chronologická mapa světových dějin - grafika

Komentáře

Transkript

chronologická mapa světových dějin - grafika
IGNATIUS, V r. 69
jmenován biskupem v Antiochii.
JAN
APOŠTOL,
TŘI
KRÁLOVÉ
Autor zjevení Janova.
PETR,
APOŠTOL
78
JÁKOB změnil jméno na IZRAEL. 1751
dv
ojč Gn 2
6,
e
34
c
e
Ot
Když b
kanaanylo Ezauovi 40
B
Izákovi ejské ženy. let, vzal si dvěA S
a Rebe
ce jen hTy působily H E
M
o
řké tráp
„princů“.
AT
ení.
Gn 2
H.
5, 16 Gn. XXVI. 35.
MAH
Saracénů.
ALA
TH,
Sestř
enice
a žen
a
Š
2.
hám 1796.
umír
á
9
vo
bra
Ed
.
se
ite
om
4
GN
2, 8
,9
17
73
DA
1.
sy
1817, HE
ABRAHÁ
BER umírá
MACHP M KOUPIL PO
.
LE O
ELAHA
KUPE
(Gn. 23 D EFRONA A
CKÉ
JESKYN
), A NA
I U MAM
VÁŽIL
RE (N
MU 40
0
ŠEKELŮ YNÍ HEBRO
MINC
N) O
E
STŘÍBR
1846, ŠÉM umírá.
A. BĚŽN D
É
(£40
).
no
vé
CHESRón, Gn. 46, či CHESRóM, Mt 1, 3
1716 :
JU
.
.
vé
nů
no
sy
sy
.6
.3
n
VI
LÉ
Eó
3.
IM
En.
ÚB
1. R
bo
1A
5. ISACHAR. Mě
l 4 syny.
4.
H.
182
JUDIT
SÁRA umírá
U ,Jáko
GERŠón
PEREZ měl 2 syn
y.
ZERACH
1715 M
ěl 3 syn
y, Gn 46, 12,
?
A
2 . K E H AT ,
1735. Od
Léviho po
chází levi
2
1238
Mojžíšův
tchán
let před
MALACHJÁŠEM.
V N U K Y, K D Y Ž
JÁKO B ODE ŠEL
DO EGYP TA.
A M R A M , ot
13 3
tské kněž
3. MER
ARI
L
ÚE n
M
I
E
1. J . JAM 4. JÁKIn
2
6. ŠAUL
(Viz rodokmen níže.)
ec Mojžíše,Árona a Miriam.
1646
.
1604 ena
JÓKEBEDA, Amrám
ova teta a ž
stvo (137
).
1536.
JITRO, midjánský kněz.
SIPORA,
Mo
ŽÍŠ, 120 let.
jžíš
MOJ
?
ÁR
18. kniha JóB Z IDUMEJE, ARABSKÝ MUDRC.
4 knihy = 65 let.
1. GERŠOM
MOJŽÍŠ, 120 let
1451
2. ELÍEZER
Jozue
poráží pět
králů z kanaánské země.
Joz 10
1509 Umírá v čase
Jozuovy smrti.
A Z A R ,Nástupce Árona. – Nu 20, 28
STARŠÍ
1451
ELE
On
SLAVNOSTNÍM
HLASEM SI LIDÉ
VYBRALI HOSPODINA
JAKO KRÁLE,
KTERÉMU BUDOU
SLOUŽIT. Joz 4, 2. LIDÉ BYLI
VYBÍRÁNI JAKO
ZVLÁŠTNÍ
OSVOBODITELÉ OD
UTLAčOVATELŮ A
NAZýVALI SE SOUDCI.
TATO TEOKRACIE
TRVALA 396 LET (1491–
1095 PŘ. N. L.), KDY
BYL SAUL ZVOLEN
KRÁLEM.
Po Mojžíšově smrti byl 25 let hlavou
a vůdcem Izraelitů Jozue.
o važena.
1574
TEOKRACIE.
JOZUE, 110, z Efrajimova kmene
1571
1632, LÉVI umírá.
6. kniha:
4. kniha,
JOZUE, 25 let.
NUMERI , 39 let.
Překročení Jordánu,
Provedeno sčítání lidu.
dobytí a dědictví
11 kmenů
603,550
země.
Levité a kněží
22,300
Celkem 625,850
Í TA M A R
, 1
23 ?
OH
AD
ÁRO n,
1
2
ELÍŠEBA
Gn. 46, 26.
18
JÁKOB,
1836 p
JUDA, 53
68.
.
1768 př
1715 př. n. l.
17✤P E R E S
16
CHESRón
15 A M Í N A D A B
Trója, Athény a Théby byly založeny
za Mojžíšových dnů.
RÁ M
Více než 4 metry dějin, více než215 400
ilustrací
poskytujících
let po „Povolání
Abraháma“ odešel
Jákob
s rodinou do Egypta. O 215 let později dostal Mojžíš
EGYPT NA VRCHOLU SLÁVY
ZA THUTMÓSE III.,
zákon na
Sinaji.
úplný přehled všech civilizací
v historii
„egyptského Alexandra“.
✤
Vychází ze slavné a dnes velmi vzácné viktoriánské
Jákob a jeho rodina jdou do Egypta. 1706
FOINIKIE
nástěnné mapy. Speciálně reprodukováno
ze sbírek světově
abeceda.
římská
původní
pochází
Foinikie
Z
a obchodníky starověku.
proslulé British Library
muzeu
v Londýně
1706 v BritskémSKLIZEŇ,
MLÁCENÍ OBILÍ ATD.
VÝROBA CIHEL
ř. n. l.
„HLEDÁM NEVĚSTU
PRO SVÉHO PÁNA.”
. n. l.
JÁKOBŮV ŽEBŘÍK
REBEKA.
1856.
BÉT-EL.
Gn 28, 12
1779
„DŮM BOŽÍ“
JOSEFŮV SEN
Gn 28,18
Při vstupu do
1. OLTÁŘ ZÁPALNOU
Čtvererc
o str. 2,28 m.
ISÁKŮV SLUHA
mě.
nské ze
o kanaá
Vstup d
II.
II.
EKUMENICKÝ
KONCIL
V Konstantinopoli
květen–červen
350 biskupů
350 biskupů
381 N.L.
381 N.L.
*Tunisko .
Ubangi-Ša
V
Franc. Gu
Guadelou
Martiniqu
St. Pierre
V
Clipperton
Markézy .
Nová Kale
..................
Tahiti .......
Tuamotu,
..................
Tubuai .....
VALENTINIÁN II.
Zemřel 392
JULIÁN APOSTATA „Odpadlík“
VALENTINIÁN, 18. SYN
VALENS
GRACIÁN
z Východní říše
OD 357
GRACIÁN
VALENTINIÁN II.
Zemřel 392
JULIÁN APOSTATA „Odpadlík“
DIOKLECIÁN
GRACIÁN
30 LET(?).
8 LET.
SYN
388
„Aquileia“
Maximus zabit
EKUMENICKÝ
KONCIL
V Konstantinopoli
květen–červen
VALENTINIÁN, 18. SYN
VALENS
GRACIÁN
z Východní říše
OD 357
C O N S TA N T I U S
CARUS
CLAUDIUS II.
dobrý PROBUS, ZABIT
AURELIÁN,
CO
NSTANTIUS
GALLIENUS
Zabit vlastními vojáky
VA L E R I Á N ZAJAT
A STAŽEN Z KŮŽE ŠÁHPUHREM
GALLUS
DECIUS
CARUS
FILIPPUS
1521
ZABIT
ZABIT
MAXIMINUS,
dobrý GORDIÁN
PROBUS, ZABIT
III. ZABIT
CLAUDIUS II.
AU R E L I Á N ,
GALLIENUS
5.
JAKUB III.
EM
Syn
Obležení Orléansu zlomeno Johankou z Arku
8. 5. 1429.
Francouzský
Tiberius. Pošta
r. 1470.
Syn.
Poslední
Valois
15
Otec vzdělanosti, ve
válce se španělským
králem.
z Orleánsu,
pravnuk
Karla V.
Š Vý C A R S K O
Á
PO STOPÁCH 6000 LET SVĚTOVÝCH DĚJIN
RAKOUSKO
VÁCLAV I.
33
1415.
13
29.
19 23
2
1333
1328
1388
KAZIMÍR III.
37. LUDVÍK I.
Veliký, nejlepší panovník.
12
1370
1382
JADVIGA
17
Moskevská velkoknížata
IVAN I.
12
1320 25
78
SEMJON,
1340
Zbaven trůnu
13
HRDý
6
53
3
59 62
DIMITRIJ
DONSKý, 27
1399
„Statečný“
Hohenzollernové
FRIDRICH I.
15
1411 14
26.
R U SK O1434
VA SIL II.
P.
P
VLAD.
III. 11.
RU
SK
O
ALBRECHT III.
30
1445
6
1470 76
K POLS
KU
1462
1425
DÁNSKO
I.
JOAC HIM
36
JAN III.
23.
„Německý
Cicero“
1499
POLSKO
JAN
9
1492
AL
EX
1 150
1474
1526
JAN
AUGUST, 33.
1548
53
JOACHIM II.
n
Syn
1535
ZIKMUND I.
Bratr.
Starý
Otráve
PRUSKO
Zvaný Imperátor
28
1612
KRISTIÁN II.
1586 91
27
1571
1598
JAN JIŘÍ I.
JAN
ZIKMUND II.
1608
11
Z
ŽSK
AN
O R K Fr.
JIŘÍ
VILÉM
1619
1656
45
I.
Po něm jeho syn Syn.
47
1658
1640
HROZNÝ
Podporoval obchod atd., ale krutý.
51
JAN JIŘÍ II.
1680
MEKLENB
ME
UR
U
1701 SKO 171 R
2
FRIDRICH III.
„Velký kurfiřt“
48
Syn
Králem od 1701
1656
80
a slavný malíř
1563
MICHELANGELO, 89. Architekt Svatého Petra
Dánsko a Norsko odděleny od Švédska 1523
1581
FJODOR
I.
14
Otráven
1584
1598
8
MICHAIL
Romanovská dynastie
32
6 10 13
ALEXEJ, syn.
„Otec vlasti“
31
1645
P
91 94 1705 1711
JAN JIŘÍ IV.
FRIDRICH AU
FRIDRICH VILÉM, syn.
21
6
S A S K O
1688
POLSKO
6
5
JAMES USHER. Arcibiskup. Dublin
VLAD. IV. VASA, JAN II., bratr. MI23 AUGUST
45
CHAL JAN III.,
II.
Vasa
III.
20
UND
al
syn.
16.
ZIKM
ZIKMUND II.
Abdikov
ŠTĚPÁN
ského.
Poslední 1697 4
2
1658 1674
Syn
11
1648
Syn Jana III. švéd
1622 1632
nezávislý král
LIVONSKO
1548
1572 75
1586
73
IVAN IV.
1533
1637
PRUSKO
1611
JAN JIřÍ
36,
Syn
21
18
1619
LIVONSKO
VASIL III.
1508
JAN II.
1532
LITVA TRVALE PŘIPOJENA 1568
MO SK EV ŠT Í 6CA
RO VÉ
od 1482
43
1462
JAGELLONSKÝ, 10
1525
IVAN III .
Carem
37
XVIII.
KONCIL
v BASILEJI
1439
LADISLAVJAGELLONSKý
1516
1490
FRID RICH III., 39
1486
1464
KA ZI MÍ R IV.
47
VA SIL III.
36
XVII.
1389
KONCIL
V KOSTNICI
1414–18.
ZÁ
SYN
VLADISLAV II. JAGELLONSKý
36. Litevský vév
oda
FRIDRICH II.
1440
SASKO
A R N O Š T, 22
1556
7
FJODOR
III.
NASTOLEN.
73
1458
LUDVÍK
36
MEZIVLÁDÍ
5 SESAZEN,
PAK ZNOVU
3
8
1415
MATYÁ Š KORVÍN
1437
1445
FRID RIC H II., 36
1423 28
VLADISLAV JAGELLONSKý
1471
37
RUDOLF II.
Syn
12
1564
1576
BORIS
GODUNOV
MICHAIL
III.
15
1365
JOŠT, 23
BRADATÝ
JAN
Z PODĚBRAD
Král španělský
MAXMILIÁN
II.
II. 25
HOLANDSKO
VILÉM III. Syn 30 BEZ M
rie , dc er
a
Žena Marie, dcera
Karla I. an
od 170
glického
NĚMEC
FL
1672 Jakuba II. Anglického 1702
KO
AN
DR
FERDINAND FERDINAND
O K FRANCII
K
S 1697 1713
SA
L
II.
A
III.
LE
OPOLD
Bratranec
1625
1607
VASILIJ IV.
3
37.
Lokýtek
ŘÍMAN
1352
ZIKMUND
11
JIŘÍ
Bratr
8
1584
681
Úplný klid až do Fran
1713
STANI
SLAV
VLADISLAV IV.
B AV O R
LUDVÍK II. OTTO
POHROBEK
Syn,
26
VILÉM I.
1572
JOACHIM
FRIDRICH
1309
LUDVÍK I.,
10
BRANIBORY
LADISLAV
FERDINAND I.
KAREL V.
MAXIMILIÁN I.
Mírumilovný
Král rakouský od 1457.
ny Fridrichovi
31
10 1308 14
1347
22
10
JAN, 36, zabit u Kresčaku
1378
1410
1346
U H RY
2
1305 10
Zemřela 139 ala si Zikmunda
KAREL I. ROBERT
LUDVÍK I., KRÁL POLSKÝ, 1370. MARIE. Vz
1410
1387
FRIDRICH III., 53,
ZIKMUND
Branibory prodá-
W. PENN, ANGLICKÝ KVAKER
viz 7. s
17
74.
JOSEF I.
Syn.
KRÁL
ČESKÝ
Syn krále Jana.
Vydal Zlatou bulu.
16
Bratr
KAREL IV.
Bavor
FILIP II.
1556
17
1697
13
O 17 NŽSKO
ALSASK
ORA
Od Německa
Austrálii objevili
Holanďané 1606.
1647
1606
MOřIC, místodržící 41 FRIDRICH HEINRICH
VILÉM
Bratr
22 Že na Ma
MATYÁŠ
LUDVÍK IV.
1685 zrušen Edikt nantský – 500 000 hugenotů
vyhnáno. Proslul díky literatuře, umění
a prospěšné vládě. Rozvoj obchodu a průmyslu.
Manželka Marie Terezie
1 6 4 8 Ve s t f á l s k ý m m í r e m u z n á n a n e z á v i s l o s t
Vzpouru vedl
princ oranžský
400
LUDVÍK XIV., syn. 72.
LUDVÍK XIII., syn.
JINDřICH JINDřICH IV. Ministerským předsedou
Zeť Jindřicha
kardinál Richelieu.
III.
Silná vláda.
II. 13. dubna
Bratr.
Pronásle- BartolomějZabit
1635 vznik Francouzské
1598 Edikt
dování ská noc 24. Jacquesem
akademie
nantský.
Clementem.
srpna
1572.
33
hugenotů.
21
1643
14
15
1610 „Spravedlivý“
12
1574
LORD
1589
1569
1644
1547 1561
1626
FRANCIS BACON,
65, ANGLIE
22
39
32
28
1350
1364 16 1389
1422
1479 83
1498
(starověká HELVÉTIA) 1461
1515
KONFEDER ACE 1307 kantony SCHWYZ, URI a UNTERWAL
PRVNÍ
DEN.
1351 připojeny BERN, GLAR
1335
PROTESTANTSKÉ
1350
IS a ZUG.
Války s Rakouskem a jinými.
F L A N D RY A B U R G U N D S K O
LUZERN
VYZNÁNÍ
BUR GUN DSK O K FRA
35 CURYCH
NCII
připojen 13
FILIP Smělý, 21, Vévoda
1479
4 1 JAN,
15 FILIP Dobrý, 48. Syn.
AUGSBURGU
HO
LA
NDSKO Vv Bavorsku.
Syn
1307
1363
1309
KAREL
1404
Žena Margareta, sestra Eduarda
1530
MAXIMILIÁN I.,
IV.
SMĚL
ý
1418
FILIP
1439
Vévoda
ALBRECHT IV. ALBR
RUDOLF ALBRECHT II.
ALBRECHT II. a
NĚMECKA FRIDRICH III., 22
1467
MARGARETA rakouská
ECHT V. Německým
30
Rakouský
a VILÉM
LA
a LEOPOLD II.
7
OTTO, Bratr 28 7
L
, 50
císař em 1437- 39.
P O HDRI S
1495
1298 a LEOPOLD, 18
N Ě 147
O BAEVK
M
150
6
E
1384
1395
CKO
1411
1330
1347
1358 1365
1457
A RAKOUSKO1519
1437
a
VALDEMAR, 10
BOURBONI
ORLEÁNŠTÍ 1525 ke Španělsku 1540., SYNIŠEK
KAREL
LUDVÍK XII. FRANTIŠEK I. JINDřICH KAREL
VIII.
IX.
Prapravnuk Karla V.
Syn vévody
II. Syn.
LUDVÍK XI.
10
90
JAKUB II., bratr.
KAREL VIII.
80
RICHARD, syn
6
Syn.
Syn.
Dobrý,
Moudrý
zemřel
Poražen Jindřichem VI., anglicknáhle v Měl 20 knih, ým králem, 1415 u Agincourtu.
Londýně. přidal 900.
Následnictví zaručeno při Karlově
14
„Smělý“.
smrti. 1392 vynalezeny karty.
DLOUHý PARLAMENT
JAN II. KAREL V.
KAREL VI.
Syn,
IS
LA
FILIP VI.
Bratranec, vnuk
Filipa III. Bitva
u Kresčaku
1346.
22
60 71.
70
CROMWELL
CA
6
13 14 16 22
300 N. L.
A L Ž B Ě TA
MARIE
ný
přesídleni
nonu 1309
Tzv. babyzajetí
50
20 ŠÁHPUHR
30 40 II.
10
JAKUB VI.
Dcera Kateřiny I.
IV. Syn.
200 N. L.
JINDŘICH VII. JINDŘICH VIII., 38
EDUARD VI.
JINDŘICH VI.
100 N. L.
Syn Jany Seymourové
0
© Third Millennium Press Limited, editorial, design, layout and panel sequence, 1997.
90
THEODOSIUS
I.
SIEN-TI
CHUEJ-TI
31 JAKUB V.
37
JAKUB IV.
MARIE
80
III.
70
9
60
ŠÁHPUR
50
40
KCHANG-TI
JAKUB II.
30
MING-TI
JAKUB I
KUANGWU-TI
20
17
ARDAŠÍR II.
SKOTSKO
10
Rozdělil
říši
90
r. 395
80
THEODOSIUS
I.
70
r. 395
60
Rozdělil
říši
50
40
HORMIZD
30
NARSÉ
20
ŠÁHPUHR
BAHRÁM I.
10
ZABIT
90
ZABIT
80
16
ČAO-LIE-TI, 6
6
AU
PETR I.
IVAN HluV. cho-
1676 82
němý
Veliký
1703 zal
Petrohr
První imp
89
G. F. HÄND
3
14
16 1388
LIVONSKO
ERIC MAGNUS ALBRECHT
KALMARSKÁ
12
1822
ŠVÉDSKO
Znovunastolen
XII.
Krutý
KAREL XI
1319
GUSTAV II.
UNIE
KRISTINA
KAERIK VII.
KAREL XI.
ZIK1350
59
22
1373
JAN III. 24 MUND
ADOLF,
22
1397
VI., 34 KRYŠTOF
Dcera
21 6
GUSTAV I. VASA, 37 ERIK
švédský, 26.
REL
Syn
37
KRISTIÁN I.
1397
XIV.
Bratr
Mezivládí WALDEMAR
V.
„Veliký“
III. Syn IX.
Donucen
1697
syn
IV. 36 OLAF
1654 60
Král dánský 1448,
II.,
1648
60 8 68
11
1633
1523
MAR
vzdát se obou
KÉTA
I.
švédský,
1457.
1592
1320
34
40
4
32
DÁNSKO a NORSKO
1376
POMOŘANY
1611
Semiramis
korun
33
FREseveru.
HAAKON V. MAGNUS VII. NORSKO spojeno s DÁNSKEM 1389
KRISTIÁN III.
26
10.
FRED
DERIK
FREDERIK III.
KRISTIÁN V.
Bratr
FREDERIK
II.
10
AF
20
OL
Syn.
25
Syn
25
Úpadek
I.
KRISTIÁN
IV.
Syn
9
HAAKON VI.
1481
24
Syn,
29
Syn
1438 1448 145
37
22
V. 7
3
Válka pro
60
23 11 34
2
1318
141
Kolovrátek
vyroben
1343
1559
87
1348. 1 500 000 Židů v Evropě
1588
1380
1699
1670
v Brunšviku
zabito
1648
V Anglii proti pilám násilné protesty, jedna,
První pila na Madeiře 1420,
podezření, že otrávili studny. pro
Milán hlavním městem
1608.
asi 1530
ve Vratislavi 1427, postavená r. 1663 byla zničena. Šest
JOHN MILTON, 86. Anglický básník 1674
10
Lombardie
postaveno poblíž Londýna okolo 1770.
IS, 46.
v Norsku 1530.
CHRÁM
V
32
M
ALFO
Carové v Rusku 1482–16
NS
O
Anglický
lékař
W.
Harvey
objevil
dvojí
země"
IV.
PETR FERDINAND
CI HO
L
A
NĎ A
Statečný
Přísný
imperátoři od 1689.
funkci
srdce:
tepny
rozvádějí
krev
do
I. Syn. 16
50.
N
S
V
. HEL
Eduard
Lev obo ček a vel
E Ů 16
ký vlá dce
celého těla z levé strany a žíly ji
ALFONS
v ŘÍMĚ.
5
00
FRA
1502 NA
1794
1383
1327. Vpád 200 000 Maurů do Španělska.
V. , 43 .
přivádějí zpět na pravou stranu, odkud
Začal
Af ric ký
(Špa
1433 38
XVI.
JA
N
je pumpována do plic, očištěna
II.
JULIUS 1506.
DINAND
1619?
MA
KONCIL
O
10
NU
GIBRA
EL I. 26
14
PO RTU GA LSK
a připravena k dalšímu oběhu.
LTAR
ALFONS XI.
JAN III. Sy
1481
V PISE
Veliký
PETR, 19 JINDřICH JAN JINDř
DOBY
NA
1495
1578
MAURT
38
ICH III.
Povolil ink n 36
ECH
PETER II.
Krutý
1462
II.
vizici.
15
OBJEVIL KREVNÍ OBĚH 1657
I. 11 Slabá vláda
MOLUKY 11
Š
MUDr.
W.
HARVEY,
79.
Anglie.
1521
E
12
Bratr
23
1619
JA N II . Syn
BES
26 E
NS VI.
1350
ALFO
FLA
JI
1379
48.
Utop TIÁN
N
S A R D I NI
9
D
79
12
16
ř
N
90
IC
27
Š
5
1706
DRY
PANĚLS
16 1406
H IV.
7
.
en
1683
KUB II.,
IV
N
1
JA
K MEXIKU 89
ALFONS
KO
21
A
SA
BIRGER II., 29
MAGNUS II., 31.
JA N I.,
KASTÍLIE
JAN,
SIBIŘ
ŠVÉDskO
1684
KAREL
X. GUS.
1400
MEZIVLÁDÍ
27
ÚČES
KRÁLEM
DÁNSKO a NORSK
Nero
1500 př. n. l.
zabit.
388
„Aquileia“
Maximus zabit
SVATÁ BIBLE
W. SHAKESPEARE
KRISTIÁN
II.
1600 př. n. l.
70
Švédský
V Indii dosáhl v této době
vrcholu Krišna.
Cicero nazval Korint „okem Řecka“. Vládla v něm monarchie či oligarchie až do r. 580 př. n. l., kdy byla nastolena republika. Lucius
Mummius zničil Korint v r. 146 př. n. l. (Livius), znovu ho postavil Julius Caesar v r. 46 př. n. l. Roku 54 našeho letopočtu jej navštívil Pavel
(Sk 18). Byl vydrancován r. 396 n. l. Alarichem a v r. 1146 sicilskými Normany. V r. 1446 jej dobyli Turci, r. 1687 Benátčané, 1714 znovu
Turci a nakonec v r. 1823 Řekové.
EUGENIUS I.
20
357
377
380. Král Brennus založil Bristol.
383. Neustálé nájezdy Piktů a Skotů na sever a Sasů na jižní
a východní pobřeží.
Poslední zmínka o římské Británii od byzantského kronikáře
se týká císaře Honoria, který uznal nezávislou domácí vládu
a právo jejích 33 měst na vlastní obranu.
MIKRO-
ANGLIE
27
9 788086 144214
V bitvě mezi parthským Fraatém a Skyty v r. 129 př. n. l. se Číňané postavili na
stranu Skytů, což je jejich první objevení se v dějinách. Lenglet.
E L AG A BA L U S
čÍNA
60
1342
1356. Zavedení élysionských
mystérií.
Théby byly hlavním městem
řecké země, která se postupně
jmenovala Aonie, Messénie,
Ógygie, Hyantis a Boiótie.
Lakónie bylo starověké jméno
Sparty.
Zabit vlastními vojáky
É Z THESÁLIE SE USAZUJÍ V ITÁLII.
90
1530
SÉS V.
OV
50
VOLOGA-
SG
GALLUS
TA
DGEE C
I U1S R O K
LA
1498. Amfiktyón zavedl v Thébách amfiktyonický
koncil.
VA L E RMIAÁCN
ZAJAT
RINUS
A STAŽEN Z KŮŽE
ŠÁHPUHREM
CARACALLA, KRUTý
PE
1504. INSTITUCE
A E R O PA G U .
FILIPPUS
Arundelské mramory.
„Kadmos jako první vynalezl zázračné umění, jež maluje
myšlenky a hovoří k očím.“
80
255 SMRT PAULA, ŘÍMSKÉHO
MARIE
1430
O Kadmovi se říká, že v roce 1493 zavedl v Řecku patnáct foinických písmen. Jejich forma se postupně měnila, až se stala základem latinky, používané dnes v Evropě a v Americe.
Athény byly hlavním městem starověké
Attiky. Vládlo jim I17
králů
SB
N 8po
0 -sobě
8 6 1 4(487
4 - 2let),
1-6
13 stálých archontů (316 let), 7 desetiletých
archontů (70 let) a nakonec roční archonti
(760 let). Ve starověku byly nazývány
„Městem“ a jedním z očí Řecka.
Vincent.
Tyrhénové, Sikanové, Sikulové, Apulové atd. Od
Pelasgů pocházejí Dórové, Aiové a Iónové; všichni
byli Helény čili Řeky.
1700 př. n. l.
1459
40
KRYŠTOF
III.
1800 př. n. l.
© Third Millennium Press Limited, editorial, design, layout and panel sequence, 1997.
KADMOS, zakládá Théby P O LY D Ó R O S L A B D A K O S
1493
70
nosili všichni císařové počínaje
nosili všichni císařové počínaje
Decius
a jeho hedvábná,
Augustem,
nahradila
Augustem, nahradila hedvábná,
synové pokrytá
zabiti Góty,
vedenými
zlatem
a šperky.
pokrytá zlatem a šperky.
Ostrogóty. 255. Říše značně
KLÁDA byla používána v Jóbově
(13, 27). v Jóbově době (13, 27).
KLÁDAdobě
byla používána
rozrušena, ze všech stran
V Londýně byla poslední odstraněna
srpna
1826. odstraněna 4. srpna 1826.
napadena barbary.
V Londýně 4.
byla
poslední
10. pronásledování začal Dioklecián
10. pronásledování začal Dioklecián
8.
v Nikomédeji. Byly bořeny kostely
v Nikomédeji. Byly bořeny kostely
VALERIÁN a používáno mučení, oheň a meč.
a používáno mučení,374.
oheňStrašný
a meč.
374. Strašný
257
hunský
hunský
až
vpád.
260
vpád.
10.
10.
DIOKLECIÁN
DIOKLECIÁN
303
7.
303
až
DECIUS
až
313
313
250
až
253
15
RUPRECHT
Pelasgové byli dávnými obyvateli Řecka a Itálie
a patřili patrně k indoevropské rase. Byli nazýváni
DYNASTIE ŠANG
PAN
30
VÁCLAV
1756
THÉBY
4. král.
1477
14
IVAN
II.
1852
E R I C H T H ON I O S ,
ATTIKA
20
JURUJ
ihned po odstavení a císařem
se stal ve 12 letech. Objevil použití magnetu a učinil řadu
pozoruhodných vynálezů. – Čínské dějiny.
AMFIKTYÓN
1425
ZABIT
KEKROPS I. KRANAOS
1459
10
čÍNA
Deukaliónova potopa v Thesálii je datována Eusebiem do r. 1503. Někteří ji považují za obdobu Noemovy potopy, jiní tvrdí, že
byla pouze místní, když se rozvodnila řeka Péneios, a že ji zastavilo zemětřesení mezi horami Olympos a Ossa. Deukalión,
který vládl v Thesálii, se spolu se svou ženou Pyrrhou zachránil na hoře Parnássos.
ROK PŘ. N. L..
CHUANG-TI. Začal mluvit
1485
1475
1503 DEUKALIÓN PŘICHÁZÍ DO ATTIKY.
3
PARTHSKÁ ŘÍŠE
FRAATÉS IV., 36.
JURIJ
(Viz Letterpress.)
NOR
1506
Danaův
zeť.
PŘEDEK VŠECH
ŘEKŮ.
1440
MARCUS COMMOSEPTIMIUS
AURELIUS
DUS
SEVERUS
LUCIUS
VERUS
ZABIT
ATHÉNY.
HELÉN, MÝTICKÝ
PARTHSKÁ ŘÍŠE
JINDřICH VII.
1750–1500 př. n. l.
1500–332 př. n. l.
DANAOS
KROTOPAS GELA- NASTUPUJE
LYNKEOS,
60
7 222
zavražděn
21. Poslední
18
22
do Konstantinopole.
zlepšil
375 1715. První noviny v Německu. 383
35 38
oba abdikovali
WORMSU
161
21mmod
6 1 7 15132 5
a nejkrutější 13 křesťanský
180
KONSCo
dalekohled, císař,
44 49
Zemřel 22. května
48 44
30
115
A
a otrávil Ma
1. května 305.
28 př. n. l. Sčítání
lidu.
53 604
182
5
79 81
96 98
117 B up
138
SIR ISAAC NEWTON objevil
pronásledování. Od r. přenesl
A R54
M É N I E a 68
okolo hlavní
1600 město
rcia 31. pr
„Karrhy”
TANS
Varus poražen
21
Y (GIBBONOVY „DĚJINY ŘÍMA“ ZAČÍNAJÍ SV YLO adla civilizace,
31
330
n.
l.
T
1
5
KONSTANTIN
68
Y
os
V říši celkem 16,5 milio6
21
B
inc
70 75
ĚT reform
morálka i
zákon gravitace
7 222
e 192. Za jeh
286 spolu s ním
DO
teploměr.
22
do
Konstantinopole.
y,
82
9
ná
MEZOPOTÁMIE
L
ale
bo
375
ANTONINEM
PIEM
A
MARKEM
AURELIEM.)
o
15
byl zabit pr
ženství. Pe
nu Římanů, v Římě
vlády
Arminiem.
O
lI.
35 38 84
7
r. 1666.
13
Maximianus,
oba
rti
eto
Co
na
71
2
riá
44 49
x navrhova
mmga
Zemřel 22. května
nskými
5 5
115
4 164 000. Příjem
odrd
PALMÝ
aam
otrá
Julianus koup
53 60305-6
abdikovali
ARMÉNIE a
RA
i, vil
od Ma
rc
„Karrhy” 28 př. n. l. Sčítání lidu.
la civ
iasi31l . pros O
upad
nic
Varus poražen
RHODOS
200 000 000 dolarů.
il
hž
Y
31
330
n.
l.
trů
iliz
T
PODLE
(GIBBONOVY
„DĚJINY
ŘÍMA“
ZAčÍNAJÍ
n.
68
ac
KONSTANTIN
Y
V říši celkem 16,5
1. května 305.
incDA
70 75
e 19
IN2.
BIAA273 Palm
reformy, ale e, morálka i ná
DOB
AT
O
220.
Persie
se
vzbouřila
a
337
HO
Za
N
82
(ŠESTÁ
ORIENTÁLNÍ
MONARCHIE).
9
jeh
S
Galba
prohlášen
císařem
r.
68
n.
l.
MEZOPOTÁMIE
E
RAWLINSONA.
V
boženství
ýra dobyta asr
ANTONINEM PIEM A MARKEM AURELIEM.)
Z dy
84
byl zabit pr
milionu Římanů, v Římě
Arminiem.
lI.
361 36
VDO
ovnána se zem
. Pertinax o vlá
etoriá
IE REVOLTUJE
EHO
4 Také zkouv témže roce přemohla Parthii.
RODÉS FRAATÉS IV., 36.
í.
navrJho
379
Zavražděn 16. ledna 69.
PALMý
4 164 000. Příjem
305-6
val
Julianus konskými gardam
RS
PE
mal izoRS
RA
i, od
E si
upil trůn.
nicIhž
200 000 000 dolarů.
p o d SOÁ
PE
PODLE
chronní
DA
IA 273
S
IN
B
Á
AT
N
O
O
337
220.
Persie
se
vzbouřila
a
H
I.
OSV C ZI EN DOVA
Palmýra dob
(ŠESTÁ ORIENTÁLNÍ MONARCHIE). RAWLINSONA.
chvění
yta a srovnána
361 36
V
se zemí.
IE REVOLTUJE
EHO
4
v témže roce přemohla Parthii.
RODÉS
379
(vibrace)
KRÁLOVNA
RS
P E R S IJE p
kyvadla
PE
o
220–226
d
Syn. Zabil svého
ARTABANOS
PAKOROS
S
I
S
A
B
E
L
A
Á
VOLOGASÉS
CHOSROES
S
VOLAGASÉS I.
ÁNOVCI
395
1635 372. Mír
ARDAŠÍR
14
I.
me
otce
JAN GUTENBERG,
nar. FRANCOUZSKÝ ŠLECHTIC
VOLOGASÉS
III.
VOLOGASÉS
ANGLICKÝ ŠLECHTIC
Syn
1483
M A R T I N L U T H E R , 6 3 . N ě m e c 1546
Persií a Řím zi
Bratr
II. r. 1540
VILÉM III.
TELL, 1306
ratr
THEODOSIUS
em.
1400, zemřel 1468.
Porazil Římany a stáhl
a na oplátku byl zabit
ARTA
r. 1580
MIL NÍKY
39
ŠVÝCARSKÝ VLASTENEC
5.
J
O
H
N
K
N
O
X
,
S
K
O
T
6
7
1 572 BAHRÁM
IV
390
První
pohyblivé
typy.
18
z kůže Valeriána.
18
jeho „milující ženou“.
STA
LETÍ
26
BANOS
42
22
19
II.
82.
VELIKý,
13
BAHIV., 10
7
4 5
58
16
RÁM
17
38
2
42 46 51 HYRK
90
108
130
149
191
R. 326 zakázáno křesťanství.
4
209 216
226
240
258
ÁN ZTRA
. l.
7
IV.
A R M É N I E K PA R T H I I
8
CENA
18 JOHN WICKLIFFE (Jan Viklef)IE,60.
5n
272 77
Bank of England začala 9
1324
Z Yorkshire.„Ve
1384 světě, ať již civilizovaném nebo polocivilizovaném, vždy existovala druhá mocnost, která v pravém slova
TOK čASU
TÁMIE
r. 1
6
294
269. Zeno
smyslu vyvažovala Řím a sloužila jako jeho protiváha, s níž muselo být počítáno. Touto mocností byla téměř
DrususSoučasník
dna 1695
MEZOPO
309
Quintilianus
žil
v
době
bi
365f u n g o v a t 1 . l e80
a
do
Tamerlánův
AR 386
byla EgGALILEI
ARTAVASDÉS ARTAXIAS TIGRANÉS II., 11
300 let (od r. 64 př. n. l. do r. 225 n. l.) Parthie.“ – Rawlinson.
1564
1642
330
yp
GALILEO
,
7
8
M
.
t.
.
Od
porazil
IGalby
této
J O S . A D D I S O ÉNN,IE47. Anglie
I
doby
1467
1536
a Domiciána
ERASMUS
69
D
IE
I
pos
N
tupný úpa
1633
1551
SIR EDWARD COKE. Nejvyšší soudce v Anglii.
RM
20
34
14 20
Germány. DAV
dek1642
IS
AÉA C N E W T O N ,8585. Anglie
Říma. A
44–122.
1471
59 1530
KARDINÁL T H O M A S W O L S E Y,
63
ČI-CU2
23
O
RKNEJE
CHUAN-TI
II. Znovu,
ROBERT
II. ROBERT
1632
1564 W I L L I A M S H A K E SCHU1704
P E A R ECHUAJ, 52 1616
J O H N L O C K E , 72. Anglie
CHE-TIIII.
LING-TI
IOL ROBERT I. BRUCE, 3 EDUA DAVID
1469
ČANGJÜANWU-WI
AN-TI
ŠUN-TI
11
let
zajatec
Synovec
19.
.
Velký hladomor.
Syn
16
AJ-TI WU-TI
TU S TI
ČCHENG-TI
ČCHENGMING-TI
Vyhnal
MU-TI
RD I., 10
23
WANGSyn
22
v Anglii.
31.
TI
TI
TU
18
Sy
19
25
n.
Za
HUNY.
bit
21
TI, 17 SPINOZA,17
AJ-TI
1380
1406
18 1371
AR
1632 Baruch
1677
11
21 NOVA
26
Syn. 28. Zabit
Syn. 25
11
45. Amsterdam.
Z
1306 MANG
29 32
42
V 29 Anglii
8
Syn,
29
2
1431
28
12TO 4
Dcera,
SC
22 28
17
25 265 Syn, 36.
TER
29058 Jaku
1460 169
27
CELKEM
GIBR
O
88 YORKŠTÍ,
V
191
1513
29
ALTA 177 TI
15
Marie zemřela 1694,
6
30 letá válkaE
ba 313 C17
sk 301
DY1542
N A S T I E Ť I N 1567
LANCASDY N A S T I E C H A N
I 326 43 45 362 373 394BOMBAJ
R
3 A
77
du
90
107
146 48
V ě t e127
v z
59
é
44
18
bílých
V
Vilém
sám
jako
Vilém III.
BÍLÉ DO
ho
BISKUP
ar
BIBLE
1662
ČERVENÉ
I
REP.
.
d
a
červených
9
24 30
DO
1603
se sk
L A N C A S T E R U 1455
ův
1485
1568
156
HLAVOU
8
VILÉM
III.
o
s
růží
3
br
tal tANNA
a
TUDOROVCI
DO
1603.
Oranžský
22
:
JINDřICH
IV.
JINDŘICH V.
tr
KAREL II.
CÍRKVE 1534
EDUARD II. E D U A R D I I I . S y n , 5 0 RICHARD II.
Syn
12.
KAREL I.
JAKUB I.
a
Bratranec
Syn.
Syn,
Syn Karla I.
Vnuk.
Dcera
Syn, 39. EDUARD IV.
Přeložena Bible,
„Starosti na
Vynikající vláda. Vítězství u KRESČAKU
Syn.
MARIE, Jakuba
Poražen Skoty
Zhýralý. 1665
cem
Líný, marnotrat- mou hlavu, poražen
prachové
spiknutí,
Občanská
válka
bílých
a POITIERS 1346.
dcera
1.
KATEŘINA,
rozvedena.
V
Anglii
zaveden
Královna Alžběta
která nosí
Tyran.
mor. 1666 velký
u Bannockburnu.
u
odchod puritánů.
ný a podlý.
ANNA BOLEYNOVÁ, popravena.
Jakuba II. II. Měla
a červených růží 1455-1485, 30 let. tisk 1477. Po něm
korunu.“
dcera Eduarda IV. 2.
Rytířství dosáhlo vrcholu
Dcera Anny Boleynové.
cen
3. JANE SEYMOUROVÁ, zemřela.
17 dětí
požár Londýna
Korunován 25. 7. Popraven 30. ledna
Zavražděn. 20
Zavražděn. 22 Shakespeare Anjou Lancaster červené, York bílé. Žena
13
„Velký Jindřich“,
4. ANNA Z CLEVES, rozvedena.
syn Eduard V.,
4
Vynikající vláda.
1603, zemřel 27. 3.
25
5. KATEŘINA HOwARDOVÁ,
1421
1488
stál
14
000
liber.
24.
Margareta z Anjou, dcera Reného.
popravena.
5 2
1307
1327 4.srpna 1347
4
22
74
dny.
,
První
loď
krá45
1377
14
1399
1413
85
89
2
1714 D
2
6. KATEŘINA PAREOVÁ, přežila
I S LET8
6
50
49 53
58 HANNOVERSKO
34
LU
R. 1418
lovského loďstva. 24
ii 22
1625
1461
E
JIŘÍ
E
L A NÍ 21O0 155
1328 –
„Smělá
gl
83 85
DI
m
47
1503 JINDŘICH VIII. POSTAVIL 2.
7 INI
1600
DRŽAVY VE
1692
,
NORMA N An
53
58
Od
Holandska
STUS
BRATR EDUARDA IV.
C A DRŽEACEN
krále
AUGU
ŠT
G
LOĎ
„GREAT
HARRY“
R.
1508.
FR
1589.
dynastie
1. kurfiřt ARNO
R
D
Y
N
A
S
T
I
E
VA
L
O
I
S
l se
2
I
V TR
FRANCII
ZTRACENY
ta
k
M
1692
98
A
IL
S
čTYŘSTĚŽŇOVÁ
BITEVNÍ
LOĎ
V
Z
ÁN 1499
SV. HELENA
z Yorku.“
MILÁN
II NT
RUDOLFŮV
SYN. ZABIT
SYNOVCEM.
2450? či 2250–1750 př. n. l.
Í
1378.
ANTONINUS
PIUS
HADRIÁN
TRAJÁN
71
N. L. 14 RHODOS
37 41
Galba prohlášen císařem r. 68 n. l.
Zavražděn 16. ledna 69.
ALBRECHT,
SKÉ ŘÍŠE
„Ukazuje učení světských dějin, prozkoumaných na základě monumentů
1694
a jiných památek.“ Rawlinson.
Pověstný svým majetkem;
rolničil, vynalezl káry, bojové vozy
NERO
ZABIT
1556
CHRONOLOGICKÁ TABULKA
ONIOS
TIBERIUS
GORDIÁN III.
52
Pelasgové z Arkádie osídlují ITÁLII čili LATINUM.
1449
1480
1485
TRIOPAS
ATHÉNY.
KEKROPS Z EGYPTA
ZAKLÁDÁ ATHÉNY
V R.1556.
NASTUPUJE PO
SVÉM OTCI.
50
40
ZABIT ŘÍMANY V BOJI
1530
1481
RICHARD III.
FORBAS
1712
Datum potopy podle Septuaginty ....................................................... 3200
Vznik egyptské monarchie (přibližně)
................................................
2450
Vznik babylonské monarchie (přibližně .............................................2300
Nejstarší stopy civilizace v Malé Asii .............................................. 2000
Vzestup Foinikie .................................................................................. 1550
Vzestup Asýrie ...................................................................................... 1500
Nejstarší íránská civilizace (Zendavesta) ........................................... 1500
Nejstarší indická civilizace (Védy) ..................................................... 1200
Nejstarší helénská civilizace (Homér) ................................................ 1200
Počátek civilizace ve Frýgii a Lýdii ...................................................... 900
Počátek etruské civilizace ...................................................................... 650
Počátek civilizace v Lykii ....................................................................... 600
SKAMANDROS
1485. Danaos odchází z Egypta do Argu.
1490. LAKEDAIMÓN SE ŽENÍ SE DA
NAO 49 jeho dcer zabilo na jeho příkaz své manžely o svatební noci.
P
SPARTOU. ZALOŽENÍ MĚSTA SPARTY řICH S
zachránila svého manžela Lynkea.
ÁZ
ODVÍJÍ SE PŘED VÁMI 6000 LET HISTORIE
MANÉTHÓ, egyptský historik, který psal
v době Ptolemaie Filadelfa, rozdělil
egyptskou historii na tři období, a sice:
Starou říši, Střední říši a Novou říši,
kterým přisoudil v pořadí jedenáct, šest
a čtrnáct dynastií – celkem jedenatřicet
– a ke každé dynastii připojil seznam
králů s roky panování. Všichni
egyptologové s výjimkou jednoho – M.
Marietta – souhlasí, že tyto dynastie
více či méně existovaly (v dané době)
a výše uvedená tabulka zachycuje
různost názorů, které jsou dynastiím
připisovány.
ILIUM
JEJÍ JEMNOU TRADIČNÍ HISTORII UČINIL
HOMÉR NESMRTELNOU.
VYSTAVĚL
T E U K R O S DARDANOS,
ERICHTH
MĚSTO DARDANOS
Zakládá Trójské království.
řECKO
BRATR
SYN ARGŮV
ET
1684
1652
R 1710
1617
ITÁ URIE
LIE
Osadníci z Arkádie, pod vedením Etruse, se usadili v jižní Itálii v r.
ZVELIČENÉ CHRONOLOGIE
„Zveličení chronologie je společné u značného počtu národů, ale 1710 př. n. l. Zemi dali jméno Etrurie. Později se jmenovala Velké
kritické zkoumání prokázalo jejich omyl; ve všech případech Řecko – skládalo se z nezávislých států, založených řeckými
kromě jednoho. Mnoho milionů let, postulovaných pro své osadníky v jižní Itálii, na Sicílii apod., počínaje rokem 974 př. n. l.
minulé civilizace a historii Babyloňany a Asyřany, Indy, Číňany Pandosia a Metapontum byly založeny v r. 774, Kýmé v r. 1034. Tyto
a dalšími se ukázalo být čistými smyšlenkami, zcela nehodnými
důvěry. Vědci, zabývající se klínopisem, přesvědčivě datují státy byly zničeny proto, že se postavily na stranu Hannibalovu, když
vznik Babylonu okolo r. 2300 př. n. l., Asýrie kolem r. 1500 př. n. v r. 216 př. n. l. pronikl do Itálie. Syrakusy byly založeny v r. 734, Leonil. Nejlepší indoíránisté kladou úsvit íránské civilizace kolem r. tum a Catania r. 730, Sybaris 721, Krotona 710, Tarentum 708,
1500 př. n. l. a indické kolem r. 1200 př. n. l. Sinologové nemohou Agrigentum 582 a Thurium 432 př. n. l. Pelasgové z Řecka spolu
nalézt nic pevného či podstatného v minulosti „Nebeské říše“ s domorodými obyvateli (Umbrové, Etruskové a Oskové) vytvořili
dříve než v r. 781 př. n. l. nebo nejdéle 1154 př. n. l.“ – Rawlinson. proslulou latinskou rasu, dosud ovládající jižní část Evropy. Dějiny
Itálie se záhy mění v dějiny Říma.
Tam, kde jsou vložena mýtická jména, je sledována tradiční
historie. Jestliže se panovník objevuje v historii biblických nebo
jiných dějinách pod známým jménem, má toto jméno na nástěnné
mapě přednost před národními názvy.
1747
ČILI
ROZSEKL ALEXANDR VELIKÝ.
1460
90
TIBERIUS
KRUTÝ
1588
TRÓJA
1546
1500
GORDIOS, VYNÁLEZCE GORICKÉHO UZLU, KTERÝ
CÍSAŘ AUGUSTUS
Bratr
„Chronologie ze z nich (z památek)
nedá odvodit.“ – Baron Bunsen.
„Největší překážkou při stanovení
řádné egyptské chronologie je
