Městský úřad, obecný stavební úřad

Komentáře

Transkript

Městský úřad, obecný stavební úřad
Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad
HonliVály 2' 695 35l{odonin
cj
MrJIroc' 44316/2012KočÚŘsPRozh
sfis /1 MUIIO 77e7l20r2 OS(J
vyřin]c T.dái Kočvan, Dis
[fuil
[email protected]ňuh.d.nln.c/
VEREJNA VYHLASKA
ROZHODNUTI
Měísš, úiad }lodon'n'
Šavebíiúiad, jakÓ ýrl€bni úlad pl'\]ušný dle $ l] odý 1 Disln o
záko a l33/2006 sb, o úz.mim plánováni a ýavebnnn iádu (dálejen \kvcbni ákon), rcáodl
')'
ve véc]
o vydáni úmníhorc7hodnuti o Uniýěni ýavby]
':idoíi
caii': dilno! u RD č. p.,l25 (ul. xYřtná. Mulěnic.)
ni poz.mcich: pozeDrové pa(el' plrcelíi óislo l71412 (oýatniplo.h!) a 17l5 (oýahiplmh'] v k1l.
úze'njMulálice
5
ob€cný
Žádoýi o vydáni íavebniho povoleni pro
GrřÁž 3 dilnou
íavbu
č.tl'42s (ul' K!člíú'MJlěnico
parce]i'čhlo l71412 a l7lj ! kal úZmiMulěnic.
u RD
na pozgmcich: pozenúoVó parccly
kleou podlli žad.lelésimotraBřvqtovÁ(nar23'9l97ó),Kvčtnj457.6s61l
Bmvencc(n,Í 6 |0'1q7o,Kvá0j457.69óll Muiálice!ak!]:
Muténlces MaEk
I.
79 5 92 odý l ýavebniho
i'ť'fu'\ '' ' . \_"]'or]É\' ' .'rI
Podle!
7ákona a $ 9 vyhlášky a.503/2006
sb. o podÍobnějš]úpmvé
rozhodnutí o umístěnísÍavhv
n] ]]o7eúcich: pou.mk
cr.ížs dilnou
lt
U
RD č' p.4!5 (!l. Květní] Mulěnice)
ploch')l l715 (oja [email protected]!) v kál'
párcely parcelni aGlo l7l1/2 (xtatni
Pro unfuIěni íavbvse3llnÚvl sb ňorlnlí*v|
l
Architko ]cké podúinty :
iťh pe č' l714/2 ! l7l5 v k' ú. Mutěnj.e dlc siluačniho
ÝypracoYal
Š.lin],Dis. zodp !rc]ckúnl lng Jlii ljóik ČKAIT
1000935z0ó/20llpod7lk.č l7 20ll).
'iň k'erý rť ý,ua.áýi proiekové dokum.nhce o*ieDé
likresu (v-vkfs ó
(] l'
pri dou.eiém
účmína ýav.bnin
ítni'
sbvba]e mvÍž.na]aro príunii. ngpodsklep€ná, zasriešená pullovou {i4hou ý spáden do
počmru \úVgbni*r Je pŮdoíy*ú w lyn obdélnitu o rlfrěÍech 9'o x 6'5 n. 'pii výke
mx 3.4 m od \úÝajicino EénD súvba obÝhujč pNř jarinou nÉhďl _ !!iᎠk skiad;m l
dílru' zasbvéní plGha sbvby j. 53.5 m]' Nalojeni na komhikacl je sú"ají.i..j,.d...
mýojeni .a in'lnýEké si'ě (vodr' kanlliace) je
íávajícÍchfuzrlnů Íodinného donu
^
!fuou unfuóí! do sgrl.čnéhnni.e pozmtů par' č 1714/2a l?l7 Ý
! ýou adni srTou je umhlěfu do spoledné hmice po&n*ú pť! č l7l1l2
l7l4/l vr' ú. Muléni.e (phč.l n Fh].du).
slavba je svou I.vou
k. ú' Mulě ce
a
! fuowi p.&ny l. NP Ílo'ofi se
tu !
