SOUTĚŽNÍ ŘÁD společných soutěží ČBA regionu Východ a GOZBALL

Komentáře

Transkript

SOUTĚŽNÍ ŘÁD společných soutěží ČBA regionu Východ a GOZBALL
 SOUTĚŽNÍ ŘÁD společných soutěží ČBA regionu Východ a GOZBALL Kapitola 1 – Základní pojmy § 1.1 – Pořadatel, pořádající subjekt a řídící orgány Pořadateli společných soutěží jsou Česká Baseballová Asociace region Východ (ČBA RV) a Górnośląski Okręgowy Związek Baseballu i Softballu (GOZBALL), které mohou pravomoci v jejich řízení delegovat na jmenovanou komisi či osoby (vedoucí soutěže). § 1.2 – Kategorie soutěží Společné soutěže se pořádají v kategorii mužů (od 16 let), juniorů (do 18 let), kadetů (do 15 let), mladších kadetů (do 13 let), žáků (do 11 let), mladších žáků (do 10 a 9 let) a mini žáků (do 8 a 7 let). Způsobilost se posuzuje ročníkem narození. § 1.3 – Formát hry Společné soutěže se hrají ve formátu baseballu, malého baseballu, coachpitche, tee­ballu a beeballu. Ve formátu baseballu se hrají soutěže mužů, U18, U15 a U13 (ti hrají na menším hřišti). Ve formátu malého baseballu se hrají soutěže U11. Ve formátu coachpitche se hrají soutěže U10 a U9, ve formátu tee­ballu se hrají soutěže U8 a ve formátu beeballu se hrají soutěže U7. Kapitola 2 ­ Systém soutěží § 2.1 – Moravsko­Śląska liga §§ 2.1.1 ­ Účastníci soutěže Moravsko­Śląskou ligou (MSL) se rozumí dlouhodobá soutěž v dané kategorii o nejméně třech účastnících, z nichž každý musí odehrát v základní části alespoň 12 utkání. Moravsko­Śląska liga se pořádá jako otevřená soutěž pro přihlášená družstva. Družstva musí být řádně zaregistrována u České Baseballové Asociace (ČBA) nebo Polského svazu baseballu a softballu (PZBALL). §§ 2.1.2 – Rozpis a pořadí soutěže Moravsko­Śląska liga se hraje dle rozpisu schváleného ČBA RV a GOZBALL před zahájením soutěže podle termínů dohodnutých zástupci klubů na tzv. Burze termínů. Ve lhůtě 14 dní od data konání Burzy termínů bude možné přeložit utkání po dohodě jeho účastníků a schválení ČBA RV a GOZBALL bez manipulačního poplatku. Přeložení utkání po uvedené lhůtě od Burzy termínů bude zpoplatněno manipulačním poplatkem ve výši 500,­ Kč jdoucímu na vrub družstvu, které přeložení iniciuje. Po skončení soutěže stanoví vedoucí soutěží konečné pořadí podle následujících kritérií: 1) vyšší bilance *) celkem 2) vyšší bilance *) ze vzájemných utkání 3) nižší počet skrečí celkem 4) nižší počet skrečí ve vzájemných utkáních 5) los *) bilance = počet vítězství / (počet vítězství + počet porážek) Vítěz soutěže získává pro příslušný rok titul “Mistr Moravsko­Śląsky v kategorii …”. 1 §§ 2.1.3 – Regionální přebor ČBA RV Součástí Moravsko­Śląskej ligy je Regionální přebor Východ příslušné kategorie, kterého se účastní pouze družstva řádně registrovaná u ČBA. Podmínkou pro Regionální přebor Východ jsou nejméně čtyři účastníci Moravsko­Śląskej ligy. STK ČBA může v odůvodněných případech uznat jako Regionální přebor Východ i soutěž o pouze 3 družstvech. Jedná se o postupovou soutěž v souladu se Soutěžním řádem celostátních soutěží mládeže ČBA. Nejvýše postavený tým konečného pořadí Moravsko­Śląskej ligy, který je řádně registrovaný u ČBA, se stává vítězem Regionálního přeboru Východ příslušné kategorie s právem přímého postupu na MČR U15, MČR U13 nebo MČR U11. Pro Regionální přebor Východ jsou závazná ustanovení § 4.1 (Základní předpis), § 4.13 (Antidopingová kontrola), § 5.1 (Omezení pro hráče), § 5.2 (Registrace) a § 5.3 (Cizí státní příslušníci) tohoto Soutěžního řádu. § 2.2 – Moravsko­Śląsky pohár §§ 2.2.2 – Účastníci soutěže Moravsko­Śląsky pohár (MSP) je organizován formou jednorázového turnaje pro příslušnou kategorii. Jedná se o nástavbovou soutěž pro družstva přihlášená do Moravsko­Śląskej ligy. Přihlášku do MSP mohou družstva podat do 1. 8. 2016. V případě neúčasti přihlášeného týmu na MSP je stanovena penalizace 5000,­Kč. §§ 2.2.3 – Rozpis a pořadí soutěže Moravsko­Śląsky pohár (MSP) se hraje dle rozpisu schváleného ČBA RV a GOZBALL, a to alespoň týden před jeho začátkem. Při nasazování do turnaje bude zohledněno celkové pořadí týmů v Moravsko­Śląskej lize (MSL). Vítěz turnaje získává pro příslušný rok titul “Vítěz Moravsko­Śląskeho Poháru v kategorii …”. Kapitola 3 – Průběh soutěže § 3.1 – Odložené utkání Je­li utkání celé odloženo z důvodu vyšší moci, dohodnou se soupeři o jeho náhradním termínu, případně o změně termínů dalších utkání. Tuto změnu nahlásí obě družstva vedoucím soutěže ČBA RV a GOZBALL. Změnu současně zašlou na emailové adresy ​
[email protected]​
a ​
[email protected]​