skutečnost, že sami Egypťané nikdy
žádnou chronologii neměli.“ –
M. Mariette, ředitel Služby pro
zachování egyptských památek.
Začíná
chronologie
Arundelských
mramorů.
ATLÁS, ASTRONOM,
ARGOS,
28. PELASGOS I. KRIASOS, 35.
ZAKLÁDÁ ARGOS
1550
TEOKLYMOS
král TRIOLOS
1400
1420
30
397
CÍSAŘ AUGUSTUS
K A R E L I V.
Bratr
1807
CIVILIZACE
APIS, 35
1582 to 355 př. n. l.
Autentická historie Řecka začíná perskou
invazí v r. 490 př. n. l.
1450
(LATINSKY)
THEODOSIUS
F I L I P V.
ÍNACHOS
1500
MALÉ ASII
20
373
S V. A M B R O Ž , 5 7 .
„ ŘÍMSKÉ IMPÉRIUM”
LUDVÍK X. Syn
ÓGYGES, KRÁL
BOÉTIE
POTOPA v ATTICE, 1764
FORONEUS, 60.
V
ADRYMETOS,
IE
1773. Foroneus zavedl zvyk nabízení obětí bohům. Od Ínacha do invaze Danaa
v r. 1745 vládlo v Argu 9 či 10 králů, kteří byli nazýváni Ínachidové. Jméno
Argos dostalo království až za vlády Arga v r. 1712.
1796
založil ARGOS
LÝDIE
10
90
ENA
OBJEV MERIKA
A
1498
51.
MACRINUS
1750
Za vlády Ógyga, kolem r. 1764,
potopa tak zaplavila Attiku, že
zůstala pustá téměř 200 let. Blair.
První přistěhování
do Řecka,
Ínachos, 1856.
1600
PUZURAŠŠUR
Řečník imponující výmlu- 340
vností a kněz hrdinské
330?
činnosti.
286. Caransius, císař Británie.
294. Zavraždil ho Alectus, který se stal
císařem.
296. Je poražen a zabit.
STAROVĚKÝ GAELSKÝ BARD.
ŽIL VE 3. STOLETÍ
255 SMRT PAULA, ŘÍMSKÉHO
PRÁVNÍKA A SPISOVATELE
200 ?
ELAGABALUS
ATY-ADANŠTÍ KRÁLOVÉ. 1. DYNAST
MALÉ ASII
1550
AŠŠUR NIRARI I.
AŠŠUR-BEL-NIŠÍŠU
HrAniČnÍ
NABÚ-DÁN proJEDnáVánA
LiniE s bAbYLoniÍ.
70 80
ŘÍŠE
1492
GETA 1 ROK
v
LÝ D I E a F R Ý G I E
Potomek
Sargona.
1400
1492
NAROZEN V SÝRII,
LUCIAN
č’-TI
1750
A Š Š U R -„ZP ÁAN KZ IE R
- E S I R . ERIBA-ADAD
MÍ“
SKUTEČNÁ HISTORIE ASÝRIE ZAČÍNÁ V TÉTO DOBĚ
AŠŠUR-NADIN-ACHÉCHÉ
N I N I P - T U G U L - A S R I
BEL-BANI, syn
1425
T I T Ů V OŘÍMSKÁ
B L O U KRÁSKA
K
NERO
N E R VA ,
K D E B Y LY N A L E Z E N Y J E H O C I H LY.
1450
ASÝRIE
60
OSSIAN
Pliniem.
PopravenPopsán
Caracallou
spolu s Popraven Caracallou spolu s
Decius a jeho
5.
20 000 dalšími. Caracalla
5.
synové zabiti
Góty, vedenými
20 000 dalšími. Caracalla
SENATUS
Senát
SEVERUS
zavražděn 8. dubna.
SEVERUS
255. Říše značně
zavražděn 8. dubna.Ostrogóty.
POPULUSQUE
a lid
200
rozrušena,
ROMANUS.
římský.
200 ze všech stran
až
napadena
barbary.
až
211
211
8.
VALERIÁN
Caracalla uzavřel
257
Caracalla uzavřel
mír se Skoty
až
mír se Skoty
a vrátil se do
260
a vrátil se do
Říma. Následovalo
Říma. Následovalo
70 let klidu.
70 let klidu.
7.
DECIUS
250
až
253
120?
PUMPY
GOTARZÉS
1800
LET POZDĚJI.
NEZNÁMÝ.
1650
V této době
začínají dějiny
spojeného Babylonu.
50
40
Nar. v Antiochii, patriarcha cařihradský
KALEDONIE čili SKOTSKO
SAN SALVADOR
VARDANÉS, 1
V E L K Ý N Á R O D N Í C H R Á M A Š Š U R OV I
V H L AV N Í M M Ě S T Ě A Š Š U R U ,
ADASI
MELIŠIPAK I.
KARA KIT. MARUTTAŠ-ŠIPAK
NAZIMARUTAŠ I. BURNABURYAŠ I. ŠAGARAKTIAŠ
BURNABURIAŠ II.
30
CHRýSOSTOMOS
Hlavou církve 46 let. (ŘECKY)
Malta a Gozo ....................... 1800 Rhodesie Severní ..... 1891–1900
V ASII:
Seychely ............................... 1794
V ASII:
Aden......................................
1838 Sierra Leone......................... 1787 Franc. Indie.........................1679
ÚČES
Bahrajn ................................. 1861 Sokotra ................................. 1886 Indočína ......................................
Neblaze proslul˘ COMMODUS vstupuje do arény jako gladiátor.
Barma .......................... 1862–1886 Svazijsko .............................. 1894 .....................................1861–1885
SKOP
1348PLÚTARCHOS, ŽIVOTOPISEC.
POMPEJE A HERKULANEUM pohřbeny
Borneo Severní ................... 1880 Sv. Helena ............................ 1651
Gladiátorské hry zrušil r. 404 HONORIUS. Za vlády Commoda se Řím
Vesuvem 24. srpna 79 n. l.
Brunei ................................... 1880 Transvaalsko.............. 1877–1902
Neblaze
proslulý
COMMODUS
vstupuje do arény jako gladiátor.
stal vojenskou despocií. Pretoriáni
prodávali
říši tomu,
kdo nejvíce
POMPEJE
A
HERKULANEUM
pohřbeny
Cejlon ......................... 1796–1820 Tristan da Cunha ................ 1815
Gladiátorské
hry zrušil r. 404 HONORIUS. Za vlády Commoda se Řím vynalezen
„KŘESŤANSKÁ Udusil se Plinius Starší. Vesuvem 24. srpna 79 n. l. běžně používány
nabídl.
Hongkong ............................ 1843 Zlaté pobřeží ....................... 1661
PRONÁSLEDOVÁNÍ
1.
stal vojenskou despocií. Pretoriáni prodávali říši tomu, kdo nejvíce
ÉRA“
Indie ............................ 1625–1856
V AMERICE:
ZAVRAŽDĚNÍ
AURELIÁNA
Plinius Starší. v Anglii 1423
okolo
„KŘESťANSKÁ Udusil se
nabídl.
okolo 130
Kuvajt ................................... 1899 Bahamy................................. 1670
?
FLORUS,
HISTORIK.
PSAL
LATINSKY.
V AFRICE:
K
O
P
E
R
N
Í
K
začíná ve 30. roce
NERO
PRONÁSLEDOVÁNÍ
1.
Číňané
1115
př.
n.
l.
?
Labuan .................................. 1846 Bermudy............................... 1609 Alžírsko ...............................1830
ÉRA“
ZAVRAŽDĚNÍ
vlády
64
K A RSTLYO U P
KOLUMBUS
T
R
A
J
Á
N
Ů
V
258. Do MaléAURELIÁNA
Asie a do
Malajsko......................... 1874–96 Brit. Guyana ........................ 1803 Čad .......................................1900
přivezl ve
Marco
Polo
r. 1260
1590
okolovejce
130
?
FLORUS,
HISTORIK.
PSAL
LATINSKY.
začíná
30.
roce
až
a
jeho
Řecka
vtrhlo
300
000
Gótů,
r.
vynalezeny
ve
Francii
NERO r. 114 n. l.,
císaře Augusta.
Postaven
vysoký 43 m
Maledivy .............................. 1887 Brit. Honduras .............. 1783–86 Dahomej........................1892–94
jej Flavio
Gioia 1302
68 n. l. NERO
260 vypálili Artemidin Učí
chrám
1332 ? pro pobavení
pravdivou
vlády
objeven v pátek 12. 10.
64
SLOUP
258. Do teorii
Malé Asie a do Řecka
TRAJÁNŮV
Maskat a Omán................... 1891 Falklandy ............................. 1833 Franc. Somálsko...........1862–85
a r. 263 Athény. o „Oběhu
Karla IV. ve chvílích
mel-r. 114 n. l.,
až
vtrhlo 300
000 Gótů, r. 260 vypátěles
Perim..................................... 1855 Jamajka, Turks a Caicos ............ Franc. Súdán.................1883–92
císaře Augusta.
vysoký 43 m
Postaven
od (276–262) je považoProbus
CAESAR ZAVRAŽDĚN r. 44 př. n. l.
ancholických
ěr ost
68
Sarawak ................................ 1891 ...................................... 1629–1655 Gabun ..................................1839
lili Artemidin chrám a r. 263
nebeských“.
m
PAVLOVO
ůmlenván
k
za
nejstatečnějšího,
r
51. BÁSNÍK
záchvatů.
Smluvní Omán ................... 1892 Kanada........................ 1763–1823 Guinea .................................1866
P dá il.
Athény.
.
m
19
Ě z 6
a nejštědřej- Probus (276–262) je považován
UMUČENÍ
M , v nejmorálnějšího
Straits Settlements ... 1785–1819 Návětrné ostrovy ................ 1763 *Komory ........................1843–92
,
CAESAR ZAVRAŽDĚN r. 44 př. n. l.
ZE km 149šího ze všech římských císaPAVLOVO
Anglo-egyptský Súdán ..... 1899 Newfoundland.................... 1583 Kongo ..................................1886
SENÁTOROVA
ŽENA
PŘI
PŘEDENÍ
e
6
za
nejstatečnějšího,
P
Nejstarší známé hodiny vyrobeny 1348.
43 „ ŘÍMSKÉ IMPÉRIUM” BÁSNÍK
vzdálerůměr 12 SATURN
75 unc
řů.
Zavraždili
ho
vlastní
0
0
V AFRICE:
Trinidad a Tobago .............. 1797 *Madagaskar ............1635–1896
19
10
2
l
no
800 km
Slunc
nejmorálnějšího
a nejštědřejšího
1 S
UMUčENÍ
ůměr 12 vojáci.
URAN
e 1428st od
Konstantin
se
obrátil
na
víru
poté,
Pr
,
.
Nyní
na
hradě
v
Doveru.
ŠE
od
NEPTU
t
Ascension............................. 1815 Závětrné ostrovy....... 1605–1803 Pobřeží slonoviny .......1842–93
ZAČÍNÁ v r. 27 př. n. l.
VENU
mil.
VYTIŠvzdále Průměr (Hershell).
ze
všech
římských
císařů.
dálenos l. km
3.
WICKLIFvz
N. Prům
,
IN
SENÁTOROVA
ŽENA
PŘEDENÍ
km
km
52
mi
vzdále
900 km
THEODOSIUS
Basutsko
...............................
1868 PŘI
V AUSTRÁLII
A OCEÁNII: Réunion ...............................1649
co
r.
318
uviděl
na
nebi
ohnivý
od Slunost
SLUNCE
43
nce 108,2
nost ěr 49 200
TĚN
Zavraždili
ho
vlastní
Slu
TRAJÁN.
FŮV
,
nc
HOC SIGNO
průměr
4498 od Slunc km, 2872 m e
Bečuánsko
............................
1884 Austrálie
.....................
Konstantin
se obrátil
na víru
poté, 1787–1859 Senegal ......................1637–1890
mil. km
il. km
e
vojáci.
106
PŘEKLAD
tomto znamení zvítězíš“).
31 „Actium“.
VINCES kříž. („V
1731 3.
1.106.992
ZAČÍNÁ v r. 27 př. n. l.
Brit.
Somálsko
.....................
1884
Cookovy
ostrovy ................ 1880
2. září Oktavián poraIN
MERK
km
až
BIBLE
Prům JUPITE
co
r.
318
uviděl
na
nebi
ohnivý
U
R
1848
A
.
R
ěr
př. n. l. poBrit.
Střední
Afrika
............
1891
Fidži
......................................
1874
Pr
TRAJÁN.
142 70
ům
vzdále
zil Antonia a podmaHOC SIGNO
vzdá
1308 .
107
1380
nost ěr 4920
778,3lenost od 0 km,
Východní
Afrika........
1885 Gilbertovy
ostrovy ............. 1892
Pompeia.
106
kříž.
(„V tomto
znamení
zvítězíš“).
57,9 m od Sluncekm,
31 „Actium“.
VINCES Brit.
nil si Egypt.
mil. km Slunc
S. ěs )
il. km
2. září Oktavián
e
PRVNÍ
Egypt ..................................... 1882 Nová Guinea ....................... 1888
VIRÁT
A) MĚ 8 m ĚN
až
1431
T
D
I
ly být 26.
v Londýně
Ž
n. l. po39 LUCANUS,
Římský básník 65
4 US AŽD
porazil Antonia a
2.TRIUM- 27 př. n. l. PRVNÍpř.ŘÍMSKÁ
Gambie ....................... 1661–1816 Nový Zéland........................ 1841
HODINKY
AB
Existovala mnoho
let jen
RA
I R
107
íců. .
EV HO LL AV
měs 5 m
ny a skleněná
Pompeia.ŘÍŠE podmanil si Egypt.
ůZ
HADRIÁNOVA
HROBKA 1473
. ěs.
Kapsko........................ 1806–1877 Pitcairn ................................. 1830
P E R N Í K , 70. TORUŇ, POLSKO3 m . 1543
VIRÁT
E (Z
vSrukopise.
Nový zákon
X, 6 USK
EB
, DĚO
V NORIMBERKU
S.
– soupeř Nerona, který ho donutil
N
síc
)
(S OT VIT
Ž
VIRÁT
TINA
N
A) MĚ 8 m ĚN
VIRÁT
Mauritius ............................. 1810 Šalomounovy ostrovy........ 1893
NU
mě S,
11 básník
byl vytištěn
ažŽDr. 1731, Starý
US
IT
6 LUCANUS,
A
PER JULIA ZAVRA
8 1026. Římský
7
ŽD 4
7
k
sebevraždě.
Senekův
synovec.
.
I
6
2
.
12
15
39
65
S
N
13
8
B
.
16
U
A
1
2.TRIUMPRVNÍ
POŠTA
17
A
10 let, OCTAVIÁN,
A
IA DĚN
Natal...................................... 1838 Tonga .................................... 1900
íců
8
IU V–R14
S, IAN
ER
27 př. n. l. PRVNÍ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE 3
9
s
L
Z
1
zákon
1848.
Hoyt.
VR O
ě
I
L
PŘED
U
Ž
M
.
E
m
4
5
20
JOHANKA
Z ARKU
HADRIÁNOVA
.
H EL (ZA
I T O R ĚN N U
,6
VIRÁT
5 m .EM VRA V ANGLIIC1581
.
íců
21 2223 HROBKA
EB
došlo II. TRIUMVIRÁT
(307–323)
– soupeř Nerona, který ho donutil
PRVNÍ KOŇSKÁ
POŠTA
Syn
3m .
(S OT VIT
INAX NUS,AŽDĚN 33 ZA
ěs ,
24
US
T29
TA 9 F L R A Ž D S a
VIRÁT 1. CÍSAŘ.
S
R
U.
AUGUSTUS,
DOMIN
25
m
.
IA
E
R
11
D
U
6
S
V
L
8
P
8
77
LICINIUS.
Senekův
synovec.
Upálena
31. 5. 1431
3 ZAV I N U
ANTONINUS
6 US
2. k sebevraždě.D
12
15
čanské
MARCUS
IA
N N RIU CHO
10 HADRIÁN
13
3
16
18. 9 JU 30 Z31A 32 34
,
Ě
L
O
A
R
17
10 let, OCTAVIÁN,
I
COMMO14
8
N
S
NERO
Ě
E
35
Ý
R
1
337.I TRozdělení
PRVNÍ NOVINY
36 37 40
Statečný muž
AUTOGRAF
U RIA
Zlatý věk Říma.
M
válce LEPI- TRVAL
4 CIÁN
5 TRAJÁN
MIL AŽD LE Ř VMARY
CA
Poprvé použito 1308 3v Gibraltaru;
Francouzi
při obléhání Puy
1338;postavil PRVNÍ
th
PIUS
N
AURELIUS
Synovec 20
21 2223
NU
došlo II. TRIUMVIRÁT
Znovu
(307–323)
43 33.E ZAVR GACÍSA
53
KNIHTISK
–
Zhýralý
LO DĚ
A C říše.
Syn
Krutý 1. CÍSAŘ.
G A Z E T TA 1 5 3 6
DUS SEPTIMIUS
24
Bratr. 1346.Velký
DUS 12 LET
Eduardem III.
proti Filipovi VI. u Kresčaku
Palnévládce,
zbraně, vrhající
koule,
Významný pro
. DU. LICINIUS.
DOMI25 29 30
Císařem
44 roky. Zemřel AUGUSTUS,
. T 39 F VRAŽ US a
AUTORIZOVANÁ
př.
A
SJAKUBEM
SEVERUS
Statečný muž
O
čanské
jeruzalémský
38
31 32 34
VENICE
tyran, používali ČíňanéPoslední
Zhýralý a
GUTENBERG
tyran,
ZA RIN
a Arabové ve 13.říše
století.
v
RIUVÝCH337. Rozdělení
své
ctnosti.
n. l.
35
SEVERUS
E
36
45.
36
37 40th
VERZE
CIÁN
TRIB.
19. válce
srpnaLEPI14 n.TRVAL
l.
Zlatý
věk26.
Říma.
LUCIUS
ALEXAN
chrám
Jupitera na
ALÍSAŘ VYDANÁ
CA
spáchal
ASI
krutý,
z
12
císařů.
Úspěšná
Znovu
postavil
udušen
předčítá
své
hry
královně
Alžbětě.
Synovec
G
největším
29.
srpna
nastává
Navštívil
r.
208
Krutý
43
53
Zhýralý
44. R. 308 – 6 císařů
DĚLO S ÚZKOU HLAVNÍ
Velký vládce,
C
3 císařové
Bratr.
DUS 12 LET
DER,
ROKU říše.
MARCUS
místě
Šalomounoa spravedlivá jeruzalémský
VERUS Významný
Císařem
44 roky.
Zavražděn.
sebevraždu
země v pro
př.
„Diokleciánova
A
Británii, postabřezna,
22,5 Zemřel
SEVERUS
tyran,
najednou.
čILI RUčNÍtyran,
DĚLO rozkvětu
v
CONSTANPoslední
Zhýralý
a Navštívil r. 208
ANTONIUS,
n. l.
ctnosti.
provedl
va
chrámu. Vr. 121 říše vláda.
161–169
éra“
vil valy a zem1611
14 26.
úpadku.
45.
RUčNÍ PŘEDENÍ
chrám Jupitera
na své
TRIB. 36
19. srpna 14 n. l.
ALEXAN
udušen
použito
19
29. srpna
nastáváTIUS II.
spáchal
největším
TRIBUN
znavštívil
12 císařů.
KONSTANTIN
I.
Úspěšná řel v Yorku.
23
krutý,
Británii,
reformy,
Británii
.
DIOKLECIÁN
44.
R.
308 – 6 císařů
3 císařové
místě19
15 sebevraždu
1 10
12
MARCUS
DER,
března, 22,5
aZavražděn
spravedlivá
Zavražděn.
13
2
VELIKÝ, 31. „Diokleciánova
První
postavil valy
18
země
v
rozkvětu
21. Poslední a nejzavražděn
21
32
najednou.
CONSTAN1631.
DE FRANCE (stále vychází).
éra“
Šalomounova
ANTONIUS,
vláda.
provedl
a zemřel
383 GAZETTE
161
14
krutější pronásledokm161–169 6 1 úpadku.
křesťanský císař,
KONS13 MARTIN
19
LUTHER
1663.
PUBLIC
GALILEO.
ASTRONOM.
48 44
30
TRIBUN
4
KONSTANTIN
I.
chrámu. V r. 121 180 23 182
TIUS
II. INTELLIGENCER, v Anglii.
LONDýN
v Yorku.
reformy,
vání. Od r. 286 spolu
N. L. 14
37 41
54
68
79 81
96 98
138
přenesl hlavní město
TANS VELIKý,
1704. BOSTON NEWS-LETTER, v Bostonu, USA
1 10 117 15
1610 31. První
19211 21Zavražděn
12
VE6
5
2
13
navštívil Británii.
s ním Maximianus,
asi 1320
PLÚTARCHOS, ŽIVOTOPISEC.
CHUAJJANG-WANG,
ZNOVUPOSTAVENÍ O 700
o d t r ž e n á b a by l o n s k á k o l o n i e , h l a v n í m ě s t o A Š Š U R . 1 7 0 0 .
II.
ILAKABKABU. SAMŠI-ADAD
BEL-KABKABU
SYN, POSTAVIL
ILU-BA
ERIŠUM, SYN
ZALOŽIL ASYRSKOU MONARCHII. ROZSAH
ULAMBURIAŠ
ŠIMMAŠ-ŠIPAK I.
SAMSUILUNA.
KURIGALZU I.
KARAINDAŠ
02
Fraata IV
1820
CHAMMURABI,
A M M I D I TA N A .
E R I S Í N SYN K U D U R M A B U K A .
AKKAD
N A R Á M S Í N , S Y N . E L L AT- G U L A , K R Á L O V N A .
BABYLON
KASITSKÁ DYNASTIE.
HRA „SUDÁ–LICHÁ“
20
Biskup z Hippo-Regia
ŘÍMSKÁ KRÁSKA VAPRÁVNÍKA
Plně se dochovalo 13 svazků Galénových autentických prací.
126 ?
L E R I ÁANSPISOVATELE
TACITUS, KONZUL A HISTORIK
46
Plně se dochovalo 13 svazků Galénových autentických prací.
BYL ZAŽIVA STAŽEN Z KŮŽE ŠÁHPUHREM 260. VA L E R I Á N
126
?S G A L É
80 000–100 000Pět
míst.
58?
TACITUS,
KONZUL130
A HISTORIK K L A U D
I
U
N
O
S
,
(
G
A
L
É
N
)
8
8
18
z
jeho
děl
se
částečně
dochovalo:
218
?
200
46
KOLOSEUM
43 OVIDIUS, 61. Římský básník
250. Vpád Gótů za vlády Decia.
BYL ZAŽIVA STAŽEN Z KŮŽE ŠÁHPUHREM 260.
1. O životě a mravechPět z jeho děl se částečně
K knih
LAU
I U S GaA250
L Éo N O S , ( G A L É6.N ) 8 8
18
dochovalo:
? 200
Uznávaný
řecký vědec,
oD
medicíně
130 „Napsal 500
250.218
Sedmé
pronásledování.
Decius zamýšlí vyhladit
křes-Gótů za vlády Decia.
KOLOSEUM
250. Vpád
6.
MAXIMUS
Římanů.“ Autor 43
více OVIDIUS, 61. Římský básníkStavbu zahájil Vespasián r. 75,
Agrikoly (jeho tchána),
1. O životě a mravech
Uznávaný řecký
„Napsal
500 knih o medicíně a 250 o ťanství na zemi. Ohněm a mečem, divokými zvířaty, koly,
jinýchvědec,
vědách.“
– Suidas.
7 „Básník lásky
250. Sedmé pronásledování. Decius zamýšlí vyhladit
MAXIMUS
235
2. Mravy
a zvyky Germánů,
než 54 knih.
Stavbu
zahájil
Vespasián
r.
75,
„Básník lásky Římanů.“ Autor více
Agrikoly
(jeho
tchána),
dokončil
jeho
syn
Titus
r.
79
n.
l.
183
OPPIÁNOS,
30.
213
ŘECKÝ
BÁSNÍK
ŘÍMSKÁ GALÉRA
jiných až
vědách.“ – Suidas.
7
rozžhaveným železem
a všemi druhy
mučidel, která
doká3. Dějiny,
křesťanství
na
zemi.
Ohněm a mečem, divokými zvířaty,
Narozen 12. červen235
2.
Mravy
a
zvyky
Germánů,
než 54 knih.
„Zéla.“
dokončil
Titus
r. 79 n. l.
Napsal 5 knih o rybářství a
183 OPPIÁNOS,237.
30. ŘECKÝ BÁSNÍK 213
2 n . l . S E NNarozen
E C A 12.
(LUCIUS) 64
85 A.D. jeho syn 4.
ŘÍMSKÁ GALÉRA
Anály,
zala vymyslet
nejzběsilejší
ce 100 př. n. l.
až
3. Dějiny,
koly,krutost.
rozžhaveným železem a všemi
druhy
mučidel,
která
„Zéla.“
351.
Zničeny
pohanské
chrámy v Římě.
Caesar porazil
4
knihy
o
lovu.
5.
Příčiny
úpadku
výmluvnosti.
Napsal 5 knih o rybářství a
l. SENECA (LUCIUS) 64
2 Kn.SEBEVRAŽDĚ.
NERONŮV července
UČITEL, NERONEM
DONUCEN
85 A.D.
100 př. n.
l.
237.
4. Anály,
dokázala vymyslet nejzběsilejší krutost.
351. křesťanství
Zničeny pohanské chrámy v Římě.
Caesar porazil
Farnaka a
4 knihy o lovu.
361.
Julián
se
veřejně
zřekl
5.
Příčiny
úpadku
výmluvnosti.
NERONŮV
UČITEL,
NERONEM
DONUCEN
K
SEBEVRAŽDĚ.
CELSUS, slavný lékař
napsal:
Farnaka a
a přijal pohanství. 351–359361.
podnikl
tažení
Julián
se veřejně zřekl křesťanství
ZA TIBERIOVY VLÁDY
CELSUS, slavný lékař
napsal:
s Persií,
do Germánie. 362–363 válka
a přijal
pohanství. 351–359 podnikl tažení
ZA TIBERIOVY VLÁDY
48 n. l. Římské sčítání lidu:
Peršané zahnáni na útěk. Při
pronádo jejich
Germánie.
362–363 válka s Persií,
SENECA
6 984 000 obyvatel, v celém 48 n. l. Římské sčítání lidu:
sledování Julián 26. července
363 zabit.
Peršané
zahnáni na útěk. Při jejich
Neronův učitel. Byl jím v r. 65 n. l.
impériu 25 419 000.
SENECA
VENI
6 984 000 obyvatel, v celém
pronásledování
Julián 26. července 363
přinucen spáchat sebevraždu.
Neronův učitel. Byl jím v r. 65 n.
379. Theodosius začal
VIDI,
VENI Plútarchův věk není znám. impériu 25 419 000.
zabit.
l. přinucen spáchat sebevraždu.
2.
čtyřleté tažení proti
v Delfách, když
ELAGABALUS
379.
Theodosius
začal
VICI
VIDI, Studoval
F
O
R
U
M
R
O
M
A
N
U
M
(
z
n
o
v
u
p
o
s
t
a
v
e
n
o
)
Plútarchův věk není znám.
Nero v r. 66 n. l. táhl
Gótům. V r. 379 strhl
2.
čtyřleté tažení proti
Studoval v Delfách, když
„Bezohledný, marnotratný,
ELAGABALUS
VICI
Řeckem. Narozen
DOMICIÁN
FORUM
R O od
MAN
UM (znovu postaveno)
121. Postaveny Hadriánovy
valy
Rýna
sochy pohanských
Nero
v
r.
66
n.
l.
táhl
Gótům.
V
r.
379
strhl
nemravný
a
strašně
krutý.“
JANOVO
J . C A E S A R asi 40–46? Z jeho
95
bohů. „Bezohledný, marnotratný, sochy pohanských
Řeckem. Narozen
k Dunaji.
KOLONIE A ZÁVISLÁ ÚZEMÍ
121. Postaveny Hadriánovy valy od Rýna
VYHNANSTVÍ DO PATMY DOMICIÁN
až
Zavražděn Brutem a Cassiem v budově „Srovnávacích
nemravný a strašně krutý.“
asi 40–46? Z jeho
95 190. JANOVO
se
J. CAESAR
Nárůst moci a počtu
bohů.
96
Senátu 15. března 44 před n. l. Upadl se životopisů“
k Dunaji.
KOLUMBUS přeplul oceán na lodi SANTA MARIA. 12. 10. 1492
„Srovnávacích
VYHNANSTVÍ DO PATMY
zachovalo
23
dvojic
až
VZDUCHOVKY
A
MUŠKETY
Zavražděn
Brutem
a
Cassiem
v
budově
1492
23 bodnými ranami u Pompeiovy sochy.
VELKÁ
BRITÁNIE
FRANCIE
Vandalských
kmenů.
životopisů“
se
objevil
San
Salvador
a
1498
hlavní
pevninu,
ale
až
o
109
let
190. Nárůst moci a počtu
životopisů
vynikajících
96
15. března
44 před
n. l. Upadl se
Velký vojevůdce, státník a Senátu
válečník.
KOMPAS
TABÁK
V EVROPĚ:
Nigérie ........................ 1861–1902
později, r. 1607, došlo k prvnímu osídlení Severní Ameriky
a Římanů.
198. Pád Babylonu, Seleukie
atd. objeven
23 bodnými Řeků
ranami
u Pompeiovy sochy. zachovalo 23 dvojic
(Protektoráty
Vandalských
kmenů.
na
Gibraltar............................... 1704 Oraňsko ................................ 1900
STŘELNý PRACH
v
Jamestownu
ve
Virgínii.
Velký vojevůdce, státník a válečník. životopisů vynikajících
VYNALEZENY
jsou
označeny *)
DOMINGU
Kypr ...................................... 1878 Rhodesie Jižní..................... 1896
120?
Řeků a Římanů.vynalezl M. SCHWARTS
L U C I A N N A R O Z E N198.
V S ÝPád
RSAN
I I , Babylonu,
200 ?
Seleukie atd.
OKOLO 1400
58?
VONONÉS, syn
POSTAVIL CHRÁM
ANUA A ADADA.
Celá Babylonie natrvalo sjednocena.
Senát
a lid
římský.
TITŮV OBLOUK
9, 48 n. l.
8
HORATIUS, 57. Básník
HORATIUS, 57. Básník
80 000–1008000 míst.
ORODÉS II.
SAMŠI-ADAD I.
I LT
BABYLONIE, hlavní město BABYLON
l.
SYN
ASÝRIE,
DAGAN.
LARSA
R I M S Í N ČI
KUDURMABUK
SYN.
Z AT
Výheň
n.
FRAATAKÉS
A M AT- N Í N .
E-
SIMTIŠILCHAK
PÁD KARRAKU
45 let.
Vládl
od Perského zálivu
ke Středozemnímu moři.
SÍN-IDDINA, SYN
IŠM
Datum neznámé.
SAR GON Z Akk adu .
a AKKADU.
{
BIRCH.
65
syn
RAMESSE
VELIKý,
nebo
SESOSTRIS
10
S V. A U G U S T I N , 7 6
354
ATHANASIOS, 77. Patriarcha alexandrijský
Chronologická
mapa
světových
dějin
TITUS,
Měch
30
VESPASIÁN
Egyptský bůh APIS
PRAVDĚPODOBNĚ
FARAON
Z EXODU.
140 m vysoká.
227 m do čtverce.
Na ploše 48 500
2
ELAMITÉmv. BABYLONII
VELKÁ PYRAMIDA poblíž GÍZY.
12
9, 48 n. l.
43
GALBA
EGYPTSKÝ KOVÁŘ
45
PŘIPOJENO. 39
Šťastná a úspěšná
vláda
VYSOKÝ, DOSUD STOJÍCÍ.
MANEFTA.
Postavena dříve než pyramidy.
l.
90
3
336
344
263. Velké hordy Herulů prošly
Itálií. hordy Herulů prošly Itálií.
263. Velké
„Verona.“ 249
„Verona.“ 249
260
260
Valerián
Valerián poražen
Filip
Filip poražen
a zajat
Šáhpuhrem.
a zajat Šáhpuhrem.
poražen.
poražen.
29. SRPNA 284.
29. SRPNA 284.
ŠEKEL čili
9. SedmZačíná „Éra mučedníků“
ŠEKEL
čili
245.
Sedm
misio9.
245.
Začíná „Éra mučedníků“
STŘÍBRNÁ MINCE
STŘÍBRNÁ
MINCE
či „Diokleciánova
éra“.
nářů cestuje do 251
či „Diokleciánova éra“.
misionářů
AURELIÁNcestuje
251
AURELIÁN
Galie.
Od této doby vlněnou tógu,
do
Galie.Od této doby vlněnou tógu,
275.
„Abrittum“.
275.kterou
„Abrittum“.
ozdobenou
purpurem,
řÍMSKÝ PLUH
175 PAPINIANUS,
ŘÍMSKÝ PRÁVNÍK.
212
ozdobenou
purpurem, kterou
175 PAPINIANUS, ŘÍMSKÝ PRÁVNÍK.
212
Římané
poraženi,
Římané poraženi,
Popsán Pliniem.
79
79
SENATUS
23
Kleopatra a23
Antonius byli PLINIUS STARŠÍ
PLINIUS
STARŠÍ
POPULUSQUE
poraženi
19u AktiaSTRABÓN, slavný řecký
a zeměpisec
? řecký historik a zeměpisec ?
19 historik
ROMANUS.
STRABÓN,
slavný
r. 31 př. n. l. a Egypt se stal
Jeho slavná Geógrafika má 17 dílů.
Jeho slavná Geógrafika má 17 dílů.
římskou provincií r. 31.
Nar. v Kappadokii asi r. 17 n. l.
Nar. v Kappadokii asi r. 17 n. l.
NERVA,
SLUNCE..
n.
Kleopatra a Antonius
byli
KLEOPATRA,
poraženi u Aktia
r. 31 př. n. l. a Egypt
se21
stal
bratr bratr
12. r.13
.
římskou provincií
31.
C L AU D I U S
KOLOSY, 20 m VYSOKÉ. 18 m
36 LET.
ZAVEDL STARÉ
EGYPTSKÉ BOHY.
30
PŘIPOJENO. 39
65
80
MAXIMINUS,
20 LET(?)
ZAVEDL UCTÍVÁNÍ
21
bratr bratr
12. 13.
12
70
Odmítal totožnost Syna a Otce.
Maxentia.
zabit.
213
NGINUS,
60
273
213 C A S S I U S L O N G
I N UCSA, S S I 6U0S L O
273
Slavný
řeckýautor.
eklektický filozof, plodný autor.
Slavný řecký eklektický filozof,
plodný
4.
částečně
se dochovalo „Pojednání o dokonaloso dokonalos323
323
AURELIUS Částečně se dochovalo „Pojednání
Přítel Aurelián
a učitel hrdinské Zenobie. Aurelián
ti“. Přítel a učitel hrdinské ti“.
Zenobie.
323. „Hadrianopol“.
166
ho dal323.
zabít.„Hadrianopol“.
ho dal zabít.
až
Konstantin porazil Licinia.Konstantin porazil Licinia.
177
4.
AURELIUS
166
až
177
3
LIVIUS)
KLEOPATRA,
43
60
CARACALLA,
POSTAVIL VELKÝ AMMONŮV
CHRÁM V LUXORU, MEMNONOVY
ANTIFELIX PORCIUS
PONTIUS AGRIPAGRIPHERODES,
34
HERODES,PONTIUS
34
ŠÍCH PATER
6Král
prokurátorů
FESTUS
PILATUS 6PAprokurátorů
8
PILATUS PA
47
37
45
50
40
Á
Ř Í M S KŘÁÍ MŘ SÍ K
Š E
FELIX PORCIUS
FESTUS
8
37
8 9 13 15
25 3
37
44
6625 70
8 9 13 52
15
37
44
52
66
70
70 n. l. přitáhl k Jeruzalému Titus
000
70 n.sl.armádou
přitáhl k 60
Jeruzalému
Titus s armádou 60 000
42
42
mužů.
Nejstrašnější
utrpenímužů.
od počátku
světa: utrpení od počátku světa:
Nejstrašnější
„Filippy”
„Filippy”
100 000 bídně zhynulo. Lidé
byli
ukřižováváni,
1 100
000
bídně zhynulo. Lidé byli ukřižováváni,
Oktavián a Antonius pora- 1Oktavián
a Antonius
dokud nedošlo dřevo.
dokud nedošlo dřevo.
zili Bruta a Cassia.
porazili Bruta a Cassia.
A TRIBUN.
8. Židovský
září 70 n.spisovatel.
l. Titus dobyl
zničil
A TRIBUN. FILÓN JUDSKÝ. ŽidovskýFILÓN
?
spisovatel.
záříJERUZALÉM.
70 n. l. Titus dobyl a zničil JERUZALÉM.
JUDSKý.
? a 8.
34
34
(TITUS
(TITUS
17
LIVIUS, 76 HIST.
S.P.Q.R.
¤ÍMSK¯
17
LIVIUS,LIVIUS)
76 HIST.
S.P.q.R. PLUH
47
Král
Nesmělý a slabý.
syn
Otráven
31 LET.
SYN.
KRÁL
VESPASIÁN
AMENHOTEP II.
5.
TITUS,
Největší egyptský dobyvatel.
(královna), 20 LET.
Dcera Thutmóse I. Ozdobil zemi velkolepými chrámy a umělec­
kými díly, postavil newyorský obelisk
Nosila mužské šaty.
a velkou desku
v Karnaku.
HAREMHEB,
KRÁL
CAL
IGULA, zabit
Šťastná
a úspěšná
vláda
PRVNÍ NAPADL ASII.
HATŠEPSOWET
TUTANCHAMÓN
DA
5.
GALBA
* S VýJIMKOU TĚCH, KTERÉ POSTAVILO
UVEDENýCH 6 KRÁLŮ. (Viz Letterpress)
Stavitelé pyramid
viz dolní část
20. století
př. n. l.
E
22 LET.
SYN.
ZAVEDL VOZY
TAŽENÉ KOŇMI. PRVNÍ
ZOBRAZEN NA PAMÁTKÁCH.
Ůčes žen z vyšší
egyptské
společnosti
AMENHOTEP
IV.
36 LET. SYN
1409
provincie
provincie
přistál
v Británii.
CLAUDIUS
Od prsou
k hlavě
měřila 17 m.
Hlava má
v průměru
8,5 m.
Sfinga je
dlouhá 39 m.
DNÍ KRÁL – 61
JOSEPH PRVNÍM MINISTREM R O K
APOPHIS
24 LET
26 LET
VYHNAL HYKSÓSE,
ZNOVUZŘÍDIL CHRÁMY.
AMENHOTEP III.
1426
30
Nejslavnější z latinských církevních otců
ARNOBIUS. Žil kolem rokU 300.
296
Zvolen papežem r. 252. Odmítl znovu přijmout do
PŘEZDÍVANÝ „KŘESŤANSKÝ
církve odpadlíky. Zvaný „Puritán“. CICERO“,
Z ITÁLIE, ŽÁK ARNOBIA.
LACTANTIUS, LAT. OTEC
140. Založen Aschcled (Dublin) v Irsku
62 n. l. 10 000 římských vojáků vtrhlo do Británie. Boadicea 178. Křesťanští misionáři kážou s úspěchem v Británii.
(Boudicca) byla poražena a 80 000 Britů pobito. Ze zou- 179. V Británii vládne Lucius, první křesťanský král.
falství zabila své dcery a spáchala sebevraždu.
Založil arcibiskupství v Yorku (Beda).
84. Římané obepluli Británii a jako první zjistili, že je to
183. Skotové vtrhli do Británie.
ostrov.
62
Nesmělý a slabý.
Otráven
SFINGA
AMENHOTEP I THUTMOSE I.
AHMÓSE
APOPHIS
POSLE
49 LET
EGYPT
STAR ŠÍ
BRITÁNIE
přistál 55. př. n. l.
v Británii.
DIKTÁTOR
VELKÁ
50 LET
THUTMÓSE III. Veliký. 40 let.
1451
1491. ZAčÍNÁ TEOKRACIE A TRVÁ
396 LET.
MOJŽÍŠ
215 LET
JOZU E, 25
20
CYMBELINE,
C A L I G U L A , zabit
JOSEF
SPRÁVCE
JÁKOB A JEHO POTOMCI JSOU V EGYPTĚ 215 LET.
1451
Mojžíš umírá
na hoře
Nebó,
1451.
40letá
cesta
pouští
CAESAR
VTRHL
BRITÁNIE 55. př. n. l.
DA
ANTIŠÍCH PATER
50
10
Svolal jej do Nikaje v Bithýnii císař Konstantin.
Přítomno 314 biskupů a 2048 kněží. USTANOVENO
(LATINSKY).
„NIKAJSKÉ VYZNÁNÍ“, r. 325 n. l.
394
BOADICEA AGRICOLA,
394
373
BOADICEA CARACTACUS
373 340
AGRICOLA,
340
312
PORAŽENA
CYMBELINE
CARACTACUS
312
PORAŽENA
„Argentaria“
,
15 let
„Argentaria“
poražen 15 let
Konstantin
poražen král
„Aquileia“ Gracián porazil
Konstantin
=
„Aquileia“
král
=
O
d
R
O
M
U
L
A
.
.
.
.
.7
5
3
p
ř
.
n
.
l
.
1
2
2
9
o
d
CÍSAŘE
AUGUSTA
.
30
př.
n.
l.
506
místodržící
=
O
d
R
O
M
U
L
A
.
.
.
.
.7
5
3
p
ř.
n
.
l
.
1
2
2
9
o
d
C
Í
S
A
Ř
E
A
U
G
U
S
TA
.
3
0
p
ř.
n
.
l
.
5
0
6
Gracián porazil
=
CAESAR
porazil
43 místodržící
61
78
Konstantin II.
První vpád
do Británie. První vpád do Británie.
43
61
78
Konstantin
II.
RU
OLM
A6 ApU
p řO. M
n .Ul L
. Al A
e tU
. Gd
R O, M
A. A
l.
let
D o R O M U L A A U GD
UoS T
AU
,L
47
ř. GnU
. S
l .T Ul L
e tA. , 4d7o6 R
UoS TA
4 7U6L n
l . U G U SlTA
e t , 4 7 6 n . porazil
Galy.
VTRHL
27. Dvakrát
27. Dvakrát
Maxentia. Galy.
král
král
DIKTÁTOR
1708
1715
začala v Dolním Egyptě Střední říše.
KRÁLOVÉ PASTÝŘI – T Ř I D Y N A S T
I E – Ž Á D N É PA M Á T K Y
A PA C H N A N
STAAN
ARCHLES
38 LET
DATUM EXODU:
POOLE
1652
HALES
1648
UNSEN
1320
USHER
1491
THUTMÓES IV.
22
JOSEF
USTANOVEN
SPRÁVCEM
EGYPTA
V R. 1715
PŘ. N. L.
A G É N O R , 1. KRÁL
O T E C K A D M Ů V.
NOVÁ
řÍŠE
V THÉBÁCH.
XVIII.
DYNASTIE.
13 LET.
SYN.
VE VĚKU 17 LET
BYL JOSEF PRODÁN DO EGYPTA.
Jákob a celá
jeho rodina
jdou
do
Egypta.
1716
1728
THUTMOSE II.
IZÁK
v kanaánské zemi 215 let.
1
NACHŠÓN
MOSAZNÝ
HAD.
ZÁKON
VYHLÁŠENÝ
NA SINAJI
V R. 1491.
Z L AT É T E L E
Jeho výboje zahrnuly celý tehdy
známý svět: Arábii, Sýrii, Asýrii,
Babylo nii, Foini kii, Arménii,
Malou Asii, Danajské ostrovy
(pravděpodobně Egejské ostrovy),
Kypr, Etiopii, Libyii a Núbii.
Dr. Birch.
$)
$)
90
né skotské legendy.
ale přesto uvádíme zaznamena
za bájné,
ni
vá
žo
va
ou po
USE II. js
do FERG
álové až
?
.
k
i
r
o
Všichni kr
t
ý, his
S SICILSK
DIODORO
v době
mě
Ří
v
al
ps
,
Sicílii
Narodil se na A a císaře AUGUSTA.
J. CAESAR
50
62
HE
3.
Má se za to, že je totožný s Jóbabem (1 Pa 1, 44),
který byl pravnukem Ezaua.
př. n. l.
př. n. l.
80
2
121. HADRIÁNŮV VAL Z RAŠELINY POSTAVEN V BRITÁNII. R. 140 OBNOVEN.
JEŽÍŠ, 33 n. l.
D Á N S K O
ODINEM
SKIOLD, 1. král
17,
KTEřÍ PřEŽILI
JOZUA.
1409
1451 / 1426 př. n. l.
první velekněz, 1491 př. n. l.
n.
6000 let světových
dějin
jedním pohledem – tisíce dat,
46
5. SóCHA
R
,9
MIR
ABÍHÚ, zabit (Lv 10, 2).
Umírá na hoře Hór.
2. PALÚ
skutečností . a citátů
v chronologickém přehledu
JA
4. CA
M,
NÁDAB, zabit (Lv. 10,
RMÍ
2).
proroky
OBĚŤ NA HOŘE V MÓRII.
ně a sest
3. n
VE VĚKU 127 LET.
ra
Mojžíše a Árona.
EZR
✤
ó
n
KETÚRU, JEŽ MU PORODILA
1. CH
2369
let
22
23
24
25
2
Anó
(2) JEKŠÁNA, (3) MEDÁNA,
K
VYSLÁNO
12 ZVĚDŮ,
v GENESIS.
1491
JIŠBÁHA, (6) ŠUÁCHA,
Velké
říše,
dynastie
a velcí
vládci
od
krále
Šalomouna
LIDÉ
REPTAJÍ
A
VRACEJÍ
SE
MNOHA ARABSKÝCH KMENŮ.
Z JÁKOBOVÝCH DĚTÍ A VNUKŮ VSTOUPILO DO EGYPTA 66 DUŠÍ.
DO POUŠTĚ NA 40 LET.
S 9 ŽENAMI JEHO SYNŮ JICH BYLO 75. SK 7, 14.
do dneška – panoráma historie zahrnující 40 století HOŘÍCÍ KŘOVÍ V MIDJÁNU, 1491.
MOJŽÍŠ NA HOŘE CHORÉB
90 80 70 60 50 40 30 20 10
90 80 70 60 50 40 30 20 10
90 80 70 60 50 40 30 20 10
90 80 70 60 50 40 30 20 10
0 40 30 20 10
před narozením Krista (př. n. l.) a 20 století poté
.G
70
270
PRVNÍ EKUMENICKÝ KONCIL.
304
Narozen v Týru, napsal v Římě 15 knih
„Proti křesťanům“, které spálil Theodosius.
Slavný učitel Platónovy filozofie v Římě
ARIUS.
– 2 6 l e t . N a p s a l 5 4 k n i h y.
202
jeho schizma odsouzeno 251 koncilem v Římě (tatáž podstata)
N O VAT I A N U S PROTIPAPEŽ
MARS