sbvebni nulale UnÍsLna
řWa5v
dÍ
l.
md' 'bnb
h4.e
prů,l.UmNe
nachá2i v úrcÝni +0'5s
n
.l pJ1 l_l\ \ '
og''t. J ood
ÚZmní Úzhodnulí je ávaaé i pfo právni ná{upce leho nlvÍhovrtl.
a
Ý;
od
U
pnpŤh.
osdni útdlnikv
Rnúodnuťo nímit*Ácb úěsbJkůřfuni:
@ch
Dfu .bů {díl€
iln'kořóhJ řád"l:
:lo lfol x\An'4l'.ÓJó l] Mnii'cr
ll MUléDce
[email protected] BraYenE (nÍ 610'1976).xvahá157'69ó
II.
Podle
l ll5
íavebniho
'lona
a Á 5 ! 6 vyhlíštač. 526/2oL6 5b
'
povol uje
c.ri' s dflÍm u RD č. p' .|25 lln' xvčú'4Multni..)
m poefuich: po4mtoYé pacly pl4elííčíslo17l14 a l715 v ral' úZmi vurěnice
v
roóar'u pioJct'oYé doranňllce. ovéienépň suv.bnim
'le!'JpÍďeJe JLm. n
D).\pt,-1po,
lí4nía
kteÉ vypIývají hlavni rfrh|i.lé
rd'''19:\prc{. rle ' rc^Jn
.t: d"n\h
a,r
^.J....;p..dp,.y
caijž s di]nou uRDč. p '125 (ul' xraúá. Mutě|i.el
pďc'č l7l42J l7l5vk ú Mulénre
Matk Bíýena a smon! BÍvencovÁ' Kvthá 457. ó9ó
Ing. JjřÍ llai* ČXÁIT ltxx)9]5
pávíí fr(i
zahá]enÍ . po nJbyti
shčú[email protected]íir. sbvby
Yi.,. "*tv " "*u"t *
řp..lJkřfu' -i+kfu pJ|'s.t ''ie.ho
l
MÚěnjce
ýavébnino povol.ní
l7l4l2 a l7]5
'e 'pdd.
I
n dU
vk ú Murěnice
PŤojeklová
pormlu 't4.-Í}" sb'.;J.p-".}Íh
ál.loq . p}ďJ /
.
r.y."
''
'€hrcýbtr
"r.r'-''
galú t *hdém? dína. zn ěná plaha íNby le 53'5 m] Nlpojhl * om*l**i p
li'al"im
s]fu.m' fupoJeni m inž.ýs*ésíě (vod!' klnaliace) je ,. ýívajícÍ.hÍo-.al
,t." t' p
'ooi."río
nd
Ko]'nl'ť (rc\L
t
Pm Dmved.ní sťbv e sbnoÝí fu mdnúnrv|
l. UponÍňujem. ž. ýiyebnft je
dk ! 22 ď{ ]ďeu}Unac
Déíi(o sútníplmílkové Éčn
zjntŤ výýávby
'ovingn
jenu n.bo opráÝiěné olsania] pÍoYéína do(Čenén úEnízáchÍmný Í.hŇ]oAiťký
UPozodÚ.m'
že podk
pdmállv'eř.'' nó:.
! ]5
odí 2pilm ozjkÚič 2(}1937sb'Ýpktnénznani(o\tílni
aa.r\ ddLo''tpolJL"2do\s"4o(jomoK(pŽ\í'ťl.o.oDa'
.d''Ir.''l'.p.'..ron'.t.homd'J''epl'
sb
{ ?2 odý' ] zálona č' 201937
Upoaňujcfu.
podlc $ 39
odí. 2
pis i
'pkhéň^ě"i(.
zlrona a 2ďl9s7 sb' ý plábém zněni (o súbi
fuaj'Ld! pefl'e r']).]or'lJ ÚúUlor'' poh'U J lo'!.eloŤo.n\!b^reoob.
