 601,64 tis. Kč, krátkodobých kontokorentních úvěrů ve výši 53 990,24 tis. Kč, čerpání
dlouhodobých úvěrů ve výši 42 231,30 tis. Kč (nákup pozemků, rekonstrukce ulice
Benešova v Kutné Hoře, nákup terénního auta, rekonstrukce Spolkového domu) a přijaté
krátkodobé kontokorentní úvěry ve výši 49 323,80 tis. Kč. Financování ovlivňuje i snížení
stavu finančních prostředků na bankovních účtech města o 2 461,09 tis. Kč oproti stavu
na počátku roku 2011.
Stránka 2 z 12
Plnění rozpočtu Města Kutná Hora
Příjmy v tisících Kč
Text rozpočtu
schválený
rozpočet
upravený
rozpočet
plnění
rozpočtu
plnění
rozpočtu
2011
2011
k 31.12.11
v%
SOCIÁLNÍ FOND - splátky půjček
0,00
0,00
35,10
91 572,00
86 670,00
16 280,00
16 000,00
300,00
5,00
22 440,41
233 267,41
103 003,59
86 670,00
17 697,51
16 000,00
413,11
5,00
22 440,41
246 229,62
99 985,13
83 134,32
18 254,74
14 502,59
454,76
9,01
2 959,38
219 299,93
97,07
95,92
103,15
90,64
110,08
180,20
13,19
89,06
1 508,00
2,00
192,00
25,00
1 727,00
1 508,00
2,00
192,00
25,00
1 727,00
1 407,96
1,78
244,47
35,25
1 689,46
93,37
89,00
127,33
141,00
97,83
297,40
0,00
0,30
297,70
297,40
0,00
0,30
297,70
319,20
16,00
3,00
338,20
107,33
1 000,00
113,60
0,00
40,00
0,00
3 101,00
3 141,00
74,53
530,83
24,69
5 270,76
5 900,81
85,40
524,86
396,59
5 270,76
6 277,61
114,58
98,88
1 606,28
100,00
106,39
500,00
0,00
0,00
500,00
583,50
0,00
0,00
583,50
663,10
143,31
2,00
808,41
113,64
Přijaté sankční platby (pokuty)
Ostatní nedaňové příjmy
Městská policie celkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
884,42
24,55
908,97
VEDENÍ MĚSTA
Úroky
Prodej akcií - ČSAD Kutná Hora
Vedení města celkem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
412,68
412,69
5 974,00
1 370,00
40,00
7 384,00
5 974,00
1 370,00
40,00
7 384,00
5 752,88
1 583,13
106,49
7 442,50
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
49,82
250,00
299,82
100,00
119,93
310,00
3 500,00
3 810,00
310,00
3 500,00
3 810,00
408,38
3 491,40
3 899,78
131,74
99,75
102,36
158,00
0,00
0,00
158,00
216,28
48,50
0,00
264,78
217,88
382,82
52,09
652,79
100,74
789,32
5,00
0,00
5,00
0,00
6,72
1,00
134,40
rozpočtová skladba
správce
2010
Seskupení
poloţek
24
pí Brandejská
ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. Zahradníček
Daně z příjmů
Daň z přidané hodnoty
Místní a správní poplatky
Daň z nemovitostí
Příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena)
Ostatní nedaňové příjmy (výběrová řízení)
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej domů, pozemků)
Odbor ekonomický celkem
209X
11
12
13
15
21
23
31
209X
ODBOR SPRÁVNÍ
JUDr. Procházka
Místní a správní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti (pronájem varhan)
Přijaté sankční platby (pokuty)
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)
Odbor správní celkem
2020
13
21
22
23
2020
STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. arch. Jukl
Místní a správní poplatky
Přijaté sankční platby a vratky transferů
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)
Stavební úřad celkem
2030
13
22
23
2030
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Pí Hnátková, Bc.Rudolf
Místní a správní poplatky
Příjem ze sluţeb (lokální partnerství) a úroků
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení, pojistné náhrady)
Přijaté splátky půjčených prostředků - Průvodcovská sluţba
Kancelář tajemníka celkem
205x
13
21
23
24
205x
ŢIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Ing. Kotlář
Místní a správní poplatky
Přijaté sankční platby a vratky transferů
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)
Ţivnostenský úřad celkem
2070
138,54
13
22
23
2070
MĚSTSKÁ POLICIE
p. Kubový
2100
22
23
2100
2200
21
32
2200
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Ing. Ďoubal
Místní a správní poplatky
Přijaté sankční platby (pokuty)
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)
Odbor dopravy celkem
2300
96,30
115,56
266,23
100,79
13
22
23
2300
ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
2490
Přijaté pojistné náhrady
Investiční dar - bezpečné přechody
Odbor investic celkem
23
31
2490
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Ing. Kapička
Úroky
Přijaté splátky půjčených prostředků
Fond rozvoje bydlení celkem
2499
21
24
2499
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing.Kocián
Místní a správní poplatky
Přijaté sankční platby (pokuty)
Ostatní nedaňové příjmy (náklady řízení)
Odb. ţivotního prostředí celkem
2500
246,54
13
22
23
2500
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
PhDr. Hurtová
Místní a správní poplatky
Přijaté sankční platby (pokuty)
