STrELA - časopis Střela Postřelmov

Komentáře

Transkript

STrELA - časopis Střela Postřelmov
ˇ
STrELA
Zpravodaj Obecního úřadu v Postřelmově
BŘEZEN – číslo 3
29. 2. 2012
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
se koná dne 26. 3. 2012 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov.
Z programu jednání:
• plnění rozpočtu obce za rok 2011
• plnění rozpočtu obce za leden–únor 2012
• rozpočtová změna č. 1
• závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
• prodej části pozemku odděleného z parcely č. 792
• projednání smlouvy o poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
Upřesněný program jednání zastupitelstva obce bude zveřejněn na plakátech!
SVOZ PLASTŮ
Svoz plastů a nápojového kartonu (tetrapak) bude proveden v pondělí 5. března 2012 od
6.00 hod. Žluté pytle s plasty a oranžové pytle s tetrapaky uložte vedle popelnic. PET láhve
je nutné předem slisovat (např. sešlápnutím) z důvodu zmenšení objemu. Žluté i oranžové
pytle je možno bezplatně obdržet na obecním úřadě.
UKLÁDÁNÍ VĚTVÍ
Větve z ořezu stromů lze uložit do vyhrazeného prostoru u zahrádkářské kolonie v části
Vyhnálov. Skládka je určená pouze pro uložení větví!
Děkujeme občanům, kteří provedou jarní úklid veřejného prostranství v okolí svého
bydliště. Odvoz smetí z úklidu zajistí pracovníci obce, po předchozí dohodě
na OÚ Postřelmov, tel: 583 480 711.
1
POPLATKY ZA ROK 2012
název poplatku
poplatek za komunální odpad
výše
230,- Kč/osoba
230,- Kč/osoba
vyúčtování vodného a stočného
poplatek za psa
200,- Kč/rok
splatnost
za I. pololetí do 31. 3. 2012
za II. pololetí do 30. 9. 2012
za II. pololetí 2011 do 31. 3. 2012
do 30. 4. 2012
Číslo účtu obce Postřelmov: 1905697329/0800
ÚŘEDNÍ HODINY POKLADNY OÚ POSTŘELMOV
pondělí a středa 8.00 hod. - 11:15 hod.
12:30 hod. - 17:00 hod.
Mimo uvedené úřední dny budou záležitosti občanů řešeny po předchozí dohodě
s pracovníkem OÚ.
ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Místo zpětného odběru elektropřístrojů a zařízení u kotelny v ulici Závořická, bude otevřeno ve čtvrtek 1. a 15. března 2012 od 12.30 hod. do 17.00 hod. V tyto dny zde mohou pouze občané Postřelmova odevzdat i velkoobjemový nebo nebezpečný odpad. Jde
o bezplatnou službu. POZOR, nebude odebírána stavební suť a jiné odpady ze staveb!
Občané jsou povinni dbát pokynů pracovníků obce a svozové �rmy.
POSTŘELMOVŠTÍ ZAHRÁDKÁŘI ZASEDALI…
V úterý 7. února 2012 se v kulturním domě konala výroční členská schůze základní organizace ČZS Postřelmov za účasti pana starosty Jaroslava Nimrichtra. Ve svém usnesení,
kromě jiného, uložila členům zahrádkové osady zaplatit do konce dubna prostřednictvím
úsekových důvěrníků účelový příspěvek ve výši 100,- Kč za parcelu v osadě. Usnesení
v plném znění je zveřejněno ve vývěsní skříňce ZO na ul. Komenského.
POZVÁN�
ZO ČZS zve nejen své členy,
ale i ostatní zájemce na školení,
jehož tématem je
„Chemická a biologická ochrana a výživa ovocných dřevin“,
které se uskuteční
v úterý 6. března 2012 v 17.00 hod. v klubovně č. 4 kulturního domu Postřelmov.
Lektorem je pan Vilém Kohut z Jeseníku, odborný instruktor a dobrý praktik – sadař.
Srdečně zveme všechny zájemce!
2
(J. D.)