ktrá Ý dopJ{ pc.fuprl m'-ŤP n o/Úole' po!'nnor \botrnvl . qr.ý.JJ 2
'}ni'(
2l'l937sh
Na sevba musi
tiddie
\ p]kem
á.
bý běh.m púci vg]en írv.bní denik, v němž musi
polum pm' d 'Ú\U !n.'mn\h o{b''!lÓ'
pí poÚLfr
slávba budc prcEdeM PJdl. pmrklové
ph]o1 oh'.o'J,nmnu
dokuft.lť
''pon_b,
přť'llhozňo po!o en 5b\.hnňu
u du
f
ověňené ve
7ŽBmmány vcchny
d"l'' -.-".
býr
'
"t"'".';
íaýebníĎ ří-n( klení je
bq prct.dcnJ ř/
'
eLdp''}
'}lJj'! Ý b.,ecno'' o'le
J
ahn.b'h
hfuubr) 3 dbll o chmt dB\' o'Ub nd {dvenE' áJ_ e'
p"
-j'
u'ánuji po'adávky Šl 5 ákona .' 10912006 sb áko. o -'Ó,
a.'i!aě",.
oari.l
'
'uvbu
b.2p.čnoýi a ochfuy zdravi Pij pllí!]
;" 't
p"at".r''
Tďén mud bí před áréÍečnouko.rolnÍ poh]idkou sDvnáí' ýaltbii fomnko a Úlopový
ma'eriá můr. býl o]vá'€n pouz na sk]ádru Ú'.nou ptidušnýh ob€.nín úradom'
3.
Při súvba budN
dodrŽena
přislušM
č 2ó3/[email protected]
sb' o obc.ných
ilté bude ďpovidd po'adivldm uíúovení! 21e v]'hl č ' 50 V2oi]ó s b'' o obsný.h
'aven
požldlv.ích
n' yFžíváníúz.mi slrvební aiinBt bude [email protected]čňov]im úk' aby vzhl.d.m k
pDvozn v budové a okolni zásbvbě byly Wškíéj.ji rega'ivď vlivy sižmy fu minlmum
s
v \ouvidoýi s pltdnětnou sbl'bou
nedojde k do!čenísúvají.Ívaoýlé ZleiÓ
Škody způsob.név průběhu ýíavby
'eb.
v \ouvnlo!Ú s ní budou Řš.iy podle pŘdpnd
Pň po!ádění sbvby n9\úídojí k výúa:nu zhoršoýíníživolnich podnj&! íejbli'šiho
okoli sbt'by (pašnoí, hlDčioý. znečišťovániýorcvty).
vkínft íavby j. poýinň
us.hovat úplnoD dokuftnkl s. Vlemi {hvllova.ími
5uYby' Při změné Ýl'nnib shvby je pounen před! ry1o
'ýkgjí.íni
dokum.nty sýému
náýUp.i suv.bni povolení l e ávÚé i pD práni iÁíupce'
*
{áodnúín
sl.vebnÍ povoleni
i
\chváleiÁ dokunenble musí býl
ííe m íaveniíik
oa}]édnuli
sbvbu bud. pÍovádél piivnickí nebo fyzická o$bá opÍávnéná k prcvÁdění ýavební.h nebo
monú'n'ch p'J' blo ptdn.J {e a'ú'{' p.d r
p..dp'\'] vf'ral'é l\ on'
^|4''n'th
p'.d zrhíjenin í3!.bíiLh pru] bude oznJmns \D\.b
mu uh'ju
H
apočedn ZmnÍch
lyý.lni Ú6 podřmí.h
'Í!cij.
