2010/11 - AG Štěpánská

Komentáře

Transkript

2010/11 - AG Štěpánská
AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM
ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY
Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1
VÝRO NÍ ZPRÁVA
ŠKOLNÍ ROK 2010–2011
Obsah:
Základní údaje o škole, školském za ízení ............................................................................................................. 3
Pracovníci právnické osoby ..................................................................................................................................... 6
Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání ................................................................................................................. 9
Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti .................................................. 14
Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol ......................................................................... 21
Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2010 .............................................................................. 21
Další informace ....................................................................................................................................................... 25
2
I.
Základní údaje o škole, školském za ízení
1.
esný název právnické osoby dle z izovací listiny ve zn ní platném k 31.8.2011:
Akademické gymnázium, škola hlavního m sta Prahy, Praha 1, Št pánská 22
IZO
O
IZO
Tel.:
Fax:
e-mail:
2.
110 001 630
708 72 503
600 004 708
221 421 931
221 421 957
[email protected]
editel a statutární zástupce editele:
editel:
PaedDr. Milan Št rba, tel.: 221 421 933
[email protected]
Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Raja, Ph.D., tel.: 221 421 936
[email protected]
3.
Webové stránky právnické osoby: http://www.agstepanska.cz
4.
Školy a školská za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita:
ební dokumenty pro gymnázia - 20594/99-22 s platností od 1.9.2007.
Obor: Gymnázium všeobecné ty leté 79-41-K/401, 79-41-K/41.
Kapacita školy: 450 žák .
5. Obory vzd lání: Gymnázium všeobecné ty leté 79-41-K/401, 79-41-K/41.
škola
kód
název oboru / vzd lávacího programu
cílová kapacita oboru /
programu
79-41-K/401 Gymnázium všeobecné ty leté
79-41-K/41 Gymnázium všeobecné ty leté
6.
poznámka
(uve te, pokud obor nebyl
vyu ován, je dobíhající atd.)
Dobíhající pro 3. a 4. ro .
V 1.a 2.ro .
Zm ny ve skladb obor vzd lání / vzd lávacích program oproti školnímu roku 2008/2009:
V tomto školním roce pokra ujeme v zavád ní nového školského programu Akademického
gymnázia oboru 79-41-K/41.
7.
Místa poskytovaného vzd lávání nebo školských služeb:
Praha 1, Št pánská 22/614 (ve vlastnictví hl. m. Prahy).
8.
Stru ná charakteristika materiáln technického vybavení Akademického gymnázia:
Pro žáky naší školy vytvá íme podmínky ke všeobecnému vzd lání.
Nabízíme t i varianty studia:
posílení výuky matematiky a p írodov dných p edm
;
posílení výuky francouzštiny, sou ástí výuky je i latina;
posílení spole enskov dních p edm
, sou ástí výuky je i latina;
Jednotlivé t ídy otevíráme dle zájmu p ijatých uchaze
3
.
Od t etího ro níku se naši žáci navíc mohou
profilovat formou volitelných p edm . Nepovinné p edm ty nabízejí možnost kulturního a sportovního vyžití.
Snažíme se neustále vytvá et lepší podmínky
pro studium a práci. Odbornou kapacitou pedagog , jejich iniciativou a zlepšujícími se materiálními podmínkami poskytujeme kvalitní školské
služby. Zvyšující se náklady na provoz, údržbu,
služby a energie zna
od erpávají stagnující
rozpo et školy. Škola je tím siln limitovaná
v oblasti zajišt ní moderními u ebními pom ckami. Neda í se realizovat naše p edstavy
v oblasti využívání nových výukových program ,
využití internetu, moderních u ebnic, pom cek,
sd lovacích prost edk a nových technologií.
Snažíme se vybavit u ebny základní didaktickou technikou dle požadavk vyu ujících
(interaktivní tabule, dataprojektory, po íta e,
ehráva e apod.). Údržbu a provoz této techniky musí v budoucnu zajiš ovat pracovní pozice
technika, protože není rozumné neustále využívat k tomuto ú elu iniciativu u itel . Ta je poebná hlavn p i výchov a vzd lávání žák .
Snahou Magistrátu hlavního m sta Prahy
a Odboru školství, mládeže a t lovýchovy je udržovat stávající prostory a provoz. Díky dobré
spolupráci se nám poda ila vým na oken ve 4. pat e budovy školy. Sponzo i pomáhají dovybavit
školu didaktickou technikou. Pronájmem t íd a t locvi en vylepšujeme rozpo et školy. Granty využíváme ke zlepšení školních i mimoškolních aktivit žák .
K ú elnému využívání se snažíme dovybavit knihovnu a studovnu, laborato e, odborné a jazykové u ebny. Vylepšujeme internetové stránky a vlastními projekty propagujeme aktivity školy
(šoty, záznamy, fotodokumentace apod.). Výzdobu interiéru zajiš ujeme žákovskou produkcí výtvarných prací.
Vytvá íme dobré zázemí lektor m cizích jazyk . Na škole p sobí školní psycholog a probíhají zde p ípravné kurzy zájemc o studium na gymnáziích. Kvalitn zajiš ujeme pedagogické praxe
student vysokých škol (Fakultní škola P íF UK). Vyhovujeme zájmu žák i ve ejnosti využívat vybavení školy na další možné aktivity. Mimo zavedených vým nných zájezd do zahrani í navazujeme i další mezinárodní kontakty (ú ast žák na konferencích Mezinárodního parlamentu mládeže,
spolupráce nejstarších gymnázií Vyšegrádské ty ky, exkurze pedagog a žák ze zahrani ních
škol apod.).
Rodi e a p íznivci školy sdruženi ve Spole nosti Akademického gymnázia zajiš ují maturitní
ples, pomoc sociáln slabším student m, r zné mimoškolní a zahrani ní aktivity, propagaci školy
apod. Na škole pracuje odborová organizace a studentský parlament.
