Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti

Komentáře

Transkript

Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti
Bulletin BBH
Právní aktuality - Finanční trh a obchodní
společnosti
leden & únor 2014
2. Investiční fondy .................................. 3
3. Bankovnictví a platební systémy ...... 3
4. Pojišťovnictví a penzijní fondy .......... 5
5. Regulace finančního trhu................... 6
6. Obchodní společnosti a související
otázky ................................................. 8
1. Investiční nástroje, komodity a trhy
Evropská unie
Politická dohoda o MiFID a MiFIR
Na počátku roku bylo dosaženo politické dohody
mezi EP a Radou o obsahu novelizované směrnice
MiFID a nařízení MiFIR. Finální texty budou
schváleny během jara. Nová právní úprava posiluje
postavení investorů, zvyšuje požadavky na odbornou
péči a transparentnost poskytovatelů investičních
služeb. Přináší rovněž regulaci nových tržních
platforem a poskytovatelů informačních služeb na
kapitálovém trhu. Specificky jsou upraveny
požadavky na transparentnost trhů. V průběhu roku
2014 bude ESMA pracovat na velkém počtu návrhů
PTN a RTN v rámci druhé úrovně Lamfalussyho
procesu. Bližší informace naleznete zde: www.ebffbe.eu
Změny standardů ISDA
ISDA a FOA EMIR zveřejnila dohodu o delegaci
ISDA a FOA zveřejnily vzorovou ISDA / FOA EMIR
dohodu o delegaci. Tento dokument by měl pomoci
účastníkům trhu splnit jejich oznamovací povinnosti
poskytnutím dvoustranné standardní formy dohody o
delegaci plnění oznamovací povinnosti protistrany
derivátu podle EMIR, kdy delegovaná osoba může
jménem klienta hlásit příslušné údaje registru
obchodních údajů. Bližší informace naleznete zde:
http://www2.isda.org
Přechod k ISDAFIX
V lednu ISDA oznámila datum pro první fázi
implementace dvoufázového procesu k přechodu na
automatizované tržní prostředí ISDAFIX sazeb. Tyto
kroky jsou důležité pro zajištění vyrovnání ISDAFIX
praktik s vývojem postupů best practice při tvorbě
referenčních sazeb. První fáze bude realizována v
prvním čtvrtletí tohoto roku k posílení procesu
ISDAFIX.
Bližší
informace
naleznete
zde:
http://www2.isda.org/
Definice úvěrových derivátů
ISDA připravuje revizi definic úvěrových derivátů z
roku 2003 v návaznosti na výkon trhl a regulatorního
rámce. Vydání nových definic se předpokládá v září
2014.
Bližší
informace
naleznete
zde:
http://www2.isda.org
Trestněprávní odpovědnost za zneužití trhu
Počátkem roku bylo dosaženo politické shody na
směrnici o trestněprávním postihu za zneužívání
trhu. Nová směrnice ukládá členským státům zavést
harmonizované trestněprávní sankce vůči fyzickým a
právnickým osobám, které porušily pravidla proti
obchodování zasvěcených osob, a manipulaci s
trhem na finančních trzích. Směrnice navazuje na
nové nařízení o zneužívání trhu. Finální text
směrnice bude vydán na jaře.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-law-policy
Česká republika
Zákon, kterým je implementována směrnice
CRDIV a nařízení CRR
Vláda dne 22. ledna 2014 schválila návrh zákona,
kterým se mění některé zákony v souvislosti se
stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a
úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a
dohledu nad nimi, a předkládá jej Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR k projednání.
Důvodem
předložení
návrhu
zákona
je
implementace směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu
k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním
dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními
podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení
směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES (směrnice
CRDIV), nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o
obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a
investiční podniky a o změně nařízení (EU) č.
648/2012 (nařízení CRR) a článku 3 směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU ze dne
16. listopadu 2011, kterou se mění směrnice
98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES,
pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty
ve finančním konglomerátu.
Cílem návrhu zákona je posílení regulatorního rámce
a vytvoření podmínek pro zajištění stability,
bezpečnosti a dostatečné odolnosti bankovního
sektoru a celého finančního systému, a to např.
zavedením kapitálových rezerv za účelem posílení
kapitálové vybavenosti bank a dalších finančních
institucí či zavedením nových požadavků na řídicí a
kontrolní systém instituce.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
http://www.mfcr.cz/
Slovenská republika
Návrh koncepce rozvoje kapitálového trhu
Cílem
koncepce
rozvoje
kapitálového
trhu
vypracované Ministerstvem financí Slovenské
republiky je dosažení úrovně kapitalizace a likvidity
srovnatelné s trhy sousedních zemí a posílení kvality
infrastruktury a standardů služeb. Navrhována jsou
opatření v oblasti: infrastruktury trhu, likvidity trhu,
nákladovosti systému a finanční osvěty a ochrany
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 2
Obsah
1. Investiční nástroje, komodity a trhy .. 2
ISDA kalendář pro dodržování předpisů pro OTC
deriváty
V únoru ISDA vydala globální kalendář termínů pro
dodržování předpisů a regulačních termínů pro
oblast OTC derivátů.