síío plsné
$nosné j.dnďlivýňi spláýci nuií bý
nutno po'ádat sprív.ť ddčených inž€nýsk'cb
řspe|'o\ín} JedB {o!d\. !|a\
Í'oL Čs*a Pplblita s
ll - !Úll
pr'd
n
1-1\Ó '
PorDd by pň Eovádětrí pBci hýl
ziiían YýskÍ nezMnaho podzmniho Ý.dena muli bý o
bm repú]lené uvédom m]jtl bholo Edení' rřry sboú dalš]' podfujnry po pÍoYídětri
slavbabud.pŤovgd.naďepo'ínéb.zpečn6tniioŘ!.iiýlvby,keÍé
pmjehové dokumentace. Po'íně bezpďíoýni rešenÍ vypn.ovala Ing Alena Hfufioví
cxÁrT 130l1-l4 č doe ]0. ó' 201 l
skYba bude ozn!č.íaníkem \1avb5 povolgía ''
shvba bude dokonaefu do
2.1
měsí:ů od pÍárni
mci
loholo Íoáodnu.
2r. M!í.!ý[email protected]
Hslčslď zócbnbí \bor 'llh.norrBrébo knlo. úfuníodb.r Hodo n - sfuvisLo
r
dn.
4.2.:0I-!pcg.!.!s!M:_!:2ó:25:!5:_0EB2!!
HdsitJ*ý záLh.fuj \bí, lihm,oysk!fu, kroi? v ý\líllu 5 Bful 'dín s 3] odsl I Pi'n' b).ákaM
i' ]]3/1935 sh, Ó ljÓ!óni aLhrdně l?.néni pazdljšnh pialpnn pasoudi] y n,l!fu ra:ó ě
h..!.čfuýhiho ř?š4i Pnj.LxLnú í].tÚ .nld.i pieů.,a.^ol.1,e 23 7. 2a]]' x \ik l\!dť.é
Úddi pr.jně
b,4.h^hk.
(z?jnéna doklall o
n
fujr,
fokn. bu|l.u Íýnén)'Nej|..jéji
!ýnkťnfth zkolšhích'
|yhll''ll č 2a620a1 sb' o poaáni prt\2rci)
k
noláťh
l1
ě.einé kannotní y.']1t ]ce buje
k .ó\
a.uý.h.pwýl
a další.1l. pÓ!Úí]!ýkú
&494!!!_e_!é4!B&!iesa!Eú
Útshi.i ňrD mdl. !
!7 odd'
l álúm č' 5u'20{4
!tÉds!Úur!]!!Édlé!::l
[email protected]!Bnven ová(nď.23.9.I9?6).xvě'ná,157.69ó
Mmk BŤ*cn4 (íaÍ'6 |0.1976).xvčhá'157.69ó ll
sb'. sDmn' rád' v. aani m,n
iích
ll
Mulénic.
Mulénice
ýoly
l lonu. ž€
lohÓ(o Íozhddnuli Ýyd{ného re spojen:m rÍ4nís9 v'jemě podoiňuji.
ýavebnÍ úřad ve sňyslu usúnoveii š 7,1 spÍátiibo řídu í]noÝí, lýokovÍ č|'íU (vzbnujiťi
k
povolcní suvby) nabude Yykonatelnoíi nejdříve dn.m. tdy Ý ýme
'ť pÉvomío!vÍoková aáí l
v,]'lcdcm
(v,uhují.i *
k
t
uníýěď súvby)
odúvodnění
:úa$ký úřld Hodonií. obecný sáýébní úiad obdr'cl dne
rcáod.DlÍ o ufinlani sbvby ! ýlvebíJho povoleni
Ždoý
!
l2]20l2 zídoÍo vyďiní úZnDlho
byl! dolož€ná násleluji.ini dok]ady:
ýyjádjHjn obce Muléni.e ě dn.20. ? 20ll
ého sboru Jihonoravského kÍa]e.
Zdrerl'7 r011p.dď'| HSBM
26 25 rV5 oPR 201r
úZniiho odboru Hodonii
,0l1apq]ď.č.HsBM ,
.
!'y]ádře.im sp.l.anoýi Vodovot'y a kan!]ia.e Hodoní.. a's''
.
.
vyjÁdř.iíň spolcčnoýi sk]ídka HÉničky.spol s I'o.ZdÍeu0'7 20ll
vyjádřeííň spoléčnĎliE. oN Č.skl Bpublika. s I' o', Ž die 15 ?. 2ol l pod n. E7456
.
vl'jídlenih spolecn6ti JihomnÝsr' plynárenski. a' s.,
. v'áďeiiň
\p()lcaioýi T.l.fóni.a
c,!ó
RťpubIi!' as'.