Vyžití žák v oblasti kulturní a spole enské je zde už tradi ní. Koncerty sboru a orchestru,
výstavy výtvarných prací žák , vystoupení divadelního kroužku, ve ery poezie, maturitní ples
v Lucern , festival AG, slavnostní p edávání maturitních vysv
ení na Starom stské radnici a další
akce mají vysokou úrove a z stávají v pov domí ú astník . Neda í se plnit plán vybudovat pro
spole enská setkávání atrium z d vodu nedostatku investic.
V moderním sportovním areálu (dv t locvi ny, posilovna, venkovní h išt ) probíhají tradi ní
sportovní aktivity (fotbal, florbal, basketbal, volejbal, házená, aerobic, posilování apod.) Vytvá íme
4
podmínky i pro další sporty: cyklistiku, lyžování, lední hokej, bruslení, plavání, šachy a další podle
zájm žák . R zné turnaje, utkání a sout že jsou mezi studenty velice populární.
P etrvává nejistota v oblasti rozpo tování a organizování koncep ního ízení kvalitního školství.
Nová státní maturita je organiza
, asov , finan
, právn i ekonomicky náro ná a pracná bez
slibovaného efektu. Omezuje výuku ostatních ro ník , nereaguje na p ipomínky odborné ve ejnosti,
tšinu náklad si hradily školy ze svých rozpo , nebyla dostate
ocen na práce škol apod.
Zbyte
p eplácíme hodiny nad stanovený úvazek dvojnásobkem pr
rného hodinového výd lku. O další vzd lávání pedagogických pracovník je zna ný zájem, ale neustále je finan
i asonáro
jší. Administrativní zát ž omezuje pat nou pé i v oblasti kontroly a hodnocení práce.
Tyto p etrvávající problémy nep ispívají k pot ebnému soust ed ní na práci a neustále vytvá í zbyte né nap tí ve škole i spole nosti.
9.
Školská rada: Z ízena dne 7.3.2006.
Složení školské rady:
Zástupci z izovatele
- Mgr. Albert Kubišta - len rady - len Zastupitelstva Hlavního m sta Prahy
- Ing. Mgr. Lucie Svobodová - lenka rady (zapisovatelka) - zástupkyn
starosty m stské ásti Praha 14
Zástupci pedagog
-
PhDr. Petr Churan - p edseda rady, vyu ující D-ZSV na AG, p edseda PK spol. v dy na AG
Mgr. Vladimír Skolil, len školské rady, vyu ující Z-TV na AG
Zástupci zletilých student a zákonných zástupc nezletilých student
-
Anna Marková - místop edsedkyn rady - absolventka AG 2007, studentka PF UK
Ond ej Novák - len školské rady, absolvent AG 2006, student PF UK
5
II.
Pracovníci právnické osoby
Pedagogi tí pracovníci:
b.
48 (v .
3 na
MD
0
0
48
pedagogi tí pracovníci
epo tení na pln zam stnané
celkem
37,66
pedagogi tí pracovníci
fyzické osoby celkem
externí u itelé
epo tení na pln zam stnané
3
externí u itelé
fyzické osoby celkem
3
interní u itelé
epo tení na pln zam stnané
AG
interní u itelé
fyzické osoby celkem
editel a zástupce editele
epo tení na pln zam stnané
Po ty osob
editel a zástupce editele
fyzické osoby celkem
a.
škola
1.
37,66
Kvalifikovanost pedagogických pracovník
škola
po et pedagogických pracovník
kvalifikovaných
nekvalifikovaných
AG
c.
47
1
celkem % z celkového po tu
pedagogických pracovník
97,92
2,08
Další vzd lávání pedagogických pracovník
Vzd lávání bylo zam eno na získávání poznatk o nových formách, metodách a prost edcích studia, vzd lávání a výchovy. K tomu je nutné ú eln využívat moderní techniku a
postupy p i výuce a práci. Další informace jsme získávali v oblasti reforem a novinek ve školství (nové maturity, zpracování školských vzd lávacích program , zm ny v legislativ apod.).
Využívaly se nabídky fakult vysokých škol, národních institut , kulturních center, MHMP, pedagogického centra, zahrani ních institucí apod. Zájem pedagog o další vzd lávání byl zna ný, avšak finan ní prost edky p id lené škole tyto aktivity nepokrývají.
po et
Seminá e
zam ení
1
Konverzace AJ
1
Seminá AJ
1
1
1
1
1
1
1
1
Seminá e cizích jazyk
Prezentace nových u ebnic CJ
Didaktický seminá FJ
Nové metody ve výuce NJ
Seminá ke zkouškám DELF
Vzd lávací seminá Wiesneck
Seminá k výuce latiny
Ornitologický víkend
6
po et
ast vzd lávací instituce
ník
1
JŠ Sk ivánek
Oxford University
2
Press
8
ACJ
4
ACJ
1
Ped F UK
2
ACJ
1
Fr. institut
1
MŠMT
1
ANV ím
2
JU . Bud jovice
1
1
1
1
Laboratorní víkend „P da a voda“
Jak u it chemii
Seminá M-F
Didakticko – historický seminá
1
1
1
1
JU . Bud jovice
VŠCHT Praha
J MF
MFF UK
Zadavatel MZ
Hodnotitel písemných prací
Hodnotitel ústní zkoušky
Školení maturitního komisa e
12
11
3
3
Didaktika AJ
1
2
7
1
1
CERMAT
CERMAT
CERMAT
CERMAT
The College of New
Jersey
The College of New
Jersey
The College of New
Jersey
The College of New
Jersey
FTUS-UK
AG
P F UK
Sdružení Tereza
1
1
PedF UK
Universita Pardubice
Fakta s.r.o.
