Misijní zpravodaj 12 - Papežská misijní díla

Komentáře

Transkript

Misijní zpravodaj 12 - Papežská misijní díla
12
Číslo
V Y D Á N O : 2 8 . 8 . 2 0 1 2 , n a s vát e k s v. Au g u s t i n a "
Jako Otec poslal mne,
tak i já posílám Vás."
(Jan 20,21)
Rozdělme se s chudými o svůj chléb a svou víru!
N e p r od e j n é
Připravil: ©2012 PMD, Foto: ©2012 archiv PMD, Tisk: Grantis, Grafická úprava: ©2012 creativewave s. r. o., Název
periodického tisku: Misijní zpravoda j PMD, Če tnost (periodicita) vydávání: 2x za rok, Regionální mutace: ne jsou,
Místo vydávání: Špindlerův Mlýn, Číslo: 12, Den vydání: 28. srpna 2012, Evidenční číslo: ISSN ISSN 1803-4993, Název,
sídlo a IČ vydavatele: Papežská misijní díla, Špindlerův Mlýn 33, 543 51, IČ: 73634051
2
Úvodní slovo
Národního ředitele PMD
© 2012 Papežská misijní díla
Na přímluvu Panny Marie, Královny misií, Vám žehnám a těším se na další
spolupráci.
žská misijní díl
© 2012 Pape
a
žská misijní díl
© 2012 Pape
sr. Benedikta Březinová
žská misijní díl
a
asistentka
národního ředitele PMD
© 2012 Pape
Bez pravidelné podpory našich členů v Misijním klubu, Misijním klubku, Misijní unii, Misijní růži, Adoraci pro misie a Dárcovství bychom
nemohli odpovídat na volání o pomoc, které přichází z misijního světa. Chci Vás ujistit, že všechny finanční prostředky, které od nás do misií
přichází, jsou dobře využívané a vedou lidi ke stále větší soběstačnosti.
Rád vyřizuji jejich vděčnost a ujištění o denních modlitbách za dárce.
To potvrdila i naše poslední misijní cesta na Srí Lanku. Chci Vám všem,
kteří papežským misiím jakkoliv pomáháte, upřímně poděkovat. Bůh sám
vidí i to, co je skryté, a nezůstane Vám jistě vůbec nic dlužen.
asistentka
národního ředitele PMD
sr. Emanuela Halíková
asistentka
národního ředitele PMD
a
Žhavou novinkou je náš nový web: www.missio.cz, který byl spuštěn na
svátek sv. Benedikta, patrona Evropy, přibližně 100 dní před Misijní nedělí. Můžete zde zadávat připravované akce, modlitební úmysly, objednávat
materiály, sledovat videa atd. Vše je provedeno v moderních technologiích
a poutavé grafice. Velikého ocenění se webu dostalo z řady Národních kanceláří PMD, jako USA, Austrálie apod. Věřím, že se Vám bude líbit také náš
nový Misijní kalendář 2013 - Zambijský bambo, věnovaný seminaristům,
které můžete podpořit i Vy.
Lenka Nováková
žská misijní díl
Od posledního vydání Misijního zpravodaje přibylo do Národní kanceláře
PMD několik nových tváří. Od prosince 2011 zde o webové stránky pečuje Mgr. Michal Hrdlička. Od února 2012 si vzala na starost Misijní klubka, korespondenci a misijní materiály řeholní sestra Emanuela Halíková
CImConc. Vystřídali tak Šárku Pochovou a Anežku Nejedlou. Novinky se
staly i ve dvou našich arcidiecézích, kde byly jmenovány dvě nové diecézní
ředitelky PMD. Pro pražskou arcidiecézi S. Angelika Pintířová, SCB a pro
olomouckou arcidiecézi sestra Luisa Stanislava Ščotková, SCSC.
© 2012 Pape
Držíte v rukou Zpravodaj, který vychází v roce, v němž slavíme 100 let
od vzniku Misijních děl u nás. Mimo jiné je to příležitost k vděčnosti Bohu
za požehnání, které misijní činnost přináší. Zmíněnému výročí se budeme
v tomto čísle blíže věnovat.
a
Drazí přátelé misií!
Mgr. Michal Hrdlička
asistent
národního ředitele PMD
P. Jiří Šlégr
národní ředitel PMD
3
biblické zamyšlení
Stoleté výročí „Díla šíření víry“
Napsal a přednesl Jan Ptáček v kostele sv. Ignáce v Praze dne 2. 6. 1922 u příležitosti triduové
oslavy 100letého výročí založení Díla šíření víry v Lyoně a 300leté památky založení posvátného
sboru pro šíření víry v Římě při pobožnosti Nejsv. Srdce Páně.
„Co je slabé, to vyvolil si Bůh, aby zahanbil silné.“ ( 1Kor 1, 27)
Jedním z nejlepších způsobů, jakým je možno božskému Srdci lásku svoji osvědčiti
a roznítiti, jest, podporujeme-li hlásání víry mezi pohany čili katolické missie. „Láskou
věčnou miloval jsem tebe!“ tak volá ke každému z nás vtělená Láska naše, Syn Boží.
Abychom tedy také milovali my jej láskou nesmrtelnou, uvažujme ke cti Srdce Páně
dnes o missiích, a to: jak je podporovati a proč je podporovati. Jak můžeme podporovati missie mezi pohany, nejlépe nás poučí světový spolek katolický t. zv. Dílo šíření
víry. Byl založen 3. května 1822, slaví tedy letos 100leté výročí svého trvání. Nic nehodí
se lépe na toto dílo – zrno hořčičné před sto léty, velkolepý strom dnes – než slovo
sv. Pavla: „Co je slabé ve světě, to vyvolil si Bůh, aby zahanbil silné.“ Založila jej totiž
slabá, arci zbožná dívka Marie Pavla Jaricotová, o jejímž blahořečení se jedná už od
několika let.
„Máme dosti pohanů doma“, namítá se proti podporování missií. Ano, ale to jsou už
pohané zlé vůle, kteří už nechtí viděti, kdežto mezi pohany je tolik lidí dobré vůle, že je
neskonale vděčno jim hlásati evangelium. A pak to jest nadpřirozené požehnání missií, že jimi nesmírně zvroucňuje život náboženský i doma. Když divoši chtějí rozdělati
oheň, vezmou dvě zvláštní dřeva a trou je o sebe, a ačkoli obě dřeva byla z počátku
studená, přece třením vznikne oheň. „I jiným městům jsem poslán zvěstovati království Boží“, řekl Pán Ježíš, když jej Kafarnaumští zdržovali, aby neodcházel. A tak i my
máme i jiným národům zvěstovati, dále šířiti evangelium…
„Máme nyní tolik bídy doma, vždyť podporujíce missie, ublížíme domácím chudým!“ zní jiná námitka. Ze zkušenosti odpovídá protestantský prof. dr. Warneck: „Většina odpůrců missií nezapomíná pro blízkost (blízké chudé) na dálku (na vzdálené
misie), nýbrž zapomínají na obojí. A naopak; přátelé misií pečují i o domácí chudé
i o missie – a to je nejlepší. Je to cos podobného, jako když odpůrci kostela říkají, že
možno se modliti všude. Zkušenost učí, že tací lidé se nemodlí nikde.“ Proto neřiďte se
tím, co nepřátelé víry říkají nebo chtějí, řiďte se tím, co chce nebeský váš Otec – Bůh,
a vaše matka – církev svatá!
(z Věstníku Díla šíření víry 1923, Ročník XII., leden – březen 1923, str. 13-15) pokračování příště
4
Misijní vzdělávání
REDEMPTORIS MISSIO
Encyklika Jana Pavla II.
o stálé platnosti misijního poslání
Tato univerzalita Kristovy spásy obsahuje v evangeliu sv. Jana aspekty jeho poslání
– milost a pravdu, spásu a zjevení: Slovo je pravé světlo, které osvěcuje každého člověka (srov. Jan 1,9). A dále: „Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá
v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.” (Jan 1,18; srov. Mt 11,27). Zjevení Boží je
definitivní a ukončené působením jeho jednorozeného Syna: „Mnohokrát a mnoha
způsoby mluvil Pán v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době
však promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také
stvořil svět.” (Žid 1,1-2; srov. Jan 14,6) V tomto definitivním Slově svého Zjevení dal se
Bůh poznat světu nejdokonalejším způsobem: sdělil lidstvu, kdo je.
A toto definitivní sebezjevení Boží je nejhlubší důvod, proč je církev již svou povahou
misijní. Nemůže upustit od toho, aby zvěstovala evangelium, tzn. plnou pravdu, kterou Bůh nám o sobě zjevil.
Kristus je jediný prostředník mezi Bohem a člověkem. „Je totiž (jenom) jediný Bůh
a (jenom) jediný prostředník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus Ježíš, který vydal sám
sebe jako výkupné za všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem byl ustanoven
za hlasatele toho a za apoštola – to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy
mezi pohany.” (1Tim 2,5-7; srov. Žid 4,14-16). Lidé se tedy nemohou spojit s Bohem
jinak než prostřednictvím Ježíše Krista spolupůsobením Ducha; jeho jedinečným
a univerzálním prostřednictvím, s vyloučením možnosti, že by se mohl stát překážkou
na cestě k Bohu, neboť on sám je touto Bohem stanovenou cestou. Je si toho plně
vědom. I když ostatní zprostředkování různého druhu a úrovně, která mají účast na
jeho prostřednictví, nebudou sice vyloučena, ale přece jenom odvozují svůj význam
a sílu od prostřednictví Kristova a nelze je považovat za rovnocenná a dokonalá.
6. Odporuje křesťanské víře, když někdo zavádí nějaké oddělení Slova a Ježíše Krista.
Jan říká jasně, že Slovo, které bylo na začátku u Boha, je totéž slovo jako ono, které
se stalo tělem (srov. Jan 1,2.14). Ježíš je vtělené Slovo, jediná a nerozdělitelná osoba.
Rovněž nelze odtrhnout Ježíše od Krista anebo mluvit o „historickém Ježíši”, který by
byl odlišný od “Krista víry”. Církev zná a vyznává Ježíše jako „Krista, Syna živého Boha”
(Mt 16,16): Kristus není nikdo jiný než Ježíš z Nazareta, a tento je Slovo Boží, které se
stalo člověkem pro spásu všech lidí. V Kristu „přebývá vskutku plnost božství” (Kol 2,9)
a „z jeho plnosti jsme my všichni obdrželi” (Jan 1,16). „Jednorozený Syn, který spočívá
v náruči Otcově” (Jan 1,18) je „milovaný Syn, ve kterém máme vykoupení” (Kol 1,1314). V Božím plánu spásy nelze oddělit Slovo od Krista: „Bůh rozhodl, aby se v něm
usídlila veškerá plnost, a že skrze něho usmíří se sebou všechno (tvorstvo) jak na nebi,
tak na zemi tím, že jeho krví (prolitou) na kříži zjedná pokoj” (Kol 1,19-20). Právě tato
jedinečnost Kristova mu propůjčila absolutní a univerzální význam, takže on, který
sám je částí dějin, je zároveň i středem a cílem dějin: „Já jsem alfa a omega, první
a poslední, začátek a konec.” (Zj 22,13)
5
Misijní vzdělávání
Když je tedy možné a prospěšné mít na zřeteli různé aspekty Kristova tajemství, přesto
nesmíme nikdy opomenout jeho jednotu. Přitom když usilujeme poznat a zhodnotit
