Výroční zpráva za rok 2002

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za rok 2002
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
2
Výroční zpráva za rok 2002
Obsah:
5
Finanční, obchodní a technické údaje ve zkratce
6
Úvodní slovo předsedy představenstva
7
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti
11
Zpráva dozorčí rady
12
Výrok auditora
13
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
14
Finanční část
41
Základní informace o společnosti
43
Informace pro akcionáře
44
Identifikační údaje
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
3
Finanční, obchodní a technické údaje ve zkratce
Základní ukazatele hospodaření společnosti / Fundamental data on company economy:
Stálá aktiva
Intangible and tangible
assets and investments
Oběžná aktiva
Current assets
Vlastní kapitál
Shareholders´ equity
Základní kapitál
Registered capital
Cizí zdroje
Liabilities
Celková zadluženost
Total indebtedness
Výsledek hospodaření
Financial result (profit/loss)
Výsledek hosp. po zdanění
Financial result after
tax deduction
Přidaná hodnota
Added value
Produkt. práce
z přidané hodn.
Labour productivity
from the added value
Průměrný (přepočt.)
počet zam.
Average (recalculated)*
number of employees
Investice
Investments
měr.j.
tis.Kč
1997
302 771
1998
375 040
1999
360 136
2000
365 615
2001
406 190
2002
432 003
tis.Kč
55 726
64 146
56 131
70 372
51 015
35 911
tis.Kč
132 396
140 307
209 650
222 367
246 085
280 606
tis.Kč
73 472
73 472
142 472
142 472
142 472
149 926
tis.Kč
240 782
296 745
246 919
214 165
197 915
182 407
%
64,4
67,4
54
49
43
39
tis.Kč
2 087
8 844
16 963
22 961
28 484
44 861
tis.Kč
2 110
8 844
1 211
13 688
24 637
32 602
tis.Kč
40 944
61 217
84 500
87 316
95 567
92 588
tis.Kč
328,08
503,43
673,31
760,59
938,77
954,52
124,8
121,6
125,5
114,8
101,8
97
199 115
91 138
12 487
32 188
67 769
54 376
tis.Kč
Technické a obchodní údaje / Technical and trade data
Instalovaný tepelný výkon
Installed heating capacity
Instalovaný el. výkon
Installed electrical output
Prodej tepla celkem
Sale of heat - in total
z toho: prům. sektor
of that: industrial sector
bytový sektor
housing sector
Výroba elektřiny
Electric power generation
Prodej elektřiny
Sale of electricity
měr.j.
MWt
MW of heat
MWe
1997
226,3
1998
226,3
1999
226,3
2000
226,3
2001
226,3
2002
161,0
8,75
8,75
8,75
8,75
8,75
GJ
931 112
869 151
852 279
798 965
865 334
853 032
GJ
510 400
491 523
476 343
433 266
465 741
455 598
GJ
420 712
377 628
375 936
365 699
399 593
397 434
MWh
1 108
25 726
27 898
30 443
27 171
MWh
850
21 581
23 496
25 056
22 240
* The figure gives a hypothetical number of employees if all of them worked full time
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
5
Úvodní slovo předsedy představenstva
Rok 2002 byl pro naši akciovou společnost, stejně jako řada předchozích let, rokem dobrým a úspěšným. Abych ale mohl tento
výrok vyslovit, bylo třeba, aby všichni pracovníci na všech úrovních vyvinuli značné úsilí k překonání problémů, které před nás uplynulý rok postavil.
Provozní výsledek hospodaření ve výši 41 410 tis. Kč za r. 2002 se zvýšil proti roku 2001 o téměř 8 200 tis.Kč. Přesto nemůžeme být s výsledky r. 2002 plně spokojeni, výsledek mohl být lepší. Některé skutečnosti v průběhu roku se promítly do hospodaření společnosti nepříznivě. Došlo k poklesu přidané hodnoty o 2,98 mil. Kč a provozní výsledek hospodaření po očistění o rezervy
a opravné položky poklesl meziročně o 3,4 mil. Kč.
Rozhodujícími vlivy na tento výsledek jsou nárůst ceny paliva o 12%, letní záplavové deště a především mimořádná oprava ohřívače vzduchu na kotli K5 v prosinci minulého roku. Odstavení a oprava tohoto kotle měla dopad do hospodaření ve výši cca 6,5 mil.
Kč.
Způsobený výpadek ve výrobě tepelné energie vlivem opravy kotle K5 si vyžádal mimořádné úsílí provozních pracovníků a spolupráci všech dotčených odběratelů. Dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkoval především našim odběratelům za spolupráci, pochopení a omluvil se jménem společnosti za případné snížení dodávek tepelné energie.
Přes tyto vlivy je proto příjemné konstatovat, že se podařilo překročit pro r. 2002 plánovaný a za r. 2001 skutečně dosažený hospodářský výsledek a to výrazným způsobem o téměř 32%.
V září 2002 byla provedena změna v bankovním devizovém úvěru poskytnutém Raiffeisenbank,a.s., spočívající v převedení
50ti% zůstatku hodnoty úvěru na CZK. Tímto opatřením bylo sníženo riziko vlivu kurzových pohybů při současném pozitivním vlivu
na výsledek hospodaření za účetní období. V průběhu období byly sníženy bankovní úvěry o 30,8 mil.Kč, z toho dlouhodobé o 24,17
mil. Kč.
Užitečná dodávka tepelné energie byla meziročně nižší o 1,5%, prodej el. energie byl vlivem prosincové odstávky kotle K5 a tím
rovněž TG nižší o 11,25%. Návratnost kondenzátu nedosáhla vlivem prováděné přestavby sítí a oprav rozvodů po letních záplavách
úrovně minulého roku, ale v koncových měsících roku dosahovaly ztráty kondenzátu méně než 10%.
Letní přívalové deště ovlivnily dodávky minimálně, způsobené škody jsou odstraněny a byly finančně kryty z pojištění hmotného
majetku.
Valná hromada, konaná v květnu 2002, schválila finanční navýšení základního kapitálu o 7 518 tis. Kč. Navýšení kapitálu je ukončeno a emise akcií je připsána na účty upisovatelů.
Nadále pokračovala přestavba rozvodných sítí tepelné energie, byla dokončena a zprovozněna první sekundární teplovodní síť
společnosti v prostoru Kvapilovy ulice. Celkově byly realizovány investiční akce v hodnotě přes 54 mil. Kč.
Do údržby majetku byly vloženy finanční prostředky přes 20 mil. Kč.
Po celý rok pracovala naše akciová společnost v podmínkách finanční rovnováhy s plánovaným poklesem úvěrového zatížení.
Průměrný výdělek vzrostl o 5,4%, v absolutní výši překračuje regionální průměr a je základem příznivého sociálního klimatu ve společnosti.
Dosažená výše výsledku hospodaření po zdanění ve výši 32 602 tis. Kč překročila plánovanou hodnotu pro r. 2002. Na základě
rozhodnutí valné hromady v r. 2001 a na základě tohoto výsledku bude společnost za r. 2002 vyplácet dividendy.
Nastoupený trend v minulých letech bude pokračovat i v tomto roce. Před pracovníky společnosti je postavena další velká výzva,
přebudovat tepelné rozvody na sídlišti Nad Lužnicí na teplovody. Rovněž bude pokračováno v obnově parovodů.
Dovolte mi proto, abych poděkoval všem, kdo se podíleli na dosavadním úspěšném vývoji akciové společnosti, všem obchodním
partnerům a všem našim zaměstnancům a vyjádřil přesvědčení, že se nám podaří v dosavadním dobrém vývoji naší společnosti
Teplárna Tábor, a.s. pokračovat i v tomto roce.
Ing. Jiří Schacherl
předseda představenstva
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
6
Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti
a stavu majetkuospolečnosti
Zpráva představenstva
podnikatelské
činnosti a stavu majetku společnosti
Vývoj energetického trhu v uplynulém roce
Vývoj
energetického
trhu vstabilitu
uplynulém
roce tak i provozní. Sjednaná smlouva s JČE, a.s. na výkup elektrické
Rok 2002
přinesl pro společnost
a to jak legislativní
energie byla postavena na oboustranné výhodnosti za podpory Energetického regulačního úřadu, plně akceptovala možnosti dodávekRok
a typovou
strukturu
teplárny.
2002 přinesl
prozařízení
společnost
stabilitu a to jak legislativní tak i provozní. Sjednaná smlouva s JČE ,a.s. na výkup elektrické
energie byla postavena na oboustranné výhodnosti za podpory Energetického regulačního úřadu , plně akceptovala možnosti dodávek a typovou strukturu zařízení teplárny.
Nejvýznamnější události ve společnosti v roce 2002
Nejvýznamnější události ve společnosti v roce 2002
•
•
•
•
Dokončena výstavba parovodu Západ1 k Černým mostům a u Bechyňské dráhy
Dokončena poloautomatický
výstavba parovodu
Západ1
k Černým
mostům
a u Bechyňské
Zprovozněn
provoz
špičkové
kotelny
TTA2 včetně
přenosu dráhy
dat
Zprovozněn
poloautomatický
provoz
TTA2
včetně přenosu dat
Provedena
rekonstrukce
tepelných
sítí špičkové
v lokalitěkotelny
Kvapilova
ulice
P rovedena rekonstrukce
Vybudována
OPS Plaveckýtepelných
stadion sítí v lokalitě Kvapilova ulice
Vybudována OPS Plavecký stadion
Obchodní rok 2002
Obchodní
rok 2002
Trh
teplem
Trh ss teplem
VV posledních
o trhu
stabilizovaném.
Počet
odběratelů,
kteří, kteří
se rozhodli
tento tento
trh opusposledních letech
letechse
sedá
dáootrhu
trhus steplem
teplemhovořit
hovořitjako
jako
o trhu
stabilizovaném.
Počet
odběratelů
se rozhodli
trh
tit
je
roven
počtu
nově
získaných.
Objem
užitečné
dodávky
se
v
závislosti
na
počasí
a
ostatních
vlivech
podobá
sinusové
periodě.
opustit je roven počtu nově získaných . Objem užitečné dodávky se v závislosti na počasí a ostatních vlivech podobá sinusové
pePoužijeme-li
toto přirovnání,
byla společnost
v roceroce
20022002
ve fázi
mírného
růstu.
Skladba
odběratelů
a počet
nověnově
připravovaných
riodě . Použijeme-li
toto přirovnání
byla společnost
ve fázi
mírného
růstu.
Skladba
odběratelů
a počet
připravovainvestic
na
straně
zákazníka
v
letech
následujících
dává
dobrý
předpoklad
k
pokračování
správným
směrem.
ných investic na straně zákazníka v letech následujících dává dobrý předpoklad k pokračování správným směrem.
Počet
Počet odběratelů
odběratelů tepelné
tepelné energie
energie
Počet
odběrných
míst
Počet odběrných míst
Celkem
Celkem připojeno
připojeno bytů
bytů
103
103
160
160
88 298
298
Vývoj ceny tepla v období 1996 - 2002
Vývoj ceny tepla v období 1996 - 2002 (ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH)
ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH
Platnost ceny
Bytový sektor
Ostatní
Platnost ceny
Bytový sektor
186,76
Ostatní
203,00
1. 1. 1996
1. 1. 1997
186,76
194,04
203,00
1. 1. 1997
1. 1. 1998
194,04
198,72
213,15
234,46
1. 1. 1998
1. 7. 1998
198,72
217,62
234,46
254,43
1. 7. 1998
1. 1. 1999
217,62
216,11
254,43
254,43
1. 1. 1999
1. 1. 2000
216,11
216,11
254,43
254,43
1. 1. 2000
1. 1. 2001
216,11
220,40
254,43
258,35
1. 1. 2001
1. 1. 2002
220,40
226,65
258,35
267,40
1. 1. 2002
226,65
267,40
1. 1. 1996
213,15
Výroba a prodej tepelné energie
Výroba a prodej tepelné energie
Výrobu a prodej tepla ovlivnila v závěru roku porucha ohříváku vzduchu kotle K5. Důsledkem je nesplnění plánu prodané el.
Výrobu
a prodej tepla
ovlivnila vlimitu
závěruzemního
roku porucha
ohříváku
vzduchu
kotleTTA2.
