VÝKRES ŠI RŠÍ CH VZTAHŮ

Komentáře

Transkript

VÝKRES ŠI RŠÍ CH VZTAHŮ
Jickovice
VÝKR E S
ŠI RŠÍ CH
Varta
Varvažov
V Z TA H Ů
Zbelítov
VELKÁ
Jickovice
I NG. LENKA SAMCOVÁ
Držkrajov
Zbelítov
Milevsko
ÚZVlksice
EMNÍ PL Nadějkov
ÁN
ST EHL OVI CE
STUDI O
Přeštěnice
LEGENDA - OSÍDLENÍ
stav
návrh
v. n. Orlík
hranice správního území obce Stehlovice
hranice správního území obcí
Osek
v. n. Orlík
Podhradí
Radihošť
popis
D í l y
Osek
MILEVSKO
Kučeř
střední centrum významné
!
Božetice
!
střední centrum ostatní Jezviny
!
nižší centrum
!
lokální centrum
Milevsko
Jistebnice
Božetice
specifická oblast nadmístního významu
Kučeř
rozvojová osa nadmístního významu
Zvíkovské Podhradí
LEGENDA - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
stav
Květov
Varvažov
návrh
popis
silnice II. třídy
silnice III. třídy
železnice celostátní
!
RUKÁVEČ
B r a n í k
!
cyklotrasy
!
LEGENDA - TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Květov
stav
Líšnice
návrh
radiové směrové spoje
*
Vůsí
Sepekov
Sepekov
elektrické vedení
LEGENDA - PŘÍRODAA KRAJINA
stav
s
Okrouhlá
s
návrh
s
přírodní park
Branice
Zálší
C
l
u
m
stav
Stehlovice
Jetětice
h
Křižanov
návrh
popis
regionální biocentrum
regionální biokoridor
Veselíčko
lokální biocentrum
Veselíčko
Červená
Opařany
lokální biokoridor
Zběšičky Zběšičky
Jestřebice
Červený Újezdec
Vlastec
vodní plochy a vodní toky
Opařany
nadregionální biokoridor
Hanov
Stehlovice
Jetětice
les
LEGENDA - ÚSES
Podboří
Křižanov
Orlík
popis
maloplošná zvláště chráněnná území
Branice
Oslov
u Opařan
NATURA2000 - ptačí oblast
s
s
v. n. Orlík
Hodušín
plynovod
Okrouhlá
Oslov
popis
Ráb
LEGENDA - ZÁMĚRY ZE ZÚR
stav
Vlastec
popis
záměry v oblasti dopravní infrastruktury
Bilina
Struhy
návrh
Popovec
koridory zásobováni vodou
plocha pro zásobování el. energií
Kolišov
Křenovice
Podolí I
Kašina Hora
Temešvár
Záhoří
L
Podolí I
Bojenice
Jamný
Srlín
Podolsko
Dolní Záhoří
Záhoří
Bernartice
Křenovice
i
p
o
v
e
c
správní orgán vydávající územní plán:
Bernartice
Temešvár
Stádlec
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
zastupitelstvo obce Stehlovice
číslo jednací:
datum vydání:
Rastory
Bilinka
Zběšice
datum nabytí účinnosti:
Staré Sedlo
Olešná
Třešně
Stádlec
pořizovatel:
úřad územního plánování
MěÚ Milevsko
Na padělkách
Olešná
Kozín
Záhoří
oprávněná osoba pořizovatele:
Křída
Ing. Petr Švára
vedoucí odboru regionálního rozvoje
Dolní Novosedly
Svatkovice
Rakov
Slabčice
Dobešice
Kluky
Albrechtice nad Vltavou
Rataje
Borovany
Rataje
VÝ KRE S Š I RŠ Í CH V Z TAHŮ
Borovany
schvalující orgán
pořizovatel
MěÚ Milevsko - odbor regionálního rozvoje
zodpovědný projektant
Ing. arch. Petr Šíma
Radětice
Haškovcova Lhota
příloha č.
Obec Stehlovice
Borečný
H e m e r a
Chřešťovice
ÚZEMNÍ PLÁN STEHLOVI CE
Haškovcova Lhota
vypracoval
měřítko
2
1: 25 000
Dobronice u datum
Bechyně4.2012
u Bechyněč. výkresu
Ing. Lenka Samcová
5