Sladkovodní akvárium : Sera aquatan 2500ml pro 10000L

Komentáře

Transkript

Sladkovodní akvárium : Sera aquatan 2500ml pro 10000L
Sladkovodní akvárium : Sera aquatan 2500ml pro 10000L
Sera aquatan 2500ml pro 10000L
Sera_aquatan_250_5240609ce4096.jpg
Mimo?ádný p?ípravek a to z n?kolika d?vod?. Dokáže totiž ochránit ryby a zárove? upravit vodovodní vodu tak, aby spl?ovala p?ísná kritéria pro
vodu akvarijní. Rybám chrání k?ži a provokuje tvorbu kožního slizu. Likviduje t?žké kovy a chlór. Sera Aqutan je
Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Prodejní cena se slevou
960,00 K?
Ušet?íte
Zeptejte se na tento produkt
VýrobceSERA GmbH
Popis
Nová sv?žest ve vašem akváriu
SERA aquatan s novu sera Bio-Protect Formula okamžit? upraví vodovodní vodu podle pot?eb ryb a? už jde o sladkou nebo mo?skou vodu.
Ryby se v p?írodní, zdravé, ?isté vod? cítí viditeln? lépe. Pé?e o akvárium tak znamená málo práce a hodn? zábavy.
Voda z vodovodu neposkytuje obyvatel?m akvária vhodné životní prost?edí. P?ísady, které upravují vodu ve vodovodu pro lidi, škodí rybám a
mikroorganism?m v akváriu.
SERA aquatan s novou Bio-Protect Formulí spolehliv? odstra?uje škodlivé látky a upravuje ješt? lépe vodovodní vodu pro ryby i rostliny jak p?i
nov? z?izovaném akváriu tak p?i vým?n? vody. Tím se výrazn? zlepší životní podmínky pro ryby, rostliny a mikroorganismy v akváriu. Ryby se
rozzá?í svými nejkrásn?jšími barvami. Pé?e o akvárium se výrazn? usnadní.
Optimální kvalita vody v akváriu díky nové sera Bio-Protect Formuli
Díky pH neutrální sera formuli je transport ryb bez problém?
Okamžité odstran?ní agresivního chlóru
Okamžité vyvázání t?žkých kov?
1 / 2
Sladkovodní akvárium : Sera aquatan 2500ml pro 10000L
Jód zajistí krásné barvy a vitalitu ryb
Díky koloid?m je zajišt?n ochranný sliz k?že i žáber
Ani p?i p?edávkování se nezm?ní pH hodnota
Magnesium aktivuje enzymy pot?ebné pro zdravý r?st ryb
Vitamin B posiluje nervový systém a tudíž je mén? stresu
Rychlé snížení hodnoty pH nap?. b?hem transportu ryb nebo vým?n? vody m?že zp?sobit poran?ní k?že ryb a krvácení žáber
SERA aquatan s neutrální formulí pH nem?ní hodnotu pH ani p?i p?edávkování a zajiš?uje, mimo jiné, i bezproblémový transport ryb!
Chlór je ve v?tšin? p?ípad? pro ryby smrtelný již od 0,1 mg/l. Žábry ryb jsou napadeny a poškozeny.
SERA aquatan okamžit? eliminuje chlór !
Ionty t?žkých kov? jako nap?. m?? zp?sobují zvýšené odlu?ování slizu a poškození žáber.
SERA aquatan váže ionty t?žkých kov? ihned a trvale!
Dávkování:
50 ml na 200 litr? vody
100 ml na 400 litr? vody
250 ml na 1000 litr? vody
500 ml na 2000 litr? vody
5000 ml na 20000 litr? vody
Hodnocení
Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Zásady pohodovČho akvária

Zásady pohodovČho akvária p¯izp˘sobeny zvolenÈmu biotopu. V˝zkum firmy # sestavil t¯i biotopy tak, ûe odpovídají p¯irozen˝m podmínkám ryb v Asii, st¯ední a jiûní Americe. Pro kaûd˝ biotop je vöe vzájemnÏ ve správnÈm pomÏru,...

Více

Sladkovodní akvárium : Sera cichlids Sticks 500ml

Sladkovodní akvárium : Sera cichlids Sticks 500ml Popis Základní krmivo pro cichlidy Ideální základní krmivo pro st?edn?velké a velké cichlidy (obzvláš? jihoamerické) a jiné velké ryby. Plovoucí peletky jsou tvarov? stálé a nezat?žují vodu. Peletk...

Více

Zahradní jezírko : Sera Koi bakto tabs 500 ml (1350 tablet)

Zahradní jezírko : Sera Koi bakto tabs 500 ml (1350 tablet) Popis Cílená lé?ba bakteriálních onemocn?ní jednotlivých ryb v jezírku je možná a snadná díky ú?inným tabletám sera Koi bakto tabs. Vysoce aktivní ú?inná látka nifurpirinol je zapracována do chutné...

Více

Dárky a sady : Nobilis Tilia SADA MONA LISA

Dárky a sady : Nobilis Tilia SADA MONA LISA Dárky a sady : Nobilis Tilia SADA MONA LISA

Více

Sladkovodní akvárium : Sera costapur improved 500ml pro 8000L

Sladkovodní akvárium : Sera costapur improved 500ml pro 8000L Hodnocení: Nehodnoceno Cena Prodejní cena se slevou 825,00 K? Ušet?íte

Více