137 (93).
Začínají být slaveny vánoční svátky.
„Každodenní obětování“ skončilo r. 70 n. l. po zničení
Jeruzaléma a nebylo od té doby znovu zavedeno.
IAN
1635, JOSEF umírá.
12. BENJAMÍN. Nejmladší. Měl 10 synů. Gn. 46, 21
1745
1732, RÁCHEL
umírá. Gn 35,
19
1689, JÁKOB umírá.
ZILPA.
8. AŠER. Měl 4 syny a 1 dceru. (SERACH).
Rodokmen je doveden od Adama ke 12 synům
7. GAD. měl 7 synů.
Jákobovým, od nichž začíná izraelských ,,dvanáct
DÍNA.
kmenů“. Pak ,,kmen Léviho“ do Mojžíšovy smrti.
6. ZABULÓN. Mě
Kristovu větev od Judy, Perese aj. viz dole.
l 3 syny.
49
17
.
EZA
174
IZ Á K , 1 8 0
1836
Voda přeměněna na krevPřekročení Rudého moře.
Žáby
Vyhlášení zákonů.
Komáři
Stavba schrány smlouvy.
Mouchy
Dobytčí mor
TŘI
VELKÉ ZMĚnY:
Vředy
1. Únik ze zajetí.
Krupobití
Kobylky
2. Odchod do pouště.
Temnota.
3. Nový domov, nové zákony
Zavedena pascha
a nový způsob života.
10. Smrt všeho prvorozeného.
Exodus.
NÚN, od Efrajima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
?
Chronologická mapa
světových dějin
Izák a Jákob nalezli své ženy
v Mezopotámii.
1836.
? I Chron. VII. 20
?
60
PORFYRIOS, žák Órigena a Plótína.
233
220
PLÓTÍNOS. Porfyriův učitel
204
167
(řecky)
Od r. 177 biskup v Lugdunu (Lyon) v jižní
Francii. Napsal pět knih proti kacířství.
?101
SP
AS
176
5.
?
50
40
V r. 248 zvolen biskupem. Popraven 14. září
166
M
A
vz RS
dá .
l P
22 eno rům
7, st ě
9 o r6
m d 8
il. S 00
km lun k
ce m,
1752
ny
.
JOSEF, 110
30
NE
RE
M
ET
ON
IUS
VE
va
dce
ru,
.
11
1417. PRVNÍ PODRUČÍ –
MEZOPOTÁMII
(SÝRII),
8 LET. 1409. PRVNÍ
SOUDCE OTNÍEL, 40 LET.
1369. DRUHÉ PODRUČÍ –
EGLÓNOVI Z MOÁBU,
18 LET. ? TřETÍ PODRUČÍ
– FILIŠTÍNŮM. 1369. DRUHÝ
SOUDCE, EHÚD. „MÍR 80
LET“. 1358. ČTVRTÉ
PODRUČÍ – JABÍNOVI
A SÍSEROVI, 20 LET.
1356 TřETÍ SOUDCE,
ŠAMGAR, 18 LET. 1338.
Č
T
V
R T
Ý
20
66.
EIRÉNAIOS, Polykarpův žák. 202
30
SU
a že na
Já ko bo
a1
ny
.
?
5 týdnů.
Opakování
zákona.
Zákon a kněžské řády. Mojžíšova smrt
na hoře Nebó.
Popis svátků.
LEVITICUS, 1 měsíc.
10
CLAUD
IEM
6. CU
S
7. TIB PIUS
E
R
IU
8. CU
MANUS
S
J Á KOB,147.
synů
2s
y
EFRAJIM, Gn. 1, 23
10 MOROVÝCH RAn: TŘI VELKÉ UDÁLOSTI:
JOSEPHUS FLAVIUS, Hist. 58.
S
VE
SP
AS
IAN
EM
měla 6
BERED,
? / Pa 7, 20
ŠÚTELAH,
5. kniha:
10
Pavlův spolupracovník.
„KRISTUS“
7
DEUTERONOMIUM.
20
TS
K
v Egyptě
a pohřben
naánské zemi.
960 Km
LI. měl 4 syny.
FTA
nE
EXODUS, 145.
Exodus, tzn. „odchod“. Zahrnuje dějiny od Josefovy
smrti do postavení schrány smlouvy, tj. od r. 1635 do r. 1491.
3. kniha,
30
JOSEF
kniha:
Po 40 letech vstupují do kanaánské země, 1451 př. n. l.
40
LV
É
ky.
bratr Rebe
sestřenice
Izáka
ěl
m
9. D
An
zahrnuje 2369 let dějin.B
IL
KA
Se
RÁC
LE
m
st
ře
H
2
E
ni
A,
L, mě
sy ěla
ce
la
?
MAKÍR,
? / Pa 7, 14.
MAnASES.
0
1
SV. KLEMENT (řecká tradice)
37
ÓRIGENÉS, 67. Nar. v Alexandrii,
253
žil a kázal v Kaisarei a zemřel v Týru. Napsal obrovské (ŘECKY)
množství děl, říká se, že dokonce 6000.
CYPRIANUS. Narozen v Kartágu, 258 (LATINSKY)
186
(ŘECKY)
POLYKARPOS, Janův žák. 16
Jeruzalémě,
v r. 50 n. l.
Byl ukamenován
asi v r. 60 n. l.
32
Sťat.
AR
C HLAUDIE
1. C
M
EL
6. C
27. CAUPSOPEIU
S
. ATIBE NOS
M
R
38. . CUB IU
I
A MIVA US
S
4. NNI IUNUS
GR VSAL NUESRR S
ATUEER EUMF
USTOIUNS US
IU
GENESIS,
Amónovců.
Gn 19, 38
a
yn
is
EXODUS V R. 1491 PŘ. N. L. Z EGYPTA.
ZÁKON VYHLÁŠEN NA SINAJI.
430 po „POVOLÁNÍ.“
BETLÉM
AR
1. C H E
C L
2. APO E O S
A
3. MB NIU
A
IV S
4. NNIU IUS
V
GR AL S R
AT ER UF
I
US US U
S
1. kniha,
Gn 19 37
23
46,
Gn.
2. kniha
PEREŠ,
CHRONOLOGICKÁ MAPA SVĚTOVÝCH DĚJIN
642 let po potopě, 215 let po Abrahámově povolání.
JÁKOB a jeho rodina jdou
do EGYPTA, 1706 př. n. l.
CHUŠÍM.
JAN KŘTITEL
„V TOMTO ÚŽASNÉM
DÍLE LEŽÍ ZÁHADA
VŠECH ZÁHAD.“
Byron.
TITUS FLAVIUS KLEMENT (psal řecky)
Sk 15
4004
později
220
MELITO ZE SARD
TATIANOS
probošt v Kartágu. (LATIN.) CLAUDIUS APPOLINARIS HERMIAS
Narodil se v Sycharu v Samaří.
PRVNÍ
APOŠTOLSKý
KONCIL
BARNABÁŠ
TERTULLIAN, 60
160
NOVÝ ZÁKON
27 KNIH V 1 SV. OD 8
AUTORŮ
52-96 n. l.
IUSTINUS, MUčEDNÍK,
68
v
se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ...viděli
a přišli jsme se mu poklonit.“
Mt. 2, 2
99
68
PAVEL 63
5 APOŠTOL
107
SV. PETRA
Chronologická mapa
stvořil Bůh nebe a zemi“. – Gn 1,1.
světových dějin
Vydalo roku 1998 nakladatelství
FORTUNA PRINT
Czech edition © Fortuna Print
BUDIŽ –
– SVĚTLO.
Mojžíš stvoření světa nepřipisuje žádné datum. Není známo, jak dlouho po tomto počátku se objevil člověk.
„Bůh stvořil člověka k obrazu svému, … muže a ženu stvořil je“. – Gn 1,27
Délku období od stvoření světa do potopy světa uvádějí různě hebrejské a samaritánské prameny i Septuaginta. Nejkratší dobu udávají samaritánské texty – 1307 let. Hebrejské prameny toto číslo zvětšují o téměř
tři a půl století a uvádějí dobu 1656 let. Septuaginta dobu dále prodlužuje o více než šest století a celou dobu odhaduje na 2262 roky. Neexistuje žádný způsob, jenž by umožnil rozhodnout, který ze tří odhadů je
nejlepší. Navíc nelze považovat za jisté, že čísla uvedená původním autorem byla ve všech textech zachována v původní podobě. Hebrejci patrně odhadli délku období před potopou na něco mezi třinácti
a třiadvaceti stoletími. Babyloňané ji odhadli na 4320 století. Antropologové zastávají názor, že člověk musel existovat na zemi přinejmenším 3 0 0
století
a někteří tuto dobu prodlužují až na 1000 století.
podle originálu The Timechart History of
the World vydaného Third Millenium
Press Limited roku 1997
Copyright © 1997 Third Millenium Trust,
Chippenham, England.
Translation copyright © 1998
Karel Blažek
ENOCH, druhý
Všechna práva zaručena
Žádnou část této publikace není dovoleno
reprodukovat, uchovávat v informačních
systémech nebo rozšiřovat v jakékoliv
podobě elektronicky, mechanicky, jako
fotokopii, nahrávku či jinak, bez
předchozího písemného svolení majitele
copyrightu
KAIN
ABEL
?
Panely 2–14 reprodukovány laskavostí
British Museum, London,
© British Library, panely 2–14 British
Library Maps 19.e.2. Deacon`s
Synchronological Chart
of Universal History
„Prvorozený“. Tato větev ukazuje vše, co je o Kainovi
První mučedník.
ADAM (A EVA),
930
od Adama
?
GENESIS zahrnuje 2369 let – od stvoření světa do Josefovy smrti, v roce 1635 př.n.l.
100
90
70
80
4004
50
60
ADAM, 130
90
10
20
30
39
Gn 5,3
70
80
50
60
40
10
20
30
90
38
Kap 5., 3. v.
130 od stv
oření svět
a
ŠÉT, 105
Toto číslo (130) znamená věk Adama v době, kdy se narodil Šét.
DOBA KAMENNÁ. V období paleo­litu (před 2,5–
3 miliony let do 12 000 př. n. l.) vyvinul primi­tivní
člověk, lovec a sběrač, hrubé kamenné nástroje.
V mezolitu (asi 12 000–3000 let př. n. l.) se objevily
mikro­lity (nástroje s rukojetí). V neoli­tic­kém období
(9000–6000 př. n. l. v jihozá­padní Asii, 4000–2400
př. n. l. v Evropě) začalo primi­tivní pěsti­tel­ství
a chovatel­ství, nástroje a zbraně se zhoto­vo­valy
z hlaze­ného kamene a pazourku. Kolem roku 6000
př. n. l. vznikaly společ­nosti založené na soběstač­ném
40 30
20
ENÓŠ, 90
235 od
stvoření
světa
10
90
37
Gn 5,9
80
70
60
L
Etruskové
a Římané
založeno
Foiničany
V 5. stol. př. n. l.
doplul Kartaginec
Hanno snad až
do Kamerunu
Žl u
ČOU
EGYPT
Jádro
Asyrské
a Chaldejské
říše
Čína
Árjové
Nil
BANTU
Médů, Frygů, Filiš­tínů a Hebrejců (za Saula
a Davida asi 1020–960 př. n. l. vzniká králov­
ství). V 10. a 9. století syrští Foiničané začali
koloni­zo­vat středo­moř­ské pobřeží až daleko
na západ (Španěl­sko). Po jejich úpadku v 6.
století vzrostla jejich karta­gin­ská kolonie
.
v jihozá­pad­ním Středo­moří. V letech 800–600
expan­do­vali Asyřané, kteří na sklonku 7.
století skomí­rali pod nadvládu Médů
a Chaldejců. Chaldej­ská dynastie (Novoba­by­
lon­ská říše) zejména za Nabukad­ne­zara II.
VELKÁ NÁBOŽENS­TVÍ. V perské říši
a u jejích dědiců byl ofici­ál­ním nábožens­tvím
zoroa­stris­mus. Křesťans­tví začína­jící učením
Ježíše Nazaret­ského v letech 27–30 n. l. se
šířilo římskou říší, nahra­zo­valo pohans­tví
a ve 4. století n. l. se stalo státním nábožens­
HUNOVÉ
Dunaj
■
Umístění
Babylonu,
Seleucie
a Ktesifonu
Théby
PARTSKÁ
ŘÍŠE
Persepolis
NÁ
■
■ ■
■ ■ ■
■ ■
■ ■
■
■
■
Čchang-an
Žlu
Luo-jang
Siang-jang
Harappa
J a ng - c
Mohendžo-daro
■ ■
ng
‘ia
‘ -t
Ganga
,
va­ného na Konstan­ti­no­po­lis. Říše pak byla
rozdě­lena na východní a západní část, která
později v 5. století padla za oběť „barba­rům“.
Nejne­bez­peč­nější z nich byli v polovině století
Hunové, ale dlouho­době závaž­nější byly
invaze jiných kmenů – Vandalů, Vizigótů,
Franků, Burgundů a Ostro­gótů – které
nakonec obsadily celé území západo­řím­ské
říše. Poslední římský císař byl sesazen roku
476 a baštou západní civili­zace zůstala
byzant­ská říše.
© Third Millennium Press Limited, editorial, design, layout and panel sequence, 1997.
■
■
ŘÍŠE ČCHIN
Dobyto po sjednocení
čínských států
Čchiny
GUPTOVSKÁ ŘÍŠE
Patáliputra
celým římským světem se vynořil Julius
Caesar. Jeho dědic Augustus založil císař­ství,
které prospe­ro­valo po více než 200 let. Poté
tlak kmenů severně od římských hranic na
Rýně a Dunaji způso­bil vnitřní nesváry
a zmenšo­vání populace v hranič­ních
oblastech. Moc centrál­ních úřadů byla omezo­
vána a slábla. Císař Diokle­cián (284–305 n. l.)
vládu říše reorga­ni­zo­val a Konstan­tin (který
také učinil křesťans­tví říšským nábožens­tvím)
přemís­til hlavní město do Byzan­tia, přejme­no­
■ ■
a
ČCHIN
Himálaj
■
■
■ ■ ■ ■
CESTA
us
Súsy
Ur
Memfis
Ekbatana
VÁB
Ind
Týros
Alexandria
Hecatompylos
■ ■
řek
Antioch
Ninive
Nimrúd
Ašur
KÁ
TS
SI E
KA ŘÍŠ
ÉN
M
AR
Athény
HED
■
tá
IE
Tarimská pánev
Hindu­i­sta Gautama (asi 563–483 př. n. l.)
začal s buddhis­mem v severo­vý­chodní Indii.
Roku 257 přestou­pil k buddhismu král
Ašóka a buddhis­mus se stal hlavní ideolo­gií
šířící se do Barmy, Thajska a Číny v 1. století
př. n. l.
■
Merv
CHANSKÁ ŘÍŠE
ŘÍŠE
MAURJŮ
ve svém největším rozsahu
Možný rozvoj indo-čínských obchodních cest
Asi před
10 000 lety
buddhis­mus. Ve 2. století př. n. l. přivedla
invaze ze severo­zá­padu říši k rozpadu. Po
roce 320 n. l. vládla většině severní Indie
guptov­ská dynastie a na konci 4. století
vybudo­vala velkou říši. V násle­du­jí­cích
mírových letech došlo k velkému pokroku:
byl zaveden desít­kový početní systém, který
známe spolu s „arabskými“ čísli­cemi. Po roce
455 n. l. přivedla invaze bílých Hunů guptov­
ský stát k úpadku, k němuž došlo uprostřed
6. století. Indie se opět rozpa­dla do mnoha
bojují­cích států na více než 500 let.
Velká čínská zeď
vystavěná Čchiny
na ochranu
před kočovnými nájezdníky
tes
Byzantium/
KONSTANTINOPOLIS
ŘÍM
tvím. V roce 551 př. n. l. se narodil Konfu­cius
a jeho morální zásady se rozší­řily, až se staly
během 2. století př. n. l. ofici­ální ideolo­gií
Číny. Taois­mus nabízel mystič­tější nábožens­tví. Hindu­is­mus začal s přícho­dem árjských
kočov­níků do Indie kolem roku 1500 př. n. l.
R“ POUŽÍVANÝ KOČ
STEPNÍ „KORIDO
OVNÝNI KM
ENY
ŘÍŠE
HUNOVÉ
ALEXANDRA VELIKÉHO
Jax
Kočovníci
ar
Trevír
4 Ravenna
INDIE. Nejstarší civili­zace, která se rozví­jela
kolem roku 3000 př. n. l., byla civili­zace
harap­pská, jejíž konec možná způso­bila
katastro­fální půdní eroze, hlado­mor a epide­
mie kolem roku 2000 př. n. l. V období asi
mezi 1300–1000 př. n. l. se na subkon­ti­nentu
šířilo zpraco­vání železa, kolem roku 800 př. n.
l. bylo osídleno údolí Gangy. Pěsto­vání rýže
ve vodě vedlo k rychlému růstu populace.
Roku 322 př. n. l. byla založena říše Maurjů,
za jejíhož největ­šího vládce Ašóky, který
ovládal skoro celý subkon­ti­nent, se rychle šířil
■ ■
Rýn
egyptský faraon, vytvo­řil novou
egyptskou říši na počátku 14. století př.
n. l. V 7. století dobyli Egypt Asyřané,
v 6. století pak Peršané. Roku 322 př. n.
l. dobyl Egypt Alexandr Veliký a jeho
násled­ník Ptole­ma­ios založil řeckou
dynastii trvající až do smrti Kleopatry
roku 30 př. n. l. a nástupu Říma.
sjedno­cený Egypt dobyl Núbii, Libyi,
Pales­tinu a jižní Sýrii. Po roce 1800 př.
n. l. se říše rozpa­dla pod náporem
Hyksósů, kteří byli vyhnáni na konci
16. století př. n. l. Byla založena Nová
říše, jež opět měla zájmy v Pales­tině
a Sýrii, kde se střetla s Chetity.
Thutmóse III., pravdě­po­dobně největší
získala dokonce větší moc, než měla asyrská
říše. Vrchol její prospe­rity byl v letech asi 625–
539 př. n. l., než si ji podro­bili Peršané za Kýra
Velikého. Jeho achaj­me­nov­ská říše se rozklá­
dala po většině Střed­ního východu. Babylo­
ňané byli podro­beni roku 538 př. n. l. Jejich
expanzi do Evropy zasta­vili Řekové. Ve 4.
století dobyl perskou říši Alexandr Veliký, po
jeho smrti ovládli oblast Seleu­kovci a pak, ve
2. století př. n. l., Parthové, kteří roku 224 n. l.
podlehli Sásánov­cům.
Hunové se dostali do Evropy asi v roce 370
a způsobili velký tlak na evropské kmeny
severně od římské hranice (Rýn–Dunaj)
Pouštní kočovníci
PERSKÁ
ŘÍŠE
▲
EGYPT. V průběhu 4. tisíci­letí se podél
Nilu objevily malé státy a rozvi­nulo se
písem­nictví. První dynastie sjedno­tila
tyto státy kolem roku 3000 př. n. l.
Egyptská Stará říše byla mocným
byrokra­tic­kým státem řady dynastií.
Ke konci 3. tisíci­letí přišlo období
nejed­noty, ale ve 20. a 19. století př. n. l.
nastal v letech 2150–1740. Jedním z králů
tohoto období byl Chammu­rabi, prosla­vený
svým velkým Zákoní­kem. V 17. století se
objevily nové etnické skupiny – Kasité,
Churrité a Indoe­vro­pané. Na počátku 14.
století se objevili Asyřané, kteří kolem roku
1230 dobyli Babylo­nii. Dál na severu, v Anato­
lii a Sýrii rostla moc Chetitů, jejíž vrchol
předsta­vuje období asi 1375–1340 př. n. l., než
je asi v roce 1200 př. n. l. rozdr­tili Asyřané.
Mezitím se v oblasti usadily nové kmeny
za svého největšího rozšíření
Harappská
civilizace
Indu
Objevení
a migrace
nejstaršího člověka
Andské
civilizace
ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
Čína
Pyramidy
Středoamerické
civilizace
5
ŠANGOVÉ
us
KARTÁGO
Kartágo
AKKADCI
Řekové
Y ucatánský
poloostrov
OČ
O V
N Í C I
DOBA BRONZOVÁ.
V období 3500–800 př. n. l.
pokro­čilá metalur­gie produ­ko­
vala bronzové nástroje a zbraně, někde bylo mezistup­něm
zpraco­vání mědi. V Eurasii se
současně rozví­jel obchod,
gramot­nost, použí­vání pluhu
a kola.
DOBA ŽELEZNÁ. Kolem
roku 1500 př. n. l. zdoko­na­lili
Chetité zpraco­vání železa.
Do Evropy se tato techno­lo­gie
šířila kolem 7. století př. n. l.
Ind
Pueblané
CHETITÉ
5
325 od stv.sv.
v Egyptě na řece Nilu, v údolí Indu (harap­pská civili­
zace kolem roku 2500 př. n. l.) a v Číně v oblastech
mezi dolními toky Žluté řeky a Jang-c‘-t‘iang. Egyptská
civili­zace se plně rozvi­nula kolem roku 3000 př. n. l.,
jiné oblasti rozvoje byly v Paňdžábu, údolí Iravadi,
v západ­ním Thajsku, v severní Malaj­sii, na Jávě, na
Celebesu, na Filipi­nách a v Keni. Na západní polokouli
se rozví­jely civili­zace ve Střední Americe a v Andách.
ře k a
KE
É
TOV
Kultura
Hopewell
ŘÍMSKÁ ŘÍŠE. Ve 3. století př. n. l. porazil
Řím Etrusky a stal se hlavou mocné italické
konfe­de­race. Války s Kartá­gem ve druhé
polovině 3. století přinesly Římu nadvládu
nad západ­ním Středo­mo­řím. Počát­kem 2.
století př. n. l. porazil Řím Makedo­ňany
a Seleu­kovce (dvě nástup­nické dynastie
Alexand­rovy říše). Malá Asie se dostala pod
římskou vládu v poslední třetině století. V 1.
století př.n.l.způso­bila řada občan­ských válek
konec římské repub­liky. V boji o vládu nad
Gn 5,6
50
3
tá
Stonehenge
asi mezi 2800 (?)
až 1550 př. n. l.
Massilia
70 60
zeměděl­ství (pěsto­vání pšenice a ječmene a pastva ovcí
a koz spolu s lovem a rybolo­vem). Na počátku doby
bronzové (asi 4500 př. n. l.) nahra­dil motyku pluh
tažený volem. Tato „městská revoluce“ přinesla města
a oblasti s hustým osídle­ním, specia­li­zací povolání,
sociál­ními třídními struk­tu­rami, daněmi, obcho­dem,
monumen­tál­ními stavbami a písem­nict­vím. Kolem
roku 3000 př. n. l. se civili­zace šířily v souvi­slosti se
závla­hami hlavně v říčních údolích velkých řek
v Mezopo­tá­mii (Sumer) na řekách Eufratu a Tigridu,
K
3
80
Jediné čtyři ženy, jejichž jména
se dochovala v záznamech
světa před potopou, jsou:
EVA,
ÁDA a SILA
(Lámechovy ženy)
a NAAMA
(Lámechova dcera).
Šétovi bylo v době narození Enóše 105 let. Tyto větve ukazují Kristův rodokmen.
Asi před
40 000 lety
Narbonne
a nastolení řádu přírody.
Zahrada v Edenu. (v. 8). Plody stromu poznání
zakázány (v. 17).
2
KAP. II – Den odpočinutí. Způsob tvoření.
Pojmenování živých tvorů (v. 19, 20).
Stvoření ženy (v. 21). Zavedení manželství.
KAP. III – Podvod, přestupek a pád Adama a Evy.
Vyřčeno prokletí bolestí a prací. Vyhnání z ráje.
století
Desetiletí
Milníky
40
KAP. I – Stvoření nebe a země, jeho dokončení
Na konci poslední doby ledové, asi před 10 000 lety, se severnější území stala vhodná
pro faunu, flóru i člověka.
Milán
90
ADAM mluvil se ŠÉTEM 800 let, s ENÓŠEM 695 let, s KÉNANEM 605 let, s MECHÚJAELEM 535 let, s JEREDEM 470 let
Tisk: ADUT–Fortuna Print
2
3769 př.n.l.
235 od stvoření světa
Adamův syn.
3679 př.n.l.
325 od stv.sv.
Vnuk
„A zplodil syny a dcery.“ – Gn 5,4
Sazba: Grafická dílna Mekyska,
Lidická 4, 602 00 Brno
Uprostřed 5. století
n. l. okupovaly
západořímskou říši
barbarské kmeny:
1. Frankové
2. Burgundi
3. Vizigóti
4. Ostrogóti
5. Vandalové
ENÓŠ, 905 let
105
3874 př.n.l.–130 od stvoření světa
4004 př.n.l.
Grafická úprava DAG Publications Ltd.
Kartografie Micromap
Vydavatelské a výrobní poradenství
Playne Books Limited
1
KÉNAN 910 let
Otazník (?) znamená, že datum
je neznámé nebo nejisté.
ŠÉT, 912 let.
?
Protože u Kainovy větve
nejsou známa žádná data
či roky, může si čtenář
sám určit data narození
a délku života.
Pravnuk Adamův
?
a jeho potomcích známo. Viz Gn 4,16–24
Data narození a stáří Kaina (a jeho potomků) nejsou známa.
Snad kolem roku 129 od stvoření světa.
let.
ISBN 80-86144-21-6
EAN 978-80-86144-21-4
STŘEDNÍ VÝCHOD byl ideální oblastí pro
rozvi­nutí prvních civili­zací. Bylo tam dosta­tek
vody, klima vyhovu­jící zeměděl­ství a snadná
dostup­nost Afriky, Evropy i Asie. Sumeřané,
nejstarší známá městská a gramotná kultura,
se objevili na sklonku 4. tisíci­letí př. n. l. Malé
babylon­ské státy dobyl kolem roku 2300 př. n. l.
Sargon I. a založil akkad­skou dynastii. Asi po
150 letech Sumer znovu­o­žil a násle­do­val další
vliv Semitů, kteří založili 1. babylon­skou
dynastii. Zenit této staro­ba­by­lon­ské říše
ÍRAD, třetí
?
(datum neznámé)
Grafická úprava panelové
informační části
© Third Millenium Trust 1997
AMERIKA. Možnost přechodu
přes Berin­govu úžinu suchou
nohou skončila přibližně před
10 000 lety a do té doby se
lidstvo rozší­řilo až do jižního
cípu Jižní Ameriky. Jižní
a Střední Amerika byla osídlena
před 20 000 lety, ale nejstarší
rozvi­nutá spole­čens­tví se datují
do let 10 000 – 9000 př. n. l.
Zeměděl­ské plodiny byly pěsto­
vány asi od roku 6500 př. n. l.
Kolem roku 2500 př. n. l. se
rozvi­nulo zeměděl­ství podél
sever­ního pobřeží Peru a kolem
1. století př. n. l. to v andské
oblasti vedlo k městským společ­no­stem. V prvním tisíci­letí
př. n. l. se na Yucatánu rozvi­
nula civili­zace Mayů (vrchol
300–900 n. l.). Státy Močiků
a Nazců v Andách kvetly ve stej
nou dobu. Severní Amerika:kul
tura Hopewell v údolí řeky
Ohio kolem roku 800 př. n. l.,
odezněla kolem roku 400 n. l.
Dál na jih, v Novém Mexiku
a Arizoně, se zeměděl­ství rozvi­
nulo kolem roku 200 př. n. l.
a šířilo se do Colorada.
MECHÚJAEL, čtvrtý
Chronologický systém arcibiskupa Ushera, který je zde použit a na němž je většina
našich dějin založena, nám umožňuje získat správnou posloupnost událostí
a vazby jednoho období na druhé.
ŘEKOVÉ. Mykén­ské osídlení kolem roku
3000 př. n. l. Minojci na Krétě byli nejstarší
vyspě­lou civili­zací Evropy (asi 2300–1400
př. n. l.). Ve východ­ním Středo­moří a Egeidě
se rozší­řili Achájci a Dórové. Ve 12. a 9. století
se v Egeidě pomalu, ale postupně vynořo­valy
městské státy a jejich kolonie založené na
námoř­ním obchodě. Po roce 500 př. n. l. byly
nejbo­hat­ším a nejvy­spě­lej­ším státem Řecka
Athény, ale pelopo­néská válka se Spartou
(461–404 př. n. l.) Řecko vyčer­pala, takže se
stalo kořistí nové mocnosti, Makedo­nie.
Alexandr Veliký Makedon­ský rozší­řil
řeckou kulturu daleko na východ dobytím
perské říše včetně Egypta až k Indu. Jeho
nástupci (zejména Antigo­novci v Makedo­nii,
Seleu­kovci v Sýrii a Ptole­ma­i­ovci v Egyptě)
spolu bojovali, dokud všichni nebyli ve 2.
a 1. století př. n. l. ovlád­nuti Římem.
STARO­VĚKÁ ČÍNA. Zeměděl­ství započalo
7000–1700 př. n. l. 1500–1050 př. n. l. dynastie
Šang. Státy doby bronzové objevily písmo,
obřadní rituály a specia­li­zaci práce. 1050–221
př. n. l. porazila dynastii Šang dynastie Čou
a založila feudální stát, který se po roce
771 př. n. l. rozlo­žil. Kolem roku 221 př. n. l.
se Čína rozpa­dla do „válčí­cích států“, od
elitních armád bojových vozů se přešlo
k velkým armádám odvedenců. Nakonec
roku 221 př. n. l. trium­fo­vali Čchinové (kteří
dali jméno Číně). Š’chuang-ti se prohlá­sil
prvním císařem celé Číny. Za jeho autokra­
tické vlády byla sjedno­cena země, standar­di­
zo­ván psaný jazyk, vybudo­vána síť silnic
a kanálů a sjedno­cena ražba mincí. Byla
započata stavba Velké zdi ochra­ňu­jící před
kočov­níky na severu. Roku 202 př. n. l. císař
zemřel a ustavení dynastie Chan (202–220
n. l.) předchá­zelo období občan­ských válek.
Dynastie Chan expan­do­vala do jižní a jihozá­
padní Číny, Koreje, Vietnamu a střední Asie
(později otevřela Hedváb­nou cestu spoju­jící
Čínu s římskou říší). Vznikly námořní cesty
do Barmy a Indie. Byla zavedena centrální
státní služba a ze střední Asie proni­kal
buddhis­mus. Kolem roku 220 n. l. dynastie
Chan upadla a násle­do­valo „období zmatků“.
Ve 2. století n. l. útok Hunů na Čínu vypro­vo­
ko­val proti­ú­tok čínských armád hluboko do
střední Asie. Roku 23 však kočov­níci vyple­
nili hlavní město Čchang-an, roku 304
Hunové proni­kli přes Velkou zeď a vydran­
co­vali Luo-jang a Čchang-an. Po příští tři
staletí se do Číny hrnuli ze stepí Mongo­lové,
Turci a jejich nástupci.
TÚBAL-KAIN, sedmý
První polygamista v historii
LÁMECH, šestý,
Hebrejci
MÉTÚŠAEL, pátý
měl dvě ženy
NAAMA
?
PATRIARCHÁLNÍ DOBA
od 4004 př.n.l. do 1491 př.n.l.
OD SILY
(krása)
Duševní činnosti Kainových potomků je
připisováno mnoho objevů
a vynálezů.
JÚBAL OD ÁDY„se stal praotcem všech hráčů na citeru a flétnu.“
?
JERED, 962
„Sedmý od Adama.“
3317 př.n.l.
687 od stv.sv.
HENOCH, 365 let
3609 př.n.l.
395 od stvoření světa
„A zplodil syny a dcery.“ – Gn 5,19
Podle staré arabské legendy byl Jered první ze Šétovy větve, který porušil Enóšův příkaz, zakazující manželské svazky s Kainity, kteří měli sklony porušovat všechna morální a náboženská pravidla.
3544 př.n.l.
460 od stv.sv.
KÉNAN, 910 let
„A zplodil syny a dcery.“ – Gn 5,16
65
ENÓŠ, 905 let
70
„A zplodil syny a dcery.“ – Gn 5,13
O Kénanovi mají Arabové legendu, že vládl vesmírné říši a byl oslavován pro svou moudrost a schopnost konat zázraky.
„A zplodil syny a dcery.“ Gn 5,10
ŠÉT, 912 let
Enóš zakázal manželské styky s Kainity – arabská legenda.
ADAM, 930 let
„A (Šét) zplodil syny a dcery.“ – Gn 5,7
s HENOCHEM 308 let, s METÚŠELACHEM 243 roky a s LÁMECHEM 56 let.
Mluvil s Adamem 243 roky
„Všech dnů Adamova života bylo 930 let, a umřel.“ Gn 5, 5
20
10
80
90
50
60
70
40
36 MAHALALEL, 65
KÉNAN, 70
30
20
10
Gn 5,15
395 o
d stvo
Gn 5,1
2
460 od stv
oření svět
a
ření s
věta
90
80
70
35
50
60
30
40
JERED, 162
S
R
HO
TÉ
N A ěrači
AL
sb
S K vci a
Lo
K
Y
M
80
90
10
Norové
HENOCH,
65
Kyjev
20
90
10
Gn 5,21
SLOVANÉ
Paříž
NĚMECKÁ
ŘÍŠE
TURECK
i
ař
lh
Bu
33
687 od stv
. sv.
80
70
5344 př. n. l.
4658 př. n. l.
5411 př. n. l.
60
50
40
30
METÚŠELACH, 187
20
10
Gn 5,25
Y
TIBET
Perská říše dobytá Araby;
Sjednocené království
Ghaznovský
asi
emirát dobytý
HIM 600–840
roku 1040 Seldžuky
Á LA
J
Zemědělci
ze savan
Království
Khmerů
N
DY
BANTUSKÉ
KMENY
ÁC
Velká Zimbabwe
ČÍNA
Po tři století násle­du­jící po kolapsu dynastie
Chan byla Čína rozdro­bena. Roku 581 zemi
znovu sjedno­tila dynastie Suej, kterou v roce
618 vystří­dala dynastie Tchang. Nyní převlá­
dal buddhis­mus a říše dosáhla vrcholu za Li
Š-mina (Tchaj-cung, vládl 626–649). Hlavní
město Čchang-an se stalo největ­ším městem
světa. Roku 907 dynastie Tchang upadla
a později v 10. století opět sjedno­tila Čínu
dynastie Sung. Obsazení země Mongoly ve
13. století ukončilo založení dynastie Ming
(asi 1368). Čína se pozvedla k nové prospe­ritě,
byl dokon­čen 1600 km dlouhý Velký kanál
(div světa), hlavním městem se stal Peking.
Byl anekto­ván severní Vietnam a z Nankingu
vyplula řada velkých flotil, které se vrátily
s poplatky až z Afriky.
říše. Příhodná úmrtí velkých chánů roku 1241
(Ögedej) a 1259 (Möngke) zachrá­nila západní
Evropu a Pales­tinu a ohromná říše se rozpa­dla
do čtyř chanátů. Za Kublaj­chána (Chubilaj,
1259–1294) dobyli Mongo­lové celou Čínu, kde
vládli do roku 1368. Území Ilkcha­nátu (Persie)
se stalo říší Tímúro­vou (1336–1405), hrůzu
naháně­jí­cího dobro­druha, jehož tažení zničila
Dillí, zlomila moc Zlaté Hordy a vyple­nila
Damašek.
Tímúr (Tamer­lán) skoro zničil osman­ský sulta­
nát. V Malé Asii na počátku 14. století toto
turecké etnikum sílilo na rozhraní výcho­do­
zá­padní zóny vytvo­řené Mongoly. Jejich
osudem bylo staho­vat smyčku kolem
obléha­ných Byzan­tinců. Roku 1340 obsadili
Thrákii, na Kosově poli porazili roku 1389
Srby, v roce 1396 vypudili špatně organi­zo­
vané křižáky, přečkali Tímúrovu invazi roku
1402 a nakonec roku 1453 dobyli Konstan­ti­
no­po­lis. Osman­ská říše pak expan­do­vala
skoro celou druhou polovinu tisíci­letí.
Čtrnácté století přineslo velké části Evropy
bídu. Od roku 1337 do 1453 zuřila ve většině
severní a západní Francie stoletá válka
a v letech 1347 a 1353 zabila černá smrt –
dýmějový mor – asi 20 milionů lidí.
Křesťans­tví přečkalo útok zvenčí i zevnitř
pod vedením papež­ství, které v Evropě od
konce 11. století do počátku 13. století
dosáhlo univer­zální duchovní a právní
autority, vyhla­šo­valo křižácké výpravy proti
islámu a dokonce exkomu­ni­ko­valo císaře.
V 15. století přinesla na západ novou
kulturní a intelek­tu­ální svěžest umělecká
revoluce renesance, která se z Itálie rozší­řila
po celé Evropě. Připra­vila tak cestu k evrop­
ské nadvládě v moder­ním světě. V posled­
ním deseti­letí 15. století se Kolum­bus, Cabot
a jiní neohro­žení mořep­lavci odvážili za
okraj známého světa, navázali kontakt
s civili­za­cemi Nového světa a byli předzvě­stí
nové fáze dějin.
LO
I
6. století: dynastie Suej
7. století: dynastie Tchang
konec 10. století: dynastie Sung
Angkor
Čólská říše
Od 7. století
expanze
muslimských
Arabů
Zem
ze s ědělc
i
a
VC van
I
ČÍNA
Gudžarát
Pratihárové
Ráštrakúti
AKSUM
OV
Čchang-an
Mekka
Karibové
KŘ
É KMEN
Y
Tarimská pánev
ovládnuta Číňany
v 7. století
Konstantinopolis
Káhira
Cuzco
30
Talmudisté
Josephus Flavius
a Dr. Hales
Syn Henocha
Novgorod
SAHARSKÁ POUŠ
Ť
Chichen
Itzá
A
40
7
METÚŠELACH, 969 let
Moskva
Německá
neboli Svatá říše
římská založená
Ottou I. roku 962
V 7.–9. stol. invaze
do Střední Ameriky Tenochtitlan
ze severu
10. stol.: toltécká říše
14. stol.: aztécká říše
Množství
kmenových
Mayská civilizace
skupin
se zhroutila
a svazů
v 9. stol.
50
60
70
34
Poláci
a Litevci
Říše
Karla Velikého
STEPNÍ Lesní
LOVCI
zemědělci
PUEBLANŠTÍ í
n
t
INDIÁNI
uš
Po rači
sbě
Hebrejský Pentateuch datuje „stvoření“
čili dobu Anno Mundi do roku 4004 př. n. l.
Samaritánský Pentateuch 4700 př. n. l.
Septuaginta 5872 př. n. l.
622 od stv
. sv.
„Vinland“.
Cesty Vikingů
v 9. a 10. stol.
Á C
I
20
Gn 5,18
Vikingové
E
AMERIKA
Americké civili­zace se
objevily později než civili­
zace eurasij­ské a byly
proto špatně připra­veny
na náraz „objevi­telů“
konce 16. století. Poměrně
pokro­č ilé
civili­z ace
existo­valy jen ve Střední
Americe a v Andách.
Mayská civili­zace se
zhrou­tila během 9. století.
Severní kmeny dospěly
k založení toltécké říše
v roce 968, ale roku 1170
bylo jejich hlavní město
Tula zničeno a ve 13.
.
století se pozvedla nová
civili­zace Aztéků. Dále na
jihu, vysoko v Andách,
rychle rostla říše Inků,
když roku 1438 nastou­pil
na trůn Pačakuti. Za 40 let
se incká říše rozklá­dala
v délce více než 3000 km
podél andského pohoří.
6
doba „Anno Mundi“ (rok světa)
lidské rasy do světa.
ři
30
40
5
Je třeba poznamenat, že „stvoření světa“ neboli
znamená pouze uvedení
3817 př.n.l.
687 od stvoření světa
Uh
50
Zbožnost a nanebevzetí
162
Prapravnuk Adamův
MAHALALEL, 895 let
4
(viz níže)
3382 př.n.l.
65
622 od stvoření světa
Adamův prapravnuk
let
METÚŠELACH, 969 let
let
Gn 4,21
„se stal praotcem těch,
kdo přebývají ve stanu a u stáda.“ -– Gn 4,20
JÁBAL OD ÁDY
Existuje kniha, nazvaná „Henochova kniha“,
„Byla pravděpodobně napsána nějakým
„Mistr všech řemeslníků, obrábějících měď a železo.“ Gn 4,22
Řecký „Vulkán“.
kteří neustále napadali západ, dokud je Otta
rozhodně nepora­zil a nezalo­žili uherský stát.
V severní Evropě se pořím­ská Britá­nie stala
obětí Anglů, Sasů, Dánů a Norů. Roku 911
získali Dánové území v severní Francii –
Norman­dii – a tento silný nový stát dobyl roku
1066 Anglii. Normané si také urvali nové
králov­ství na Sicílii a v jižní Itálii. Norové ze
Skandi­ná­vie vyrazili také na východ, kde byli
známí pod jménem Varja­gové. V průběhu 9.
století zde založili knížectví v Novgo­rodě,
Kyjevě a jinde. Na konci 10. století sjedno­til
Lovci
EURASIE
Století po konci západní římské říše založili
Frankové velký a mocný stát vrcho­lící roku 800
koruno­vací Karla Velikého za císaře. Po jeho
smrti se tato říše (známá tím, že Německo
prohla­šo­valo za Svatou římskou říši) rozdě­lila
na části, které se staly francouz­ským králov­
stvím a za Otty I. němec­kou říší (962).
Ve východní Evropě pokra­čo­val zmatek
vyvolaný
přícho­d em
mnoha
kmenů
z východu, jako byli Turci, Avaři, Bulhaři
Uhři
a (Maďaři),
tato knížectví Vladi­mir Kyjev­ský do Rusi,