různé dary, zvláště duchovní, které dal Bůh každému národu, nemůžeme odmítnout
Ježíše Krista, který je středem Božího plánu spásy. Jestliže „se Boží Syn ve své lidské
existenci sjednotil s každým člověkem,” pak „musíme být přesvědčeni, že Duch svatý
všem dává možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem,
který zná Bůh.” Je to Boží záměr „všechno sjednotit v Kristu, všechno, co je na nebi i na
zemi” (Ef 1,10). Víra v Krista je nabídka učiněná svobodě člověka.
(Zdroj: www.katolik.cz) pokračování příště
Ak tuálně z kontinentů
ZABITÍ MISIONÁŘI V ROCE 2011 Zdroj: AGENTURA FIDES
I v letošním roce vydala agentura Fides výroční dokument o všech pastoračních pracovnících, kteří ztratili své životy násilným způsobem. Podle informací, které má k dispozici, bylo v průběhu roku 2011 zabito 26 pastoračních pracovníků, tedy o jednoho
více než v předchozím roce, z toho se jednalo o 18 kněží, 4 řádové sestry a 4 laiky. Již
třetím rokem po sobě byla místem s extrémně vysokým množstvím zabitých pastoračních pracovníků Amerika, poznamenaná krví 13 kněží a 2 laiků. Následuje Afrika,
kde bylo zabito 6 pastoračních pracovníků, z toho se jednalo o 2 kněze, 3 řádové sestry a jednoho laika. V Asii byli zabiti 2 kněží, 1 řádová sestra a 1 laik. Nejméně zasažena
byla Evropa, kde byl zabit 1 kněz.
NOVÁ CÍRKEVNÍ STATISTIKA DOKUMENTUJE NÁRŮST
POČTU KATOLÍKŮ Zdroj: RADIO VATIKÁN
Také rok 2010 potvrdil trend posledních let – počet katolíků celosvětově stoupá.
Potěšitelnou tendenci lze zaznamenat rovněž ve vzrůstajícím počtu kněží. Katolických duchovních přibylo v porovnání s předchozím sledovaným rokem o 1 643, avšak
Evropě se tento pozitivní vzestup vyhýbá. Ze zpracovaných dat, která se vztahují
k roku 2010, vyplývá, že ve světě žije 1 miliarda 196 milionů katolíků, tedy asi 17,5 %
celosvětové populace. Oproti roku 2009 se počet věřících zvýšil o 15 milionů, a to
zejména v Africe a jihovýchodní Asii. Evropa a Jižní Amerika naopak zaznamenaly
úbytek pokřtěných.
6
Ak tuálně z kontinentů
Počet biskupů v katolické církvi se zvýšil o necelé jedno procento (0,77 %, z 5 065 na
5 104) – 16 nových biskupů přibylo v Africe, 15 v Americe a 12 v Asii, zatímco mírný
pokles registruje Evropa (z 1 607 na 1 606) a Oceánie (ze 132 na 129). Stav kněží se
postupně zvyšuje od roku 2000 a v roce 2010 tento trend pokračoval. Katolických kněží
bylo v tomto roce celkově 412 236 – z toho 277 009 diecézních a 135 227 řeholních.
V porovnání s rokem 2009 jich přibylo 1643. Nejvíce nových kněží získala Asie (1695),
Afrika (761), Oceánie (52) a Amerika (40). Více než 900 kněží naproti tomu ubylo
v Evropě (905). Církevní statistika dále potvrzuje nárůst počtu stálých jáhnů, jak diecézních, tak řeholních. Jejich počet se zvýšil o necelá 4 procenta. Sestupný trend
počtů členů mužských řeholních řádů se v roce 2010 zastavil. V roce 2009 bylo ve světě
54 229 řeholníků, zatímco o rok později jejich počet dosáhl 54 665. Řeholníků ubývá
v Evropě a v Severní Americe, jejich stav je setrvalý v Jižní Americe, zatímco v Asii
a Africe vzrůstá.
Hluboce se naopak mění stavy ženských kongregací. Řeholnic i v předminulém roce
ubylo téměř 8 000 (ze 729 371 roku 2009 na 721 935 v roce 2010). Sestupná tendence
se týká Evropy, Ameriky a Oceánie, zatímco v Africe a Asii ženská řeholní společenství
zaznamenala dvouprocentní nárůst. V posledních 5 letech vzrostl celkově o 4 procenta počet studentů filosofie a teologie v rámci diecézních či řeholních seminářů (ze
114 439 v roce 2005 na 118 990 roku 2010). Seminaristů ubývá v Evropě a Americe
a naopak přibývá na ostatních třech kontinentech. Z papežské ročenky pro rok 2012
vysvítá, že Svatý otec ustanovil 8 nových biskupských stolců.
V SOMÁLSKU KAŽDÝCH ŠEST MINUT UMÍRÁ JEDNO DÍTĚ
Hladomor v somálském regionu Shabelle mezi utečenci z města Afgoy a v hlavním
městě Mogadišo si do konce roku patrně vyžádá 250 000 obětí. Podle agentury Fews
somálská tragédie představuje největší humanitární krizi na světě. Každých 6 minut
zde umírá 1 dítě z nedostatku potravy. K tomu se přidává také nízká bezpečnost, která mezinárodním humanitárním organizacím brání v dodávkách pomoci pro tisíce
uprchlíků. Asi 4 miliony Somálců, tedy polovina tamější populace, potřebuje humanitární pomoc: vodu, potraviny, léky a zdravotní ošetření. Tři miliony se přitom nacházejí
v konfliktní zóně.
Papežská misijní díla pomáhají
Protože PMD systematicky pracují na zlepšení životních osudů mnohých z těchto lidí,
chceme poděkovat Vám všem, kteří se do pomoci misiím skrze PMD zapojujete.
Misijní projekty pomoci můžeme uskutečňovat pouze díky dobrovolným příspěvkům.
Číslo konta, na které můžete přispět pro pomoc chudým a nemocným skrze PMD:
72540444/2700. Upřímně Vám ze srdce děkujeme!
7
dopisy ze svě ta
Zambie – arcidiecéze Lusaka
„Píši, abych Vám poděkoval za podporu skrze mešní intence v roce 2011. Děkuji za všechny
intence, které jste mi svěřili. Skrze Vaši štědrost, společenství a solidaritu stále trvá pastorační činnost církve, posilovaná a podporovaná láskou našich drahých bratrů a sester z České
republiky; kněžími, řeholníky a laiky, kteří jsou skrze darování sebe sama zmocněni pro
misijní činnost církve. Jménem kněží a komunit, kteří těží z Vaší štědrosti, Vám děkuji. Chtěl
bych Vás laskavě požádat o zaslání mešních intencí, pokud budete nějaké v tomto roce pro
misie mít. Vím, že máte bezpočet žádostí z celého světa. Vaše podpora nám pomůže i nadále budovat bratrské komunity všeobecné vzájemnosti. Tím, že se s námi dělíte o dar víry,
pomáháte nám přinášet naději a lásku těm, kteří je nejvíce potřebují. Vaši spolupracovníci,
dobrodinci a všichni naši bratři a sestry v České republice s námi sdílejí tu nejcennější službu
– přinést evangelium do všech koutů země. Prosíme Vás o modlitby, abychom i nadále byli
jedno tělo a jeden duch v Kristu. Jako lidé požehnaní Bohem se můžeme dělit o Jeho dary
s jinými majíce vždy na paměti, že jsme společenstvím ve víře. Jsme odhodláni pokračovat
v naší práci tak, aby naše křesťanské komunity dokázaly představit Krista ostatním pomocí
Vaší podpory.“
P. Bernard Makadani Zulu, Národní ředitel PMD
Surinam – diecéze Paramaribo
„Pokoj Boží s Vámi!
Potvrzujeme, že jsme obdrželi podporu na projekt Papežského misijního díla dětí, který byl
financován pomocí úspor převážně dětí z České republiky. Působí nám velkou radost a obohacuje naši víru skutečnost, že děti na celém světě, ačkoli mají také své potřeby, nacházejí
ve svých srdcích nutnost projevovat solidaritu s dětmi v diecézi Paramaribo. Z celého srdce
děkuji!“
Wendel F. Margaret, diecézní ředitel PMD
Papua - Nová Guinea – diecéze Daru - Kiunga
„S velkou radostí Vám oznamujeme, že jsme obdrželi Vaši finanční podporu na tři zvláštní
projekty, které budou podporovat nákup materiálů pro vyučování náboženství, program
pro děti nakažené nebo ohrožené HIV/AIDS a program výživy v jižní části diecéze. Tyto
programy patří mezi životně důležité součásti naší služby pro chudé lidi v této diecézi a Vaše
laskavá štědrost nám pomáhá a povzbuzuje v plnění našeho úkolu. Oceňujeme Vaše dobré
srdce. Ujišťujeme Vaši organizaci a dárce o našich neustálých modlitbách.“
Gilles Côté, s.m.m., biskup
8
dopisy ze svě ta
Indie – diecéze Nellore
„Srdečně děkuji a oceňuji všechny přátele a dárce, kteří se obětují při snaze získat peníze pro
misie a velkoryse finančně přispívají. Je to výrazem hluboké víry a lásky, kterou lidé v České
republice oplývají. Peníze budou většinou použity na vzdělání chudých dětí, které většinou
studují v diecézních školách a studentských domovech. Je to pouze vzdělání, co může zlepšit
životní podmínky těchto chudých dětí. Jejich rodiče si nemohou dovolit platit poplatky za
školu a studentské domovy. 15 000 dětí studuje v našich školách a více než 3 000 z nich žije
v našich studentských domovech. Společně s mými bratry kněžími, řeholníky a lidmi v diecézi se rádi modlíme za lidi z České republiky. Ať náš dobrý a milosrdný Pán žehná všem
dárcům a lidem v ČR. Ať je Vaše oběť a šlechetná práce požehnáním a inspirací pro misijní
země, zvláště pak pro naši zemi a diecézi. Ujišťuji Vás o svých modlitbách a požehnání pro
všechny lidi v ČR. Zůstávám Váš v Kristu,“
Moses D. Prakasam, biskup
Srí Lanka – diecéze Kandy
„První komunita Somascan fathers byla zřízena v této části smaragdového ostrova na Srí
Lance na žádost biskupa z Kandy, který chtěl vyhovět potřebám chudých katolických dětí
v jeho diecézi - se zvláštní pozorností k dětem z rozvrácených rodin. Děti jiných náboženství
však nejsou vyloučeny. V současné době pečujeme o 27 potřebných a sirotků. Jsem velmi
vděčný za Vaši pomoc našemu chlapeckému centru skrze Papežská misijní díla v ČR. Chtěl
bych Vás informovat, že peníze budou použity na potřeby dětí.“
Fr. Sebastian Paul crs., ředitel St. Joseph´s Boys Centre
Uganda – diecéze Jinja
„Posílám Vám pozdravy z diecéze Jinja v Ugandě. Využívám této příležitosti k vyjádření
našich upřímných díků Vám a Vaší kanceláři a lidem za štědrost a laskavost. Vyzýváme
naše křesťany, aby se stále modlili za Vás a za Vaše štědré příspěvky na podporu díla evangelizace v misiích. Dle Vašeho příkladu povzbuzujeme také naše křesťany, aby i oni vyjadřovali svou podporu.“
Charles Martin Wamika, biskup
9
z Vašich dopisů
„Naše Misijní štúdlování proběhlo již 10. 3. 2012 na faře, zúčastnilo se 8 pečících, upeklo se cca