K5. Důsledkem je nesplnění plánu prodané el. enerenergie
a překročení
sjednaného
plynu pro
špičkovou
kotelnu
gie Tak
a překročení
sjednaného
limitu
zemního
plynu
pro
špičkovou
kotelnu
TTA2.
jako v minulých letech byl trvale kladen důraz na hospodárný provoz výrobního zařízení při dodržování plnění emisních limiTak jako v minulých letech byl trvale kladen důraz na hospodárný provoz výrobního zařízení při dodržování plnění emisních limitů
tů zdrojů.
zdrojů.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
7
Trend ve vývoji výroby tepla a užitečné dodávky za období let 1996 - 2002 je uveden v následující tabulce a grafu
Vývoj dodávky tepla v letech 1996 - 2002 v GJ
ROK
Výroba tepelné energie
Užitečná dodávka
Nákup tepelné energie
Ztráty
1996
1 143 252
1 012 138
9 105
140 219
1997
1 048 902
931 112
5 654
123 444
1998
1 006 362
869 151
9 763
142 908
1999
1 079 687
852 279
0
134 021
2000
1 046 671
798 965
0
141 539
2001
1 132 782
865 334
0
151 735
2002
1 083 210
853 032
9 915
136 524
Výroba a prodej elektrické energie
Výroba elektrické energie je od roku 1998 výhradně zajišťována kogeneračním způsobem z turbogenerátoru o jmenovitém výkonu 8,75 MW.
Svorková výroba dosáhla hodnoty 27 171 vyrobených MWh.
VLASTNÍ VÝROBA ELEKTŘINY, PRODEJ JČE A VLASTNÍ SPOTŘEBA Z VL. VÝROBY
Měsíc
Svorková výroba [MWh]
Skutečnost
2001
Prodej JČE [MWh]
Vl. sp. z vl. výr. [MWh]
2002
Skutečnost
2001
leden
5 543
5 301
4 741
4 454
802
847
únor
4 542
4 092
3 864
3 400
678
692
březen
4 348
4 015
3 654
3 478
694
537
duben
3 059
2 826
2 488
2 210
571
616
květen
384
448
199
179
185
269
červen
0
0
0
0
0
0
červenec
0
0
0
0
0
0
srpen
2002
Skutečnost
2001
2002
0
0
0
0
0
0
září
230
419
121
337
109
82
říjen
2 256
3 444
1 476
2 628
780
816
4 594
5 487
30 443
3 712
2 914
27 171
3 868
4 645
25 056
3 097
2 457
22 240
726
842
5 387
615
457
4 931
listopad
prosinec
rok celkem
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
8
Investice a opravy hmotného majetku
Hlavní investiční akce v roce 2002 měly jeden společný faktor - snižování ztrát v síti. Výměna technologie parovodu Západ 1 a
rekonstrukce lokality Kvapilova ulice s přechodem od parních k teplovodním rozvodům, takto se dají jednoduše charakterizovat investice tohoto roku. Zvýšení návratnosti kondenzátu v posledním čtvrtletí a snížení ztrát v parovodech jsou výsledkem.
Špičková kotelna v roce 2002 prodělala zásadní změny. Zdrojová základna, výstup tepla na patě kotelny, měření a regulace, dálkový přenos dat. Výsledkem je poloautomatický provoz zdroje, následně pak úspora pracovních míst, plynulost výroby, efektivnost a
kvalita při zajišťování dodávek tepla.
Opravy hmotného majetku probíhaly na základě stanoveného plánu údržby pro rok 2002. Korekce tohoto plánu vycházely z aktuelního stavu zařízení. Rozhodujícími faktory jako prevence, periodicita a predikce. Posledně zmiňovaný pak zásadně ovlivnil celkovou částku vynaloženou na opravy.
náklady na investiční
činnost v tis. Kč
financováno z : vlastních zdrojů
cizích zdrojů
náklady na opravy v tis. Kč
1997
1998
1999
2000
2001
2002
199 115
91 138
12 487
32 188
67 769
54 376
6 431
18 822
12 487
32 188
67 769
54 376
192 684
72 316
0
0
0
0
20 599
8 592
14 119
15 979
17 351
20 201
Společnost a životní prostředí
Životní prostředí
Po ukončení rozsáhlé ekologizace provozu v roce 2001 řeší společnost pouze běžné záležitosti spojené s ochranou ovzduší, půdy, vod a s produkováním běžných odpadů. Veškeré její zařízení splňuje legislativní normy a tudíž je připravena na vstup České republiky do Evropské unie.
V roce 2002 nedošlo ke změně palivové základny. Nadále byl spalován v základním závodě hnědouhelný generátorový dehet a na
špičkových kotelnách, jejichž provoz byl utlumen na minimum, zemní plyn. Ve výše uvedeném roce vypustila společnost do ovzduší
cca 362 t emisí, za což jí byl vyměřen pro rok 2003 poplatek ve výši 343 200,- Kč. Konkrétní množství jednotlivých druhů a konkrétní poplatky jsou níže uvedeny v tabulce:
TTA 1
TTA 2
TTA 3
kotelna základní
kotelna špičková
kotelna nemocnice
Druh emise
Množství
Poplatek
Množství
Poplatek
Množství
Poplatek
Tuhé emise
3 t / rok
7 600,- Kč
0 t / rok
0,- Kč
0 t / rok
0,- Kč
SO2
244 t / rok
244 000,- Kč
0 t / rok
0,- Kč
0 t / rok
0,- Kč
NOx
109 t / rok
87 200,- Kč
3 t / rok
2 400,- Kč
0 t / rok
0,- Kč
CO
3 t / rok
2 000,- Kč
0,08 t / rok
0,- Kč
0 t / rok
0,- Kč
Celkem
359 t/rok
340 800,- Kč
3,08 t / rok
2 400,- Kč
0 t / rok
0,- Kč
Klesající trend množství vypouštěných škodlivin je patrný z následujícího grafu:
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
9
V roce 2002 vyprodukovala společnost cca 77 t odpadů. Z toho cca 39 t odpadů obyčejných včetně komunálního, 5,5 t odpadu
nebezpečného (včetně likvidace odpadu v rámci vyčištění nádrží na LTO na špičkové kotelně) a cca 200 t železného šrotu. Roční výnosy za šrot převýšily o cca 60 000,- Kč náklady na likvidaci odpadů a činnost firmy Rumpold, s.r.o., která zajišťuje pro společnost
komplexní službu v oblasti ekologie.
Lidské zdroje
Průměrný evidenční přepočtený počet pracovníků v roce 2002 činil 97 zaměstnanců, ve srovnání s rokem 2001 představuje snížení o 5 pracovníků. V návaznosti na organizační a zejména technická opatření došlo od roku 1994 k postupnému meziročnímu snižování počtu z výchozího stavu 137 zaměstnanců celkem o 40 osob.
Věková struktura zaměstnanců
Struktura zaměstnanců dle vzdělání
1
do 30 let
7, tj. 7 %
1
základní vzdělání
4, tj. 4%
2
do 40 let
21, tj. 22 %
2
vyučen
50, tj. 52 %
3
do 50 let
26, tj. 27 %
3
střední odborné
36, tj. 37%
4
nad 50 let
43, tj. 44 %
4
vysokoškolské
7, tj. 7%
Mzdová oblast
Vyplacené mzdové prostředky po vyloučení ostatních osobních nákladů představují finanční objem ve výši 18 762 tis.Kč .
Mzdový vývoj respektoval podmínky vyplývající z uzavřené kolektivní smlouvy pro rok 2002. Průměrný měsíční výdělek dosáhl výše
16 119 Kč a ve srovnání s předchozím rokem vzrostl o 5,4 %.
Sociální a zdravotní politika
V rámci rozdělení zisku za rok 2001 byla do sociálního fondu přidělena dotace ve výši 560 tis. Kč. Finanční prostředky centrální
části tohoto fondu jsou využívány zejména k úhradám příspěvku na stravování zaměstnanců, odměn u příležitosti životních výročí a
odchodu do důchodu. Z části, kterou představují osobní účty zaměstnanců, jsou především prováděny úhrady rekreačních pobytů
a účasti na kulturních a sportovních akcích.
Pozornost je rovněž věnována dalšímu zlepšování pracovního prostředí . Smluvním lékařem jsou zajišťovány preventivní a vstupní
prohlídky a rovněž pravidelné prohlídky zaměstnanců rizikových pracovišť.
Vývoj společnosti a její strategické záměry
Vývoj posledních let v oblasti CZT potvrzuje určitou nezastupitelnost tohoto oboru v těchto zeměpisných podmínkách. Zajištění
dodávek tepla za přijatelných finančních podmínek pro obyvatelstvo, poskytování komplexních služeb pro podnikatelský sektor, to
jsou a budou hlavní cíle . Teplárna Tábor , a.s. se v roce 2003 zaměří na rekonstrukci rozvodných sítí sídliště Nad Lužnicí, v dalších
letech pak předpokládá stejný postup při přechodu na teplovodní sítě v ostatních částech města.
Strategickým záměrem zůstává začlenění sekundárních sítí do majetku společnosti, nalezení způsobu provozování soustavy
CZT jako celku v oblasti Tábora.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
10
Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada společnosti Teplárna Tábor, a.s. pracovala v dále uvedeném období ve stejném složení Dipl.Kauf. Gert Wölfel, předseda dozorčí rady, RNDr. Jiří Vaníček, člen dozorčí rady a Jiří Shorný, člen dozorčí rady. Zpráva se týká činnosti dozorčí rady od konání řádné valné hromady, konané dne 22.5.2002, do doby uvedené v této zprávě.
Dozorčí rada jednala pravidelně každé dva měsíce spolu s představenstvem společnosti. Tato společná jednání obou orgánů
umožnila dozorčí radě průběžnou informovanost o dění ve společnosti ze všech potřebných pohledů a tím byla zajištěna průběžná
kontrolní činnost nad hospodařením společnosti a činností představenstva.
Dozorčí rada sledovala svou činností:
•
•
•
•
•
zajištění dlouhodobé podnikatelské úspěšnosti
investiční politiku
průběžné hospodaření v r. 2002
péči o majetek a jeho optimální využití
zajištění finanční rovnováhy společnosti
Dozorčí rada se spolu s představenstvem zaměřila především na:
•
•
•
•
•
zlepšení výroby a její organizaci z pohledu ekologie a ekonomie
zajištění sanace rozvodů tepelné energie s cílem převést v budoucnosti většinu parních rozvodů na horkovody a teplovody
získávání nových zákazníků a zlepšení péče o stávající zákazníky
zlepšení spolupráce se společností BYTES s.r.o.
odstranění poruchy kotle K5 a zmírnění jejího vlivu na naše zákazníky
Dne 19.3.2003 se dozorčí rada na svém zasedání seznámila se zprávou auditora o provedeném auditu roční účetní závěrky společnosti za r. 2002. Dále dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti a konstatuje, že účetní závěrka dává věrný pohled na hospodaření společnosti a její majetek k 31.12.2002. Současně přezkoumala dozorčí rada vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou, ve smyslu §66a, odst.9 O.Z. a konstatuje, že tyto vztahy jsou v souladu s požadavky zákona a společnosti nevznikla
žádná újma.
Dozorčí rada se rovněž seznámila s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2002 a doporučuje řádné valné hromadě
společnosti schválit tento návrh na rozdělení zisku a roční účetní závěrku za rok 2002.
Dipl. Kauf. Gert Wölfel
předseda dozorčí rady
V Táboře, 20.3.2003.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
11
Výrok auditora
Consultas - Audit s.r.o.
Osvědčení KAČR č. 087
Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081
Sídlo: Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4
tel./fax: 241409042
Kancelář: Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
tel./fax: 257329911
ZPRÁVA AUDITORA
pro akcionáře společnosti Teplárna Tábor, a. s.
Ověřili jsme soulad informací o auditované společnosti Teplárna Tábor, a.s. za rok 2002, uvedených v této výroční zprávě, s
ověřovanou účetní závěrkou k 31. prosinci 2002. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou, z níž byly převzaty.
Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Ověřili jsme věcnou
správnost údajů uvedených v této zprávě, a nezjistili jsme významné nesprávnosti.
Jakožto auditoři společnosti jsme vydali dne 25. února 2003 auditorskou zprávu týkající se účetní uzávěrky za rok 2002 v tomto znění:
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Teplárna Tábor, a.s. k 31. prosinci 2002. Za sestavení účetní závěrky je
odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v
účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálů a finanční situace společnosti Teplárna Tábor, a.s. k 31. prosinci 2002 a výsledku hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České Republiky.
