Elektronický dokument

Komentáře

Transkript

Elektronický dokument
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána  750 00 Přerov, Komenského 38
tel: 581 216 030 fax: 581 738 020
e-mail: [email protected] internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužníků) ČSOB  č.ú. 175 236 496 / 0300 var. symbol: 4587814
Naše č.j.:
103 Ex 45878/14-97
značka oprávněného: ,
USNESENÍ O OPAKOVANÉ DRAŽBĚ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený
provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově dne 8.10.2014, č.j.
127EXE3411/2014-15, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: rozsudek ze
dne 16.5.2014, č.j. 111C93/2014-26 vydal Okresní soud v Karviné - pobočka v Havířově k uspokojení pohledávky
oprávněného: New Travel.cz s.r.o., Truhlářská 1108/3, 11000 Praha Nové Město, IČO 27773809, zast. Mgr. Lukáš
Mokrý, advokát, Sokola Tůmy 743/16, 70900 Ostrava - Mariánské Hory, IČO 71329692, proti povinnému: Renáta
Gajdošová, Náměstí Václava Vacka 1673/17, 70800 Ostrava Poruba, nar. 16.7.1974, v částce 10 742,17 Kč s
příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto
Dražební vyhlášku
o provedení elektronické dražby
I.
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese:
www.okdrazby.cz
Sledování elektronické dražby je veřejně přístupné.
Ukončení elektronické dražby: nejdříve dne 2.3.2016 v 14:00 hod. Dražba se však koná, dokud dražitelé činí podání (§
336i odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.“)) - bude-li v posledních pěti
minutách před stanoveným okamžikem ukončení dražby učiněno podání, má se za to, že dražitelé stále činí podání a
okamžik ukončení dražby se posouvá o pět minut od okamžiku učinění podání. Budou-li poté činěna další podání,
postup dle předcházející věty se opakuje. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno
další podání má se za to, že dražitelé již nečiní podání a dražba končí ( § 336 odst. 2 písm. c) o.s.ř.).
II.
Předmětem dražby je následující spoluvlastnický podíl povinného na nemovitostech a jejich příslušenství:
LV 218
KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná
Okres: Karviná
Obec: Petřvald
Kod k.ú.: 720488 Petřvald u Karviné
Podíl: 19/32
Pozemky:
Parcela
3484/1
Výměra m2
75
Druh pozemku
ostatní plocha
LV 3608
KÚ pro Moravskoslezský kraj, KP Karviná
Okres: Karviná
Obec: Petřvald
Kod k.ú.: 720488 Petřvald u Karviné
Podíl: 1/1
Pozemky:
Parcela
Výměra m2
3647/1
1342
3647/2
100
Součástí je stavba: rozestav.
Stavba stojí na pozemku p.č.: 3647/2
3648
277
Druh pozemku
orná půda
zastavěná plocha a nádvoří
trvalý travní porost
Příslušenství nemovité věci, kterého se exekuce týká:
- přípojky IS
III.
0998.0220399273
Zahájení elektronické dražby: dne 2.3.2016 v 13:00 hod (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit podání).
Pořadové číslo dražebního jednání: 3. kolo
IV.
Výsledná cena draženého spoluvlastnického podílu na nemovitostech a jejich příslušenství činí částku 2.149.800,- Kč.
V.
Nejnižší podání se stanoví ve výši 40 % výsledné ceny dražených nemovitostí a jejích příslušenství, tedy na částku
859.920, - Kč.
VI.
Výše jistoty se stanovuje na částku 140.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni zaplatit jistotu
nejpozději 2 dny před dražbou v hotovosti v Exekutorském úřadě v Přerově, soudního exekutora JUDr. Tomáše Vrány
nebo na účet 244793959/0300 vedený u ČSOB, a.s. pobočka Olomouc, variabilní symbol 1104587814, jako specifický
symbol použije zájemce rodné číslo nebo IČO. K jistotě zaplacené tímto způsobem lze přihlédnout jen tehdy, bude-li do
zahájení dražby zjištěno, že došla na účet soudního exekutora. Do elektronické dražby budou připuštění jen dražitelé,
kteří zaplatí dražební jistotu.
VII.
Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovitosti v dražbě nezaniknou:
Věcné břemeno (podle listiny) právo zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (k části pozemku dle G.P.
3694-191/2011), které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 8.9.2011. Právní
účinky vkladu práva ke dni 9.9.2011. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín-Podmojly, 405 02 a vázne na: - parcela. 3484/1.
VIII.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího
podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek. Byl-li však podán takový návrh, nemovitost s
příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se
stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li
nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím,
nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
IX.
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že se nepřipouští, aby nejvyšší podání bylo doplaceno úvěrem se zřízením
zástavního práva na vydražené nemovitosti.
X.
Způsob elektronické dražby (§ 336o odst. 2 písm. b) o.s.ř.):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dražby se může zúčastnit jen registrovaný ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz .
Povinný se nesmí účastnit dražby jako dražitel. Povinný se po předchozí registraci může jako ověřený
uživatel portálu www.okdrazby.cz účastnit dražby v postavení povinného a přísluší mu právo podat námitky
proti udělení příklepu.
Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor
umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení.
Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitost, kterou chce
dražit. Do dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zahájením dražby.
Z administrativních důvodů doporučujeme přihlášení k dražbě již současně s odesláním dražební jistoty. Již
v tento okamžik musí dražitel zvolit, zda bude dražit jako prostý dražitel nebo dražitel s předkupním právem,
aby bylo možné jeho předkupní právo před dražbou ověřit a povolit. Postup pro přihlášení je patrný
z dražebního manuálu v sekci „Jak dražit“ na portálu www.okdrazby.cz. Po zahájení dražby není
možné přistoupení dalších dražitelů, kteří se do zahájení dražby nepřihlásili!
Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební
vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat.
V termínu pořádání samotné dražby již přihlášený dražitel u konkrétní dražby pod svým uživatelským
jménem a heslem může od okamžiku zahájení dražby přihazovat.
Učinilo-li současně více dražitelů stejné nejvyšší podání, udělí soud příklep nejprve tomu dražiteli, kterému
svědčí předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě. Dorovnávat na podání jiných dražitelů smí jen osoba
s předkupním právem nebo v jejíž prospěch byla zřízena výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen,
udělí jej dražiteli, který podání učinil jako první. Ustanovení § 336j odst. 1 věty druhé se nepoužijeZpůsob
určení vydražitele v případě podle § 336j odst. 1 věta druhá o.s.ř.: Při shodě podání bude vydražitel určen
losem. Los mezi osobami s předkupním právem, které učinily shodné podání se činí elektronickým losem
z čísel 1 až 99 na základě kliknutí uživatele ihned po ukončení elektronické dražby nejdéle ve lhůtě 5 minut.
Dražiteli s vyšším vylosovaným číslem bude udělen příklep.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Příhozy se činí tak, že do příslušného okénka dražitel vypíše částku příhozu (musí být stejná či vyšší než
stanovený minimální příhoz určený dražebníkem, jinak se podání s částkou menší než minimální příhoz
nezobrazí a má se za to, že nebylo učiněno), klikem na tlačítko přihodit je podání učiněno a zobrazí se jako
nejvyšší podání spolu uživatelským jménem dražitele, celkovou částkou a uvedeným přesným časem
příhozu.
Příklep lze udělit tomu, kdo učinil nejvyšší podání a u něhož jsou splněny další podmínky stanovené
zákonem( §336j odst. 1 věta první o.s.ř.)
Po skončení dražby oznámí exekutor prostřednictvím systému elektronických dražeb osobu, která učinila
nejvyšší podání v dražbě a výši nejvyššího podání.
Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep se vrátí zaplacená jistota po skončení dražby.
Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní prostřednictvím systému elektronických dražeb a
doručí se osobám dle § 336k občanského soudního řádu (§ 336o odst. 2 písm. e) o.s.ř.)
Termín, do kterého vydražitel musí sdělit, zda bude nejvyšší podání platit úvěrem se zřízením zástavního
práva k vydražené nemovitosti: doplacení úvěrem se zřízením zástavního práva (§ 336l odst. 4 o.s.ř.) v této
dražbě se nepřipouští.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Přerově dne 13.1.2016
Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou
Dražební vyhláška se doručuje: 1x oprávněný
1x další oprávnění
1x povinný
1x manžel povinného
1x osoby s předkupním právem, věcným právem, nájemním právem
1x osoby, které přihlásily vymahatelné pohledávky
1x osoby, které přihlásily pohledávky zajištěné zástavním právem
1x finanční úřad
1x obecní úřad (vyvěsit na úřední desku)
1x orgán OSSZ
1x zdravotní pojišťovna
1x katastrální úřad
1x obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost (vyvěsit na úřední desku)
1x vyvěšení na úřední desce