rodícího se Ruska. Ve 13. století ovládli tuto
oblast Mongo­lové, poražení nakonec roku 1380
u Kulikova. Mezitím zde vzrostl význam
V
Moskvy
a roku 1480 se Ivan III. prohlá­sil za
„cara celé Rusi“.
Výcho­do­řím­ská říše – říše byzant­ská – zbylá
bašta evrop­ské civili­zace za Justi­ni­ána (527–
565) znovu­do­byla většinu Středo­moř­ského
pobřeží a vyvrá­tila králov­ství Vandalů a Ostro­
gótů. Tato území ale neudr­žela dlouho
a v průběhu 7. století se ocitla pod tlakem
islám­ské expanze. V polovině tohoto století
muslim­ští Arabové dobyli severní Afriku
a Persii a vypudili Byzan­tince z Pales­tiny. Na
počátku 8. století stáli na hrani­cích Indie
a ovládali většinu Španěl­ska.
Křesťan­ská Evropa však úder oplatila. Roku
1098 začaly křížové výpravy, které v Pales­tině
daly vznik malým křesťan­ským enklá­vám. Ty
přeží­valy a zmenšo­valy se pod útoky islámu až
do konce 13. století. Křesťan­ská králov­ství
v sever­ním Španěl­sku se postupně znovu
zmocňo­vala poloo­strova. Poslední muslim­ský
stát, Granada, jim podlehl na konci 15. století.
Zatímco zbýva­jící silná, ale rozlehlá islám­ská
říše se brzy rozpa­dla, jejími nejvý­zna­mněj­šími
dědici na Střed­ním východě byli Seldžučtí
Turci, kteří v bitvě u Manzi­kertu (1071) připra­
vili Byzanc skoro o celou Malou Asii.
Třinácté století bylo stole­tím Mongolů. V první
polovině století dobyly tyto turecké kmeny
sjedno­cené Čingis­chá­nem (1167–1227) skoro
celou Eurasii – většinu Číny sungov­ské
dynastie (1234), Střední východ 1258, Kyjev
1240. Tento nápor je přivedl na okraj německé
Novgorod
CHANÁT
Teutonští rytíři,
knížectví
RUSKÁ
polské
KNÍŽECTVÍ
a
litevské
da G
ama
149
7
149
Granada
ISLÁ
MSKÉ
Křižácké
státy
C
LÍFÁ
TY
SAHARSKÁ P
O
protkaná obchodními c U Š Ť
es
KÁHIRA
Mosul
Asasíni
z Alamútu
0
–126
1258
Bagdád
Jeruzalém
–1
2 20
2
Samarkand
■ ■ ■ ■
1
Perské království
dobyté Mongoly –
HI
ÍLCHANÁT
Tímúrova říše
1398
Mamlúcký
sultanát
■ ■
■ ■
■
■ ■
■ ■
■ ■
■
■
■ ■
■
■
M ÁL
Č
AJ
Dillí
Africká království založená zvláště
na obchodu s otroky a zlatem
© Third Millennium Press Limited, editorial, design, layout and panel sequence, 1997.
Šíření islámu
podél
afrického
1498
pobřeží
am a
da G
o
c
Vas
1340 Hinduistický stát
Vidžajanagar
Í
N
A
Dynastie Sung svržena
ve 13. stol. Mongoly;
v polovině 14. stol.
vyhnáni dynastií Ming
CI
Vrchol za Tughlaka
(1325–1351), rozvrácen
po zničení Dillí Tímúrem
1347 Bahmanský
islámský stát
AKSUM
■
ŽL U T
Čchang-an
DILLÍSKÝ SULTANÁT
Mekka
■ ■ ■
ÁN
Darfur
Kanembornum
Wadaj
■
■
■
RM
mezi islámskou severn tami
íA
a vznikajícími státy stře frikou
dní A
friky
ŘÍŠE MALI A SONGHAJ
Jenne
Buchara
Řím
OSMANŠTÍ
Normanská
TURCI
království
přibližně
na konci
BYZANTSKÁ ŘÍŠE
11. stol.
A
Timbuktu
1220
–
1218
BA
Va
s
2
RY
UH
M O
N G
Karakorum
O L
O V É
NA
CHÁ
1211–1215
HO
É
LK
VE
E
Peking
ÍŠ
Ř
A
Saraj
I
AŘ
Srbové
LH
U
Papežský
B
stát
Konstantinopolis
H
co
K
bus
olum
Janov Benátky
M
KU
■
CI
Gaskoňsko
Avignon
Španělsko
vyrváno
islámu 1492
I
ÁN
ÁŘ
EK
N Paříž
ZLATÁ HORDA
Kyjev
■
FRA
ČAGATAJŮV
CHANÁT
■ ■
NĚMECKÁ
Čechy
ŘÍŠE
Normandie
23
Cabot 1497
Největší rozsah
mongolské nadvlády
1237–
1241
Thajci
Království Dai Viet
pohltilo jižní oblast
v 11.–15. století
Khmerské království
upadá
ve 14. století
1274 a 1281: Mongolská
invaze do Japonska
zmařena bouřemi –
„Kamikadze“ („Božský vichr“)
3
Od Adama k Mojžíšovi existuje jen 5 mezičlánků (S Kehatem 6). Od Stvoření do Mojžíšovy smrti uplynulo 2553 let, takže těmito 6 mezičlánky mohly
být podle tradice stanoveny dějiny člověka od stvoření světa do Mojžíšovy smrti na dobu 2553 let.
ale všeobecně je považována za apokryf.
horlivým křesťanem v 1. století.“
ThDr. Robinson, Bib. Dic. Ed.
3130 př. n. l.
874 od stv. sv.
14
243
ADAM, 687 let
METÚŠELAHOVI, 628
k
JUDE (14) mluví o Henochovi jak o prorokovi.
Henocha je v kapitole 5, 24.
ŠÉMOVI, 452
let k
let IZÁKOVI, 77
k
53
50
98
3017 př. n. l.
987 po stv. sv.
AMRÁMOVI, 61 k MOJŽÍŠOVI
LÉVIMU, 70 l. k
58
104
KEHAT 42
k
Arabské jméno Henocha je Idrís a podle arabské tradice byl vynikajícím astronomem,
matematikem a prorokem Božím.
A chodil Henoch s Bohem 365 let. „A zplodil syny a dcery.“ Gn 5, 22
„A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.“ Gn 5, 24
JARED, 962
let
MAHALALEL, 895
let
KÉNAN, 910
let
Manželství mezi bratrem a sestrou bylo běžným zvykem až do roku 1491 př. n. l., kdy bylo Mojžíšovým zákonem zakázáno.
„O Šétovi a jeho potomcích se říká, že byli velice dobří a ctnostní, a že žili velice šťastně, bez jakýchkoli podstatných neštěstí po sedm generací.“ Josephus Flavius.
„Šét a jeho potomci byli vynálezci onoho zvláštního druhu učenosti, která se zabývá nebeskými tělesy a jejich uspořádáním.“
Josephus Flavius.
LÁMECH,
56
777
3130 př. n. l.
874 od stv. sv.
70
50
60
40
90
50
60
70
80
31
2
„A zplodil syny a dcery.“ Gn 5, 30
10
Talent vážil přibližně 125 trójských liber.
Talent stříbra měl cenu 353 libry, 11 šilinků, 10 pencí.
Talent zlata měl cenu 5075 liber, 15 šilinků, 7 pencí.
10
20
30
let
40
LÁMECH,
10
20
30
90
50
60
70
80
40
30
182
11
„A zplodil syny a dcery.“ Gn 5, 26
Otazník (?) znamená, že datum je neznámé nebo
nejisté.
30
„Všech dnů
Lámech mohl mluvit s Adamem 56 let
90
10
20
1056 od stv. sv.
O
Lagos
GABUN
REPUBLIKA
KONGO
Kinshasa
TANZÁNIE
A N D
Y
ONIE
C H I
L E
P AT AG
Falklandy
(Br.)
LITVA
O
POLSKO
Melbourne
POHOŘÍ UR
AL
(Japonský
loutkový stát
1932–1945)
SKA
ARÁBIE
1898: Anglo-egyptský
zábor Súdánu
mahdistické říši
ERITREA
Chartúm
Addis
Ababa
Fašoda
ETIOPIE
© Third Millennium Press Limited, editorial, design, layout and panel sequence, 1997.
řek
a
tá
ÁN
Kuvajt
EGYPT Suezský průplav
(1869)
Britský
protektorát
SAÚDSKÁ
1882–1947
IM
SAE
Karáčí
O
Dillí
MARÁTHSKÁ
KONFEDERACE
I N D I E
TIBET
ÁL
NE
PÁ
Goa
Britské
imperiální državy
INDICKÁ ŘÍŠE
a BARMA
od 19. století do 1947/8
Šanghaj
g- c ‘ - t
Jan
L
Bengál- BANGLADÉŠ
sko
Hongkong
BARMA
Hajdarábád
JE M EN
AJ
ng
ÍRÁN
(Persie)
Jižní Korea
&
&
Žl u
‘ia
IRÁK
Největší rozsah
japonského
císařství
za 2. světové
války
Severní Korea
TÁDŽIKISTÁN
Teherán
Rangún
Francouzská
nadvláda
1741–1754
TCHAJ-WAN
(Formosa)
„Nacionalistická Čína“
(1949–)
LAOS
THAJSKO
Bangkok
„NOEMOVI
KAMBODŽA
VIETNAM
rozdělený
ve válce
1946–1975
(bývalé francouzské
državy)
FILIPÍNY
(USA 1898–1946)
ČÍNA. Na počátku 17. století
začaly mandžuské kmeny
útočit na Velkou zeď a roku
1644 svrhly dynastii Mingů.
Nová mandžuská dynastie
Čching přetr­vala až do
20. století. Svého vrcholu
dosáhla za císaře Kchang-siho (1662–1722), který
vojen­skými taženími založil
„náraz­ní­kové“ státy kolem
jádra říše. Mongol­sko bylo
ovlád­nuto roku 1696, Tibet
byl připo­jen v roce 1724.
Uvnitř těchto hranic si Čína
žila vlast­ním způso­bem za
stoupa­jící izolace a zaostá­
vala za západ­ním pokro­
kem. V 19. století bylo čínské
císař­ství v rozkladu a stalo
se obětí agresiv­ních západ­
ních velmocí. Japonsko
vy-užilo výhody nejlépe,
když roku 1904 anekto­valo
čínského vazala Koreu.
Poslední mandžuský císař
abdiko­val v roce 1912.
Občan­s ká
válka
dala
Japonsku
příle­ž i­t ost
k vytvo­ření proja­po­nského
státu Mandžu­kuo v severní
Číně. Po osvobo­zení od
útočníků v závěru druhé
světové války se Čína propa­
dla do občan­ské války 1946–
1949. Komunis­tičtí vítězové,
kteří jsou u moci dosud,
nakonec oteví­rají zemi
západ­ním vlivům.
AUSTRÁLIE
Mandžukuo
Peking
N
N
NDÁ O
K
KYRGYZSTÁN
TÁ
IS
T
Damašek
IZRAEL
KIS
60
POUŠŤ
moc ozbro­je­nému západu za „želez­nou oponou“ v Evropě a pečovala o mocné politiky
v rozví­je­jí­cích se zemích „třetího světa“. V roce 1989 však komunis­tický systém selhal
a SSSR se rozpadl. Východní Evropa oslavo­vala svobodu podobně jako nové repub­liky
ve střední Asii.
KA
RS
Rozklad osman­ské říše v Evropě podní­tila první světová válka (1914–1918),
která zahubila 8 milionů lidí. Po rozpa­či­tém míru obnovu­jící se fašis­tické
Německo anekto­valo Rakousko a ve spoje­nectví s fašis­tic­kým režimem Itálie
ničilo světa­díl a svět v dokonce ještě horší druhé světové válce (1939–1945).
Účast­nily se jí skoro všechny velké státy světa, zahynulo kolem 50 milionů lidí
včetně 7 milionů Židů syste­ma­ticky vraždě­ných nacisty. Po válce poskytl nový
stát Izrael domov Židům, ale vypukl zdánlivě neřeši­telný konflikt s jeho
arabskými sousedy, kteří teprve nedávno získali nezávi­slost po rozpadu
turecké říše.
Jak se na konci 2. tisíci­letí ukazuje, občan­ské války a útisk pokra­čují dál na
celém světě. Společ­nost národů, založená po první světové válce v roce 1920,
aby dalším válkám zabrá­nila, ve svém poslání selhala. Mnohem úspěš­nější jsou
Spojené národy (OSN), založené roku 1945, které lépe vyvinuly prostředky
k udržo­vání míru silou, budují zdravot­nické a veřejně prospěšné organi­zace
po celé planetě, usilují o řešení problémů v bývalé Jugoslá­vii.
SÝRIE
Bejrút
Jeruzalém
Káhira
(italská 1911–1943)
Nezávislost 1949
HOLANDSKÁ
VÝCHODNÍ INDIE
(INDONÉSIE 1949)
☞
SA
R
LIBYE
Republika 1920
Kypr
rozdělen
Turky 1974
FILIPÍNY
(španělské do 1898)
V Německu se Prusko přemě­ňo­valo v nový vojen­sky silný
stát. Svého prvního vrcholu dosáhlo za Fridri­cha Velikého.
Mezitím rychle expan­do­val nově sjedno­cený ruský stát;
roku 1552 anekto­val Kazaň, 1556 Astra­chaň a Rusové stáli
u ústí Volhy.
TURKMENISTÁN
H
(francouzské 1883–1956)
1830–1962)
(francouzské 1912–1956)
MAROKO
TURECKO
IS
TUNISKO
ALŽÍRSKO (francouzské
BE
ÁZERBAJDŽÁN
CKÁ
IRÁ
KONS LKA
IRÁ VÁ –1988
0
198
1412
UZ
GRUZIE
TÁ
BULHARSKO
Istanbul
Albánie
Sjednocení Itálie
1860
ŘECKO
INDIE. Báburovi (1494–1530) padlo
snadno za oběť mnoho států, když roku
1505 získal vládu v Kábulu. V roce 1526
zničil dillíský sulta­nát a ovládl severní
Indii. Jeho mughal­ská říše se
v 17. století rozší­řila až na nemuslim­
ský jih. Mughal Aurang­zéb rozši­řo­val
říši dál, proná­sle­do­val hindu­i­sty
a podně­co­val opozici v maráth­ských
státech. Indie se opět rozpa­dla. V 19.
století zesílil tlak západ­ních velmocí.
Britá­nie bojovala s Francií o nadvládu,
Britá­nie zvítě­zila a ustavila indické
císař­ství, které trvalo do roku 1947, kdy
byla poskyt­nuta nezávi­slost muslim­
skému Pákistánu a hindu­is­tické Indii.
V roce 1971 se východní Pákistán
osamo­stat­nil a stal se Bangla­déší.
MONGOLSKO
K
IE
PÁ
Řím
ÁV
ÁN
SL
RUMUNSKO
M
ŠPANĚLSKO
GO
LS K
O
ITÁLIE
JU
Kapské
Město
KAZACHSTÁN
R A K OUSK O MAĎARSKO
MÁ
FRANCIE
UKRAJINA
Vídeň
ČÍNA
Mingovská dynastie
svržena 1644
mandžuskými nájezdníky:
mandžuská dynastie
Čching (do 1911)
Linie nejvzdálenějšího postupu
německých nacistických sil
za 2. světové války
ÁN
NĚ
ZSK
ESK
OSLO O
VE N S K
SO
Paříž
BĚLORUSKO
SLE
GH
KO
MECČ
L AJ
Dillí
Osud Evropy dále ovládaly dynastie, ale v 16. a 17. století
se objevily moderní centra­li­zo­vané národní státy a střelný
prach zvýšil ničivé schop­nosti jejich armád a flotil. Silné
„absolu­tis­tické“ monar­chie si vzaly za svůj vzor expan­zi­o­
nis­tic­kou Francii Ludvíka XIV. (1643–1715), zatímco
dynamické obchod­nické národy Britá­nie a Nizozemí se
potýkaly se zámoř­skými ambicemi Francie a Španěl­ska.
Zatímco hrozba islámu ustupo­vala a vrátila se krátkým
osman­ským výpadem k branám Vídně roku 1683, hlavní
hrozba evrop­skému křesťans­tví spočí­vala přímo v něm: ve
20. letech 16. století refor­mace rozdě­lila církev a začala
doslova trhat Evropu na kusy. V 17. století nábožen­ské
války mezi protes­tant­skými a katolic­kými státy způso­bily
mnoho utrpení a zkázy.
AF
Berlín
ŠPANĚLSKÉ
MÍSTOKRÁLOVSTVÍ
RIO DE LA PLATA
JIŽNÍ Johannesburg
AFRIKA
V roce 1917 byl ruský carský režim svržen a Rusko se stalo komunis­tic­kou repub­li­kou.
Německý vpád za 2. světové války byl velmi zniču­jící, ale za diktá­tora Stalina získal
Sovět­ský svaz vládu nad polovi­nou Evropy a stal se jednou ze dvou „super­vel­mocí“.
V konfron­taci se západ­ními demokra­ciemi v posled­ních 40 letech čelila sovět­ská vojen­ská
JOR
S
Londýn
Moskva
LOTYŠSKO
P RU SK
19. a 20. století
Afrika jižně od Sahary:
barvy označují původní
koloniální mocnost
Buenos
Aires URUGUAY
ARGENTINA
ZIMBAB-
BOTS- WE
WANA
IE
Holandsko
Belgie
NAMIB
GUAY
RA
PA
Santiago
Rio de Janeiro
Sa~o Paolo
R
MALAWI
ANGOLA
ZAMBIE
BOLÍVIE
PERUÁNSKÉ
MÍSTOKRÁLOVSTVÍ
MÁ
KEŇA
AGA
D
A N
Y
NA
NIGÉRIE
ER
UN
POBŘEŽÍ
SLONOVINY
YA
HI
BÁBUR
1526
dynastie Tokugawa
sjednocuje
celé Japonsko;
mír a izolace
po 2,5 stol.
Kjóto
Peking
Vrchol safíjovské Persie
za šácha Abbáse Velikého
Barma
(1587–1629)
Vrchol mughalské říše založené Báburem
ČAD
Siam Vietnam
(z Afghánistánu) za Akbara
(1556–1605)
SÚDÁN
Velký mughal Aurangzéb (1658–1707)
říši rozšířil. Přesto se však hlavními
STŘEDOAFRICKÁ ETIOPIE
nepřáteli staly maráthské státy
REPUBLIKA
SOMÁLSKO
Singapur
MAD
EKVÁDOR
PERU
Lima
GU
ESTONSKO
Madrid
MALI
70
Ochotsk
Na konci 17. stol. a počátku 18. stol.
čínská expanze kvůli vytvoření nárazníkových JAPONSKO
států (Mongolsko, Tibet aj.) na hranicích 1603
PO
U Š Ť
GUINEA
OB
Od CHOD S
do 20. let 1 OTROKY
polo
6
viny . století
19. st
oletí
PORTUGALSKÉ
MÍSTOKRÁLOVSTVÍ
BRAZÍLIE
(Nezávislost 1822)
KOLUMBIE
KÁ
80
Jakutsk
MUGHALSKÁ ŘÍŠE
KA
M
VENEZUELA
MÍSTOKRÁLOVSTVÍ
NOVÁ GRANADA
HARS
SONGHAJ
Panamský průplav
1914
Caracas
VELKÁ Dánsko
BRITÁNIE
IRSKO
(1937)
Rio del
Oro
18. a 19.
století
PERSIE
(ÍRÁN)
OSMANSKÁ ŘÍŠE
AN
DA
Kuba
Mexico
MÍSTOCity
KRÁLOVSTVÍ
NOVÉ ŠPANĚLSKO
MA
90
1632
1649
Kábul
O
K
RO
10
Irkutsk
Istanbul
UG
USA při získání
nezávislosti
1783
nělé
Špa
USA po válce
s Mexikem
Benátky
20
30
1604
Neapol
a Sicílie
PORTUGALSKO Madrid
rtu
MEXIKO
SKO
OUSK UHE R
RAK
40
Metúšelachových bylo
a dozvědět se příběh
28
a
New
York
Po
NOVÝ SVĚT. Západní Evropa
rychle koloni­zo­vala a dobyla nově
objevené
konti­n enty.
Španělé
bleskově vyvrá­tili aztéc­kou a inckou
říši, vytvo­řili rozsáhlé impérium
a bohatli z ohromných zdrojů zlata
a stříbra. Koloni­zo­vat konti­nent
s nimi šla katolická církev, zatímco
protes­tant­ská šla s Holan­ďany,
Francouzi a Brity koloni­zo­vat severní
Ameriku. V 18. století bojovala
Francie s Britá­nií o ovlád­nutí nových
území. Britá­nie byla úspěš­nější,
avšak hlavní kolonie se brzy od jejího
impéria oddělily a vyhlá­sily nezávi­
slost. Roku 1783 se staly Spoje­nými
státy americ­kými a na severu vznikla
britská Kanada.
Španěl­ské a portu­gal­ské kolonie se
také vytrhly z poddans­tví na starém
světě ve 2. a 3. deseti­letí 19. století,
založily státy, které až donedávna
trpěly nesta­bi­li­tou a sklonem
k autori­tář­ské vládě.
Demokra­tické USA brzy spatřo­valy
svůj osud v obsazení území na
západě. Zbraněmi i smlou­vami toho
bylo dosaženo během 19. století.
Západní
hranice
postu­p o­v aly
k ticho­moř­skému pobřeží. Na konci
19. století, po trauma­ti­zu­jící občan­ské
válce, se USA staly plnou „imperia­
lis­tic­kou“ velmocí, když od Španěl­
ska získaly Kubu a Filipíny
a nakonec roku 1917 vstou­pily do
první světové války. Přistě­ho­va­lectví
z Evropy zemi posílilo, takže se
v polovině 20. století USA staly
jednou ze dvou „super­vel­mocí“,
nesmírně produk­tivní, s technic­kou
převa­hou, která jim umožnila roku
1969 vyslat člověka na Měsíc a vedla
Západ proti komunis­tic­kému bloku
během studené války (1945–1989).
PR
RUSKO
na sklonku
POLSKO 18. století
Vídeň
do 1806 FRANCIE
Napoleonova říše
(1812)
ŠPANĚLSKO
13 kolonií
Texas
1845
O
K
US
KONG
Francisco
VELKÁ
BRITÁNIE
Antverpy
Londýn
Paříž
Svatá říše římská
SA
HORY
USA
Irsko spojené
s Velkou
Británií
1801
lci
NATÉ
1848
San
Koupě
Louisiany
1803
AP P
POHALAČ
OŘ S K
Í É
SKAL
Oregon
1844
Francou
zi
Britové ané
a Holanď
Moskva
MOSA
MB
IK
K A N A D A
70. léta
Sankt Peterburg 16. stol.
Volh
a
é
ga
Omezené
ruské pronikání
(Aljaška prodána USA 1867)
Britov
50
12
Ruská expanze
v 16. a 17. století na Sibiř
1809
Skotsko spojené
s Anglií 1707
SPOLEČNOST
HUDSONOVA ZÁLIVU
60
70
29
Království Norska,
,
Švédska a Dánska
různě sjednocené.
Švédská baltská říše
(vrchol 1658)
se zhroutila 1718
ALJAŠKA
80
řek
80
Lámech byl prvním zaznamenaným mužem, který zemřel přirozenou smrtí dříve než jeho otec (o pět let).
tá
90
mluvil s Kénanem 179 let, s Mahalalelem 234 roky,
let
Metúšelach hovořil se Šétem 355 let, s Enóšem 453 roky, s Kénanem 548 let, s Mahalalelem 603 roky a s Henochem 300 let.
9
Stará tradice říká, že Adam měl 33 syny
a 23 dcery.
2948 př. n. l.
1056 od stv. sv.
14
126 let
950
Žlu
8
3474 př. n. l. Adamova smrt
930 po stv. sv.
2864 př. n. l.
1140 od stv. sv.
84 let
NOE,
2962 př. n. l.
1042 od stv. sv.
2769
př. n. l.
1235
od stv. sv.
Tokio
1945 – atomové bomby
končí druhou světovou válku
JAPONSKO. Tokuga­wův šógunát
ustavený roku 1603 přinesl
Japonsku dvě století míru. Západní
vlivy byly do 50. let 19. století
odmítány, a pak se země otevřela
obchodu. Japonsko se velmi rychle
moder­ni­zo­valo a na přelomu století
započalo s agresí vůči Koreji, Číně
a Rusku (od konce století
do roku 1904). V roce 1941 vstou­pilo
do 2. světové války zabrá­ním
americ­kých a evrop­ských dálno­vý­
chod­ních kolonií. Roku 1945 bylo
konečně poraženo pomocí atomo­
vých zbraní a další půlsto­letí
vyplnilo předvá­dě­ním udivu­jí­cího
ekono­mic­kého úspěchu.
Sydney
NOVÝ
ZÉLAND
Wellington
V 70. letech 16. století dosáhli Uralu, během
příštího deseti­letí s pomocí kozáků porazili
sibiř­ský chanát a v polovině 17. století byli
na pobřeží Tichého oceánu. V první
polovině 17. století zasaho­vali Poláci do
ruských dynastic­kých záleži­to­stí, ale karty
se otočily za časů Petra Velikého (1682–
1725), který odebral Švédům baltské země
a začal moder­ni­zo­vat a europe­iz
­ o­vat zemi.
Kateřina Veliká (1762–1796) vedla úspěšné
války za rozší­ření Ruska na jih na účet
Turků.
Polsko, kdysi utlačo­va­tel Ruska, zmizelo
z mapy na konci 18. století, rozdě­leno mezi
Rusko, Prusko a Rakousko. Nezávi­slosti
dosáhlo jen krátce za Napole­ona a pak opět
ve 20. století.
Evrop­ská expanze zasáhla celý svět.
V Novém světě zaklá­daly kolonie Španěl­
sko, Portu­gal­sko, Francie a Britá­nie. Portu­
gal­ští obchod­níci proni­kli do Indic­kého
a Tichého oceánu. Holand­ští mořep­lavci
vytvo­řili impérium ve Východní Indii,
Britá­nie a Francie sváděly imperia­lis­tický
zápas o Indii. K poslední velké fázi imperia­
lis­tic­kého dobývání území v Africe došlo
v posled­ních letech 19. století, kdy byl světa­
díl chvatně rozpar­ce­lo­ván mezi hladové
velmoci, mezi nimiž bylo teď i Německo.
Tato velká impéria přetr­vala do poloviny
20. století, kdy byla po druhé světové válce
smetena.
Francouz­ská revoluce (1789) odstar­to­vala
v Evropě války na čtvrt století. Po krátké
vládě Napole­ona Bonaparta (francouz­ské
císař­ství) a jeho pádu v roce 1815 nastalo
v Evropě půlsto­letí poměr­ného míru. Pak
roku 1870 sjedno­tily pruské armády severní
Německo a vytvo­řily německé císař­ství (na
přilehlé mapce tmavoh­nědá barva). Zaned­louho v Evropě vznikly dva ozbro­jené
tábory: Britá­nie, Francie a Rusko čelili
Německu a jeho jižnímu sousedu RakouskuUhersku (na mapce světle žlutá).
synů
a1
1752
dce
ru,
176
5.
ny
.
JÁKOB změnil jméno na IZRAEL. 1751
Izák a Jákob nalezli své ženy
v Mezopotámii.
1836.
1836
.
se
.
30
20
GN
2, 8
,9
17
73
2369
90
80
18
JÁKOB,
. n. l.
„HLEDÁM NEVĚSTU
PRO SVÉHO PÁNA.”
DA
1.
GERŠÓN
CHESRÓN, Gn. 46, či CHESRÓM, Mt 1, 3
PEREZ měl 2 syn
y.
ZERACH
1715 M
ěl 3 syn
y, Gn
46,
12,
?
a
2 . K E H AT ,
2
70
3. N
40
30
20
„DŮM BOŽÍ“
90
80
70
50
60
ec Mojžíše,Árona a Miriam.
17 P E R E S
40
30
20
ISÁKŮV SLUHA
1706
Jákob a celá
jeho rodina
jdou
do
Egypta.
IZÁK
1716
VE VĚKU 17 LET
BYL JOSEF PRODÁN DO EGYPTA.
22
JOSEF
USTANOVEN
SPRÁVCEM
EGYPTA
V R. 1715
PŘ. N. L.
VELKÁ
50 LET
SFINGA
prorokyn
30
20
25
10
POSLEDNÍ KRÁL – 61
JOSEPH PRVNÍM MINISTREM R O K
APOPH
Umírá na hoře Hór.
ISE
90
80
70
50
60
Mojžíš na hoře Choréb
40
30
20
DATUM EXODU:
POOLE
1652
HALES
1648
UNSEN
1320
USHER
1491
Čtvererc
o str. 2,28 m.
22 LET.
SYN.
ZAVEDL VOZY
TAŽENÉ KOŇMI. PRVNÍ
ZOBRAZEN NA PAMÁTKÁCH.
PRVNÍ NAPADL ASII.
HATŠEP­SO­WET
(královna), 20 LET.
Dcera Thutmóse I.
Nosila mužské šaty.
Největší egyptský dobyva­tel.
Ozdobil zemi velko­le­pými chrámy a umělec­
kými díly, posta­vil newyor­ský obelisk
a velkou desku
v Karnaku.
1451
1491. ZAČÍNÁ TEOKRACIE A TRVÁ
396 LET.
EGYPT
MOJŽÍŠ
THUTMÓSE III. Veliký. 40 let.
1451
JOZU E, 25
Mojžíš umírá
na hoře
Nebó,
1451.
40letá
cesta
pouští
AMENHOTEP II.
31 LET.
SYN.
AMENHOTEP III.
1409
Ůčes žen z vyšší
egyptské
společnosti
AMENHOTEP
IV.
36 LET. SYN
POSTAVIL VELKÝ AMMONŮV
STAR ŠÍ
1426
CHRÁM V LUXORU, MEMNONOVY
ZAVEDL UCTÍVÁNÍ KOLOSY, 20 m VYSOKÉ. 18 m
SLUNCE..
HAREMHEB,
TUTANCHAMÓN
20 LET(?)
36 LET.
ZAVEDL STARÉ
EGYPTSKÉ BOHY.
VYSOKÝ, DOSUD STOJÍCÍ.
EGYPTSKÝ KOVÁŘ
Egyptský bůh APIS
Měch
RAMESSE
VELIKÝ,
nebo
SESOSTRIS
MANEFTA.
A M AT- N Í N .
E-
ASÝRIE,
DAGAN.
SAMŠI-ADAD I.
POSTAVIL CHRÁM
ANUA A ADADA.
1820
Znovupostavení o 700
BIRCH.
LARSA
R I M S Í N ČI
I LT
KUDURMABUK
SYN.
Z AT
Celá Babylonie natrvalo sjednocena.
CHAMMURABI,
A M M I D I TA N A .
E R I S Í N SYN K U D U R M A B U K A .
AKKAD
N A R Á M S Í N , S Y N . E L L AT - G U L A , K R Á L O V N A .
BABYLON
KASITSKÁ DYNASTIE.
V E L K Ý N Á R O D N Í C H R Á M A Š Š U R OV I
V H L AV N Í M M Ě S T Ě A Š Š U R U ,
K D E B Y LY N A L E Z E N Y J E H O C I H LY .
1750
v
neznámý.
LÝ D I E a F R ý G I E
MALÉ ASII
ATY-ADANŠTÍ KRÁLOVÉ. 1. DYNAST
1750
Za vlády Ógyga, kolem r. 1764,
potopa tak zaplavila Attiku, že
zůstala pustá téměř 200 let. Blair.
První přistěhování
do Řecka,
Ínachos, 1856.
založil ARGOS
ÍNACHOS
1807
CIVILIZACE
„Chronologie ze z nich (z památek)
nedá odvodit.“ – Baron Bunsen.
„Největší překážkou při stanovení
řádné egyptské chronologie je
skutečnost, že sami Egypťané nikdy
žádnou chronologii neměli.“ –
M. Mariette, ředitel Služby pro
zachování egyptských památek.
MANÉTHÓ, egyptský historik, který psal
v době Ptolemaie Filadelfa, rozdělil
egyptskou historii na tři období, a sice:
Starou říši, Střední říši a Novou říši,
kterým přisoudil v pořadí jedenáct, šest
a čtrnáct dynastií – celkem jedenatřicet
– a ke každé dynastii připojil seznam
králů s roky panování. Všichni
egyptologové s výjimkou jednoho – M.
Marietta – souhlasí, že tyto dynastie
více či méně existovaly (v dané době)
a výše uvedená tabulka zachycuje
různost názorů, které jsou dynastiím
připisovány.
SKÉ ŘÍŠE
2450? či 2250–1750 př. n. l.
1750–1500 př. n. l.
1500–332 př. n. l.
(Viz Letterpress.)
APIS, 35
ULAMBURIAŠ
ŠIMMAŠ-ŠIPAK I.
SAMSUILUNA.
KURIGALZU I.
A DA S I
1650
LÝ D I E
1712
ET
V
1582 to 355 př. n. l.
Autentická historie Řecka začíná perskou
invazí v r. 490 př. n. l.
ATLÁS, ASTRONOM,
1588
1852
1756
Pelas­gové byli dávnými obyva­teli Řecka a Itálie
a patřili patrně k indoe­vrop­ské rase. Byli nazýváni
Tyrhé­nové, Sikanové, Sikulové, Apulové atd. Od
Pelasgů pochá­zejí Dórové, Aiové a Iónové; všichni
byli Helény čili Řeky.
1800 př. n. l.
DYNASTIE ŠANG
1700 př. n. l.
© Third Millennium Press Limited, editorial, design, layout and panel sequence, 1997.
1500
PUZURAŠŠUR
1450
TEOKLYMOS
TRIOLOS
ILIUM
ROZSEKL ALEXANDR VELIKÝ.
JEJÍ JEMNOU TRADIČNÍ HISTORII UČINIL
HOMÉR NESMRTELNOU.
DA R DA N O S , VYSTAVĚL
TNEA SUT UKP U R
O
S
ERICHTH
MĚSTO DARDANOS
JE PO
SVÉM OTCI.
Zakládá Trójské království.
1400
1420
GORDIOS, VYNÁLEZCE GORICKÉHO UZLU, KTERÝ
1460
90
1500
ČILI
1400
1449
1480
ONIOS
Pověstný svým majet­kem;
rolni­čil, vynalezl káry, bojové vozy
1485. Danaos odchází z Egypta do Argu.
1490. Lakedaimón se žení se DA
49 jeho dcer zabilo na jeho příkaz své manžely o svatební noci.
N
Spartou. Založení města Sparty PŘICHAOS
zachrá­nila svého manžela Lynkea.
1485 ÁZÍ
DANAOS
KROTOPAS GELA- NASTUPUJE
TRIOPAS
52
1556
ATHÉNY.
NOR
1506
1485
1475
1503 DEUKALIÓN PŘICHÁZÍ DO ATTIKY.
KEKROPS I. KRANAOS
AMFIKTYÓN
LYNKEOS,
HELÉN, MÝTICKÝ
Danaův
zeť.
PŘEDEK VŠECH
ŘEKŮ.
1459
1425
E R I C H T H ON I O S ,
T H É B y
AT T I K A
4. král.
PAN
KADMOS, zakládá Théby P O LY D Ó R O S L A B D A K O S
1493
ATHÉNY.
KEKROPS Z EGYPTA
ZAKLÁDÁ ATHÉNY
V R.1556.
1459
1430
O Kadmovi se říká, že v roce 1493 zavedl v Řecku patnáct foinic­
kých písmen. Jejich forma se postupně měnila, až se stala zákla­
dem latinky, použí­vané dnes v Evropě a v Americe.
Arundel­ské mramory.
„Kadmos jako první vynalezl zázračné umění, jež maluje
myšlenky a hovoří k očím.“
PE
LA
1504. INSTITUCE
A E R O PA G U .
SG
o vé
1498. Amfiktyón zavedl v Thébách amfiktyonický
koncil.
Z THESÁLIE SE USAZUJÍ V ITÁLII.
Deuka­li­ó­nova potopa v Thesá­lii je datována Eusebiem do r. 1503. Někteří ji považují za obdobu Noemovy potopy, jiní tvrdí, že
byla pouze místní, když se rozvod­nila řeka Péneios, a že ji zasta­vilo zemět­ře­sení mezi horami Olympos a Ossa. Deuka­lión,
který vládl v Thesá­lii, se spolu se svou ženou Pyrrhou zachrá­nil na hoře Parnás­sos.
Rok př. n. l..
ihned po odstavení a císařem
se stal ve 12 letech. Objevil použití magnetu a učinil řadu
pozoruhodných vynálezů. – Čínské dějiny.
TRÓJA
1425
AŠŠUR NIRARI I.
AŠŠUR-BEL-NIŠÍŠU
HRANIČNÍ
NABÚ-DÁN PROJEDNÁVÁNA
LINIE S BABYLONIÍ.
SKAMANDROS
FORBAS
„Ukazuje učení světských dějin, prozkoumaných na základě monumentů
1694
a jiných památek.“ Rawlinson.
CHUANG-TI. Začal mluvit
1546
ŘECKO
CHRONOLOGICKÁ TABULKA
Datum potopy podle Septuaginty....................................................... 3200
Vznik egyptské monarchie (přibližně)
................................................
2450
Vznik babylonské monarchie (přibližně.............................................2300
Nejstarší stopy civilizace v Malé Asii .............................................. 2000
Vzestup Foinikie .................................................................................. 1550
Vzestup Asýrie ...................................................................................... 1500
Nejstarší íránská civilizace (Zendavesta)........................................... 1500
Nejstarší indická civilizace (Védy) ..................................................... 1200
Nejstarší helénská civilizace (Homér)................................................ 1200
Počátek civilizace ve Frýgii a Lýdii...................................................... 900
Počátek etruské civilizace ...................................................................... 650
Počátek civilizace v Lykii....................................................................... 600
1550
Začíná
chronologie
Arundelských
mramorů.
Pelasgové z Arkádie osídlují ITÁLII čili LATINUM.
1550
MALÉ ASII
BURNABURIAŠ II.
V této době
začínají dějiny
spojeného Babylonu.
1450
A D R Y M E T O S , král
IE
BRATR
SYN ARGŮV
1684
1652
R 1710
1617
ITÁ URIE
LIE
Osadníci z Arkádie, pod vedením Etruse, se usadili v jižní Itálii v r.
ZVELIČENÉ CHRONOLOGIE
„Zveličení chronologie je společné u značného počtu národů, ale 1710 př. n. l. Zemi dali jméno Etrurie. Později se jmeno­vala Velké
kritické zkoumání prokázalo jejich omyl; ve všech případech Řecko – skládalo se z nezávi­slých států, založe­ných řeckými
kromě jednoho. Mnoho milionů let, postulovaných pro své osadníky v jižní Itálii, na Sicílii apod., počínaje rokem 974 př. n. l.
minulé civilizace a historii Babyloňany a Asyřany, Indy, Číňany Pando­sia a Metapon­tum byly založeny v r. 774, Kýmé v r. 1034. Tyto
a dalšími se ukázalo být čistými smyšlenkami, zcela nehodnými
důvěry. Vědci, zabývající se klínopisem, přesvědčivě datují státy byly zničeny proto, že se posta­vily na stranu Hanni­ba­lovu, když
vznik Babylonu okolo r. 2300 př. n. l., Asýrie kolem r. 1500 př. n. v r. 216 př. n. l. pronikl do Itálie. Syrakusy byly založeny v r. 734, Leoni­
l. Nejlepší indoíránisté kladou úsvit íránské civilizace kolem r. tum a Catania r. 730, Sybaris 721, Krotona 710, Taren­tum 708,
1500 př. n. l. a indické kolem r. 1200 př. n. l. Sinologové nemohou Agrigen­tum 582 a Thurium 432 př. n. l. Pelas­gové z Řecka spolu
nalézt nic pevného či podstatného v minulosti „Nebeské říše“ s domoro­dými obyva­teli (Umbrové, Etrus­kové a Oskové) vytvo­řili
dříve než v r. 781 př. n. l. nebo nejdéle 1154 př. n. l.“ – Rawlinson. proslu­lou latin­skou rasu, dosud ovláda­jící jižní část Evropy. Dějiny
Itálie se záhy mění v dějiny Říma.
Tam, kde jsou vložena mýtická jména, je sledována tradiční
historie. Jestliže se panovník objevuje v historii biblických nebo
jiných dějinách pod známým jménem, má toto jméno na nástěnné
mapě přednost před národními názvy.
1747
KARAINDAŠ
MELIŠIPAK I.
KARA KIT. MARUTTAŠ-ŠIPAK
NAZIMARUTAŠ I. BURNABURYAŠ I. ŠAGARAKTIAŠ
A Š Š U R -„ZP ÁAN KZ IE R
- E S I R . ERIBA-ADAD
MÍ“
SKUTEČNÁ HISTORIE ASÝRIE ZAČÍNÁ V TÉTO DOBĚ
AŠŠUR-NADIN-ACHÉCHÉ
N I N I P - T U G U L - A S R I
Potomek
Sargona.
1600
ARGOS,
28. PELASGOS I. KRIASOS, 35.
ZAKLÁDÁ ARGOS
HRA „SUDÁ–LICHÁ“
ASÝRIE
BEL-BANI, syn
1773. Foroneus zavedl zvyk nabízení obětí bohům. Od Ínacha do invaze Danaa
v r. 1745 vládlo v Argu 9 či 10 králů, kteří byli nazýváni Ínachidové. Jméno
Argos dostalo království až za vlády Arga v r. 1712.
ÓGYGES, KRÁL
BOÉTIE
POTOPA v ATTICE, 1764
FORONEUS, 60.
1796
Výheň
BABYLONIE, hlavní město BABYLON
o d t r ž e n á b a by l o n s k á k o l o n i e , h l a v n í m ě s t o A Š Š U R . 1 7 0 0 .
II.
ILAKABKABU. SAMŠI-ADAD
BEL-KABKABU
SYN, POSTAVIL
ILU-BA
ERIŠUM, SYN
Založil asyrskou monarchii. Rozsah
1800
LET POZDĚJI.
{
SIMTIŠILCHAK
PÁD KARRAKU
45 let.
Vládl
od Perského zálivu
ke Středozemnímu moři.
SÍN-IDDINA, SYN
IŠM
Datum neznámé.
SAR GON Z Akk adu .
a AKKADU.
PRAVDĚPODOBNĚ
FARAON
Z EXODU.
140 m vysoká.
227 m do čtverce.
Na ploše 48 500
2
ELAMITÉmv. BABYLONII
VELKÁ PYRAMIDA poblíž GÍZY.
Postavena dříve než pyramidy.
1
při vstupu do
1. OLTÁŘ ZÁPALNOU
A G É N O R , 1. KRÁL
O T E C K A D M Ů V.
Výroba cihel
10
NACHŠÓN
MOSAZNÝ
HAD.
ZÁKON
VYHLÁŠENÝ
NA SINAJI
V R. 1491.
Z L AT É T E L E
* S VÝJIMKOU TĚCH, KTERÉ POSTAVILO
UVEDENÝCH 6 KRÁLŮ. (Viz Letterpress)
Stavitelé pyramid
viz dolní část
20. století
př. n. l.
2
Mojžíše a Árona.
FOINIKIE
24 LET
VYHNAL HYKSÓSE,
