ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ od

Komentáře

Transkript

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ od
Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2,
příspěvková organizace
779 00 Olomouc 9
IČO: 61989908
Tel: 585 427 601, ISDN: 585 751 870, 585 751 871, 585 751 872
E-mail: [email protected]
Registrační číslo uchazeče:
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
od školního roku 2015/2016
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Sedmikráska Olomouc, Škrétova 2,
příspěvková organizace
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění
žádám jako zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení dítěte:
…………………………………………………………………………
Datum narození:
………………………………………
Adresa místa trvalého pobytu:…………………………………………………………………………
PSČ:
………………………………………
Sourozenci: jméno, příjmení, datum narození, navštěvují-li a budou navštěvovat naši MŠ i ve školním
roce 2015/2016 (uveďte třídu)
…………………………………………………………………………………………………………
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy se zkušebním pobytem
na 3 měsíce (zaškrtněte):
a) k celodenní docházce
b) k jiné docházce (uveďte)
Datum nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání:…………………………………………………….
Zákonní zástupci:
Matka - jméno, příjmení, titul:…………………………………………………………………………
Adresa místa trvalého pobytu:……………………………………………………PSČ:……………….
Adresa korenspondenční (pokud je jiná) ………………………………………………………………
Telefon:……………………………………. E-mail:…………………………………………………...
Otec - jméno, příjmení, titul:…………………………………………………………………………..
Adresa místa trvalého pobytu:……………………………………………………PSČ:……………….
Adresa korenspondenční (pokud je jiná) ………………………………………………………………
Telefon:……………………………………. E-mail:…………………………………………………...
1/2
Další údaje, které chcete k žádosti sdělit:………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
Zákonní zástupci se dohodli, že náležitosti spojené s přijímacím řízením a v případě přijetí dítěte do
mateřské školy, evidenčního listu a dalších záležitostí, bude vyřizovat zákonný zástupce:
Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………………….
Adresa pro doručování písemností, pokud není totožná s adresou místa trvalého pobytu:
………………………………………………………………………………………………………….
Kritéria pro přijímání dětí, stanovená ředitelkou MŠ, z kterých vychází při rozhodování o přijetí dítěte
v případě, že počet podaných žádostí při zápisu převyšuje počet volných míst do MŠ, a to v uvedeném
pořadí:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Sourozenci dětí, které ve školním roce, v němž bude probíhat předškolní vzdělávání dítěte, již naši
mateřskou školu navštěvují, s celodenní docházkou, starší 3 let (k 1. 9. 2015).
3. Děti s bydlištěm v obci Olomouc, s celodenní docházkou, starší 3 let (k 1. 9. 2015).
4. Děti s celodenní docházkou starší 3 let (k 1. 9. 2015), dle data narození - přednost mají děti dříve
narozené.
Při shodě data narození u více přihlášených dětí, mají přednost děti podle prvního písmene jejich
křestního jména dle české abecedy.
____________________________________________________________________________________
Řádně a čitelně vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a Evidenční listy
s potvrzením lékaře budou přijímány pouze v době zápisu: dne 7. 4. 2015 od 8.00 do 10.00 hodin
a od 14.30 do 15.30 hodin.
_____________________________________________________________________________________
PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1. Dnem podání žádosti je zahájeno správní řízení a správním orgánem byla stanovena lhůta
5 kalendářních dnů k dodání dalších potřebných dokladů důležitých k předmětnému řízení. Dle zákona
o správním řízení má zákonný zástupce možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v zahájeném
správním řízení ve věci žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání před vydáním rozhodnutí
(nahlédnout do spisu) v kanceláři ředitelky mateřské školy ve stanoveném termínu.
2. Zákonní zástupci jsou povinni do žádosti uvést úplné a pravdivé údaje, které mají vliv na toto správní
řízení a mohly by způsobit dodatečnou změnu rozhodnutí o přijetí a doložení skutečností je v zájmu
zákonného zástupce.
3. Zákonní zástupci budou respektovat školní řád, přístupný na informační tabuli a na www.stránkách
školy.
Zákonní zástupci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o přijetí
dítěte do mateřské školy a poučeni o svých právech ve správním řízení, a to zejména:
1. S podmínkami přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
2. S kritérii pro přijetí dětí do mateřské školy.
3. S možností nahlédnutí do spisu - dne 15. dubna 2015 od 10.00 do 11.30 hodin.
Datum podání žádosti:…………………….
……………….………………………………………
podpisy zákonných zástupců
____________________________________________________________________________________
Vyplní ředitelka školy:
Rozhodnutí odesláno dne:
Datum převzetí:
Správní řízení ukončeno dne:
Ředitelka mateřské školy: k
2/2

Podobné dokumenty