VÝZVA
V závěru plesu Obce Postřelmov, konaného 18. 2. 2012 v prostorách tělocvičny,
bylo ze šatny, kterou měli na starost členové TJ Postřelmov, omylem vydáno
tmavě modré společenské sako a igelitová taška s dámskými zimními a společenskými botami.
Věříme, že uvedené věci, které si někdo nedopatřením odnesl domů, budou vráceny majitelům.
Volejte na tel: 731 603 800, p. Alois Horák, předseda TJ Postřelmov,
nebo tel: 583 480 711-13, OÚ Postřelmov.
Děkujeme
KULTURA V OBCI
DIVADLO - TŘI V TOM - Neděle 4. 3. 2012 v 17.00 hod., velký sál KD
Komedii Jaroslava Vostrého uvádí Divadelní soubor Václav z Václavova pod režijní
taktovkou Josefa Königa.
ODPOLEDNE S DECHOVKOU - Neděle 11. 3. 2012 od 14.00 hod.,
sál sokolovny Postřelmov
V programu vystoupí
postřelmovské mažoretky
a skupina scénického tance
INTRO Postřelmov.
Občerstvení je zajištěno.
Vstupné dobrovolné.
Srdečně Vás všechny zve Dechová hudba Postřelmov.
MINIGALERIE NA VERANDĚ - ŠALOM V IZRAELI
- výstava fotografií Jindřicha Buxbauma
Jindřich Buxbaum je označován za fotografa obyčejně neobyčejného života. Na svých
fotografiích se věnuje převážně židovské tématice a životu v Izraeli.
Výstava potrvá do 11. 3. 2012.
CESTOPISNÁ BESEDA - KEŇA
Středa 14. 3. 2012 v 18.00 hod., KD – klubovna č. 4
Monika Schierová a Monika Sobotková, dvě kamarádky z Liberecka, které u nás minulý rok vystavovaly právě fotografie z Afriky, se s námi letos podělí o své zážitky z Keni,
jejímuž kouzlu podlehly. Nebyly fascinované jen přírodou a zvířectvem, ale také množstvím etnik a rozličných kultur. Právě lidé a kontakt s nimi budou hlavním námětem
večera.
3
KONCERT - BEATLESS
Sobota 24. 3. 2012 od 18.00 hod., malý sál KD
Rockových kapel, které hrají písně legendárních The Beatles je mnoho, ale BEATLESS
z Ostravy je jediná, kde jsou frontmankami dívky!
Konečně se uskuteční koncert této výjimečné kapely, který se z důvodu nemoci v loňském roce nekonal.
KURZY:
JÓGA – každé úterý od 18.00 hod.
Zájemci o dalších 10 lekcí se mohou přihlásit v kulturním domě Postřelmov.
Kurzovné 250,- Kč. Bližší informace u vedoucí KD Postřelmov Zdeny Hrachovinové,
tel: 583 437 104; 607 504 949.
SEBEOBRANA PRO ŽENY II
Proběhne v sobotu 17. 3. od 15.00 hod. a v neděli 18. 3. 2012 od 13.30 hod.
Kurz je určen ženám, které se zúčastnily základního výcviku.
Bližší informace u paní Zdeny Hrachovinové na tel: 607 504 949.
PŘEDNÁŠKY:
Téma: PRÁVO SPOTŘEBITELE A FINANČNÍ NÁSTRAHY V ROCE 2012
Pondělí 5. 3. 2012 v 18.00 hod., KD – klubovna č. 4
Cílem přednášky Ing. Jiřího Makoně, člena Rady seniorů České republiky, je vysvětlit
občanům některé základy finanční gramotnosti a práva spotřebitele a seznámit je se
změnami v zákonech po 1. lednu 2012. Zvlášť bude kladen důraz na problém půjčky
a exekutoři.
Téma: ÚRAZY A ONEMOCNĚNÍ DĚTÍ
Pondělí 19. 3. 2012 v 17.00 hod. v KD
Mateřské centrum Budulínek pro Vás připravilo zajímavou přednášku paní Stanislavy
Smorojové z mateřského centra BABOUČEK Šumperk, která má dlouholeté zkušenosti ze zdravotnické praxe. Její odborné rady a návody Vám mohou pomoci při řešení
náhlých a komplikovaných situací.