2700
13
22
Příjmy
Stránka 3 z 12
Plnění rozpočtu Města Kutná Hora
Ostatní nedaňové příjmy (opiáty)
Vratka půjčky O.S. Povídej
Odbor sociálních věcí celkem
7,00
0,00
12,00
7,00
100,00
112,00
6,31
100,00
114,03
90,14
100,00
101,81
0,00
0,00
0,00
0,00
251,30
0,00
20,37
271,67
251,30
19,33
26,37
297,00
100,00
23
24
2700
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY
Mgr.Seifert
28xx
Píjmy za vlastní činnosti a odvody přebytků PO (ŠJ 250 tis.)
Přijaté sankční platby (pokuty)
Pojistné náhrady
Odbor KŠTV celkem
109,32
22
22
23
28xx
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing.Suchánek
29XX
oddělení správy nemovitostí
pí Gregorová
Příjmy z vlastní činnosti (nájmy, sluţby)
Ostatní nedaňové příjmy (poplatky, soudní náklady)
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (prodej bytů)
oddělení správy nemovitostí celkem
2950
53 986,97
461,00
15 875,00
70 322,97
55 824,94
461,00
15 875,00
72 160,94
60 518,95
1 002,91
11 653,20
73 175,06
108,41
217,55
73,41
101,41
0,00
0,00
0,00
0,00
65,31
65,31
1 400,00
2 213,00
2 163,00
5 776,00
76 098,97
1 400,00
2 213,00
2 593,00
6 206,00
78 366,94
1 335,31
2 262,65
2 189,46
5 787,42
79 027,79
95,38
102,24
84,44
93,26
100,84
326 396,08
345 198,02
321 504,08
93,14
155 000,00
123 950,00
123 950,00
100,00
2700
41
28 614,39
28 551,44
28 551,44
100,00
2059
41
3 121,40
4 717,31
4 717,30
100,00
2867
41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,36
452,81
7,25
62,00
2 361,40
3 190,17
37,52
111,00
15 394,65
905,57
19,53
189,65
2 379,05
23 677,75
198,25
1 035,03
1 283,07
69,00
312,00
3 981,22
1 855,00
10,36
452,81
7,25
62,00
2 361,40
3 190,17
37,52
111,00
15 394,66
905,57
19,54
189,65
2 379,04
23 677,75
198,25
1 035,03
1 283,07
69,00
312,00
3 981,22
1 855,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,05
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2059
2059
2059
2059
2059
2059
2100
2100
2490
2490
2490
2490
2490
2490
2560
2560
2860
2860
2860
2867
2870
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
41
41
42
42
41
41
41
41
41
41
41
186 735,79
513 131,87
214 751,03
559 949,05
214 751,03
536 255,11
100,00
95,77
21
23
31
2950
oddělení správy nemovitostí - technické
pí Gregorová
2956
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku - pojistné náhrady
oddělení správy nemovitostí technické celkem
23
2956
oddělení technické
Ing. Tvrdík
Místní a správní poplatky
Příjmy z vlastní činnosti (sluţby, parkovací automaty, odpady)
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku (Ekokom, pojistné náhrady)
oddělení technické celkem
Odbor správy majetku celkem
Vlastní příjmy celkem
Ostatní neuvedené příjmy
DOTACE
dotace na sociální dávky
2960
13
21
23
2960
29xx
Mgr. Novotná
souhrnný dotační vztah
Bc. Rudolf
dotace na ţáky (SR + tranfer od obcí)
pí Nechojdomová
Ostatní dotace:
VPP - pojistné
Úřad práce - VPP
KÚ - dobrovolní hasiči
SR - na sčítání lidu
SR - kompenzace SDV, sociální sluţby
SR - soc.pr.ochrana dětí
MP - dotace od ÚP
MP -Prevence kriminality
Dotace - zateplení J.Palacha
Dotace - zateplení J.Palacha
RR dotace - Spolkový dům, Zádlaţba, MTD rekonstrukce
RR dotace - Spolkový dům, Zádlaţba, MTD rekonstrukce
RR dotace - Spolkový dům, Zádlaţba, MTD rekonstrukce
RR dotace - Spolkový dům, Zádlaţba, MTD rekonstrukce
Dotace - melior.dřeviny
Dotace MZe - lesní hospodář
Regionální knihovny
Veř.inform.sluţby knihoven
Dotace - kultura
Dotace školám (Kamenná Stezky, TGM, Kremnická)
Dotace MK ČR - opravy památek
Dotace celkem
PŘÍJMY CELKEM
Příjmy
Stránka 4 z 12
Provozní výdaje v tisících Kč
schválený
rozpočet
Text rozpočtu
upravený
rozpočet
plnění
rozpočtu
plnění
rozpočtu
rozpočtová skladba
2011
1 950,00
2011
1 950,00
k 31.12.11
1 775,75
v%
91,06
4 049,00
4 049,00
4 049,00
4 049,00
4 001,89
4 001,89
98,84
98,84
523,00
40,00
0,00
66 686,00
67 249,00
523,00
40,00
1,20
67 202,85
67 767,05
343,67
40,00
1,20
66 663,52
67 048,39
65,71
100,00
100,00
99,20
98,94
2 101,00
2 101,00
2 101,00
2 101,00
1 817,23
1 817,23
86,49
86,49
40,00
40,00
138,40
138,40
129,47
129,47
93,55
93,55
75,00
100,00
140,00
50,00
21,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
90,00
0,00
14 848,21
135,00
0,00
15 509,21
88 948,21
75,00
150,00
140,00
46,04
21,63
5,00
3,00
43,57
1,00
29,69
90,00
397,66
18 722,75
186,60
1 280,00
21 191,94
95 247,39
75,00
150,00
140,00
46,04
21,63
5,00
3,00
43,57
1,00
29,69
74,93
397,66
16 367,56
184,93
1 280,00
18 820,01
91 816,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
83,26
100,00
87,42
99,11
100,00
88,81
96,40
2 400,00
17 986,58
17 713,26
98,48
1 611,00
1 611,00
4 011,00
1 611,00
1 611,00