VOŠ a SPŠ elektrotechnická F. K ižíka
Kurzy
Pr
Pr
Pr
Pr
b.
b.
b.
b.
1
Pr b. CURR 541
1
Pr b. EDFN 508
1
Pr b. ESLM
1
5
1
1
1
Doškolování instruktor lyžování
Mikroskopovací praktikum pro kolegy
Diverzita anaerobních prvok
Projekt 3V
Dopl kové
pedagogické
studium
Pr b. Výchovné poradenství
Pr b. Doktoranské studium
Školský
management
1
Školení BOZP – bezp. technik
1
1
Školení vyhlášky 50
3
Pr b. Ped. minimum - DS
1
PedF Olomouc
Pr
Pr
Pr
Pr
Obor AJ - DS
ekladatelství AJ
Studium NJ
1
1
1
Studium AJ
1
MU Brno
SJŠ
SJŠ
Magistrát hl. m. Prahy
Divadlo jazyk
Sympozium FJ
Historie matematiky
Jak p ipravit u itele matematiky
1
1
1
1
Rozši ování
aprobace
b.
b.
b.
b.
Jiné: konference
1
1
1
1
7
DJ Praha
ACJ
MFF UK
MFF UK
d.
Jazykové vzd lávání a jeho podpora
po et u itel cizích jazyk
s odbornou kvalifikací
celkem (fyzické osoby)
20
(dle zákona o ped. prac.)
z toho
bez odborné kvalifikace
0
(dle zákona o ped. prac.)
rodilý mluv í
2.
3
Nepedagogi tí pracovníci školy
a.
Po ty osob:
fyzické osoby celkem
epo tení na pln zam stnané
13
b.
15,30
Další vzd lávání nepedagogických pracovník
1
UCR
1
8
GORDIC
III.
Údaje o žácích a výsledcích vzd lávání
Po ty t íd/studijních skupin a po ty žák
a.
Denní vzd lávání
po et
íd / skupin
14
AG
Zm ny v po tech žák v pr
-
Pr
413
hu školního roku
p erušili vzd lávání: 11
nastoupili po p erušení vzd lávání: 6
sami ukon ili vzd lávání: 0
vylou eni ze školy: 0
nepostoupili do vyššího ro níku: 3
p estoupili z jiné školy: 10
p estoupili na jinou školu: 2
z toho nebylo povoleno opakování: 2
rný po et žák na t ídu/studijní skupinu a u itele
a.
Denní vzd lávání
pr
rný po et
žák na t ídu / skupinu
29,50
AG
8,60
Ústecký
Zlínský
CELKEM
1
76
1
1
83
z toho nov p ijatí
0
0
1
0
24
1
0
26
9
Pardubický
1
Liberecký
2
Vyso ina
1
Karlovarský
po et žák
celkem
AG
Jiho eský
St edo eský
Moravskoslezský
Královéhradecký
Jihomoravský
Žáci s trvalým bydlišt m v jiném kraji
kraj
3.
pr
rný po et
žák na u itele
Olomoucký
2.
po et
žák
Plze ský
1.
Údaje o výsledcích vzd lávání žák
a. Denní vzd lávání
z celkového
po tu žák :
AG
4.
36
prosp lo s vyznamenáním
neprosp lo
5
opakovalo ro ník
4
po et žák s uzav enou klasifikací do 30.6.
386
93,46%
tj. z celkového po tu žák
pr
rný po et zameškaných hodin na
žáka
0,26
z toho neomluvených
Výsledky maturitních zkoušek
AG
5.
60,84
denní
vzd lávání
vzd lávání
i zam stnání
maturitní zkoušky
po et žák , kte í konali zkoušku
123
-
z toho konali zkoušku opakovan
12
-
1
-
28
-
94
-
1
-
po et žák záv re ných ro ník , kte í nebyli p ipušt ni ke
zkoušce v ádném termínu
prosp l s vyznamenáním
po et žák , kte í byli
Prosp l
hodnoceni :
neprosp l
po et p ijatých celkem
10
8 let
po et kol p ijímacího ízení celkem
6 let
po et p ihlášek celkem
4
roky
délka
vzd lávání
P ijímací ízení do 1. ro níku školního roku 2010/2011
ijímací ízení pro
školní rok
2010/2011
(denní vzd lávání)
6.
311
-
-
1
-
-
127
-
-
z toho v 1.kole
126
-
-
z toho ve 2.kole
-
-
-
z toho v dalších kolech
-
-
-
z toho na odvolání
1
-
-
184
-
-
-
-
po et nep ijatých celkem
po et volných míst po p ijímacím ízení
(obor, po et míst)
obor: 79-41-K/41
0
po et p ijatých ke studiu p i zam stnání do 1. ro ník pro šk.
rok 2009/2010
0
Pákistán
Rusko
Srbsko
Slovensko
Sýrie
Vietnam
Ukrajina
CELKEM
1
Ma arsko
1
Bulharsko
lorusko
po et cizinc
Arménie
AG
Stát
7. Vzd lávání cizinc a p íslušník národnostních menšin
1
1
1
4
2
3
1
4
5
24
11
Na škole studuje celkem 24 cizinc . Za le ování probíhá bez problém ; p estože jsou na cizí státní p íslušníky kladeny stejné požadavky jako na eské žáky, jejich studijní výsledky jsou srovnatelné. P ítomnost cizinc a p íslušník národnostních menšin na škole hodnotíme jako pozitivní
prvek p i vytvá ení atmosféry školy, protože svým p sobením a snahou o dobré studijní výsledky
irozen napomáhají vytvá et zdravé vztahy mezi vrstevníky.
8.
Speciální výchova a vzd lávání, integrace žák
Škola se nezam uje na speciální výchovu a vzd lávání, ale podle pot eby nabízí žák m
speciální pé i formou individuálního vzd lávacího plánu, konzultací, p ípadn individuálních zkoušek.