Přednáška je určena především mladým rodičům, ale zajímavou může být i pro ostatní,
kteří se o děti starají. Na místě se můžete domluvit i na dalších přednáškách na témata,
která vás zajímají.
Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí kulturního domu paní Hrachovinové, tel:
607 504 949 do 12. 3. 2012. Podmínkou konání přednášky je nejméně 10 zájemců.
V případě malého zájmu se akce konat nebude.
KNIHOVNA
Provozní doba knihovny: pondělí a středa od 13.00 do 17.30 hod.
Výpůjční lhůta je 6 týdnů. Po této době je třeba knihy vrátit, nebo si výpůjční lhůtu
prodloužit. Prodloužení nelze povolit, pokud se jedná o knihu vypůjčenou prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, nebo jde o povinnou školní četbu.
Pokud vám jakékoliv důvody brání vrátit půjčené knihy nebo navštívit knihovnu ve
stanovenou dobu, lze se domluvit i na individuální návštěvě knihovny.
Kontakt na knihovnici: 607 504 949
4
Upozorňujeme čtenáře, kteří mají doma půjčené knihy déle než 3 měsíce, aby je
neprodleně vrátili do knihovny!

KONCERTY KPH POSTŘELMOV
LA MUSICA TRIO
Sobota 10. 3. 2012 v 16.00 hod. v KD
Hrají:
LUCIE KAUCKÁ - klavír
MARTA KORDULJAK - flétna
ZUZANA RZOUNKOVÁ - lesní roh
Program:
Franz Strauss - Nocturno pro lesní roh a klavír
Georg Philipp Telemann - Concerto F Dur pro hornu, flétnu a klavír
Rudolph Speil - Balada pro hornu, flétnu a klavír
Albert Franz Doppler - Souvenir du Rigi, Op. 34 pro hornu, flétnu a klavír
Koechlin Charles - 2 Nocturnes op. 32 pro hornu, flétnu a klavír
Gabriel Fauré - Fantasie pro flétnu a klavír
Rudolf Tillmetz - Nocturno op 31. pro lesní roh, flétnu a klavír
Frederic Duvernoy - Trio No.1 C-moll pro hornu, flétnu a klavír
Mel Bonis - Scénes de la foret pro hornu, flétnu a klavír
Mgr. Lucie Kaucká (*1978), muzikoložka a klavíristka, studovala na konzervatoři v Teplicích.
Absolutorium získala v roce 1999 na pardubické konzervatoři pod vedením profesora Martina
Hršela. Vystudovala muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na
katedře muzikologie v současnosti působí i jako asistentka, vyučuje hru na klavír a hudební
teorii, zároveň je zde doktorandkou. Ve hře na klavír získává další zkušenosti pod vedením doc.
Jiřího Skovajsy ( JAMU Brno) i na četných mezinárodních interpretačních kurzech. Vystupuje
často sólově i v různých komorních ansámblech jak u nás, tak v zahraničí. Pravidelně doprovází
sólisty z různých oborů, spolupracuje na koncertech a natáčeních s Moravskou filharmonií
Olomouc a komorním orchestrem Camerata Moravia.
Flétnistka Marta Korduljak (*1983) absolvovala konzervatoř v Žilině a poté Janáčkovu akademii múzických umění v Brně u doc. Františka Kantora. V roce 2000 získala 2. cenu v soutěži
5
konzervatoří Slovenské republiky. V průběhu studia se vyznamenala v soutěžích International
Music Master Classes Brno (1999, 2001) pod vedením prof. A. Bourka a Internationaler Flöten Wettbewerb F.Kuhlaua v Uelzene (2005). Spolupracovala se Štátnym komorným orchestrom v Žilině a Městským divadlem v Brně. Věnuje se pedagogické činnosti, komorní hudbě
(Trois Joueurs, Q Air Force) a sólové hře. Pravidelně koncertuje v Innsbrucku, v bavorském
Kemptenu, na lichtenštejnském zámku Wilfersdorf v Rakousku a jinde u nás i v Evropě. Od
roku 2005 je flétnistkou Moravské filharmonie Olomouc.