19 597,58
676,80
676,80
18 390,06
42,01
42,01
93,84
Městská policie - prevence kriminality
Městská policie - výdaje
Městská policie celkem
0,00
10 714,00
10 714,00
142,64
10 698,44
10 841,08
142,63
10 697,24
10 839,87
99,99
99,99
99,99
VEDENÍ MĚSTA
Územní samospráva (úroky)
Územní samospráva (rezerva)
Civilní připravenost na krizové stavy
Projekty - prevence kriminality
Vedení města celkem
5 213,50
9 034,60
100,00
100,00
14 448,10
4 592,90
219,27
100,00
0,00
4 912,17
2 317,25
20,59
0,00
0,00
2 337,84
50,45
9,39
0,00
5 260,00
36,00
5 296,00
5 258,00
6,00
5 264,00
5 153,58
2,60
5 156,18
98,01
43,33
97,95
41,00
638,00
679,00
41,24
638,00
679,24
41,24
36,00
77,24
0,00
156,00
155,98
SOCIÁLNÍ FOND
správce
2010
oddíl
61
pí Brandejská
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
Zastupitelstvo obce
pí Hnátková
2050
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo obce celkem
61
2050
kancelář tajemníka
pí Hnátková
Mezinárodní vztahy
Okresní hospodářská komora
Lokální partnerství - mzdy - OON
Územní samospráva (personální náklady)
kancelář tajemníka celkem
2050
21
25
43
61
2050
oddělení informatiky
Ing. Rybenský
2055
Územní samospráva (HW, SW)
oddělení informatiky celkem
61
2055
Poţární ochrana - dobrovolná část
Bc. Rudolf
2059
Poţární ochrana - dobrovolná část
PO - dobrovolná část celkem
55
2059
oddělení vnitřní správy
Bc. Rudolf
• České dědictví UNESCO
• Nadace UNESCO
• Česká inspirace
• OWHC Canada
• Sdruţení historických sídel ČMS
• Krchlebská věţ
• Český svaz auditorů
• Svaz měst a obcí
• Památková komora
Oprava vodovodu TGM
Komunální sluţby - pohřby
Veřejně prospěšné práce
Územní samospráva - provozní náklady
Poplatky za vedení účtu
Výdaje z dotace na výkon státní správy
oddělení vnitřní správy celkem
Kancelář tajemníka celkem
2059
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
33
33
61
61
61
55
61
61
61
31
36
37
61
63
64
2059
205x
ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. Zahradníček
platba daní a poplatků (vč. DPH) a daně placená obcí
2090
2090
63
majetkové oddělení
Mgr. Šorčíková
2097
Daň z převodu nemovitostí, posudky
majetkové odd. celkem
Odbor ekonomický celkem
36
2097
MĚSTSKÁ POLICIE
p. Kubový
2100
43
53
2100
2200
47,59
61
61
52
53
2200
ODBOR DOPRAVY
Ing. Ďoubal
Příspěvek na linkovou dopravu
BESIP
Odbor dopravy celkem
2300
22
34
2300
ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
Ing. Kapička
• Příspěvek pro Mikroregion Kutnohorsko
Územní plánování
Odbor regionálního rozvoje celkem
2400
100,00 příspěvek
5,64
2400
11,37
36
36
ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
Architecture Week - výdaje
2490
99,99
21
Provozní výdaje
Stránka 5 z 12
Provozní výdaje v tisících Kč
Text rozpočtu
schválený
rozpočet
upravený
rozpočet
2011
2011
plnění
rozpočtu
plnění
rozpočtu
rozpočtová skladba
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26,40
8,40
137,12
79,36
217,15
624,43
k 31.12.11
26,40
8,40
137,12
72,10
184,72
584,72
v%
100,00
100,00
100,00
90,85
85,07
93,64
3 734,00
76,00
3 810,00
3 734,00
76,00
3 810,00
3 680,00
5,60
3 685,60
98,55
7,37
96,73
5,00
5,00
5,00
100,00 příspěvek
37
3,00
3,00
3,00
100,00 příspěvek
37
0,00
56,00
64,00
1 233,28
104,50
1 345,78
1 233,28
69,84
1 311,12
100,00
66,83
97,42
10
0,00
20,00
75,00
50,00
90,00
10,00
8,00
10,00
20,00
0,00
25,00
0,00
90,00
200,00
15,00
55,00
0,00
170,00
1 062,00
80,00
50,00
6 319,00
134,00
245,00
0,00
8 728,00
4,00
20,00
85,00
50,00
95,00
10,00
8,00
10,00
40,00
5,00
60,00
4,00
90,00
217,68
40,00
55,00
12,00
170,00
1 070,00
80,00
46,00
6 319,00
134,00
406,10
1 131,09
10 161,87
4,00
20,00
85,00
50,00
95,00
10,00
8,00
10,00
40,00
5,00
60,00
4,00
90,00
217,68
40,00
55,00
12,00
170,00
1 070,00
80,00
46,00
6 319,00
128,56
231,60
1 131,09
9 981,93
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
95,94
57,03
100,00
98,23
155 000,00
123 950,00
122 916,95
99,17
500,00
0,00
0,00
14,00
14,00
8,94
63,86
0,00
130,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
4 230,00
350,00
170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232,49
130,00
45,00
15,00
12,00
31,00
37,40
5,90
50,00
4 732,94
350,00
0,00
13,00
80,00
74,00
40,00
50,00
3,20
40,00
27,00
232,49
130,00
45,00
15,00
12,00
31,00
37,40
5,90
50,00
4 732,94
350,00
0,00
13,00
80,00
74,00
40,00
50,00
3,20
40,00
27,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Studie jez Vrchlice
ZŠ TGM
Oprava kina
Sport.hala Klimeška
Spolkový dům (Lierova 146)
Odbor investic celkem
správce
oddíl
23
31
33
34
36
2490
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Ing. Kapička
2499
Poskytnuté půjčky
Poplatky
Fond rozvoje bydlení celkem