9. Vzd lávání nadaných žák a student
V rámci všeobecného zam ení nabízí škola žák m t i varianty studia podle jejich nadání a
zájm . K profilaci žák p ispívá široká nabídka volitelných seminá . Žáci mohou rozvíjet sv j talent
i v ad nepovinných p edm
a kroužk . Vzd lávání nadaných žák v jednotlivých p edm tech je
založeno na individuálním p ístupu vyu ujících, do jazykových skupin jsou žáci rozd lováni podle
úrovn . Mimo ádn nadaní žáci mohou být vzd láváni podle individuálních vzd lávacích plán .
Studenti jsou zapojování do sout ží (olympiády, SO , konverza ní, sportovní sout že…) a p ipravováni k p ijímacím zkouškám na VŠ a na mezinárodn uznávané jazykové zkoušky (FCE, CAE).
10. Ov ování výsledk vzd lávání
V tomto sm ru se zam ujeme p edevším na výsledky v r zných sout žích a pravidelnou
kontrolu napl ování výstup deklarovaných ve školním vzd lávacím programu. D ležitou sou ástí
ov ování výsledk vzd lávání žák pro nás p edstavují výsledky maturitních zkoušek a p ijímacího
ízení na vysoké školy.
12
11. Školní vzd lávací programy
Náš školní vzd lávací program, podle kterého vyu ujeme od 1. 9. 2009, nabízí student m
komplexní akademické vzd lávání. V rámci všeobecného zam ení škola nabízí t i varianty studia –
posílení hodinové dotace matematiky a p írodov dných p edm , posílení hodinové dotace francouzského jazyka a posílení hodinové dotace spole enskov dních p edm . Profilace žáka se dále uskute uje prost ednictvím volitelných p edm
ve 3. a 4. ro níku. Ve 3. až 4. ro níku dobíhá
obor vzd lávání 79-41-K/401.
12. Jazykové vzd lávání a jeho podpora
Škola nabízí studium anglického, francouzského, n meckého, špan lského a ruského jazyka.
Sou ástí výuky jsou hodiny konverzace s rodilým mluv ím. Žáci mohou studovat i latinu jako povinný
(typ studia F, S) nebo volitelný p edm t. Žáci se ú astní olympiád, konverza ních sout ží, jsou p ipravováni na mezinárodn uznávané jazykové zkoušky (FCE, CAE).
K dlouhodobým projekt m organizovaným školou pat í i spolupráce s partnerskými zahrani ními školami.
edm tové komise zatím nevyužívají „Metropolitní program rozvoje vzd lávání cizích jazyk “.
13
IV.
Aktivity právnické osoby, prezentace škol a školských za ízení na ve ejnosti
1.
Výchovné a kariérní poradenství
Na výchovnou poradkyni se studenti i rodi e obraceli s r znými okruhy problém :
- neprosp ch ve škole, problémy se zvládáním u iva;
- zdravotní omezení (p ípadn zohledn ní v r zných oblastech vzd lávání – dyslexie);
- problémy ve vztazích (se spolužáky, se leny rodiny, s partnerem);
- problémy se sebou samým (úzkost, deprese);
- otázky volby vysoké školy, povolání, kariérní r st apod.
Výchovná poradkyn spolupracovala s pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 2
(s PhDr. ížkovou), organizovala seznamovací kurzy 1. ro ník , pr
žn informovala o r zných
vzd lávacích kurzech, o vysokých školách a zajiš ovala agendu p ihlášek na VŠ.
Pro studenty 3. a 4. ro ník
v zahrani í.
organizovala besedy o možnostech studia na VŠ nebo
Studenti se aktivn zapojili do organizování nada ních akcí – Srdí kový den, Den pro sv tlušku, Šance…
Možné problémy se eší individuálními pohovory, spoluprací s t ídními u iteli, p ípadn
zprost edkována konzultace s odborníky.
je
Výchovná poradkyn také aktivn spolupracuje se školní psycholožkou Mgr. Janou Lidickou.
2.
innost školního psychologa
Školní psycholožka, Mgr. Jana Lidická, byla ve školním roce 2010/11 k dispozici student m,
rodi m i u itel m v pr
hu celého školního roku ve vypsaných konzulta ních hodinách v rozsahu
cca 10 hodin týdn , a to v rámci dvou dn v týdnu.
V pr
hu školního roku navštívilo školní psychologickou poradnu celkem 29 klient a uskute
no bylo 94 konzultací. Ve 4 p ípadech se jednalo o konzultaci s rodi i, ve zbylých se studenty.
ty i studenti byli na konzultaci pozváni na základ podn tu od rodi
i u itel , v ostatních p ípadech
se jednalo o vlastní zájem a iniciativu student . V p ípad podn tu ze strany rodi
i u itel se jednalo
primárn o problémy studijní, v p ípad vlastní iniciativy student se jednalo p evážn o problémy
osobní. V pr
hu školního roku prob hlo také 28 konzultací s vyu ujícími.
V pr
hu listopadu až února prob hla série testování pro ú ely kariérního poradenství se studenty t etích a tvrtých ro ník , po kterém následovala p lhodinová individuální konzultace s každým
ze student . Celkem bylo uskute
no 60 kariérních konzultací.
V pr
hu kv tna a ervna se uskute nila 2 opakovaná setkání psycholožky se studenty všech
prvních ro ník , v rámci kterých prob hlo sociometrické šet ení, diagnostika atmosféry v kolektivu a
ízená diskuse nad problematickými jevy, které studenti sami ve t íd reflektují.