Hornistka MgA. Zuzana Rzounková, PhD. (*1977) studovala konzervatoř v rodných Košicích a ukončila ji v Brně. V letech 1995-2001 byla první hráčkou na lesní roh ve Státní
filharmonii Brno, v roce 2001 působila jako sólohornistka České filharmonie. Nyní je členkou
Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. V roce 1994 získala 1. cenu na Mezinárodní soutěži v Londýně. První cenu a titul absolutního vítěze získala v roce 1996 na Mezinárodní hornové soutěži v Brně. V roce 1998 obdržela 2. cenu (první nebyla udělena) a titul
laureátky na Mezinárodní soutěži Moravský podzim Brno. Ve stejném roce byla finalistkou na
Mezinárodní soutěži v holandském Leuwardenu. Natočila sólové CD ve spolupráci smyčcového kvarteta, spolupracuje s mnoha českými i zahraničními orchestry a intenzivně se věnuje
i sólové a komorní hře. Vyučuje také v hlavním oboru komorní hry na katedře dechových
nástrojů JAMU v Brně.
LIBOR JANEČEK - KYTAROVÝ RECITÁL
Neděle 18. 3. 2012 ve 14.00 hod. – OÚ Postřelmov
Program:
Johann Sebastian Bach
Sylvius Leopold Weiss
Fernando Sor
Agustin Barrios
Antonio Lauro
Isaac Albéniz
Jorge Morel
Štěpán Rak
Preludium D dur, BWV 996, Fuga a moll, BWV 1000
Tombeau Sur la mort De M. Comte De Logy
Variace na Mozartovo téma, Op.9
Vals No.5 Julia Florida
Valse venezolano No. 2, 3
Cadiz, op. 47
Danza brazilera
occata, Aria a variace
Libor Janeček je absolvent brněnské konzervatoře. V letech 1992-2008 účinkoval
v koncertním duu Instrumental tandem (kytara - akordeon) se zaměřením na argentinské tango Astora Piazzolly, se kterým pořídil řadu nahrávek pro Český rozhlas
i pro rádio Proglas. V Českém rozhlase v Brně byly také nahrány 2 CD s hudbou
Astora Piazzolly i dalších jihoamerických skladatelů (Tango nuevo - debutové CD
v roce 2000, Tango porteňo, r. 2006). V současné době se věnuje sólové koncertní
činnosti. Spolupracuje s Vítězslavem Drápalem a Kristinou Vaculovou (komorní duo
kytara - flétna) Vystupuje také v souboru barokní a klasické hudby Trio Bel Canto
(kytara - flétna - soprán) na koncertech v České republice i v zahraničí. Jako sólista
vystupuje také s Tišnovským komorním orchestrem.
6
KINO BŘEZEN
ALOIS NEBEL - Středa 7. 3. 2012 v 18.00 hod.
Česko/ Německo/ animovaný/ drama, 84 min., režie: Tomáš Luňák
Hrají: Miroslav Krobot, Karel Roden, Tereza Voříšková, Ivan Trojan, Simona Babčáková a další; Hudba: nové nahrávky Václava Neckáře, Marie Rottrové, Václava Koubka…
Adaptaci grafické románové trilogie upravili do filmové podoby Jaroslav
Rudiš a Jaromír 99. Je použita technologie Rotoscopingu, která kombinuje
hraný a animovaný film. Scéna nahraná v reálu s herci je posléze překreslená
a po jednotlivých oknech animována.
Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok
v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel. Nebel je samotář. Jeho
dny na stanici plynou v poklidu až do chvíle, kdy na půdě stanice objeví
skrývajícího se dezertéra Němého. Od té chvíle se kolem stanice začnou dít divné věci…
Film obdržel cenu za nejlepší filmovou hudbu a je nominován za Českou republiku na
Oscara.
AUTOPOHÁDKY - Středa 21. 3. 2012 v 18.00hod.