36
63
2499
ODBOR ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Kocián
• Český svaz ochránců přírody - Stanice pro handicap. ţivočichy
• Českomoravská myslivecká jednota - Okresní myslivecký spolek KH Posouzení trofejí
Výdaje na meliorační dřeviny a lesního hospodáře
Ochrana ţivotního prostředí
Odbor ţivotního prostředí celkem
25xx
37
25xx
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
PhDr. Hurtová
• Stř.pro rannou péči Praha
• Rytmus Benešov, o.p.s.
• Dítě a kůň - soc.rehabilitace
• O.S.Rodinne centrum Špaliček
• OS ČČK - projekt zdraví
• Centrum pro integraci cizinců o.s.
• Svaz post.CvCH v ČR ZO KH
• Svaz post. CvCH OV Kutná Hora
• ROSKA KH - pohyb, rehabilitace
• Svaz tělesně postiţených ČR
• Centrum pro zdr.postiţené StK
• SpPLsMP ČR - Klub
• Občanské sdruţení Digno
• Občanské sdruţení Ţivot 90
• Svaz diabetiků ČR, ÚO KH
• OS Prostor
• Asociace rod.a přátel zdr.p.
• O.S.Povidej - krizová pomoc
• Oblastní charita-terén.program
• Klub důchodců - příspěvek
• Záchytná stanice Kolín
• Pečovatelská sluţba
Klub důchodců - výdaje
Sociální sluţby
Finanční vypořádání
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem
Sociální dávky celkem
2700
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
43
43
34
34
35
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
34
35
43
34
43
43
2700
2700
41
PhDr. Hurtová
FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
PhDr. Hurtová
Poskytnuté půjčky
2799
43
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY,
ŠKOLSTVÍ A TĚLOVÝCHOVY
Mgr. Seifert
oddělení památkové péče celkem
2800
33
2860
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
21
21
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
kultura
Mgr. Ladra
• Prův.sluţba - úhrada ztráty
• OS Kutnohorsko - kulturní akce
• Och.spolek Tyl - grant
• A.Novák - taneční soutěţ
• Divadlo Neškvor - grant
• Spol.Modrý svět - grant
• Tan.soubor Čercheň - grant
• O.S. R.C. Špalíček - grant
• MTD - přehlídka dět.tan.skupin
• MTD - příspěvek na provoz
• MTD - mezinárodní kyt.soutěţ
• MTD- Svatováclavské slavnosti
• M.Čureja - taneč.soub.Čercheň
• P.Bečán - grant
• Operní týden K.Hromádková
• Kultura do města o.s. - grant
• Josef Nos - Festival Krylonoce
• František Pokorný - grant
• Lotos - Mez.hud.festival
• Průvodcovská sluţba - grant
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Provozní výdaje
Stránka 6 z 12
Provozní výdaje v tisících Kč
Text rozpočtu
• O.S. Digno - grant
• Cantica - o.s. - grant
• KaBaLa, o.s. - Klášterfest
• Kultura do města-Hudební léto
• Roska O.S. - grant
• Sdruţení Kocábka - grant
• Učit.smíš.pěv.spol.Tyl - grant
• Obl.charita - grant
• ROM Fest - romská hudba
• L.Drahotová - komorní orchestr
• Jiří Matoušek - grant
• Klub rodáků a přátel KH-grant
• Městská knihovna - příspěvek
• Dotace MK - VISK 3
• Galerie F.J. - pr.příspěvek
• GFJ - dotace
• Český zahrád.svaz - grant
• Mez. operní týden - přísp. FO
• LOTOS s.r.o.- MFKH (hudba)
• Pr.sl. - Probouzení Kutné Hory
• Voj.sdruţení rehabilitovaných
• Mozaika Kaňk - příspěvek
• Stříbrná Kutná Hora - přísp.
• Ortenova Kutná Hora - přísp.
• O.S.Kutnohorsko.cz - grant
• Šance ţít - grant
• Konfederace pol.vězňů - přísp.
• Římskokatolická farnost-grant
• Příspěvkový program
• Rodinné centrum PEC - granty
• Milan Kaleja - Romský bál
• Příspěvek pro osadní výbory
• Sbor Křesťanského spol. přísp.
• 6.pion.skupina Kolín - přísp.
Propagace, cestovní ruch
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
kultura celkem
schválený
rozpočet
upravený
rozpočet
2011
2011
plnění
rozpočtu
plnění
rozpočtu
rozpočtová skladba
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 300,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
250,00
300,00
50,00
10,00
300,00
250,00
50,00
0,00
0,00
20,00
0,00
920,00
0,00
0,00
100,00
10,00
50,00
1 694,00
1 060,00
3,00
16 297,00
9,00
36,10
30,80
28,00
15,00
40,00
36,00
4,50
10,00
34,50
8,50
12,70
6 683,07
101,00
1 421,00
280,00
5,90
250,00
300,00
50,00
10,00
344,10
324,00
50,00
47,30
2,00
20,00
12,00
0,00
10,80
10,00
100,00
10,00
57,00
1 967,71
1 363,30
3,00
19 656,21
k 31.12.11
9,00
36,10
30,80
28,00
15,00
40,00
36,00
4,50
10,00
34,50
8,50
12,70
6 683,07
101,00
1 421,00
280,00
5,90
250,00
300,00
50,00
10,00
344,10
324,00
50,00
47,30
2,00
20,00
12,00
0,00
10,80
10,00
100,00
10,00
57,00
1 920,46
1 283,47
0,00
19 526,13
v%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5 847,00
749,00
2 138,00
4 375,00
4 397,00
4 949,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 613,00
0,00
1 337,00
40,00
300,00
27 745,00
5 983,88
752,00
2 014,08
6 949,48