Z výsledk diagnostiky hodnotící pocity žák ve vztahu ke t íd :
Po et zú astn ných
v%
1.A
25
24
96.00
1.B
31
28
90.32
1.C
26
22
84.62
1.D
27
22
81.48
Kladné pocity
Kvalita kolektivu
12.00
4.00
11.11
4.11
11.45
3.36
11.91
3.73
Po et žák
14
5-35, nejlepší 5
0-5, nejlepší 5
Pocit bezpe í
Pocit p átelství
Atmosféra spolupráce
Pocit d
ry
Pocit tolerance
1.61
2.17
2.96
2.75
2.58
Ve t íd je neš astný žák
45.83
Ve t íd je ubližovaný žák
16.67
Do t ídy se t ším
100.00
kdo mi pom že s problémy 100.00
Problémy ešíme v klidu
66.67
1.78
2.11
2.21
2.43
2.64
1.68
2.05
2.82
2.64
2.38
2.32
2.23
2.23
2.55
2.59
1-7,
1-7,
1-7,
1-7,
1-7,
nejlepší
nejlepší
nejlepší
nejlepší
nejlepší
25.00
17.86
92.86
100.00
71.43
77.27
36.36
95.45
95.45
68.18
45.45
45.45
95.45
95.45
86.36
% ANO
% ANO
% ANO
% ANO
% ANO
1
1
1
1
1
3. Prevence sociáln patologických jev
Prevence rizikového chování vychází z t chto
dokument :
Metodický pokyn MŠMT .j.: 2006/2007-51
k prevenci sociáln patologických jev u d tí
a mládeže.
Strategie prevence sociáln patologických
jev u d tí a mládeže v p sobnosti resortu
MŠMT
na
období
2005-2008
.j.:
10844/2005-24.
Metodický pokyn ministra školství, mládeže a
lovýchovy k prevenci a ešení šikanování
mezi žáky škol a školských za ízení .j.:
24246/2008-6.
Metodické doporu ení k primární prevenci rizikového chování u d tí a mládeže. Dokument MŠMT .j.:
21291/2010-28.
sobení na studenty ve vyu ování v rámci prevence rizikového chování:
- oblast zdravého životního stylu - biologie, chemie a t lesná výchova;
- oblast sociálních dovedností - základy spole enské výchovy;
- školní ád jako nástroj prevence;
- zapracování konkrétních témat prevence rizikového chování do školního vzd lávacího programu.
Nadstavbové aktivity:
- pomoc p i organizování volno asových aktivit student ;
- spolupráce s výchovným poradcem a školním psychologem;
- spolupráce s t ídními profesory;
- mimoškolní aktivity (olympiády, sout že, SO );
- zapojení student do charitativních akcí.
Jednorázové akce:
- seznamovací kurz na za átku zá í pro první ro níky, kde jsou studenti seznámeni se školním ádem, který je d ležitým pomocníkem v prevenci rizikového chování;
- pro studenty 1. ro ník beseda na téma „Drogová situace v Praze“ v Muzeu policie R.
ednášel a besedu vedl p íslušník protidrogové centrály pan Vaní ek;
15
-
besedy se studenty 3. a 4. ro ník na téma protidrogové prevence s využitím DVD „Život
na droze“, které máme ve školní videotéce;
ast na dotazníkové akci ESPAD – první ro níky.
Školní knihovna:
- dopl ování publikací, videopo ad na téma prevence rizikového chování;
- informace na nást nce o novinkách v této tématice.
Spolupráce s rodi i:
- rozdání informa ních materiál rodi m student 1. ro níku v rámci první t ídní sch zky;
- nabídka konzultací pro rodi e se školním psychologem.
Spolupráce s krajským a okresním metodikem prevence:
- sledování webových stránek Magistrátu hl. m. Prahy a Obvodního ú adu Prahy;
- konzultace v p ípad pot eby.
4.
Ekologická výchova a environmentální výchova
Ekologická a environmentální výchova jsou samoz ejmou sou ástí výuky biologie, chemie,
zem pisu a zejména volitelných seminá biologických, chemických a zem pisných. Krom hodin
novaných problematice a ochran
životního prost edí každoro
prob hne ada exkurzí,
ednášek a dalších akcí dotýkajících se ekologické tematiky a prost edí kolem nás. Ve školním
roce 2010 - 2011 prob hly tyto akce: geologická exkurze do pražských botanických zahrad,
pravidelné exkurze do ZOO, návšt vy pracoviš AV R v rámci dne otev ených dve í, spojené
s p ednáškami a prohlídkami pracoviš , p ednášky na VŠCHT, seminá na téma „Globální zm ny
klimatu“, návšt va p ednášky na téma „Letem sv tem aerosol “, exkurze do isti ky odpadních vod,
návšt va transfúzní stanice. Kabinet zem pisu každoro
organizuje spolu se studenty
sponzorství vybraného živo icha v pražské ZOO. Zájemci navšt vující nepovinný p edm t
laboratorní technika m li možnost se podrobn v novat sladkovodní ekologii; resp. sladkovodní
mikrofló e a mikrofaun . K environmentální výchov p irozen napomáhá i kulturní prost edí ve
škole, v etn kv tinové výzdoby a systému t íd ní odpad .
Akce se studenty:
Biologie
1.
2.
3.
biologická olympiáda – p íprava, oprava a hodnocení studentských prací;
exkurze do Ústavu živo išné fyziologie a genetiky AV R v Lib chov ;
exkurze do antropologické expozice Národního muzea;
16
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
exkurze do botanické zahrady;
exkurze na pitevním praktiku 2. LF UK;
praktické cvi ení z molekulární genetiky na Gymnáziu Nad Alejí;
výstava masožravých rostlin v botanické zahrad P . F. UK;
návšt va trensfúzní stanice;
geologická exkurze;
exkurze do mineralogických sbírek Národního muzea;
návšt vy p ednášek v rámci „Týdne mozku“ a „Nebojte se v dy“ ;
p ednáška o Galapágách;
návšt va seminá e na témata „Globální zm ny klimatu“.