ČR 2011, animovaný, 87 min., hudba: Chinaski
hraje: Michal Malátný, Ondřej Vetchý a další…
Čeští animátoři v čele s legendárním Břetislavem Pojarem připravili filmovou podobu známých Autopohádek spisovatele Jiřího Marka. Celovečerní
povídkový film je sestaven ze čtyř animovaných epizod a hrané části, která
vše spojuje a vytváří rámec příběhu. Každá z pohádek je zpracována jinou
technikou a jiným tvůrčím týmem. Vypravěčem je Michal Malátný.
PŮLNOC V PAŘÍŽI - Středa 28. 3. 2012 v 18.00 hod.
USA, Španělsko, 2011, Komedie/ Romantický/ Fantasy, 94 min., režie: Woody Allen
Hrají: Owen Wilson, Rachel McAdams, Kurt Fuller a další…
Film patří žánrově mezi „tak trochu jiné“ romantické komedie.
Mladý pár Gil a Inez, který se má na podzim brát, přijíždí s jejími
rodiči do Paříže. Gil je spisovatelem a scénáristou, který miluje
Paříž a chtěl by se sem po svatbě nastěhovat a pracovat tu na svém
tvůrčím snu, tak jako celé generace amerických autorů před ním.
Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí…
Jednoho dne a bez jakéhokoliv vysvětlení Gil dostane šanci svoje nesmrtelné idoly jazzového věku potkat, když během jedné půlnoční procházky naskočí do projíždějícího veterána
a magicky se přemístí do Paříže dvacátých let. Kromě svých ideálů jako je Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald či Gertrude Stein, navíc pozná oslnivou múzu Adrianu a začne
vážně uvažovat, že ve svém kouzelném retrosvětě zůstane nadobro. Jeho půlnoční zážitky
mu odhalí Paříž v jiném světle a ovlivní nejen jeho budoucí život. Film je zdařilou oslavou
bohémství a malebné atmosféry Paříže.
(Z. H.)
7
SPORT
TJ POSTŘELMOV - ODDÍL BASKETBALU - MUŽI
Tabulka basketbalu mužů k 13. 1. 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
BK Prostějov C
KK Jasenice
TJ MEZ Mohelnice A
SK UP Olomouc B
BK Lipník
BK Zora Olomouc
Baskebal Jameson Boys Valašské Meziříčí
TJ MEZ Mohelnice B
BK Olomouc
TJ Sigma Hranice
TJ MEZ Postřelmov
TJ Šumperk B
18
16
18
16
18
18
17
18
17
17
16
17
16
16
12
12
10
9
7
6
5
4
4
2
2
0
6
4
8
9
10
12
12
13
12
15
1648:1169
1274:850
1323:1106
1258:1109
1306:1241
1224:1366
1106:1198
1097:1367
1044:1267
1045:1224
1010:1249
1057:1246
34
32
30
28
28
27
24
24
22
21
20
19
Zveme příznivce košíkové na poslední zápas, který se odehraje na domácí půdě dne
16. 3. 2012 v 18.00 hod. mezi oddíly mužů TJ Postřelmov a Mohelnice B.
(M. D.)
TJ POSTŘELMOV – ODDÍL VOLEJBALU
V sobotu 11. 2. 2012 proběhl ve
víceúčelové sportovní hale Postřelmov ženský volejbalový turnaj.
Zúčastnilo se ho celkem 10 družstev ze Šumperka, Hanušovic,
Hrabenova, Rapotína, Uničova,
Žamberka, Zábřehu a Postřelmova.
Vítězem tohoto celodenního turnaje se stalo družstvo ze Šumperka.
Další turnaj (tentokrát smíšených družstev) se plánuje na 14. 4. 2012.
Rozpis domácích zápasů volejbalu ženy:
3. 3. v 10:00 hod.
7. 3. v 10:00 hod.
24. 3. v 10:00 hod.
TJ Postřelmov - TJ Sokol Mohelnice
TJ Postřelmov - TJ Sokol Hrabenov
TJ Postřelmov - TJ Slavoj Loštice
(A. B.)