Bližší informace naleznete zde: http://www2.isda.org
Opatření NBS žádosti o schválení prospektu
1
cenného papíru
Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto
opatření odkazujeme na Bulletin za měsíce listopad
a prosinec 2013, část 1. (Investiční nástroje,
komodity a trhy). Nová právní úprava nabyla
účinnosti dne 1. 3. 2014. Bližší informace naleznete
zde: www.zbierka.sk
Návrh
opatření
NBS
o
informačních
povinnostech finančního zprostředkovatele
2
Podle zákona o zprostředkování je finanční agent,
finanční instituce a finanční poradce mj. povinen
předložit NBS zprávu o plnění povinností finanční
instituce a samostatného finančního agenta týkající
se kontroly plnění povinností vázaným finančním
agentem a podřízeným finančním agentem. V této
souvislosti má vedoucí pracovník samostatného
finančního agenta a finančního poradce stejně
povinnost předkládat zprávu o výkonu své funkce.
Na základě poznatků z praxe se navrhuje
specifikovat obsah, členění a způsob předkládání
obou zpráv vedoucího zaměstnance prováděcím
předpisem ve smyslu zákona o zprostředkování,
přičemž uvedené je realizováno předmětným
návrhem opatření. Účinnost nové právní úpravy je
1.4.2014.
Bližší
informace
naleznete
zde:
https://lt.justice.gov.sk
2. Investiční fondy
Evropská unie
Veřejná diskuse ke Crowdfundingu
Komise připravila konzultační materiál k vymezení
crowdfundingu a otázkám jeho případné regulace.
Crowdfundingem se zde rozumí alternativní zdroj
financování podniků či projektů na základě otevřené
výzvy k veřejnosti, zpravidla prostřednictvím
internetu. Finanční prostředky či jiné hodnoty jsou
poskytnuty nejrůznějšími právním formami - jako dar,
za odměnu, před-objednáváním produktu či služby,
jako zápůjčka nebo investice.
Cílem veřejné diskuse je blíže vymezit potenciál a
rizika této relativně nové formy financování, jakož i
limity a možnosti národní právní úpravy v členských
státech
a
důvody
a potenciální
přínosy
harmonizované regulace crowdfunfingu na úrovni
EU.
1
Opatření Národní banky Slovenska č. 2/2014
o náležitostech žádosti o schválení prospektu cenného
papíru
2
Zákon č. 186/2009 Z. Z., o finančnom sprostredkovaní a
finančnom poradenstve a o zmene niektorých zákonov vo
znení zákona č. 129/2010 Z.
Bližší
informace
jsou
dostupné
zde:
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/cro
wdfunding/140327-communication_en.pdf
Česká republika
Nové právní formy investičních fondů
V souvislosti s účinností nového občanského
zákoníku a zákona o obchodních korporacích
umožňuje ZISIF využívat také nových právních forem
investičních fondů. Konkrétně se jedná o akciovou
společnost s proměnným základním kapitálem,
komanditní společnost na investiční listy a
svěřenecký fond. Vedle těchto právních forem
mohou mít investiční fondy nově rovněž právní formu
společnosti
s ručením
omezeným,
evropské
společnosti, družstva a samozřejmě i právní formu
akciové společnosti a podílového fondu.
Slovenská republika
Opatření
NBS
o změně
opatření
NBS
3
o náležitostech žádosti
Pro vymezení obsahu, účelu a důvodu přijetí tohoto
opatření odkazujeme na Finanční bulletin za měsíce
listopad a prosinec 2013, část 2. (Kolektivní
investování).
Nová právní úprava nabyla účinnosti dne 1.2.2014.
Bližší informace naleznete zde: www.zbierka.sk
3. Bankovnictví a platební systémy
Evropská unie
Příručka pro hodnocení bezpečnosti placení
prostřednictvím internetu
V lednu vydala ECB příručku pro hodnocení
bezpečnosti plateb prostřednictvím internetu. Cílem
příručky je usnadnit dohledovým orgánům provádění
efektivních a srovnatelných hodnocení bezpečnosti
platebních transakcí prostřednictvím internetu.
Doporučení má být implementováno do 1. února
2015.
Zahájení veřejné konzultace o návrhu rámcového
nařízení ECB o jednotném mechanismu dohledu
Začátkem února zveřejnila ECB návrh rámcového
nařízení týkající se SSM k veřejné diskusi. Návrh
nařízení o rámci SSM stanoví pravidla v
následujících oblastech:
•
hodnocení významu banky s cílem stanovit,
zda banka spadá pod přímý, či nepřímý dohled ECB,
•
dohled ECB nad celým SSM,
•
spolupráce mezi ECB a národními orgány
dohledu s cílem zajistit hladké fungování SSM,
•
jazykový režim různých procesů v rámci
SSM,
•
všeobecné zásady výkonu dohledu ECB,
•
postupy související s mikroobezřetnostními
a makroobezřetnostními úkoly SSM,
•
organizace úzké spolupráce se státy, jejichž
měnou není euro,
3
Opatření Slovenské národní banky č. 1/2014, kterým se
mění opatření Slovenské národní banky č. 6/2011 o
náležitostech žádosti o udělení předchozího souhlasu
České národní banky podle zákona o kolektivním
investování
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 3
spotřebitele. Např. se navrhuje zvýšení počtu
likvidních emisí opatření na podporu poptávky
investorů po nových nástrojích kapitálového trhu,
modernizace
infrastruktury
trhu
a snížení
administrativní a daňové zátěže obchodování na
kapitálovém trhu. Bližší informace naleznete zde:
https://lt.justice.gov.sk
Rozhodnutí ECB o spolupráci s NOD členských
států, jejichž měnou není euro v rámci
bankovního dohledu
4
ECB přijala v lednu rozhodnutí o úzké spolupráci s
národními orgány bankovního dohledu zúčastněných
členských států SSM, jejichž měnou není euro. Toto
rozhodnutí stanovuje: a) postup, který musí členské
státy, jejichž měnou není euro, dodržet při navázání
úzké spolupráce s ECB, b) způsob hodnocení
takovýchto žádostí na straně ECB a c) způsob
rozhodování o navázání úzké spolupráce s
jednotlivými členskými státy a příslušnými NOD.