Z
dne 17 1'
2oll
pad zn
u 'lE l' 7 ,0l1 u]d
Ž drc 30. ó' 201l pod..
a
j
9jádienín spolďnsli SELF sen'is. spol ! I o',Ždn.20 7
nůačdm6']].20l2
dokladen
doklad.m
o
o
20llpdč j'
l lr'0o1573
TplŤeni \práÝn'ho poplaůa ze d.e 12 :] 2012. č'dol' 125]07
aplď.ni \prÁvnlno popla a ze dm 5 2012'č dok' 125]?0
']
MěýsrÍ úfud t{odoníi' oběný *Ý.bni ú.ád iozhodl die :]0 3 20]2 usn.senín Ýyd ým p.'1č. j.
MUHocJ 29l}l72ol2 Koa ÚŘsP zl2n a v \ouladtr s U\bnov.niň s 73 odí' l íavebniho zíkona r
$ lao odí. l sprÁniho t]ídu o spojeni úemniho řiŽtrí o Umi'l.ií \6Yby ý ýNeb n íZiíňa
ý ební úiad opatiením vy&ným d& 30 ' 20 12 p{d l ' M UHocJ
29o19r0l2'Koč'URsP.zý. oznámil podle { 37 odí. l a { l12 odí' | úÝebnírozikona z íjeni
lpoj.ného úumiho íZni o umn
ďídi] ver.jné úýníjedf,áii
$ojeÍés ohle.]inim na niýé na dén 9' 5' 2012 Gťena) kon é m mGlé s!mém. ý Íaem M
Méýsrý úiad Hodlnil ob€cný
3
j
'
litni
obecném ýarebn ím úiadčHodonÍn Homi v aly 2. ll I ' paro. Lm.lái č 3 l 5 Námnry účaí.ikt
'
a
ýúovlku dotčených oÍgÍnú
mohly bý' lpldnény nejpozdéji pli veřjném úýnínjedDini
'vaaá
vzn*en
áp'"'en
Pii miínínš€lieni nebyly
doloif'dol-d
o
i pňpominly vei.jnoí]' Byl
T)'o 'l e.no.Ú bjl) p-7 enány
'
p-d!' l v| Hoc' Jr3! 20 l Xo' UÉ5PP"n'
JÚ pŤlo^o]U
odůvodněnÍ výíoLu I
Měí*ý úiad Hodoníi, obcciý
úhd v t'íúb':hu spojeného územni}o líZnío uniýěni ýavby
'bv.b.i
a !úV.bniho rÍ4ni p6oudi1 ádo'.
vydáňí
o
ú4nníhodhoJnuli o umístani suvby a sbvebníro
povolení z
hlďiÝk uvú.ných Ý t
soulld sh\Ďv
s
90 ýa\tbniho zákon4 pÍoj.nnd jj s účaýniryfiznÍ ! s dolčenými
výd$ou úzn!ě Dlánovri dokumnki]
lniho útveu Mu'ělhe Tlb zóM je učem pÍo obj.kly a plďhy
pÓ bydl.ni osuln í záílvba a v$ Ži!í ple h musí odpovídúpn onl ni funk i bydlsi . nésni áodoÝal
obnné živďnÍ PÍo{ledl a jeho
N.pípÚ\béjou objek'y a plrhy eo výÍobu c výjinrtou
'.pohodu"
&obné řemsLné ÚÍoby a služ.b).