. V případě, že k dohodě nedojde rozhodnou vedoucí soutěže RV a GOZBALL a informují družstva o novém termínu utkání. § 3.2 – Skřečované utkání Nedostaví­li se družstvo k řádně naplánovanému utkání, je toto skrečováno ve prospěch soupeře s výsledkem 0:X, kde X představuje počet směn příslušné věkové kategorie podle § 4.8. Oznámí­li družstvo vedoucímu soutěže s předstihem větším než dva dny, že se nedostaví k utkání, přičemž nedojde k dohodě o přeložení utkání se soupeřem, či tato dohoda není možná, bude toto utkání skrečováno s pokutou 500,­ Kč pro toto družstvo. Dojde­li k tomuto oznámení skreče vedoucímu soutěže ve lhůtě menší než dva dny před utkáním, či nedojde­li k oznámení vůbec, bude družstvu vyměřena pokuta 1000,­ Kč. Nedostaví­li se družstvo bez oznámení vedoucímu soutěže ke svému domácímu utkání, bude toto skrečováno s pokutou 5000,­ Kč. § 3.3 – Vyloučení a odstoupení družstva ze soutěže Vedoucí soutěže mohou v odůvodněných případech vyloučit družstvo ze soutěže. Odstoupí­li (je­li vyloučeno) družstvo ze soutěže, jím dosažené výsledky se anulují. Odstoupivší ani vyloučené družstvo není klasifikováno v závěrečné tabulce. Kapitola 4 – Průběh utkání § 4.1 – Základní předpis Příprava, podmínky a průběh utkání se řídí platnými Pravidly baseballu vydanými ČBA v roce 2016 (dále jen “Pravidla”) s výjimkami danými tímto Soutěžním řádem, jeho dodatky a následujícími odlišnostmi: §§ 4.1.1 – Odlišnosti pravidel jednotlivých kategorií Soutěže U13, U11, U10, U9, U8 a U7 se hrají podle příslušné úpravy pravidel schválené pro danou kategorii. Úpravy pravidel tvoří přílohu tohoto Soutěžního řádu. §§ 4.1.3 – Suplující pálkař Používání suplujícího pálkaře je dovoleno pouze v kategoriích mužů. 2 §§ 4.1.4 – Omezení pro nadhazovače V soutěži smí nadhazovač ve věku (V) nadhazovat nejvýše (V *4­25) pálkařů za den a nejvýše (V *4­10) pálkařů za tři po sobě jdoucí dny. Nadhození byť jediného nadhozu na pálkaře se počítá. Přitom věk (V) nadhazovače se posuzuje ročníkem narození. V případě, že počet možných odházených pálkařů na den je nižší než (V), platí (V) jako počet možných odházených hráčů za den. §§ 4.1.5 – Limitace technických nadhozů Pořadatel soutěží doporučuje všem trenérům dodržovat omezení technických nadhozů podle věkových kategorií stanovených ČBA, která jsou v platnosti na celostátních soutěžích mládeže. §§ 4.1.6 – Pálky V soutěži U18 je povoleno hráčům starším 16 let používat pouze dřevěné a kompozitové pálky odpovídající pravidlům celostátních soutěží mužů. Hráči ve věku 16 let mohou používat kovové pálky s váhovým rozdílem (tzv. dropem) o hodnotě ­3. § 4.2 – Bezpečnost Pořádající oddíl je povinen zajistit pro utkání zdravotnickou službu, tedy osobu znalou první pomoci, lékárničku alespoň v rozsahu lékárničky pro automobilisty a možnost odvozu do zdravotnického zařízení. Osoby účastnící se přímo utkání (hráči, trenéři, rozhodčí) nesmějí v jeho průběhu používat žádné návykové látky (alkohol, tabák apod.) ani nesmějí mít v ústech během svého působení na hrací ploše (v útoku i v obraně) žádné uvolněné předměty. § 4.3 – Začátek utkání Doba začátku utkání je stanovena rozpisem utkání. Není­li družstvo v okamžiku začátku zápasu vlastní vinou připraveno ke hře, může být utkání skrečováno. § 4.4 – Způsobilost podmínek ke hře O způsobilosti podmínek ke hře rozhoduje domácí manažer, po předání hřiště hlavnímu rozhodčímu rozhoduje dále on. Hlavní rozhodčí také určuje, odloží­li se utkání v případě nepříznivých podmínek ihned nebo čeká­li se na případné zlepšení. § 4.5 – Hřiště před začátkem utkání Nárok na hrací plochu před utkáním je rozdělen mezi obě družstva, domácí tým využívá plochu mimo níže stanovené časy a umožní běžné rozcvičení hostů. Před prvním utkáním na daném hřišti je nárok rozdělen takto: 60 min. až 30 min. před utkáním – hosté 30 min. až 20 min. před utkáním – domácí 20 min. až 10 min. před utkáním – hosté 10 min. před utkáním až začátek utkání ­ úprava hřiště a rozhodčí § 4.6 – Sestava hráčů Nejpozději 5 minut před začátkem utkání předloží vedoucí obou družstev hlavnímu rozhodčímu potvrzenou soupisku družstva (viz § 5.4), zahajovací pořadí pálkařů (ve dvou kopiích, obsahující jméno, příjmení, pozici, číslo dresu). Pokud má oddíl v soutěži dané věkové kategorie pouze jedno družstvo, soupiska nebude vyžadována. § 4.7 – Protesty Proti rozhodnutím rozhodčího lze v případech stanovených Pravidly podat protest vedoucímu soutěže ČBA RV nebo GOZBALL. Protest musí být podán bezprostředně po protestované situaci, písemně do rukou hlavního rozhodčího, s popisem situace, přesného stavu utkání před protestovanou situací (skóre, směna, obsazení met, počet autů a nadhozů) a s manipulačním poplatkem ve výši 300,­Kč. Příslušný vedoucí soutěže neodkladně rozhodne o oprávněnosti protestu. Manipulační poplatek se vrací jen v případě, že protest byl oprávněný. § 4.8 – Počet směn Soutěže mužů a U18 se hrají na devět směn. Soutěže U15 a U13 se hrají na sedm směn, soutěže U11, U10 a U9 na šest směn a soutěže U8 a U7 na 5 směn. Pokud vede v utkání mužů a U18 některé družstvo o dvacet a více bodů po ukončené páté směně, deset a více bodů po ukončené sedmé a další směně, utkání končí. Pokud vede v utkání U15 a U13 některé družstvo o dvacet a více bodů po ukončené čtvrté směně, deset a více bodů 3 po ukončené páté a další směně, utkání končí. Vede­li v soutěži U11, U10, U9 a U8 některé družstvo o deset a více bodů po ukončené čtvrté a další směně, utkání končí. Začíná­li kvůli nerozhodnému stavu směna po uplynutí časového limitu (viz § 4.9), hraje se podle pravidel IBAF pro tie­break, tedy s nasazením běžců na 1. a 2. metu a bez možnosti volby prvního pálkaře v první takto hrané směně. § 4.9 – Časový limit a jiná omezení Soutěže U18 se hrají pro jednotlivá utkání bez omezení a na časový limit 120 minut při dvojutkání nebo turnaji. Soutěže U15 se hrají na časový limit 120 minut pro