Rozhodnutí dále upravuje postup v případě
pozastavení nebo ukončení úzké spolupráce.
Bližší informace naleznete zde: www.ecb.europa.eu
Stanovisko ECB k návrhu směrnice o
elektronických platbách
V únoru ECB zveřejnila stanovisko k návrhu
směrnice upravující evropský trh pro elektronické
platby, ECB plně podporuje cíle a obsah navrhované
směrnice, a to zejména návrh na rozšíření seznamu
služeb, které zahrnují počáteční platební služby a
informace o službách týkajících se bankovního účtu.
Mj. navrhuje zvýšení bezpečnosti iniciace plateb
zahájení a podrobnější informace o účtu. Dále
navrhuje
vytvoření
společného
evropského
standardu pro bezpečné způsoby ověřování identity
uživatelů platebních služeb. Bližší informace
naleznete zde: www.ecb.europa.eu
Stanovisko ECB k návrhu nařízení o odložení
data přechodu na systém SEPA
ECB vydala stanovisko k návrhu nařízení, kterým se
mění nařízení (EU) č.260/2012 (dále jen ,,Nařízení“),
pokud jde o přechod na úhrady a inkasa prováděné v
rámci SEPA. Evropská komise předložila v lednu
návrh na dodatečné přechodné období v délce 6
měsíců, které má umožnit bankám a jiným
poskytovatelům platebních služeb zpracovávat
platby, které nejsou v souladu s Nařízením až do 1.
srpna 2014: Původní termín byl 1. února 2014. Bližší
informace naleznete zde: : www.ecb.europa.eu
Stanovisko
ECB
k
návrhu
nařízení
o mezibankovních poplatcích
Navrhované nařízení týkající se mezibankovních
poplatků za platební transakce založené na kartách
stanovuje jednotné technické a obchodní požadavky
pro transakce platební kartou provedené v rámci
Evropské unie. Mj. stanoví limit pro mezibankovní
poplatky pro transakce debetní kartou spotřebitele ne
více než 0,20 % z hodnoty transakce a pro platby
spotřebitelskými kreditními kartami ne více než
0,30 % z hodnoty transakce, které se budou
vztahovat na vnitrostátní nebo přeshraniční
transakce. Druhá část navrhovaného nařízení
stanoví obchodní pravidla a další technické
4
Rozhodnutí ECB/2014/5
požadavky, které se budou vztahovat na všechny
kategorie kartových plateb.
Bližší
informace
naleznete
zde:
http://www.ecb.europa.eu
Stanovisko ECB k návrhu revidované směrnice o
platebních službách na vnitřním trhu
ECB podporuje navrhované změny, zejména s
důrazem zvýšení bezpečnosti platebních služeb,
pokrytí nových typů platebních služeb a jejich
poskytovatelů a zvýšení ochrany spotřebitelů. Bližší
informace naleznete zde: http://www.ecb.europa.eu
RTN ke kapitálovým požadavkům pro členy
vypořádacích systémů
EBA zahájila konzultaci návrhu RTN ke stanovení
maržových požadavků pro členy vypořádacích
systémů, které mohou použít pro výpočet svých
kapitálových požadavků pro expozice vůči klientům.
Kapitálové požadavky preferují uzavírání derivátů
vypořádaných prostřednictvím ústřední protistrany
oproti derivátům, které takto vypořádány nejsou.
Vydání směrnice o úvěrech na bydlení
Počátkem února byla přijata směrnice 2014/17/EU
o hypotečním úvěru na nemovitosti určené k bydlení.
Cílem této směrnice je vytvořit trh s hypotečními
úvěry v celé Unii s vysokou úrovní ochrany
spotřebitele.
Členské
státy
budou
muset
transponovat její ustanovení do svého vnitrostátního
práva do března 2016. Směrnice obsahuje
požadavky na informace pro spotřebitele, povinnost
posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, předčasné
splacení, pravidla pro úvěry v cizích měnách či
požadavky
na
regulaci
zprostředkovatelů
a nebankovních poskytovatelů úvěrů na bydlení.
Podrobně k tématu viz speciální bulletin BBH, který
je dostupný zde: www.bbh.cz
Česká republika
Standard pro elektronickou fakturaci bank
Česká bankovní asociace spolu s ICT Unií připravuje
standard B2C-ISDOC pro zlepšení tuzemského
elektronického fakturačního procesu. Standard
usnadňuje a sjednocuje postupy při zasílání
elektronických
faktur
klientům
přímo
do
elektronického bankovnictví. Ti údaje na faktuře
zkontrolují a mohou ihned odeslat on-line platební
příkaz k jejímu proplacení. ČBA tímto krokem
zjednoduší
fakturaci
a
pomůže
klientůmspotřebitelům eliminovat chyby při zadávání plateb.