30 štrúdlů, které jsme nabalíčkovali, následující neděli v kostele rozdávali a výtěžek 5 200 Kč
jsme odeslali na účet. Myslím, že se akce zalíbila a hlavně dárci si pochvalovali, že mají v neděli po obědě co zakousnout a ještě k tomu mohou mít dobrý pocit, že přispěli na dobrou věc.
Přeji všechno dobré!“
Hana, Dubňany
„Na loňském táboře náš Vašík dostal chuť uspořádat „obchůdek“ a že když něco vydělá, pošle
to „panu papeži“ po děti v Africe. A tak jsme se u nás sešli a děti „prodávaly“ nasušené bylinky, pampeliškový med, kamínky, vlnu, kytičky. A my s potěšením sledovali, jak moc je to baví.
Řekli jsme si, že by to chtělo využít, a tak jsem pohledala kontakt na Vás. Od září mají naše
setkání misijní nádech. Putujeme po velké nástěnné mapě a lepíme na ni korálky. Oba úkoly
– denní Zdrávasek i Misijní bonbonek jsou velkým požehnáním. Tak Vás prosím, modlete se
za své nové klubíčko malých misionářů.“
Klára, Benešov u Semil
„S velikou radostí Vám píšeme, že konečně i v diecézním městě jsme uskutečnili akci “Misijní
koláč”. Stalo se tak po mši svaté v kostele Panny Marie. Vůbec jsme netušili, jak vše dopadne.
Začali jsme možná trochu skromně, ale o to více jsme byli překvapeni ohlasem všech zúčastněných. Ještě finance - vybrali jsme na dobrovolných příspěvcích za dobroty 4 220 Kč.
Hela, Hradec Králové
10
9
Zeptali jsme se
P. Marek Adamczuk OMI,
diecézní ředitel PMD pro českobudějovickou diecézi
1. JAK JSTE SE DOSTAL K PRÁCI PRO PMD?
Jsem členem kongregace Misionářů oblátů Panny Marie Neposkvrněné,
a tak jsem během osmi let mého farářování v Kroměříži povzbuzoval farníky k pomoci misiím. Jako farnost jsme se hodně zapojovali do misijní
činnosti církve: „adoptovali“ jsme přes třicet dětí z jedné haitské farnosti, měsíčně byla sloužena
misijní mše svatá, finančně jsme podporovali různé misijní projekty, pořádali misijní jarmarky
a i jinak jsme misijně působili. Přiznávám - ani jednou za roky svého působení v ČR jsem nepomyslel na to, že bych někdy dělal něco takového jako teď.
Před prázdninami v roce 2010 jsme se jako obláti rozhodli odevzdat kroměřížskou farnost diecézi. A tak jsme přišli do Klokot, což je mariánské poutní místo, které už několik let jako obláti
spravujeme.
Během jednoho rozhovoru, ještě před naším odchodem z Kroměříže, otec biskup Jiří Paďour
vyslovil přání, abychom si jako obláti vzali na starost PMD v jeho diecézi. Nějakou dobu se nic
nedělo. My obláti jsme o tomto návrhu moc nediskutovali. Ale věděli jsme, že chceme a musíme
v tomto směru něco podniknout.
Jednou se na mě nečekaně jeden spolubratr, který je pro českou část naší středoevropské provincie provinčním vikářem, obrátil, jestli bych si nechtěl vzít starost o PMD v českobudějovické
diecézi. Byl jsem překvapený, ale s odpovědí jsem neotálel a ihned souhlasil. Nějak vnitřně jsem
cítil, že tento druh poslání může být pro mě tím, co mě bude naplňovat a přinášet mi radost.
Misie jsou pro mě jako pro misionáře, kněze, obláta, tím, čemu bych nyní chtěl věnovat svůj čas
a život. Děkuji Bohu za tuto milost, děkuji i otci biskupovi Jiřímu, stejně jako P. Jiřímu Šlégrovi
i spolubratrům za důvěru.
2. POVĚZTE NÁM NĚCO O VAŠÍ PRÁCI A CO VÁS V NÍ OSLOVILO?
Benedikt XVI. řekl: „Misie je záležitost lásky.“ V této větě je celá pravda o misiích a misijním působení církve. Přece cestou misií byla láska – sám Kristus je toho svědkem. Když jsem začal úzce
spolupracovat na misijním působení církve skrze PMD, ještě hlouběji jsem si uvědomil, že úkolem nejen misionářů, ale i každého pokřtěného člověka, je nést lásku, která může mít mnoho
podob.
I když jsem o tom byl přesvědčen již dříve a jako kněz o to usiloval, službou skrze PMD se můj
život změnil, a s tím i způsob hlásání. Slovo misie a vše kolem něj se stalo mým životem, a mohl
bych i říci snem. Od samého začátku mého působení jako ředitele PMD pro českobudějovickou
diecézi se snažím hledat způsoby, jak udělat, aby to „Missio Dei“ ještě více proniklo křesťanský
způsob života, službu kněží, laiků, katechetů a dětí v naší diecézi, farnostech a společenstvích.
Uvědomuji si, že jsme teprve na začátku misijní cesty, ale ty malé světlé okamžiky – např. misijní
výstavy, misijní besedy, návštěvy škol s povídáním o misiích, různé misijní aktivity podporující
projekty PMD, návštěvy Klubíček a vikariátních setkání kněží, modlitebních setkání, adorací za
misie, do budoucna pak misijní klubání, dny obnovy apod. jsou a budou příležitostí, abychom
naši diecézi, a v ní co nejvíce věřících, učinili společenstvím schopným podělit se o svou víru
modlitbou a finančním darem s těmi, kteří jsou nejvíce potřební. Mám obrovskou radost i z toho
mála, co se nám podařilo, a věřím tomu, že skrze působení naší kanceláře PMD v českobudějovické diecézi povědomí o misiích a naší zodpovědnosti za ně poroste.
To vše odevzdávám do rukou největšího misionáře Ježíše Krista a jeho Matky.
10
11
NEJČERST VĚJŠÍ INFORMACE Z MISIJNÍHO KLUBKA
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ V ČR
Je to super, že se nám to hezky u nás misijně klube, protože doposud spatřilo světlo
misijního světa v celé ČR 185 Misijních klubek s 2 400 malými či většími misionáři!
HORSKÉ KLUBÁNÍ 2012 (20. - 22. 4.)
Štědrost a podpora majitelů Hotelu Erlebachova bouda umožnila prožití krásných
chvil na horách ve Špindlerově Mlýně. Přečtěte si, co se účastníkům nejvíce líbilo:
Bára: „Všechny výlety do hor, scénky, vtipy. Moc se mně líbila kaple. Taky se mi líbil pokoj.
A písně. Hlavně ty veselé písně. Madlenka: „Mně se nejvíc líbily večeře.“ Dominik: „Divadlo – cirkus.“ Marie: „Horské klubání je velmi příjemná akce. Děkujeme za společenství,
které jsme mohli se všemi vytvořit. Nejvíce se mi líbilo společné tvoření a prezentace jednotlivých klubek. Díky Bohu za PMDD, za všechna klubka, otce J. Šlégra a všechny kteří nějak
pomáhají.“ Anežka: „Vyrábění, sáňkování, seznámení s kamarádem.“ Ludmila:“Příroda,
výborné jídlo! Setkání, společné večery, zpívání a promítání, prostě vše super!!! Moc za to vše
děkuji!!! A taky mše sv. otce Šlégra, které byly zajímavé a nebyly nudné.“
Máme nový web www.missio.cz, články týkající je Misijních klubek a PMDD najdete na adrese: http://www.missio.cz/pro-deti/
CELOSVĚTOVÁ SOUTĚŽ DĚTÍ – V roce 2013 oslaví PMDD své kulaté 170. narozeniny. Generální sekretář PMDD v Římě nás oslovil a ptal se dětí: „Co bys rád (u)dělal
s PMDD?“ Z došlých obrázků jsme vybrali tři, které jsou již na sekretariátě v Římě.
Budou zveřejněny jako součást celosvětové sbírky (vyjde knížka), aby připomínaly
toto výročí.
OBĚTNÍ PRŮVOD V PRAŽSKÉ KATEDRÁLE
S velkou radostí a zodpovědností zároveň jsem přijala výzvu připravit děti do obětního průvodu při slavné bohoslužbě kardinála Dominika Duky v Praze dne 25. 2. 2012.
Malí misionáři a pracovníci z PMD měli v katedrále vyhrazené místo, odkud vycházeli
do obětního průvodu. Ten si pečlivě připravovali s ceremoniářem otce kardinála a pod
povzbudivým “dozorem” P. Jiřího, který také přinesl s asistentkami z Národní kanceláře
PMD krásné, velké perníkové srdce, které bylo darem otci kardinálovi. Děti byly převlečené vždy po třech za představitele jednotlivých kontinentů a své obleky si náramně
vyšperkovaly. Pět dětí neslo praporky v misijních barvách, dalších pět svíce a velké
papírové květiny, uprostřed s obrázkem dětí z různých světadílů.
Děti nenesly jenom dary ve svých rukou, přinášely samy sebe s dětskou upřímností,
že chtějí být dobrými misionáři a ukazovat ostatním svou živou víru. Odměnou nám
všem byla slova ceremoniáře Vojtěcha Mátla: „Chci za sebe a pana kardinála poděkovat Tobě i všem Tvým spolupracovníkům za skvělou spolupráci. Jste viditelná naděje
Církve!” A o to se chceme dál celým svým životem a prací pro papežské misie snažit!
Misie jsou přece věcí lásky! :-)
Bronislava Halbrštátová, diecézní ředitelka PMD Královéhradecké diecéze
12
NEJČERST VĚJŠÍ INFORMACE Z MISIJNÍHO KLUBKA
Prosíme, abyste nám e-mailem poslali (kdo to ještě nestihl) za Vaše klubko: * vyplněnou tabulku Vašich akcí (pokud chcete) * název nebo přezdívka (pokud máte) * aktuální počet dětí * webové stránky (pokud máte) * stručné představení * foto * Díky moc!
Chcete založit Misijní klubko a nevíte si rady?
Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.
Co jsme prožili
prosinec 2011 - srpen 2012
Misijní aktivity – Vánoční a velikonoční pohledy, Misijní jarmarky a koláče proběhly na různých místech naší republiky. Většinu aktivit organizovala Misijní klubka
např. v Církevní MŠ České Budějovice, ve Vlašimi, Slatině nad Zdobnicí, v Nymburku,
Polné, Kroměříži, Dvoře Králové n/L., Letohradě, Vamberku, Brně, Pardubicích, Čelákovicích, Vysokých Popovicích, Olešnici, Hodoníně a v dalších farnostech.
Týden lidských práv dětí – Termín: 5. – 9. 12. 2011, místo: ZŠ v Ostravě-Porubě,
cíl: poukázat na problémy dětské práce, chudoby, bezdomovectví, nelehký osud dětských sirotků, nerovné podmínky ve školním vzdělávání, pochopit hodnoty lidského
života. Doprovodným programem byla misijní výstava, žákům bylo vysvětleno, kde ve
světě pomáhají PMD ČR.
Misijní dárkování – Termín: prosinec, místo: Slatina nad Zdobicí a okolí, návštěva
nemocných, starých a opuštěných lidí s dárkem od dětí z Misijního klubka a koledováním.
Promítání s diecézní ředitelkou PMD – Termín: 22. 1. 2012 v 15.00 hod., místo:
skautská klubovna, Kunčice.
Zimní misijní radovánky s jarmarkem – Termín: únor 2012, místo: Slatina
