Č1.: ozszlstzotz ROZHODNUTI ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ

Komentáře

Transkript

Č1.: ozszlstzotz ROZHODNUTI ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ
MESTSKY URAD BRANDYS NAD LABEM.STARA BOLESLAV
oDBoR
STAVEBNÍHo
ÚŘeou
Masarykovo nám. 1, Brandýs nad Labem-StaráBoleslav
Sp.zn.: Y ý st.066223l z0l2l JJ
Brandýs nad Labem-StaráBoleslav, dne 26.6.2oI3
Č1.:
ozszlstzotz
Vyřizuj e: Jandourková, te|,326909713
Marie Štruplová,Sedláčkova
74l4O,25088 Čeliákovice
ROZHODNUTI
ÚznuNÍ RoZHoDNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Brandýs nad Labem-stará Boleslav, odbor stavebníhoúřadu,jako stavebníúřad příslušný
podle $ 13 odst' 1 písm. c) zákona é. 18312006Sb., o územnímplánování a stavebnímřádu (stavební
zákon), ve Zněnípozdějšíchpředpisů(dále jen ''stavebnízákon''), v územnímřízeníposoudil podle $ 84
aŽ 9I stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zaÍízení (dále jen
''rozhodnutí
o umístěnístavby''),kterou dne 5'12.2012 podala Marie Struplová, Sedláčkova 74140,250
''žadatel''),anazál<Jadétohoto
posouzení:
88 Čelákovice (dále jen
I.
Vydává podle $ 79 a 92 stavebníhozákona a $ 9 vyhlášky č' 50312006Sb., o podrobnějšíúpravě
územníhoÍizení,veřejnoprávní smlouvy a územníhoopatření
rozhodnutí
o umístění
stavby
komunikace (dále jen ''stavba'') na pozemku parc. č. 2482l|1 (orná půda) v katastrálním území
Káraný.
II. Stanoví podmínky pro umístěnístavby:
l.
2.
Stavba bude umístěnav souladu s grafickou přílohou, která obsahuje výkres současného
stavu území
v měřítku katastrální mapy Se zakreslením stavebníhopozemku, požadovaným umístěním stavby,
s vyznaěenímvazeb a vlivů na okolí, zejménavzdáleností od hranic pozemku a sousedníchstaveb'
Vyjádření MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru územníhorozvoje a památkové péěe,ze
dne 3 1.8.2012 pod éj. 4729 1lz0I2-I 40; souhlasía upozorňuje:
a) V předstihu pÍed zahájením výkopových a zemních prací je stavebník povinen řídit se
ustanovením š 22 a $ 23 zákona č. z0l|987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších
předpisů, tzn. ověřit si, zda (lzemí, kde bude Stavební činnost probíhat, je územím s
archeologickými nálezy (u Archeologického ústavu Av ČR nebo jiné organizace oprávněné k
provádění archeologických výzkumů ve smyslu cit. zákona) a v případě,že tomu tak je, již v
době pffpravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavuAv ČR a umožnitjemu nebo
(tzemÍzáchranný archeologický výzkum.
oprávněnéorganizaci provéstna dotčeném
b) o'.archeologickém ná|ezu, který nebyl uěiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být
učiněno oznámení archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo
prostřednictvím obecního úřadu($ 23 odst. 2), dál'eviz zákon ě' 20l|987 Sb., o státnípamátkové
péči,ve zněnípozdějšíchpředpisů.
3' ZávaznéstanoviskoMěÚ Brandýs n.L-Stará Boleslav, odboru životníhoprostředí,ze dne 15'1O'2O12
pod čj. 10015438.112012
souhlasíza splněnípodmínek:
a) Před vydáním stavebníhopovolení musí být vydán souhlas dle $17 odst' 1 písm. e) zákona č.
254/2001 Sb., vodní zátkon,ve znění pozdějšíchpředpisů,příslušnýmvodoprávním úřadem'
Žádostbude podána ve smyslu vyhl.č.432l2OO1Sb.,v platnémznění,včetněpříloh.
Při
výstavběmusíbýt respektovánastávajícívodovodnía kanalizačnísíťobce'
b)
c) Zasakovány mohou být pouze neznečištěné
vody dešťové,musí být prověřena dostatečná
vsakovacíschopnosthorninovéhoprostředí.
c.j.03537612013
str.2
d) Stavebníodpady budou uloženypodle druhu a kategorie odpadůa na zák|adějejich skutečných
vlastností(třídavyluhovatelnostiodpadůvodou, vzájemná mísitelnost,obsah škodlivin v sušině
atd.) na schválené úložiště(skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka
nebezpečnéhoodpadu, terénníúpravy, rekultivace apod.), odpady využitelnéjako druhotné
suroviny budou nabídnuty k využití.Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály
vytěženými během stavebníchčinností,pokud vlastnft prokáže,že budou použity v přirozeném
Stavu V místě stavby a Že jejich použitínepoškodínebo neohrozíživotníprostředínebo lidské
zdraví,se zákon o odpadech nevztahuje.
e) V průběhupracíbude vedena dodavatelemdíla evidence odpadůpodle zákona č.185/2001Sb. o