jednotlivá utkání a 105 minut při dvojutkání nebo turnaji. Soutěže U13 se hrají na časový limit 120 minut pro jednotlivá utkání a 90 minut při dvojutkání nebo turnaji. Soutěže U11 se hrají na časový limit 120 minut pro jednotlivá utkání a 75 minut při dvojutkání nebo turnaji. Soutěže U10 a U9 se hrají na časový limit 45 minut. Soutěže U8 se hrají na časový limit 30 minut. Soutěže U7 se hrají na časový limit 20 minut. Po uplynutí tohoto limitu se již nezahajuje další směna, pokud není stav utkání nerozhodný. Vedení soutěže může u turnajů časový limit upravit. V soutěži U11 lze v každé směně dosáhnout jen 4 bodů. V soutěži U10, U9, U8 U7 je toto pravidlo uplatňováno při dosažení 5 bodů. Potom je směna ukončena a družstva se vymění v obraně a útoku. Výjimka: Při homerunu jsou započteny všechny dosažené body. § 4.10 – Přerušení utkání Je­li utkání z důvodů vyšší moci přerušeno, rozhodčí zaznamená přesný stav (skóre, směna, obsazení met, počet autů a nadhozů) v okamžiku přerušení a vedoucí soutěže rozhodnou o termínu dohrávky (lze dohrávat i další den). Sestava družstva na začátku dohrávky musí být stejná jako v okamžiku přerušení nebo může být změněna regulérním střídáním. § 4.11 – Výsledek utkání Pro uznání výsledku utkání za platný je nutné, aby byly odehrány alespoň 4 směny (3 a půl směny, pokud jsou domácí ve vedení) nebo aby utkání trvalo alespoň 45 minut do okamžiku, ze kterého se stanovuje závěrečné skóre. Rozhodčí ČBA RV zašle do tří pracovních dnů výsledek zápasů mezi družstvy ČBA RV na email ​
[email protected]​
. Rozhodčí GOZBALL zašle do tří pracovních dnů výsledek zápasů mezi družstvy GOZBALL na email [email protected]​
. § 4.12 – Zápis a Zpráva z utkání Pořádající oddíl musí vést oficiální zápisy z utkání. Tyto zápisy musí být vedeny podle pravidel o zapisování a uchovány alespoň do 31.12. příslušného roku. Bezprostředně po utkání podepíší rozhodčí a vedoucí družstev zprávu o utkání, ve které je uveden dosažený výsledek, jména nadhazovačů a počet jimi odházených pálkařů během utkání, případně další důležité okolnosti utkání. Rozhodčí ČBA RV zapíše do tří pracovních dnů Zprávu na web ČBA RV včetně dalších důležitých okolností utkání. § 4.13 – Antidopingová kontrola Hráči jsou povinni podrobit se na vyzvání orgánů antidopingové kontroly této kontrole. Kontrola v ČR probíhá podle Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu Antidopingového výboru ČR. Kontrola v PL probíhá dle platných norem PZBALL. V případě pozitivního nálezu je s hráčem, oddílem a příslušnými funkcionáři zavedeno disciplinární řízení v souladu s těmito Směrnicemi. Kapitola 5 – Zúčastněné osoby § 5.1 – Omezení pro hráče Soutěží U18 se jako hráči mohou zúčastnit pouze chlapci, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 13 let a nejvýše 17 let věku a až 2 osoby ve věku 18 let, přičemž musí být nasazeni mimo pozice nadhazovače a chytače. Soutěží U15 se jako hráči mohou zúčastnit pouze chlapci, kteří v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 12 let a nejvýše 15 let věku. Soutěží U13 se jako hráči mohou zúčastnit pouze osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 10 let a nejvýše 13 let věku. Soutěží U10 se jako hráči mohou zúčastnit osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 7 let a nejvýše 10 let věku. Soutěží U11 se jako hráči mohou zúčastnit osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 8 let a nejvýše 11 let věku. Soutěží U9 se jako hráči mohou zúčastnit osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 6 let a nejvýše 9 let věku. Soutěží U8 se jako hráči mohou zúčastnit osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 5 let a nejvýše 8 let věku. V družstvu U8 mohou hrát až 3 osoby do věku 9 let, nově registrované u ČBA nebo PZBALL v daném kalendářním roce. Soutěží U7 se jako hráči mohou zúčastnit 4 osoby, které v daném kalendářním roce dosáhnou alespoň 5 let a nejvýše 7 let věku. V družstvu U7 mohou hrát až 3 osoby do věku 8 let, nově registrované u ČBA nebo PZBALL v daném kalendářním roce. Za způsobilost hráče k účasti v utkání odpovídá vedoucí příslušného družstva. Družstvům může být ČBA RV nebo GOZBALL udělena písemně konkrétní věková výjimka. Tato se předkládá před začátkem utkání na setkání manažerů a rozhodčích. Na základě této výjimky může současně v utkání nastoupit v jednom družstvu maximálně 5 hráčů, přičemž nemohou hrát současně na postech nadhazovače a chytače. § 5.2 – Registrace Registrace v ČBA a příslušnost k oddílu se prokazuje registračním seznamem členů. Hráči, koučové, vedoucí družstev i rozhodčí musí být registrovanými členy ČBA (viz Stanovy a Registrační řád). Hráči musí být registrováni v oddílu, v jehož družstvu hrají, nebo musí mít pro hru v tomto družstvu schváleno hostování ČBA (viz Přestupní řád). Hráči jednoho oddílu nesmějí v jedné soutěži hrát za více různých družstev, pokud je k tomu neopravňuje schválené hostování. Registrační seznamy členů jsou k dispozici na stránkách www.baseball.cz včetně schválených hostování. Registrace v GOZBALL a příslušnost k oddílu se prokazuje seznamy hráčů jednotlivých družstev, které jsou k dispozici na stránkách www.gozball.pl. Hostování schválená GOZBAL jsou uvedeny tamtéž formou poznámky. § 5.3 – Cizí státní příslušníci V hrající sestavě družstva mohou být současně nejvýše 3 ne­občané Evropské unie, přičemž nesmějí společně tvořit dvojici nadhazovač ­ chytač. § 5.5 – Soupiska hráčů Pokud má oddíl v soutěži jedné věkové kategorie 2 a více družstev, musí mít pro každé z těchto družstev soupisku hráčů schválenou VV ČBA RV nebo VV GOZBALL dle územní příslušnosti družstva. Každý hráč může být uveden pouze na jedné soupisce. V jednom utkání mohou startovat maximálně 4 hráči, kteří nejsou vedeni na soupisce daného družstva. Předloženou soupisku lze v průběhu soutěže doplňovat. Kapitola 6 – Rozhodčí, další zúčastněné osoby § 6.1 ​