nad Zdobnicí, lyžování, sáňkování, bobování, pytlování, koulování, soutěž o nejroztodivnějšího sněhuláka, stavění sněhové skrýše, vytváření sněhového anděla atd. Misijní jarmark a Pohled pro misie.
Misijní masopust – Termín: 19. 2. 2012, místo: skautská klubovna, Kunčice, v 15.00
hod., karneval pro děti na téma „Jak se baví děti na celé Zemi“.
Misijní cesta 2012 – Termín: 23. 3. – 9. 4. 2012, místo: Srí Lanka, tým národní kanceláře PMD v ČR navštívil sirotčince, školy, semináře, domovy pro chudé a další projekty,
které financují PMD.
13
Co jsme prožili
Misijní štrúdlování – Termín: 9. - 15. 4. 2012. Akce probíhala v rámci týdne pro
neziskový sektor. Do této misijní aktivity se zapojilo více než 50 skupin. Akce podpořila
nutriční projekty v Zambii.
© 2012 Papežská misijní díla
Horské klubání – Termín: 21. - 22. 4. 2012, místo: Erlebachova bouda, Špindlerův
Mlýn, na akci přijelo 120 účastníků z 19 Misijních klubek.
Národní misijní rada – Termín: 22. - 23. 4. 2012, místo: Erlebachova bouda,
Špindlerův Mlýn. Pracovní jednání zástupců organizací a řeholí pracujících pro misie,
které vedl arcibiskup Jan Graubner, delegát ČBK pro misie.
Mše svatá s biskupy – Termín: 23. 4. 2012, místo: kostel sv. Petra, Špindlerův Mlýn.
Naši biskupové, kteří se účastnili zasedání České biskupské konference na Erlebachově boudě, slavili mši svatou s místními věřícími v kostele sv. Petra ve Špindlerově Mlýně. Při mši sv. jsme si připomněli 100 let trvání PMD u nás. Na této slavnosti byli též
účastni diecézní ředitelé PMD.
10. celostátní Misijní pouť – Termín: 26. 5. 2012, místo: Kroměříž. Pouť s mottem „Podej mi ruku, pomůžu ti“ proběhla ve farnosti Panny Marie a na půdě Církevní
ZŠ v Kroměříži. Hry a soutěže byly zaměřené na vzájemnou spolupráci dětí. Výtěžek
pouti podpořil chudé děti na Srí Lance.
Svatovavřinecká pouť na Sněžku – Termín: 10. 8. 2012, místo: Sněžka. Mši sv.
celebroval královéhradecký biskup Jan Vokál. Sv. Vavřinec, patron kaple na Sněžce, je
od letošního roku uctíván jako přímluvce a patron PMD. Účastníci dostali svatovavřinecké zápalky, které pro ně k výročí 100 let připravila PMD.
Jmenování nových diecézních ředitelů PMD – Od července se PMD mohou
radovat z nových diecézních ředitelek. Pro pražskou arcidiecézi byla jmenována sestra M. Angelika Pintířová, SCB a za olomouckou arcidiecézi sestra M. Luisa Ščotková,
SCSC. Děkujeme dosavadním ředitelům P. Vojtěchu Novákovi a P. Jiřímu Doleželovi
za jejich dlouholetou službu a vyprošujme potřebné dary Ducha sv. pro jejich nové
nástupce.
14
Co plánujeme a na co Vás zveme
srpen 2012 - prosinec 2012
NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE CHTĚJÍ BÝT INSPIRACÍ I POZVÁNKOU:
Jak oslavit 100 let PMD
Aby se víra mohla šířit i v zemích, které zatím nejsou schopny samostatného financování vlastních projektů, vybízíme věřící v našich farnostech, obce, rodiny, školy, organizace a společenství, aby uvážili, jakým způsobem by mohli propojit vlastní společenské a kulturní události s podporou misií. Navrhujeme možnosti, které se mohou
díky tvořivosti proměnit ve skutečnost: benefiční akce, misijní aktivity, svíčka missio,
misijní zápalky 100 let PMD, modlitba misijního růžence, podpora konkrétního projektu, mešní intence misionářům, členství v PMD a Kronika 100 let PMD. Bližší informace
podá kancelář PMD.
Nový vzdělávací akreditovaný program Děti pomáhají dětem – Termín: od září
2012, MŠMT akreditovalo program připravený PMD v ČR pro učitele základních
a středních škol. Program Děti pomáhají dětem je zaměřen na výchovu dětí k pomoci
potřebným v chudých oblastech světa. K realizaci tohoto programu zveme dobrovolníky z řad pedagogů, vychovatelů, katechetů a pastoračních asistentů, kteří po získání
osvědčení v rámci jednodenního semináře budou moci vstupovat s tímto projektem
do škol. Zájemci, kteří by se chtěli seznámit a zapojit do vzdělávacího programu,
se mohou přihlásit v kanceláři PMD.
Nový web PMD – Termín: 11. 7. 2012, PMD v ČR spustila nový web www.missio.cz.
Portál přináší opravdu velké množství informací, a tak zde zájemci o pomoc v misijních zemích, členové PMD, ale i náhodní návštěvníci mohou najít vše potřebné. Dozvíte se zde např. v kolika zemích, jak a kde PMD pomáhají, do jakých aktivit se můžete
sami zapojit a podpořit tak misie, získáte přehled o nejnovějších misijních materiálech
a uniknout by Vám neměla ani obsáhlá foto, video a audio galerie.
Přihláška ke členství: http://www.missio.cz/stante-se-cleny/prihlaska-clena/
Můžete zde také oznámit konání Vaší misijní akce (ve farnosti, v Klubu, Klubku,…)
a zajistit tak její zobrazení na webu: http://www.missio.cz/akce/oznamit-konani-akce/
Podělte se s ostatními, jak proběhly Vaše misijní aktivity. Třeba budete inspirací pro
někoho dalšího, kdo by podobnou akci rád pořádal, ale zatím neví jak:
http://www.missio.cz/akce/zhodnoceni-probehlych-aktivit/
Jak se aktivně zapojit: http://www.missio.cz/zapojte-se/
Přehled plánovaných akcí: http://www.missio.cz/akce/aktualni-akce/
Aktuální pomoc misiím z ČR: http://www.missio.cz/projekty/podpora-z-cr/
Misijní koláč – Termín: 26. 8. 2012,
místo: kostel Zvěstování Páně, Horní Cerekev, v 11.30 hod.
Misijní radovánky a zpívánky – Termín: konec srpna, místo: Slatina nad Zdobnicí. Setkání pro děti k ukončení prázdnin plné her a soutěží. Zvány jsou všechny děti
z okolí.
15
Co plánujeme a na co Vás zveme
Pohled pro misie – Termín: 1. 9. - 31. 12. 2012, místo: kostel Nanebevzetí P. Marie,
Čelákovice
Misijní den aneb Setkání dětí nejen z Misijních klubek – Termín: 22. 9. 2012,
10.00 - 16.00 hod., místo: kostel sv. Františka Serafínského, Choceň. Program: 10.00 Zahájení
a nácvik afrického tance, 10.30 Beseda o Zambii spojená s promítáním, 12.00 Cesta
kolem světa za 100 dní, 13.30 Fotbal, výtvarné aktivity, zpívání, 15.00 Mše svatá. Přivezte
si vaše výrobky na Misijní jarmark.
Misijní jarmark – Termín: 23. 9. 2012, místo: kostel sv. Jana Křtitele, Všejany v 8.00 hod.;
místo: kostel sv. Jiljí, Nymburk, 9.30 hod.; místo: kostel sv. Apolináře, Sadská, 11.15 hod.
Tady neziskovky – vítejte - Termín: 5. 10. 2012, místo: Fokus Vysočina, ulice Lidecká
1213, Hlinsko, 9.00-16.00 hod. Prezentace PMD s Misijním jarmarkem.
Misijní výstava – Termín: 12. - 20. 10. 2012, místo: Duchovní centrum Archa, Brno–
Bystrc. Misijní výstava z některé země, kterou PMD podporuje. Bude probíhat před
a po každé mši svaté, navíc sobota 20. 10. odpoledne.
Divadelní scénka – Termín: 12. 10. 2012, místo: Duchovní centrum Archa, Brno-Bystrc. Scénka ze života v podání Misijního klubka č. 166.
Povídání s promítáním o Zambii – Termín: 14. 10. 2012, místo: fara, Vamberk. Setkání
s Martinem Rýznarem a Broňou Halbrštátovou.
Pečení misijních koláčků – Termín: 20. 10. 2012, místo: fara, Nymburk, 9.00 hod.
S přespáním na faře.
Misijní koláč – Termín: 21. 10. 2012, místo: kostel sv. Archanděla Michaela, Krouna,
v 8.45 hod., místo: farnost Plzeň-Severní předměstí; místo: kostel sv. Janů, Brno-Bystrc,
po každé mši sv.; místo: kostel sv. Jana Křtitele, Vysoké Popovice, 8.00 hod; místo: kostel
sv. Jiljí, Nymburk, 9.00 hod.
Literární kavárna – Termín: 21. 10. 2012, místo: Dvůr Králové n/L., 900 hod.
Misijní jarmark – Termín: 21. 10. 2012, místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Skuteč, 9.00 hod.; místo: kostel Panny Marie Bolestné, Předhradí, 10.30 hod.; místo: kostel
sv. Jakuba Staršího, Raná, 10.15 hod.; místo: kostel sv. Havla, Vrbatův Kostelec, 12.00
hod.; místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Čelákovice, 9.00 -19.00 hod.; místo: bazilika Navštívení Panny Marie, Frýdek, 10.00 hod.; místo: kostel sv. Jakuba Staršího, Rybná,
8.00 hod.; místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Letohrad-Orlice 10.15 hod.
Misijní koláč – Termín: 26. 10. 2012, místo: Církevní MŠ, České Budějovice.
Vánoční pohled – Termín: 30. 11. 2012, místo: Církevní MŠ, České Budějovice,
výtvarné dopoledne a odpoledne s výrobou vánočních pohledů.
16
Co plánujeme a na co Vás zveme
Misijní adventní jarmark – Termín: 1. 12. 2012, místo: Kulturní dům,
Slatina nad Zdobnicí, 14.00-17.00 hod.
Vánoční pohled pro misie – Termín: 2. - 23. 12. 2012, místo: kostel sv. Jana Křtitele,
Vysoké Popovice.
Misijní jarmark – Termín: 2. 12. 2012, místo: kostel Zvěstování Páně, Horní Cerekev,
v 11.30 hod.
Výstava prací dětí - Termín: 3. - 19. 12. 2012, místo: Církevní MŠ, České Budějovice, 12.00-13.00 / 15.00-16.00 hod. + dle domluvy, adventní a vánoční výstava, spojená
s nabídkou vánočních pohledů, volné vstupné – dar na misie.
Misijní dárkování a koledování - Termín: prosinec, místo: Slatina nad Zdobnicí.
Návštěva nemocných, starých a opuštěných lidí s dárkem od dětí z Misijního klubka.
Předvánoční misijní jarmark - Termín: 16. 12. 2012, místo: kostel sv. Prokopa,
Vamberk, 9.30 hod; místo: kostel sv. Františka Serafínského, Choceň, 10.00 hod.
Živý Betlém – Termín: Vánoce, Nymburk.
Divadelní scénka s vánočním motivem – Termín: Vánoce, místo: Duchovní centrum
Archa, Brno-Bystrc.
Vánoční misie – Termín: prosinec 2012, místo: skautská klubovna, Letohrad-Kunčice
Svatoštěpánské setkání dětí – Termín: 26. 12. 2012, místo: kostel Nanebevzetí Panny
Marie, Čelákovice.
Aktuální informace získáte v kanceláři PMD. Prosíme, abyste nám prostřednictvím
nového webu nebo e-mailem průběžně posílali stručné zprávy o Vašich misijních aktivitách. Děkujeme Vám.