4 507,58
5 185,68
834,90
1 462,23
1 684,09
2,00
25,00
3 637,08
14,32
887,00
40,00
0,00
33 979,32
5 983,88
752,00
2 014,08
6 949,48
4 507,58
5 185,68
834,90
1 462,23
1 684,09
2,00
25,00
3 637,08
14,32
887,00
40,00
0,00
33 979,32
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
2867
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
100,00
2867
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
97,60
94,14
0,00
99,34
správce
oddíl
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
34
21
33
34
2860
školství
pí Nechojdomová
• MŠ - příspěvek na provoz
• MŠ Pohádka - prov.příspěvek
• ZŠ Kamenná Stezka - příspěvek
• ZŠ TGM - příspěvek na provoz
• ZŠ Ţiţkov - příspěvek na prov.
• ZŠ J. Palacha - prov.příspěvek
• Dotace školám - ZŠ Kam.Stezka
• ZŠ TGM - dotace EU
• EU peníze školám ZŠ Kremnická
• ZŠ Uhlířské Janovice
• Gymnázium J.Ortena - grant
• ŠJ - příspěvek na provoz
• VOŠ a SPŠ KH - grant
• ZUŠ - příspěvek na provoz
• EKODOMOV OS - příspěvek
Granty - školství
školství celkem
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
37
31
tělovýchova
pí Nechojdomová
2867
0,00
0,00
0,00
0,00
6 400,00
2 300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 018,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
• Barvířův dům - grant
• Klub rodáků a přátel KH-grant
• Rod.centrum Pec - grant
• Sbor Křesť.společenství-grant
• TJ Sparta pl. bazén KH-přísp.
• TJ Stadion KH - příspěvek
• Sršni - reg.ţáci
• TJ Sršni K.Hora
• Fotbalový turnaj
• Czech Sports Investm.-grant
• Sparta ČKD KH - příspěvek
• TK TŠ Novákovi - reg.ţáci
• OR AŠSK K.Hora - grant
• TJ Sparta KH - odd.kuţelek
• TJ Sparta KH - o.horolezectví
• TJ Sparta KH - o.jezdectví
• TJ Sparta KH - oddíl pláţ.vol.
• TJ Sparta KH - o.volejbalu
• Elán KH - reg.ţáci
• TJ Sokol Kaňk
• Viktoria Sedlec - reg. ţáci
• SKP Olympia - reg.ţáci
• TJ Sokol Malin- reg.ţáci
• TJ Turista KH - příspěvek
20,00
3,00
2,40
10,00
8 979,49
605,00
2 360,91
230,35
4,70
35,00
1 092,47
15,83
13,00
35,90
10,00
10,00
28,60
3,00
4,66
12,00
28,56
187,76
16,45
41,80
20,00
3,00
2,40
10,00
8 979,49
605,00
2 360,91
230,35
4,70
35,00
1 092,47
15,83
13,00
35,90
10,00
10,00
28,60
3,00
4,66
12,00
28,56
187,76
16,45
41,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
33
33
33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
Provozní výdaje
Stránka 7 z 12
Provozní výdaje v tisících Kč
Text rozpočtu
• TJ Sokol KH - oddíl basketb.
• TJ Sokol KH - příspěvek
• Klub lyţařů - reg.ţáci
• TJ Sparta KH - odd.házené
• SK AFK Respo KH
• Ing.Leoš Lacina - KH
• Jaroslav Rynda
• Cesta ţivotem bez bariér o.s.
• Club Depertivo Kutná Hora
• Jukán 215.01 KH - grant
• Junák 215.04 KH - grant
• Okresní rada ČSŢ - grant
• RC Špalíček - grant
• Zákl.kynologická organizace KH
• Oblast.spolek ČČK - grant
Tělovýchova a sport (granty, registrovaní ţáci)
tělovýchova celkem
oddělení kultury, školství a tělov. celkem
schválený
rozpočet
upravený
rozpočet
2011
2011
plnění
rozpočtu
plnění
rozpočtu
rozpočtová skladba
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 100,00
11 148,00
55 204,00
14,50
332,58
20,17
48,40
34,93
20,40
4,60
17,30
20,30
13,18
8,00
2,50
5,50
13,50
9,00
0,00
14 315,74
67 965,27
k 31.12.11
14,50
332,58
20,17
48,40
34,93
20,40
4,60
17,30
20,30
13,18
8,00
2,50
5,50
13,50
9,00
0,00
14 315,74
67 830,13
v%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
5 231,00
5 231,00
60 435,00
6 906,37
6 906,37
74 871,64
6 666,55
6 666,55
74 496,68
96,53
96,53
99,50
2870
28xx
2 054,00
2 621,53
2 540,00
96,89
2899
198,00
15,00
24 756,34
24 969,34
198,00
1 247,00
24 806,72
26 251,72
198,00
1 008,86
20 533,39
21 740,25
100,00
80,90
82,77
82,81
500,00
95,00
0,00
6 210,65
238,00
148,00
7 191,65
0,00
111,20
1 837,37
5 627,33
236,00
270,00
8 081,90
0,00
21,19
1 763,23
4 717,73
134,82
269,99
6 906,96
19,06
95,96
83,84
57,13
100,00
85,46
39,00
6 794,00
35,00
1 628,00
9 771,00
34 975,01
53 242,01
85 403,00
39,00
8 555,67
35,00
769,38
9 744,79
36 227,28
55 371,12
89 704,74
0,00
8 382,75
34,78
753,83
8 752,59
34 714,30
52 638,25
81 285,46
0,00
97,98
99,37
97,98
89,82
95,82
95,06
90,61
442 040,31
445 581,45
427 196,39
95,87
100,00
99,80
správce
oddíl
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
34
2867
286X
oddělení památek
pí Jelínková
Zachování památek
oddělení regenerace památek celkem
Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem
2870
FOND REGENERACE
33
33
Mgr. Seifert
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing. Suchánek
oddělení správy nemovitostí
pí Gregorová
Kultura - nájem Kino
Tělovýchova a zájmová činnost
Byty, nebytové prostory - provoz a sluţby