–​
Nominace rozhodčích Nominaci rozhodčích na jednotlivá utkání provádí Komise rozhodčích ČBA RV a GOZBALL. Na utkání mezi týmy ČBA RV a GOZBALL jsou nominováni rozhodčí ČBA RV i GOZBALL. § 6.2 – Povinnosti rozhodčích Rozhodčí jsou povinni se dostavit k utkání 10 minut před jeho začátkem řádně oblečeni v předepsané ústroji. Hlavní rozhodčí musí mít vlastní masku, chránič hrudi a chrániče holení. Rozhodčí musí řídit utkání v souladu s Pravidly a tímto Soutěžním řádem. Rozhodčí ČBA RV po zápase nechá potvrdit Zprávu o utkání, zapíše výsledek utkání na web ČBA RV a odešle Zprávu o utkání do 5 pracovních dnů na adresu: Ondřej Gongol, Národních Mučedníků 2548, 738 01 Frýdek­Místek. V případě protestu je povinen toto oznámit nejpozději první pracovní den. § 6.3 – Odměna pro rozhodčí Odměnu pro rozhodčí ČBA RV stanovuje VV ČBA RV samostatným předpisem. Výplatu rozhodčích provádí ČBA RV měsíčně po zaslání Zpráv o utkání. Termín vyplacení je do 10. dne následujícího měsíce. § 6.4 – Další zúčastněné osoby Další osoby zúčastněné na průběhu utkání (zapisovatel, sběrači míčů a pálek, údržba hřiště, komentátoři apod.) jsou povinni se při výkonu své funkce řídit pokyny rozhodčích a vedoucího soutěže, kteří mají právo v odůvodněném případě je jejich funkce zbavit. Kapitola 7 – Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže § 7.1 – Náležitosti odvolání Odvolání proti rozhodnutí vedoucího soutěže ČBA RV může k VV ČBA RV podat oddíl nebo účastník soutěže, jehož se rozhodnutí týká a je registrovaný ČBA, a to do 10 dnů od příslušného rozhodnutí. Rozhodnutí VV ČBA RV je konečné. 5 § 7.2 – Manipulační poplatek za odvolání Výše manipulačního poplatku za odvolání je 300,­Kč u VV ČBA RV. Manipulační poplatek musí být před projednáváním odvolání uhrazen ve prospěch ČBA RV. Manipulační poplatek se vrací pouze v případě, že VV ČBA RV změní rozhodnutí vedoucího soutěže ČBA RV. Kapitola 8 – Závěrečná ustanovení § 8.1 – Účinnost Soutěžního řádu Tento Soutěžní řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2016 a ruší se jím všechny předchozí soutěžní řády ČBA RV (resp. SmOP) i se svými dodatky. Přehled ročníků pro rok 2016 Kategorie věk věk dívk
ročníky od do y Muži 16 ­ ne 2000 a starší U21* 15 21 ne 1995 – 2001 U18 13 17 ne 1999 – 2003 (+ max. 2 hráči 1998) U15 12 15 ne 2001 – 2004 U13 10 13 ano 2003 – 2006 U11 8 11 ano 2005 – 2008 U10 7 10 ano 2006 – 2009 U9 6 9 ano 2007 – 2010 U8 5 8 ano 2008 – 2011 (+ max. 3 hráči 2007) U7 5 7 ano 2009 – 2011 (+ max. 3 hráči 2008) * celostátní soutěže juniorů dle samostatného soutěžního řádu a metodických pokynů ČBA Kilometrovník ​
–​
vzdálenost měst v km F­M Olomouc Ostrava Šumperk Zlín 100 30 160 100 120 60 80 70 Olomouc 100 100 60 70 190 140 150 150 Ostrava 30 100 130 130 90 50 60 60 Šumperk 160 60 130 130 210 160 150 170 Zlín 100 70 130 130 200 140 150 150 Katowice 120 190 90 210 200 60 60 40 Jastrzebie 60 140 50 160 140 60 30 20 Rybnik 80 150 60 150 150 60 30 20 Žory 70 150 60 170 150 40 20 20 F­M 6 Katowice Jastrzebie Rybnik Žory Odlišnosti pravidel baseballu U13 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Rozměry hřiště ­ vnitřní pole je čtverec o straně 70 stop (21.33m) ­ vzdálenost pro přiznání home­runu je alespoň 250 stop (74m) ­ nadhazovací meta je 50 stop (15.24m) od vrcholu domácí mety a doporučeně 8 palců (20.3cm) nad úrovní pole ­ průměr nadhazovacího kruhu je 14 stop (4.28m) ­ doporučená šířka zámezí (domácí meta ­ backstop, pomezní čára ­ plot) je alespoň 25 stop (7.62m) ­ území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od mety a od jejího středu je dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm) ­ území chytače je dáno prodloužením postranních čar území pálkaře do vzdálenosti 9 stop (2.74m) za vrchol mety 2. Vybavení ­ pálky nesmějí být delší než 32 palců (81.28cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) ­ na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny ­ helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce, musí mít dvojitý chránič uší ­ všichni chlapci musí mít suspenzor ­ zadák musí mít plastron, chránič krku, zadáckou masku s helmou, suspenzor a betony, platí to i během rozcvičování 7 Odlišnosti pravidel malého baseballu U11 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Rozměry hřiště ­ vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29m) ­ vzdálenost pro přiznání home­runu je alespoň 200 stop (60.96m) ­ nadhazovací meta je 42,5 stop (13.00m) od vrcholu domácí mety a doporučeně 6 palců (15.2cm) nad úrovní pole ­ průměr nadhazovacího