Jedním z cílů České bankovní asociace ve vztahu k
podnikatelskému sektoru je usnadnění a rozšíření
elektronické fakturace mezi výstavci dokumentů a
jejich zákazníky, klienty elektronického bankovnictví.
Standard pro elektronickou fakturaci ČBA také zajistí
jednotný otevřený přístup všem účastníkům trhu
v oblasti elektronické fakturace. Praktické využití
standardu spočívá především v přenosu platebních
údajů bez zásahu lidského faktoru a jejich doručení
do elektronického bankovnictví prostřednictvím
elektronických faktur. Klient po přihlášení do
elektronického bankovnictví pouze zkontroluje předvyplněné údaje a automaticky vygenerovaný platební
příkaz odešle ke zpracování standardním procesem
autorizace platby. Bližší informace naleznete zde:
https://www.czech-ba.cz
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 4
•
správní sankce za porušení příslušného
právního předpisu.
V souladu s nařízením o zřízení SSM bude konečné
znění nařízení ECB o rámci SSM zveřejněno do 4.
května 2014. Bližší informace naleznete zde:
www.ecb.europa.eu
.
4. Pojišťovnictví a penzijní fondy
Evropská unie
Pojistné smlouvy v EU
Analýza zpracovaná pro Komisi, která zkoumala
překážky pro přeshraniční obchod v oblasti
pojistného práva, identifikuje řadu překážek pro
přeshraniční poskytování pojistných produktů.
V současné době občan, který se přestěhuje za prací
do jiné země EU, může být nucen uzavřít nové
povinné ručení na své auto nebo může mít problémy
s uznáním svých práv podle soukromého penzijního
plánu, pokud byl tento plán uzavřen v zemi, odkud
pochází. Podobně mohou být podniky s pobočkami v
několika zemích EU nuceny uzavírat v každé zemi
samostatnou pojistnou smlouvu za různých
podmínek místo jedné smlouvy pro veškeré své
podnikání. Na základě analýzy Komise připraví návrh
možných řešení, která by vedla k harmonizaci
pojistných smluv v EU.
Česká republika
5
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 492/2009 Z.z., o
platebních službách a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů
Bližší informace naleznete zde: www.cnb.cz
Slovenská republika
Návrh opatření NBS o způsobu prokazování
splnění podmínek pro povolení vzniku a činnosti
doplňkové důchodové společnosti
Dne 01. 01. 2014 vstoupila v platnost většina
ustanovení zákona č. 318/2013 Z.z., na jehož
základě došlo k poměrně rozsáhlé novelizaci zákona
č. 650/2004 Z.z., o doplňkovém důchodovém spoření
a o změně některých zákonů ve znění zákona č.
318/2013 Z.z. (dále jen „zákon o doplňkovém
důchodovém spoření"), včetně jeho ustanovení
týkajících se udělení povolení na vznik a činnost
doplňkové
důchodové
společnosti.
Účelem návrhu opatření je stanovit, konkretizovat a
ve výše zmíněném kontextu revidovaných změn
aktualizovat způsob prokazování splnění podmínek
pro udělení povolení ve smyslu zákona o
doplňkovém důchodovém spoření. Návrh opatření
věcně vychází z vyhlášky Národní banky Slovenska
č. 161/2012 Z.z., o způsobu prokazování splnění
podmínek pro povolení vzniku a činnosti doplňkové
důchodové společnosti. Do návrhu opatření bylo
však oproti textu vyhlášky č. 161/2012 Z.z.
zapracováno
několik
věcných,
formálně
terminologických a legislativně- technických změn, a
to jak v návaznosti na výše popsané Pozměňující
změny, které byly provedeny v zákoně o doplňkovém
důchodovém spoření, tak i v zájmu zohlednění
zkušeností odborných útvarů NBS z dosavadní
aplikační praxe v předmětné oblasti. Návrhem
opatření zároveň dochází ke zrušení vyhlášky
č.161/2012Z.z.
Účinnost nové právní úpravy je navrhována na
01.04.2014
.
Bližší
informace
naleznete
zde:
https://lt.justice.gov.sk
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 5
Slovenská republika
Návrh zákona o změně zákona o platebních
5
službách
Návrh zákona je reakcí na neustálý rozvoj finančního
trhu, na kterém je spotřebitel vůči subjektům
finančního trhu ve slabším postavení. Pro zajištění
zlepšení postavení spotřebitele na finančním trhu se
návrh zákona zaměřuje na několik opatření, která
především zvyšují transparentnost a srovnatelnost
poplatků
na
finančním
trhu.
Jedním ze záměrů navrhovaného zákona je
zprostředkování informací pro spotřebitele v
jednoduché a dostupné formě prostřednictvím
zasílání měsíčního, případně ročního výpisu
poplatků, který byl veden v účetnictví poskytovatele
platebních služeb vůči spotřebiteli, a zavést
povinnost poskytovatelů platebních služeb zveřejnit
ceník pro spotřebitele a zveřejňovat jeho změny v
rozsahu
posledních
tří
změn.