ZNOVUZŘÍDIL CHRÁMY.
1426 př. n. l.
1451 1/2
15 A M Í N A D A B
RÁ M
AMENHOTEP I THUTMOSE I.
26 LET
17,
kteří přežili
JOZUA.
1409
1491 VYSLÁNO 12 ZVĚDŮ,
LIDÉ REPTAJÍ A VRACEJÍ SE
DO POUŠTĚ NA 40 LET.
Trója, Athény a Théby byly založeny
za Mojžíšových dnů.
21 5 L E T
AHMÓSE
STARŠÍ
1451
NÁDAB, zabit (Lv. 10,
2).
ě a sest
ra
40
JÁKOB A JEHO POTOMCI JSOU V EGYPTĚ 215 LET.
APOPHIS
49 LET
Od prsou
k hlavě
měřila 17 m.
Hlava má
v průměru
8,5 m.
Sfinga je
dlouhá 39 m.
M,
50
60
SKLIZEŇ, MLÁCENÍ OBILÍ ATD.
JOSEf
SPRÁVCE
38 LET
ABÍHÚ, zabit (Lv 10, 2).
NOVÁ
ŘÍŠE
V THÉBÁCH.
XVIII.
DYNASTIE.
1708
1715
začala v Dolním Egyptě Střední říše.
KRÁLOVÉ PA S T Ý Ř I – T Ř I D Y N A S T
I E – Ž ádné památky
A PA C H N A N
STAAN
ARCHLES
Jozue
poráží pět
králů z kanaánské země.
Joz 10
první velekněz, 1491 př. n. l.
Jeho výboje zahrnuly celý tehdy
známý svět: Arábii, Sýrii, Asýrii,
Babylo­n ii, Foini­k ii, Arménii,
Malou Asii, Danajské ostrovy
(pravdě­po­dobně Egejské ostrovy),
Kypr, Etiopii, Libyii a Núbii.
Dr. Birch.
a obchodníky starověku. Z Foinikie pochází původní římská abeceda.
1451
Í TA M A R
ÁRO N,
EGYPT NA VRCHOLU SLÁVY
ZA THUTMÓSE III.,
„egyptského Alexandra“.
Jákob a jeho rodina jdou do Egypta. 1706
1728
MOJŽÍŠ, 120 let
2. ELÍEZER
, 1
23 ?
JA
Slavnostním
hlasem si lidé
vybrali Hospodina
jako krále,
kterému budou
sloužit. Joz 4, 2. Lidé byli
vybíráni jako
zvláštní
osvoboditelé od
utlačovatelů a
nazývali se soudci.
Tato teokracie
trvala 396 let (1491–
1095 př. n. l.), kdy
byl Saul zvolen
králem.
4 knihy = 65 let.
ELE
ON
TEOKRACIE.
z Efrajimova kmene
1509 Umírá v čase
Jozuovy smrti.
A Z A R ,N á s t u p c e Á r o n a . – N u 2 0 , 2 8
MIR
70
Překročení Jordánu,
dobytí a dědictví
země.
Po Mojžíšově smrti byl 25 let hlavou
a vůdcem Izraelitů Jozue.
o važena.
ELÍŠEBA
80
JOzue, 25 let.
Provedeno sčítání lidu.
11 kmenů
603,550
Levité a kněží 22,300
Celkem 625,850
JOZUE, 110,
1571
ÁR
16
CHESRón
jžíš
1417. První područí –
Mezopotámii
(Sýrii),
8 let. 1409. První
soudce Otníel, 40 let.
1369. Druhé područí –
Eglónovi z Moábu,
18 let. ? Třetí područí
– Filištínům. 1369. Druhý
soudce, Ehúd. „Mír 80
let“. 1358. Čtvrté
područí – Jabínovi
a Síserovi, 20 let.
1356 Třetí soudce,
Šamgar, 18 let. 1338.
Č
tvrtý
6. kniha:
4. kniha,
NUMERI, 39 let.
1. GERŠOM
1574
?
90
Gn 28,18
v kanaánské zemi 215 let.
M
HOŘÍCÍ KŘOVÍ V MIDJÁNU, 1491.
10
215 let po „Povolání Abraháma“ odešel Jákob
s rodinou do Egypta. O 215 let později dostal Mojžíš
zákon na Sinaji.
JOSEFŮV SEN
Mo
ÍŠ, 120 let.
OJŽ
A M R A M , ot
13 3
SIPORA,
24
10
1715 př. n. l.
l.
BÉT-EL.
Gn 28, 12
1779
Mojžíšův
tchán
let před
MALACHJÁŠEM.
23
EZR
JUDA, 53
.
. n.
1768 př
JÁKOBŮV ŽEBŘÍK
REBEKA.
1856.
50
60
68.
1238
vnuky, K D Y Ž
JÁKO B ODEŠ EL
DO EGYP TA.
1536.
JITRO, midjánský kněz.
(Viz rodokmen níže.)
ÓN
1. CH
let
ANÓ
K
v GENESIS.
Z JÁKOBOVÝCH DĚTÍ A VNUKŮ VSTOUPILO DO EGYPTA 66 DUŠÍ.
Gn. 46, 26. S 9 ŽENAMI JEHO SYNŮ JICH BYLO 75. SK 7, 14.
10
1836 př
1716 :
JU
.
.
vé
nů
no
sy
sy
.6
.3
EÓN
.
IM
BEN
ite
Ú
1. R
om
Ed
40
4.
Š
2.
ec
Ot
0
22
Voda přeměněna na krevPřekročení Rudého moře.
Žáby
vyhlášení zákonů.
Komáři
Stavba schrány smlouvy.
Mouchy
Dobytčí mor
TŘI
VELKÉ ZMĚNY:
Vředy
1. Únik ze zajetí.
Krupobití
Kobylky
2. Odchod do pouště.
Temnota.
3. Nový domov, nové zákony
Zavedena pascha
a nový způsob života.
10. Smrt všeho prvorozeného.
Exodus.
NÚN, od Efrajima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
?
1735. Od
1646
Léviho po
chází levi
.
tské kněž
1604 ena
stvo (137
3. MER
JÓKEBEDA, Amrám
).
ARI
ova teta a ž
L
ÚE n
1632, LÉVI umírá.
EM
4
1. J . jami 4. jákin
sy
2
no
18. kniha JÓB Z IDUMEJE, ARABSKÝ MUDRC.
6. ŠAUL
vé
.G
Má se za to, že je totožný s Jóbabem (1 Pa 1, 44),
n.
3.
který byl pravnukem Ezaua.
ohad
46
5. SÓCHAR
,9
.
2. PALÚ
4. CA
RMÍ
1817, HEB
ABRAHÁ
ER umírá
MACHP M KOUPIL PO
.
LE OD
ELAHA
EFRO
KUPE
(Gn. 23
CKÉ
), A NA NA A JESKYN
I U MAM
VÁŽIL
RE (NYN
MU 40
0
Í HEBR
ŠE
MINC
KELŮ
ON) OD
E
STŘÍBR
1846, ŠÉM umírá.
A. BĚŽN
É
(£40
).
OBĚŤ NA HOŘE V MÓRII.
VE VĚKU 127 LET.
KETÚRU, JEŽ MU PORODILA
(2) JEKŠÁNA, (3) MEDÁNA,
JIŠBÁHA, (6) ŠUÁCHA,
MNOHA ARABSKÝCH KMENŮ.
5. ISACHAR. Mě
l 4 syny.
I
ÉV
18
21
vo Gn
Abra
jče 26,
hám 1796.
34
umír
Když by
á
lo
E
zauovi
kanaan
4
0
B
Izákovi ejské ženy. let, vzal si dvěA S
a Rebe
ce jen hTy působily H E
M
ořké trá
„princů“.
AT
pení.
Gn 2
H.
5, 16 Gn. XXVI. 35.
MAH
Saracénů.
ALA
TH,
Sestř
enice
a žen
a
? I Chron. VII. 20
1635, JOSEF umírá.
12. BENJAMÍN. Nejmladší. Měl 10 synů. Gn. 46, 21
1732, RÁCHEL
umírá. Gn 35,
19
1689, JÁKOB umírá.
ZILPA.
8. AŠER. měl 4 syny a 1 dceru. (SERACH).
Rodokmen je doveden od Adama ke 12 synům
7. GAD. měl 7 synů.
Jákobovým, od nichž začíná izraelských ,,dvanáct
DÍNA.
kmenů“. Pak ,,kmen Léviho“ do Mojžíšovy smrti.
6. ZABULÓN. Mě
Kristovu větev od Judy, Perese aj. viz dole.
l 3 syny.
L
3.
od
H.
ov
JUDIT
960 Km
EFRAJIM, Gn. 1, 23
?
1745
49
17
9
174
IZ Á K , 1 8 0
E zau
,Jákob
SÁRA umírá
.
11
?
?
5 týdnů.
Opakování
zákona.
LEVITICUS, 1 měsíc.
Zákon a kněžské řády. Mojžíšova smrt
na hoře Nebó.
Popis svátků.
30 LET(?).
va
JOSEF, 110
10 MOROVÝCH RAN: TŘI VELKÉ UDÁLOSTI:
mě.
a že na
Já ko bo
ny
.
DEUTERONOMIUM.
nské ze
J Á KOB,147.
2s
y
145.
o kanaá
v Egyptě
a pohřben
naánské zemi.
měla 6
? / Pa 7, 20
ŠÚTELAH,
kniha:
5. kniha:
Exodus, tzn. „odchod“. Zahrnuje dějiny od Josefovy
smrti do postavení schrány smlouvy, tj. od r. 1635 do r. 1491.
3. kniha,
BERED,
7
Po 40 letech vstupují do kanaánské země, 1451 př. n. l.
Vstup d
ky.
bratr Rebe
sestřenice
Izáka
LI. měl 4 syny.
FTA
NE
9. D
AN
zahrnuje 2369 let dějin.B
IL
KA
Se
RÁC
LE
m
st
ře
H
2
EL, m
ni
A,
sy ěla
ce
ěla
?
MAKÍR,
? / Pa 7, 14.
MANASES.
EXODUS,
THUTMOSE II.
Amónovců.
Gn 19, 38
na
sy
i
ěl
m
EXODUS V R. 1491 PŘ. N. L. Z EGYPTA.
ZÁKON VYHLÁŠEN NA SINAJI.
430 po „POVOLÁNÍ.“
8 LET.
SYN
GENESIS,
2. kniha
PEREŠ,
THUTMÓES IV.
1. kniha,
Gn 19 37
JÁKOB a jeho rodina jdou
do EGYPTA, 1706 př. n. l.
CHUŠÍM.
23
46,
Gn.
13 LET.
SYN.
642 let po potopě, 215 let po Abrahámově povolání.
1356. Zavedení élysionských
mystérií.
Théby byly hlavním městem
řecké země, která se postupně
jmeno­vala Aonie, Messé­nie,
Ógygie, Hyantis a Boiótie.
Lakónie bylo staro­věké jméno
Sparty.
Athény byly hlavním městem staro­věké
Attiky. Vládlo jim 17 králů po sobě (487 let),
13 stálých archontů (316 let), 7 deseti­le­tých
archontů (70 let) a nakonec roční archonti
(760 let). Ve staro­věku byly nazývány
Vincent.
„Městem“ a jedním z očí Řecka. ČÍNA
V bitvě mezi parthským Fraatém a Skyty v r. 129 př. n. l. se Číňané posta­vili na
stranu Skytů, což je jejich první objevení se v dějinách. Lenglet.
V Indii dosáhl v této době
vrcholu Krišna.
Cicero nazval Korint „okem Řecka“. Vládla v něm monar­chie či oligar­chie až do r. 580 př. n. l., kdy byla nasto­lena repub­lika. Lucius
Mummius zničil Korint v r. 146 př. n. l. (Livius), znovu ho posta­vil Julius Caesar v r. 46 př. n. l. Roku 54 našeho letopočtu jej navští­vil Pavel
(Sk 18). Byl vydran­co­ván r. 396 n. l. Alari­chem a v r. 1146 sicil­skými Normany. V r. 1446 jej dobyli Turci, r. 1687 Benát­čané, 1714 znovu
Turci a nakonec v r. 1823 Řekové.
1600 př. n. l.
1500 př. n. l.
1400
S O U D C Ů . 271
rok dějin
DOBA OD OTNÍELA PO SAULA ČINÍ PODLE PŘEDCHÁ­ZE­JÍCÍ TABULKY ASI 500
LET, ALE PODLE HEBREJ­SKÉ BIBLE (A TAKÉ TÉTO MAPY) OKOLO 314 LET. TO
LZE VYSVĚT­LIT TÍM, ŽE NĚKTERÁ Z DŘÍVE UVEDE­NÝCH OBDOBÍ SE BEZPO­
CHYBY PŘEKRÝ­VAJÍ, ZATÍMCO NĚKTERÁ OBDOBÍ SE MOHOU TÝKAT
JEDNOHO BŘEHU JORDÁNU, JINÁ OBDOBÍ DRUHÉHO BŘEHU VE STEJNÉ
N
E
B
O
ČÁSTEČNĚ STEJNÉ DOBĚ.
Jozue 20.
Tři na každé straně Jordánu:
na západě Kadeš, Šekem
a Chebrón, na východě Gólan,
Beser a Rámot. Zajiš­ť o­v ala
bezpeč­nost lidem, kteří někoho neúmy­slně zabili.
1171
1155
samuel
Efrajimci se hádají s Jiftá­c hem, jsou
poznáni podle slova „šibbo­let“. 42 000 jich
Gileá­ďané zabili při jordán­ských brodech.
Sd 12
kniha,
, 38.
10.
1S
7,12
ŠALOMOUNŮV
kniha
1017
„EBEN-EZER“
„MLUV, HOSPO­DINE,
TVŮJ SLUŽEB­NÍK
SLYŠÍ.“
1S 3, 9
11. I. KRÁLOVSKÁ
UELOVA
M
2 . SA
JACHIN BUDE ZAKLÁDAT
ŠEST ÚTOČIŠTÝCH MĚST
JIFTÁCH PORÁŽÍ
AMÓNOVCE.
1. SAMUELOVA. 115.
kniha
BOÁZ PŘI SÍLE
SEDMÉ PODRUČÍ – FILIŠTÍNŮM (Pelištejcům), 40 LET. 1175. TŘINÁCTÝ SOUDCE,
SAMSON, 20 LET. 1155. ČTRNÁCTÝ SOUDCE
A VELEKNĚZ ÉLÍ, 40 LET. OSMÉ PODRUČÍ FILIŠTÍNŮM, 20 LET. 1115. PATNÁCTÝ
SOUDCE, PROROK SAMUEL, 20 LET. 1095.
SAUL, PRVNÍ IZRAELSKÝ KRÁL.
soudce, Debóra a Bárak, 40 let.
1298. Páté područí – Midjánu,
7 let. 1291. Soudce Gedeón,
40 let. 1251. Abímelek, šestý
soudce, 3 měsíce. 1251. Sedmý
soudce, Tóla, 23 roky. 1228. Osmý
soudce, Jaír, 22 roky. 1206.
Devátý soudce, Jifách, 6 let. 1200.
Desátý soudce, Ibsán, 7 let. 1193.
Jedenáctý
soudce,
Elón,
10 let. 1183. Dvanáctý soudce,
Abdón, 8 let. „Měl 40 synů
a 30 vnuků, kteří jezdili
na sedmdesáti oslátkách.“
Soudců 12, 14
9
Soudcové byli dočas­nými zvlášt­ními vysvo­bo­di­teli.
1055
Deset
JAROBEÁM,
01
JÁEL
40
Soudců 4.
EHÚD,
ŠAMGAR,
2.
3.
13
1369
56
PINCHAS, 3. VELEKNĚZ
47
4.
GEDEÓN, 40.
5.
1338
7.
1291
Sd 16, 2
POCHODNĚ VE DŽBÁNECH
TÓLA,23.
8.
1251
JIP- ISTÁCH BÁN
6
7
JAÍR, 22.
1228
1206
9.
10.
1193
6
80
70
60
4
SCHRÁNA SMLOUVY
50
122 cm dlouhá, 76 cm široká a vysoká.
40
30
20
10
13
SALMA
svatyně,
PRO OBĚŤ.
2.
1.
Sedmiramenný
ve svatyni
MOÁBKA
1356
20
10
DEBÓRA a BÁRAK, 47
1338
70
Ve veles­va­tyni, Sanctum
sancto­rum, byla pouze „schrána
smlouvy“, obsahu­jící jen dvě kamenné
desky. 1 Kr 8, 9
GEDEÓN, 40
TÓLA, 23
JAÍR, 22
1251
1228
40
V THÉBÁCH
tkaní
SETHI II., 2 roky
AMENMESSE
1 rok
MERENPTAH
SIPHTHAH
& TA-USAR
7 let
4,5 m široká,10 loktů čili
4,5 m vysoká.
RAMESSE IV.
RAMESSE III., SYN, 35 LET
?
„EGYPTSKÝ ŠALOMOUN“
SYN
POSTAVIL AMMONŮV CHRÁM
V MEDÍNET HABU. Z TÉ DOBY POCHÁZÍ
HARRISŮV PAPYRUS.
XX .DYNASTIE
RAMESSE V.
Manželský
svazek
s Asýrií.
1380
{
100 loktů čili 45 m dlouhé,
50 loktů čili 22,5 m široké,
5 loktů čili 2,3 m vysoké.
MELIŠIPAK
II.
1350
NAZIMARUTTAŠ II.
Poražen Asyřany,
změna hranic.
VÁLKA S ASÝRIÍ
1325
ASÝRIE
ŠALMANESER I.
UZURPÁTOR
1155
1115
pro mnoho starověkých spisovatelů.
V THÉBÁCH
TRÓS,
5. KRÁL
1383
88
O
SISYK
FOS
1397
6. KRÁL
EFYRA DOBYTA 1371
26
8. KRÁL
1330
KRÉON
LÁIOS
AMFÍÓN
RINT
PANDÍÓN II.
KEKROPS II.
1356
1296
JAKO PRVNÍ ZÍSKAL TITUL Rozpad říše. Napaden
„KRÁL NÁRODŮ“. KRÁL a zabit babylon­ským
SUMERU A AKKADU. ZALOŽIL králem
ASYRSKOU ŘÍŠI
9. král
Zjevila se velká
kometa
ARGON I.
1170
10. KRÁL,
THÉSEUS,
MENESTHEUS,
23
MALÁ ASIE
52
1205
1182
THERSANDROS
VÝ PRAVA
1263, POD VEDENÍM IÁSÓNA
ARGONAUTŮ
1283 Přibližně v této době osídlil Pelops jižní
Řecko; odtud název PELOPO­NÉS.
AIGISTHOS
OR ES TÉ S,
OXYN- APHIDAS,
10
THOS
69.
„Janusově tváři“, označující člověka s dvojí tváří.
Evand­ros rozvi­nul
zeměděl­ství a zavedl
abecedu. (1521 ?, 1523)
Výprava argonautů pod
vedením Iásóna
FA U N U S
1276
36
1149 12
1137
TESAMENES
1240
P R IA
od
LATINUS I.
Hl. město
58
AINE
Laurentum
1182
V r. 1263 posta­ven chrám Apollóna
v Delfách. Shořel r. 548 př. n. l., ale byl
posta­ven znovu. Roku 70 n. l. Nero chrám
vylou­pil a odnesl na 300 cenných soch.
S věštír­nou se radil Julián, ale umlčel ji
v r. 379 n. l. Theodo­sius I.
LIN-WANG
1300 př. n. l.
© Third Millennium Press Limited, editorial, design, layout and panel sequence, 1997.
(?)
980
SÝRIE ZTRACENA
PINETEM
II.
EA-MUKÍN-ZÉRI (UZURPÁTOR),
AŠŠUR-NADIN-ACHCHÉ, 6 LET
PŘIC
Lavinium,
V S hl. město
MŮ
YN
IÁS,
1080?
EU RY
PR O O LE S
HÁZ
29. ASKA-
Í Z TRÓJE
1150
NIOS
1060
Sp ol uv lá
dc i
ŠEŠONK I.
(ŠIŠAK) 21 LET
PODNIKL NÁJEZD DO
PALES­TINY
975 Zapsáno 953
mezi nimi
HEBREJŠTÍ KRÁLOVÉ
Zmínění
V KLÍNOPISECH
HUMRÍ–OMRÍ
JAHUA–JEHÚ
PAGUAHA–PEKACH
AHABBU–ACHAB
MINIHIMNU–MENACHÉM
HUSIAH–HÓŠÉA
AZRIJAHU–AZARJÁŠ
HEZAQUIJAHU–CHIZKIJÁŠ
JAHUHAZI–ACHAZ
MINASE–MENAŠÉ
Perský filozof
ZARATHUŠTRA
je také uváděn jako Danie­lův součas­ník.
3 MĚSÍCE ,
NEZNÁMÝ ELAMITA, 6 LET
RIMMON-APAL-IDDINA
NABÚ-ZAKIR-ŠUMI
ULBAR-SURCI-IDDINA, 15 LET
NABUKADNESAR II., 2 ROKY
.............ŠUKAMUNA, 3 MĚSÍCE
(Viz Letterpress)
1044
1058
BIARCHIE VE SPARTĚ
ZAČÍNÁ V R. 1100 SMRTÍ
ARISTO­DEMA. JEHO DVA
SYNOVÉ, DVOJČATA, JEJ
VYSTŘÍ­DALI R. 1100 PŘ. N. L.
Král LÝDIE.
Nejznámějšími dvěma státy v
Lakónie, známější podle svých
Sparty.
„Lakedaimonští“ byl starší
SPARTA.
ÁGIS.
A JEHO SYNOVÉ.
LABOTAS,
PRYTANIS.
989
ATHÉNSKÁ REPUBLIKA
OD R. 1068 DO 752, KDY ATHÉNY BYLY REPUB­LI­KOU, JIM VLÁDLO 13 STÁLÝCH ARCHONTŮ.
1025
MEDÓN,
KODROS
43.
První stálý archón
Poslední král, 24
ARCHIPPOS, 23THERSIPPOS
Stálý archón. Stálý archón
19
AKASTOS,36
ón
Stálý arch
1068
1068. KODROS SE OBĚTO­VAL, ABY ZACHRÁ­NIL SVÉ MĚSTO A ZEMI (ATHény).
952
989
970
Repub­lika až do r. 335 př. n. l., kdy ji svrhl Alexandr.
HÉSIO­DOS, staro­věký řecký básník, žil
zhruba v Homérově době. Jeho nejlep­ším
dílem byla „Práce a dni“ o zeměděl­ství.
Jiným zjiště­ným fragmen­tem je „Theogoneia“ čili „O původu bohů“ (907?).
„Sedm řeckých měst
se ucházelo o mrtvého Homéra,
přestože dřív živý Homér musel
žebrat o chleba.“
Asi 950 př. n. l.
L AT I N U S
HOMÉR , ZE SMYRNY,
V Malé Asii
1088. Kleis­the­nés, poslední král
Sikyónu. Králov­ství padlo za
jeho vlády.
1074. Alétés vládl v Korintu.
( o d r. 11 5
0 hlavní m
ěsto)
S Y L V I U S , 2 9 AINEIÁS S Y LV I
US
POSTHUMUS
A
II.
„Slepý starý bard ze skalna­
tého ostrova Chios.“
LATI UM
1114
ALB
1143
A
1048
,
LONG
1033
ALBA A S K A N IE M .
52
11
A
.
N
R
Aineiás
se
oženil
s Lavinií,
dcerou
krále
Latina,
a založil
Lavinium,
ze
kterého
se
E
V
Ž
Z A L O ÝM SYNEM
V
­
v r. 1182 stalo hlavní město. Jeho syn Askanios založil v r. 1152 Albu Longu,
AINEI­O
která se stala hlavním městem v r. 1150.
A , 3 6 CAPETUS
1002
976
Tiberinus byl poražen
vody, aby se utopil, a řeka se
Dějiny Ilia, Lacia, Alby Longy a Říma jsou považo­vány za
mýtické a vymyš­lené až do doby před vyhná­ním Tarqu­in
­ iů.
Poté jsou považo­vány za věrohod­nější.
1132
W U - WA N G
W E N - WA N G
DYNASTIE ČOU
FONG
1095
Prvním suverén­ním vládcem byl WEN-WANG v r. 1132 za dynastie Čou?
1200 př. n. l.
954
je známo jen málo asyrských nápisů.
Jak Asýrie slábla, získá­vali hebrej­ští králové DAVID a ŠALOMOUN na síle.
1060 AŠŠUR-RAD-AMAR
1000 AŠŠUR-NIMATI.
AT H É N Y.
1092
AL BA LO NG A
1153
HÓRPASEBENŠA
PO OBDOBÍ ASI 150 LET
ST H EN ES ,
1128
T H É B Y
XANTHOS
AM
B
P Ř E S T Á V K A V D Ě J I N Á C H B A B Y L O ­N I E
SADUA
SIMMAŠ-ŠIPAK
17 LET
36
A B ÍJ
DA
BEÁM 21.
,
B Í L É M Í S T O V E G Y P T S K É H I S T O ­R I I
DĚJINY
1100
NÁ
1. Zásob­ník osiva.
2, 3. Trubka, kterou osivo
propa­dá­valo na zem
pod radlici.
Žádný národ nezazna­me­nal tak pěkně podrob­nosti soukro­mého života. Egypt byl
ozdoben chrámy, jejichž každý využi­telný prostor (zevnitř i zvněj­šku) byl pokryt
obrazy v relié­fech a každý reliéf dokumen­to­val dějiny. – Smithovy Dějiny Egypta.
Válka s
Babylonií
975
Asyrský secí pluh
VELEK­NĚŽÍ
UZURPUJÍ
VLÁDU
PSUSENNÉS
9 LET.
PERRÉ
955
RECHABEÁM, 3
ŠALOMOUN, 40
L I T E R AT U R A
1244.Palamé­dés vynalezl kostky.
1293.Sikulové z Itálie osídlili Sicílii
(1035?, 1264?).
ČOU
THÉSEUS, 10. KRÁL ATTIKY, SHROMÁŽ­DIL R. 1234 PŘ. N. L. SVÉ LIDI DO JEDINÉHO MĚSTA, KTERÉMU DAL
JMÉNO ATHÉNY. V R. 1228 UNESL HELENU. BYLA OSVOBO­ZENA KASTÓ­REM A POLYDE­U­KEM A PROVDÁNA ZA
MENELÁA. PRIAMŮV SYN PARIS HELENU ZNOVU UNESL, COŽ VEDLO K TRÓJSKÉ VÁLCE.
PINETEM I. MENCHE-
PRAK
ASTATE
17
1040
1015
Z dalších
zemědělských
nástrojů se
žádné nedochovaly.
Y
5
60
975
BALEAZAR
Litera­tura Egypťanů, zejména nábožen­ská, byla značně rozsáhlá. Zahrno­vala „Knihu
mrtvých“ čili „Rituál“, „Knihu nářků“, ódy na jednot­livé bohy atd. Dále jsou zacho­
vána etická pojed­nání o morálce, jiné o rétorice, lékař­ství (připi­so­vané nejstar­ším
dynastiím), geomet­rii, měření a vážení a aritme­tice. Rovněž díla imagi­na­tivní
(o vymyš­le­ných věcech), některá z nich z XII. dynastie.
Dr. Samuel Birch
Výprava argonautů, vedených Iásónem, do Kolchidy, v r. 1263.
První zazna­me­naná námořní výprava v histo­rii (v době Gedeó­nově); v r. 1239 argonauti dobyli Tróju.
př. n. l.
DAVID D O B
Když Aristo­de­mos zemřel (1100 př. n. l.), zanechal dva syny, dvojčata, a jelikož Sparťané nevěděli, který
z nich by se měl stát násled­ní­kem, rozhodli, že budou vládnout oba. Z toho vznikla spartská „biarchie“.
L AT I U M
70
MELES I.
MELANTHOS,
– Max Müller.
Název
80
A
Úřední seznamy faraonů, od Naarmera do Ramesse II., byly nalezeny napsané na
stěnách chrámů v Abýdosu a Karnaku, v hrobkách v Gurně a Sakkáře, na turin­ském
papyru (obsahuje seznam všech králů do XX. dynastie) a na dalších nespo­čet­ných
dobových nápisech.
Dr. Samuel Birch
Značně pozvedl asyrskou
moc
SPAR
KRÁ L ARG A
DÉMOFÓN,
33
„Válka
trvala
VA, PODLE
DAVID, 40
PIANCHI
26 LET
DE MO S
AR IS TO
TS KÝ KR ÁL
1350
EVANDROS
1263
V JOSEFO
Paris, Priamův syn, navští­vil v r. 1204 Řecko a unesl Helenu,
ženu spartského krále Meneláa. Meneláos shromáž­dil řecké
vládce s jejich vojsky pod vedením Agamem­nóna, svého
bratra, a s obrov­skou výzbrojí odplul do Tróje. Po deseti letech
obléhání město lstí dobyl a r. 1184 př. n. l. je zničil.
1176
kniha.
10 RECHABEÁMBIJÁŠ
Z Héraklejců, kteří ovládali Lýdii 500 let – do Gýga.
OTREOS, král Frygie
TRÓJSKÁ VÁLKA,
1266
SKUPINU PŘISTĚ­HO­VALCŮ Z ARKÁDIE VEDE
1033 VĚTE
1055
SYN. 21 LET (?) SYN. 25 LET
AMMÓNŮV
VELEKNĚZ
TIGLAT- AŠŠUR-BÉLPILESER I.
KALA.
a stavi­tel. Opravil
chrám Ištařin.
chrám v Ninive.
v Aššuru před 64 roky.
20. PŘÍ
21. KAZA
22. PÍSEŇ
kniha.
90
10
ŠALOMOUN, 58
, 70
1100
1120
SÁNSKRT byl jazykem indic­kých brahmánů, jímž se hovořilo v Šalomou­nově době. V posled­ních letech byl
rozsáhle studo­ván. Sir W. Jones, který v r. 1783 vydal překlad básně „Šakun­tala“, zjistil, že v Indii
je zacho­vána kompletní litera­tura, zahrnu­jící 4 „Védy“ (svaté knihy), histo­rii, filozo­fii a poezii. Filolo­gové
objevili blízký vztah sánskrtu k perštině, řečtině, latině, slovan­ským, skandi­náv­ským a keltským jazykům.
JANUSOVA
TVÁŘ
30 20
S E Z N A M FA R A O N Ů
ULAMBURIÁŠ
1194–1184.
DESETILETÁ VÁLKA
OIDIPÚS. Oženil se se svou matkou.
JANUS, podle něhož se mluví o
1345
Chetité proni­kli
do země
1230
POZDĚJI SKOČIL DO MOŘE,
1257
KTERÉ SE PODLE NĚJ NAZÝVÁ EGEJSKÉ.
Zakládá korintské království.
40
CHÍRAM
VÁLEČNÝ VŮZ
955
kniha.
„Chíram byl příte­lem Davido­vým po všechna léta."
56
HERKOR,
MARDUK-NADIN-ACHCHÉ
MARDUK-ŠAPIK
-ZÉRI
NABUKADNESAR
1150
1150
ASÝRIE
Manžel Heleny
a zmocnil se trůnu.
50
60
E G Y P T P O D L E PA M Á T E K
NABÚMUTAKKIL, AŠŠUR-RÉŠ-ILIM,
NINUR­TA­A­PIL- AŠŠUR-DAJÁN I., SYN
Zboural chrám Anua a Adada,
syn. Velký dobyva­tel
SYN
EŠARRA
posta­vený Šamši-adadem
Znovu vysta­věl
1225. První thébská válka. 1220
1200
1216. Druhá thébská válka. Théby dobyty.
AIGEUS vtrhl do Attiky
(1520 ? – 1326 ?)
V r. 580 př. n. l. se stává repub­li­kou.
1326.Zavedení isthmic­kých her
Sisyfem.
1495.Panathén­ské hry.
1383.Ceres přichází do Řecka
a učí, jak vyrábět chléb.
BEL-KUDUR­RI­
U­SUR, SYN.
1200
BELZAKIRUS­SUR.
Elamité vydran­co­
vali zemi
LAOMEDÓN
PRIAMOS
Válka s Héraklem, 1225
Otec Parida, který unesl
1260
Y
N
1220
É
Helenu
MYK
EURYSTHENES
AGAMEMNÓN
HÉRAKLÉS či HERKU­LES
ENELOS
žil U S
ST
o
l
za
40
SPARTA
SE
86
P E R 1313
MENELÁOS
AIGEUS,
TYNDAREOS,
otec Heleny
IOS
1330
ERECHTHEUS
DIÓN I.
Vynalezl malé
Vpád Asyřanů
a Elamitů.
Po něm je město nazváno Ílios.
A K R I Skulaté štíty.
PROITOS
1240
1280. Pěvec Linos na vrcholu slávy.
1314
1475. Sesadil Gelanora a nastoupil na jeho místo.
Řídí první loď, kterou tam kdy spatřili.
Hyper­mné­stra, která jako jediná odmítla,
1384
ZADABA-ZAKIRID­DIN.
RIMSÍN
TUKULTI-NINURTA I.
SYN.
RAMESSE XIII.
MEREN­RÉA, VI. dynastie
RASKE­NON, XVII. dynastie
AHMÓSE I., XVII. dynastie
THUTMÓSE I. (pouze rakev), XVIII. dynastie
THUTMÓSE II., XVIII. dynastie
THUTMÓSE III. Veliký, XVIII. dynastie
RAMESSE I., XIX. dynastie
SETHI I., XIX. dynastie. Rozba­lena 9. července
1886. Bylo zjištěno, že je po uplynutí 32
století ve výbor­ném stavu. Krásné a jemné
rysy, charak­te­ris­tické pro žijícího muže, si
zacho­valy svou podobu.
RAMESSE II. Veliký (pouze rakev), XIX. dynastie.
„Faraon útisku“.
PINETEM I., XXI. dynastie. V rakvi Thutmóse I.
PINETEM II., XXI. dynastie
EGYPTŠTÍ VEPŘI
ILOS, syn.
Založil město Tróju.
1374
30
XXI. DYNASTIE v TANIDĚ
EGYPT
EGYPTSKÁ KÁRA
26 LET
VII. a VIII. VZNIKLY SPOLEČ­N OSTI LUPIČŮ, JEŽ VYLUPO­VALY KRáLOV­S KÉ
HROBKY. VELEK­N ĚŽÍ ZAČÍNAJÍ OMEZO­VAT KRÁLOV­S KOU MOC.
Odrazil vpád Elamitů
1280
PODLE TRÓSE SE LIDÉ NAZÝVAJÍ TRÓJANÉ
ABÁS
poražen Asýrií
a v jejím područí.
70
6.
958
SÝRIE ODTRŽENA
SAUL, 40
1095
Nalezeny v červenci 1881 v hrobě poblíž
Théb. Identi­fi­ko­val je Brugsch Bej.
1230
975
980
1023. Abšaló­mova vzpoura, porážka a smrt.
1033. N a r o z e n í
Šalomouna.
(Davidovy).
D AV I D
1085
SAMUEL, 20
Mumie faraonů
GORDIOS II.
MIDÁS II.
MIDÁS I., jehož velké bohatství se stalo námětem
učil umění,
a brnění.
11
80
EGYPTŠTÍ FOUKAČI SKLA
TUKULTI-ADAR,
POSTA­VIL KALACH
SYN
Syn.
Postavili v Aššuru
asýrie byla nejmocnějším
(NIMRÚD)
nejstarší v Asýrii známý
asijským státem
královský palác.
1271
1300
1330
1350
1370
PŘIPOJIL SUBARI,
VYZDOBIL NINIVE.
90
Počátek úpadku Egypta, umění skoro mizí a litera­tura neexi­stuje.
POSLEDNÍ Z HEROICKÝCH VLÁDCŮ
EGYPTA; SPOJOVAL DAVIDOVU
STATEČNOST SE ŠALOMOUNOVÝM
PŘEPYCHEM.
DR. BIRCH
B A B Y L O N I E 1270
MERODAKBALADAN I.
ENLILNIRARI PUD-IL, Syn. ADADNIRARI I.
AŠŠURUBALIT
10
ÉLÍ, 40
20
O Chetitech jako národu je první zmínka
v době Abraháma (2000–1900 př. n. l.).
(Viz Letterpress.)
KURIGALZU
NAZIBUGAŠ
II.
20
RAME- RAMESSE RAMESSE RAMESSE RAMESSE XII.
X.
SSE, IX., 20 LET (?)
XI.
33 LET
RAMESSE VI.
4. 17
Syn.
M
Nejmladší Jišajův syn, velký
státník, vojevůdce a básník
„sladký zpěvák Izraele“.
KONČÍ TEOKRA­CIE A ZAČÍNÁ
ŽIDOV­SKÁ MONAR­CHIE
– 1095 př. n. l.
FOINIKIE
CHITOVÉ čili CHETITÉ
KARAMARUTTAŠ
29
DE
1015
II
S ÝR
EGYPTSKÁ LOĎ
SETNACHTE,
MERENPTAH
RAMESSE II. VELIKÝ. SYN
SYN, 10 LET
3 ROKY(?)
SYN. 25 LET
67 let. Faraon proná­sle­do­vání, nejslav­nější
Všeobecně poPosta­vil velkou slou- z egyptských králů. Vysta­věl města a nádherné
OBNOVIL
klá­dán za
po­vou síň v Karnaku,
faraona z Exodu.
chrámy, posta­vil Velkou zeď, 145 km dlouhou.
POŘÁDEK
začal stavbu Belzo­niho Zavedl mnoho­žens­tví. Otec 59 synů a 60 dcer
hrobky a kanál od Nilu
k Rudému moři. Vytvo­řil
RAMESSE II. posta­vil Rames­seum v Thébách
„Velkou abýdos­kou stélu“.
a v Abú Simbelu skalní chrám, vyzdo­bený
čtyřmi kolosál­ními sochami,
Svatyně byla 30 loktů čili
vysokými 20 metrů.
13,5 m dlouhá,10 loktů čili
Penta­our napsal tzv. „EGYPTSKOU ILIADU“.
SETHI I. (Sesostris)
NENÍ ZNÁM
kniha.
1048
ZKAŽENÝ
SYN, 3.
RECHABEÁM,
ŠALOMOUN, 40.
SLAVNÉ PANOVÁNÍ
Syn
MATOUŠE.
NÁTAN
Od překro­čení Jordánu a vstupu do kanaán­ské země v r. 1451 před
n. l. do krále Saula v r. 1095 př. n. l. uplynulo 356 let. Šalomoun byl
VĚTEV MARIE,
součas­ní­kem Homéra a Elíša součas­ní­kem Lýkurga a založení
PODLE LUKÁŠE
, 42 JMÉNA.
Kartága Dídónou.
1043.Válka s Filiš­tíny, Syřany, Moábci a Amále­
Počet všech velek­něží od Árona v r. 1491 do posled­
kovci. David vítězí.
ního Faniáše (70 n. l.) činil 83. – Josephus. Do
1017.Sčítání lidu, po němž násle­duje mor;
Šalomou­nova chrámu 13; do zajetí 18; do Antio­cha
v Jeruza­lémě umírá 70 000 lidí.
Eupatora 15; do krále Heroda 9 a do r. 70 n. l. 28.
1016.David posta­vil chrám na hoře Moria.
M
IN
CE
6
7
10
8
JEF IB
AB
TA SÁN ELÓN DÓN SAMSON,
1206
1193
1183 1175
JEBÚSEJCI PORAŽENI A
JERUZALÉM DOBYT DAVI
19. ŽALMY
3.
DAVID, 40
1055
2 kmeny,
975
7,5 roku v Hebronu.
3,5 roku v Jeruzalémě.
1095
Znaménko ? naznačuje,
že datum je nejisté
XIX.
Nádvoří bylo
30
JIŠAJ,
LA Z TYRSK
BAA
É
40.
1 s 2, 49
ACHÍTÚB (PRAVNUK ÉLÍHO A SYN
PINCHASE) – VELEK­NĚZ V DOBĚ
SMRTI ÉLÍHO. JEHO SYN ACHIJÁŠ – VELEK­NĚZ ZA SAULOVY VLÁDY.
50
60
STŮL OBĚTNÍHO CHLEBA
Dvanáct bochníčků nekvašeného obětního chleba jedli
každou sobotu povinně
pouze kněží.
1291
PŘEDENÍ
80
12
OBÉD
3.
90
2.
1. král.
1115
V době Gedeóna (?) se Rút
provdala za Bóaze (1256),
příbuz­ného Noemi, své tchyně.
Od Bóaze pochá­zejí Obéd, David
atd.
TYRSKÉ PURPU­ROVÉ LÁTKY PROSLULY SVOU NÁDHE­ROU A DRAHO­
TOU
foinický historik
PA L E S T I N A
DYN.
RAMESSE I.
1 ROK
30
SAUL,
20.
Saulovo hlavní město bylo v Gibeji,
6 km na sever od Jeruza­léma.
RÚT.
A GOLIÁŠ
J U DY
RO
JA
1364
40
45 cm dlouhý a široký, 90 cm vysoký.
18
EHÚD ŠAMGAR
50
60
B ÓA Z
KADIDLOVÝ OLTÁŘ
S A N C H O N I AT H A N ,
OTNÍEL, 40
70
svícen
zlatý
PRO RITUÁLNÍ OMÝVÁNÍ.
13
80
1155
28
P ř i v s t u p u d o s v a t y n ě s t á l y t ř i p ř e d m ě t y.
2. MOSAZNÝ POHÁR
1,3 m výška
90
LAMPA
8.
75
15.
D AV I D
BENJAMÍNA.
SAMUEL,
Velekněz
14.
kniha
HL
AV
A
90
27
ÉLÍ, 40
20.
13.
83
O dvou kamen­ných deskách ve schráně, kde byl uložen „zákon“ (1 Kr 8, 9),
není od zajetí
v r. 588 př. n. l. nic známo. Snad byly uloženy ve skrýši,
která dosud nebyla objevena.
JHA
SAMSON,
12.
11.
S TA R O V Ě K Ý P L U H
Schránka byla obložena
čistým zlatem, zevnitř
i zvnějšku, byla nesena
kněžími pod purpurovým
baldachýnem s velkou
úctou před zástupem
Izraele.
Byla
to
nejposvátnější nádoba ve
svatostánku.
ABDÓN
8
ELÓN
10
Z KMENE
SAMSON odnáší
vrata z Gazy.
JIFTÁCH a jeho dcera
1255. Godeón poráží Midjánce.
KOFLÍK
ABÍMELEK
6.
DEBÓRA A BÁRAK,
18
ROUNO
Po smrti
se 10 kmenů
Sd 11, 35
GEDEÓNOVA LEST
GEDEÓNOVA ZNAMENÍ
Soudců VI.
JIFTÁCH.
954
ABÍJAND
OTNÍEL,
SÍSERU
ZABÍJÍ
pomocí
ZABÍJÍ E G L Ó N A
Soudců 3.
„Ach, má
dcero!“
L
EHÚD
JIFTÁCH SE SVÝM UKVAPE­NÝM SLIBEM PŘIPRA­VIL
O MOŽNOST POTOMKŮ: ZASLÍ­BE­NÍM SVÉ JEDNÉ DCERY: „...
BUDE PATŘIT HOSPO­DINU“. Sd 11, 31. CHANA SLOŽILA SLIB:
„...DARUJI JEJ TOBĚ, HOSPO­DINE, NA CELÝ ŽIVOT“. 1S 1, 11.
„ZVLÁŠTNÍ
SLIBY“
BYLY
„VYPLÁ­C ENY
NÁHRADOU“ NEBO „PODLE ODHADU“. Lv 27, 27
10 KMENŮ SE BOUŘÍ.
1 Kr 12
Ex.21.12
NUM.25.11
1067
FONG POSTA­VIL CELÉ MĚSTO TARTAR BĚHEM PĚTI DNŮ.
1100. PAO-ČE ? SESTA­VIL SLOVNÍK ČÍNŠTINY O 40 000 ZNACÍCH.
1115. V TÉTO DOBĚ ZNALI V ČÍNĚ NÁMOŘNÍ KOMPAS (?).
1100 př. n. l.
M U - WA N G , 5 0
Č OU - WA N G , 5 4 .
1013
1000 př. n. l.
KUNG
WANG,12
963
951
12.
, 119
KRÁLOVSKÁ, 308
kniha
28.
CHRÁM
NABUKADNESARŮV
NAPOMÍNAJÍCÍ IZRAEL ZA JEHO HŘÍCHY
A MODLÁŘSTVÍ. VAROVÁNÍ JUDY.
Hruď a paže ze stříbra
MÉDO-PERSKÁ ŘÍŠE
23.
857
Syn, DOBRÝ
914
S Ý R I E
BEN HADAD I.
JÓŠAFAT
869
13.
Král Jehú byl synem
Minšího.
Prorok Jehú, syn
Chananího, žil
v Jóšafa­tově době.
TEL
Kr 15, 16
30
20
Syn ACHAZJÁŠE.
878
Kniha
80
40
29.
839
BEN HADAD
845
Zabit
32.
758
4 Kapitoly
JONÁŠ
825
ELIJÁŠ
32
40
30
20
90
8
ACHAZJÁŠ
JÓRAM
80
70
40
30
20
36.
V RUBÁŠI
2 Kr, 24
7
80
70
40
30
20
10
ETBAAL.
ZIM
25
J Ó Š A F A T
7D
NÍ
930
SÝRIE či
889
ZJÁ
Š
9
NAJAT ÁSOU, ABY VÁLČIL
S BAEŠOU. VYBIL ZEMI
NEFTALI.
1 Kr 15, 20
85
BEN HADAD
SYN NIMŠÍHO
E Z O P O T Á M I E č i PA D A N
CHAZAEL, 40
2 ROKY (?)
JEPOB­DAN, 1 Kr 11, 26–40, DOBYL JERUZA­LÉM
A VYPLE­NIL CHRÁM. 1 Kr 14, 25, 26
BEN HADAD, syn
773
PEMAJ
761 759
739
DYNASTIÍ
PIANCHI
velkou revoltu
ve 21. roce vlády
ŠABAKA
31 LET
SYN. 14 LET
Egypt dobyt Assarhaddonem,
rozdělen na 20 království v r. 672.
Dodekarchie zřízena v r. 669.
ON
650. EGYPT V ÚPADKU
947
Stálý archón
, 31
MEGAKLES
Stá lý arc hón ,
28.
916
873
ZA CHARILAA.
DIOGNETOS
888
Stá lý arc hón ,
28.
860
Stá lý arc hón .
19
ŘEČTÍ BOJOVNÍCI
Stálý archón.
20
841
761
ATHÉNY
AGAMESTOR, 16
THESPIOS
Stálý archón.
27
821
MELES
12 II.,
747
794
ROMULUS A RÉMUS
kojení vlčicí
770
na řece Albule. Skočil do
podle něj jmenuje Tiber.
TIBERINUS
905
AGRIPPA
718
ALKOMEÓN,
poslední stálý
archón
778
754 53
845
742
732
I-WANG
25
41
15
926
911
895
900 př. n. l.
729
844
Za
lo
YARRO
Narozen 770
715
42
ALBA LONGA
673
665
23
665. Alba Longa zničena a její
obyvatelé přesídleni do Říma.
S‘MA ČCHIEN
První údaje o
čínských
dějinách. 651
808
800 př. n. l.
© Third Millennium Press Limited, editorial, design, layout and panel sequence, 1997.
787
ČUANG
CHUANWANG, 23 WANG
15
736
713
698
690
SIAOWANG
668
13
PYTHAGORAS Z VELIKÉHO ŘECKA, NAVŠTÍVIL
571
5.
6.
ALKETAS, 36
576
540
KONZUTARQUINIUS LOVÉ
SUPERBUS, 25
SERVIUS TULLIUS
38
Zavražděn, 44.
Řím se za Tarquinia I. rozvíjel.
Velké veřejné stavby.
Hradba a příkop kolem Říma,
550.
534
655
KARTÁGO
KONFUCIUS, 88
559
21
623
522. Konfucius přepracoval
čínské posvátné texty.
SARDINIE
HISTORIK
ŤIEN
WANG
14
601
LING-WANG
27
509
Uzurpátor Junius
Brutus a tyran.
první konzul.
Římská
armáda
520.
čítala 70 000 mužů.
550 nastolena republika
550
KORSIKA
32
507. Sčítání lidu
řím
TARQUINIUS-PRISCUS
TING-VANG
AMYNTAS, 40
556. První sčítání lidu v Římě:
v Římě: 130 090.
84 700 obyvatel.
518
578. V Římě byly poprvé raženy mince.
Znásilnění Lukrécie.
Tarquiniové vyhnáni, 509.
578
ČÍNSKÝ
„THALÉTOVU ZATMĚNÍ“, 610-585, KTERÉ ODDĚLILO MÉDY A LÝDY PŘI BITVĚ NA ŘECE HALYS, JE PŘIPISOVÁNO
OSM RŮZNÝCH DAT. THALÉS Z MILÉTU ZATMĚNÍ PŘEDPOVĚDĚL. ?
700 př. n. l.
527
17
510
Založil (544) první veřejnou knihovnu
v Athénách a shromáždil Homérovy básně (550).
Řím se začal zvětšovat
za Marcia.
ČCHING-WANG
HIPPIÁS
560
Královský Řím trval od r. 753 do r. 509, tj. 244 roky.
Č ÍN A
51
H
VY
616
640
HIPPARCHOS
(z velikého Řecka) objevil čtyřicátý sedmý
problém, násobilku apod. Přišel s myšlenkami,
jejichž plným rozvinutím je Koperníkův systém.
AEROPAS, 26
602
750. ÚNOS SABINEK ŘÍMANY.
SIVANG CHUEJ-WANG
22
15
Zmocnil se vlády, nazýván
„Athénský tyran“
SAPFÓ
poraženi 616
řecký básník a dramatik
VELKÝ FILOZOF
Řecká
ZAČÍNÁ MILÉTSKÁ
básnířka,
VÁLKA, 623.
610
THALÉS, první ze sedmi mudrců.
Vyslovil názor, že země je kulatá. (?)
ANCUS
MARCIUS, 24
?THESPIS,
SARDINIE
PESISTRATOS, 33
PYTHAGORAS,
3. FILIP, 38
zvětšen na 200 mužů.
CLUILI US
558
BYZANTION
TULLUS HOSTILIUS
NUMA POMPILIUS
či
ANAXANDRIDES
KLEOMENÉS
ARISTON
DEMARKATOS
560
80
žil BYZAS v r.667 nebo 715 př.n.l.
626?
KÝROS
30
ŘECKO
595
585
80
655 KYPSELOS, 1. KRÁL DRAKÓNOVY PERIANDROS, 42. SYN REP.
KRVAVÉ ZÁKONY
Do r. 627
J eden ze sedmi mudrců
640
Ctnostný a nábožný král.
559