V Praze dne 14. května 2003
Auditorská firma:
Odpovědný auditor:
Consultas - Audit s.r.o.
osvědčení č. 087
Prof.Ing. Jaroslav Sůva, CSc.
osvědčení č. 0234
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
12
Zpráva o vztazích mezi ovládající
a ovládanou osobou
dle § 66 a, odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění zák. č.370/2000 Sb.
V návaznosti na § 66 a, odst. 9 předkládá představenstvo akciové společnosti Teplárna Tábor následující zprávu za účetní období roku
2002.
obchodní jméno
sídlo společnosti
IČO
ovládaná osoba
Teplárna Tábor, a.s.
Tábor, U Cihelny 2128
60826827
ovládající osoba
ENERGETIKA INVEST s.r.o.
České Budějovice, Lannova 16
25 17 26 62
Přehled smluvních vztahů
Mandátní smlouva - uzavřena dne 7.1.2002 na dobu od 2.1.2002 do 31.12.2002. Předmětem smlouvy je poskytování poradenství v oblasti řízení výroby, rozvoje a obchodní činnosti ovládající osobou. Za tuto činnost byla stanovena měsíční odměna ve výši 12 000,- Kč bez
DPH, která je ovládané osobě čtvrtletně fakturována.
Hodnota proplacené odměny za rok 2002 činila celkem 144 000,- Kč.
Jiné smlouvy uzavřeny nebyly.
Mezi propojenými osobami nebyla učiněna žádná další opatření a právní úkony.
Představenstvo ovládané osoby prohlašuje, že Teplárně Tábor, a.s. nevznikla v návaznosti na vzájemné plnění smlouvy žádná újma.
V Táboře, dne 20. února 2003
Ing. Jiří Schacherl
předseda představenstva
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
13
Finanční část
Finanční situace společnosti
Záměrem vedení akciové společnosti bylo udržení finanční stability a zajištění tvorby zdrojů pro financování provozních a investičních potřeb . Pozornost je zaměřena rovněž na budování korektních vztahů s našimi dodavateli a zákazníky.
Postupným splácením investičního úvěru, který byl čerpán v období let 1997 - 1998 za účelem financování výstavby teplárenského
bloku, dochází ke snižování zadluženosti společnosti. Na základě rozhodnutí představenstva byl k 30.9.2002 zůstatek devizového úvěru
v hodnotě 3 833 tis. EUR rozdělen na dvě části s tím, že 50 % bylo převedeno na úvěr vedený v CZK. Kurzové zisky ve výši
8 433 tis. Kč, které v rámci převodu vznikly, byly proúčtovány do výnosů společnosti a příznivě ovlivnily finanční výsledek hospodaření.
Financování provozních a investičních potřeb společnosti probíhalo v průběhu roku plynule bez větších problémů převážně z vlastních zdrojů. K využití rámcové smlouvy o poskytování kontokorentního úvěru docházelo krátkodobě v průběhu I.čtvrtletí a dále pak v
měsíci červenci, kdy hodnota čerpání nepřekročila v uvedených obdobích 6,8 mil. Kč.
Struktura majetku a kapitálu ( v tis.Kč)
Objem celkových aktiv společnosti k 31.12.2002 činí celkem 470 mil. Kč a proti roku 2001 se zvýšil o 12 mil. Kč. Stálá aktiva
představují z celkové hodnoty majetku společnosti 91,9 %, oběžná aktiva 7,6 % a ostatní aktiva 0,5 %. Stálá aktiva v návaznosti na
realizované investice za poslední účetní období vzrostla o téměř 26 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2001, kdy zásoby vzrostly vlivem
vyššího předzásobení kapalným palivem, se hodnota zásob v roce 2002 snížila o 6,9 mil. Kč .
Z celkových pasiv společnosti je rozhodujícím zdrojem pro krytí aktiv společnosti vlastní kapitál, který tvoří 59,7 % z celkové kapitálové struktury. Základní kapitál společnosti byl na základě rozhodnutí řádné valné hromady navýšen peněžitým vkladem o 7,5 mil.
Kč. Cizí zdroje činí 38,8 % - poklesly proti roku 2001 o 15,5 mil. Kč. Došlo ke zvýšení rezerv o 6,2 mil.Kč - v rámci rezerv je vykazován odložený daňový závazek, který v roce 2002 vzrostl o 11,3 mil. Kč, ostatní rezervy na podnikatelská rizika ve výši 2,8 mil. Kč
byly pro pominutí důvodů jejich tvorby zúčtovány ve prospěch výnosů .
Struktura majetku
Aktiva
Pohledávky za upsaný vl. kapitál
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
1999
2000
2001
2002
34 500
0
0
0
358 093
363 525
404 144
430 342
2 043
2 090
2 046
1 661
Zásoby
10 381
8 458
16 007
9 143
Pohledávky krátkodobé
11 650
13 451
17 426
16 037
Finanční majetek
34 100
48 463
17 582
10 731
Ostatní aktiva
6 838
975
1 069
2 127
Aktiva celkem
457 605
436 962
458 274
470 041
Struktura majetku 2002
1
Dlouhodobý hmotný majetek
2
Dlouhodobý nehmotný majetek
3
Zásoby
4
Pohledávky krátkodobé
5
Finanční majetek
6
Ostatní aktiva
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
14
Struktura kapitálu
Pasiva
1999
2000
2001
2002
Základní kapitál
142 472
142 472
142 472
149 926
Kapitálové fondy
16 544
16 544
16 544
16 544
Fondy ze zisku
15 392
15 280
15 938
17 133
Výsledek hospodaření min. let
34 031
34 383
46 494
64 401
1 211
13 688
24 637
32 602
Rezervy
11 187
5 448
7 400
2 375
Odložený daňový závazek
15 752
25 025
28 872
40 153
Krátkodobé závazky
10 914
12 402
13 718
22 750
209 066
171 290
147 925
117 129
Ostatní pasiva
1 036
430
14 274
7 028
Pasiva celkem
457 605
436 962
458 274
470 041
Výsledek hospodaření
Bankovní úvěry a výpomoci
Struktura kapitálu 2002
1
Základní kapitál
6
Rezervy
2
Kapitálové fondy
7
Odložený daňový závazek
3
Fondy ze zisku
8
Krátkodobé závazky
4
Výsledek hospodaření min. let
9
Bankovní úvěry a výpomoci
5
Výsledek hospodaření
10 Ostatní pasiva
Výnosy a náklady , tvorba zisku
Celkové výnosy společnosti (v tis. Kč)
1999
2000
2001
2002
198 401
185 082
201 435
207 224
17 286
19 229
20 888
21 976
Tržby z prodeje majetku a materiálu
5 620
710
1 193
493
Ostatní provozní výnosy
3 796
3 074
3 803
13 106
Finanční výnosy
8 682
23 607
49 507
23 851
568
44
20
2 909
234 353
231 746
276 846
269 559
Tržby za tepelnou energii
Tržby za el. energii
Mimořádné výnosy
Výnosy celkem
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
15
Celkové náklady společnosti (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu a energií
z toho : spotřeba paliv
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Odpisy
Ostatní provozní náklady
Finanční náklady
Mimořádné náklady
Daň z příjmu - splatná
Daň z příjmu - odložená
Náklady celkem
1999
117 897
99 739
15 669
29 664
170
24 780
5 652
23 478
80
2000
104 041
88 255
15 486
27 870
213
26 336
5 513
28 583
743
2001
108 950
95 815
20 167
26 605
209
27 661
10 558
54 207
5
15 752
233 142
9 273
218 058
3 847
252 209
2002
116 676
101 026
22 547
26 595
161
30 020
5 390
21 895
1 414
978
11 281
236 957
Tvorba zisku
Za účetní období roku 2002 byl vytvořen zisk před zdaněním ve výši 44 861 tis.Kč, což v porovnání s předchozím rokem představuje jeho zvýšení o 16,4 mil. Kč. Provozní výsledek hospodaření se zvýšil o 8,2 mil. Kč. Výkony společnosti meziročně vzrostly
o 7,1 mil. Kč a ostatní provozní výnosy (zejména z důvodu zúčtování rezerv ve výši 7,4 mil. Kč ) celkem o 8,3 mil. Kč. Celkové provozní náklady se zvýšily o 7,2 mil.Kč zejména vlivem vyšších odpisů, nákladů na opravy a vyšší ceny kapalného paliva.
Finanční výsledek hospodaření se zvýšil o 6,7 mil. Kč a byl ovlivněn zejména proúčtováním kurzových zisků vzniklých při splácení investičního úvěru.
Výsledek hospodaření (v tis. Kč)
z provozní činnosti
z finanční činnosti
mimořádný výsledek hospodaření
výsledek hospodaření před zdaněním
daň z příjmu - odložená
daň z příjmu - splatná
výsledek hospodaření za účetní období
1999
31 271
- 14 796
488
16 963
15 752
2000
28 636
- 4 976
- 699
22 961
9 273
2001
33 169
- 4 700
15
28 484
3 847
1 211
13 688
24 637
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
16
2002
41 410
1 956
1 022
44 861
11 281
978
32 602
Rozvaha / balance sheet
AKTIVA
ASSETS
v tis.Kč / in thousands of CZK
1997
netto/net
1998
netto/net
1999
netto/net
2000
netto/net
2001
netto/net
2002
netto/net
373 924
440 547
457 605
436 962
458 274
470 041
AKTIVA CELKEM
TOTAL ASSETS
Pohledávky za upsané vlastní jmění
Receivables for subscriptions
34 500
Stálá aktiva
Fixed assets
302 771
375 040
360 136
365 615
406 190
432 003
222
2 222
2 043
2 090
2 046
1 661
302 549
372 818
358 093
363 525
404 144
430 342
55 726
64 146
56 131
70 372
51 015
35 911
10 927
10 345
10 381
8 458
16 007
9 143
20 164
19 933
11 650
13 451
17 426
16 037
24 635
33 868
34 100
48 463
17 582
10 731
15 427
1 361
6 838
975
1 069
2 127
458
543
380
589
1 068
816
818
71
338
1
1 311
6 387
48
Dlouhodobý nehmotný majetek
Intangible fixed assets
Dlouhodobý hmotný majetek
Tangible fixed assets
Oběžná aktiva
Current assets
Zásoby
Inventory
Krátkodobé pohledávky
Short-term receivables
Finanční majetek
Financial assets
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv
Other assets - temporaty accounts of assets
Náklady příštích období
Prepaid expenses
Příjmy příštích období
Unbilled revenue
Kurzové rozdíly aktivní
Exchange rate variances - loss (debit)
14 542
Dohadné účty aktivní
Contingencies - gains
427
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
17
PASIVA
CAPITAL & LIABILITIES
1997
1998
1999
2000
2001
2002
373 924
440 547
457 605
436 962
458 274
470 041
132 396
140 307
209 650
222 367
246 085
280 606
73 453
73 453
142 472
142 472
142 472
149 926
16 544
16 544
16 544
16 544
16 544
16 544
15 596
15 358
15 392
15 280
15 938
17 133
24 693
26 108
34 031
34 383
46 494
64 401
2 110
8 844
1 211
13 688
24 637
32 602
240 782
296 745
246 919
214 165
197 915
182 407
8 104
7 500
11 187
5 448
7 400
2 375
32 064
26 637
10 914
12 402
13 718
22 750
15 752
25 025
28 872
40 153
PASIVA CELKEM
TOTAL SHAREHOLDERS´
EQUITY LIABILITIES
Vlastní kapitál
Shareholders´ equity
Základní kapitál
Registered capital
Kapitálové fondy
Capital funds
Fondy ze zisku
Funds created from profit
Nerozdělený zisk minulých let
Retained earnings from previous years
Výsledek hospodaření běžného
účetního období (+/-)
Profit (loss) of current period (+/-)
Cizí zdroje
Liabilities
Rezervy
Reserves
Krátkodobé závazky
Short-term liabilities
Stát - odložený daňový závazek
Due to state - deferred taxes
Bankovní úvěry a výpomoci
Bank loans and short-term notes
200 614
262 608
209 066
171 290
147 925
117 129
746
3 495
1 036
430
14 274
7 028
3 270
833
205
14 006
6 760
225
203
225
268
268
Ostatní pasíva - přechodné účty pasív
Other liabilities - temporary
accounts of liabilities
Časové rozlišení
Accruals
Dohadné účty pasívní
Contingencies - loos
746
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
18
Výkaz zisků a ztráty / Profit and Loss Account
Text / Text
1997
Tržby za prodej zboží
Revenues from goods sold
54
Náklady vynaložené na prodané zboží
Cost of goods sold
49
v tis.Kč / in thousands of CZK
1998
1999
2000
2001
2002
Obchodní marže / Trade margin
5
Výkony
Revenues from operations - total
189 368
198 377
218 066
206 843
224 684
231 811
Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb
Revenues from own
products and services
189 368
197 869
218 066
206 636
224 684
231 584
Aktivace / Capitalisation
508
207
227
Výkonová spotřeba
Operating costs
148 429
137 160
133 566
119 527
129 117
139 233
Spotřeba materiálu a energie
Materials and energy consumption
127 119
126 255
117 897
104 041
108 950
116 676
Služby / Services
21 310
10 905
15 669
15 486
20 167
22 547
Přidaná hodnota / Added value
40 944
61 217
84 500
87 316
95 567
92 588
Osobní náklady / Personnel expenses
24 755
26 620
29 664
27 870
26 605
26 595
Mzdové náklady / Wages and salaries
17 558
18 909
21 019
19 824
18 947
18 843
372
456
599
559
615
645
6 183
6 630
7 405
6 955
6 641
6 643
Sociální náklady / Social expenses
642
625
641
532
402
464
Daně a poplatky / Taxes and fees
187
181
170
213
209
161
Odměny členům orgánů společnosti
Bonuses to members of executive bodies
Náklady na sociální zabezpečení
Social security expenses
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Depreciation of intangible
and tangible fixed assets
9 947
18 907
24 780
26 336
27 661
30 020
Tržby z prodeje dlouhodobého
majetku a materiálu
Revenues from disposals
of fixed assets and material
400
494
5 620
710
1 193
493
Zůstatková cena prodaného
dlouhodobého majetku a materiálu
Net book value of fixed
assets and material sold
279
249
3 815
451
816
341
Zúčtování rezerv a časového
rozlišení provozních výnosů
Reversal of reserves
and prepaid expenses
21 004
Tvorba rezerv a časového
rozlišení provozních výnosů
Creation of reserves
and prepaid expenses
21 004
Zúčtování opravných položek
do provozních výnosů
Reversal of provisions
181
7 400
32
1 360
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
19
439
7 400
2 375
1 232
528
Zúčtování opravných položek
do provozních nákladů
Creation of provisions
973
583
520
2 138
437
501
Ostatní provozní výnosy
Other operating revenues
1 408
1 389
56
103
210
2 567
Ostatní provozní náklady
Other operating expenses
948
1 173
1 316
2 924
1 905
2 173
5 844
15 419
31 271
28 636
33 169
41 410
Revenues from sale of securities and deposits
29
10 014
41 647
12 859
Prodané cenné papíry a vklady
Securities and deposits sold
29
10 010
41 687
15 159
310
629
292
5 448
Provozní výsledek hospodaření
Operating profit (loss)
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Revenues from short-term financial assets
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Accounting for reserves to financial revenues
Tvorba rezerv na finanční náklady
Additions to reserves (financial)
8 104
8 104
7 500
11 187
7 500
11 187
5 448
Zúčtování opravných položek do fin.výnosů
Reversal of provisions
773
Zúčtování opravných položek do fin.nákladů
Creation of provisions
Výnosové úroky
Interests received
Nákladové úroky
Interests paid
773
1 415
4 140
752
1 153
2 096
724
81
10 499
10 424
9 120
5 783
286
10 619
247
8 005
Ostatní finanční výnosy
Other financial revenues
68
146
Ostatní finanční náklady
Other financial expenses
34
117
1 763
1 928
1 985
953
- 4 177
- 6 620
- 14 796
- 4 976
- 4700
1 956
15 752
9 273
3 847
11 786
Finanční výsledek hospodaření
Profit (loss) from financial operations
Daň z příjmu za běžnou činnost
Income tax on ordinary activity
- 23
- splatná / due
- 23
505
- odložená / deferred
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Result from Normal Activities
Mimořádné výnosy
Extraordinary revenues
15 752
9 273
3 847
11 281
1 690
8 799
723
14 387
24 622
31 580
420
45
568
44
20
2 909
80
743
5
1 414
Mimořádné náklady
Extraordinary expenses
Daň z příjmu za mimořádnou činnost
Income tax on extraordinary activity
473
- splatná / due
Mimořádný výsledek hospodaření
Result from Extraordinary Activities
473
420
45
488
- 699
15
1 022
Výsledek hospodaření za účetní období
Result of the current accounting period
2 110
8 844
1 211
13 688
24 637
32 602
Výsledek hospodaření před zdaněním
Result of the current accounting period
2 087
8 844
16 963
22 961
28 484
44 861
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
20
Rozvaha v plném rozsahu - aktiva k 31. 12. 2002
označ.
AKTIVA
a
b
v tis.Kč
řád.
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 30 + 57)
A.
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B.
Stálá aktiva (ř. 04 + 12 + 22)
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 11)
B. I.
1.Zřizovací výdaje
2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3.Software
4.Ocenitelná práva
5.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7.Poskytnuté zálohy na nehmotný majetek
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 13 až 21)
B. II.
1.Pozemky
2.Stavby
3.Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí
4.Pěstitelské celky trvalých porostů
5.Základní stádo a tažná zvířata
6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek
7.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
8.Poskytnuté zálohy na hmotný majetek
9.Opravná položka k nabytému majetku
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek (ř. 23 až 27)
B. III.
1.Podílové cenné papíry a vklady
v podnicích s rozhodujícím vlivem
2.Podílové cenné papíry a vkladv
v podnicích s podstatným vlivem
3.Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
4.Půjčky podnikům ve skupině
5.Jiný dlouhodobý finanční majetek
6. Nedokončený dlouhodobý finanční majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
C.
Oběžná aktiva (ř. 29 + 36 + 42 + 51)
C. I.
Zásoby (ř. 30 až 35)
C. I.
1. Materiál
2.Nedokončená výroba a polotovary
3.Výrobky
4.Zvířata
5.Zboží
6.Poskytnuté zálohy na zásoby
C. II.
Dlouhodobé pohledávky (ř. 37 až 41)
C. II.
1.Pohledávky z obchodního styku
2.Pohledávky ke společníkům a sdružení
3.Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
4.Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
5.Jiné pohledávky
C. III.
Krátkodobé pohledávky (ř. 43 až 50)
C. III.
1.Pohledávky z obchodního styku
2.Pohledávky ke společníkům a sdružení
3.Sociální zabezpečení
4.Stát - daňové pohledávky
6.Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem
7.Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem
8.Jiné pohledávky
C. VI.
Finanční majetek (ř. 52 až 54)
C. IV.
1. Peníze
2. Účty v bankách
3. Krátkodobý finanční majetek
4. Nedokončený krátkodobý finanční majetek
D.
Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv (ř. 56 + 60)
D. I.
Časové rozlišení (ř. 57 až 59)
D. I.
1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
D. II.
Dohadné účty aktivní
Kontrolní číslo (ř. 01 až 60)
Běžné účetní období
Minulé úč.
období
c
Brutto
Korekce
Netto
Netto
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
718 701
0
679 102
5 160
0
0
5 160
0
0
0
0
673 942
4 734
255 815
- 248 660
0
- 247 099
- 3 499
0
0
- 3 499
0
0
0
0
- 243 600
470 041
0
432 003
1 661
0
0
1 661
0
0
0
0
430 342
4 734
156 871
458 274
0
406 190
2 046
0
0
2 046
0
0
0
0
404 144
3 239
124 426
015
016
017
018
019
020
021
022
412 646
0
0
83
624
40
0
0
- 144 573
0
0
- 83
0
0
0
268 073
0
0
0
624
40
0
0
275 221
0
0
6
502
750
0
0
023
0
0
0
0
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
999
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 472
9 864
9 864
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 877
11 621
0
0
5 249
0
0
7
10 731
20
10 711
0
0
2 127
2 127
816
1 311
0
2 874 804
0
-1 561
- 721
- 721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 840
- 840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 994 640
0
35 911
9 143
9 143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 037
10 781
0
0
5 249
0
0
7
10 731
20
10 711
0
0
2 127
2 127
816
1 311
0
1 880 164
0
51 015
16 007
16 007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 426
12 779
0
0
4 640
0
0
7
17 582
29
1 586
15 967
0
1 069
1 069
1 068
1
0
1 833 096
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
21
- 98 944
Rozvaha v plném rozsahu - pasiva k 31. 12. 2002
Označ.
PASIVA
a
b
A.
A. I.
A. I.
A. II.
A. II.
A. III.
A. III.
A. IV.
A. IV.
A. V.
B.
B. I.
B. I.
B. II.
B. II.
B. III.
B. III.
B. IV.
B. IV.
C
C. I.
C. I.
C. II.
v tis.Kč
řád.
PASIVA CELKEM (ř. 63 + 81 + 107)
Vlastní kapitál (ř. 64 + 68 + 73 + 77 + 80)
Základní kapitál (ř. 65 + 66 + 67)
1. Základní jmění
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
3. Změny základního kapitálu
Kapitálové fondy (ř. 69 až 72)
1. Emisní ážio
2. Ostatní kapitálové fondy
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
Fondy ze zisku (ř. 74 + 75 + 76)
1. Zákonný rezervní fond
2. Nedělitelný fond
3. Statutární a ostatní fondy
Výsledek hospodaření minulých let (ř. 78 + 79)
1.Nerozdělený zisk minulých let
2.Neuhrazená ztráta minulých let
Výsledek hospodaření
[ř. 01 - (64 + 68 + 73 + 77 + 81 + 107)]
Cizí zdroje (ř. 82 + 87 + 94 + 103)
Rezervy (ř. 83 až 86)
1. Rezervy zákonné
2. Rezerva na daň z příjmu
3. Ostatní rezervy
4. Odložený daňový závazek (pohledávka)
Dlouhodobé závazky (ř. 88 až 93)
1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
3. Dlouhodobé přijaté zálohy
4. Emitované dluhopisy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Jiné dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky (ř. 95 až 102)
1. Závazky z obchodního styku
2. Závazky ke společníkům a sdružení
3. Závazky k zaměstnancům
4. Závazky ze sociálního zabezpečení
5. Stát - daňové závazky a dotace
6. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem
7. Závazky k podnikům s podstatným vlivem
8. Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 104 až 106)
1. Bankovní úvěry dlouhodobé
2. Běžné bankovní úvěry
3. Krátkodobé finanční výpomoci
Ostatní pasíva - přechodné účty pasiv (ř. 108 + 112)
Časové rozlišení (ř. 109 + 110 + 111)
1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
3. Kurzové rozdíly pasivní
Dohadné účty pasívní
Kontrolní číslo (ř. 61 až 110)
c
Stav v běž.
úč. ob.
5
Stav v min.
úč. ob.
6
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
470 041
280 606
149 926
149 990
- 64
0
16 544
0
16 544
0
0
17 133
16 735
0
398
64 401
64 401
0
458 274
246 085
142 472
142 472
0
0
16 544
0
16 544
0
0
15 938
15 439
0
499
46 494
46 494
0
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
999
32 602
182 407
42 528
2 375
0
0
40 153
0
0
0
0
0
0
0
22 750
20 822
0
25
731
1 172
0
0
0
117 129
96 112
21 017
0
7 028
6 760
216
0
6 544
268
1 847 294
24 637
197 915
36 272
4 600
0
2 800
28 872
0
0
0
0
0
0
0
13 718
12 807
0
19
714
178
0
0
0
147 925
120 285
27 640
0
14 274
14 006
253
0
13 753
268
1 808 191
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
22
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2002
Označ.
a
Text
b
I.
A.
+
II.
II.
Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže (ř.01 - 02)
Výkony (ř. 05 + 06 + 07
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
2. Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby
3. Aktivace
Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10)
1. Spotřeba materiálu a energie
2. Služby
Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08)
Osobní náklady (ř. 13 až 16)
1. Mzdové náklady
2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva
3. Náklady na sociální zabezpečení
4. Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zúčtování rezerv a časového rozlišení provozních výnosů
Tvorba rezerv a časového rozlišení provozních nákladů
Zúčtování opravných položek do provozních výnosů
Zúčtování opravných položek do provozních nákladů
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
[ř. 11 - 12 -17 - 18 + 19 - 20 + 21 - 22 + 23 - 24 + 25 - 26 + (-27) - (-28)]
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř. 33 + 34 + 35)
1. Výnosy z cenných papírů a podílů v podnicích ve skupině
2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů
Náklady z přecenění majetkových cenných papírů
Zúčtování rezerv do finančních výnosů
Tvorba rezerv na finanční náklady
Zúčtování opravných položek do finančních výnosů
Zúčtování opravných položek do finančních nákladů
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
1. -splatná
2. -odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 29 + 50 - 51)
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů za mimořádnou činnost (ř. 58 + 59)
1. -splatná
2. -odložená
Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 55 - 56 - 57)
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 54 + 60 - 61)
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 29 + 50 + 55 - 56)
Kontrolní číslo (ř. 01 až 63)
B.
B.
B.
+
C.
C.
C.
C.
C.
D.
E.
III.
F.
IV.
G.
V.
H.
VI.
I.
VII.
J.
*
VIII.
K.
IX.
IX.
X.
L.
XI.
M.
XII.
N.
XIII.
O.
XIV.
P.
XV.
Q.
XVI.
R.
S.
S.
**
XVII.
T.
U.
U.
*
W.
***
Číslo řádku.
c
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0
0
0
231 811
231 584
0
227
139 223
116 676
22 547
92 588
26 595
18 843
645
6 643
464
161
30 020
493
341
7 400
2 375
528
501
2 567
2 173
0
0
0
0
0
224 684
224 684
0
0
129 117
108 950
20 167
95 567
26 605
18 947
615
6 641
402
209
27 661
1 193
816
0
7 400
1 232
437
210
1 905
0
0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
999
41 410
12 859
15 159
0
0
0
0
292
0
0
0
0
0
0
0
81
5 783
10 619
953
0
0
1 956
11 786
505
11 281
31 580
2 909
1 414
473
473
0
1 022
0
32 602
44 861
1 162 423
33 169
41 647
41 687
0
0
0
0
629
0
0
0
5 448
0
773
1 415
724
9 120
286
1 985
0
0
- 4 700
3 847
0
3 847
24 622
20
5
0
0
0
15
0
24 637
28 484
1 115 102
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
23
Skutečnost v účetním období
sledovaném
minulém
Příloha k účetní závěrce za rok 2002
Název společnosti : Teplárna Tábor, a.s.
Sídlo: U Cihelny 2128, 390 02 Tábor
IČO : 608 26 827
1. Charakteristika společnosti a její hlavní činnost
1.1 Založení a charakteristika společnosti
Akciová společnost Teplárna Tábor, a.s. byla založena k 1. 1. 1994 Fondem národního majetku České republiky a byla zapsána do
Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638. Sídlo společnosti je v Táboře.
Společnost byla založena na dobu neurčitou. Základní kapitál společnosti činí 149 990 tis. Kč a je zcela splacen.
Rozhodující předmět činnosti: výroba, nákup, rozvod a prodej tepla a elektřiny.
Oblastí působení společnosti je město Tábor.
1.2 Hlavní akcionáři společnosti
Ze zapsaného základního kapitálu 149 990 tis. Kč vlastní 51% akcií ENERGETIKA INVEST, s.r.o. a 48 % akcií Město Tábor, zastoupené Úřadem města.
Mezi Teplárnou Tábor, a.s. a ovládající společností ENERGETIKOU INVEST, s.r.o. není uzavřena ovládací smlouva.
1.3 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém období
V souladu s rozhodnutím řádné valné hromady společnosti konané dne 22. května 2002 byla provedena změna zápisu takto :
1. Změna zápisu stanov společnosti
v článku 5 - Předmět podnikání společnosti
- bylo doplněno : zprostředkování služeb, projektová činnost ve výstavbě
- nahrazeno : specializovaný maloobchod Maloobchodem provozovaným mimo řádné provozovny
v článku 13 - Svolávání valné hromady
- nahrazen název " SLOVO" názvem " Lidové noviny"
2. Zápis změny výše základního kapitálu
Základní kapitál: 149 990 000,- Kč
3. Akcie
149 907 ks
83 ks
Splaceno: 149 990 000,- Kč
kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v zaknihované podobě
kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
v listinné podobě s omezenou převoditelností
1.4 Organizační struktura společnosti
Valná hromada
Představenstvo
Dozorčí rada
Ředitel
technika a výroba
ekonomika a obchod
rozvoj
hospodářská správa
systémové služby
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
25
1.5 Statutární a dozorčí orgány
Představenstvo
Ing. Jiří Schacherl
Ing. František Dědič
Ing. Zdeněk Majer
předseda představenstva
člen představenstva
člen představenstva
Dozorčí rada
Dipl. Kfm. GERT Wőlfel
RNDr. Jiří Vaníček, CSc.
Jiří Shorný
předseda dozorčí rady
člen dozorčí rady
člen dozorčí rady
1.6 Zaměstnanci a vedoucí pracovníci
Průměrný počet zaměstnanců přepočtený
Zaměstnanci celkem
z toho řídící pracovníci (mimo stat.orgány)
2002
2001
2000
97
102
115
7
6
6
Osobní náklady
(v tis. Kč)
Zaměstnanci
celkem 2002
Z toho řídící
pracovníci
Zaměstnanci
celkem 2001
Z toho řídící
pracovníci
Zaměstnanci
celkem 2000
Z toho řídící
pracovníci
Mzdové náklady
18 843
3 130
18 947
2 865
19 824
2 583
6 643
1 095
6 641
1 003
6 955
904
464
24
402
15
532
24
25 950
4 249
25 990
3 883
27 311
3 511
Sociální a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Osobní náklady celkem
1.7 Plnění poskytnutá členům statutárních orgánů a řídícím pracovníkům (v tis. Kč)
Odměna
Celkem
Běžný rok 2002
Z toho
Statutární orgán
Dozorčí rada
Tantiémy - vyplacené
600
366
234
Odměny
645
393
252
Ostatní řídící
pracovníci
Poskytnuté půjčky
Životní a důchodové zabezpečení
Další plnění
Používání automobilů a jiných movitých věcí
Celkem
84
84
1 329
759
486
84
Celkem
Minulý rok 2001
Z toho
Statutární orgán
Dozorčí rada
Ostatní řídící
pracovníci
Tantiémy - vyplacené
300
183
117
Odměny
615
375
240
Odměna
Poskytnuté půjčky
Životní a důchodové zabezpečení
Další plnění
Používání automobilů a jiných movitých věcí
Celkem
91
1 006
91
558
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
26
357
91
Odměna
Celkem
Předminulý rok 2000
Z toho
Statutární orgán
Dozorčí rada
Tantiémy - vyplacené
170
115
55
Odměny
559
346
213
Ostatní řídící
pracovníci
Poskytnuté půjčky
Životní a důchodové zabezpečení
Další plnění
Používání automobilů a jiných movitých věcí
98
Celkem
827
98
461
268
98
1.8 Uložení výroční zprávy
Výroční zprávy společnosti jsou k dispozici v sídle společnosti a dále k nahlédnutí ve Sbírce listin, která je součástí Obchodního
rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích.
2.. Významné účetní zásady, metody, způsoby oceňování
2.1 Základ účetnictví
Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka za rok 2002 byla sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, opatření MF č.j. 281/89 759/2001, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele a opatření MF č.j. 281/97
417/2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.
2.2 Oceňování aktiv - způsoby ocenění
2.2.1 dlouhodobého nehmotného, hmotného a drobného majetku
DNM, DHM je oceňován v souladu se zákonem č.563/91 Sb. o účetnictví pořizovací cenou, která obsahuje cenu pořízení a náklady s pořízením související.
DDHM jsou samostatné movité věci pořízené :
do 31.12.1995 - v pořiz. ceně vyšší než 5000 Kč a nižší nebo rovné 10000 Kč
do 31.12.1997 - v pořiz. ceně vyšší než 10000 Kč a nižší nebo rovné 20000 Kč
po 1.1.1998 - v pořiz. ceně vyšší než 10000 Kč a nižší nebo rovné 40000 Kč
s dobou použitelnosti delší než 1 rok. U tohoto majetku byl uplatňován jednorázový odpis do nákladů při uvedení do užívání.
Počínaje rokem 2002 je odpisován po dobu 24 měsíců.
Ostatní drobný hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší nebo rovné 500,- Kč se vede v operativní evidenci a účtuje se jednorázově do nákladů jako spotřeba materiálu.
DDNM je ostatní nehmotný majetek, jehož ocenění je 60 000 Kč a nižší a jeho doba použití je delší než jeden rok. Počínaje rokem 2002 je odpisován po dobu 24 měsíců.
2.2.2 zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii
Nakoupené zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách a průběžně se při každém příjmu cena za každý druh zásob přepočítá
váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny
včetně nákladů, které s jejich pořízením souvisejí. Vedlejší pořizovací náklady zásob se rozpouštějí do cen zásob při měsíční uzávěrce váženým aritmetickým průměrem dle skupin materiálu na jednotlivé druhy přijatých zásob.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady.
2.2.3 cenných papírů a majetkových účastí
Oceňují se pořizovacími cenami.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
27
2.3 Odpisové metody
a) účetní odpisy
Dlouhodobý majetek je odpisován dle odpisového plánu, který je vydán jako samostatná směrnice společnosti č.3/2001.
Odpisový plán upravuje postupy odpisování v závislosti na způsobu využití majetku a době životnosti. Metoda odpisování - lineární.
Příklady dle odpisového plánu:
Druh majetku
doba odpisování v letech
Budovy a haly:
25 - 77
- budovy a haly pro výrobu a služby
50
Ostatní stavební objekty
20 - 100
- teplovody, parovody
20
Energetické hnací stroje a zařízení
5 - 50
- kotle, rozvodna bloková
17
- turbogenerátor
25
- zařízení pro úpravu vody
14
Pracovní stroje
4 - 20
Přístroje, zvl.technické zařízení
5 - 17
Dopravní prostředky
5-8
Inventář
10 - 25
Nehmotný majetek
2-5
b) daňové odpisy
Daňové odpisy jsou prováděny v souladu se zákonem o daních z příjmů č.586/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dlouhodobý
hmotný a nehmotný majetek již odpisovaný k 31. 12. 1992 je odpisován rovnoměrným - lineárním způsobem. DHM a DNM pořízený po 1. 1. 1993 je odpisován zrychleným - degresivním způsobem.
Daňové odpisy u DNM pořízeného po 1.1.2001 jsou shodné s odpisy účetními.
2.4 Přepočty cizích měn
Transakce prováděné v průběhu roku jsou oceňovány směnným kurzem ČNB platným ke dni uskutečnění účetního případu.
K datu účetní závěrky se aktiva i pasiva evidovaná v zahraniční měně přepočítávají dle platného kurzu ČNB.
2.5 Stanovení opravných položek k majetku
Tvorba opravných položek je stanovena vnitřním předpisem společnosti. Opravné položky se vytvářejí k odpisovanému investičnímu majetku, jehož užitná hodnota zjištěná při inventarizaci je výrazně nižší než jeho ocenění v účetnictví a snížení hodnoty nelze
považovat za definitivní.
Opravné položky k zásobám se stanoví na základě vyhodnocení nepotřebných a nepoužitelných zásob k 31.12.
Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad rámec stanovený zákonem se tvoří v závislosti na počtu dnů, které uplynuly od konce sjednané lhůty splatnosti následujícím způsobem: od 30 - 90 dnů ve výši 10 %, 91 - 180 dnů ve výši 20 %, 181 360 dnů ve výši 50 % a nad 360 dnů ve výši 60 - 67 % .
Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku v zahr.měně jsou tvořeny ve výši rozdílu mezi tržní hodnotou a přepočtem ceny pořízení cenných papírů kurzem ČNB k 31.12.
2.6 Účtování nákladů a výnosů
Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období s nímž časově i věcně souvisejí. V souladu s principem opatrnosti se
na vrub nákladů účtuje tvorba rezerv na krytí všech rizik, která jsou ke dni sestavení účetní závěrky známa.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
28
2.7 Daň z příjmu
Splatná daň z příjmu se stanoví za použití platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo dočasně neuznatelné náklady a nedaňové výnosy. Náklad na odloženou daň vychází z rozdílů mezi daňovými a účetními odpisy a dočasnými rozdíly opravných položek a rezerv - součin výsledného přechodného rozdílu a sazby daně z příjmů pro následující účetní
a zdaňovací období.