kruhu je 10 stop (3.05m) ­ doporučená šířka zámezí (domácí meta ­ backstop, pomezní čára ­ plot) je alespoň 25 stop (7.62m) ­ území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od mety a od jejího středu je dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm) ­ území chytače je dáno prodloužením postranních čar území pálkaře do vzdálenosti 9 stop (2.74m) za vrchol mety 2. Vybavení ­ pálky nesmějí být delší než 32 palců (81.28cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) ­ na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny ­ helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce, musí mít dvojitý chránič uší ­ všichni chlapci musí mít suspenzor ­ zadák musí mít plastron, chránič krku, zadáckou masku s helmou, suspenzor a betony, platí to i během rozcvičování 3. Nadhozy ­ nesprávná činnost nadhazovače má za následek ball (nikoli balk), kouč družstva v útoku může ihned po rozehře výsledek rozehry přijmout nebo odmítnout (s důsledkem „ball“ pro pálkaře) 4. Střídání ­ hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů 5. Běh po metách ­ běžec musí být na metě, pokud je nadhazovač s míčem v kontaktu s nadhazovací metou a zadák je připraven chytat nadhoz; metu může běžec opustit poté, co pálkař odpálil nebo nadhoz minul pálkaře ­ pokud běžec opustí metu předčasně, j​
e vyhlášen aut a míč je mrtvý, všichni ostatní běžci se vrátí na metu, ­
­
­
kterou drželi před nadhozem; v jedné rozehře může být vyhlášen pouze jeden předčasný výběh, jelikož okamžitě po vyhlášení běžce aut, je míč mrtvý pokud pálkař neodpálí a na běžce, který vyběhl předčasně, je zahrán aut, rozehra platí pokud pálkař neodpálí a běžec, který vyběhl předčasně, získá metu, musí se vrátit na původní metu; toto neplatí pro nucené běžce v případě mety zdarma pálkaři, jejich postup platí. Výjimka: při předčasném výběhu nemůže být dosažen bod běžcem, proto pokud má při nuceném postupu získat běžec z třetí mety bod a byl vyhlášen předčasný výběh je vyřazen ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu­pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a je na něho zahrán aut, rozehra platí pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, postupuje se dále takto: ­ pokud při odpalu pálkař obsadí metu, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před nadhozem nebo na nejbližší další tak, aby pálkaři zůstala získaná meta volná; přitom nelze dosáhnout bodu, běžci z jednotlivých met, na které nezbude volná meta, jsou vyřazen​
i​
ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu ­ pokud při odpalu pálkař odpálí homerun, oprávněně dosáhl domácí mety a jeho bod platí, ostatní běžci jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu ­ je­li pálkař po odpalu aut, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před nadhozem 6. Meta zdarma ­ před začátkem utkání se na setkání manažeři týmů s rozhodčími rozhodne, zda se hraje standardně (tzn. po 4 ballu hráč dostává metu zdarma – BB) ­ nebo pokud s tím souhlasí oba manažeři, hraje se toss systém: ­ po 4 ballu hráči nadhazuje jeho coach tossy, při odpalu nastává rozehra ­ pokud nedojde k odpalu ani z třetího tossu, je pálkař aut (SO+BB) 8 Odlišnosti pravidel coachpitche U10 a U9 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Odpalování ­ hráči nadhazuje kouč/trenér družstva v útoku nebo jím určená osoba 2. Hřiště ­ vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29m) ­ nadhazovací vzdálenost je 10­14m, nadhazovací kopec (žákovských rozměrů) není povinný ­ vzdálenost pro přiznání home­runu je alespoň 200 stop (60.96m) od vrcholu domácí mety ­ na hřišti nemusí být nadhazovací meta ani nadhazovací kopec ­ nadhazovačův kruhu má průměr 10 stop (3.05m) a střed v ose hřiště 46 stop (14.03m) od vrcholu domácí mety ­ doporučená šířka zámezí (domácí meta ­ backstop, pomezní čára ­ plot) je alespoň 25 stop (7.62m) ­ území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od hrany stativu a od jeho středu je dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm) ­ území chytače je dáno prodloužením postranních čar území pálkaře do vzdálenosti 9 stop (2.74m) za vrchol domácí mety 3. Průběh hry ­ strajky a bally se neposuzují ­ hráč musí odpálit nejpozději při svém čtvrtém nadhozu, jinak je aut ­ při stavu „tři nadhozy“ se foul­ball nepočítá jako nadhoz ­ odpal, při kterém pálkař nepálil plným švihem (ulejvka, slap apod.) je foul­ball ­ pokud je takový odpal chycen ze vzduchu, pálkař je aut a míč je ve hře ­ odpal, který se zastaví nebo je tečován/chycen ve vyznačené kruhové výseči 25 stop (7.6m) od středu stativu, je foul­ball ­ odpal chycený v této výseči ze vzduchu je aut a míč je ve hře ­ nadhazovač (hráč) musí být před odpalem v nadhazovacím kruhu ­ chytač musí být v klasickém posedu a usilovat o chycení nadhozu ­ rozehra končí, jakmile se míč vrátí nadhazovači (hráči) do jeho kruhu; následná přihrávka nadhazující osobě již není součást hry ­ běžec může dokončit běh na další metu, pokud na ní nepřerušeně již běžel před tím, než se míč vrátil nadhazovači do jeho kruhu ­ směna končí buď dosažením třetího autu nebo dosažením pátého bodu ­ pravidlo o vnitřním chyceném (infieldfly) se neuplatňuje 4. Nadhazující osoba ­ nadhazuje