„Ř. Halys.“ Médové
a Lýdové zastaveni
zatměním slunce.
Tvrdé zákony.
12. Roční archón.
621
zabývalo se výrobou a obch
u a loďstvo již v ro
Mělo početno
ce 550 př. n. l. a
u armád
odem.
PCHING-WANG
SOLÓN,
DRAKÓN
2. ARGAEOS, 38
1. král
guvernér
LEÓN
AGESIKLES
596
638
KORINT
84
8
ALYATTÉS II.,
734. Archios z Korintu
616. Římský senát – 300 mužů.
244
založil Syrakusy.
670
3 Horatiové (1 přežil)
670. Válčili spolu
Horatiové porážejí
3 Curiatiové (všichni zabiti)
Curiatie.
664. Římský senát
LATINOVÉ
54 ZNOVUNASTOLEN
735. Bitva mezi muži z Argu a 300
Sparťany – přežili pouze 2 muži z Argu
a 1 Sparťan.
ASTYAGÉS, 36
SPARTA,
Roční archón
678
ROMULUS, 38
NUMITOR
794
21
Sotva se dopustíme omylu tvrze­ním, že trvalé politické insti­tuce existo­valy v Číně
minimálně 800 let před Kristem. – Sir F. Stoddart.
742
SABINOVÉ SJEDNOCENI
AMULIUS
SIUN WANG
36
692
PERDIKKÁS, 51
ŘÍM
PROCAS
KREÓN I.
MAKEDONIE šachy. ? (nebo v 5. století n. l.).
byl založen
808
JOU-WANG
702
605
562 60 556
538
NI Kaj-Kaus čili Astyagés si vzal DÁREIOS
NÁ
Aryenidu, Alyattovu dceru.
MÉDSKÝ čili
KYAXARÉS
EURIKRATIDES
ARCHIDÁMOS
648
680. Palamédés vynalezl hru v
4. rok
6. OLYMPIáDY
23
753, 21. dubna
z Týru založila Kartágo.
Sestra Pygmalion.
LI- WANG
712
722
18
Válka proti Řecku
začala v r. 493 př.
521
n. l.
515. Thrákie
KAICHUSRAU 529 připojena
k Persii.
SADY512. Dáreios učinil
KROIperskou provincii z Indie.
55.
ATTÉS
SOS, 16
Peršané pronikli do Řecka
12
za vlády Dáreia a byli poraženi
562
546
629
617
u Marathónu
BITHYNIE A CELÁ MALÁ ASIE DOBYTY.
28. zářÍ
Kroisos dobyl
SEDM ŘECKÝCH MUDRCŮ
Dáreios v. Miltiadés, Aristeidés,
Malou Asii, 550.
Themistoklés.
559.
Založeno perské
království, Kýros králem.
564
E Z O P, 5 6
620
593
A
637
520
THALÉTOVA RČENÍ: „Voda je základem čili „Kde milovala
a zpívala
primárním prvkem všech věcí.“
vášnivá
„Svět má duši a je plný démonů.“
Sapfó.“ Byron.
795 NUMITOR
Dídó koupila pro své město tolik půdy, kolik lze
ohraničit volskou kůží. Tu nakrájela na velmi
tenké provázky, takže dokázala obepnout velký
prostor.
SIAO- I-WANG
WANG
16
685
V
IV
PRVNÍ
OLYMPIÁDA,
KARTÁGO
DÍDÓ
869
680
676
Od r. 752 do 684 př. n. l., tj. 68 let, vládlo
7 „desetiletých“ archontů, každý 10 let.
VELIKÉ ŘECKO
AV EN TI N U S
SKY 626 620
T
S
K
Ý
FRAORTÉS
VPÁD
21
ARDYSOS II., 51.
38
709 23
ROMULUS
864
GÝGÉS,
Zabil Kandaula a zmocnil
se jeho království
718
„TY JSI TA ZLATÁ
Da 2, 38
HLAVA.“
AŠŠURETELI
LÁNI.
Oblehl Ninive, kde
KAMBÝSÉS,
K YA X A R É S , 4 0
byl zabit.
656
647
635
595
561.
JUDITA
ZAVRAŽDILA
HOLOFERNA
ARMÉNIE
585
SMYRNA
or 610
672
CHA- ESIMI- KLIDI- HIPPOME- LEOKRA- APSAN- ERIXIAS
AISCHYLOS
TÉS DROS VI. POSLEDNÍ
2
KUS III. NÉS IV.
24 ROPS I. DES II.
Nezávislé státy, založené řeckými osadníky v jižní Itálii, na Sicílii
apod. byly brzy pohlceny Římem.
CALPETUS
DEIOCÉS, 53.
HLAVNÍ MĚSTO SARDY
KANDAUL
17
735
KARANOS založil v r. 813 Makedonii
V RANÝCH DOBÁCH
668
revoltuje
ANAXANDER
POLYDÓROS
EURYKRATÉS
ALKAMENÉS
ANAXIDAMOS
ZEUXIDAMOS
THEOPOMPOS
1. 7. 776 př. n. l.
VY
GO
ÚR ONY
LYK ZÁK
DOBYL TÝROS A
PORAZIL ELAMITY
Král MÉDIE a PERSIE.
742 779
809
ARIFRON
MÉDIE
zajal
Izraelity.
AŠŠURBANIPAL
743. První messénská válka.
Králové Frygie až do jejího podřízení Kroisovi jsou zcela neznámí.
685. Druhá. 466. Třetí.
Království Lýdie, takto pojmenované, začíná Ardysem I.
Kroisos se bál rostoucí moci Kýra. Vytáhl proti němu se 420 000 muži a 60 000 koňmi,
ale byl poražen a zajat – v r. 546 př. n. l. měl Kýros jen 196 000 mužů.
TELEKLOS TELEKLOS
NIKANDROS
841 ?
FEREKLES
797
ALYATTÉS I.,
14
Ve spojení s egyptským Nekóem
a médským Kyaxarem dobyl
Ninive a zničil asyrskou říši. 607
syn.
648 Syn
FORBAS
ARDYSOS I., 36.
681
SARGON
LÝ D I E v M A L É A S I I
4
SMERIDIS, 7 MĚSÍCŮ
LYKÚRGOS, 85
(?), REGENT
SYN EUNOMA
.
819
ARCHELÁOS
CHARILAOS
709
„Skvost
mezi
královstvími,
pyšná okrasa
Chaldejců.“ Iz 13, 19
BABYLONSKÝ KRÁL.
SAULMUCINU
Obnoven
ZNIČEN V R. 700
ASSARJERUZALÉM
HADDOOBLÉHÁN
SANCHERIBEM, 24 NEM.
745
753 771
527
ENOS
538
43
NABOPALASAR
PERSKÁ
44 roky
NABUKADNESAR
JÉŠUA,
515
KAMBÝSES,
AGÉSILÁOS
POLYDEKTES
11
792
Kovové peníze, veřejné stoly, žádná divadla,
žádný přepych, tvrdá disciplina.
Vládla smíšená monarchie: dva králové a senát,
tvořený 60 staršími muži. Půda byla rozdělena mezi 39 tisíc rodin
879
a nesměla být prodána.
název „Sparťanů“.
926 923
995
SEMIRAMIS.
ZHRUBA V TÉTO DOBĚ MAJÍ FRYGOVÉ NÁMOŘNÍ
PŘEVAHU, KTERÁ BRZY KONČÍ.
historii Řecka byly Attika a
hlavních měst Athén a
DORYSOS
EUNOMOS
manželka
Syn.
z Kalachu hlavní město
Válka
a postavil obrovskou věž,
43 m vysokou a 50 m širokou s Babylonií.
a dlouhou, která dosud stojí.
960
35
825 14 811
TIGLAT-
AŠŠURŠALMA- AŠŠUR- NI-RARI PILESER II.
Dobyl
NEDAJÁN
Babylon.
8
SER
III.
III.
18
ADA-NIRARI IV.
AHMÓSE II.
Podporoval umění. Egyptské přístavy se
otevřely řeckému obchodu. Vynikl jako
stavitel,
dobyvatel,
zákonodárce
a
administrátor.
OD R. 541
BELŠASAR, SYN. 18
NABONID
NIRIKLISSAR
991
ŠALMANESER II. Syn. ŠAMŠIADAD IV.
Velký vojevůdce. Učinil
AISCHYLOS,
527. Skončila dynastie
se stal
E LV I L - M E R O D A K
913
767
ASÝRIE
820
626
(podle sochy)
Zerubábel poslán
(se 42 360 lidmi),
Ezdráš poslán v 7. roNehemjáš poslán ve
12 let je místodržitel
R. 527 byl Egypt dobyt Kambýsem.
21.
SAULMUCINU
853
880
AŠŠUR- ADADNIRARI TUKUL- AŠŠURBANIPAL,
III.
20 TINI
25
DAJÁN II. Od
tohoto panov­níka začíná NURTA
V elký
válečník
přesná asyrská chrono­lo­
a stavitel. Podporoval
jak lze nalézt v genea­ II., 6
19 (?) gie,
lo­gic­kých ročen­kách.
vědu a umění
930
Asyřany
R. 747 začíná
éra podle něho.
731
747
BABYLON
BABYLON
MER0DAKBALADAN.
hranice s Asýrií
NEZNÁMÁ,
20 LET
NABÚNÁSIR
ŠALMANESER IV.
přepadl
jižní Asýrii.
N
napadl Hóšéu
ERIBA-MARDUK
MERODAK-BALADAN II. SYn
RIMMON-ZAKIR-JUT-SUR
ASÝRIE
Aramejec
ASYRSKÉ BOŽSTVO
SOLON A EZOP PŘED KROISEM.
PÁD BABYLONU, 648.
PSAMMTÉK
ZERUBÁBEL,
místodržitel.
ZLATÁ MODLA
27 metrů vysoká. Postavil ji
v r. 570 Nabukandesar. V r.
574 Nabukadnesar dobyl
Egypt, králem učiněn Ahmóse.
PSAMMTÉK III. 1 rok
5 1/2 roku
WAHJEBRÉ, 19 let.
Sidkijášův spojenec.
5
Zabit želvou, upuštěnou
se dochovalo 7.
OD TIGRIDU K NILU
763. Pozoruhodné zatmění slunce bylo
STIE
NOVÁ DYNA
zaznamenáno v asyrském chronologickém 745.
Kánonu. Prokázalo se, že datum souhlasí.
BABYLONSKÁ
HISTORIE
SOLÓN
525
70 let zajetí,
536
606–536.
ROZŠÍŘIL ASYRSKO-BABYLONSKOU ŘÍŠI
603
ASYRSKÁ KNIHOVNA V KALACHU A NINIVE
BABYLO
585
10
BEL
Poražen Kýrem.
562
PSAMMTÉK II.
Rudým a Středozemním
mořem. Obeplutí Afriky.
133
20
ZERUBÁ
L
– sesazen.
BAAL
588
PSAMMTÉK I.,44 let? NEKO II. (SYN)
KRÁL TIGLAT-PILESER II. zhotovil v r. 745 popsané tabulky a udělal opisy
historických nápisů svých předchůdců.
KRÁL SARGON připojil v r. 721 astrologické texty.
KRÁL SANCHERÍB v r. 705 uspořádal spisy asyrského Kánonu a krátkých
historií. Kromě toho přeložil knihovnu z původního místa
v Kalachu do hlavního města Ninive.
KRÁL ASSARHADDON připojil četné historické a mytologické texty.
S A N C H E R Í B n a t r ů nu
v Lakíši
-IK BI
MARDUK-B AL AS SU
880 př. n. l. NABÚ-APALIDDINA.
MA RD UK
ZEM I
RAN COVALI
ZAKIRIZKUR,
syn.
Dohoda
ASY ŘAN É VYD
SIBIR
stanovila
Vzpoura potlačena
3
599
606
3
Jako dodekarch asi r. 666. Opraveny
16 LET
chrámy, oživeno umění, hieratické Syn. Pokusil se prokopat
písmo nahraZeno démotickým. Řečtí průplav pro lodě mezi
žoldnéři.
TROOPS
HÓŠÉA poslal posly k Sóovi.
724. – 2 Kr 17, 4
800
ASYRŠTÍ LUČIŠTNÍCI
V SANCHERÍBOVĚ DOBĚ
DOBRÝ
XXVI.
TAHARKA
ŠEBITKO
12 let
Poražen
Sargonem
u Raphie v r. 720
SID
JÁŠ, KI11.
EGYPT. DYNASTIE V SAÍSU
XXV. DYNASTIE
LETTERPRESS)
ELJAKÍM,
11
Jójakín odveden v poutech do
Babylonu. Kromě toho bylo
mnoho zajatců s Danielem.
ETIOPSKÁ
(VIZ
Král etiopské
Nabaty, potlačil
ZA TÉTO DYNASTIE VYMIZELO UMĚNÍ A LITERATURA, EGYPT BYL
ROZDĚLEN DO MALÝCH STÁTŮ, KTERÉ SE ZA VLÁDY PIANCHIHO
A JEHO NÁSTUPCŮ STALY PODDANÝMI SFOPIÁNCŮ. (BIRCH)
V Karnaku je zacho­ván seznam 130 dobytých měst,
mezi nimi „Judah Maluk“ (králov­ské město Judska).
730
XXIII. DYNASTIE V TANIDĚ
SOUČASNÁ S XXIV. A XXV.
36 LET
728. Šalmaneserův vpád. Hóšéa
mu musel odvádět dávky.
725. Hóšéa se vzbouřil.
724. Asyrský vpád.
721. Samaří dobyto.
ANAR- HÓŠÉA,
721
CHIE, 9
9
N,
KÍ
J A síce
J O mě
J 3M
3
JÓŠIJÁŠ, 31
AM
643
698
DOBRÝ
726
PEKACH, 20
ŠEŠONK IV.
20 LET
51 LET
23 LET (?)
KA
PE
MENA- 2
CHÉM
784
ŠEŠONK III.
TAKELÓT II.
11
742
ÁŠ
J
CH
2 MENACHÉM podplatil
PÚLA, aby odešel.
Kr
770. Zaplatil 1000
15,
talentů stříbra.
19
XXII. DYNASTIE V BUBASTIS
ŠEŠONK II.
22 LET
Chazael zardousil
845
Ben Hadada a vládl místo něho. 2 Kr 8, 15
4
825
ARAM
758
ÁŠ
RJ M
KA LÚ
ZE ŠA
MEZI
VLÁDÍ
JAROBEÁM II.
JÓAŠ
JÓACHAZ
16
10
857
841
JEHÚ, 27
885
41
2
MENAŠÉ, 55
CHIZKIJÁŠ, 28
TANUTAMÓN
7 LET
2 ROKY
810
ACHAZ, 16
JOTAM, 16
BEKENRINE
(BOCHORIS)
6 LET
OSORKÓN II.
839
IZRAELSKÉ KRÁLOVSTVÍ
Za dvouleté války s Achabem
obléhal Ben Hadad Samaří. Krutý
hlad postihl Samaří a panika způso­
bila útěk asyrské armády.
2 Kr 6.
TAKELÓT
878
AZARJÁŠ, 52
AMASJÁŠ, 29
JÓAŠ, 39
ŠEALTÍE
30
536 př. n. l. vydal Kýros dekret, aby byl
Jeruzalém znovu postaven.
AZ
C H CE
Ó A ĚSÍ
ETBAAL.
NEJDELŠÍ ŽIDOVSKÉ PANOVÁNÍ
6
ATALJA
JÓRAM
11
884
97
POSTAVIL Jezábel,dceru
M
SAMAŘÍ
ETHbaala
BEN HADAD
OSORKÓN I.
HA
OMRI ACHAB, 21
11
918
Vzal si
1
BAEŠA, 23
AC
914
4
JÓRAM
40
536
A
PYGMALION
50
60
V r. 588 př. n. l. byl dobyt Jeruzalém,
vypálen chrám, zbourány zdi a město,
Sidkijáš oslepen a tisíce lidí odvlečeny
do zajetí babylonského.
JÓJAKÍN, 3 1/2 měsíce.
ODVLEČEN DO BABYLONU
ÉL
RÍ,
BERAN
EULAEUS
70
ZERUBBABEL SENT UP
JUDSKO
ÁSA, 41
80
59
PÁČIDLO
3
6 JEKONJÁŠ
ZE SEVERU
V R. 529 PŘ. N. L. ZA
VLÁDY KRÁLOVNY
TOMYRIS
PORAZILI
KÝRA.
KATAPULT
kniha.
„MENE, TEKEL, UFARSÍN.“
S K Y TO V É
POHYBLIVÁ VĚŽ
L
AK
ÓZ
38.
Židé potom
byli pod
Babylonií,
Persií,
Egyptem,
Sýrií
a Římem až
do roku 70
n. l., kdy byli
rozptýleni.
90
JÓŠIJ
ÁŠ
AMÓN
MENAŠ
E
2 kapitoly,
520.
14 kapitol.
ZACHARJÁŠ
BELŠAZARŮV HODOKVAS. Daniel čte nápis na stěně, zatímco Kýros
a jeho armáda vstupují řečištěm do města. Král je zabit – konec Babylonu.
50
60
EZDRÁŠ, asi
EZDRÁŠ JE V ARAMEJŠTINĚ
6. KAPITOLY A PRVNÍCH 26
37. kniha. AGEUS
m
34
606. DANIEL, JEHO DRUHOVÉ,
VŠECHNA KNÍŽATA, CELÁ
ŠLECHTA A VŠICHNI
ŘEMESLNÍCI A KOVÁŘI BYLI
ODVLEČENI DO BABYLONU.
90
3
3 kapitoly.
.
GO
TÁ
AR
DID
kniha
35.
630
kniha
3 kapitoly.
599. JÓJAKÍN NASTOUPIL PO ELJAKÍMOVI. NABUKANDESAR DOBYL JERUZALÉM,
ODNESL VŠECHNO ZLATÉ NÁDOBÍ A ODVEDL
KRÁLE A JEHO RODINU DO BABYLONU.
10
2
3 M BR.
DANIELOVO PRVNÍ VIDĚNÍ
(Da 7, 4). Lev s orlími křídly, tj.
Babylon, který rychle a tvrdě
dobyl Sýrii, Foinikii, Judsko
a Egypt.
15.536
588
PLAČÍCÍ JEREMJÁŠ
ATALJA.
Dcera Achaba a Jezábel,
žena Jórama, matka
Achaz­jáše (judského)
a 6 let judská
královna.
ÁK
ÁD
574
Syn. ELJA- SIDKI16. 17.
JÓŠIÁŠ, 31
2
KÍM, 11 JÁŠ 22. (HALES 586),
Syn UŠLECHTILÝ KRÁL
11. BRATR
20.
643 AM Nekona
KONEC
610
599
ÓN l spr
á
ŽIDOVSKÉ
vn
kniha.
ě
NEZÁVISABAKUK
SAFONJÁŠ
LOSTI.
(s Jójakínem)
„JUDOVO“ KRÁLOVSTVÍ EXISTOVALO
133 ROKY PO ODVLEČENÍ 10 KMENŮ
DO ASÝRIE.
33
ACHA CHIZKIJÁ
Z
Š
JÓTAM
MENAŠÉ, 55
Nejdelší vláda.
BEZBOŽNÝ
710
7 kapitol
50
60
1
NEKONAL SPRÁVNĚ.
15.
Syn.
698
STAROVĚKÝ
PERSKÝ
VOJÁK
784
9 kap.
10
DOBRÝ
STAROVĚKÝ
MÉDSKÝ
VOJÁK
AMOS
24.
133 LET
30. kniha.
TIŠTEJSKÝ
50
726
MICHEÁŠ, 48 let.
758
JÓEL 800
4 kapitoly.
PROROK V IZRAELI, ASI 55 LET
60
33.
785.
26.
EZECHIEL, 21.
Nohy ze železa a hlíny
ŘÍM ROZDĚLEN
48 kapitol.
595
NA 10
kniha.
KRÁLOVSTVÍ
JEREMIÁŠ, 41 rok.
52 kapitoly.
641
kniha.
kniha.
29.
742
DANIEL, 72 roky, 12 kapitol.
Napsána v Babylonu
606
Daniel dokázal přečíst nápis na stěně proto,
že byl napsán samaritánskou hebrejštinou,
které „moudří Chaldejci“ nerozuměli.
kniha.
Stehna ze železa
ŘÍŠE ŘÍMSKÁ
UŠLECHTILÝ KRÁL.
14. CHIZKIJÁŠ,
Syn, 23
534
VYPÁLEN V R. 356, V NOCI, KDY
SE NARODIL ALEXANDR.
kniha.
Izraelité odvlečeni
Sargonem do Asýrie,
odkud se nikdy nevrátili,
629.
588
proto nazváni „Ztracenými
31. kniha
kmeny“. Konec
25. kniha. PLÁČ, 586.
ABDIJÁŠ,
izraelského královZ,
N,
587,
H Ayn.
Danielova kniha je napsána v aramejštině
n.
KÍ
ství v roce 721.
Sy Ó A C S J A c e .
Ó sí
1. kapitola.
E
J
J
od 4. verše 2. kapitoly do konce 7. kapitoly.
ÍC
ě
9 . ĚS
1.
730
12. JÓTAM 13. ACHAZ
16. Syn
16. Syn
11.
810
Kniha
2 . PA R A L I P O M E N O N
70
9
739
Sargon znovuosídlil Samaří Kútejci.
Syn
AZARJÁŠ, 52
11. Konal správně.
10. AMASJÁŠ,
1 . PA R A L I P O M E N O N
ELÍŠA,
90
10
JÓŠAFA
T
ÁSA
SPRAVEDLIVÁ VLÁDA
9. JÓAŠ, 39.
Zahrnuje 427 let, od Davidovy smrti do babylonského
zajetí Nabukadnesarem v roce 588 př. n. l.
mezi Ásou a Baešou
po všechny jejich dny."
40
Dobrý, potom zlý, zabit.
Kniha
14.
761 759
JUDSKÉ KRÁLOVSTVÍ. Od Šalomouna mělo 20 králů a trvalo 387
1048 byl hlavním městem Jeruzalém.
UMŘEL NA MALOMOCENSTVÍ
KONAL SPRÁVNĚ NEKONAL SPRÁVNĚ
CHAZAEL,
885
773
Řím byl postaven v 6. roce vlády Pekacha.
Genealogické dějiny od stvoření světa do
Davidovy smrti v roce 1015 př. n. l.
31
PÍSNÍ
0
AM
ZA ZU
BI H
T
BEN HADAD II., SYN
OD IZRAELE, 980
SLOVÍ
JÓRAM ATALJA
1 6
4,
dcera
8
25. Syn
DOBRÝ.
784
Zerubábel,v r. 170 př. n. l. byl vydrancován a znesvěcen
Antiochem Epifanem.
HERODŮV CHRÁM Herodes v r. 18 př.
n. l. znovupostavil
(nebo opravil) a zvětšil Zerubábelův chrám.
V r. 70 n. l. byl za Tita zničen Římany.
Syn
7.
825
. 515-18 př. n. l., asi 500 let.
ZERUBÁBELŮV CHRÁM
V letech 536-51 př. n. l. ho postavil
le t. Od d o b y t í D a v i d e m v r o c e
6. ÁSA, 41
841
27.
Břicho a boky z mědi
MAKEDONSKÁ ŘÍŠE
A NÁSLEDNÍCI
34.
ZE
KA
ŠA RJÁ
LÚ
Š,
M,
1
r
1
m ok
ěs
PE
íc
KA
CH
JÁ
Š
930 ÉL ZIM 918 J E
897AC
884
HA
RÍ
ZÁ
A
„K
Z
,7
1. syn
B „ZL ONAL JÁŠ
DN
E
Z
LO
Í
L, O N
Šalomouna
“
m ADE
vzbouřilo a vytvořilo
at V
k a ŠE.
Izraelské království.
“
A
ta
lj
JUDY a B E N JA M Í N A , v y t v o ř i
ly
i.
AB
3.div světa.
Postaven
v r. 522 př. n. l.
V EFEZU
Da 2, 31
Hlava ze zlata,
BABYLONSKÁ ŘÍŠE
kniha. 14 kapitol
80 loktů (37 m) dlouhý; 40 loktů (18 m) široký;
OZEÁŠ, 60 let.
725
785
30 loktů (14 m) vysoký.
Slunce na stupních Achaze, 713 př. n. l.
Od r. 1004 do 588 př. n. l. – 416 let
Iz 38, 8
1012 př.n.l. položeny základy
kniha.
1004 "
zasvěcen
I Z A J Á Š , a s i 6 2 r o k y.
971 "
vypleněn Šešonkem
66 kapitol.
856 "
opraven Jóašem
760
698
740 "
zneuctěn Achazem
kniha.
726 "
obnoven Chizkijášem
588 "
vydrancován a zcela zničen Nabukadnesarem
NAHUM,
700,
9
3 kapitoly.
kmenů zakládá království IZRAEL, 254 let. 19 králů. Hlavní město SAMAŘÍ.
9
MEZIMenaJAROBEÁM II.,
ANAR HÓBAEŠA, 1 OMRÍ, ACHAB, 21 1 JÓRAM.
JÓACHAZ, JÓAŠ,
CHÉM, 2 PEKACH, 20.
JEHÚ, 27
VLÁDÍ,
41
postavil MANŽEL JEZÁBEL
12. Syn
CHIE ŠÉA 721 př. n. l.
Zabit
23.
16
11
16
„Vládl tyransky.”
DCERY ETBAALA
Samaří
11
NÁD
ARTEMIDIN CHRÁM
SEN
603 př. n. l.
(KCHUNG‘C)
ČCHING-WANG
25
ČCHING-WANG III.
44
588
536
561
585 až 572. Nabukadnesar oblehl Týros. Obyvatelé své město opustili
a přesídlili do ostrovního Týru, který se stal mocným a bohatým městem.
600 př. n. l.
500
NAŠEHO LETOPOČTU (ANNO DOMINI)
4004 ROKY OD STVOŘENÍ
SVĚTA ZAČÍNÁ
KŘESŤANSKÁ ÉRA
JEŽÍŠ,
(JESUS NAZARENUS
Okolo r. 405 přeložil Jeroným Písmo svaté
do latiny; nazváno „Latinská Vulgáta“.
V r. 1609 bylo přeloženo do angličtiny
v Douay ve Francii. Jediný anglický překlad,
schválený římskokatolickou církví.
PTOLEMAIOVA MAPA SVĚTA
Byl to nejslavnější astronom, zeměpisec a kronikář
starověku. Jeho práce se staly autoritou a učebnicí na 1400
let. Žil v době Antonina.
KRÁL ŽIDŮ
REX JUDAEORUM)
326
SV. BASILEOS VELIKÝ
379 ( Ř E C K Y )
S VAT Ý J I Ř Í
KŘESŤANSKÁ
ÉRA.
Křesťanskou éru (n. l.)
zavedl
Dionýsios
Exiguus asi v r. 532 (527).
Koncil
v Chelsea
r. 816 nařídil, že ji
biskupové
musí
p o u ž í v a t .
Po několik století však
nebyla
všeobecně
používána. Prvním, kdo
k datu své vlády připojil
„v roce našeho Pána“,
byl r. 879 Karel III. Tlustý.
Začala
1.
ledna
uprostřed roku 194.
olympiády, 753 roky
po založení Říma, r.
4714
juliánského
kalendáře.
Nyní
převládá názor, že se
Kristus narodil mezi
lety 4 a 6 př. n. l.
VLÁDA V PŘEPYCHU
a jejího milence Marka Antonia
spáchala
Kleopatra
sebevraždu hadím uštknutím,
30 př. n. l. Toto vítězství učinilo
z Oktaviána „Pána světa“.
Římská říše (císařství) je
běžně datována od 1. ledna
30 př. n. l.
Svatý patron
Anglie.
Patrně princ
z Kappa­do­kie,
sťat
Diokle­ci­á­nem
r. 290.
PTOLEMAIOVSKÝ SYSTÉM tvrdí, že Země je středem světa
a že Slunce, Měsíc a hvězdy se otáčejí okolo ní.
PTOLEMAIOS KLAUDIOS
IGNATIUS, V r. 69
jmenován biskupem v Antiochii.
JAN
APOŠTOL,
TŘI
KRÁLOVÉ
5
68
PETR,
78
JAN KŘTITEL
BETLÉM
Sťat.
0
40
30
20
10
JOSEF
SV. KLEMENT (řecká tradice) Pavlův spolupracovník.
20
30
50
40
60
70
ou po
USE II. js
do FERG
álové až
kr
i
?
hn
.
ic
k
i
r
Vš
Ý, histo
S SICILSK
DIODORO
ě v době
ím
v Ř
al
ps
,
Sicílii
Narodil se na A a císaře AUGUSTA.
J. CAESAR
50
62
47
Král
HERODES, 34
37
3
„Filippy”
Oktavián a Antonius
porazili Bruta a Cassia.
A TRIBUN.
34
LIVIUS, 76
KLEOPATRA,
21
bratr bratr
12. 13.
43
30
43
8 9 13 15
KRÁL
PONTIUS AGRIPPILATUS PA
25
(TITUS
LIVIUS)
37
60
70
80
90
44
SP
AS
IAN
EM
PORCIUS
FESTUS
52
66
20
30
ŘÍMSKÝ PLUH
SENATUS
POPULUSQUE
ROMANUS.
Jeho slavná Geógrafika má 17 dílů.
Nar. v Kappadokii asi r. 17 n. l.
Senát
a lid
římský.
12
9, 48 n. l.
HORATIUS, 57. Básník
46
43
7
80 000–100 000 míst.
„Básník lásky Římanů.“ Autor více
než 54 knih.
„Zéla.“
Caesar porazil
Farnaka a
napsal:
58?
18
OVIDIUS, 61. Římský básník
Narozen 12.
července 100 př. n. l.
2
n. l.
TACITUS, konzul a historik
Plně se dochovalo 13 svazků Galénových autentických prací.
126 ?
Pět z jeho děl se částečně dochovalo:
KOLOSEUM
1. O životě a mravech
Stavbu zahájil Vespasián r. 75,
Agrikoly (jeho tchána),
dokončil jeho syn Titus r. 79 n. l. 2. Mravy a zvyky Germánů,
3. Dějiny,
SENECA (LUCIUS) 64
85 A.D.
4. Anály,
5. Příčiny úpadku výmluvnosti.
Neronův učitel, Neronem donucen k sebevraždě.
CELSUS, slavný lékař
Řečník imponující výmlu- 340
vností a kněz hrdinské
330?
činnosti.
10
90
VENI
VIDI,
VICI
2.
„Verona.“ 249
Filip
poražen.
245. Sedm
misionářů cestuje 251
do Galie.
260
J. CAESAR
9.
AURELIÁN
NAROZEN V SÝRII,
70
80
394
373
„Argentaria“
„Aquileia“ Gracián porazil
Konstantin II.
Galy.
zabit.
388
„Aquileia“
Maximus zabit
II.
EKUMENICKÝ
KONCIL
V Konstantinopoli
květen–červen
381 N.L.
350 biskupů
KLÁDA byla používána v Jóbově době (13, 27).
V Londýně byla poslední odstraněna 4. srpna 1826.
10. pronásledování začal Dioklecián
v Nikomédeji. Byly bořeny kostely
a používáno mučení, oheň a meč.
8.
VALERIÁN
257
až
260
374. Strašný
hunský
vpád.
10.
DIOkleciáN
303
až
313
7.
DECIUS
250
až
253
255 SMRT PAULA, ŘÍMSKÉHO
PRÁVNÍKA A SPISOVATELE
VA L E R I Á N
byl zaživa stažen z kůže Šáhpuhrem 260.
250. Vpád Gótů za vlády Decia.
250. Sedmé pronásledování. Decius zamýšlí vyhladit
křesťanství na zemi. Ohněm a mečem, divokými zvířaty,
koly, rozžhaveným železem a všemi druhy mučidel, která
dokázala vymyslet nejzběsilejší krutost.
ŘÍMSKÁ GALÉRA
351. Zničeny pohanské chrámy v Římě.
361. Julián se veřejně zřekl křesťanství
a přijal pohanství. 351–359 podnikl tažení
do Germánie. 362–363 válka s Persií,
Peršané zahnáni na útěk. Při jejich
pronásledování Julián 26. července 363
zabit.
379. Theodosius začal
čtyřleté
tažení proti
ELAGABALUS
„Bezohledný, marnotratný, Gótům. V r. 379 strhl
sochy
pohanských
nemravný a strašně krutý.“
bohů.
200 ?
ÚČES
Neblaze proslulý COMMODUS vstupuje do arény jako gladiátor.
POMPEJE A HERKULANEUM pohřbeny
CAESAR ZAVRAŽDĚN r. 44 př. n. l.
51.
BÁSNÍK
43
„Actium“.
2. září Oktavián
porazil Antonia a
podmanil si Egypt.
2.TRIUMVIRÁT
2.
4
258. Do Malé Asie a do Řecka
vtrhlo 300 000 Gótů, r. 260 vypálili Artemidin chrám a r. 263
Athény.
Probus (276–262) je považován
za nejstatečnějšího,
nejmorálnějšího a nejštědřejšího
ze všech římských císařů.
SENÁTOROVA ŽENA PŘI PŘEDENÍ
Zavraždili ho vlastní
Konstantin se obrátil na víru poté,
vojáci.
IN
co r. 318 uviděl na nebi ohnivý
HOC SIGNO
VINCES kříž. („V tomto znamení zvítězíš“).
vysoký 43 m
S
(Z
ŽD
11
12
25
265
CHUTU
290
11
CHUAJTI
301
12
330. Od této dob
y
postupný úpa
dek Říma.
2
4
JÜANTI
8
ČCHENGTI, 17
9
365
80 ARM386
IE
ARMÉN
MU-TI
17
BAHRÁM
IV.
III.
DY N A S T I E Ť I N
ČI-CUWU-WI
71.
R. 326 zakázáno křesťanství.
309
THEODOSIUS
I.
200 N. L.
CHUEJ-TI
37
8
Veliký,
VALENTINIÁN II.
DY N A S T I E C H A N
272 77
294
269. Zeno
bia dobyla
Egypt.
ŠÁHPUHR II.
9
191
22 28
7
THEODOSIUS
390
.
ŠÁHPUR
169
22
MEZO
17
4
379
395
372. Mír me
Persií a Řím zi
em
ARDAŠÍR II.
146 48
21
258
POTÁMIE
BAHRÁM
II.
361 36
4
Rozdělil
říši
Velký hladomor.
2
LING-TI
82.
240
SÁNOVCI
KCHANG-TI
CHUAN-TI
S I E N - TI
31
226
337
zemřel 392
42
ŠÁHPUHR
Porazil Římany a stáhl
z kůže Valeriána.
ARTA
BANOS
IV., 10
lI.
375
383
r. 395
VOLOGASÉS
IV.
13
KONSTANTIN
GRACIÁN
VOLOGASÉS III.
ARDAŠÍR14
KONSTANS
JULIÁN APOSTATA „Odpadlík“
VELIKÝ, 31. První
křesťanský císař,
přenesl hlavní město
do Konstantinopole.
Zemřel 22. května
31 330 n. l.
45.
3 císařové
CONSTANTIUS II.
VALENTINIÁN, 18. SYN
VALENS
GRACIÁN
z východní říše
OD 357
KONSTANTIN I.
MING-TI
127
21. Poslední
a nejkrutější
pronásledování. Od r.
286 spolu s ním
Maximianus, oba
abdikovali
1. května 305.
44. R. 308 – 6 císařů
najednou.
HORMIZD
107
19
DIOKLECIÁN
NARSÉ
ŠUN-TI
18
říše.
C
29. srpna nastává
„Diokleciánova
éra“
C ON S TA N T IU S
22
BAHRÁM I.
19
43
CARUS
Z A B IT
dobrý PROBUS, ZABIT
A URE L IÁN,
GALLIENUS
22
AN-TI
100 N. L.
© Third Millennium Press Limited, editorial, design, layout and panel sequence, 1997.
CLAUDIUS II.
90
35 36 37
Zabit vlastními vojáky
17
GALLUS
DECIUS
Vyhnal
HUNY.
5
ILIA DĚN
EMZAVRAŽ
VALER IÁN Zajat
a stažen z kůže Šáhpuhrem
59
77
28
FILIPPUS
18
6
34
33.
BIT
ZA
íců
S.
ěs ,
NU
m
, 6 US
RIA
US RIAN
ME
T
I
U
N
N
(307–323)
AC LO DĚ
.
. T 39 F VRAŽ US a
S. ODU LICINIUS.
38
ZA RIN
RIU CH
LE VÝ 337. Rozdělení
40th
CA
GA ÍSAŘ
THEODOSIUS
.
3m
35 38
7 15 2
Commod
44 49
5 5
53 60
upadla civ a otrávil Marcia 31
.
iliz
68 70 75
reformy, ale ace, morálka i nábprosince 192. Za jeh
82 84
oženství. Pe
o vlády
byl zabit pr
rtinax
etoriá
PALMÝ
305-6
Julianus konskými gardami, odnavrhoval
RA
upil trůn.
nichž si
ODAINAT
IA
B
O OVA273 Palmýra
220. Persie se vzbouřila a HOS
ZEN
dob
D
yta
REVOLTUJE
a srovnána se
V
IE
zemí.
EHO
v témže roce přemohla Parthii.
RS
P E R S IJE
PE
pod SÁ
220–226
ČAO-LIE-TI, 6
MING-TI
ZABIT
18
Č’-TI
KUANGWU-TI
13
211 21
7 222
13
7
90
108
130
149
191
209 216
ZTRA CENA „Ve světě, ať již civilizovaném nebo polocivilizovaném, vždy existovala druhá mocnost, která v pravém
slova
smyslu vyvažovala Řím a sloužila jako jeho protiváha, s níž muselo být počítáno. Touto mocností byla téměř
v době
300 let (od r. 64 př. n. l. do r. 225 n. l.) Parthie.“ – Rawlinson.
CHE-TI
provedl
reformy,
zavražděn
61 4
VOLOGA-
Bratr
VOLOGASÉS
II.
CHOSROES
58
HYRKÁN
IE
ČANGTI
SEVERUS
ALEXAN
DER,
ZABIT
182
18
SÉS V.
Syn
180
Synovec
31 32
S
NU
(GIBBONOVY „DĚJINY ŘÍMA“ ZAČÍNAJÍ
ANTONINEM PIEM A MARKEM AURELIEM.)
PODLE
RAWLINSONA.
PAKOROS
a zemřel
v Yorku.
úpadku.
Zavražděn
25 29 30
GORDIÁN III.
(ŠESTÁ ORIENTÁLNÍ MONARCHIE).
19
24
MAXIMINUS,
MEZOPOTÁMIE
TY
DOBY
161–169
161
21 2223
ZABIT
115
138
20
EL AGABALUS
117
ARMÉNIE a
39
21
19
MA C R IN U S
19
96 98
VOLAGASÉS I.
HADRIÁN
Znovu postavil
Významný pro
jeruzalémský
ctnosti.
chrám Jupitera na své
Úspěšná
místě
a spravedlivá
Šalomounova
vláda.
chrámu. V r. 121
23
navštívil Británii.
Velký vládce,
říše v největším
rozkvětu
17
Syn
MARCUS COMMO- Statečný muž
SEPTIMIUS
AURELIUS
DUS
A
SEVERUS
a Navštívil r. 208
LUCIUS Zhýralý
krutý,
Británii,
VERUS
postavil valy
země v
KRUTÝ
2
16
ANTONINUS
PIUS
G E TA 1 R O K
15
15
14
TRAJÁN
Bratr.
Poslední
z 12 císařů.
Zavražděn.
79 81
13
íců.
měs 5 m.
X, 6
,
TINA IANUSRAŽDĚN
R
E
V
L
ZA
JU
18. P
HADRIÁNOVA HROBKA
CARACALLA,
DOMICIÁN
10
Quintilianus žil
Galby a Domiciána
44–122.
29
.
s.
ĚS měĚN)
8
M
N E R VA ,
5
3.
TRAJÁN.
106
až
107
syn
68
TITUS,
1
VESPASIÁN
GALBA
24 30
Šťastná a úspěšná
vláda
4
6
14
GOTARZÉS
VARDANÉS, 1
9
15
Zhýralý
tyran,
spáchal
sebevraždu
54
42 46 51
Drusus
porazil
Germány.
WANGMANG
27
0
26
18
ČÍNA
AJ-TI
18
ARTABANOS
III.
CHUAJJANG-WANG,
ČCHENG-TI
26
SLOUP
Postaven r. 114 n. l.,
IU RA
HO LL AV
71
RHODOS
Galba prohlášen císařem r. 68 n. l.
Zavražděn 16. ledna 69.
16
l.
n.
NERO
C L AU D I U S
20
5
r. 1
Fraata IV
ARTAVASDÉS ARTAXIAS TIGRANÉS II., 11
14
37 41
VONONÉS, syn
A R M É N I E K PA R T H I I
2
ORODÉS II.
38
34
13
PARTHSKÁ ŘÍŠE
SYN
ratr
18
Krutý
tyran,
udušen 26.
března, 22,5
Varus poražen
Arminiem.
9
FRAATAKÉS
Syn. Zabil svého
otce
a na oplátku byl zabit
jeho „milující ženou“.
I.
TIBERIUS
Nesmělý a slabý.
Otráven
28 př. n. l. Sčítání lidu.
V říši celkem 16,5
milionu Římanů, v Římě
4 164 000. Příjem
200 000 000 dolarů.
)
DA
AŽ
R
EV
E
EB
– soupeř Nerona, který ho donutil
(S OT VIT
k sebevraždě. Senekův synovec. 6 7 7 8 10
8
3
4
5
N. L. 14
FRAATÉS IV., 36.
RODÉS
39 LUCANUS, 26. Římský básník 65
C AL I GU LA, zabit
DIKTÁTOR
AUGUSTUS, 1. CÍSAŘ.
Zlatý věk Říma.
Císařem 44 roky. Zemřel
19. srpna 14 n. l.
30
„Karrhy”
44
CÍSAŘ AUGUSTUS
27 př. n. l. PRVNÍ ŘÍMSKÁ ŘÍŠE
MARCUS
ANTONIUS,
TRIBUN
12
48 44
20
NERO
ZAVRAŽDĚNÍ AURELIÁNA
okolo 130
TRAJÁNŮV
ZAČÍNÁ v r. 27 př. n. l.
VIRÁT
10 let, OCTAVIÁN,
došlo II. TRIumvirát
čanské
válce LEPI- TRVAL
53
DUS 12 LET
př.
n. l.
TRIB. 36
63
? FLORUS, HISTORIK. PSAL LATINSKY.
PAVLOVO
UMUČENÍ
19
„ ŘÍMSKÉ IMPÉRIUM”
31
př. n. l. poPompeia.
VIRÁT
Gladiátorské hry zrušil r. 404 HONORIUS. Za vlády Commoda se Řím
stal vojenskou despocií. Pretoriáni prodávali říši tomu, kdo nejvíce
nabídl.
Vesuvem 24. srpna 79 n. l.
Udusil se Plinius Starší.
1. PRONÁSLEDOVÁNÍ
NERO
64
až
68
90
MEZIVLÁDÍ
27
PLÚTARCHOS, ŽIVOTOPISEC.
„KŘESŤANSKÁ
ÉRA“
začíná ve 30. roce
vlády
císaře Augusta.
397
340
29. SRPNA 284.
Začíná „Éra mučedníků“
či „Diokleciánova éra“.
Od této doby vlněnou tógu,
ozdobenou purpurem, kterou
nosili všichni císařové počínaje
Augustem, nahradila hedvábná,
pokrytá zlatem a šperky.
121. Postaveny Hadriánovy valy od Rýna
k Dunaji.
190. Nárůst moci a počtu
Vandalských kmenů.
198. Pád Babylonu, Seleukie atd.
LUCIAN
120?
60
Valerián poražen
a zajat Šáhpuhrem.
„Abrittum“. 275.
Římané poraženi,
Decius a jeho
synové zabiti Góty, vedenými
Ostrogóty. 255. Říše značně
rozrušena, ze všech stran
napadena barbary.
ŘÍMSKÁ KRÁSKA
(LATINSKY)
357
377
380. Král Brennus založil Bristol.
383. Neustálé nájezdy Piktů a Skotů na sever a Sasů na jižní
a východní pobřeží.
Poslední zmínka o římské Británii od byzantského kronikáře
se týká císaře Honoria, který uznal nezávislou domácí vládu
a právo jejích 33 měst na vlastní obranu.
323
323. „Hadrianopol“.
Konstantin porazil Licinia.
263. Velké hordy Herulů prošly Itálií.
FORUM ROMANUM (znovu postaveno)
Janovo
vyhnanství do Patmy
50
40
Konstantin
porazil
Maxentia.
SENECA
DOMICIÁN
95
až
96
30
312
Neronův učitel. Byl jím v r. 65 n.
l. přinucen spáchat sebevraždu.
Plútarchův věk není znám.
Studoval v Delfách, když
Nero v r. 66 n. l. táhl
Řeckem. Narozen
asi 40–46? Z jeho
„Srovnávacích
Zavražděn Brutem a Cassiem v budově
Senátu 15. března 44 před n. l. Upadl se životopisů“ se
23 bodnými ranami u Pompeiovy sochy. zachovalo 23 dvojic
Velký vojevůdce, státník a válečník. životopisů vynikajících
Řeků a Římanů.
20
373
S V. A M B R O Ž , 5 7 .
EUGENIUS I.
20
ZA TIBERIOVY VLÁDY
48 n. l. Římské sčítání lidu:
6 984 000 obyvatel, v celém
impériu 25 419 000.
Nar. v Antiochii, patriarcha cařihradský
ZABIT ŘÍMANY V BOJI
60
273
Slavný řecký eklektický filozof, plodný autor.
Částečně se dochovalo „Pojednání o dokonalosti“. Přítel a učitel hrdinské Zenobie. Aurelián
ho dal zabít.
KLAUDIUS GALÉNOS, (GALÉN) 88
218 ? 200
6.
Uznávaný řecký vědec, „Napsal 500 knih o medicíně a 250 o
MAXIMUS
jiných vědách.“ – Suidas.
235
183 OPPIÁNOS, 30. ŘECKÝ BÁSNÍK 213
až
Napsal 5 knih o rybářství a 237.
4 knihy o lovu.
130
CHRÝSOSTOMOS
ATHANASIOS, 77. Patriarcha alexandrijský
CASSIUS LONGINUS,
213
TITŮV OBLOUK
8
Biskup z Hippo-Regia
Hlavou církve 46 let. (ŘECKY)
286. Caransius, císař Británie.
294. Zavraždil ho Alectus, který se stal
císařem.
296. Je poražen a zabit.
Starověký gaelský bard.
Žil ve 3. století
Caracalla uzavřel
mír se Skoty
a vrátil se do
Říma. Následovalo
70 let klidu.
l.
n.
70 80
OSSIAN
PŘIPOJENO. 39
65
60
Ř Í Š E
175 PAPINIANUS, ŘÍMSKÝ PRÁVNÍK. 212
Popraven Caracallou spolu s 5.
20 000 dalšími. Caracalla
SEVERUS
zavražděn 8. dubna.
200
až
211
Popsán Pliniem.
79
3
S V. A U G U S T I N , 7 6
354
344
o d C Í S A Ř E A U G U S TA .
30 př. n. l. = 506
d o R O M U L A A U G U S TA , 4 7 6 n . l .
let
ŠEKEL čili
STŘÍBRNÁ MINCE
S.P.Q.R.
PLINIUS STARŠÍ
Odmítal totožnost Syna a Otce.
336
KALEDONIE čili SKOTSKO
70
8. září 70 n. l. Titus dobyl a zničil JERUZALÉM.
50
40
Nejslavnější z latinských církevních otců
ARNOBIUS. ŽIL KOLEM ROKU 300.
Zvolen papežem r. 252. Odmítl znovu přijmout do
Přezdívaný „křesťanský
církve odpadlíky. Zvaný „Puritán“. Cicero“,
z Itálie, žák Arnobia.
LACTANTIUS, LAT. OTEC
10
4.
AURELIUS
166
až
177
STRABÓN, slavný řecký historik a zeměpisec ?
19
50
40
= 1229
O d R O M U L A . . . . .7 5 3 p ř . n . l .
Do ROMULA AUGUSTULA, 476 př. n. l. let.
17
23
Kleopatra a Antonius byli
poraženi u Aktia
r. 31 př. n. l. a Egypt se stal
římskou provincií r. 31.
78
FELIX
8
FILÓN JUDSKÝ. Židovský spisovatel. ?
HIST.
30
Svolal jej do Nikaje v Bithýnii císař Konstantin.
Přítomno 314 biskupů a 2048 kněží. USTANOVENO
(LATINSKY).
„NIKAJSKÉ VYZNÁNÍ“, r. 325 n. l.
296
Ř Í M S K Á
15 let
místodržící
NE
RE
M
ET
ON
IUS
VE
5.
20
2
140. Založen Aschcled (Dublin) v Irsku
62 n. l. 10 000 římských vojáků vtrhlo do Británie. Boadicea 178. Křesťanští misionáři kážou s úspěchem v Británii.
(Boudicca) byla poražena a 80 000 Britů pobito. Ze zou- 179. V Británii vládne Lucius, první křesťanský král.
falství zabila své dcery a spáchala sebevraždu.
Založil arcibiskupství v Yorku (Beda).