Druhá oblast navrhované úpravy stanoví pravidla pro
přesun platebního účtu, kterým budou vázáni všichni
poskytovatelé platebních služeb na území Slovenské
republiky. Určení závazného postupu pro přesun
platebního účtu má uvedený proces zjednodušit,
podpořit mobilitu spotřebitelů a zvýšit jejich zájem o
informace k jednotlivým platebním účtům. Přijetí
těchto opatření má nepřímo potenciál zlepšit
obchodní příležitosti pro poskytovatele platebních
služeb a současně zvýšit konkurenceschopnost
jednotlivých poskytovatelů platebních služeb. V
souvislosti s přesunem platebního účtu zároveň
zavádí bezplatnost vypovězení rámcové smlouvy
bez výjimky. Účinnost nové právní úpravy je
navrhována na 1.7.2014. Bližší informace naleznete
zde: https://lt.justice.gov.sk
Požadavky ČNB na distribuční kanály
V lednu zveřejnila ČNB dohledový benchmark
specifikující požadavky k řízení a kontrole kvality
činnosti distribuční sítě pojišťovny. ČNB požaduje,
aby pojišťovna sítě nastavila adekvátní vnitřní
kontrolní mechanismy pro dohled nad distribučními
sítěmi. Cílem opatření je minimalizovat případy, kdy
nekvalitní, neetická či dokonce nezákonná činnost
distributorů a případné neplnění smluvních závazků
či jednání v rozporu s vnitřními předpisy pojišťovny
může vést k významným finančním ztrátám na straně
pojišťovny a k ohrožení, snížení či ztrátě reputace
pojišťovny u klientů či zájemců o pojištění. ČNB mj.
specifikuje požadavky na smlouvu mezi pojišťovnou
a distributory, nastavení dostatečných kontrolních
opatření. Dále specifikuje některé požadavky na
odměňování distributorů včetně rozložení výplaty
provize v čase, na systém řešení stížností klientů
a přijímání opatření k nápravě. Pojišťovna je dále
povinna
poskytnout
distributorům
dostatečné
informace o nabízených produktech a proškolit
osoby vykonávající distribuci tak, aby nabízení
pojistných produktů zákazníkům bylo dostatečně
kvalitní. ČNB dále specifikuje konkrétní požadavky
na nastavení a kontrolu činnosti externí a interní
distribuční sítě tak, aby byly vytvořeny předpoklady
pro dostatečnou kvalitu distribuce.
Na základě výše uvedené novelizace zákona o
doplňkovém důchodovém spoření účinné ode dne
01. 01. 2014 (zákon č. 318 / 2013 Z.z.) došlo kromě
ustanovení týkajících se udělení povolení na vznik a
činnost doplňkové důchodové společnosti také k
novelizaci ustanovení zákona o doplňkovém
důchodovém
spoření
týkajících
se
udělení
předchozího
souhlasu
NBS.
Účelem návrhu opatření je stanovit, konkretizovat a v
kontextu výše zmíněných revidovaných změn
aktualizovat
náležitosti
žádosti
o
udělení
předchozího souhlasu NBS ve smyslu zákona o
doplňkovém důchodovém spoření. Návrh opatření
věcně vychází z vyhlášky NBS č. 179/2012 Z.z., o
náležitostech žádosti o udělení předchozího
souhlasu NBS
podle zákona o doplňkovém
důchodovém spoření. Do návrhu opatření bylo však
oproti textu vyhlášky č. 179/2012 Z.z. zapracováno
několik věcných, formálně terminologických a
legislativně- technických změn, a to jak v návaznosti
na výše popsané Pozměňující změny, které byly
provedeny v zákoně o doplňkovém důchodovém
spoření, tak i v zájmu zohlednění zkušeností
odborných útvarů NBS z dosavadní aplikační praxe v
předmětné oblasti. Návrhem opatření zároveň
dochází ke zrušení vyhlášky č. 179/2012 Z.z.
Účinnost nové právní úpravy je navrhována na
01.04.2014
.
Bližší
informace
naleznete
zde:
https://lt.justice.gov.sk
Návrh opatření NBS o vlastních zdrojích
finančního konglomerátu a metodách výpočtu
dostatečné výšky vlastních zdrojů na úrovni
finančního konglomerátu podle zákona o
pojišťovnictví
Účelem předmětného návrhu opatření je stanovit
metodiku výpočtu dostatečné výšky vlastních zdrojů,
koncentrace rizik a angažovanosti na úrovni
finančního konglomerátu podle zákona č. 8 / 2008
Z.z., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů, a
také stanovit obsah, vzor, způsob a termíny
předkládání hlášení o dostatečné výši vlastních
zdrojů, o koncentraci rizik a o významných
vnitroskupinových
obchodech
finančního
konglomerátu. Opatření bylo připraveno tak, aby
regulace finančních konglomerátů, jejichž činnosti
jsou soustředěny v odvětví pojišťovnictví, byla v
souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady
2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém
dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a
investičními podniky ve finančním konglomerátu.
Účinnost nové právní úpravy je navrhována na
01.04.2014.
6
Návrh opatření Národní banky Slovenska o náležitostech
žádosti o udělení předchozího souhlasu České národní
banky podle zákona o doplňkovém důchodovém spoření a
o změně některých zákonů
Bližší
informace
https://lt.justice.gov.sk
naleznete
zde
:
Opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a
7
rodiny
Slovenské
republiky
Ve smyslu předmětného opatření se klíčové
informace
o
subvencovaném
doplňkovém
důchodovém fondu poskytují v listinné podobě a
elektronicky
na
webovém
sídle
doplňkové
důchodové společnosti. Opatření v této souvislosti
blíže vymezuje také obsah, strukturu, formu a
podmínky
ohledně
informací
o
výkonnosti
příspěvkového
penzijního
fondu.