PROSBA – stále zveme dobrovolníky, kteří by se chtěli pravidelně podílet na přípravě
misijních materiálů, nechť se hlásí do kanceláře PMD. Využijeme ty, kteří umí překládat z nebo do cizích jazyků, pracovat s PC, vytvářet web, fotit, točit s kamerou, dělat
gramatické korektury apod. Všem předem děkujeme!
17
Nabídka misijních materiálů
NOVINKY
Misijní zpravodaj PMD
č. 12 – právě ho držíte v
ruce a můžete si ho zdarma
objednat i pro Vaše přátele, sousedy a známé, do
kostela, čekárny, vrátnice,
obchodu apod.
Výroční zpráva PMD
2011 - hezká barevná
brožura, která na 36
stranách představuje
grafy, statistiky a informace o projektech Papežských misijních
děl. Dozvíte se, do kterých misijních zemí
putuje pomoc z České republiky a samozřejmě, že zde naleznete finanční výroční
zprávu PMD a zprávu nezávislého auditora. Uvedené informace jsou doprovázeny
poutavými fotografiemi.
Misijní křížek - malý kovový křížek se
šňůrkou pro pověšení na krk. Křížek má na
sobě pět tradičních misijních barev
a hodí se opravdu pro každého.
Je to dobrý symbol pro každého
misionáře.
Misijní kalendář 2013 - Zambijský bambo (ze života budoucích kněží) - kalendář
je věnovaný tématu, bez něhož by misie
nebyly misiemi. Pohledem domorodých
lidí se totiž díváme na kněžská povolání.
Samozřejmostí je 12 unikátních pohlednic
a kompletní kalendária, svědectví ze života bohoslovců, misionářů i domorodců;
podrobnosti o projektech, které v misiích
z ČR podporujeme. Naší radostí bude,
když kalendář udělá radost Vám!
18
Plakát k Misijní neděli 2012
- Plakát s výzvou „Darujme
svůj jednodenní výdělek pro
misie“, který je rozesílaný do
všech farností, navazuje na
dopis Národního ředitele
PMD k Misijní neděli a připomíná též 100leté výročí
založení Misijních děl u nás.
Svíčka missio - krásná středně
velká kulatá svíčka (průměr 5 cm
a výška 6 cm) s misijním potiskem:
„Missio - Rozdělme se o svůj chléb
a svou víru!“ Hodí se pro nejrůznější setkání, modlitby i jako dárek.
Misijní zápalky 100 let PMD
- zapalme svá srdce pro Boha
a věnujme misiím jeden den.
Při používání těchto zápalek
připomínajících 100 let PMD,
můžete krátkou modlitbou pamatovat na
potřebné v misiích. Když je budete používat při zapalování svíček ke společné
modlitbě, mohou Vám připomenout společenství modlitby těch, kterým v misiích
pomáháme. Zápalky nám tedy „posvítí“
na důležitost a aktuálnost světových misií
i na to, že právě na tento účel můžeme
věnovat výtěžek jednoho dne.
17
Nabídka misijních materiálů
Igelitová taška s logem
PMD - hodí se pro každodenní použití, vejdou se
do ní věci formátu A4. Vám
a Vašemu okolí může připomínat Papežská misijní díla.
PŘIPRAVUJEME
Kalendářík z misií 2013 – malé provedení kalendáříku na pověšení, obsahuje citáty a fotky, jednotlivé listy lze použít i jako
záložky. Hodí se jako dárek.
DVD Zambijský bambo - nový film o bohoslovcích - pojednává o prostředí, z kterého
přicházejí mladí muži do semináře, o radostech i úskalích, která život (budoucích) kněží
v této africké zemi provází.
Časopis Duha – Srí Lanka - misijní vydání
časopisu pro děti, překvapením je pytlík
dobrého čaje.
CD Zambijské chvály - autentická nahrávka 10 písní chval. Zaposlouchejte se do
rytmu africké hudby a chvalte Pána spolu
se sborem zambijských bohoslovců Schola
Cantorum při semináři sv. Dominika v Lusace. Délka: 34 minut.
Cestovní deník o bohoslovcích ze Zambie
- CD s cestovním deníkem Filipa Breindla,
čtení na pokračování z Radia Proglas, obsahuje i přílohu fotografií a informací z misijní
cesty PMD ze Zambie.
Upozornění: Prosíme, objednávejte si misijní materiály včas. Počítejte s dodací lhůtou
2-3 týdny. Děkujeme.
Aktuální přehled všech misijních materiálů je k dispozici v národní kanceláři PMD,
v nejnovějším Katalogu misijních materiálů nebo na www.missio.cz.
NAŠE AKTUÁLNÍ POMOC MISIÍM
VÝROČÍ 100 LET OD ZALOŽENÍ PMD
V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
Spolek Díla šíření víry (první ze čtyř Misijních děl, dnes Papežské misijní dílo šíření
víry) byl v Čechách a na Moravě zaveden r. 1911, kdy byl prohlášen v úředních diecézních listech. V roce 1912 byl uveden v život ustavením diecézních, vikariátních a farních ředitelů a vydáváním „Věstníku“ v českém jazyce nákladem 10 000 výtisků.
Vydáváním časopisu a ústřední správou Díla bylo pověřeno ředitelství pražské, kterému byl zároveň svěřen úkol pečovat o jeho další osudy v naší vlasti. Dílo bylo zavedeno
v Čechách ve čtyřech diecézích a na Moravě v brněnské.
18
19
NAŠE AKTUÁLNÍ POMOC MISIÍM
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)
PMDD pomáhá v tomto roce 105 514 dětem z 9 zemí. V africké Zambii se například
mohla zajistit potravinová pomoc a zdravotní péče sirotkům z důvodu AIDS. Dále
jsme podpořili nutriční program pro sirotky a podvyživené děti a nákup zdravotních
materiálů a léků.
Na Srí Lance se pomohlo v zajištění provozu sirotčinců a dětských domovů. Ve většině
zemí jde většinou o podporu kvalitního vzdělání a mimoškolní asistenci nejchudším
rodinám, katechetickou a komunitní pomoc v odlehlých oblastech, základní zdravotnickou péči, potravinovou pomoc dětem trpícím podvýživou, péči o sirotky a další.
Nejjednodušší je vybrat si z nabídky variabilních symbolů (VS): VS 40 Pomoc dětem
v misiích * VS 41 Záchrana dětí trpících hladem * VS 42 Péče o děti postižené AIDS
* VS 43 Zajištění zdravotní péče dětem v misiích * VS 44 Pomoc dětem v Africe *
VS 440 Záchrana misijních sirotků * VS 540 Podpora vzdělání dětí.
Letos podporujeme celkem: 78 projektů, 17 diecézí, 105 514 chudých dětí, 9 zemí:
Uganda (49 633 dětí), Zambie (6 558 dětí), Guyana (16 908 dětí), Surinam (3 624 dětí),
Jamajka (700 dětí), Bangladéš (12 555 dětí), Indie (85 dětí), Srí Lanka (8 230 dětí),
Papua-Nová Guinea (7 221dětí).
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA (SPA) – VS 30
SPA je jedinou organizací v katolické církvi, která podporuje a koordinuje studium
a formaci seminaristů i řeholníků ve všech misijních oblastech světa. Velmi nám záleží
na tom, aby bohoslovci dostali kvalitní vzdělání a přípravu ke kněžství. SPA navíc hradí
například nutné opravy a stavby učeben, kaplí, dormitorií, knihoven apod.
Našimi dary z ČR se v letošním roce zvláště soustředíme na podporu studia téměř
300 bohoslovců ze 4 seminářů v Zambii, na Srí Lance a Papui-Nové Guineji.
V pěti dalších seminářích pomáháme pokrýt nutné opravy, nákup potřebných věcí
a cestovní výdaje.
I na Vás záleží, kolik bude kněží v misiích! Podporujte konkrétní bohoslovce v misiích modlitbou a finančním darem. Dárci mohou být jednotlivci, rodiny, společenství
i farnosti. Roční částka na seminaristu je 15 000 Kč. Nemusíte přispívat celou částkou. Kdo věnuje 15 000 Kč, bude moci dostat jméno, fotku a další informace o konkrétním bohoslovci, se kterým bude mít možnost být v kontaktu. V tomto případě kontaktujte před odesláním daru Národní kancelář PMD - dárcovství koordinuje
a bohoslovce dárcům určuje kancelář PMD. Bohoslovci mají svobodu, aby v případě
vlastního rozhodnutí ve studiu nepokračovali. Chceme jim nechat svobodu, aby šli
tam, kam je Bůh volá. Pokud někdo seminář opustí, může získané zkušenosti využít
např. na pomoc místní církvi.
20
19
NAŠE AKTUÁLNÍ POMOC MISIÍM
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (ŠV) – VS 10
Tento rok podporujeme v rámci ŠV 11 diecézí v 8 zemích: Malawi, Zambie, PapuaNová Guinea, Bangladéš, Surinam, Guyana, Srí Lanka a Indonésie. Pomoc jde na zajištění základní pomoci pro diecéze, na katechetické programy, stavby a opravy kostelů,
kaplí, formačních center, far a řeholních domů. Na tyto projekty je věnována sbírka
z Misijní neděle. Přispívat je možné i kdykoliv jindy.
MISIJNÍ CESTA NA SRÍ LANKU
Ve dnech 23. 3. - 9. 4. 2012 organizovala Národní kancelář Papežských misijních děl
v ČR misijní cestu na Srí Lanku. Potvrdila se potřebnost naší pomoci a její dobré využívání. Za jakoukoliv podporu a spolupráci srdečně děkujeme.
MEŠNÍ INTENCE MISIONÁŘŮM
Nechte odsloužit mši svatou v misiích na Váš úmysl! Pro opravdovou pomoc je dobré
na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč. Při posílání intencí nahlaste, prosím, počet a částku, kterou na 1 intenci zasíláte. Nejlepší je, když se dárce přihlásí do Dárcovství. Var.
symbol pro mešní intence je 321. Pro místní kněze je to často jediný příjem, protože
nemají žádný plat. Navíc z tohoto příjmu pomáhají chudým.
Další informace o projektech a možnosti pomoci Vám rádi poskytneme v kanceláři
PMD.
Protože na pomoc misiím stále chybí dostatek prostředků, jsme vděčni všem,
kteří si právě papežské misie vybrali. Víme, že pro mnohé dárce není snadné
řešit vlastní finanční situaci. Všem upřímně děkujeme!
MISIJNÍ ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
SVATÉHO OTCE
ROK 2012
SRPEN
- Aby mladí lidé, povolaní následovat Krista, byli ochotní hlásat
evangelium ve všech končinách světa.
ZÁŘÍ - Aby křesťanské komunity měly rostoucí ochotu posílat misionáře,
kněze a laiky, spolu s konkrétními prostředky, nejchudším církvím.
ŘÍJEN - Aby slavení Světového dne modliteb za misie vyústilo v obnoveném
závazku k evangelizaci.
LISTOPAD - Aby církev putující na zemi zářila jako světlo národům.
PROSINEC - Aby se Kristus zjevil celému lidstvu světlem, které září z Betléma
a zrcadlí se na tváři jeho církve.
20
21
OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE
Misijní neděle má svá pravidla: „Všechny peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech
a diecézích různého ritu na celém světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné
pomoci. Peníze věřících, které PMD sesbírají v diecézích, se musí všechny rychle a pravidelně
odevzdávat národní kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií
nebo při jakékoliv jiné příležitosti „v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa“, se nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD čl. 61, 62)
MISIJNÍ MOST MODLITBY 2012 – SOBOTA 20. 10. ve 21.00
Před 86 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní
neděli, kterou od té doby na celém světě organizuje Papežské misijní dílo šíření
víry. Tento celosvětový den modliteb je spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1 100 misijních
diecézích). I letos přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného
Misijního Mostu Modlitby (dále MMM), a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj.
v sobotu 20. října ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit
svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé
a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou
být předem požehnány v kostele. Kdo pořádáte: MMM, misijní besedy, výstavy, žehnání svící, misijní růženec, vystoupení hudebních skupin, adorace, Misijní jarmark
nebo zakládáte Misijní klubka, napište nám!
MISIJNÍ NEDĚLE NA RADIU PROGLAS
V sobotním růženci 20. 10. od 20.30 budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 20. 10. ve 21.00 se moderátor pomodlí modlitbu
za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za misie a na misijní úmysl zazní ve chválách
v sobotu 20. 10. večer, v neděli 21. 10. ráno a večer. Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD, zazní v neděli 21. 10. v časech 5.30, 11.57 a 17.55. V neděli
21. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Havlíčkově Brodě. Hlavním celebrantem bude Miloslav kardinál Vlk. Po mši svaté
v neděli 21. 10. zazní v 10.00 poselství Benedikta XVI. k Misijní neděli. Prosba za misie
zazní také v neděli 21. 10. v polední modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin v 18.00.
ČESKÝ ROZHLAS 2 - PRAHA
V neděli 21. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním celebrantem bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD. Všichni
jste na uvedené pořady srdečně zváni.
MULTIMEDIÁLNÍ DVD – MISIJNÍ NEDĚLE
Již v loňském roce jsme pro Vás připravili stále aktuální multimediální DVD, které
obsahuje: 11x VIDEO, 11x AUDIO, 210x FOTO a 129x INFO souborů. Naleznete zde
videoklipy, řadu informací o Misijní neděli a náměty k jejímu slavení, poselství Sv. otce,
homilie, plakáty, hymnu PMDD, výstavy, fotogalerie, přehled činnosti PMD, zajímavosti ze světa misií, misijní růženec světla, vigilii, informace o prožívání iniciačních svátostí
v misiích a další.
22
19
OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE
JAK PROŽÍT MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN
V mnoha farnostech se již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie, připravují děti na vstup do Misijního klubka, chystají pestré
misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD: Misijní jarmarky a Misijní koláče.
Ze zkušeností toto přispívá i k oživení našich farností či společenství, ve kterých slavení Misijní neděle probíhá. V kanceláři PMD Vám rádi poskytneme podrobnější informace a potřebné materiály.
PROSÍME všechny, kdo se chystají zapojit do Misijního mostu modlitby nebo dalších
akcí spojených s Misijní nedělí, aby nás o plánovaných aktivitách co nejdříve stručně
informovali. Děkujeme.
Poselství papeže Benedikta XVI. k Světovému dni misií 21. října 2012
„Povoláni vyzařovat Slovo pravdy“ (Apoštolský list Porta Fidei, 6)
Drazí bratři a sestry,
v tomto roce má oslava Světového dne misií obzvláštní význam. 50. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu, zahájení Roku víry a rok biskupské synody na téma „Nová evangelizace“ znovu
potvrzuje touhu Církve angažovat se s větší odvahou a zápalem v missio ad gentes tak, aby
Evangelium mohlo dosáhnout do všech končin země.
2. vatikánský koncil za účasti katolických biskupů ze všech koutů světa byl vpravdě zářivým
znamením univerzality Církve, kdy poprvé přivítal tak velké množství koncilních otců z Asie,
Afriky, Latinské Ameriky a Oceánie. Rozptýleni mezi nekřesťany, biskupové misionáři, domorodí
biskupové i duchovní těchto komunit přinesli s sebou na koncil obraz Církve přítomné na všech
kontinentech a tlumočili složité skutečnosti z míst, jež byly nazývány „třetím světem“. Obohaceni svými zkušenostmi duchovních mladých církví a společenství v procesu utváření, motivováni
nadšením pro šíření Božího království, významně přispěli ke znovupotvrzení vážnosti potřeby
evangelizace národů, a tedy k nutnosti postavit do středu eklesiologie misijní povahu Církve.
Misijní eklesiologie
Povinnost hlásat Evangelium do všech koutů světa je uložena především biskupům přímo zodpovědným za evangelizaci ve světě, jakožto členům biskupského kolegia, a také duchovním
jednotlivých Církví. Ve skutečnosti „byli vysvěceni nejen pro svou diecézi, ale pro spásu celého
světa“ (Jan Pavel II., encyklika Redemptoris missio, 63) „kazatelé víry, kteří Kristu přivádějí nové
učedníky“ (srovnej Ad Gentes, 20) a zviditelňují misionářského ducha a nadšení Božího lidu, aby
se celá diecéze stala misionáři“ (ibid., 38).
Prvenství evangelizace
Pověření hlásat evangelium proto pro duchovního správce nekončí jeho péčí o část Božího lidu
jemu svěřenou nebo vysíláním kněží či laiků hnutí Fidei Donum. Musí obsáhnout všechny aktivity místní Církve, všechny její složky, zkrátka celé její bytí a celou její činnost. Na toto jasně
poukázal 2. vatikánský koncil a následné Magisterium to jasně potvrdilo. Je třeba pravidelně
přizpůsobovat životní styl, plánování pastorace a diecézní organizaci této základní dimenzi bytí
Církve, zvláště v našem stále se měnícím světě. A platí to také pro instituty zasvěceného života
20
23
OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE
a společnosti apoštolského života, stejně jako pro církevní hnutí: všechny části velké mozaiky
Církve musí z pověření našeho Pána silně cítit povolání hlásat Evangelium, aby byl Kristus hlásán všude. My duchovní, řeholníci a řeholnice a všichni věrní v Kristu máme kráčet ve stopách
apoštola Pavla, který jako „vězeň Ježíše Krista pro vás pohany“ (Ef 3,1) pracoval, trpěl a bojoval,
aby přinesl Evangelium mezi pohany (srov. Kol 1,24-29) a nešetřil energií, časem ani prostředky,
aby hlásal Kristovo poselství.
I dnes musí být misie ad gentes pevným bodem a paradigmatem každého církevního úsilí, protože vlastní identita Církve je utvářena vírou v mystérium Boha, který se projevil v Kristu, aby
nám přinesl spásu, a posláním o Kristu svědčit a hlásat jej ve světě, dokud on nepřijde. Jako sv.
Pavel máme být pozorní k těm, kteří jsou vzdálení, k těm, kteří ještě neznají Krista nebo kteří
ještě nezakusili otcovství Boha, při vědomí toho, že misijní „spolupráce zahrnuje nové formy
– nejen ekonomickou pomoc, ale také přímé zapojení se“ do evangelizace (Jan Pavel II. (encyklika Redemptoris Missio, 82). Oslava Roku víry a biskupské synody o nové evangelizaci bude
vhodnou příležitostí znovu roznítit misijní spolupráci, zvláště v její druhé dimenzi.
Víra a hlásání
Horlivost při hlásání Krista nás také nabádá ke studiu historie, abychom si uvědomili obtíže,
ambice a naděje lidstva, které Kristus musí vyléčit, očistit a naplnit svou přítomností. Jeho
poselství je stále aktuální, zapadá do samého jádra historie a může odpovědět na všechen
neklid každé lidské bytosti.
Jednou z překážek rozvoje evangelizace je krize víry, a to nejen v západním světě, ale v celém
lidstvu, které však hladoví a žízní po Bohu a musí být pozváno a přivedeno k chlebu života
a k živé vodě, tak jako Samařanka, která u Jákobovy studně hovořila s Kristem. Jak popisuje
evangelista Jan, příběh této ženy je obzvlášť významný (srov. Jan 4, 1-30): potkává Krista, který
ji prosí, aby mu dala napít, ale pak s ní mluví o živé vodě, která může utišit žízeň navždy. Zpočátku žena nechápe, zůstává na materiální rovině, ale pomalu je Pánem přivedena na cestu víry,
která ji vede k poznání, že on je Mesiáš. Jak o tom říká sv. Augustin: „poté, co uvítala Krista ve
svém srdci, co mohla učinit jiného, než zahodit svůj džbán a běžet do vesnice oznámit dobrou
zprávu?“ (srov. Kázání 15, 30)
Setkání s Kristem jako živou osobou, která jediná uspokojí žízeň srdce, nemůže vést k ničemu
jinému, než k touze sdílet s ostatními radost z jeho přítomnosti a zvěstovat ho ostatním, aby
všichni mohli zakoušet jeho radost. Je nezbytné obnovit nadšení ze sdílení víry, aby se podpořila nová evangelizace společenství a zemí s dlouhodobou křesťanskou tradicí, které ztrácí svůj
vztah k Bohu, aby byla znovu objevena radost z víry. Snaha evangelizovat nesmí nikdy zůstat na
okraji církevní aktivity a osobního života křesťanů. Naopak ji musí silně zosobňovat a musí zde
být vědomí, že oni jsou ti, pro které je Evangelium určeno, a zároveň musí být jeho misionáři.
Jádrem hlásání je stále to samé: Kerygma Krista, který zemřel a vstal pro spásu světa, kerygma
Boží absolutní a úplné lásky pro každého muže a ženu, které kulminovalo v seslání jeho věčného a jednorozeného Syna, Pána Ježíše, který nepohrdl přijetím chudoby naší lidské povahy,