oddělení správy nemovitostí celkem
2950
33
34
36
2950
oddělení správy nemovitostí - technické
pí Gregorová
Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby (zabezpečení areálu pivovaru)
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Tělovýchova a zájmová činnost
Byty, nebytové prostory - opravy, revize, posudky
Zeleň, vnitrobloky
DPS - opravy, údrţba
odd. správy nemovitostí - technické celkem
2956
21
33
34
36
37
43
2956
oddělení technické
Ing. Tvrdík
Průmysl, stavebnictví, obchod a sluţby
Komunikace - údrţba, opravy
Vodní hospodářství
Sportoviště - opravy
Komunální sluţby, veřejné osvětlení, hřbitovy
Odpady, vzhled obce, veřejná zeleň
oddělení technické celkem
Odbor správy majetku celkem
Ostatní výdaje neuvedené
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM
2960
21
22
23
34
36
37
2960
29xx
Provozní výdaje
Stránka 8 z 12
Investiční výdaje v tisících Kč
Text rozpočtu
schválený
rozpočet
upravený
rozpočet
plnění
rozpočtu
2011
2011
2 31.12.11
plnění
rozpočtu
v%
rozpočtová skladba
správce
oddíl
ODBOR INVESTIC
Ing. Janál
Architekture week - model
Benešova ul. - PD
Centrum sociálních sluţeb, Azylový dům
Číţkova skála - oplocení
Dopravní terminál
DPS - materiál
HJ - osvětlení
HJ - V. etapa
IPRM
Kruhák Ortenova-Opletalova
Kruhový objezd - Karlov
Kruhový objezd Kaufland
MŠ Benešova - zateplení
Osvětlení přechodů
Pakr-oviště
Pakroviště U Kapličky
Parkovací plochy - Městké sady
Parkoviště hl.nádraţí
Podzemní kontejnery
Propojení ZS - Plavecký bazén
Rybník Bylany
Sběrný dvůr
Sokolovna Malín
Spolkový dům (Lierova 146)
Sport.hala Klimeška
VHS a.s. kanalizace příspěvek
ZŠ J. Palacha - zateplení
Odbor investic celkem
2490
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 000,00
17 750,00
120,00
0,00
0,00
600,00
51,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
2 000,00
0,00
10 000,00
1 500,00
1 000,00
15 000,00
55 521,56
319,00
13 969,95
165,25
50,00
48,00
222,00
3 584,59
40 121,00
0,00
30,00
69,60
0,00
51,56
500,00
42,00
412,60
142,80
81,06
444,50
1 721,90
15,60
500,00
238,01
15 588,65
1 336,33
1 000,00
34 667,19
115 321,59
144,00
13 556,80
25,20
49,84
48,00
120,00
3 584,59
40 121,00
0,00
30,00
69,60
0,00
0,00
465,42
42,00
399,19
142,80
0,00
444,50
133,52
15,60
244,73
238,01
14 918,33
237,60
1 000,00
34 332,07
110 362,80
45,14
97,04
15,25
99,68
100,00
54,05
100,00
100,00
100,00
100,00
443,44
443,44
443,44
443,44
100,00
100,00
Technologické centrum 15% dotace
Dacia Duster
Stroje, přístroje, zařízení
oddělení informatiky celkem
720,00
0,00
150,00
870,00
414,00
257,00
456,00
1 127,00
0,00
257,00
456,00
713,00
0,00
100,00
100,00
63,27
Kancelář tajemníka celkem
870,00
1 127,00
713,00
63,27
12 500,00
12 500,00
15 412,17
15 412,17
12 826,25
12 826,25
83,22
83,22
0,00
1 000,00
1 000,00
100,00
21
22
43
36
22
43
36
22
36
22
22
22
31
36
22
22
22
22
37
34
23
37
34
36
34
23
31
100,00
100,00
0,00
93,08
100,00
96,75
100,00
0,00
100,00
7,75
100,00
48,95
100,00
95,70
17,78
100,00
99,03
95,70
MĚSTSKÁ POLICIE
p. Kubový
Stroje, přístroje, zařízení
Městská policie celkem
2100
53
KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
oddělení informatiky
Bc. Rudolf, Ing. Rybenský
205x
61
61
61
ODBOR EKONOMICKÝ
Ing. Zahradníček
majetkové oddělení
Mgr. Šorčíková
Výkupy pozemků, budov
Odbor ekonomický celkem
2097
FOND PRO PODPORU A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
PhDr. Hurtová
Poskytnuté půjčky
36
2799
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE, KULTURY, ŠKOLSTVÍ A
TĚLOVÝCHOVY
Mgr.Seifert
28xx
oddělení kultury, školství a tělovýchovy
pí Nechojdomová
2867
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
příspěvek
100,00 příspěvek
• MTD - ivnestiční příspěvěk
• MŠ Kutná Hora - investiční příspěvek
• ZŠ TGM - investiční příspěvek
• ZUŠ - investiční příspěvek
• TJ Sparta plavecký bazén - investiční příspěvek
• Sokol Kaňk - investiční příspěvek
oddělení kultur.,šk.a TV celkem
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
800,00
100,00
64,14
860,00
450,00
0,00
57,10
1 531,24
100,00
64,14
860,00
450,00
0,00
57,10
1 531,24
100,00
100,00
100,00
100,00
Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy celkem
800,00
1 531,24
1 531,24
100,00
33
31
31
32
34
34
100,00
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Ing. Suchánek
29xx
bytové oddělení technické
pí Gregorová
MLaR přemístění stodoly
PD - TJ Sedlec - kanalizace
ZS - trafostanice
6.pion.skupina - inv.příspěvek
Byty - projektová dokumentace
Park u 3 pávů - přístřešek
2956
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
180,00
230,80
165,20
50,00
72,14