Chemie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
návšt va výstavy „Poznej se“ ;
ednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže téma „Raketoplány, Semtex a oxida ní íslo“
ednáška na AV R na téma „Bun ný cyklus a jeho regulace“;
ednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže ne téma „Polymery ve farmacii“;
ednáška na VŠCHT v rámci Akademie mládeže na téma „Kovové biomateriály v medicín “;
ednáška na AV R v rámci cyklu „Nebojte se v dy“ na téma „Letem sv tem aerosol “;
návšt va Makrobiologického ústavu AV R v rámci Jarních otev ených dn AV R;
exkurze do isti ky odpadních vod.
5. Multikulturní výchova
Na škole studuje celkem 24 student – cizinc i žák jiného státního ob anství než eského.
Za le ování probíhá bez problém , nenásiln tak probíhá proces vzájemného poznávání a pochopení.
Podobný vliv má i p ítomnost ínské školy v budov gymnázia v odpoledních hodinách. Multikulturní
výchova prolíná mnohými p edm ty našeho školního vzd lávacího programu (zvlášt ZSV, d jepis,
geografie a cizí jazyky). Velký vliv na naše studenty mají zájezdy do ciziny a vým nné pobyty organizované školou.
6.Výchova k udržitelnému rozvoji
Viz bod 4.
7. Vzd lávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy
20.- 24.9.2010
4.11.2010
4.- 8.11.2010
18.-19.11.2010
22.12.2010
9.-16.1.2011
16.-23.1.2011
23.-30.1.2011
13.-20.2.2011
21.-25.3.2011
27.3.-4.4.2011
9.-15.4.2011
26.4.-8.5.2011
12.-17.6.2011
Sportovní kurz 3.C - kola
Exkurze do AV R
Jazykový zájezd do íma
Poznávací jazykový zájezd Berlín
Poznávací jazykový zájezd Dráž any
LVK 1.A
LVK 1.D
LVK 1.C
LVK 1.B
Sportovní výb rový kurz - lyže
Vým nný jazykový zájezd - Montigny
Vým nný jazykový zájezd - Hamburg
Studijní jazykový zájezd - Barnstaple
Sportovní kurz 3.B
17
Borovice
Lib chov
ím
Berlín
Dráž any
Kolínská bouda
Kolínská bouda
Smetánka
Smetánka
Weisssee
Montigny
Hamburg
Barnstaple
Rumburk
Bárta
Brada
Prkop
Mina íková
Švandová
Bárta
Bárta
Skolil
Berková
Bárta
Fousková
Švandová
Kapounová
Skolil
8. Pravidelné každoro ní akce školy
Seznamovací kurz 1. ro ník
Slavnostní p edávání maturitních vysv
Maturitní ples
Festival AG
Ú ast na výstav Schola Pragensis
ení (Starom stská radnice)
Anglické, francouzské a n mecké dny na A
Váno ní koncert orchestru a sboru (Klementinum)
Jarní koncert orchestru a sboru (Hlahol)
Výstava obraz student AG v galerii NORA
Ve er poezie
Promítání film v rámci školního filmového klubu
Sportovní den
Lyžování v Alpách - výb rový zájezd
Lední hokej a bruslení na ZŠ ernošice
9.
Mimoškolní aktivity (zájmové, sportovní, kulturní)
V rámci mimoškolních aktivit m li žáci možnost navšt vovat celou adu nepovinných p ed. V naší nabídce jsou již tradi
tyto kroužky:
Název
Um lecký p ednes
vecký sbor
Fotbal + Florbal
Volejbal
Aerobik
Posilování
Výtvarná výchova
Praktická cvi ení z matematiky pro 1. ro ník
Laboratorní technika
Medicínská latina
Procvi ování v chemii
Experimenty v chemii
Po et p ihlášených student
26
14
16
25
11
19
13
29
13
10
11
13
10. Sout že
Obor – 17. Stát a právo
1. místo celostátní kolo SO
1. místo krajské kolo SO
- Barbora Studihradová, 4. D
Obor – 16. Moderní historie
3. místo celostátní kolo SO
3. místo krajské kolo SO
Cena ASUD za práci v oboru historie
- Alena K ivánková, 4. B
18
Obor – ekonomie
2. místo krajské kolo SO
- Filip Stan k, 4. A
11. Mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních program
ast delegace student AG na zasedání Evropského parlamentu mládeže
Spolupráce prvních gymnázií Vyšegrádské ty ky
Prezentace o možnostech studia v Kanad (85 žák )
Prezentace AG a diskuze se studenty USA (10 žák )
Finové na AG
Vým nný zájezd Pa íž – Montigny (23 žák )
Vým nný zájezd Hamburg (13 žák )
Zájezd Berlín, Postupim (45 žák )
Vým nný zájezd Dráž any (80 žák )
Vým nný zájezd Antický ím (10 žák )
12. Spolupráce s partnery
Úzká je spolupráce se Spole ností Akademického gymnázia v oblasti získávání lenských
ísp vk a sponzor na pomoc škole p i zajišt ní výuky didaktickou technikou, propaga ními matriály, pomoci sociáln slabším, p ispíváním na mezinárodní spolupráci a další aktivity školy.
Simulovaná zasedání vlády
R – Ú ad vlády
R (19 student ).
Zvyšování právního v domí student SŠ – M stský soud Praha (35 student ).
13. Další realizované vzd lávání
19
Vzd lávání ur ené pro ve ejnost nemáme.
14. Další aktivity, prezentace
Rozší ení webových stránek AG a ešení vybudování kulturn spole enského centra
v prostorách školy, zprovozn ní elektronické t ídní knihy, zvýšení ochrany majetku školy i žák .