odpadechv platnémzněníavyhlášky vtŽp Čn č.383/2001sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná
kontrolním orgánům a to věetně dokladů.Doklady o nezávadnémzneškodněnívšech při stavbě
souhlasu.
vzniklých odpadůbudou předloženyk žádostio vydáníkolaudačního
4. Závazné stanovisko MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odboru životníhoprostředí, ze dne
26'2.2013pod čj. 100l10056l2013lZPFsouhlasíza splněnípodmínek:
a) odvod za odnětípůdy ze zemědělskéhopůdníhofondu na zákJadéustanovení$ 11 odst. 3) písm.
c) zákona č. 33411992 Sb., nebude předepsán v případě odnětí pro komunikace, nádvoří,
zpevněnéplochy aze|ei při bytové zástavbě.
b) Vsouladusust. $ 8odst. 1písm.a)zákonaě'334/1992Sb. adleust. $ 10vyhláškyě.|3lI994
Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdníhofondu, v platném
znéní, se stanovuje povinnost skrývky celého humusového horizontu. Na pozemku bude
provedena skrývka ornice na ploše cca 922 m, o mocnosti 0,30 m v celkovém objemu cca 277
ď. Termín zahájení skrývky ornice urěí pffslušný stavební úřad' Sejmutý humusový horizont
bude po dobu výstavby umístěn na nezastavěné části parcely, bude zabezpeóen proti
znehodnocenía zcizení.Po ukoněenístavby bude sejmutý humusový horizont využit pro koneěné
terénníúpravy a ozelenění podél komunikace. Přebytek ornice bude rozprostřen na pozemku
parc.ě.2482lI1 v k.ú.Káraný.
c) o ěinnosti související se skrývkou, přemístěním,rozprostřením či jiným využitím, uloŽením,
ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev bude veden protokol (pracovní deník),
v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a
účelnostivylživání těchto zemin.
d) Souhlasje vázánna uvedenýúčelstavby.V pffpadě změny účelupozbývá tento souhlasplatnost.
kraje ze dne |7.9.2012 pod čj.
5. Závazné stanovisko Hasičskéhozáchrannéhosboru Středočeského
-2l
HSKL-8 852 20I2-MB, souhlasíza podmínek:
a) Přístupovékomunikace budou zajištěnyve smyslu Š2 odst. 1 písm.d) vyhlášky č' 2312008Sb.' o
technických podmínkách požárlí ochrany staveb, ve znění pozdějšíchpředpisů,dle čl' 12.2 ČsN
73 0802,dle čl.4.4.ČsN 13 0833 a ČsN 73 6|10,
6. Projektová dokumentace na jednotlivé stavby musí být zpracována oprávněnou osobou dle vyhl.ě.
49912006Sb., ve zněnípozdějšíchpředpisů.
7 . Při zpracování projektovédokumentaceke stavebnímuřizeni bude dodržen$ 4 vyhlášky č:'39812009
bezbariérovélžívánístaveb.
Sb., o obecných technických požadavcich zabezpečujících
8 . V řešenémúzemíse nachází podzemní a nadzemní vedení správců sítí,jejich vyjádření je součástí
spisu. Při zpracování dokumentace pro stavebníÍízeníbudou respektovány podmínky těchto správců
sítí.
Učastníciřízenínanéžse vztahuje rozhodnutísprávníhoorgánu:
88 Čelákovice
Marie Štruplová,
nar. 3.3.1951,Sedláčkova74140,250
odůvodnění:
Dne 5.12.2012podal žadatelžádosto vydánírozhodnutío umístěnístavby.Protožežádostnebyla úplnáa
nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, by|
žadaÍe|dne 5.12.2OI2 vyzván k doplnění žádosti a Íizeníbylo přerušeno.Žádost byla doplněna dne
24.4.2013.
c j.0353't6t2013
str.3
Stavební úřad oznámi| zahájení územníhoÍízeníznámým účastnftůmÍízení,veřejnosti a dotčeným
orgánům.Současněnařídil veřejnéústníjednání spojenés ohledánímna místěna den 25,6.2013,o jehož
výsledku byl sepsánprotokol'
Stavební úřad v provedenémúzemnímřízení pÍezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky
Íízení,veřejností a dotčenýmiorgány a zjistil, že jqím uskutečněnímnejsou ohroženy zájmy chráněné
stavebnímzákonem, předpisy vydanými kjeho provedení a zvláštnímipředpisy. Umístění stavby je
v souladu se schválenou územněplánovací dokumentacía vyhovuje obecným požadavkůmna výstavbu.
Stanoviskasdělili:
- MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, oÚRaPP, pracovištěPraha
- MěÚ Brandýs nad Labem-StaráBolesl av, OŽP Praha
-
kraje, územníodbor Mladá Boleslav
Hasičský záchranný sbor Středočeského
Krajská hygienická stanice Středoěeskéhokraje se sídlem vPraze
-
ČyzDistribuce, a.s.,Teplickáč,.p.874/8,DěčínlV-Podmokly,405 02 Děčín2
STAVOKOMPLET spol.s r.o.,Zápy ě.p.25|,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
-