Aktualizace
klíčových informací se ve smyslu předmětného
opatření uskuteční vždy po změně jakýchkoli údajů,
které jsou obsahem klíčových informací, přičemž
aktualizované klíčové informace budou zveřejňovány
bez
zbytečného
odkladu.
Nová právní úprava nabyla účinnosti dne
01.02.2014.
Bližší informace naleznete zde: www.zbierka.sk
5. Regulace finančního trhu
Evropská unie
Rada schválila posílení systému pojištění vkladů
v EU
Rada 18. 2. 2014 podpořila revizi systému pojištění
vkladů (Deposit Guarantee Schemes, DGS)
v členských státech.
Hlavní cílem směrnice je zlepšit ochranu vkladů do
výše 100 tisíc €. Největší změny od původního
návrhu se týkají pay-out (vyplácení vkladů), jehož
lhůta bude od roku 2024 stanovena na 7 pracovních
dnů, přičemž bude docházet k postupnému
snižování z dnešních 20 pracovních dnů.
Formální schválení ze strany Rady je očekáváno
v březnu, po něm má EP učinit stejný krok (ve
druhém čtení) na dubnovém zasedání pléna EP.
Bližší
informace
naleznete
zde:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/do
cs/pressdata/en/ecofin/141059.pdf
EP a Rada dosáhly dohody o změně stávající
účetní legislativy
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady,
kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS a
83/349/EHS, pokud jde o zveřejňování nefinančních
informací a informací týkajících se rozmanitosti
některými velkými společnostmi a skupinami.
Dohoda stanovuje, že pravidla se budou týkat pouze
některých velkých firem s více než 500 zaměstnanci.
Velké subjekty veřejného zájmu přesahující
stanovenou mez budou muset ve svých zprávách
zveřejňovat relevantní a užitečné informace
z environmentální a sociální oblasti. Zahrnuje
společnosti, které jsou kótovány na burze stejně jako
některé z těch, které kótovány nejsou. Celkový
rozsah zahrnuje asi 6 tis. společností v celé
7
Opatření Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny
Slovenské republiky, kterým se stanoví obsah, struktura,
forma, podmínky a způsob průběžné aktualizace a lhůty pro
zveřejnění klíčových informací o subvencovaném
doplňkovém důchodovém fondu
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 6
Návrh opatření NBS o náležitostech žádosti
o udělení předchozího souhlasu NBS podle
6
zákona o doplňkovém důchodovém spoření
uskutečňování plateb do zahraničí, ze zahraničí a
8
vůči cizozemcům Pro vymezení obsahu, účelu a
důvodu přijetí tohoto opatření odkazujeme na
Finanční bulletin za měsíce listopad a prosinec 2013,
část
5.
(Regulace
finančního
trhu).
Nová právní úprava nabude účinnosti dne 01. 04.
2014.
Bližší
informace
naleznete
zde:
www.zbierka.sk
EU připravuje strukturální reformu bankovního
sektoru
Komise navrhla nová pravidla, která mají zabránit
největším bankám s nejsložitější strukturou provádět
riskantní obchodování na vlastní účet. Návrh se týká
pouze největších a nejsložitějších bankovních domů
v EU, které mají významné obchodní aktivity.
Zakazuje bankám obchodování na vlastní účet
s finančními nástroji a komoditami (tedy výhradně za
účelem dosažení zisku pro banky), které je spojeno
s mnoha riziky, ale nepřináší žádné hmatatelné
výhody pro klienty banky nebo širší ekonomiku.
Zákaz obchodování na vlastní účet by měl být platný
od 1. 1. 2017.
Bližší informace naleznete zde: http://ec.europa.eu/
Návrh opatření NBS o předkládání výkazů,
hlášení a jiných zpráv obchodníky s cennými
papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s
cennými
papíry
pro
účely
dohledu
V návaznosti na PTN k CRR k výkazům, které budou
finanční instituce (banky a obchodníci s cennými
papíry) předkládat národním orgánům dohledu, došlo
k významným změnám ve vykazování subjektů
poskytujících bankovní a investiční služby. NBS tak
zruší pravidla pro plnění informační povinnosti podle
předchozí právní úpravy a zavádí nová metodická
pravidla navazující na PTN pro předkládání výkazů,
hlášení a jiných zpráv obchodníky s cennými papíry
a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými
papíry
pro
účely
provádění
dohledu.
Účinnost nové právní úpravy je od 31. 3. 2014. Bližší
informace naleznete zde: https://lt.justice.gov.sk
Česká republika
Vláda projednala a schválila zprávu o přejímání
legislativních závazků vyplývající z členství ČR v
EU
Vláda na svém zasedání dne 8. ledna 2014
projednala a schválila Zprávu vlády o přejímání
legislativních závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii za rok 2013, kterou
předložila ministryně spravedlnosti a předsedkyně
Legislativní rady vlády Marie Benešová. Hlavní část
materiálu představují informace o celkovém stavu
transpozice platných směrnic Evropské unie,
zejména v kontextu publikace dvou pravidelných
hodnocení Evropské komise, ve kterých hodnotí
výsledky transpoziční činnosti jednotlivých členských
států v oblasti vnitřního trhu. První z nich, Internal
Market Scoreboard č. 26, znamenalo úspěch pro
Českou republiku, která v žebříčku členských států
obsadila 5. Místo, a dosáhla tak svého historicky
nejlepšího umístění, neboť snížila svůj transpoziční
deficit na pouhých 0,2 %.