8
TJ POSTŘELMOV – ODDÍL KOPANÉ
Pokud to dovolí počasí, odstartuje o posledním březnovém víkendu jarní část fotbalových soutěží. Mužstvo mužů zahájí jarní sezonu na vlastním hřišti. V sobotu 31.
března v 15.00 hod. nastoupí proti mužstvu z Loučné nad Desnou.
Soutěže žáků a dorostenců budou zahájeny v dubnu.
(J. N.)
VÁNOČNÍ TURNAJ V POSTŘELMOVĚ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
ROČNÍK 1999, 2000, 2001
Dne 10. 12. 2011 se uskutečnil v postřelmovské hale druhý ročník vánočního turnaje
ve fotbale. Zúčastnilo se ho šest družstev z okolí. Naše družstvo si vedlo na výbornou a obsadilo na tomto turnaji první místo. Tímto bych chtěl poděkovat klukům za
vzornou reprezentaci naší obce a zároveň poděkovat rodičům, kteří nám pomohli
s organizací. Dále patří poděkování fotbalovému oddílu Postřelmov, který nám
umožnil tento turnaj uspořádat ve zdejší hale.
(Rýznar, Holík)
Postřelmov − Štíty
Postřelmov − Zábřeh
Postřelmov − Rovensko
Postřelmov − Sudkov
Postřelmov − Jedlí
2:1
0:0
3:1
2:0
1:1
I. místo: Postřelmov
II. místo: Jedlí
III. místo: Sudkov
Nejlepší střelec turnaje: Vojtěch Rýznar, Postřelmov
Nejlepší obránce turnaje: Daniel Merta, Postřelmov
(Rýznar-2, Holík-1)
(Rýznar, Holík)
(Rýznar)
Členové týmu Lvi Postřelmov: M. Čech, D. Merta, H. Merta, V. Holík, V. Rýznar, M.
Stříž, R. Stryk, P. Komenda, D. Krmela, J. Hruba, M. Malík.
(P. H.)
9
INZERCE
SOUTĚŽ ZÁKAZNIC O NEJLEPŠÍ PROMĚNU
S ČESKOU POJIŠŤOVNOU
POŘÁDAJÍ: Martina Plháková kadeřnice tel. 605-154-254
Bc. Olga Niklová pojišťovací poradce tel. 608-196-343
KDE: kadeřnický salon POSTŘELMOV, Hradecká 120
(budova zdravého spaní)
KDY: 1. března - 7. dubna 2012
Objednat se můžete už dnes na tel. 605-154-254 u Martiny Plhákové
Odměnění 3 nejlepších proměn + 2 šťastlivců
1. cena: peněžní poukaz v hodnotě 600Kč + fén ROWENTA 2000W ionic
Více info zde: http://promenadoma.webnode.cz/
Každá účastnice dostane dárek od České Pojišťovny.
10
MATEŘSKÁ ŠKOLA
,,Lyžujeme se sluníčkem“
I v letošním roce se zúčastnilo 9 dětí z naší MŠ (společně s dalšími dětmi ze dvou zábřežských MŠ) lyžařského kurzu ve SKI areálu
Přemyslov, který organizuje společnost SUN SKI SCHOOL s.r.o.
Potěšilo nás, že po pěti dnech vytrvalého tréninku, pod vedením
zkušených lyžařských instruktorů, opět všechny děti zvládly závěrečné slalomové závody v karnevalových maskách. V konkurenci
více než čtyřiceti dětí nakonec zvítězil Tadeášek Petřík z naší MŠ.
Gratulujeme!
Doufáme, že rodiče byli s výsledky práce lyžařských instruktorů
také spokojeni a že i v příštím roce se najdou další děti, kterým
finanční situace v rodině umožní tento kurz absolvovat.
(Š. T.)
ZŠ POSTŘELMOV
8. února proběhl na naší škole „ZÁPIS BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ“. Přestože bylo
ve školní budově celé odpoledne rušno jako ve včelím úle a vypadalo to, že nastoupil konečně „silný ročník“, nakonec zahájí školní docházku v roce 2012/13 přibližně 28 žáků,
což je jedna 1. třída. Už teď se na ně těší paní učitelka Ivana Kolčavová.