2.8 Změna účetních zásad a metod
V roce 2002 nedošlo ve způsobu oceňování a účtování k žádným podstatným změnám, které by ovlivnily výši majetku, závazků
a hospodářského výsledku.
3.. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
3.1 Události po datu účetní závěrky
K datu sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily hospodářský výsledek společnosti za rok 2002.
3.2 Hmotný a nehmotný majetek
3.2.1 Dlouhodobý hmotný majetek
Pořizovací cena v tis.Kč
Pozemky
Stavby
Stroje,
přístroje
a zařízení
Dopravní
prostředky
Inventář
Ostatní
DHM
Nedokončený DHM
Zálohy
Celkem
DHM
1. 1. 2001
1 067
146 879
393 175
685
415
2 561
11 055
0
555 837
Přírůstky
2 180
71 215
3 575
0
0
672
67 090
53 488
198 220
8
294
63
188
37
24
77 643
52 738
130 995
31. 12. 2001
3 239
217 800
396 687
497
378
3 209
502
750
623 062
Přírůstky
1 495
38 083
15 217
0
0
1 233
54 655
35 146
145 829
0
68
4 304
0
143
45
54 533
35 856
94 949
4 734
255 815
407 600
497
235
4 397
624
40
673 942
Pozemky
Stavby
Stroje,
přístroje
a zařízení
Dopravní
prostředky
Inventář
Ostatní
DHM
Nedokončený DHM
Zálohy
Celkem
DHM
1. 1. 2001
0
89 805
99 290
312
360
2 545
0
0
192 312
Odpisy
0
3 864
22 590
60
16
682
0
0
27 212
Oprávky k úbytkům
0
- 295
- 63
- 187
- 37
- 24
0
0
- 606
Úbytky
Přeúčtování
Úbytky
0
Přeúčtování
31. 12. 2002
0
Oprávky v tis.Kč
Přeúčtování
0
31. 12. 2001
0
93 374
121 817
185
339
3 203
0
0
218 918
Odpisy
0
5 638
23 306
57
15
226
0
0
29 242
Oprávky k úbytkům
0
- 68
- 4 304
0
- 143
- 45
0
0
- 4 560
Přeúčtování
31. 12. 2002
0
0
98 944
140 819
242
211
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
29
3 384
0
0
243 600
Zůstatková cena v tis. Kč
Pozemky
Stavby
Stroje,
přístroje
a zařízení
Dopravní
prostředky
Inventář
Ostatní
DHM
Nedokončený DHM
Zálohy
Celkem
DHM
1.1.2001
1 067
57 074
293 885
373
55
16
11 055
0
363 525
31.12.2001
3 239
124 426
274 870
312
39
6
502
750
404 144
31.12.2002
4 734
156 871
266 781
255
24
1 013
624
40
430 342
Mezi nejvýznamnější pořízené investice v roce 2002 patří ( v tis.Kč) :
Přestavba CZT - Kvapilova ulice
17 076
Parovod Západ - I.etapa, část A,C
15 086
Parovod Západ - u Bech.dráhy
10 613
Přenos dat TTÁ 1 - TTÁ 2
2 626
Vlečka, signalizační zařízení
2 712
Mezi nejvýznamnější pořízené investice v roce 2001 patří ( v tis.Kč) :
Rekonstrukce palivového hospodářství
18 901
Parovod Jih-TAPA - II.etapa
10 129
Parovod Západ - Černé mosty
7 220
Výměna kondenzátu Východ - I. etapa
8 740
Parovod Jordánská hráz
7 751
K 31.12.2002 má společnost v evidenci nedokončené akce v celkové hodnotě 664 tis.Kč z toho rozhodující položku tvoří náklady na
zpracování studie CZT - 467 tis. Kč.
3.2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Pořizovací cena v tis.Kč
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná
práva
Nedokončený
DNM
Zálohy
Celkem DNM
1. 1. 2001
0
4 128
0
0
0
4 128
Přírůstky
0
601
0
601
0
1 202
Úbytky
0
0
0
601
0
601
Přeúčtování
0
31. 12. 2001
0
4 729
0
0
0
4 729
Přírůstky
0
432
0
432
0
864
Úbytky
0
0
0
432
0
432
Přeúčtování
31. 12. 2002
0
0
5 161
0
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
30
0
0
5 161
Oprávky v tis.Kč
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná
práva
Nedokončený
DNM
Zálohy
Celkem DNM
1. 1. 2001
0
2 038
0
0
0
2 038
Odpisy
0
645
0
0
0
645
Oprávky k úbytkům
0
0
0
0
0
0
Přeúčtování
0
31. 12. 2001
0
2 683
0
0
0
2 683
Odpisy
0
816
0
0
0
816
Oprávky k úbytkům
0
0
0
0
0
0
Přeúčtování
0
31. 12. 2002
0
3 499
0
0
0
3 499
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje
Software
Ocenitelná
práva
Nedokončený
DNM
Zálohy
Celkem DNM
1.1.2001
0
2 090
0
0
0
2 090
31.12.2001
0
2 046
0
0
0
2 046
31.12.2002
0
1 662
0
0
0
1 662
Zůstatková cena v tis.Kč
3.2.3 Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu ( v tis.Kč)
Společnost měla v roce 2002 uzavřeno celkem 5 smluv o finančním pronájmu .
Předmětem pronájmu jsou dopravní prostředky : osobní automobil Škoda Octavia, Škoda Felicia-COMBI, Škoda Fabia, Peugeot
Partner a MAGMA.
Celková výše splátek
(vč. DPH) v tis. Kč
3 075
Záloha na splátky
v tis. Kč
Skutečně uhrazené
měsíční splátky
Budoucí platby
z toho
k 31.12.2002
k 31.12.2001
v roce 2003
po roce 2003
779
1 893
835
733
449
3.2.4 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze:
předměty dlouhodobé spotřeby
V rámci operativní evidence je veden drobný hmotný majetek v pořizovací hodnotě 3 925 tis.Kč.
3.2.5 Hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem (nemovitosti věcným břemenem)
Při poskytnutí dlouhodobého investičního úvěru na výstavbu teplárenského bloku ve výši 230 mil. Kč byla s peněžním
ústavem uzavřena Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem a pozemkům, které jsou ve vlastnictví Teplárna Tábor,
a. s. Předmětem zástavního práva jsou pozemky a nemovitosti jejichž účetní hodnota činila v době uzavření zástavní smlouvy
41 385 tis. Kč.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
31
3.2.6 Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek ( v tis.Kč)
Přehled majetku
druh CP
brutto hodnota
k 31.12.2000
opravné položky
k 31.12.2000
netto hodnota
k 31.12. 2000
tis. Kč
tis. EUR
tis. Kč
tis. EUR
tis. Kč
tis. EUR
Podílové listy BKAU
9 605
274
328
9
9 277
265
Globální balancovaný fond
9 467
270
445
13
9 022
257
celkem
19 072
544
773
22
18 299
522
druh CP
brutto hodnota
k 31.12.2001
majetkové cenné papíry :
opravné položky
k 31.12.2001
netto hodnota
rok 2001
stav
k 31.12.2002
tis. Kč
tis. EUR
tis. Kč
tis. EUR
tis. Kč
tis. EUR
Podílové listy BKAU
8 754
274
910
28
7 844
246
0
Globální balancovaný fond
8 628
270
505
16
8 123
254
0
celkem
17 382
544
1415
44
15 967
500
0
majetkové cenné papíry :
dlužné cenné papíry
stav k 31.12. v tis. Kč
rok 2000
rok 2001
rok 2002
Euroobligace - Patria
9 999
0
0
depozitní směnka - Raiffeisenbank, a.s.
13 000
0
0
depozitní směnka - Raiffeisenbank, a.s.
2 600
0
0
3.3 Zásoby
V aktivech společnosti jsou k 31.12.2002 zahrnuty skladové zásoby v celkové hodnotě (brutto) 9 864 tis.Kč, jejich hodnota k
31.12.2001 činila 17 011 tis.Kč a k 31.12.2000 - 9 892 tis.Kč.
Do nákladů roku 2000 byly na základě rozhodnutí vedení společnosti proúčtovány opravné položky ve výši 1 434 tis.Kč , kterými bylo sníženo ocenění zásob - vyhodnocení z pohledu bezobrátkových a nevyužitelných položek. V roce 2001 byla část takto
vyhodnocených zásob zlikvidována (prodej,spotřeba, sešrotování) a opravné položky byly o hodnotu 430 tis.Kč sníženy proúčtováním do výnosů. V návaznosti na likvidaci uvedených zásob v průběhu roku 2002 byla hodnota opravných položek snížena o
dalších 283 tis.Kč a jejich stav k 31.12.2002 činí 721 tis.Kč.
Z vykázaného stavu zásob představují zásoby paliva finanční objem 5 611 tis.Kč, materiál a náhradní díly jsou evidovány v hodnotě 4 176 tis.Kč.
3.4 Pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky - rozvaha ř.044 /brutto/ činí k 31.12.2002 celkem 16 877 tis. Kč( k 31. 12. 2001 - 18 010 tis. Kč) , z toho pohledávky z obchodního styku 11 621 tis.Kč( k 31.12.2001 - 13 363 tis.Kč). Pohledávky po lhůtě splatnosti činily 3 180 tis. Kč
celkem, k 31.12.2001 celkem 1 939 tis. Kč a k 31.12.2000 celkem 2 021 tis. Kč.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
32
Pohledávky po lhůtě splatnosti : v tis.Kč
k 31.12.2002
k 31.12.2001
k 31.12.2000
do 30 dnů
1 271
1 145
723
do 90 dnů
896
206
367
do 180 dnů
137
12
1
do 360 dnů
496
1
50
nad 360 dnů
380
575
880
3 180
1 939
2 021
celkem
Státní daňové pohledávky ve výši 5 249 tis. Kč představují nadměrný odpočet DPH za měsíc listopad a prosinec 2002 a přeplatek silniční daně r.2002.
Společnost má v evidenci k 31.12.2002 zálohy vůči společnostem (CCS Česká společnost a Eurotel Praha, JČE, a.s.
Technoplyn….) v celkové výši 128 tis.Kč
Pohledávky k podnikům ve skupině
K 31.12.2002 činí celková hodnota pohledávek - 4 243 tis.Kč
z toho:
do lhůty jejich splatnosti
3 156 tis.Kč (Bytes Tábor, s.r.o. - 3 097 tis.Kč, JČE,a.s. - 59 tis.Kč)
pohledávky po splatnosti
1 030 tis.Kč (Bytes Tábor, s.r.o.)
zálohy vůči JČE, a.s.
57 tis.Kč
Pohledávky v cizí měně
Společnost nevykazuje k 31.12.2002 žádné pohledávky v cizí měně.
3.5 Opravné položky
Opravné položky představují přechodné snížení hodnoty aktiv uvedené v bodech : 3.2.5, 3.3 a 3.4.
Změny na účtech opravných položek v období od 31.12.2000 do 31.12.2002
zůstatek
k 31.12.00
tvorba
zůčtování
zůstatek
k 31.12.01
tvorba
zůčtování
zůstatek
k 31.12.02
opr.položky -pohl.§8a
297
245
107
435
9
70
374
opr.položky-pohl. ost.
652
149
652
149
456
139
466
1 434
43
473
1 004
0
283
721
773
1 415
773
1 415
0
1 415
0
opr.pol. k zásobám
opr.pol. ke kr.fin.majetku
3.6 Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti činí 149 990 tis.Kč a je tvořen 149 907 ks kmenových akcií na majitele a 83 ks kmenových akcií
na jméno. Jmenovitá hodnota všech akcií je 1 000 Kč.
Vlastní kapitál společnosti k 31.12.2002 činí 280 606 tis.Kč.
Z toho:
2000
2001
2002
Základní kapitál
142 472
142 472
149 926
Kapitálové fondy
16 544
16 544
16 544
Fondy ze zisku
15 280
15 938
17 133
Hospodářský výsledek m.o.
34 383
46 494
64 401
Hospodářský výsledek b.o.