se horem (ze stoje nebo z kleku) ­ nadhazující osoba musí stát nebo klečet oběma nohama ve vymezené vzdálenosti (10­14m) ­ zasáhne­li nadhazující osoba úmyslně do hry (odpalu nebo přihrávky), míč je mrtvý a rozhodčí přidělí běžcům mety a vyhlásí auty tak, aby situace respektovala průběh rozehry a byl eliminován vliv překážení ­ odpal neúmyslně tečovaný nadhazující osobou (případně zábranou) je foul­ball ­ nadhazující osoba se musí vždy chovat a pohybovat tak, aby umožnila plynulou hru obrany ­ při ovlivnění hry nedodržením tohoto pravidla vyhlásí rozhodčí auty, body a postupy tak, aby eliminoval vliv překážení ­ zasáhne­li přihrávaný míč nadhazující osobu, aniž ta tomu mohla zabránit, zůstává ve hře ­ nadhazující osoba nesmí během rozehry koučovat hru útoku, může ale komunikovat s pálkařem před nadhozem ­ nadhazující osoba může být v odůvodněných případech rozhodčím zbavena své funkce ­ nadhazující osobu lze během utkání střídat, rozhodčí ale může tato střídání omezit, pokud narušují plynulost hry 5. Vybavení ­ pálky nesmějí být delší než 32 palců (81.28cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) ­ na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spikes a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny ­ helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce; musí mít dvojitý chránič uší ­ všichni chlapci musí mít suspenzor ­ zadák musí mít alespoň masku s chráničem krku a plastron ­ hraje se s měkkými coachpitchovými míči (flexiball) velikosti 9“ 6. Střídání ­ hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů 7. Běh po metách ­ běžec musí být na metě, dokud není míč odpálen 9 ­
pokud běžec opustí metu předčasně, ​
je vyhlášen aut a míč je mrtvý, všichni ostatní běžci se vrátí na metu, kterou drželi před nadhozem; v jedné rozehře může být vyhlášen pouze jeden předčasný výběh, jelikož okamžitě po vyhlášení běžce aut, je míč mrtvý ­
­
­
­
pokud pálkař neodpálí, běžec se musí vrátit na metu, kterou předčasně opustil pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a je na něho zahrán aut, rozehra platí pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, postupuje se dále takto: ­ pokud při odpalu pálkař obsadí metu, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem nebo na nejbližší další tak, aby pálkaři zůstala získaná meta volná; přitom nelze dosáhnout bodu, běžci z jednotlivých met, na které nezbude volná meta, jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu ­ pokud při odpalu pálkař odpálí homerun, oprávněně dosáhl domácí mety a jeho bod platí, ostatní běžci jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu je­li pálkař po odpalu aut, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem 10 Odlišnosti pravidel tee­ballu U8 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Odpalování ­ hraje se bez nadhozu, pálkař odpaluje míč ze stativu ­ výšku stativu si může každý hráč nastavit podle potřeby ­ pálkař musí zaujmout pevné postavení ve svém území, které pak již nesmí měnit (kromě běžného nákroku) ­ míč na stativ následně pokládá rozhodčí, pálit se smí až po jeho pokynu “hra” 2. Hřiště ­ vnitřní pole je čtverec o straně 60 stop (18.29m) ­ vzdálenost pro přiznání home­runu je alespoň 165 stop (50.29m) od vrcholu domácí mety ­ na hřišti nemusí být nadhazovací meta ani nadhazovací kopec ­ nadhazovačův kruhu má průměr 10 stop (3.05m) a střed v ose hřiště 46 stop (14.03m) od vrcholu domácí mety ­ doporučená šířka zámezí (domácí meta ­ backstop, pomezní čára ­ plot) je alespoň 25 stop (7.62m) ­ stativ je umístěn v ose hřiště svým středem 4 stopy (1.22m) od vrcholu domácí mety směrem k backstopu ­ území pálkaře má rozměr 6x3 stopy (1.82x0.91m), je 4 palce (10.2cm) od hrany stativu a od jeho středu je dopředu i dozadu o 3 stopy (0.91cm) 3. Průběh hry ­ odpal, při kterém pálkař porazil stativ, je foul­ball, pokud nebyl chycen ze vzduchu ­ odpal, při kterém pálkař nepálil plným švihem (ulejvka, slap apod.) je foul­ball ­ pokud je takový odpal chycen ze vzduchu, pálkař je aut a míč je ve hře ­ odpal, který se zastaví nebo je tečován/chycen ve vyznačené kruhové výseči 25 stop (7.6m) od středu stativu, je foul­ball ­ odpal chycený v této výseči ze vzduchu je aut a míč je ve hře ­ každý foul­ball i každý pokus odpálit se počítá jako strajk ­ po třech strajcích je pálkař aut ­ žádný polař nesmí vstoupit do trojúhelníku tvořeného 1., 3. a domácí metou, dokud není míč odpálen ze stativu ­ nadhazovač se před odpalem musí dotýkat nadhazovací mety, pokud na hřišti není, musí být v nadhazovacím kruhu ­ rozehra končí, jakmile se míč vrátí nadhazovači do jeho kruhu; následná přihrávka zadákovi ke stativu již není součást hry ­ směna končí buď dosažením třetího autu nebo dosažením pátého bodu ­ pravidlo o vnitřním chyceném (infieldfly) se neuplatňuje 4. Vybavení ­ pálky nesmějí být delší než 32 palců (81.28cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) ­ na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spikes a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny ­ helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce; musí mít dvojitý chránič uší ­ všichni chlapci musí mít suspenzor ­ zadák nemusí mít speciální zadáckou výbavu, ale musí používat alespoň pálkařskou helmu ­ hraje se s měkkými míči (flexiball) velikosti 8.5“ 5. Střídání ­ hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů 6. Běh po metách ­ pokud po odpalu je míč navrácen nadhazovači a ten stojí v nadhazovacím kruhu, běžci mohou postoupit už jen na metu, o kterou zrovna usilují ­ běžec musí být na metě, dokud není míč odpálen ze stativu ­ pokud běžec opustí metu předčasně, ​