153,60
180,00
230,28
118,88
50,00
0,00
153,60
100,00
99,77
71,96
100,00
0,00
100,00
10
34
34
34
36
36
Investiční výdaje
Stránka 9 z 12
Investiční výdaje v tisících Kč
schválený
rozpočet
Text rozpočtu
2011
250,00
400,00
DPS - rekostrukce 10 bytů
bytové oddělení technické celkem
upravený
rozpočet
2011
plnění
rozpočtu
0,00
851,74
2 31.12.11
0,00
732,76
plnění
rozpočtu
v%
rozpočtová skladba
správce
oddíl
43
86,03
oddělení technické
Ing. Tvrdík
2960
Světelná signalizace
TS - parkovací automaty
Malín - označení ulic
MŠ Dačického - osvětlení
oddělení technické celkem
Odbor správy majetku celkem
0,00
821,40
37,60
41,00
900,00
1 300,00
30,00
791,40
0,00
52,14
873,54
1 725,28
30,00
791,40
0,00
52,14
873,54
1 606,30
100,00
100,00
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM
71 091,56
136 560,72
128 483,03
94,08
100,00
100,00
93,10
22
22
22
36
Investiční výdaje
Stránka 10 z 12
Financování v tisících Kč
Text rozpočtu
schválený
rozpočet
upravený
rozpočet
plnění
rozpočtu
2011
2011
2 31.12.11
VEDENÍ MĚSTA
plnění
rozpočtu
v%
rozpočtová skladba
správce
OdPa
SpPo
2200
splátky úvěr ČS Benešova byty
splátky úvěr U Lesa byty
splátky úvěr Kino
splátky úvěr ČS na investiční akce
splátky úvěr ČS rozvoj tepelného hospodářství
splátky úvěr ČS parkoviště Klimeška; Šipší sídliště
splátky úvěr KB TEBIS-Lidka
splátky úvěr Puškinská I. byty
splátky úvěr Puškinská II. byty
změna stavu na bankovních účtech
FINANCOVÁNÍ CELKEM
0,00
22 193,12
19 424,31
příjmy celkem
513 131,87
559 949,05
536 255,11
provozní výdaje
442 040,31
445 581,45
427 196,39
investiční výdaje
71 091,56
136 560,72
128 483,03
513 131,87
582 142,17
555 679,42
0,00
0,00
0,00
-22 193,12
22 193,12
0,00
-19 424,31
19 424,31
0,00
výdaje celkem
saldo příjmů a výdajů
financování
saldo rozpočtu
2200
Financování - rekapitulace
Stránka 11 z 12
Úvěry poskytnuté peněžními ústavy
Peněžní ústav
Úvěr celkem
Úrok
ČS a.s. kontok.
účel
překlenovací kontokorent v roce 2012 snížen
25 000 000,00 o 5 mil.
Cena úvěru
Zaplaceno do
jistina
31.12.11
úrok
úrok
20 400 000,00
20 000 000,00
400 000,00
ČSOB kontok.
5 000 000,00
Celkem kontokorent
25 000 000,00
13 609 281,10
KB
15 995 548,60
ČMHB
13 508 349,24
ČMHB
18 840 000,00
ČS a.s.
15 010 908,30
ČS a.s.
9 834 234,91
ČS a.s.
16 542 732,77
tepelné hospodářství Tebis (LIDKA)
1 450 490,30
53 508,44
Puškinská II. Byty - 24 b.j.
parkoviště Klimeška, revitalizace sídliště Šipší
25 000 000,00
12 349 685,72 17 650 314,28
byty Benešova - 54 b.j.
11 215 319,60
2 393 961,50
1 087 643,10
1 033 643,10
54 000,00
15 995 548,60
12 006 000,00
3 989 548,60
954 667,42
754 667,42
200 000,00
4 931 500,60
8 576 848,64
9 383 333,47
7 164 268,42
2 219 065,05
31 120 814,98
15 558 814,66
18 840 000,00
6 418 052,22 12 421 947,78
12 280 814,98
9 143 948,10
3 136 866,88
15 010 908,30
15 010 908,30
0,00
1 428 677,40
1 428 677,40
0,00
9 834 234,91
6 872 222,43
2 962 012,48
1 736 334,17
1 591 498,17
144 836,00
16 439 585,70
12 604 211,62
5 979 654,88 10 563 077,89
7 625 775,71
2 041 133,73
5 200 000,00
3 565 728,00
1 634 272,00
196 588,41
157 588,41
39 000,00
28 548 585,37
32 000 000,00
5 565 228,00 26 434 772,00
Dacia Duster
Litis 11,5 mil.
20 000 000,00 Benešova ulice 8,5
ČS a.s.
448 239,20
2 113 813,37
231 300,00
38 444,00
192 856,00
47 592,00
15 785,00
31 807,00
1 227 607,90
ČS a.s.
investiční potřeby Města - úvěr bude čerpán
21 000 000,00 až v roce 2012
0,00 20 000 000,00
131 893,20
22 412 825,00
21 000 000,00
0,00 21 000 000,00
0,00
1 412 825,00
223 757 400,78
101 099 042,16 122 658 358,62
181 772 354,92
181 772 354,92
71 603 058,03 110 169 296,89
41 985 045,86
29 495 984,13 12 489 061,73
Stránka 12 z 12
2012
2016
2012
2016
1 095 714,70
Celkem úvěry
účet 451
2022
21 095 714,70
22 412 825,00
1 412 825,00
2014
224 663,00
21 227 607,90
20 000 000,00
2011
1 673 272,00
34 562 052,57
231 300,00
2022
3 106 848,48
16 542 732,77
278 892,00
2021
0,00
26 209 642,21
2 562 052,57
2012
10 795 913,69
13 508 349,24
RCI Financial Services
2012
4 189 548,60
5 396 588,41
investiční potřeby Města
201 216,28
2 447 961,50
13 609 281,10
9 666 909,44
rekonstrukce KINA
5 200 000,00 sedačky, 3D
32 000 000,00
328 783,72
14 696 924,20
11 570 569,08
12 bytových jednotek U Lesa
76 491,56
17 851 530,56
22 891 682,71
Puškinská I. byty - 24 b.j.
3 549 509,70 neučeno
25 530 000,00
16 950 216,02
TEBIS tepelné hospodářství
124 724,72
3 626 001,26
130 000,00
530 000,00
ČSOB
ČS a.s.
275 275,28
5 000 000,00
účet 281
ČS a.s.
10 899 195,42 14 100 804,58 neučeno
5 130 000,00
překlenovací kontokorent
Zbývá zaplatit Poslední
splátky
splátka
úrok
v roce
14 225 529,30
2017