13 688
24 637
32 502
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
33
Přehled o změnách vlastního kapitálu ( v tis.Kč)
Je uveden v samostatné příloze.
Rozdělení zisku předcházejících účetních období
2001
2000
24 637
13 688
příděl do rezervního fondu
1 232
684
příděl do sociálního fondu
560
593
výplata dividend
4 274
0
výplata tantiém
600
300
17 971
12 111
dosažený zisk
nerozdělený zisk
Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období
Představenstvo předloží řádné valné hromadě ke schválení následující návrh :
dosažený zisk 2002
32 602
příděl do rezervního fondu
1 630
příděl do sociálního fondu
563
výplata dividend
6 000
výplata tantiém
620
nerozdělený zisk
23 789
Základní kapitál
Řádná valná hromada konaná dne 22.května 2002 rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových kmenových akcií. ENERGETIKA INVEST s.r.o. upsala 3 920 ks akcií, Město Tábor 3 597 ks akcií a zaměstnancem společnosti byla
upsána 1 akcie. Základní kapitál společnosti byl upsáním celkového počtu akcií 7 518 navýšen na 149 990 tis.Kč.
počet jednotlivých druhů akcií :
kmenové akcie na majitele
kmenové akcie na jméno
149 907
83
Akcie jsou veřejně neobchodovatelné, akcie na majitele jsou zaknihovány a akcie na jméno byly vydány v listinné podobě.
Řádná valná hromada konaná dne 22.května 2002 rovněž schválila možnost nabytí vlastních akcií v maximálním počtu 83 ks na
dobu max. 18 měsíců.
Složení akcionářů je následující :
ENERGETIKA INVEST s.r.o.
Město Tábor
Nikl Petr
Vaněk Václav
akcie ve vlastnictví zaměstnanců
akcie ve vlastnictví společnosti
76 581
71 938
1 387
1
19
64
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
34
3.7 Cizí zdroje
3.7.1 Dlouhodobé závazky
Investiční úvěr od Raiffeisenbank,a.s. České Budějovice
(poskytnut v průběhu období 1997-98 na financování výstavby teplárenského bloku)
Hodnota úvěru
v tis. DEM
12 823
poč. stav
k 1. 1. 2000
splátky
2000
konečný zůst.
k 31.12.2000
splátky
2001
konečný zůst.
k 31.12.2001
11 317
1 770
9 547
870
8 677
V měsíci říjnu 2001 byl tento úvěr převeden na hodnoty uváděné v EUR. Konečný zůstatek devizového úvěru činil k 31.12.2001
4 437 tis. EUR.
Hodnota úvěru
v tis. EUR
poč. stav
k 1. 1. 2002
splátky
2002
konečný zůst.
k 31.12.2002
4 437
2 556
1 881
Ke dni 30.9.2002 byla hodnota zůstatku devizového úvěru 3 833 362,14 EUR. 50 % tohoto zůstatku, tj. 1 916 681,07 EUR bylo
převedeno na úvěr v CZK. Od okamžiku převedení probíhá splácení úvěru tak, že polovina zůstatku úvěru je splácena v EUR a druhá polovina v Kč.
Hodnota úvěru
v tis. Kč
poč. stav
k 1.9.2002
splátky
2002
konečný zůst.
k 31.12.2002
58 804
1 105
57 699
Hodnota obou částí úvěru v tis. Kč
poč. stav
k 1. 1. 2002
155 638
.
splátky
k 30.9.2002
poč.stav k 1.9.
úvěru v CZK
splátka
k 31.12.
konečný zůst.
k 31.12.2002
88 402
58 804
2 367
123 673
Při převedení části úvěru do CZK vznikly kurzové zisky ve výši 8 433 tis. Kč, které byly proúčtovány v rámci výnosů společnosti.
Z přepočtu investičního úvěru k 31. 12. 2002 vznikly kurzové rozdíly pasivní, které byly v hodnotě 6 544 tis.Kč proúčtovány v
rámci ostatních pasiv.
Jištění úvěru probíhá dle smlouvy zřízením zástavního práva k nemovitostem a pozemkům - uvedeno v části 3.2.5 a dále zástavním právem na současné a budoucí pohledávky za odběrateli vzniklé z titulu smluv uzavřených na odběr tepelné energie.
Splatnost úvěru dle úvěrové smlouvy - 31 .3. 2004
3.7.2 Krátkodobé závazky (v tis. Kč)
běžný rok
po lhůtě
splatnosti
rok 2001
po lhůtě
splatnosti
rok 2000
po lhůtě
splatnosti
Závazky celkem
22 750
4
13 718
14
12 402
0
v tom:
- z obchodního styku (bez záloh)
19 423
4
9 525
14
8 415
0
- zálohy
0
61
26
- ostatní
3 327
4 132
3 961
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
35
Hodnota krátkodobých závazků uvedených v období roku 2001 a 2000 byla oproti výkazům v uvedených letech snížena - upravena o částku odloženého daňového závazku ( 28 872 tis.Kč a 25 025 tis.Kč) v návaznosti na postupy účtování platné od roku
2002.
Jedná se o závazky, jejichž splatnost nastává v dalším účetním období s výjimkou závazků po lhůtě splatnosti v roce 2001 v celkové výši 14 tis.Kč, které byly během měsíce ledna 2002 vyrovnány.
K 31.12.2002 činila hodnota závazků po lhůtě splatnosti 4 tis.Kč - vyrovnáno v lednu 2003.
Závazky vůči podnikům ve skupině
činí 814 tis. Kč a jsou do lhůty jejich splatnosti
z toho vůči : JČE, a.s. - 776 tis. Kč
Energetice Invest, s.r.o. - 38 tis. Kč
Závazky kryté podle zástavního práva
k 31 12. 2002 Teplárna Tábor, a. s. nemá závazky kryté zástavním právem mimo závazků vyplývajících z investičního úvěru
- uvedeno v části 3.2.5 a 3.7.1
Závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze:
závazky tohoto charakteru se v průběhu období nevyskytly
3.7.3 Krátkodobé úvěry
Společnost v měsíci prosinci 2001 uzavřela s Raiffeisenbank,a.s. rámcovou smlouvu na poskytování krátkodobých úvěrů ( kontokorentní úvěr nebo fixní krátkodobé úvěry) v celkovém objemu do 10 milionů korun českých.
Z tohoto objemu bylo k 31.12.2001 čerpáno 6 040 tis.Kč. K 31.12.2002 nebyla možnost čerpání finančních prostředků využita.
Tyto úvěry jsou zajištěny zástavním právem k pohledávkám.
Výše splátky dlouhodobých úvěrů v roce 2003 činí dle splátkového kalendáře částku 338 tis.EUR a 10 370 tis. Kč.
3.7.4 Odložená daň
Závazek vyplývající z odložené daně z roku 2001 ve výši 28 872 tis. Kč byl za období roku 2002 zvýšen o 11 281 tis. Kč a jeho
celková výše činí k 31. 12. 2002 částku 40 153 tis. Kč ( rozvaha ř. 086).
3.8 Rezervy a časové rozlišení
3.8.1 Rezervy ( v tis.Kč)
zůstatek
k 31.12.00
rezerva na opravy
rezerva na kurz.ztráty
ostatní rezervy
tvorba
zůčtování
zůstatek
k 31.12.01
tvorba
zůčtování
zůstatek
k 31.12.02
4 600
2 375
4 600
2 375
48
0
0
0
0
5 400
2 800
0
2 800
0
4 600
48
5 400
2 800
Ostatní rezervy jsou tvořeny na základě rozhodnutí představenstva. Jedná se zejména o rezervy na ostatní podnikatelská rizika
související s činností společnosti. V roce 2000 byla vytvořena rezerva na případná rizika spojená se splácením investičního devizového úvěru ve výši 5 400 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že důvod pro vytvoření této rezervy na kurzové ztráty v roce 2001 pominul, byla tato rezerva zúčtována ve prospěch výnosů. V rámci ostatních rezerv byla v roce 2001 vytvořena rezerva ve výši 1 300 tis. Kč na
náklady spojené s likvidací nevyužívaného výrobního zařízení - olejového kotle K3 a rezerva ve výši 1 500 tis.Kč na ztrátu z prodeje
elektřiny z důvodů možného nedodržení dodávky dle nasmlouvaných odběrových diagramů. Tyto rezervy byly v roce 2002 zúčtovány ve prospěch výnosů.
V roce 2001 byla zahájena tvorba zákonné rezervy na opravy výrobního zařízení - výměna ohříváku vzduchu kotle K5 , která měla být realizována v roce 2004 v předpokládaných nákladech 13 800 tis.Kč. Vzhledem k tomu, že v průběhu 4. čtvrtletí 2002 došlo
k výraznému snížení parametrů ohříváku vzduchu, bylo přikročeno k jeho opravě, která nebyla provedena v rozsahu kompletní výměny. Jednalo se pouze o výměnu trubek jednotlivých sekcí ohříváku vzduchu. Tato oprava byla méně časově náročná než zamýšlená kompletní výměna ohříváku vzduchu, která byla plánována v letním období roku 2004. Hodnota rezervy ve výši 4 600 tis.Kč vytvořená v roce 2001 byla proúčtována ve prospěch výnosů.
V roce 2002 byla zahájena tvorba rezervy na výměnu ekonomizéru kotle K5 v předpokládaných nákladech 9,5 mil. Kč s termínem realizace v letním období roku 2006.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
36
3.8.2 Časové rozlišení (v tis.Kč)
k 31.12.2002
k 31.12.2001
k 31.12.2000
817
1 068
589
406
658
237
příjmy příštích období (účet 385)
1 311
1
338
kurzové rozdíly aktivní (účet 386)
0
0
48
nevyfakturované dodávky (účet 389)
268
268
225
výdaje příštích období (účet 383)
216
253
205
kurzové rozdíly pasivní (účet 387)
6 544
13 753
0
náklady příštích období (účet 381)
z toho leasing (účet 311100)
Hodnota příjmů příštích období uvedená k 31. 12. 2002 je ovlivněna plněním od pojišťovny - náhrada škody za odstranění následků přívalových dešťů ve výši 1 298 tis.Kč , která proběhla v měsíci lednu 2003.
Hodnota kurzových rozdílů pasivních odpovídá přepočtu zůstatku úvěru v cizí měně kurzem ČNB k 31. 12. 2002.
3.9 Výnosy z běžné činnosti rozvržené podle hlavních činností v tis. Kč
rok 2002
celkem
Elektrická energie
Teplo
Tržby z prodeje
vlastních výrobků
Tržby za prodej zboží
Tržby za prodej služeb
tuzemsko
rok 2001
zahraničí
celkem
rok 2000
tuzemsko
zahraničí
celkem
tuzemsko
zahraničí
21 976
21 976
0
20 888
20 888
0
19 229
19 229
0
207 224
207 224
0
201 435
201 435
0
185 082
185 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 384
2 384
0
2 361
2 361
0
2 325
2 325
0
Ostatní
35 066
35 066
0
52 142
52 142
0
25 066
25 066
0
Celkem
266 650
266 650
0
276 826
276 826
0
231 702
231 702
0
3.10 Splatná daň z příjmu (v tis.Kč)
Za rok 2000 a 2001 nevznikla společnosti splatná daňová povinnost. Za rok 2002 vznikla společnosti splatná daňová povinnost
v celkové výši 978 tis.Kč, z toho daň z příjmu splatná za běžnou činnost ve výši 505 tis.Kč a za mimořádnou činnost ve výši 473
tis.Kč.