84. Římané obepluli Británii a jako první zjistili, že je to 183. Skotové vtrhli do Británie.
ostrov.
AGRICOLA,
61
70 n. l. přitáhl k Jeruzalému Titus s armádou 60 000
mužů. Nejstrašnější utrpení od počátku světa:
1 100 000 bídně zhynulo. Lidé byli ukřižováváni,
dokud nedošlo dřevo.
42
45
6 prokurátorů
10
SU
DA
ANTIŠÍCH PATER
poražen
král
AR
1. C H E
C L
2. APO E O S
A
3. MB NIU
AN IV S
4. NIU IUS
V
GR AL S R
AT ER UF
US IUS US
v Británii.
provincie
BOADICEA
PORAŽENA
CARACTACUS
CYMBELINE,
CAESAR
První vpád do Británie.
VTRHL
27. Dvakrát
BRITÁNIE 55. př. n. l.
přistál
CLAUD
IEM
6. CU
S
7. TIB PIUS
E
R
IU
8. CU
MANUS
S
král
$)
137 (93).
Začínají být slaveny vánoční svátky.
„Každodenní obětování“ skončilo r. 70 n. l. po zničení
Jeruzaléma a nebylo od té doby znovu zavedeno.
90
270
PRVNÍ EKUMENICKÝ KONCIL.
304
Narozen v Týru, napsal v Římě 15 knih
„Proti křesťanům“, které spálil Theodosius.
Slavný učitel Platónovy filozofie v Římě
ARIUS.
– 2 6 l e t . N a p s a l 5 4 k n i h y.
202
jeho schizma odsouzeno 251 koncilem v Římě (tatáž podstata)
N O VAT I A N U S PROTIPAPEŽ
MARS
né skotské legendy.
ale přesto uvádíme zaznamena
za bájné,
važováni
„KRISTUS“
př. n. l.
80
P O R F Y R I O S , žák Órigena a Plótína.
233
220
PLÓTÍNOS. Porfyriův učitel
204
167
(řecky)
Od r. 177 biskup v Lugdunu (Lyon) v jižní
Francii. Napsal pět knih proti kacířství.
?101
(JEŽÍŠ, SPASITEL LIDSTVA)
ATHENAGORAS
MILTIADÉS
THÉOFILOS z Antiochie
TATIANOS
HERMIAS
V r. 248 zvolen biskupem. Popraven 14. září
166
121. HADRIÁNŮV VAL Z RAŠELINY POSTAVEN V BRITÁNII. R. 140 OBNOVEN.
JEŽÍŠ, 33 n. l.
DÁNSKO
ODINEM
SKIOLD, 1. král
66.
EIRÉNAIOS, Polykarpův žák. 202
30
JOSEPHUS FLAVIUS, Hist. 58.
37
10
1
Byl ukamenován
asi v r. 60 n. l.
32
(ŘECKY)
POLYKARPOS, Janův žák. 16
jeruzalémě,
v r. 50 n. l.
Autor více než 45 knih.
ÓRIGENÉS, 67. Nar. v Alexandrii,
253
žil a kázal v Kaisarei a zemřel v Týru. Napsal obrovské (ŘECKY)
množství děl, říká se, že dokonce 6000.
CYPRIANUS. Narozen v Kartágu, 258 (LATINSKY)
TITUS FLAVIUS KLEMENT (psal řecky)
Sk 15
4004
186
„V TOMTO ÚŽASNÉM
DÍLE LEŽÍ ZÁHADA
VŠECH ZÁHAD.“
Byron.
Narodil se v Sycharu v Samaří.
PRVNÍ
APOŠTOLSKÝ
KONCIL
BARNABÁŠ
NOVÝ ZÁKON
27 KNIH V 1 SV. OD 8
AUTORŮ
52-96 n. l.
QUADRATUS
ARISTIDES
IUSTINUS MUČEDNÍK
MELITO ZE SARD
CLAUDIUS APPOLINARIS
Jeho dílo tvoří 30 pojednání.
Nejdříve právník,
TERTULLIAN,
60 později
220
160
probošt v Kartágu. (LATIN.)
IUSTINUS, MUČEDNÍK,
68
v
se objevili v Jeruzalémě a ptali se: ...viděli
a přišli jsme se mu poklonit.“ Mt. 2, 2
99
Autor zjevení Janova.
APOŠTOL PAVEL 63
APOŠTOL
107
Probošt z Antiochie. Psal téměř o všem. Jeho život
byl naplněn prací.
340
Narozen v Kaisairei,
JESUS HOMINUM SALVATOR
EUSEBIUS, 70.
270
APOLOGETI:
Slavný římský astronom
a zeměpisec. Narozen v Egyptě.
HIERONYMUS či JERONÝM, 90.
331
(ŘECKY)
Křtil Konstantina Velikého.
85
AJ-TI
11
ÉN
IE
WU-TI
21
313 17 326 43 45 362 373 394
300 N. L.
400
02
VZDUCHOVKY A MUŠKETY
KOMPAS
STŘELNÝ PRACH
vynalezl M. SCHWARTS
asi 1320
TABÁK
objeven na
SAN DOMINGU
1492
VYNALEZENY
OKOLO 1400
PUMPY
ly být v Londýně
ny a skleněná
KOLUMBUS
a jeho vejce
SAN SALVADOR
PRVNÍ
1431
HODINKY
V NORIMBERKU
Z ARKU
Upálena 31. 5. 1431
PRVNÍ KOŇSKÁ POŠTA
1481
30
40
50
60
80
MARTIN
LUTHER
10
20
FRANCOUZSKÝ ŠLECHTIC ANGLICKÝ ŠLECHTIC
r. 1540
r. 1580
30
50
40
60
70
80
5
90
10
20
30
50
40
JOHN WICKLIFFE (Jan Viklef) ,60. Z Yorkshire. 1384
1324
IOL ROBERT I. BRUCE, 3
23
1306
Současník Tamerlánův
II.
VID
DA
ROBERT II. ROBERT III.
Synovec 19.
DAVID II. Znovu,
EDUA
RD I., 10
29 32
SKOTSKO
11 let zajatec
v Anglii.
42
23
JAKUB I.
Syn
Syn 16
1380
1371
V 29 Anglii
31.
1406
1431
ORKNEJE
JAKUB II.
Syn. Za
1471
1469
bit
TER
1460
Větev z
JAKUB III.
JAKUB IV.
Syn. 28. Zabit
Syn. 25
88
JAKUB V.
Syn,
1513
YORKŠTÍ,
BÍLÉ DO
29
80
10
90
S. MONTGOLFIER
vzlétl jako první v balonu
5. 6. 1783 v Annonay ve Francii.
JAMES WATT
objevil
parní energii
r. 1750.
SIR ISAAC NEWTON objevil
17
50
40
60
70
MIL
NÍKY
STA
80
LETÍ
90
Bank of England začala
fungovat 1. ledna 1695
TOK ČASU
1642
10
20
30
5
40
BENJAMIN FRANKLIN
6
J O S . A D D I S O N , 47. Anglie
I S A A C N E W T O N , 85. Anglie
1704
J O H N L O C K E , 72. Anglie
1719
1727
1728
1737
E.
O. GOLDSMITH
W I L L I A M S H A K E S P E A R E , 52 1616 1632
ST
Od Fr. OSTROV PRIN
UA
MARIE
CE EDU
1632 Baruch SPINOZA, 45. Amsterdam.
1677
NOVA S
JAKUB VI. Z J
RT
Dcera,
CO
25
OV
ak
Syn, 36.
CELKEM 58
GIBR
NOVERSKÁ DYNASTIE
1
u
HAN
T
A
Marie zemřela 1694,
CI
LTAR 773 IA
1542
sk ba
BOMBAJ
1567
é
V
Vilém sám jako Vilém III.
1633 1642
1564
BIB
JINDŘICH VII. JINDŘICH VIII., 38
3
ho
se I. sk
sta otl:
1662
REP.
KAREL I.
JAKUB I.
VILÉM III.
Oranžský
a
JAKUB II., bratr.
BISKUP
RICHARD, syn
JINDŘICH VI.
30
GALILEO GALILEI, 78
SIR EDWARD COKE. Nejvyšší soudce v Anglii.
1551
Syn Jany Seymourové
E D U A R D I I I . S y n , 5 0 RICHARD II.
20
1564
LE
DO 1603
1485
1568
1568
HLAVOU
TUDOROVCI DO 1603.
JINDŘICH IV. JINDŘICH V.
CÍRKVE 1534
Bratranec
Syn.
Syn,
Vnuk.
Syn, 39. EDUARD IV.
„Starosti na
Vynikající vláda. Vítězství u Kresčaku
Poražen Skoty
cem
Líný, marnotrat- mou hlavu, poražen
Občanská válka bílých
a Poitiers 1346.
V Anglii zaveden
Královna Alžběta 1. Kateřina, rozvedena.
která nosí
u Bannockburnu.
u
ný a podlý.
2. Anna Boleynová, popravena.
a červených růží 1455-1485, 30 let. tisk 1477. Po něm
korunu.“
dcera Eduarda IV. 3.
Rytířství dosáhlo vrcholu
Dcera Anny Boleynové.
cen
Jane Seymourová, zemřela.
Zavražděn. 20
Zavražděn. 22 Shakespeare Anjou Lancaster červené, York bílé. Žena
„Velký Jindřich“,
4. Anna z Cleves, rozvedena.
syn Eduard V.,
Vynikající vláda.
Howardová,
1421
1488
stál 14 000 liber. 5. Kateřinapopravena.
Margareta
z Anjou,
dcera
Reného.
1307
1327 4.srpna 1347
74
dny.
,
První loď krá45
1377
14
1399
1413
2
6. Kateřina Pareová, přežila
S
50
34
R. 1418
58
lovského loďstva. 24
A I 210 let
ii 22
1461
E
15
l
L
I
1328
–
„Smělá
g
83 85
D
47
1503 JINDŘICH VIII. POSTAVIL 2.
DRŽAVY VE
NORMA N An
58
Od Holandska 1600
BRATR EDUARDA IV.
C A držení
LOĎ „GREAT HARRY“ R. 1508.
FR 53
1589.
dynastie
D
Y
N
A
S
T
I
E
VA
L
O
I
S
2
V
FRANCII
ZTRACENY
k
MILÁN
A
ztraceno
SV. HELENA
1499 ČTYŘSTĚŽŇOVÁ BITEVNÍ LOĎ MILÁN
z Yorku.“
I NT
EDUARD II.
Syn
BEN. FRANK­LIN
objevil souvi­slost blesku
a elekt­řiny 1752.
Brzy nato byly
poprvé použity
bleskos­vody.
GAZETTE DE FRANCE (stále vychází).
PUBLIC INTELLIGENCER, v Anglii.
BOSTON NEWS-LETTER, v Bostonu, USA
První noviny v Německu.
DLOUHÝ PARLAMENT
30 letá válkaE
du
bílých
ar
dů
a červených
v
růží
br
at
22
r
1536
1530
1631.
1663.
1704.
1715.
CROMWELL
LANCASČERVENÉ
L A N C A S T E R U 1455
ANGLIE
ERASMUS
69
59
KARDINÁL T H O M A S W O L S E Y,
1467
70
Něm. Nová Guinea
Záp. Samoa...........
V OCEÁNII:
Clipperton............................1881
Markézy...............................1841
Nová Kaleodnie a Loyalty........
.........................................1853–64
Tahiti.....................................1842
Tuamotu, Gambier a Rap.........
...............................................1881
Tubuai...................................1880
V AMERICE
Grónsko.................
Panenské ostrovy
Také zkoumal izochronní
chvění
(vibrace)
kyvadla
1635
1 572
60
Marshallovy ostro
Nauru.....................
zákon gravitace
r. 1666.
16
M A R T I N L U T H E R , 6 3 . N ě m e c 1546
JOHN KNOX, SKOT 67
1483
V AFRICE:
Alžírsko................................1830
Čad........................................1900
Dahomej.........................1892–94
Franc. Somálsko...........1862–85
Franc. Súdán..................1883–92
Gabun...................................1839
Guinea..................................1866
*Komory.........................1843–92
Kongo...................................1886
*Madagaskar.............1635–1896
Pobřeží slonoviny........1842–93
Réunion................................1649
Senegal.......................1637–1890
1611
1610
zlepšil
dalekohled,
okolo 1600
teploměr.
15
KRÁLOVNA
ISABELA
NĚM
V AFRICE:
Jihozápadní Afrika
Kamerun...............
Togo........................
V ASII:
*Tunisko...............................1881 Východní Afrika.
Franc. Indie..........................1679 Ubangi-Šari.........................1897
Indočína.......................................
.....................................1861–1885
V AMERICE:
V OCEÁNII:
Franc. Guyana...............1626–53
Guadeloupe.........................1634 Karolíny................
Martinique...........................1635
St. Pierre a Miquelon........1635 Mariany.................
G A Z E T TA 1 5 3 6
VENICE
GALILEO. ASTRONOM.
1521
VE
WORMSU
JAN GUTENBERG, nar.
1400, zemřel 1468.
První pohyblivé typy.
90
LEM
FRANCIE
(Protektoráty
jsou označeny *)
PRVNÍ NOVINY
AUTORIZOVANÁ JAKUBEM
VERZE
VYDANÁ
KRÁ- ROKU
W. SHAKESPEARE
32
km
LONDÝN
Nigérie......................... 1861–1902
Oraňsko................................. 1900
Rhodesie Jižní...................... 1896
Rhodesie Severní...... 1891–1900
Seychely................................ 1794
Sierra Leone......................... 1787
Sokotra.................................. 1886
Svazijsko............................... 1894
Sv. Helena............................. 1651
Transvaalsko.............. 1877–1902
Tristan da Cunha................. 1815
Zlaté pobřeží........................ 1661
V AMERICE:
Bahamy.................................. 1670
Bermudy................................ 1609
Brit. Guyana......................... 1803
Brit. Honduras............... 1783–86
Falklandy.............................. 1833
Jamajka, Turks a Caicos.............
...................................... 1629–1655
Kanada......................... 1763–1823
Návětrné ostrovy................. 1763
Newfoundland..................... 1583
Trinidad a Tobago............... 1797
Závětrné ostrovy........ 1605–1803
V AUSTRÁLII A OCEÁNII:
Austrálie...................... 1787–1859
Cookovy ostrovy................. 1880
Fidži....................................... 1874
Gilbertovy ostrovy.............. 1892
Nová Guinea........................ 1888
Nový Zéland......................... 1841
Pitcairn.................................. 1830
Šalomounovy ostrovy........ 1893
Tonga..................................... 1900
SVATÁ BIBLE
AUTOGRAF MARY
RUČNÍ PŘEDENÍ
1477
70
PRVNÍ POŠTA
V ANGLII 1581
PŘED
předčítá své hry královně Alžbětě.
14
20
1543
ASI
B A
SV YL
ĚT O
LO
VILÉM TELL, 1306
1530
Merkur
vzdále . Průměr
4920
nost
57,9 m od Sluncekm,
il. km
1530
1440
3
průměr
1.106.992
km
K O P E R N Í K , 70. TORUŇ, POLSKO
1473
PRVNÍ KNIHTISK –
GUTENBERG
DĚLO S ÚZKOU HLAVNÍ
ČILI RUČNÍ DĚLO
použito 1378.
ŠVÝCARSKÝ VLASTENEC
od
ěr t
m os m
rů len . k
. P zdá mil
v
6
,
, 9
Země
km 14
6 e
75 unc
12 100
12 Sl
. Průměr
Venuše dálenost od
km, vz 8,2 mil. km
10
SLUNCE
Slunce
Prům JUPITE
vzdá ěr 142 70 R
778,3lenost od 0 km,
mil. km Slunc
e
okolo
1590
Učí pravdivou teorii
o „Oběhu těles
nebeských“.
M
ars
vz
dá .
l P
22 eno rům
7, st ě
9 o r6
m d 8
il. S 00
km lun k
ce m,
objeven v pátek 12. 10.
Prům
vz
ěr 12 SATURN
0 800
Sluncdálenost od
km,
Uran
e 1428
Neptun
mil.
vzdále Průměr (Hershell).
km
52 90
nost
vzdále. Průměr
od
0
49
km
Slu
nost
20
,
4498 od Slunc0 km, 2872 mnce
mil. km
il. km
e
VYTIŠWICKLIFTĚN
FŮV
PŘEKLAD
1731
BIBLE
A 1848
1380
Poprvé použito 1308 v Gibraltaru; Francouzi při obléhání Puy 1338;
Eduardem III. proti Filipovi VI. u Kresčaku 1346. Palné zbraně, vrhající koule,
používali Číňané a Arabové ve 13. století.
KOPERNÍK
1492
Existovala mnoho let jen
v rukopise. Nový zákon
byl vytištěn až r. 1731, Starý
zákon 1848. – Hoyt. JOHANKA
DĚLO
10
SKOP
vynalezen
KARTY
vynalezeny ve Francii
1332 ? pro pobavení
Karla IV. ve chvílích melancholických
záchvatů.
1308
V EVROPĚ:
Gibraltar................................ 1704
Kypr....................................... 1878
Malta a Gozo........................ 1800
V ASII:
Aden....................................... 1838
Bahrajn.................................. 1861
Barma........................... 1862–1886
Borneo Severní.................... 1880
Brunei.................................... 1880
Cejlon.......................... 1796–1820
Hongkong............................. 1843
Indie............................. 1625–1856
Kuvajt.................................... 1899
Labuan................................... 1846
Malajsko......................... 1874–96
Maledivy............................... 1887
Maskat a Omán................... 1891
Perim...................................... 1855
Sarawak................................. 1891
Smluvní Omán.................... 1892
Straits Settlements.... 1785–1819
Anglo-egyptský Súdán...... 1899
V AFRICE:
Ascension.............................. 1815
Basutsko................................ 1868
Bečuánsko............................. 1884
Brit. Somálsko...................... 1884
Brit. Střední Afrika............. 1891
Brit. Východní Afrika........ 1885
Egypt...................................... 1882
Gambie........................ 1661–1816
Kapsko......................... 1806–1877
Mauritius.............................. 1810
Natal....................................... 1838
MIKRO-
běžně používány
v Anglii 1423
Nejstarší známé hodiny vyrobeny 1348.
Nyní na hradě v Doveru.
VELKÁ BRITÁNIE
ENA
OBJEV MERIKA
A
1498
1348
Číňané 1115 př. n. l. ?
přivezl Marco Polo r. 1260
jej Flavio Gioia 1302 n. l.
KOLONIE A ZÁVISLÁ ÚZEMÍ EVROPSKÝC H
KOLUMBUS přeplul oceán na lodi SANTA MARIA. 12. 10. 1492
objevil San Salvador a 1498 hlavní pevninu, ale až o 109 let
později, r. 1607, došlo k prvnímu osídlení Severní Ameriky
v Jamestownu ve Virgínii.
1492
JIŘÍ II.
JIŘÍ I.
ANNA
33. Syn.
Poslední bitva
v Anglii 1746
u Cullodenu proti
„uchazeči o trůn“
Karlu Eduardovi.
13.
12.
Pravnuk
Dcera Jakuba I.
MARIE, Jakuba
dcera
Jakuba II. II. Měla
17 dětí
13
KAREL II.
Syn Karla I.
Zhýralý. 1665
mor. 1666 velký
požár Londýna
25
MARIE
Dcera Kateřiny I.
EDUARD VI.
RICHARD III.
Přeložena Bible,
Syn.
prachové spiknutí,
Tyran.
odchod puritánů.
Korunován 25. 7. Popraven 30. ledna
4
1603, zemřel 27. 3.
1727 Od 13. září
24.
K
5 2
4
22
85 89
2 1714 DVÍ
KANADA
6
49 53
58 HANNOVERSKO
LU elké Británie
1625
JIŘÍ
E
V
I
m
7 IN
rále
STUS, 1692
8. 1714.
se k
1. kurfiřt ARNOŠT AUGU
RG
1.
l
I
ta
1692 98 S
V
I
BOURBONI
59.
ORLEÁNŠTÍ 1525 ke Španělsku 1540., SYNIŠEK
FILIP VI. JAN II. KAREL V. KAREL VI.
syn.
Syn.
IV. Syn.
syn.
Syn,
„Velmi
LUDVÍK
XI.
Bratranec, vnuk
KAREL
JINDŘICH
IV.
Syn.
JINDŘICH
ný
KAREL
1685 zrušen Edikt nantský – 500 000 hugenotů
Ministerským předsedou
Dobrý,
JINDŘICH
LUDVÍK
XII.
Syn
1756
válka
s
Anglií,
Filipa III. Bitva
Francouzský
Moudrý
Zeť Jindřicha
VIII.
přesídleni
kardinál Richelieu.
zemřel
IX.
vyhnáno. Proslul díky literatuře, umění
Poražen Jindřichem VI., anglickIII.
míru postoupena
Prapravnuk Karla V.
Syn vévody
Obležení Orléansu zlomII. Syn.
u Kresčaku
nonu 1309
Silná vláda.
II. 13. dubna
náhle v Měl 20 knih, ým králem, 1415 u Agincourtu.
Bratr.
Syn.
Tiberius. Pošta
a prospěšné vládě. Rozvoj obchodu a průmyslu.
Otec vzdělanosti, ve
eno Johankou z Arku
Pronásle- BartolomějZabit
Tzv. baby1635 vznik Francouzské
1346.
Londýně. přidal 900.
Poslední z Orleánsu,
1598 Edikt
r.
1470.
ská
noc
24.
1766
Následnictví
zaručeno
při
Karlově
Jacquesem
válce
se
španělským
Manželka Marie Terezie
pravnuk
8. 5. 1429.
zajetí
dování
akademie
Valois
14
22
„Smělý“.
nantský.
Clementem.
1715
LOTRINSKO
smrti. 1392 vynalezeny karty.
1697
králem.
33
13
Karla V.
6
6
22
hugenotů. srpna 1572.
39
15
O 17 NŽSKO
21
1643
B AV O R S K O
A
ALSASK
R
14
Od
Německa
15
O
viz
7.
stol.
32
1610 „Spravedlivý“
12
13 14 16 22 28
1350
1364 16 1389
1422
1574
LORD
1589
1569
1479 83
KAREL ALBRECHT. 19
1644
1718
1498
(starověká HELVÉTIA) 1461
W. PENN, ANGLICKÝ KVAKER
681 74.
1547 1561
1515
1626
FRANCIS BACON,
65, ANGLIE
KONFEDER ACE 1307 kantony SCHWYZ, URI a UNTERWAL
PRVNÍ
1726
1745
DEN.
1351 připojeny BERN, GLAR
1335
PROTESTANTSKÉ
1350
IS a ZUG.
1 6 4 8 Ve s t f á l s k ý m m í r e m u z n á n a n e z á v i s l o s t
Války s Rakouskem a jinými.
Úplný klid až do Francouzské revoluce 1798
F L A N D RY A B U R G U N D S K O
LUZERN
VYZNÁNÍ
BUR GUN DSK O K FRA
35 CURYCH
3
NCII
Austrálii objevili
připojen 1
FILIP Smělý, 21, Vévoda
1479
4 1 JAN,
15 FILIP Dobrý, 48. Syn.
Ztrac.
Vzpouru vedl
HOLANDSKO V AUGSBURGU
Holanďané 1606.
Syn
1307
1363
1647
1309
KAREL
1404
Žena Margareta, sestra Eduarda
princ oranžský
v Bavorsku. 1530
1606
NŽSKO1723 SIR W. BLACKSTONE
MAXIMILIÁN I.,
IV.
SMĚLÝ
1418
FILIP
ALBRECHT II.
R AK Fr. 1711
D. HUME. 65.
1439
Vévod
ALBRECHT
IV.
FRIDRICH
III.,
22
FRIDRICH
HEINRICH
a
RUDOLF
ALBRECHT
II.
a
MOŘIC,
místodržící
41
O
NĚMECKA
VILÉM II.
ALBRECHT V. Německým
1467
MARGARETA rakouská
FILIP II. VILÉM I.
30
Rakouský
a VILÉM
LA
a LEOPOLD II.
7
25
Bratr
22 Že na Ma
OTTO, Bratr 28 7
L
, 50
císař em 1437- 39.
P O HDRI S
1298 a LEOPOLD, 18
VILÉM III. Syn 30 BEZ MÍSTODRŽÍCÍHO 47.
N Ě 147
16
O BAEVK
rie , dc er
M E C K 1495
1506
1625
1384 1395
a
1411
Žena
Marie,
dcera
Ka
1330
1347
1358 1365
7
rla
O
0
I.
1572
1584
anglického
od 1702 do 1747, 45 roků
1457
A RAKOUSKO1519
16
NĚMEC
1437
1556
FL
a
1672 Jakuba II. anglického 1702
KO
AN a M 1
VÁCLAV I.
N
IL 71
DR
FERDI- MAXLÁ
ÁN 4
FERDINAND FERDINAND
O K FRANCII
ZIKMUND
MI 1743
Y
SK
ALŽBĚTA
LA
CA
FRANCIE
Bratr
FRANTIŠEK I.
LUDVÍK XIV.,
LUDVÍK XIII.,
IS
K A R E L I V.
Bratr
F I L I P V.
LUDVÍK X. Syn
KAREL VIII.
LUDVÍK XV.,
72.
LV
É
TS
KÁ
Š VÝ CA R S K O
1415.
HE
10 1308 14
1347
22
10
JAN, 36, zabit u Kresčaku
1378
1410
1346
U H RY
2
139
1305 10
ela
mř
munda
Ze
ala si Zik
KAREL I. ROBERT
LUDVÍK I., KRÁL POLSKÝ, 1370. MARIE. Vz
1410
27
1309
L UDVÍK I.,
13
29.
19 23
2
78
1388
1370
Moskevská velkoknížata
3
59 62
Zbaven trůnu
XVII.
KONCIL
V KOSTNICI
1414–18.
SK
O
30
6
1470 76
K POLS
KU
1445
1462
1425
DÁNSKO
23.
„Německý
Cicero“
36
POLSKO
JAN
9
1492
AL
EX
1 1506
1462
Otráve
1535
PRUSKO
JAN JIŘÍ
36,
27
1571
1608
1598
PRUSKO
JAN
ZIKMUND II.
11
JIŘÍ
VILÉM
1656
Zvaný Imperátor
28
FJODOR
I.
14
Otráven
IVAN IV.
1533
Hrozný
Podporoval obchod atd., ale krutý.
51
1680
MEKLENB
ME
UR
U
1701 SKO 171 RS
2
a slavný malíř
1563
MICHELANGELO, 89. Architekt Svatého Petra
Dánsko a Norsko odděleny od Švédska 1523
1581
1584
1598
8
MICHAIL
1688
6 10 13
„Otec vlasti“
31
6
1645
LAV
1676 82
němý
27. Syn.
1713
1740
AUGUST II. ZNOVU AUGUST III.
24
1733
N
IVA
1721
PETR I.
IVAN HluV. cho-
1741
FRIDRICH
VILÉM I.
Syn
Králem od 1701
1656
ALEXEJ, syn.
VRATIS
FRIDRICH III.
„Velký kurfiřt“
48
1640
Romanovská dynastie
32
FRAN
KAREL VI., 2 8 .
15
B r a t r.
P o n ě m d c e r a M a r i e MARIE
6
47
Te r e z i e
1658
91 94 1705 1711
1733 1740
S A S K O
KRÁL
45
J A N J I Ř Í I I . JAN JIŘÍ IV.
FRIDRICH AUGUST, 39.
syn
FRIDRICH VILÉM, syn.
21
1619
LIVONSKO
VASIL III.
1508
1474
53
JOACHIM II.
n
Syn
MO SK EV ŠT Í CA
RO VÉ
od 1482
43
1548
1637
JAN JIŘÍ I.
1697 1713
POLSKO
6
5
JAMES USHER. Arcibiskup. Dublin
80
LITVA TRVALE PŘIPOJENA 1568
73
VLAD. IV. VASA, JAN II., bratr. MI23 AUGUST
CHAL JAN III.,
II.
syn. 16.
ZIKMUND III. Vasa 45 o .
ZIKMUND I.
ZIKMUND II.
Abdikoval 20
ŠTĚPÁN
skéh
Poslední 1697 4
2
1658 1674
Bratr.
Starý
Syn
11
1648
Syn Jana III. švéd
1622 1632
nezávislý král
LIVONSKO
1548
1572 75
1586
1499
IVAN III .
Carem
37
XVIII.
KONCIL
v BASILEJI
1439
JAN III.
KA ZI MÍ R IV.
47
VA SIL III.
36
1389
VLAD.
III. 11.
RU
JOAC HIM I.
JAN II.
1532
SA
Veliký, 43
1703 založil
Petrohrad.
První imperátor.
89
ANNA.
Dcera
Ivana V.
6
53
P.
P
ALBRECHT III.
1526
JAN
1619
KRISTIÁN II.
1586 91
1611
AUGUST, 33.
AL
LEOPOLD I. Syn
.
Po něm jeho
P ET R I I .
HRDÝ
R U SK O1434
VA SIL II.
ZÁ
SYN
VLADISLAV II. JAGELLONSKÝ
36. Litevský vév
oda
FRIDRICH II.
1440
1525
1612
7
III.
Syn
21
KATEŘINA I.
ŽENA
13
1340
DIMITRIJ
DONSKÝ, 27
26.
1516
1490
FRID RICH III., 39
1486
1556
Syn
12
1564
1576
II.
Bratranec
18
FJODOR
III.
SEMJON,
1399
15
SASKO
A R N O Š T, 22
1464
37
LUDVÍK
JAGELLONSKÝ, 10
36
VASILIJ IV.
1320 25
1382
JADVIGA
17
FRIDRICH I.
1411 14
1458
LADISLAVJAGELLONSKÝ
RUDOLF II.
MILIÁN
II.
mezivládí
nastolen.
73
37. LUDVÍK I.
Veliký, nejlepší panovník.
12
IVAN I.
12
3
8
JOŠT, 23
BRADATÝ
1471
„Statečný“
Hohenzollernové
VLADISLAV JAGELLONSKÝ
Z PODĚBRAD
MATYÁ Š KORVÍN
1437
1445
FRID RIC H II., 36
1423 28
1415
JIŘÍ
Bratr
8
BORIS
GODUNOV
5 Sesazen,
pak znovu
1365
IVAN
II.
MICHAIL
III.
15
JURUJ
JURIJ
3
1333
1328
1352
BRANIBORY
ZIKMUND
KAZIMÍR III.
37.
Lokýtek
ŘÍMAN
10
JAN
NAND I.
Král španělský
STANI
SLAV
VLADISLAV IV.
B AV O R
LUDVÍK II. OTTO
VÁCLAV
VALDEMAR, 10
1387
POHROBEK
11
Syn,
26
JOACHIM
FRIDRICH
1342
LADISLAV
KAREL V.
MAXIMILIÁN I.
Mírumilovný
Král rakouský od 1457.
ny Fridrichovi
JOSEF I.
31
FRIDRICH III., 53,
Branibory prodá-
Bratr
Syn.
Král
český
Syn krále Jana.
Vydal Zlatou bulu.
33
MATYÁŠ
KAREL IV.
Bavor
RUPRECHT
Rudolfův
syn. Zabit
synovcem.
ALBRECHT,
JINDŘICH VII.
LUDVÍK IV.
HOLANDSKO
MARIE
rakousko
4 11
1725 30
.
VI
JELI
Dce
Petra
1741
G. F. HÄNDEL, 75. Ze Saska
1684
3
SIBIŘ
14
16 1388
MAGNUS II., 31.
LIVONSKO
ERIC MAGNUS ALBRECHT
KALMARSKÁ
12
1822
ŠVÉDSKO
Znovunastolen
XII.
FREKrutý
KAREL XII.
ULRIKA
1319
GUSTAV II.
UNIE
KRISTINA
KAERIK VII.
KAREL XI.
ZIK1350
59
22
1373
ELEONORA, 22 DERIK
JAN III. 24 MUND
ADOLF,
22
1397
VI., 34 KRYŠTOF
Dcera
21 6
GUSTAV I. VASA, 37 ERIK
švédský, 26.
REL
Syn
37
KRISTIÁN I.
1397
XIV.
Bratr
Mezivládí WALDEMAR
V.
„Veliký“
Sestra 1741 10
1719
III. Syn IX.
Donucen
1697
syn
IV. 36 OLAF
60
1654
Král dánský 1448,
II.,
1648
60 8 68
11
1633
1523
MARKÉTA I.
vzdát se obou
švédský, 1457.
1592
1320
34
40
4
32
DÁNSKO a NORSKO
1376
POMOŘANY
1611
Semiramis
korun
33
FREseveru.
HAAKON V. MAGNUS VII. NORSKO spojeno s DÁNSKEM 1389
KRISTIÁN
KRISTIÁN III.
26
10.
FREDERIK IV.
DERIK
FREDERIK III.
KRISTIÁN V.
Bratr
VI.
FREDERIK II.
10
20
OLAF
Syn.
31
25
Syn
25
Úpadek
I.
KRISTIÁN IV.
Syn
9
HAAKON VI.
1481
24
Syn,
29
Syn. 16
Syn
1438 1448 145
37
22
V. 7
3
Válka proti Švédsku.
60
23 11 34
2
1318
141
Kolovrátek
vyroben
1343
1559
1746
87
1348. 1 500 000 Židů v Evro
1730
1588
1380
1699
1670
v Brunšviku
pě zabito
1648
V Anglii proti pilám násilné protesty, jedna,
První pila na Madeiře 1420,
podezření, že otrávili studny. pro
Milán hlavním městem
1608.
asi 1530
1738
ve Vratislavi 1427, postavená r. 1663 byla zničena. Šest
JOHN
MILTON,
86. Anglický básník
1674
10
Lombardie
postaveno poblíž Londýna okolo 1770.
IS, 46.
v Norsku 1530.
CHRÁM
V moci
32 ALFONS IV.
Carové v Rusku 1482–1689,
Anglický lékař W. Harvey objevil dvojí
země"
PETR FERDINAND
HOLA
NĎ
Statečný
Přísný
imperátoři od 1689.
funkci srdce: tepny rozvádějí krev do
1731
I. Syn. 16
50.
SV. HE ANŮ
Eduard
Lev obo ček a vel
L
E
16
ký vlá dce
celého těla z levé strany a žíly ji
A
v ŘÍMĚ.
N
LF
5
0
O
A
FRANC,OIS AROUET VOLTAIRE.
1
N
1794
1383
0
502
S V. , 43 .
1327. Vpád 200 000 Maurů do Španělska.
přivádějí
zpět
na
pravou
stranu,
odkud
Začal
Af ric ký
(Španělský don, Portugalský dom.)
1433 38
XVI.
JAN II.
je pumpována do plic, očištěna
JULIUS 1506.
DINAND
1619?
MANUEL I. 26
KONCIL
10
GIBRA
14
PO RTU GA LSK O
a připravena k dalšímu oběhu.
LTAR
ALFONS XI.
JAN III. Sy
1481
V PISE
Veliký
PETR,
19
DOBYT
JINDŘICH
NA
JAN JINDŘICH III.
1495
1578
MAUREC
38
Povolil ink n 36
PETER II.
Krutý
H
Syn 44
1462
II.
vizici.
15
Objevil krevní oběh 1657
I. 11 Slabá vláda
MOLUKY 11
ŠEBE
MUDr. W. HARVEY, 79. Anglie.
1521
12
Bratr
23
1619
JA N II . Syn
S VI.
26 E
STIÁ
1350
LFON
A
F
JI
ku
1379
48.
L
U
N
S A R D I NI
1848
A
9
D
to
79
12 16
ŘICH IV.
us
NDR
90
27
ŠPANĚL
57
1706
pen N
16 1406
.
ko
k Ang.
1683
KUB II.,
IV
a
Y
N
JA
R
A
SKO
K MEXIKU 189
kR
21
MILÁN
Spravedlivý ALFONS
U S ALTA
1409
P E T E R I V. 5 1 JAN I.
1555
16
K
14 ISABELA
KALIFOR N 3
R
ÁN
IV.
54
1656
1743
1580
IE
20
GIB
3
XV.
MIL 14
MARTIN
FILIP III.
Upjatý
Vdala se za
1704
17
1698
O
K
1479
S
L
Ě
N
PA
Š
8
KAREL
I.
KONCIL 27
36
15
Syn.
1640
F
E
R
D
I
N
A
N
DA
LIE ve Vídni,
87
Král německý jako
FILIP II.
TEMPLÁŘI ZRUŠENI
jou.
95
Vyhnal
ALFONS
10 1416
21
FILIP V. Vévoda z An
1311–1312.
JAN II.
do 1713
Karel V. 1556 se vzdal
Syn. 42.
FILIP IV.
Syn.
Maury
7
„Válka o dědictví“
PETR LUDVÍK FRIDRICH III.
1435
MARIE a
a spojila obě království.
V.
obou korun
Vzal si Marii, královnu
Nešťastná válka
Bratr
MARSyn,
FRIDR I C H I I . 41 II.
z Granady
13
Ke
MARTIN, 26 TTIN I.
Špan ě l s k u ,
1746
46
a odešel
regentku anglickou.
Poslední z
Objevení Ameriky
Moudrý
a přilehlých s Holanďany a Francouzi. R.
21
L
1435
37 42
1355
76
1713
RE
Habsburků.
do kláštera
Zemřel strašnou smrtí,
1640 ztratil Portugalsko.
KA III.4
2
9
provincií.
33
1435
1458
tělo
pokryté
vředy.
35.
1479
40
23
21
23
44
Obojí Sicílie KAREL IV. 24
JANA I. 38
1501
R O B E R T, 3 4
VLADISLAV
SA
Syn Filipa V.
4
II. Syn
6
JANA II.
RD k Německu
1665
170
Žena uherského Ondřeje
Bratr Moudrý
Syn
ALFONS I.
I
0
29
Sestra
17 NIE
43
261
1309
1580
AV IG
FERDINAND I. 36
171
2
Španělský
1621
3
0
3
3 U
6
9
N
14
(Duchy
1416)
1598
5
4
IE
O
3
O
1 ER 5 A
koup
206 2
S AV O J S K O
202 203 204
N
35
ZÍL
15
210
205
50
94
1 D
211
53
KAREL EMA
21 IK
en
11
O
P
BRA
212
SK 15 UBA 15 MEX
RI
VIKTOR AMADEO II. Král sicilský 1718
213 214
199
VIKTOR
XIX.
O
NAVA R
K
215 2
KAREL EMANUEL I. AMADEO I. KAREL EMANUEL II., 37
E
FL
16
BO
RO
1720 1730
FER
URBAN BONIIL
KONCIL
v
Tridentu,
L
H
2
M
R
1
OG
MARTIN
ARA
7
1630 1638
1675 1720 vyměnil Sicílii za Sardínii
AG
JAN
C
EVŽEN
NA
FÁC
NA
1545–1563
VI.
Ř Í M
218 150
238
240
241
242
243 244 245 P A P E Ž S K Ý
231 1598
XXII.
224
V.
226
225
226
228
230
151
3
248
250 251
IX.
IV.
247
3
SIXTUS
235
INO232
19
INOALEKLEALE11
BENE
LEV
PAVEL
URBAN
KLEMENT
15
15
16
10
2
PAVEL
CENC
7
IV.
10
CENC XANDER
10
8
MENT
XANDR
4 6
XIV.
X.
V.
XI.
VIII.
III.
XI.
8
31 6
X.
34
14 16
42 1352
1362 1370 78
1389
VII.
4 6 10 16
13
VI.
7
VII.
21
9
8
14251431
15
47
1355
13
1347
55 58 64 71
21
84
11
12
13
16
11
3
11
92
10
SRB
9
1
LAIOLOGOS, 36
2
10
2
7
13
3
MANUEL II., 34 JAN VIII.
13
5
4 6
48 145SKO Reb
6
3 6
JAN V. JAN VI. JAN VII. PA 5
1644
1655
1513
1667 706 1676
ONIKOS II.
elo
1740
8
PALA
1689
1700
1621
23
22
M
IOLOG
vé
8
1534
49 55 59 65 72
85 90
15
AS AL
OS
1682
46
1618
B.E. MURILLO, 64, Slavný španělský malíř
1
1483
RAFFAEL, 37. MALÍŘ
TH
1520
IE Á
1430
RÁ
KONSTANTIN 805
13
28 4 1
61
KI
4 4
145 XI. PALAIOLOGOS
33
LÝ
E
BAye1640
6
3
2
SÜLEY- MEHDI
AHMED III. Bratr.
E
1326
n.
zid I.
MEHMED
IV.
MEHMED II.
MAN MED I.
N, 34. Sy
MURAD II.
Uzurpátor, svržen, MAHMUD
MURAD I.
MURAD III.
ýsii
Syn,
M
ORHAdi
BAYEZID
II.
I
AHMED
,
MURAD
27
14
RHO
13
i
Syn.
10
29
zemřel ve vězení. 27
SÜLEYMAN
II.
46. Syn.
8
Lý
30
V.
,
DOS
yl
Katastrofální
vláda.
Svržen.
36
ob
Zabil
svých
pět
13
D
Svržen synem
130
I.
IV.
Nádherný. Příkladné panování.
rgamon .
30
7
Synovec.
Pe
Zemřel
ve
vězení.
a 1388 SYN 3 SYN 13 SYN 11
38
OSMAN
bratrů a matka
31
Syn,
Augustské období
39
Frýgii 13
24.
1451
17
8
říše založena
0
6
14
3
1
8
osmanské říše
se probodla.
1481 Sýri e doby ta
8
1299
1517
1730
1326
1687 91 95 1703
1.
1648
1571
Sultán
95 8
1617 23
D o b y t S E L I M E M 1517
1540 O
je až Alí paša 181
26
Turci dobyli
K
Velký
PR
Bagdád hla
il
Teherán hlavním městem od 1796
IS
3
Y
ič
C
T
n
L
1
K
ŘE
z
SÝRIE
vním měste
CELÉ
Bagdád 1638. masakr.
ě,
I
FÁT
13 IPO
m
1590
IMO
em
e
m
HU
měst
VCI
z
M
1345–1530
1400
SAJN,
SAFÍ II.
PERSIE (DYNASTIE SAFÍOVCŮ) Isfahán hlavním
TAHMÁSP NÁDIR
TR
U
dcové
RK ME NI
INDIE
CHODÁABBÁS I. Veliký, 33 SAFÍ I. ABBÁS II.
ěji vlá
R O V C TU
II. 10 ŠAH 15
28
SULEJMÁN, 28
139
Pozd
I
Král Tomáš BENDE 9
MUSLIMOVÉ
25
53.
Smlouva s Anglií
Krutý
ISMÁÍL I., 22
TA H M Á S P,
v Egyptě.
1694
1722 1732
1747
1666
TIMUR či TAMERLÁN, 36
Nar.
335
SIE
173
74
85
9.
1641
Nád
R
GRUZIE
ir vtrhl do Indie,
1628
1501
1523
IE
PE
TABRÍZ
„Nebesa – 1 bůh. Země –
ŠÁHRUCH
1369
Masakr v Dillí.
ury)
a literat
STŘEDNÍ AS
umění
(Rozvoj
IE
0.
S
130
INDIE
Největ š í i n d i c k ý v l á d c e
1 vládce“.
NÍ A
Palestina dobyta
D
ULUG-BEG
4.
Tamerlánův
syn
E
AURANGZÉB
49
Ř
1380
mní ST
DŽÁNHÁNGÍR
BÁBUR, 47. Založil
HUMÁJÚN
Vzorná vláda. Jeho říše značně
ŠÁHDŽAHÁN
MUHAMMAD ŠÁH
AKBAR Veliký
36
vlády a nevýzna
IE
Dobrá vláda,
Syn
rozsáhlá, příjmy činily kolem 36
37
mughalskou říši
PERS 1387
Chánové krátké
1405 5
31
31
49.
22
1360 VÉ
26
N
milionů
liber
ročně.
I
v Indii
r.
1523
N
E
1446
ÁN
LO HNÁ
W
1588
1
662
1698
1707
H
17
12
A
1556
17
A
1738 48
1530
N
1605
1627
1658
1487
GH VY
ISF
PŘÍCHOD ANGLIČANŮ
BOMBAJ britskou kolonii 1662 KALKATA koupena, 1700.
MU
Portugalské osídlení
ŤIE
EVROPANÉ
MANDŽU
ÁN
ŠTÍ TATA
v Indii 1502
ŽEN8
ŘI
MUR
CUNG
ČCHENG-CU SÜANCHUNG-WU
JINGMUKCHANG-SI, 62
JUNGSIAO9
13
SIEN-CUNG
CUNG
31
TAJŠUN-Č’
23
35
CUNG
CUNG
R. 1662 zemětřesení v Číně, jen v Pekingu
ŠEN-CUNG
4
CUNG
SI3
4
ČENG
3 5
17
10
23
CUNG 7
8
300 000 mrtvých.
14
18
60
48
12
CUNG,
23
7 11
20
28 32
1367
98 2
1723
1425
1435
49
56
64
1467
1505
1736 JAPONSKO
1565
1573
1644
1661
1621
Vládl „mikádo“
DYNASTIE Č C HING
BIRGER II., 29
KAREL
X. GUS.
DÁNSKO a NORSKO
Nero
švédský
KRISTIÁN
II.
KRYŠTOF
III.
JAN,
Š V É D SK O
JA N I.,
SV. PETRA
KASTÍLIE
JAN V.
FERDINAND V.
NEAPOLSKO
KAREL II.
LI
CÍ
SI
E
MUSTAFA
II.
AHMED II.
SÜLEYMAN II.
TURECKO
P E R S IE
RH 152
OD 2
OS
IBRAHIM.
Smyslný a
slabý
OSMAN II.
MEHMED III.
SELIM II.
Líný
a zhýralý
SELIM I.
T
WU-CUNG
Znovu
JING
TCHAJTING-TI
WU-CUNG
ŠUN-TI
ŠÁH
ÁLAM
I.
FÁRÚK
SIDŽÁR
PÍR MUHAMMD
ČÍNA
DY N A S T I E M I N G
N.L.
1400 N.L.
1500 N.L.
1600 N.L.
KLEMENT
XII.
BENEDIKT
XIII.
INOCENC XIII.
INOCENC
XII.
ALEXANDR VIII.,
KLEMENT IX.,
KLEMENT X.
Ř E H O Ř X V.
LEX XI.
KLEMENT
VIII.
SIXTUS V.
ŘEHOŘ
XIII.
PIUS IV.
PIUS V.
O
SK
AR
LH 96
BU 13
Á
AL
M SIE
A
NIE
BÁ
AL 1381
ANDRON. III.
EGYP
2 papežové
JULIUS III.
H A D R I Á N VI .
JULIUS
II.
INOCENC
VIII.
PAVEL II.
KALIXT III.
PIUS II.
MIKULÁŠ V.
JAN XXIII.
INOCENC VII.
2 papežové
ŘEHOŘ
XI.
URBAN
V.
INOCENC
VI.
KLEMENT
VI.
BENEDIKT
XII.
NEOBSAZ.
KLEMENT
V.
BONIFÁC
OSMANSKÁ ŘÍŠE čili TURECKO
1700 N.L.