je vyhlášen aut a míč je mrtvý, všichni ostatní běžci se vrátí na metu, ­
­
­
kterou drželi před nadhozem; v jedné rozehře může být vyhlášen pouze jeden předčasný výběh, jelikož okamžitě po vyhlášení běžce aut, je míč mrtvý pokud pálkař neodpálí, běžec se musí vrátit na metu, kterou předčasně opustil pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, postupuje se dále takto: ­ pokud při odpalu pálkař obsadí metu, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem nebo na nejbližší další tak, aby pálkaři zůstala získaná meta volná; přitom nelze dosáhnout bodu, běžci z jednotlivých met, na které nezbude volná meta, jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu ­ pokud při odpalu pálkař odpálí homerun, oprávněně dosáhl domácí mety a jeho bod platí, ostatní běžci jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu je­li pálkař po odpalu aut, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem 11 Odlišnosti pravidel bee­ballu U7 od oficiálních baseballových pravidel (příloha Soutěžního řádu společných soutěží RV ČBA a GOZBALL) 1. Hráči a zapojení trenérů ­ tým tvoří 5­9 hráčů (po celou dobu utkání ale stejný počet hráčů) ­ hraje se bez prvometaře (trenér bránicích hráčů), bez catchera (zde se aut nehraje, stojí zde trenér útočících hráčů či rozhodčí), v zadním poli 0­3 zadní polaři ­ trenér na první metě chytá jen příhozy vlastních hráčů, odpaly protivníků sbírat nemůže, stejně jako nemůže nikoho tečovat mezi metami, ani házet dále po metách (hra po jeho chytu může pokračovat pouze, dá­li míč do ruky svému hráči v okolí první mety) 2. Odpalování ­ hraje se bez nadhozu, pálkař odpaluje míč ze stativu ­ výšku stativu si může každý hráč nastavit podle potřeby ­ pálkař musí zaujmout pevné postavení ve svém území, které pak již nesmí měnit (kromě běžného nákroku) ­ míč na stativ následně pokládá trenér útočících hráčů či rozhodčí, pálit se smí až po jeho pokynu “hra” 3. Hřiště ­ vnitřní pole je čtverec o straně 50 stop (cca 15m) ­ celková délka hřiště je cca120 stop (cca 40m) od vrcholu domácí mety (vnitřní pole) ­ nutná je dvojmeta (bílooranžová), aby trenér nepřekážel běžci ­ na hřišti nemusí být nadhazovací meta ani nadhazovací kopec ­ stativ je umístěn v ose hřiště svým středem 4 stopy (1.22m) od vrcholu domácí mety směrem k backstopu 3. Průběh hry ­ odpal, při kterém pálkař porazil stativ, je foul­ball, pokud nebyl chycen ze vzduchu ­ odpal, při kterém pálkař nepálil plným švihem (ulejvka, slap apod.) je foul­ball ­ pokud je takový odpal chycen ze vzduchu, pálkař je aut a míč je ve hře ­ odpal, který se zastaví nebo je tečován/chycen ve vyznačené kruhové výseči 25 stop (7.6m) od středu stativu, je foul­ball ­ odpal chycený v této výseči ze vzduchu je aut a míč je ve hře ­ pálkař pálí tak dlouho, dokud se mu nepovede úspěšný odpal (fairball) ­ žádný polař nesmí vstoupit do trojúhelníku tvořeného 1., 3. a domácí metou, dokud není míč odpálen ze stativu ­ nadhazovač se před odpalem musí dotýkat nadhazovací mety, pokud na hřišti není, musí být v nadhazovacím kruhu ­ směna končí buď dosažením třetího autu nebo dosažením pátého bodu ­ pravidlo o vnitřním chyceném (infieldfly) se neuplatňuje 4. Vybavení ­ pálky nesmějí být delší než 33 palců (83.8cm) a nesmějí mít barel o průměru větším než 2.25 palce (5.72cm) ­ na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny ­ helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném kruhu a běžce; musí mít dvojitý chránič uší ­ všichni chlapci musí mít suspenzor ­ zadák nemusí mít speciální zadáckou výbavu, ale musí používat alespoň pálkařskou helmu ­ hraje se s měkkými míči (flexiball) velikosti 8.5“ 5. Střídání ­ hráč základní sestavy se smí jednou vrátit do hry, pokud náhradník ukončil alespoň jeden start na pálce nebo hrál v poli alespoň 6 po sobě jdoucích autů 6. Běh po metách ­ v útoku je po každém odpalu posun jen o jednu metu ­ běžec musí být na metě, dokud není míč odpálen ze stativu ­ pokud běžec opustí metu předčasně, ​
je vyhlášen aut a míč je mrtvý, všichni ostatní běžci se vrátí na metu, ­
­
­
kterou drželi před nadhozem; v jedné rozehře může být vyhlášen pouze jeden předčasný výběh, jelikož okamžitě po vyhlášení běžce aut, je míč mrtvý pokud pálkař neodpálí, běžec se musí vrátit na metu, kterou předčasně opustil pokud pálkař odpálí, některý běžec vyběhne předčasně a není na něho zahrán aut, postupuje se dále takto: ­ pokud při odpalu pálkař obsadí metu, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem nebo na nejbližší další tak, aby pálkaři zůstala získaná meta volná; přitom nelze dosáhnout bodu, běžci z jednotlivých met, na které nezbude volná meta, jsou vyřazeni ze hry bez vyhlášení bodu nebo autu je­li pálkař po odpal aut, běžci se musí vrátit na metu, kterou drželi před odpalem
12 