Stanovisko ČNB k nutnosti zřídit pobočku pro
poskytování služeb v ČR
ČNB publikovala v únoru aktualizované stanovisko
k případům, kdy je nezbytné zřídit pobočku pro
poskytování finančních služeb na území ČR.
Stanovisko vymezuje základní kritéria pro určení, zda
je finanční služba poskytována na území ČR, zda je
možno službu poskytovatele na základě volného
pohybu služeb nebo je nutno zřídit pobočku.
Stanovisko dále uvádí demonstrativně konkrétní
příklady situací, kdy je nutno pobočku v ČR zřídit,
a kdy nikoliv.
Bližší informace naleznete zde: www.cnb.cz
Slovenská republika
Opatření NBS, kterým se zrušuje opatření NBS,
kterým se stanoví postup devizových míst při
Návrh opatření NBS o předkládání výkazů,
hlášení a jiných zpráv bankami a pobočkami
zahraničních
bank
pro
účely
dohledu
Návrh dotčeného opatření souvisí se změnami
zákona č. 483/2001 Z.z, o bankách a o změně
některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
vyplývajícími z nařízení CRR a navazující PTN
upravující
oznamovací
povinnosti
subjektů
finančního trhu (i) FINREP (pro oblast finančního
výkaznictví) a (ii) COREP (pro oblast společného
výkaznictví). Cílem opatření je zajišťování údajů pro
NBS k výkonu dohledu nad bankami a pobočkami
zahraničních bank prostřednictvím vzorů výkazů.
Nejdůležitější změnou je vypuštění finančních dat
pro dohled na konsolidovaném základě a pro
sledování
dodržování
pravidel
obezřetného
podnikání. NBS bude nadále požadovat přípravu a
předkládání finančních výkazů od bank na
individuálním základě a od poboček zahraničních
bank, včetně údajů o odměňování pro účely
celoevropského požadavku stanoveného od EBA a
některé výkazy související s činností banky jako
obchodníka s cennými papíry. Až do vstupu v
platnost jednotného vykazování likvidity na základě
nařízení CRR (2018), bude NBS vyžadovat
prokazování plnění povinnosti v oblasti likvidity na
národní úrovni včetně hodnoty ukazatele krytí
likvidity.
Účinnost nové právní úpravy je 31. 03. 2014. Bližší
informace naleznete zde: https://lt.justice.gov.sk
Návrh opatření NBS o předkládání výkazů
8
9
Opatření NBS č. 3/2014, kterým se zrušuje opatření
České národní banky č. 1/2000, kterým se stanoví postup
devizových míst při uskutečňování plateb do zahraničí, ze
zahraničí a vůči cizozemcům
9
Návrh opatření NBS o předkládání výkazů9 bankami,
pobočkami zahraničních bank, obchodníky s cennými
papíry a pobočkami zahraničních obchodníků s cennými
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 7
EU. Snahou je administrativní zátěž omezit na
minimum. Firmy budou mít povinnost zveřejňovat
stručné a užitečné informace potřebné pro
pochopení jejich vývoje, výkonnosti, postavení a
vlivu. Nebudou vyžadovány plnohodnotné a
podrobné zprávy.
Bližší
informace
naleznete
zde:
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?C
L=cs&DosId=202553
6. Obchodní společnosti a související otázky
Evropská unie
Zveřejňování nefinančních
společnostmi
informací
velkými
Na počátku roku bylo dosaženo politické shody mezi
EP a Radou ohledně nové směrnice o zveřejňování
nefinančních informací a informací týkajících se
rozmanitosti některými velkými společnostmi a
skupinami. Tato směrnice zvyšuje transparentnost
některých velkých firem ohledně jejich aktivit v oblasti
sociální a životního prostředí. Cílem je podpořit
aktivity obchodních společností v oblasti životního
prostředí a v oblasti sociální, a tím přispívat k
dlouhodobému
hospodářskému
růstu
a
zaměstnanosti.
Dotčené
společnosti
budou
zveřejňovat informace o své strategii a výsledcích,
pokud jde o záležitosti v oblasti životního prostředí,
sociálních
a
zaměstnaneckých
otázkách
a
souvisejících aspektech, o dodržování lidských práv,
boje proti korupci a úplatkářství, problémy a
dodržování politiky rozmanitosti v orgánech těchto
společností.
Reforma veřejných zakázek
V únoru byla přijata změna směrnic upravující
10
veřejné zakázky v řadě oblastí hospodářství.
Členské státy musí do dubna 2016 promítnout nová
pravidla do vnitrostátních právních předpisů, u
elektronického zadávání veřejných zakázek je termín
září 2018.
Změnou je opuštění hodnotícího kritéria nejnižší
nabídkové ceny jako hlavního kritéria pro hodnocení.
Zadavatelům nová směrnice umožní klást větší důraz
na kvalitu, výhody v oblasti životního prostředí,
sociální aspekty, inovace a celkovou ekonomickou
výhodnost nabídek. Tato změna si slibuje zavedení
většího počtu hodnotících kritérií a rozdělení váhy s
menším příklonem k výši nabídkové ceny. Mělo by
se tak docílit kvality služeb, která je poskytována v
soukromých zakázkách.
Druhou změnou je možnost nově dělit veřejné
zakázky na menší celky. Tato změna by měla
prospět především malým a středním podnikům.