Podobné dokumenty

Plnění rozpočtu k 31.12.2009

Plnění rozpočtu k 31.12.2009 Odbor ekonomický - maj. oddělení Odbor ekonomický - celkem 2100 5311 2210 30055 MP - pokuty 2100 5311 2210 30057 pokuty MP-asistence firmy

Více

Žádosti NIF 2012 - vysledky 19.3.

Žádosti NIF 2012 - vysledky 19.3. 5 000 Kč 10 000 Kč 6 000 Kč 20 000 Kč 15 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč

Více

STOPTIME 2014 – II. KRYLOVA WROCLAW 2

STOPTIME 2014 – II. KRYLOVA WROCLAW 2 spacáky a šiškami salámu a bochníky chleba. Řekl: „Sice mi do toho nic není, ale domnívám se, že do NDR vůbec nejedete.“ Na to Petr Rímský (taky ve Wrocławi na koncertě hrál) odpověděl: „Ne, my je...

Více

Festivalové noviny - Festival Otevřeno Jimramov

Festivalové noviny - Festival Otevřeno Jimramov sefardské písnì Jany Lewitové a Vladimíra Merty, poøad Poslední veèeøe podle Leonarda skupiny Fénix, ...). Se stále vìtším ohlasem se setkávají besedy, pøednášky, cestopisné poøady a další aktivity...

Více

Zpravodaj 02 2015

Zpravodaj 02 2015 poděkovat. Praktickým i odborným lékařům, zaměstnancům města, personálu DPS, pracovníkům spol. V-Aquarius,B, s.r.o. Velké Bílovice, místním živnostníkům i vám spoluobčanům za to, že všichni vnímáte...

Více

Zpráva o činnosti za rok 2004

Zpráva o činnosti za rok 2004 kategorie ústavů AV ČR (1a). I v mezirezortním hodnocení se umístil na vynikajícím druhém místě v příslušné oblasti výzkumných záměrů. Nová struktura ústavu je zakotvena v novém Organizačním řádu, ...

Více