sklady ! hÍorodné gará'e
'[email protected],
doš. Ý $L]'luje lunkčnÍrcplativ B bydl.ninízkopodlúnÍ v kombinai
č'nnňÚ a ie!ýobními sluŽb8mi a drobiou ÚÍobou. neobtěŽují:i oko
v 1áo
změÍ je v
souladu s plahým
ryhlátl' 4dne
úŤ
l\
rá byla shválem die 26'
9
s obc
hodni
e 27 l0. 1993 a s obecně
2m5. r1ercU Ý néni a doplňqe
!Jj9Édfuí!_!!a!g!a!!š[email protected]@
v pÍúbthuň-tní .ebyly lzneseny ádné námtky'
!E9!9Šr!i_0!!!Et4š&i!!'E
v
průbéhu ň-Zní nebyly vzncseny
pnp.mínky'
']idné
sq!9l!ď_p!4E_Éš!a&!-Í!!!Í
Pri vymzování ornhu úč!ýnirůiizenÍ dĎÉl Měs'srý ílad Hodonií. obecný íavebni úhd k .íÝaru.
Žc pÍívni poýaYení úi]ínikiičnív souIadu s uý { 85 shveb'iho /ron! ! dzÍ:m ptipádé D.ííuši:
erún a 7ÁÍoveň majitelům pozgnúd párc' č l7]4l 2l l7l5 ý k. ú' MBréntre. na křrýlh
ná být poz.dovaný zátrÉÍu\kulernén s'mn! BÍaÝ.nloYí (nď 23'9'I9?6j' K!áná 4:í7
ó9óll Mulénic.aMÍekBÍaÝens(nal'6l0'l97ó).Kvélná.157.ó9óll MUléD.e
Žld
fl']_ . ýmť p.4nra
nfb.J'íe'R'.pklo
{ bim -d n'.h nr qr r"*.0!.n" B'ch'\L'''l.!
j. !.bo. p.r1 no,!",;, d r
. mjitlé pozenku pm. č l7lóvk ú' MulaiicE (a íaýby 0a něn) simma Bnv.ncoví.
3 díIe fu
r
mropornhr n,r
!
.
Mmk B!aY.na' xvělná
majite]ka poemku
457' ó9tó
l
l
Mutěni.e
pm č ]7l4llYk.ú Mu!ěnic.
lilka Púůfuská.Lbi ]]06 696]1
mjitel poz.í a pď.. ú ló]5n ýr. ú. Mu!ěnice (a \uE'b m
Ma*ykovi 200, 696 1l ]iluléni.e
a vlashirům
aieb! \pníýcůmýáýsjÍcÍ.h lokú vedeni tehni.k: r dopŘýni
bo' - lpoÉlno..m
E oN Česká fpublik .\r'o'.Husola l'ó95'12 Hodonín
Dředmť' Ju
.
{
vl6lnicÚí mi jjM p.'tvr k daBim
obď Mulěnice. M6aÍykova
zin\.'ob''' tF_
'Jlem'
něn)
obťc Mul$i..
iníÍ6hhw. dotčenÝťh
(vzdáienéjším) Eňovnoýeú nemohou
l
20o. ó9ó 1
Muténi.e ]e d]e { 35
%bý pó[email protected]' !_n} á-asluE.'e'
Měýský ú.aJ Hodo n. ob€!Ťý sbvebii úiad posoudil
umněn'{a\bj . Órubthu 'rcŤ'rh
Jú.od! bran'c qdŤ' 'ohuo
'o,}
'ldoý
ďí
l pnm. b) íav.bnÍho
o wdín
. 'bťb''holf m' kd"i
Tdourm, rzhmnur pt"uo.'
ldrd . r.j rordcpn\n, n(i
'or) obo'kl {d.n')' kle } jp!J'
p4hof
dmm rr\ nl\.bn' úJ
'é,
odůvodnění
'Lona
od
/dma
re lEŤnU
{
olu II
Měslký úiad Hodonín' obemý rúv.bni úlad v píúbéhuýavebniho li,.ní posdtdil 2ld6t vyd'ni
o
slavebniho povolcni z h]edn.k uvedených ! l1l {úvcb lto uárona. prcj.dí'l ji s
úč6hikyňe;í a s
'pňJIeobďŤ.4tn'.r-po7idJl)]dry'k!Du_podm'h!4mnho'",],*"",''".'.'.,''"'";
ž.
h tk!b\ 'e|o' oh'oknj terEl ar ) J' nepJ -eF'é
^ruteŤ
"..,."" ť' "l".,..;;;"';
á
sbmvení okruh! účeíkňříziJ:
Při lbovení okdhu účrnlů .í4íivyclriz] Měýský úfud Hodo'Ín' ob€cný sbveb'i úĎd ,
L.k.\m' ! 0c { .bnho áloD hdr' po{ .n' L.*ln'L n/í !