RwE Distribučníslužby,s.r.o.,Plynárenská č.p.499l|, Brno-střed, Zábrdovice,602 00 Brno 2
Povodí Labe, státnípodnik, víta Nejedléhoč.p.95118,SlezskéPředměstí,500 03 Hradec Králové 3
-
Pražskévodovody a kanalizace,a.s.,Dykova č.p'3, 100 00 Praha 10
Telefónica 02 Czech Republic, a's., olšanská268|16, Praha 3.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovanýchzvláštnímipředpisy a zahrnul je do podmínekrozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí,za použitíustanoveníprávních předpisů ve
výroku uvedených.
Účastníci Íízení- dalšídotěenéosoby:
obec Káraný, Hlavní město Praha, odbor evidence, správy a využitímajetku MHMP, Vladimír
Vinc, Miloslav Šmíd,Ing. Vladimír Rihák, Bc. Tomáš Mtiller, Dana Mtillerová, ČEZ Distribuce,
spol.s r.o., RWE Distribučníslužby, s.r.o.,Povodí Labe, státnípodnik,
a.s., STAVOKOMPLET
Pražskévodovodv a kanalizace.a.s.
Vypořádání s návrhy a námitkami úěastníků:
Účastnícineuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Nebyla přítomna.
Poučeníúčastnftů:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnůode dne jeho oznámeník odboru regionálního rozvoje
Krajského úřaduStředočeskéhokraje podáním u zdejšíhosprávníhoorgánu.
odvolárrÍ se podává s potřebným poětem stejnopisůtak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
dostal jeden stejnopis.NepodáJi účastnftpotřebný počet stejnopisů,vyhotoví je
aby každý účastník
správní orgán na náklady úěastnfta. odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
rozhodnutíjenepřípustné.
výrok nebojeho vedlejšíustanovení.odvoláníjen proti odůvodnění
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územnítrorozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územníhorozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemnéhovyhotovení územníhorozhodnutíopatřený doložkou právní moci doručítakémístně
příslušnémuobecnímu úřadu, pokud není stavebnímúřadem,a jde-li o stavby podle $ 15 nebo 16
stavebníhozákona, takéstavebnímuúřadupříslušnémuk povolení Stavby.
C.j.03537612013
str.4
Rozhodnutí má podle Š93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ' Podmínky rozhodnutí o umístění
stavbyplatípodobutrváníStavby
čizaÍízení,nedošlo-lizpovahyvěcikjejichkonzumaci.
Jiřina Jandourková
referentodborustavebního
samostatný
úřadu
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 1'5dnů.
Vyvěšeno
a""...l..Q...
.Q0:.'?!].l...'...
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuj
Sejmuto dne:
mutí oznámení'
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č.
Kě byl zap|acen.
18 písm.a) ve výši 1000
obdrží:
účastníci
Marie Štruplová,Sedláčkovaě.p.74t4O,250 88 Čelákovice
obec Káraný, IDDS: jkeas36
sídlo:Václavská č'p.|9,250 75 Káraný
Hlavní město Praha, odbor evidence, správy avyužití majetku MHMP, IDDS: 48ia97h
sídlo:Mariránskénáměstíč,.p.2l2,staréMěSto, l10 00 Praha 1
Vladimír Vinc, Lázeňská č.p.78l|1,250 0I Brandýs n.Labem-St'Bol.1
Miloslav Šmíd,václavská ě'p. |42,25O75 Káraný
Ing. Vladimír Rihák, Makedonskáč,'p.599|3,Střížkov,19o 0o Praha 9
Bc. TomášMtiller, Společnáč.p'221214,Libeň, 182 00 Praha 82
Dana Múllerová, Společnáč.p'22I2l4, Libeň, 182 00 Praha 82
ČBZ Distribuce, a.S.,IDDS: v95uqfy
sídlo:Teplická ě.p. 87418,DěčínlV-Podmokly,405 02 Děč,ín2
STAVOKOMPLET spol.sr.o., IDDS: n834kd3
sídlo:Královická č.p.257,Zápy,250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
RWE Distribučníslužby,s.r.o.,IDDS: jnnyjs6
sídlo:Plynárenská č.p.499l|, Brno-střed,Zábrdovice,602 00 Brno 2
Povodí Labe, státnípodnik, IDDS: dbytSg2
sídlo:Víta Nejedléhoč.p'951/8,SlezskéPředměstí,500 03 Hradec Králové 3
Pražskévodovody a kanalizace,a.s.,IDDS: ec9fspf
sídlo:Dykova ě.p. 3, l00 00 Praha 10
dotčenéorgány státnísprávy
MěÚ Brandýs nad Labem-StaráBoleslav, oÚRaPP, Praha, IDDS: c5hb7xy
sídlo:náměstíRepubliky č.p.3, 1l0 00 Praha 1
MěÚ Brandýs nad Labem-StaráBoleslav, oŽPPraha,IDDS: c5hb7xy
sídlo:náměstíRepubliky č'p.3, 110 01 Praha 1
Hasičskýzáchrannýsbor Středočeského
kraje, územníodbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo:Laurinovač.p.|370,293 01 Mladá Boleslav 1
Krajská hygienická staniceStředočeského
kraje se sídlemv Praze,IDDS: hhcai8e
sídlo:Dittrichova ě.p' 329117,NovéMěsto, 120 00 Praha2