Podobné dokumenty

08_stavebnicove_a_rekonfigurovatelne_stroje

08_stavebnicove_a_rekonfigurovatelne_stroje Švýcarská firma Precitrame Machines SA vystavila mj. rychlý multifunkční stroj MTR 410H (obr. 12), který je určen ke komplexnímu obrábění (včetně soustružení) malých vysoce přesných součástí - hodi...

Více

SOFTBALL

SOFTBALL ZČU – UK (skupina A) čtvrtek 10. 9. 2015

Více

FM 5/2013 - Naše Frýdecko Místecko

FM 5/2013 - Naše Frýdecko Místecko Žiji sama, a když zaplatím nájemné, spotřebitelský úvěr a kreditní kartu, zůstává mi měsíčně na živobytí tisíc korun. Úvěr budu splácet ještě čtyři roky. Dá se s tím něco dělat? Věra N. Situace se ...

Více

Pravidla EBL 2016 U11 Týmy: • Blesk Jablonec nad Nisou • Meteors

Pravidla EBL 2016 U11 Týmy: • Blesk Jablonec nad Nisou • Meteors double – 1,5 hod + dohrávka(( při rozdílu po 5. směně 10 bodů = konec zápasu) Omezení bodů: 5 bodů/směnu Bally: po 4. ballu následuje 2x toss od trenéra/asistenta (spodní, boční), v případě neodpál...

Více

Jaroslav Bradáč, Libuše Pětiletá, František Maňhal, Alena

Jaroslav Bradáč, Libuše Pětiletá, František Maňhal, Alena Jaroslav Bradáč, Libuše Pětiletá, František Maňhal, Alena Páchymová a Aleš Trpišovský. Tato mimořádně vzácná sestava se vůbec poprvé sešla v tomto kompletním složení dne 4. 2. 2008. Chrastavští zaj...

Více

Filmová výchova pro 21. století

Filmová výchova pro 21. století Jaké jsou výsledky studie o filmové gramotnosti? Jaká je definice filmové gramotnosti? Jaké kompetence musí studenti získat, aby byli „filmově gramotní“? Mohou být ona 3K v rovnováze? Jaká překvapi...

Více

Pulp fiction 2, aneb historky z Pardubic

Pulp fiction 2, aneb historky z Pardubic Účinkující: spousta pánů v dresech. Hrají softball. Moc jim to nejde. Nejprve hrají bílí s fialovými. Prvních pár směn se částečně kříží s příběhy dva a tři. Pak se to bílí trochu naučí a už neděla...

Více