miloval ji a zachránil ji od hříchu a smrti tím, že nabídl sám sebe na kříži.
Víra v Boha, v tomto projektu lásky představená Kristem, je prvním a nejpřednějším darem
a tajemstvím, které musí být přivítáno srdcem a životem, a za nějž musíme stále děkovat Bohu.
Víra však je darem, který nám byl dán, aby byl sdílen, je to hřivna darovaná proto, aby nesla plody; je to světlo, které nesmí být nikdy ukryto, ale musí osvětlovat celý dům. Je to nejdůležitější
dar, který byl stvořen pro nás v našich životech a který si nemůžeme nechat pro sebe.
24
19
OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE
Hlásání se stává láskou
„Běda mi, kdybych nehlásal Evangelium!“ říká apoštol Pavel (1 Kor 9,16). Toto slovo má silnou
odezvu pro každého křesťana a každou křesťanskou komunitu na všech kontinentech. Misijní
uvědomění se stalo přirozeným rozměrem Církví v misijních zemích, z nich většina je mladá,
ačkoliv sami stále potřebují misionáře. Mnoho kněží, řeholníků a řeholnic ze všech částí světa,
četní laici a dokonce celé rodiny opouštějí svou domovinu a své místní komunity a odcházejí
do jiných Církví svědčit a hlásat jméno Krista, v němž lidstvo nachází spásu. Je to vyjádření hlubokého společenství, sdílení lásky mezi Církvemi, tak aby každý muž a každá žena mohli slyšet
a naslouchat hlásání spásy a přistoupit ke svátostem, zdroji pravého života.
Spolu s tímto vyzdviženým znamením víry, jež se přeměňuje v lásku, vzpomínám a děkuji
Papežským misijním dílům, nástrojům spolupráce v univerzální misii Církve napříč světem. Díky
jejich činnosti se hlásání Evangelia stává také intervencí ve prospěch jejich okolí, spravedlností
pro nejchudší, možností vzdělání v nevzdálenějších vesničkách, medicínskou pomocí na izolovaných místech, osvobozením od bídy, rehabilitací utiskovaných, podporou osobnímu rozvoji
lidí, překonáváním etnických rozdílů a respektem k životu ve všech jeho údobích.
Drazí bratři a sestry, vyprošuji na misii evangelizace ad gentes a zvláště na její pracovníky vylití
Ducha svatého, aby jí Boží milost umožnila rozhodně se prosadit v dějinách světa. Rád bych se
pomodlil spolu s bl. Johnem Henrym Newmanem: „Ó Pane, doprovázej své misionáře v zemích,
které mají být evangelizovány, dej jim do úst správná slova a požehnej jejich činnostem.“
Ať Panna Maria, matka Církve a hvězda evangelizace doprovází všechny misionáře Evangelia.
Vatikán 6. ledna 2012 Slavnost Zjevení Páně
redakčně zkráceno
Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 21. října 2012
Milí přátelé misií,
v jedné chudé krajině se stal zajímavý příběh. V zemi byl řadu let válečný konflikt a mnoho
chudých lidí přišlo často i o to málo, co měli. Bylo obtížné najít obživu, a to zvláště v odlehlých rybářských oblastech, které byly válkou a chudobou zasaženy nejvíce. Když se však počítal
výtěžek sbírek z farností během Misijní neděle, došlo k nečekanému překvapení. Diecéze, do
níž patřily chudé rybářské oblasti, dala ve srovnání s ostatními o mnoho víc. Velmi brzy se přišlo
i na to, čím to bylo. Chudí rybáři, kteří dobře věděli, co bída a hlad znamená, se totiž rozhodli
věnovat pro misie výtěžek jednoho dne, a tím pomoci lidem, kteří trpí třeba ještě větší nouzí.
Prožíváme světovou Misijní neděli, ke které nás zve sám Svatý otec a jehož letošní misijní výzva
je spojená s Rokem víry. Připomíná nám, že víra je světlo, jež nesmí být nikdy ukryto; nejdůležitější dar, který si nemůžeme nechat pro sebe. V této chvíli chci každému z Vás poděkovat
za všechno, co jste si během loňské Misijní neděle i přes uplynulý rok nenechávali pro sebe, ale
rozdělili se (mnohdy ze svého nedostatku) s potřebnými v misiích. Celkem jsme dostali přes 26
milionů korun, z toho 14 milionů bylo z Misijní neděle, 8 milionů jste věnovali chudým dětem
a necelé 4 miliony na bohoslovce v misiích. Zprávy, které dostáváme z misií, potvrzují, jak je
tato pomoc opravdu potřebná a dobře využívaná - zvláště když je nesená Vašimi modlitbami,
oběťmi a láskou!
Protože situace v misiích vyžaduje i nadále naši velkou pozornost, dovoluji si Vás i letos požádat
o štědrou spolupráci. Výtěžkem Misijní neděle chceme letos podpořit především pomoc do
Zambie, aby se mohlo ve třech diecézích postavit 5 far a 3 kláštery, rozšířit 2 řeholní domy,
opravit zchátralý dům, koupit 1 auto a audiovizuální techniku pro pastorační aktivity místní
radiové stanice, uskutečnit biblický formační program, zaplatit formaci katechistů apod.
20
25
OSLAVY MISIJNÍ NEDĚLE
Kromě této sbírky na Misijní neděli máme od letošního roku na starosti podporu přibližně
300 bohoslovců ze čtyř seminářů v Zambii, na Srí Lance a Papui-Nové Guineji. Jednotlivci, rodiny, společenství i farnosti mohou podpořit konkrétní bohoslovce a být s nimi v kontaktu. Rok studia stojí 15 000 Kč. Kvalitní vzdělání, lékařskou péči i základní pomoc sirotkům,
hladovým a jinak trpícím dětem chceme umožnit v Zambii, Ugandě, na Srí Lance, v Indii
a dalších pěti zemích. Další informace získáte na našem novém webu www.missio.cz.
Během jednoho dne se toho děje v misiích mnoho. Kvůli bídě musí např. zemřít 15 000 dětí. Najdou se ale i rybáři, kteří nejedí, aby výtěžek jednoho celého dne mohli věnovat misiím. Pokud
chceme, můžeme se k nim připojit, a právě tímto způsobem oslavit 100 let od vzniku Misijních
děl u nás. Kéž nás v našem misijním úsilí každým dnem vede Panna Maria, Královna misií.
P. Jiří Šlégr
Národní ředitel Papežských misijních děl
kontak t
Papežská misijní díla, 543 51 Špindlerův Mlýn 33
tel. 499 433 058, GSM brána 604 838 882 (nepřijímá SMS)
[email protected], www.missio.cz
Číslo účtu: 72540444/2700 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.,
pobočka Hradec Králové
Přehled základních variabilních symbolů (VS):
PROJEKTY PMD
VS 999 - Papežská misijní díla (MISSIO) - necháváte rozhodnutí na PMD
N e bo s i vyb e r t e z n a š í n a b í d k y:
VS 10 - Podpora základní světové misijní činnosti Církve
VS 30 - Podpora bohoslovců v misiích
VS 40 - Pomoc dětem v misiích
VS 41 - Záchrana dětí trpících hladem
VS 42 - Péče o děti postižené AIDS
VS 43 - Zajištění zdravotní péče dětem v misiích
VS 44 - Pomoc dětem v Africe
VS 440 - Záchrana misijních sirotků
VS 540 - Podpora vzdělání dětí
VS 321 - Mešní intence misionářům.
Nahlaste, prosím, počet a částku, kterou na 1 intenci zasíláte.
Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč.
26
TR ADIČNÍ AKCE PMD
Pečte, ochutnávejte, malujte, tvořte, balte, spořte a podporujte misie:
VS 140 - Pohled pro misie
VS 141 - Misijní štrúdlování
VS 240 - Jeden dárek navíc
VS 640 - Misijní jarmark
VS 740 - Podpora projektů pro děti v bídě – Misijní kalendář
VS 840 - Misijní koláč
VS 888 - Chléb pro misie
VS 940 - Misijní bonbónek
Pozor: Pohled pro misie - ať už malujete vánoční nebo velikonoční pohledy, gratulace k narozeninám nebo jiným příležitostem, vše má teď souhrnný název „Pohled pro misie“. Finanční dary
získané z této aktivity posílejte na variabilní symbol 140.
ČLENSKÉ AK TIVIT Y PMD
Staňte se členy PMD, vyberte si a zapojte se.
Vaším přispěním mohou misie rozkvést:
Misijní klub
- denní modlitba za misie, týdenní spoření na Chléb pro misie
Misijní klubko
- pro děti - denní modlitba za děti světa,
týdně šetřit na Misijní bonbónek
Dárcovství - finanční podpora misií
Misijní růže - denní modlitba desátku růžence za misie
Adorace pro misie - duchovní podpora misií
Misijní unie - pro kněze, řeholníky a laiky – otevřenost pro misijní spolupráci
Prosíme Vás, kteří posíláte peníze na misie, abyste vždy na místo specifického symbolu vyplňovali své členské číslo, které jsme Vám přidělili. Jen tak jsme schopni rozpoznat dárce a potvrdit
příjem daru. Pokud jste změnili adresu, dejte nám, vědět, abychom s Vámi mohli být ve spojení.
Kdo ještě členské číslo nemá a chtěl by se zapojit do misijní pomoci skrze PMD, tomu rádi poradíme, jak to udělat. Díky.
DŮLEŽITÉ:
1)Při zasílání darů, prosím, uveďte variabilní symbol (VS).
2) Napište nám, prosím, číslo svého účtu, pokud z něho posíláte finanční dar.
3)Jestliže chcete poslat finanční dar na misie, pomůže nám, když se přihlásíte na PMD
do Dárcovství a dostanete členské číslo.
4)Pokud od nás máte členské číslo, napište ho jako specifický symbol.
5)Když od nás dostanete nějaké misijní materiály a následně finančně přispíváte na misie,
nepište, prosím, do poznámky „platba“, vše přijímáme jako dar na misie.
6)Z darů na PMD lze uplatnit odpočet z daní. Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení.
Toto se netýká částek zaslaných na mešní intence misionářům.
οÎÃ`ÑÉ0žËÇÑÇÈÌ9žÂ9Ê͞R9OÃÌ9žÔ9Ðמ
ËÇÑÇÈÌ9žÌÃÂ1ÊÃ
°¯¬žO9ÈÌ¿ž°®¯°
¿ÐÓÈËÞÂÃÌÌ9žÔ]Â1ÊÃɞ̿žÎÍËÍÁžž
ÍÎпÔÂӞÁÆÓÂ]˞ÊÇÂÃ˞ÎOÃÂÃÔR9˞Â͞ؿËÀÇß
ÑÒ¿ÔÀ¿ž ³ž ĿЪž ±žOÃÆÍÊÌ9ÁƞÂÍË\ž¿žÉÊ$RÒÃÐ\ž đžÍÎпԿžÑÒOÃÁÆמ
ÉÊ$RÒÃпž đž ÑÒ¿ÔÀ¿ž ÌÍÔ0Æ͞ ÉO9ÂÊ¿ž OÃÆÍÊÌ9Æ͞ ÂÍËӞ đž ÐÃÉÍÌ«
ÑÒÐÓÉÁÞ ÎO9À×ÒÉӞ ÎÐ͞ ÐÍÂÇÌӞ É¿ÒÃÁÆÇÑÒמ đž ÀÇÀÊÇÁÉ]ž ÎÐÍ«
Åп˞đž¿ÓÒ͞ ÎÐ͞ĿÐÌÍÑҞđž¿ÓÂÇÍÔÇØÓ$ÊÌ9žÔ×À¿ÔÃÌ9žÎÐ͞Ô]ÐÍ«
ÀӞ ÉÔ¿ÊÇÒÌ9Áƞ ÎÐÍÅпË\ž đž ÌÃÈÌÓÒÌ1ÈR9ž ÍÎпÔתž ÔØÂ1Ê$Ô¿Á9žž
¿žÄÍÐË¿-Ì9žÎÐÍÅпËתžÄÍÐË¿ÁÞɿÒÃÁÆÇÑÒ\žÔÞ±žÂÇÃÁ0Ø9ÁƞđžÎÍ«
ËÍÁžËÇÑÇÍÌ$O\˞¿žÂÍËÍÐÍÂÁ\˞Ԟ·žÄ¿ÐÌÍÑÒÃÁƞžđžR9OÃÌ9žÔ9Ðמž
¿žÎÍËÍÁžÌÃÈÁÆÓÂR9Ë
Ø¿žÒÍÊÇɞÎÍÒOÃÀÌÍӞÎÍÂÎÍÐӞž
οÎÃ`ÑÉ]ÁƞËÇÑÇ9žÂ1ÉÓÈÃËޞ
¿žÑÎÍÊ0Æ$ËÞ̿žÉ¿`Â0Æ͞؞Ô$џ
A
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍL
33
543 51 Špindlerův Mlýn
882
tel.: 499 433 058, 604 838
700, IČ: 73634051
číslo účtu: 72540444/2
issio.cz
[email protected], www.m