-"[email protected]" ' ".l $ loo
íaý.bnfto záIona v d.ném pípsdép.í\lúší
. ž.dltlům a zárNeň majiLlůr pozenůůplr. i. l7l4l 2 ! l7lJ v k. ú Muléíj.e.ns fu.rch
má bÍ poádovÚý ánÉÍuskulešnfu sifuna Biav.n.oví ltrÍ' 2]'9.ls?ó). KvěhÁ íý,
ó9óll MuléniceaMmrBÍ.v.ns(nď'6 l0'1976).xvólná457'ó%ll Mulěnre
. dák mjialún $utdni{h pou nrh] G ílEb na nich)' jejich' vlaýnické nebo jiné vé.népÍávo
l lěmto po4mlúm (a ýrvbáň na nich) núlg být nav.hov!íou súvbou píno ddč.n;, a b
. nljileIé p.Znku pm' č l7ló v k' ú' Mutěnic. (a ýaýby n' ném) - simona Bravencoví a
:úekBnven.c' KYérná457' ó9ó l l Muténi.e
!
l7l'1]L
]ól5/]
a
vk ú Mulénjce Jjlki
lk ú MutěnLcc
vl]slni[am lhebo správcnnr ýáv|jici.h loků vcd.ni
př.dhčhouía\'bou spo]ť.no{.n:
t
E
oN Čcskj Ťepublik'.
vlaýntlvi
anl ]iná práva k
s ro .
llu$Ýa l.
ó95
RdhoGlú. Lelli ]0ó. 69ó l]
(á {av}n na
tcchn l cké a
nóm) obe
MulénicÝ.
doplini inlňýfuklu.y' dolčcnýťh
42 llodo.íd
d.lšin (!/ďilcDéjš'm) n.'ň.vÍojm nmohou bý tinlo ruáodnuli'n
v'eřídÁni 3 nimík ni úč.stííků
řizenI:
v pÍůběhuňzťni nehyly vmcscny ádnó nánilk}.
Měýsr]ý úfu'l Hodonin, obĚný íav€bní úřad v pnibéhu íavcbniho ň7eni ncshlďal dúloJv bÍínici
J r'. rc/hN.p'oro4b, b.T . .J.arn \e lfrtu
'
Rozhodnu'i o uhislěni savby a stal€bni
pÍáhi ftlýupce účaýn'htřizeni
povolenj
j. dlc !
73
.ds'
2
sp niho
řádL zÁvalnú i pm
Pou cenl
k týr
PÍoli lomulo Úroku nohou úÓaŠni.i řiZcni podal odvoláni !t lhúló
p nim dneln lbůlyje den náíedDjici po dn] o7nánleni fuZhodnuti
úřadu a rozhoduje. ih KÉjský úfud Jihomonvjkého kraje. Bnlo
L5
d
ú onc dne jeho
odrcl'li spoJá\á
ozúmcnii
u zdeF'ho
k !jr
ú.aíc] iizenj pod.' elVoláii !e lhůt. 15 dnir rd. dncjeho o,nánleli]
Únla
dne'n lhúl}, jc'nohou
dcn násIdlujici po dni oznánrcni rozllodnu]i odro áni s. podÁtá u znejšího
úildu a .ozhodulc o něm Knjlký úfud
skél'o kr.jo, 8mo
PÍol] loBulo
pmin
']ho'nofu
sbvb! R:ni bÍ 7ahá]etra' do\ad Šavebi povollti
pozbývá p]ahoý].