15. Využití školských za ízení, jejichž innost právnická osoba vykonává, v dob školních prázdnin
Z d vodu malé poptávky a bezpe nosti se školské za ízení o prázdninách nevyužívá.
20
V.
Údaje o výsledcích inspek ní innosti ŠI a výsledcích kontrol
V roce 2010 – 11 neprob hla na škole žádná z uvád ných kontrol.
VI.
Základní údaje o hospoda ení školy za kalendá ní rok 2010
Kapitálové výdaje
Usnesení RHMP . 935 ze dne 1.6. 2010
Investi ní akce rekonstrukce výtahu 443.400,-K
Skute nost 442 614,- K , nevy erpáno 786,-K
Usnesení RHMP . 1692 ze dne 21.9.2010
Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního h išt 874.000,-K
Skute nost 873.164,20 K , nevy erpáno 835,80K
Usnesení RHMP . 307 ze dne 16.3.2010
Rekonstrukce a oprava vnit ního povrchu t locvi en 130.000,-K
Skute nost 126.586,80K , nevy erpáno 3 413,20K
Vlastní zdroje: celkem erpáno 237.639,-K
Usnesení RHMP . 1190 ze dne 13.7.2010
Po ízení erpadla ke kotli 90.000,-K
Skute nost 68.664,-K
Usnesení RHMP . 1900 ze dne 16.11.2010
Oprava osv tlení v t locvi
170.000,-K
Skute nost 168.975,-K
Neinvesti ní prost edky
Prost edky byly erpány v souladu s rozpo
na ve smyslu organiza ního ádu školy.
íjem organizace inil
27,744.000,- K
Z rozpo tu MŠMT
15,641.000,- K
Z rozpo tu MHMT
12,103.000,- K
Vlastní zdroje – úroky
Vlastní zdroje - rezervní fond
Fond odm n
tem a ú elnost erpání byla pravideln kontrolová.
(10,930.000,- + 4,296.000,- + 415.000,- K )
.
5.886,08 K .
200.000,- K (usnesení RHMP . 671 ze dne 11.5.2010)
200.000,- K (usnesení RHMP . 671 ze dne 11.5. 2010)
Platy zam stnanc
21
Finan ní prost edky na mzdy z rozpo tu MHMP ve výši 4,717.000,- K , z rozpo tu MŠMT
ve výši 10,930.000,- K a uvoln ných prost edk FO 200.000,- K byly erpány ve výši
15,847.000,- K , tj. ve 100 % výši. Z vyplacených mezd p ipadalo na nárokové složky 79,25 %,
na osobní p íplatky 9,45 %, na odm ny 7,55 % a na trvalé nadúvazkové hodiny 2,61%, suplované hodiny 0,84%, na p íplatky za zhoršené prost edí 0,30% mzdových prost edk .
Zavedením školního vzd lávacího programu AG od 1. 9. 2009 vzrostl týdn po et vyu ovacích jednotek o 41 (celkem 761 pro rok 2009-2010 oproti minulému školnímu roku, kdy inil 720
hodin), což iní zhruba 49 tisíc m sí
. Na pokrytí tohoto programu nemá škola finan ní zdroje. V p íštích ty ech letech bude zapot ebí navyšovat rozpo et až o 500 tisíc K ro
k realizaci ŠVP AG v závislosti na skute nosti, bude-li hodina v normálním úvazku nebo nadúvazková a bude-li ji vyu ovat starší i mladší pedagog.
i navýšení mzdových tarif pedagog bude každá hodina dražší, a to jak vyu ovací, tak
suplovaná i nadúvazková.
Dopl ková innost
Dopl ková innost je tvo ena pronájmem u eben pro výuku, t locvi en pro sportovní vyžití,
pronájmem nápojových automat a nájemným z bytu školníka.
Rozpo et
Skute nost
160.000,- K
428.288,- K
Dopl ková innost v roce 2010 zaznamenala zlepšení vzhledem ke zvýšenému po tu pronajatých u eben pro výuku a v tšímu zájmu o pronájem t locvi en.
Náklady na dopl kovou innost byly 70.400,- K . Celkový výsledek hospoda ení p ed zdan ním iní 357.888,- K . Da z p íjm iní 10.830,- K . Výsledek hospoda ení po zdan ní iní
347.058,- K . Návrh na p íd l do fondu odm n 80 % této ástky, tj. 277.500,- K a 20 % do rezervního tj. 69.558,- K .
22
erpání ú elových prost edk za rok 2010
Finan ní prost edky z rozpo tu MHMP – usnesení RHMP . 307 ze dne 16.3.2010
Rekonstrukce a oprava povrchu venkovního h išt uz 00094 1,000.000,- K
Usnesení 40/116 ze dne 16.9.2010 úprava sníženo o 126.000,- K
Rekonstrukce a oprava vnit ního povrchu t locvi en uz 00094 130.000,- K
Finan ní prost edky z rozpo tu MHMP – usnesení RHMP . 935 ze dne 1.6.2010
Rekonstrukce výtahu uz 00094 443.400,- K
Finan ní prost edky z rozpo tu MHMP – usnesení . 38/32 ze dne 3.6.2010, na základ RHMP
. 977 ze dne 8.6.2010
Odm ny pedagog , uz 91 1,048.000,- K / 771.000,- K odm ny, 277.000,- K odvody/
Usnesení RHMP . 947 ze dne 8.6.2010 uz 91
Skupinové studijní pobyty v zahrani í . projektu 3/4/2-001- Vým nný zájezd
40.000,- K
Usnesení RHMP 1831 ze dne 27.10.2010 uz 91
Oprava – havárie st echy – 170.000,- K
Usnesení RHMP . 1899 ze dne 16.11.2010 fin. prost edky z rozpo tu MŠMT se snižují o
239.000,- K
Usnesení RHMP . 2014 ze dne 21.12.2010 fin. prost edky z rozpo tu MŠMT se zvyšují o
15.000,- K
Usnesení RHMP . 1997 ze dne 21.12.2010 uz 91
Provoz školy 100.000,-K
Usnesení RHMP . 1998 ze dne 21.12.2010 schválení odpisového plánu dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku na rok 2010 ve výši 229.500,- K .