Podobné dokumenty

Jako Otec poslal mne, tak i já posílám Vás."

Jako Otec poslal mne, tak i já posílám Vás. trinitárním poslání. Misijní impuls je tím hluboce zakořeněn v podstatě křesťanského života a inspiruje i ekumenické hnutí: “Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať j...

Více

misijní zpravodaj 19 - Papežská misijní díla

misijní zpravodaj 19 - Papežská misijní díla usnadnit misijní práci a udělat radost. Nabízíme například nové DVD Naděje pro Ugandu, které zprostředkovává pohled do prostor semináře st. Paul v Ugandě v době velikonočních svátků, nebo CD Filipí...

Více

Zde - Čtenářské Kluby

Zde - Čtenářské Kluby krvavých občanských válek, do světa genocidy, chudoby a chaosu (i jízda autobusem po městě, kde neexistují zastávky, může být nečekaným dobrodružstvím), ale také do světa jazykové a kulturní pestro...

Více

MISIJNÍ ZPRAVODAJ 18

MISIJNÍ ZPRAVODAJ 18 prostředí najdete novou rubriku Missio Interwiew. Milou událostí byla květnová návštěva bývalého Národního ředitele PMD ze Zambie P. Bernarda Makadani Zulu u nás. V rámci Generálního shromáždění PM...

Více