jeýližc ýaýba.cbudezahájenado
nenabude pÍóvni
2 Lel ode
nD.i
dí.' kdy n.bylo
"7rr
I
shvebni povoleni
práVni nloci
Tďb dorumí musí býl
Í' úňt]nídeÍe po dobu 15 dnů \oučasně .vgielněn 7působen
' 15'drn'lF.kd lnJŤT
|ň.lppe-.én dfl_.\2jú' ,.p'JnhUŽdU
'n
o?nim.r' Dn.m!s.(.a ieoF! _sd{ ].pl;r'ho.edl Úenq!{\.
o''ďJ }tí p'{mnň. Jvru. u e ted] tun' dť.e v. \t.hv undu Hd!,Dn
oJ]ros
.možňUil
D um\]!.<h .. 1t
*/14
Podpn oprÁhénéo$by,
Yyýěien
t
,a.:+ ..
polu
ujíci lYvě\enÍ
Podpi\ opiáněné o{by. poNŽují:i sqmud
oBEcNlÚŘÁD
s96
''
z9cteúěnoon .'
uTĚt{lcE
1!,r:(1l"
Podpis opníněDé o\oby.
,
Ftv'uiicÍ vyvě{e.i
Podpis opúhanésoby. potvnuiicí
oBEcNl úŘAD
*]nuti
696lí ÍÍUTĚ|čE
obd.žíj?dnd|i|ě- úéaýní.itr.úního iikrídte 5 35 Ódý 1úk.ač|Braýjsb'
simom BÍlvencová, Kvélná 457' ó9ó 1 l Mulěnic€
Mďek Bnvei..' KvŘ.á '157 69ó l ] MÍěni!
obe Muléni.é. MasarykoÝl2íD' 696 l l vulěiice
obl1lli\nejno||\hlášk u ú.lýhl.iú..nnihaii.?hí.]kl35Úlsl2zótn,č']a32l)aósb'
JilrJ Rllhou1k{' Ldní ]06 696tl MÍěnře
obeMu'énrce M4s4ko!920n ň9ó ll Muútrť
EoN Č*ka rcoLbliu' \ rU'' H[ď
Ú&.''Íc| í.".bnmo říEnÍ
ohllří iananiě íéaýríťi ýaft bhlh. ií?nídk
s ] ()9
adý l
simna Bnv.n.ová. KÝětná 457. 69ó l l Mudniť.
MaÉk Braveně' Květná.457. ó% l l Muténre
]itka Ralhou\rá.
ob€.
EoN
f,€t ]ft.6só
M e(e'MNry}o!á
cŠklrcpubhr!' s lo
ll M ěnř.
l] Mudn'ťe
2m óqĎ
.úL,nu č' ] s32&Jó
sb
Úřaď, p.a .^ýéšenía paaá,í .prúla o .lalu ý'ýrg.rl Ú ýjhllí (doruěeníj.1nd|iýě )
Mě\šký úiad Hodoííi_ odbol oovv. N]íod.i tnda25,6950] Hodonin
ob*ní úfud Mutěni.e' Maýíykov! 2m' 6s6
D.,
č.L o\ály
]
1
Vulčni.e
l
fu čeníj ?nnol l lýé)
kÍaje, úz.níiodbo' Hodonin. lřida Bří Čaphl r.
Haičlký ách'anný \boÍ
'ihoňonvlkého
l da
spiínípoplatk. vynéi.ný podle ?]j]:onr č. 6]d20$ sb. o $íÝních
pozdějši.h pLdpist. polorky 13 písn a) gubniru \t výši lmo Ka byl a'1e9n hotové dne
l2' 3 2012. óíslo dokhdu 125307
l pism g) sačhnitu V. výíi 3m Ka byl
[email protected]í hobvč dne 9 5 2012..islodok]adu 125]70
[email protected]
ftnohl plo saýeb la s ob.cni úlad (bude pi€dóa po nabF práWi tmi lohoto rcáúnulí):
t Fojektová dokum!'ee s ov.fuvací doloŽkou
t {Íer
povolena"
'.í'vb'