Členské státy jsou povinny směrnici implementovat
do dvou let.
Bližší
informace
naleznete
zde:
https://www.euroskop.cz/8449/23573/clanek/vnitrnitrh-v-lednu-2014/
papíry za účelem zajištění shromažďování údajů podle
zvláštního předpisu
10
Jedná se o revizi směrnic 2004/17/ES (zadávání
veřejných zakázek v odvětví vodního hospodářství,
energetiky, dopravy a poštovních služeb) a 2004/18/ES
(veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby).
Dále o přijetí směrnice o koncesních smlouvách.
Česká republika
Spolu s novým občanským zákoníkem (NOZ) nabyl
účinnosti zákon o obchodních společnostech
a družstvech (ZOK), který zcela nahrazuje právní
úpravu obchodních společností původně obsaženou
v zák. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále jen
"ObchZ").
Rekodifikace přinesla řadu změn i v oblasti
finančního trhu. Mj. změna režimu dědictví
stavebního spoření. Předmětem dědění bude
zůstatek stavebního spoření, přičemž ve smlouvě
nebude možné pokračovat.
V pojištění se bude jiným způsobem zohledňovat
nehmotná
újma.
Nový
občanský
zákoník
upřednostňuje satisfakci v penězích, a to i tam, kde
dosud stačila omluva. Novinkou jsou i definice pojmů
pojištěný a pojistný zájem. Podle nového zákoníku
jde u pojištěného o osobu, na jejíž život, zdraví,
majetek nebo odpovědnost či jinou hodnotu
pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
U bankovních služeb NOZ přináší řadu změn v
kontraktačním procesu, v některých náležitostech
smluv či v přísnějším požadavku na srozumitelnost a
jednoznačnost, zejména ve vztahu ke spotřebitelům
a slabším smluvním stranám.
Bližší
informace
naleznete
zde:
http://obcanskyzakonik.justice.cz
Obchodní rejstřík od ledna 2014
V návaznosti na NOZ
upravuje zákon
č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob, vedení veřejných rejstříků včetně
obchodního rejstříku. Pro podání na OR jsou k
dispozici
elektronické
formuláře
dostupné
na internetových
stránkách
Ministerstva
spravedlnosti, které rovněž připravilo příslušné
metodické materiály: Formuláře zohledňují možnost
zápisu nových právních forem a dalších skutečností
dle nové legislativy. Návrhy lze podat v listinné, nebo
elektronické podobě, vždy však v podobě
standardizovaného formuláře. Bližší informace
naleznete zde: http://obcanskyzakonik.justice.cz
Slovenská republika
Návrh zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a o změně některých zákonů
Zákon zavádí trestní odpovědnost právnických osob
formou pravé trestní odpovědnosti, upravuje
podmínky jejich trestní odpovědnosti, druhy trestů
a ochranná opatření ukládaná právnickým osobám a
postup orgánů činných v trestním řízení a soudů.
Dochází k novele mnoha zákonů - jde o předpisy
trestního práva a obecně předpisy upravující postup
státních orgánů při uplatňování trestní odpovědnosti,
jakož i předpisy regulující vznik, změnu, zrušení a
zánik různých typů právnických osob (obchodní
společnosti,
nadace,
neziskové
organizace,
neinvestiční fondy atd.). V řadě zákonů se zavádí
podmínka bezúhonnosti právnické osoby jako jedna
z podmínek, která musí být splněna pro vydání
povolení, licence, oprávnění apod. Účinnost nové
právní úpravy je navrhována na 1. 1. 2015. Bližší
informace naleznete zde: https://lt.justice.gov.sk
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 8
Cílem navrhovaného opatření je stanovit zejména
konkrétní způsob předkládání výkazů a hlášení podle
PTN a některé podrobnosti výkazů a hlášení.
Účinnost nové právní úpravy je navrhována na 31.
03.
2014Bližší
informace
naleznete
zde:
https://lt.justice.gov.sk
Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti
finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením
k určitému postupu v konkrétní situaci.
Pokud jsou uváděny odkazy na připravované právní předpisy či stanoviska příslušných orgánů, upozorňujeme na
možnost dalších změn v těchto návrzích. Vždy prosím konzultujete oficiálně zveřejněné texty právních předpisů,
stanovisek a dalších dokumentů, na které je v bulletinu odkazováno.
V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat.
Kontakty:
Tomáš Sedláček, Partner, [email protected]
Zdeněk Husták, Of counsel, [email protected]
Adam Nečas, Of counsel, [email protected]
BBH, advokátní kancelář, s.r.o.
Klimentská 1207/10
110 00 Praha 1
Česká republika
IČ: 26143119
DIČ: CZ26143119
Městský soud v Praze oddíl C, vl. 218820
ID datové schránky: 5e2sxwg
Tel.: +420 234 091 355
Fax: +420 234 091 366
E-mail: [email protected]
Web: www.bbh.cz
Právní aktuality – Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin leden & únor 2014 Strana 9
Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, s.r.o. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství
v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších
aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu.

Podobné dokumenty

Finanční a obchodní společnosti (9-10/2012)

Finanční a obchodní společnosti (9-10/2012) Právní aktuality – Finanční trh & Obchodní společnosti Bulletin BBH září & říjen

Více

Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti

Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti derivátových trzích a posiluje spolupráci mezi regulačními orgány pro oblast financí a komodit

Více