Podobné dokumenty

MILOŠ BIČ ZE SVĚTA STARÉHO ZÁKONA

MILOŠ BIČ ZE SVĚTA STARÉHO ZÁKONA dočasně osvobozuje, ale 342/1 znovu podléhá Peršanům a ti r. 332 Alexandrovi Velikému Makedonskému. Po jeho smrti r. 323 nastupují Ptolemaiovci, r. 30 př. n. 1. se země zmocňují Římané a v letech 3...

Více

30% sleva do 30. června

30% sleva do 30. června Harris Thomas Červený drak (1992) váz. 332 stran, 2 x Kalus Jaroslav Modrý kříž (Ústř. dělnické knihk. a nakl. 1930), PV bez ob., 207 str. Kapitán Frederick Moore Žlutá lest a L. Bertrand: Mississi...

Více

Psychologie a filozofie umění

Psychologie a filozofie umění myšlení s filozofickými a vědeckými postoji v nesčetných uměleckých výrazech této doby. Pro nás, kteří jsme byli 40 let odříznuti od světového duchovního prostředí, je skutečně překvapující to velk...

Více

Z-13-0142 Lode sro 4 2013.indd

Z-13-0142 Lode sro 4 2013.indd YSHQ]LRQXYHâSLQGOHURYČ0OêQČ

Více

22. března - Expozice - Mezinárodní hudební festival Brno

22. března - Expozice - Mezinárodní hudební festival Brno se právì onìch vnìjších znakù, které jsou tak snadno uchopitelné... Na druhé stranì je i nemálo tìch, kteøí cítí potøebu se z tìchto konvencí vymanit a najít pro svoji hudbu výraz pøiléhavìjší a pø...

Více

ZDE - Katedra společenských věd

ZDE - Katedra společenských věd výzkum postojů, výzkum etnických auto- a  heterostereotypů) a  lze ji tak pokládat za počátek dlouholetého rozvoje ostravské výzkumné školy zapojující do výzkumu aktivně také mladé badatele, studen...

Více

Dary Ducha Svatého, Mark Harper

Dary Ducha Svatého, Mark Harper charismatické principy. Rmoutil jsem se v srdci, když jsem v literatuře pro nedělní školy četl příběh o tom, jak Bůh ranil malého chlapce rakovinou. Věděl jsem, že to určitě nemohl být můj nebeský ...

Více