Odložená daňová povinnost - viz. 3.7.4
3.11 Výkaz o peněžních tocích
Výkaz peněžních toků (Cash - flow) byl sestaven dle opatření MFČR č.j.281/97417/2001 a je uveden v příloze.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
37
Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2002 (v tis. Kč)
2002
A. Základní kapitál zapsaný v OR (411)
B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
C. Základní kapitál se zohl.účtu 252
D. Emisní ažio
E. Rezervní fondy
F. Ostatní fondy ze zisku
G. Kapitálové fondy
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté
do výsledku hospodaření
I. Zisk účetních období (428+431 Dal)
J. Ztráta účetních období (429+431 Má dáti)
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
VLASTNÍ KAPITÁL
Počáteční
zůstatek
142 472
0
0
142 472
0
15 439
499
16 544
Zvýšení
7 518
0
64
7 454
0
1 296
560
0
Snížení
0
0
0
0
0
661
0
Konečný
zůstatek
149 990
0
64
149 926
0
16 735
398
16 544
0
46 494
0
24 637
246 085
0
17 907
0
32 602
59 819
0
0
0
24 637
25 298
0
64 401
0
32 602
280 606
Počáteční
zůstatek
142 472
0
0
142 472
0
14 755
525
16 544
Zvýšení
0
0
0
0
0
684
593
0
Snížení
0
0
0
0
0
0
619
0
Konečný
zůstatek
142 472
0
0
142 472
0
15 439
499
16 544
0
34 383
0
13 688
222 367
0
12 111
0
24 637
38 025
0
0
0
13 688
14 307
0
46 494
0
24 637
246 085
Počáteční
zůstatek
73 472
69 000
0
142 472
0
14 694
698
16 544
Zvýšení
69 000
0
0
69 000
0
61
628
0
Snížení
0
69 000
0
69 000
0
0
801
0
Konečný
zůstatek
142 472
0
0
142 472
0
14 755
525
16 544
0
34 031
0
1 211
209 650
0
352
0
13 688
83 729
0
0
0
1 211
71 012
0
34 383
0
13 688
222 367
Vyplacené dividendy
brutto hodnota vyplacených dividend: 4 274
vyplaceno z: rozdělení zisku roku 2001
2001
A. Základní kapitál zapsaný v OR (411)
B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
C. Základní kapitál se zohl.účtu 252
D. Emisní ažio
E. Rezervní fondy
F. Ostatní fondy ze zisku
G. Kapitálové fondy
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté
do výsledku hospodaření
I. Zisk účetních období (428+431 Dal)
J. Ztráta účetních období (429+431 Má dáti)
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
VLASTNÍ KAPITÁL
Vyplacené dividendy
brutto hodnota vyplacených dividend: 0
2000
A. Základní kapitál zapsaný v OR (411)
B. Základní kapitál nezapsaný v OR (419)
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
C. Základní kapitál se zohl.účtu 252
D. Emisní ažio
E. Rezervní fondy
F. Ostatní fondy ze zisku
G. Kapitálové fondy
H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté
do výsledku hospodaření
I. Zisk účetních období (428+431 Dal)
J. Ztráta účetních období (429+431 Má dáti)
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
VLASTNÍ KAPITÁL
Vyplacené dividendy
brutto hodnota vyplacených dividend: 0
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
38
Přehled o peněžních tocích k (v tis. Kč)
P
Stav peněžních prostředků a PE na začátku období
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z
Účetní zisk /+/ ztráta /-/ z běžné čin. před zdaněním
A.1.
Úpravy o nepeněžní operace
A.1.1.
Odpisy stálých aktiv /+/ s výjimkou zůstatkové ceny prodaných
stálých aktiv, a dále umořování OP k nabytému majetku /+/-/
A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv/ /+/-/
A.1.3. Zisk /-/ ztráta /+/ z prodeje stálých aktiv
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)
A.1.5. Vyúčtované N/+/ a V/-/ úroky bez kapitaliz.
A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.*.
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami prac. kapitálu a mimořádnými položkami
A.2.
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provoz.č. /+/-/, aktivních účtů
časového rozlišení a doh. účtů aktivních
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z pr.č. /+/-/,
pasivních účtů časového rozlišení a doh. účtů pasivních
A.2.3. Změna stavu zásob /+/-/
A.2.4. Změna stavu krátkodobého fin. majetku nespadajícího
do pen. prostředků a ekvivalentů
A.**
Čistý pen. tok z pr.č. před zdaněním a mimoř.pol.
A.3
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků /-/
A.4.
Přijaté úroky /+/
A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost vč. doměrků min. let /-/
A.6.
P a V tvořící mim.HV vč.splatné DzP mimoř.
A.7.
Přijaté dividendy a podíly na zisku /+/
A.***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
B.2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.
Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností
C.1.
Změna stavu dl.,kr. závazků
C.2.
Dopady změn VK na peněžní prostředky
C.2.
Dopady změn VK na peněžní prostředky
C.2.1. Zvýšení PP a PE ze zvýšení ZK,REF vč. složených záloh /+/
C.2.2. Vyplacení podílu na VK společníkům /-/
C.2.3. Další vklady pen. prostředků společníků a akcionářů /+/
C.2.4. Úhrada ztráty společníky /+/
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů /-/
C.2.6. Vyplacené dividendy a podíly vč.zapl.srážk.daně/-/
C.***
Ćistý peněžní tok z finanční činnosti
F.
R.
Čisté zvýšení či snížení peněžních prostředků
Stav peněžních prostředků a PE na konci období
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
39
CF 2002
CF 2001
CF 2000
17 582
48 463
34 100
43 366
30 382
28 469
35 709
14 387
35 074
30 020
- 5 052
4
- 292
5 702
27 661
1 075
- 794
- 331
8 098
26 336
617
- 208
0
8 329
73 748
15 227
64 178
- 9 403
49 461
- 89
75
- 3 600
- 2 066
8 005
7 147
1 316
- 7 119
1 488
489
88 975
- 5 783
81
10
54 775
- 9 041
1 022
- 10
15
331
47 092
49 372
- 10 425
2 096
0
- 699
- 84 093
999
0
- 83 094
- 69 365
582
0
- 68 783
43 773
- 661
- 4 874
- 4 121
6 040
- 971
- 919
0
0
0
0
- 619
- 300
5 121
- 971
0
0
0
0
- 801
-170
42 802
- 6 851
10 731
- 30 881
17 582
14 363
48 463
292
83 575
- 86 338
33
- 86 305
- 6 040
- 919
1 919
7 454
40 344
Základní informace o společnosti
Název :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Teplárna Tábor, a.s.
U Cihelny 2128, 390 02 Tábor
60826827
110-60826827
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 1. ledna 1994
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích - oddíl B, vložka 638
Právní forma: akciová společnost
Předmět podnikání
• výroba tepla
• rozvod tepla
• výroba elektřiny
• silniční motorová doprava nákladní
• kovoobráběčství
• vodoinstalatérství, topenářství
• poskytování technických služeb
• zámečnictví
• výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
• pronájem a půjčování věcí movitých
• maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
• přípravné práce pro stavby
• povrchové úpravy a svařování kovů
• ubytovací služby
• zprostředkovatelské služby
• projektová činnost ve výstavbě
Orgány společnosti k 31.12.2002
Složení představenstva
Ing. Jiří Schacherl, předseda představenstva
- narozen 4.8.1948, rodné číslo 480804/084
- bydliště: České Budějovice, Vrbová 24
- vysokoškolské vzdělání v oboru strojně-energetickém
- zaměstnán ENERGETIKA INVEST, s.r.o.
- v představenstvu od r. 1999
- vlastnictví akcií společnosti : 0
Ing. František Dědič, člen představenstva
- narozen 7.3.1963, rodné číslo 630307/1379
- bydliště: Tábor, K Tůni 520
- vysokoškolské vzdělání v oboru strojně-energetickém
- starosta města Tábor
- v představenstvu od r. 1995
- vlastnictví akcií společnosti : 0
Ing. Zdeněk Majer, člen představenstva
- narozen 1.6.1960, rodné číslo 600601/0483
- bydliště: České Budějovice, N. Frýda 1246/2
- vysokoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém
- ředitel Teplárny Tábor, a.s.
- v představenstvu od r. 2000
- vlastnictví akcií společnosti : 1
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
41
Složení dozorčí rady
Dipl. Kauf. Gert Wőlfel, předseda dozorčí rady
- narozen 29.3.1939
- bydliště : Brückelsee 29, 92442 Wackersdorf, SRN
- vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomickém
- ekonomický a daňový poradce, poradce E.ON Bohemia
- v dozorčí radě od r. 2000
- vlastnictví akcií společnosti : 0
RNDr. Jiří Vaníček, Csc., člen dozorčí rady
- narozen 26.2.1946 , rodné číslo 440226/083
- bydliště : Tábor, Ke Chlumu 257
- vysokoškolské vzdělání v oboru přírodních věd, chemické inženýrství
- zaměstnán jako odborný asistent Jihočeské univerzity
- od roku 1995 do roku 2000 předseda představenstva
- člen dozorčí rady od roku 2000
- vlastnictví akcií společnosti : 0
Jiří Shorný, člen dozorčí rady
- narozen 23.6.1972, rodné číslo 720623/1725
- bydliště : Tábor, U Cihelny 2643
- středoškolské vzdělání v oboru elektrotechnickém
- zaměstnán jako strojník energetických zařízení v Teplárně Tábor, a.s.
- člen dozorčí rady od 13.12.2000
- vlastnictví akcií společnosti : 1
Výkonný management :
Ing. Zdeněk Majer
Jaroslava Budková
Josef Krýsl
Ing. Zdeněk Havlůj
Ing. Jan Špingl
Jiří Severa
Petr Nešetřil
ředitel
nám. ředitele pro ekonomii a obchod
vedoucí odboru Výroba tepla
vedoucí odboru Rozvoj
vedoucí odboru Systémové služby
vedoucí odboru Rozvody tepla
vedoucí odboru Hospodářská správa
Organizační struktura společnosti je uvedena na str. 25.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
42
Informace pro akcionáře
Základní kapitál činí k 31.2.2002
149 990 tis.Kč
V roce 1994, kdy došlo ke vzniku společnosti činil základní kapitál 73 472 tis. Kč. K jeho změně došlo v roce 1999 vstupem
strategického partnera, který základní kapitál navýšil o 69 000 tis.Kč. Navýšení základního kapitálu bylo projednáno a schváleno
valnou hromadou dne 29.7.1999. V roce 2002 došlo na základě rozhodnutí řádné valné hromady k navýšení základního kapitálu o
dalších 7 518 tis.Kč na celkovou výši 149 990 tis.Kč.
Struktura akcionářů k 31.12.2002
akcie na majitele :
ENERGETIKA INVEST s.r.o.
Město Tábor
Nikl Petr
Vaněk Václav
akcie na jméno :
akcie ve vlastnictví zaměstnanců
akcie ve vlastnictví společnosti
76 581 akcií
71 938 akcií
1 387 akcií
1 akcie
19 akcií
64 akcií
V roce 1999 došlo ke změně charakteru akcií na majitele z listinné na zaknihovanou podobu.
Celkový objem emise - 149 907 tis. Kč, jmenovitá hodnota cenného papíru - 1000 Kč, počet cenných papírů - 149 907, identifikační kód - 770990001479 .
Akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě a jsou veřejně neobchodovatelné.
S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva . S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas.
Výplata výnosů a způsob zdaňování
Výnos z akcie je zdaňován podle zákona ČNR č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá
srážkou při výplatě dividendy.
Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty a materiály uváděné ve výroční zprávě : sídlo společnosti
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
43
Identifikační údaje
Firma :
Sídlo :
Teplárna Tábor, a.s.
U Cihelny 2128
390 02 Tábor
Datum založení a zápisu
do obchodního rejstříku :
Rejstříkový soud :
1.1.1994
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638
IČO :
DIČ :
60826827
110 - 60826827
Telefon :
Fax :
E-mail :
www stránky :
381417202 spojovatelka
381417286 , 381417247
[email protected]
www.tta.cz
bankovní spojení :
Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu - 1100020492/5500, 1000033624/5500
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
44
Osoby odpovídající za výroční zprávu
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a
správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.
Ing. Jiří Schacherl
předseda představenstva Teplárny Tábor, a.s.
Ing. Zdeněk Majer
ředitel a člen představenstva Teplárny Tábor, a.s.
Jaroslava Budková
náměstek ředitele pro ekonomiku a obchod Teplárny Tábor, a.s.
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
45
Osoby odpovědné za ověření
řádných účetních závěrek
(za poslední tři účetní období)
Odpovědný auditor:
Prof. Ing. Jaroslav Sůva, CSc.
osvědčení č. 0234
Auditorská firma:
Consultas - Audit s.r.o.
osvědčení č. 087
Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668
IČO: 60469081
Sídlo:
Na Pankráci 38, 140 00 Praha 4
Kancelář:
Nábřežní 4, 150 00 Praha 5
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
46
Teplárna Tábor, a. s. Výroční zpráva za rok 2002
47
© Proeffect s.r.o., tel./fax: 381 259 111

Podobné dokumenty