Podobné dokumenty

Uložení písemnosti V. Knotek

Uložení písemnosti V. Knotek jehožpobyt není mám.'Zásilku či. zotst 38 845 - 170, spis.zn.PoP/101/13/výz/Zem' lyzvednout naMěstskémúřaduBrandýsnad Labem- StaráBoleslav, odbor vnitřnísprávy,Biskupská7,Praha 1, 4.patro, v úřední...

Více

Rozsudek č. 208/2011

Rozsudek č. 208/2011 Poúčení:PlotitomutorczsudkujemoŽnopodatodvolránídoosmidnů'odednedoručení písemnéhovy'botovení rozsudku ke Krajskému soudu vUstí nad I-abeÍn prostfudnicMm okesního soudu v I'unech Rozsudek můžeodvol...

Více

"," ilililililililtilililil|il]|ililil1iltill|il

jehoŽ územního obvodu se umístěnistavbytýká (obecníúřadnenístavebnínúřaden). Rozhodnutío změně územního Íozhodnutí má podle ustanoveíí$ 9] odst' l stavebního ákona p|atnost2 roky. Podmínkyrozhodnut...

Více

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan

Soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 6, JUDr. Jan Registrovaný dražitel prokáže svou totožnost ,,Dokladem o prokázání totožnosti registrovaného dražitele pro dražby probíhající na portálu www.exdrazby.cz'' (dále jen ,,Doklad o prokázání totožnosti...

Více

RoZHoDNUTÍ

RoZHoDNUTÍ - Účastnícise k podkladůmrozhodnutínevyiádřili.

Více

Rozhodnutí o umístění stavby

Rozhodnutí o umístění stavby Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne ieho oznámení ke Kraiskému úřadu Středoěeskéhokraje podánímu zdejšíhosprávníhoorgánu. odvolání se podává s potřebn;ýmpočtemstejnopisůtak, ab...

Více