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Bystřice pod Lopeníkem

zde ke stažení - Bystřice pod Lopeníkem 6. Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat. 7. V termínu pořádání samotné dražby j...

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat. V termínu pořádání samotné dražby již při...

Více

ZDE

ZDE Dražiteli nebo povinnému, který nesplňuje technické podmínky pro registraci a následnou dražbu, exekutor umožní na předchozí písemné vyžádání v sídle úřadu přístup k technickému vybavení. Na portál...

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument Po připsání dražební jistoty na bankovní účet exekutora a splnění podmínek účasti na dražbě dle dražební vyhlášky je dražitel oprávněn v dražbě přihazovat. V termínu pořádání samotné dražby již při...

Více

Dražba - Obec Bílá Třemešná

Dražba - Obec Bílá Třemešná Za shodné podání se považuje podání učiněné nejméně dvěma dražiteli ve shodný okamžik. Tzv. „dorovnávání“ na podání jiného dražitele není přípustné. To neplatí pro dražitele, kterým svědčí předkupn...

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška s předkupním právem nebo v jejíž prospěch byla zřízena výhrada zpětné koupě. Není-li příklep takto udělen, udělí jej dražiteli, který podání učinil jako první. Ustanovení § 336j odst. 1 věty druhé ...

Více

Dražební vyhláška - Radim Bača

Dražební vyhláška - Radim Bača převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní ...

Více

Dražební jednání - dražba dne 24.05.2016, Salaba Pavel

Dražební jednání - dražba dne 24.05.2016, Salaba Pavel Na portálu www.okdrazby.cz v sekci připravované dražby si ověřený uživatel zvolí nemovitost, kterou chce dražit. Do dražby se ověřený uživatel portálu musí přihlásit jako dražitel ještě před zaháje...

Více

Usnesení

Usnesení výši 11 494,50,- Kč, náklady exekuce a oprávněného a vydal tuto dražební vyhlášku -elektronická dražbaI. Dražební jednání se koná dne 28.4.2016 v 10:00 hod. prostřednictvím elektronického systému d...

Více

USNESENÍ

USNESENÍ předražiteli doručeno usnesení o předražku. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke d...

Více