Zimní měsíce jsou pro dospělé vždy obdobím plesů, pro děti pak obdobím maškarních karnevalů. 9. února uspořádaly p. vychovatelky pro děti ze školní družiny masopustní
karneval. Ty se prošly v maskách pohádkovým světem… Navštívily perníkovou chaloupku, vodníkovi nahlédly pod pokličky, Popelce pomohly se zrníčky místo holoubků –
a kdo byl opravdu rychlý, dohnal neposedného Koblížka. Masopustní karneval ŠD je vždy
pro žáky příjemným zpestřením, radost ze zápolení a veselé dětské obličeje jsou odměnou
pro pořadatelky.
Již tradiční školní karneval se konal 19. února v prostorách tělocvičny. Sdružení rodičů školy, které karneval organizuje, bylo mile překvapeno hojnou účastí místních i „přespolních“ mrňat. Opravdu mrňat, vždyť nejmladší „žabička“ měla teprve rok! Žáci 9. třídy
se postarali o různé soutěže, pomohli na parketu roztančit i ty nejbojácnější, nechyběl rej
masek s oceněním tří nejoriginálnějších (nejtěžší úkol tohoto odpoledne!) a v závěru karnevalu došlo i na slosování vstupenek a rozdání drobných cen výhercům. Dík patří všem
11
rodičům u občerstvení „za okýnky“, p. uč. Ivetě Petríkové za mluvené slovo, „deváťákům“,
hudbě pod vedením DJ ROSI a samozřejmě mažoretkám a pí. vychovatelce Haně Kukulové
za několik úžasných a působivých vstupů během karnevalu.
K zimě patří samozřejmě i sport. Opět lze jen poděkovat obecnímu úřadu za rychlé
zrealizování kluziště před školou s kvalitním ledem. Bruslení bylo příjemným oživením
hodin tělesné výchovy a mnoho dětí kluziště i v odpoledních hodinách raději vyměnilo
za vysedávání u počítače…
20. února 45 žáků 3. – 5. třídy vyrazilo na 3denní dopolední lyžování na tzv. „MALÝ
LYŽÁK“. Z nedostatku sněhu tentokrát nikdo strach neměl, ale realita předčila očekávání
všech! Modré nebe se sluníčkem, bezpečně upravená sjezdovka, kde se přestali bát i ti, co
stáli na lyžích poprvé. 5 družstev pod vedením Jiřího Řmota, Petra Hecla, Pavla Holíka,
Ivany Kolčavové a Ivety Petríkové sjíždělo v pohodě a s úsměvem. Začátečníci si projeli
svůj „první slalom“, pokročilejší se naučili další „fígle“ na lyžích.
Slov díků není nikdy dost! Každý rok na „malém lyžáku“ učitelé ocení pomoc rodičů.
Celé 3 dny pomáhali s výcvikem lyžování Hana Hajtmarová a Ladislav Skála, ale plno
dalších se připojilo, kdykoliv bylo potřeba. Učitelé si toho váží a velmi děkují.
22. února v odpoledních hodinách dorazila do
školy významná sportovní zpráva!
Děvčata 8. a 9. třídy pod vedením pana učitele
Miloše Pospíšila, která se zúčastnila krajského
kola turnaje „Orion Florbal Cup“ v Hranicích,
skončila na 1. místě! To jim zajistilo postup do
Uherského Brodu na kvalifikaci do republikového finále. Blahopřejeme a budeme držet palce našim hráčkám: Tereze Skálové, Míše Jílkové, Saše
Pospíšilové, Martině Frankové, Nikole Jurečkové,
Tereze Tempírové a Katce Jánětové!
(I. P.)
Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, 789 69 Postřelmov, IČ 00303232
Redakční rada: šéfredaktor Mirka Nezbedová, příspěvky Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková
Za nepodepsané články zodpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov; měsíčník
Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na http://postrelmov.zabrezsko.cz; připomínky a náměty zasílejte na:
[email protected] nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na http://strela.postrelmov.org
12

Podobné dokumenty