erpání ú elových prost edk z vlastních fond
Usnesení RHMP . 671 ze dne 11.5.2010 erpání fin. prost edk z RF
Vybavení laborato e fyziky nábytkem
93.352,- K
Vybavení laborato e fyziky didaktickou technikou 106.648,- K
23
Uvoln no i erpáno 200.000,- K
Usnesení RHMP . 671 ze dne 11.5.2010 erpání fin. prost edk z Fo
Uvoln no i erpáno 200.000,- K
Usnesení . 1190 ze dne 13.7.2010 erpání fin. prost edk z IF
Kotlové erpadlo uvoln no 90.000,- K , erpáno 68.664,- K
Oprava osv tlení v t locvi
uvoln no 170.000,- K , erpáno 168.975,- K
24
VII.
Další informace
íloha: u ební plán AG
školní rok 2010-2011
Ro ník
I. 10-14
švp
79-41-K/41
edm t
P
eský jazyk
Aj
Fj
Šj
Nj
Latina
3
4
Matematika
Fyzika
Chemie
Biologie
Geografie
ZSV
jepis
4
3
3
2
2
Estetická výchova
lesná výchova
IVT
VP1
VP2
VP3
VP4
2
2
2
CELKEM
33
4
F
2
4
4
4
5
II. 09-13
švp
79-41-K/41
A
B
C
S
2
4
5
4
4
4
P
S
2
4
4
4
4
4
2
4
4
4
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
2
2
2
35
2
2
2
2
21
2
2
2
34
2
2
2
2
20
2
2
2
34
2
2
2
20
3
4
3
F
1
4
1
4
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
8
3
4
A
1
4
3
3
2
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
1
3
2
3
2
2
3
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
35
4
3
C
1
3
4
3
B
1
3
4
1
2
2
1
9
35
IV. 07-11
79-41-K/401
A
B
S
3
4
3
3
2
2
2
2
34
3
4
4
III. 08-12
1
2
3
3
4
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
4
1
3
1
2
2
2
2
2
A
4
3
4
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
A
C
1
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
4
3
4
C
4
4
3
79-41-K/401
B
C
B
1
4
3
4
5
5
1
5
1
5
3
3
3
1
5
5
1
3
3
3
1
5
3
3
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
9
33
2
2
33
2
0
33
1
1
1
3
5
5
C
5
4
4
2
D
C
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
3
2
2
1
8
33
2
1
5
33
2
1
6
33
2
1
6
33
2
1
6
33
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
Výsledky spole né ásti maturitní zkoušky 2011
ŽÁCI,
KTE Í ZKOUŠKU NEKONALI
IHLÁŠEK
SKUPINA
OBOR
VZD LÁVÁNÍ
(3)
EDM T
V TOM V ÚROVNI
OBTÍŽNOSTI
PO ET
CELKEM
ZÁKLADNÍ
ESKÝ JAZYK A LITERATURA
ŽÁCI, KTE Í ZKOUŠKU
NEKONALI ÚSP ŠN
V TOM V ÚROVNI
OBTÍŽNOSTI
PO ET
CELKEM
VYŠŠÍ
ZÁKLADNÍ
V TOM V ÚROVNI
OBTÍŽNOSTI
PO ET
CELKEM
VYŠŠÍ
ZÁKLADNÍ
VYŠŠÍ
GYM
124
34
90
2
1
1
6
2
4
MATEMATIKA
GYM
44
31
13
1
0
1
0
0
0
CIZÍ JAZYK
GYM
80
32
48
1
0
1
0
0
0
EDM T
SKUPINA
OBOR
VZD LÁVÁNÍ
(3)
ŽÁCI, KTE Í ZKOUŠKU
VYKONALI ÚSP ŠN
V TOM V ÚROVNI
OBTÍŽNOSTI
PO ET
CELKEM
ZÁKLADNÍ
ESKÝ JAZYK A LITERATURA
VYŠŠÍ
INDEX ÚSP ŠNOSTI
DLE ÚROVN
OBTÍŽNOSTI
ZKOUŠKY (1)
ZÁKLADNÍ
VYŠŠÍ
GYM
116
31
85
93,9
95,5
MATEMATIKA
GYM
43
31
12
100,0
100,0
CIZÍ JAZYK
GYM
79
32
47
100,0
100,0
EDM T
SKUPINA
OBOR
VZD LÁVÁNÍ
(3)
PO ADÍ ŠKOLY A SKUPINY OBOR DLE K-SKÓRU
V RÁMCI
K-SKÓR
(2)
KRAJE A SKUPINY
OBOR
POZICE
ESKÝ JAZYK A LITERATURA
R A SKUPINY OBOR
Z CELKEM
POZICE
Z CELKEM
R CELKEM
POZICE
Z CELKEM
GYM
103,92
12
61
23
361
23
2 329
MATEMATIKA
GYM
87,64
19
50
79
332
85
2 120
CIZÍ JAZYK
GYM
92,50
13
59
21
359
21
2 287
Maturitní zkouška 2011 nesplnila o ekávání a pot ebný efekt. Je pracná, asov i finan
náro ná, omezuje výuku v ostatních ro nících.
My klademe vysoké nároky na výsledky a hodnocení studia našich žák . Jsme všeobecné gymnázium, které p ipravuje maturanty
k úsp šnému p ijetí na všechny typy vysokých škol. Naše vyšší nároky a p ísnost v hodnocení výsledk vzd lávání nep sobí pozitivn
na celkové umíst ní školy.
27